DE EEMLANl/EQ L. J. LUVOX Zoon BUITENLAND. CORSETTEN Hotel de Witte. BINNENLAND. xxxxxxxxxxxxxxx LUCHTVAART •X* Firma M. A Ramselaar Frotté Zijde, UFT DEN OMTREK. ABONNEMENTSPRIJS oei 3 Bsaandca voot Amersfoort f 2.10 per maand 0.75 per week (met gratia verzekering tege. ongelukken! f 0.17'/». Bioneniaoo rranco per post per 3 maanden 1 5.-. Afzonderlijke nummers I 0.05. POSTREKENING 47910 TEI.F.FOON 1NTFRC 513 DIPECTEUR UITO EVEC! J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN van l —4 regels I G3 «et inbegrip vao eeo Bewijsnummer. elke regel mee» f0 25 Liefdadigheids advTneniiën *oot d» helft van cfeD prijs - Kleine Advertentiët» „KE1TIES' t\) vooruitheialinp 1 - 4 eegelj 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen Bewijsnummer '*tr» 0 05 Woensdaa 14 Maart I92ö BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» 2b e Jaargang ivo. 2ld VOLKENBOND EN ONT WAPENING DE RUSSISCHE VOORSTELLEN UW Genèvc wordt ber.'cht, dat de werk zaamheden van de voorbereidende commissie dei ontwapeningsconlcrentie twee weken m beslag zullen nemen. Bij de algemeene bespre kingen ovei de ontwopenmgskwesties zullen de voorstellen dei regecring van Moskou vooi vorkomen alschaifing van alle strijdmachten te land, tei zee en in de lucht besproken worden Of een tweede lez.ng van hel verleden jaa* aangehouden ontwerp eenei internationale converrtie voot prcgiecsieve beperking dei bewapeningen plaats zal hebben, wordt zeer twijfelachtig geatht, daar de politieke grond slag voor een dcrge.ijke belangrijke onderne ming neg ontbreekt. De tweede lezing zou voorbereid moeten worden dooi besprekingen tusschen de bijzonder ge.ntcresscerde landen De bijeenkomst zal de aanleiding zijn tot eer. belangrijk debat, waaraan alle groote staten weei zuilen deelnemen Verder houdt een telegram uit Genève in, dat de Russische delegatie voor de voorbe reidende ontwapeningsconferentie onder lei- dirg van Litwinof en Loenat.jarski gistermid dag to Genève is aangekomen. HET OPTANTEN- VRAAGSTUK TITULESCU KRITISEERT DEN vOLKENbOND P a r ij s, 13 Maait. (H. N.) Titulescu heelt aan lici lüaicuguutsciuip zijn opvattingen over de Denanaeung van net opiunteiu.uagsiu* vooi oen raau Kenneui geniaa«t. liij wrjst e; dtioun op, oat de veronderstelling, aisoi koc- rcveiuë m juriuiscn opzicht oen Suijü verloten zou neooen, niet juist is. Lie raau van oen vo> kenoond neeit oe 3 juiiaische argumenten, door lituiescu oniwixxeio, goeugekeura, wuikc argumenten ooor oe imv-guurserte rtgeering vei worpen waren. Voorts vetkiaart lrrurcsCu, dat oe ooot oen raad voorgestelde regeling Roemenie s ecnts onvolGoenae waaroor gen bieot en daarom niet kan worden aanvaaiu ben vergelijK met riongm ïje is siccnts aenK- baai, indien Hncgaiije Koemenié vorocemng scaenKt en zich op on vergelijk niet als op een preceuent zaï beroepen. lituiescu beklaagt cr zich over, dat het ver werpen van oe consequenties van de beptem- bet motie van den ruad van den volkenoono door Hongaiije tot een nieuw voorstel heen ge.eid, oai icrtelijk a.s een belooning voor het hongoaische verzet moet worocn beschouwd. Door oit optreden van den raad zuilen de be trekkingen tusschen Roemenië en den volken bond met bevorderd worden. HEVIGE KODDE IN KAïv.SJATKA TALRIJKE SLACHTOFFERS B e r 1 ij n. 13 Maar». (H.N.) Te Moskou is uit Petropawlcwsk bericht ontvangen, cat op het schiereiland Kamsjatka een buitengewone koude hee'SchL Op sommige plaatsen is een temperatuur van Öj granen Ct-lcius onder het nuipunt geregistreerd, lal van menschen en dieren zijn ooocgevroren. DE CRISIS TE CAIRO NAHAS PASJA KABINETS FORMATEUR Londen, 13 M a a r t. (H. N.) Vorens een 'bericht uit Caïio heeft koning i-oead den iei„er der nationalisten Nanas Pasja met de forming van het kabinet be,ast. ÏUID-SLAVISai KOLONEL GEARKEdTEERD. Wegens gruwelen, gepleegd tij dens den oorlog. Weer.cn, 13 Maart. (H.N.) Volgens een htiicht uit Bèigrado is de Zuid-Siavtsche ko- fone! Gerach. die thans bij een gendarmerie- regiment te Belgrado dienst doet, in hechtenis genomen, omdat hij rich tijdens den oorlog, teen hij nog officier in het Costenrijksche le ger was. zich aan gruweldaden tegenover de Servische bevolking schuldig gemaakt moet hebben tijdens de'bezetting van Servië door de Oostenrijkers in 1917. Gerach is naar cc* miiitaire gevangenis overgebracht. AUTO IN BRAND. Berlijn, 13 Maart. (H. N.) In Meckien- burg-Stre'.itz is op den Roedelerstraatweg ir. het Retzowerbosch een met 2 heeren bezettt auto tijdens het rijden in brand geraakt. inzittenden wisten zich te redden door uit dr auto te springen De aulo liep nog 30 meter door en vloog toen tengevolge van een ont ploffing 2 meter hocg in de lucht Toen d auto weer op den grend kkram. verbrandde h' totaal. Door de vlommen werd ook het noaie hout in het bosch aangetast, doch deze bosch- brand kon door spoedig opdagende hulp wor- ficn gebluscht. SPOORWEGRAMP OP CEYLON VIJF EN TWINTIG DOODEN Londen, 13 Maart. (V. D.) Uit Colombo wordt gemeld, dot op ongeveer dertig kilo meter ten zuiden vun Colombo twee treinen met elkaar in botsing zijn gekomen. De loco motieven van beide treinen en zes wagons wer den zoo goed als geheel vernield. Een aantal andere wagons werd beschadigd. Ook de ma- terieele schade aan den spoorweg is belangrijk Tot nu loe kon worden vastgesteld, dat meei e'an twintig personen werden gedood en een groot aantal gewond. L o i. d e n, 13 Maart. (V. D.) Blijkens na- !ere berichten uit Colombo is het aantal per sonen, dat bij het spoorwegongeluk om he- 'even is gekomen, tot '25 gestegen. Het aanta' rewonden bedraagt 40 Het ongeluk werd ver oorzaakt, doordat één der treinen niet overeen '•omstig voorschrift op een zijlijn bleef wach- icn om den exprestrein. die een stuk enkel poor moest rijden, te laten passecren. EEN RAMP IN CALIFORNIE NOODLOTTIGE DIJKBREUK HONDERDEN DOODEN Uit Los Angeles wordt gemeld, dat de dijk van het reservoir van St. Francisquiio Canyon, Ö4 K.M. ten N. van Los Angeles, Dinsdagnacht m één uur is bezweken. Het water vloeide als een wilde stroom het dal in. Tc Kemp, waar een troep arbeiders door den stroom verrast is, moeten 150 dcoden zijn Volgens raming zouden er in het geheel 330 a 50O menschen zijn omgekomen. Volgens berichten uil San Francisco vreest men, dat 75 menschen, die woonden op het terrein van een electricileitmaatschapij, vlak bij den doorgebroken dijk, omgekomen zijn. Tc New Hall is een geheel gezin omgekomen Over 21 andere gezinnen verkeert men nog in ongrustheid. Een nader telegram uit Los Angeles houdt in: Het aantal dooden ten gevolge van de door braak van de stuw moet 400 bedragen. Een honderdtal lijken is al geborgen. Duizend man staatspolitie zorgen voor het handhoven van dc orde, terwijl een duizendtal vrijwilligers deel neemt aan het opruimingswerk. Londen, 13 Maart. (H.NVolgens nadere berichten uit Los Angeles behoorde het reservoir, waarvan de dijk 40 mijl ten Noor den van Los Angelas bezweken is tot dc wator- leicingswerken, waardoor o.a Los Angeles van water wordt voorzien. De directie van de water leiding deelt mede, dat 150 man van het per soneel omgekomen zijn, terwijl er slechts 1 ge red is. Het reservoir bevatte 1344 millioen gallon Water. Tal van boerderijen zijn over stroomd, waarbij vermoedelijk nog tal van slachtoffers het leven hebben verloren. O.a. is een boerderij, toebehocrende aan den filmspe ler Carey, overstroomd, waarbij vermoedelijk 39 aldaar wonende Indianen het leven hebben verloren. De sporüjn van de Southern Pacific is ernstig beschadigd. Politie en troepen zijn naar het door de ramp getroffen gebied ge zonden Of het ongeluk dooi een aardbeving veroorzaakt is, zooals de eerste belichten meld den, is nog onzeker, daar men elders niets van een aardbeving heeft bespeurd. Nadere bijzonderheden. New-York,13 Maart. (V. D.) Volgens berichten uit Los Angeles schijnt het nu reeds zeker te zijn, dot bij de overstroorr.ingsramp 503 personen om het leven zijn gekomen. De mogelijkheid bestaat, dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen in het gelroffen gebied is de staat van beleg afgekondigd. Tal van bruggen werden verwoest. In den beginne was slechts een deel van den stuw-dum doorgebroken; door den aanhoudenden ^gen der lactste dagen hadden zich evenwel groote watermassa's opgehoopt, welke een grooten druk uitoefenden, waardoor de dam niet verder stand kon houden er. verdere doorbraken volgden. KORTSTONDIGE STAKING IN DE SAARMIJNEN. Sn O rb r Och e n, 13 M a r i. (H. N.) Op enkele mijnen is een sto' ing uitgebroken ten- gevolge von een instructie van een ingenieur, dut de mijnwerkers zich in een gesloten stoei naar de liften moesten begeven om in de mij nen af te dalen. De staking omvat 4C03 man, 'ie in het voorschrift een onwaardige behan- leüng zagen. Daar de staking zich dreigde uit te breiden, is de desbetreffende verordening veder opgeheven, waarop de organisaties be- ;loten het werk weer te hervatten. VON KEUDELL ONGESTELD. B e r 1 ij n, 13 Maart. (V. DNaar de Ber- iner Tngeblatt me'dt, is de rijksminister von 'eudell heden ernstig orgcsteld geworden. He ienavond was de koorts boven de 40 graden gestegen. Langestraat 49. Tel. 193. Groote verscheidenheid in de moderne zalmkleur. Schitterende modellen. AI der ling WIJNHANDEL. Tel. 22. ALI.ERNVERKOOP der CONTINENTAL BODEGA CHAMPANY SHERRY WITTE PORT ROODE PORT MADERA EUPEN EN MALMEDY KRITIEK IN DEN BELGISCHEN SENAAT B r u s s e 1, 13 M a a r t (V. D.) In den Bel gischen senaat heeft heden de afgevaardigde voor Eupen ei. Mnlmedy in oen interpelluliL aan de regerrirg Ie kennen gegeven, dat zij fiaai verpl'chtingor tegen Eupen er. Mnlmedy niet is nagekomen De -echten von dc Duit- schc bevolking op haai moedertaal worden zoo verklaarde de senator Esser met voeten getreden door de autoriteiten von Vervier-, die hiervan de vrrpntwoorde'ijkhcid dragen Esser verweet de Belgische icgernrg. dof rij het Duitsche kara'-for aan Eupen en Mnlmedy wilde ontnemen Du'tsche onderwijzers wor den vervangen d"*or Belgen, die de Duitsche taal niet bcbrerschen Zelfs de ircperteur vooi het ond-rwirs van Et-pen en Malmérly ver stoof geen Duitsch Von de ambtenaren ir Vrtviers verstaat slechts een tweetal de Duit *ohe taal Ook in econonri?rh opzicht word' Eupen en Mnlmédy ten achter grjUc'd Voora' van scc'il|s:'srhe zi*d ontving Esser veei steun Eén dor soclVwfische sorelors ver klaarde. dot het meer dan yerschj^kelijlc is. znools de g^ndorm^n legen de bevell-mg van Euoen en Malmédy ontredenZelfs komot. mishandelingen voor l> a ard^r soreker ver klaarde. dit de onteyi. .rahr-id dermate is ge stegen. dat een volksstemming moet v.-or.4pp gehouden, daar de sterrnvng van 1920 een ahsurd teit is geweest De socialisten zullen een d-sbotreffend m eisch steunen De minster-president Jnspar zal morgen de inteipelotie beantwoorden HINCHLIFFE BOVEN DEN OCEAAN OP WEG NAAR AMERIKA Londen, 15 Maart. (V. DKapitein Hmchcliffe is hedenmorgen vroeg van het Ciunwell-vlicgterrein vertrokken met onbe kende bestemming. Zijn vliegtuig heeft brand stof aan boord vooi een vlucht van drie dui zend mijl zonder onderbreking. Uit Londen wordt d.d. 13 Maart aan de Tel bericht 9 Het staat thans wel definitief vost, dat kapi tein Hinchliffe hedenmorgen in alle stilte is op gestegen voor een poging om den Atlontischen Oceaan van Oost naai West over te steken Hoe goed hij hel geheim van zijn plan wilde bewaren, blijkt wel uit het feit, dat hij zelfs zijn vrouw, een Nederlandsche van geboorte, er niet van cp de hoogte had gesteld. Het doel van den tocnr van haar man moest zij ver nemen van den persoon, die de zaken van Hinchliffe regcitdeze heeft trouwens ook aan de peis de mededeelingen omtrent de vlucht gedaan. De weer-deskundigen waren niet al te en thousiast, toen zij vernamen, waar Hinchliffe heen tracht te vliegen, want de weersomstan digheden boven den oceaan zijn op het oogen- blik niet buitengewoon gunstig. Dc passagier, die zich aan boord van de Endeavour bevindt, is, naar men meent, dc Engelsche uviatcur Gordon Sinclair. Aanvankelijk was het Hinchlifrc's plan om een tusschenïanding te maken op Ierschen bodem. Hedenmiddag om halftwee is echter door den vuintorenwachter te Mizzenhead in het uiterste zuid-westen van Ierland, een viicg>- tuig. gelijkend op de Endeavour, gezien. Hei vloog boven Ciookhaven en bewoog zich in de richting van de zee, precies naai het wes ten. Indien dit werkelijk de machine van Hinch- liff'e is gt—/eest, dan blljki hieruit, dat hij inder daad wil beproeven den Atlontischen Oceaan over te vliegen, doch dat hij het plan om eer. tusschenlanding in Ierland te maken, heeft op gegeven. Nader wordt bericht, dat Philadelphia hei einddoel zou zijn; voor de vlucht Europa Philadelphia is nog steeds een prijs van 5000 uitgeloofd. Miss Mackay tochigenootc Een te New-York opgevangen draadloos bericht meldt, dat een gioot vliegtuig door een stoomschip is gezien boven den Atlantischen Oceaan, koers zettend naar het Westen Ver moedelijk is dit het vliegtuig van Hinchliffe. Te Londen gelooft men in sommige kringen, dat de passagier van Hinchliffe miss Mackay i«. Aö dochtpx vaa lord Inchcape, DE DOOD VAN KINKEAD HET LIJK VAN DEN VLIEGER GEVONDEN Het uh Portsmouth gezonden schip Excel lent heeft gisteren na 4 uur dreggen het wrak van luitenant Kinkead's vliegmachine ontdekt en even later ook het lijk van den bestuurder gevonden De vliegmachine was nog slechts een verwarde massa von staven, stangen en houtwerk en alleen aan den staart zat nog eenig model Een treiler heeft het wrok op sleeptouw genomen en entmoette op den tccht naar Portsmouth de uitgaande Leviathan, die onmiddellijk haar vlog halfstok hecsch. De Italiaonsche minister van marine hcefr, als teekea van rouw over den doc* van lui tenant Kinkeud, die een der drie Engelsche 'eolnemers aan de race om den Schneider- beker in September is geweest, allo snelher's- uroefv'uchtert. die alweer te Venetië door ma- 'oor Ternardi begonnen waren, vcor drie do gen afgelost. Dc Ital'onnschc vliegers b^bbet, een telegram van rouwbeklag oon sir Samuel Hoare gezonden. or Tweede Kamer. De Kamer zette Woensdag" de behandeling voort van het wetsontwcip tot vervroegde in voering van den zevenjarigen leerplicht. Op artikel 3 licht de heer v. d. Heuvel een amendement toe, strekkende ten eerste leer- ingen, die 7 j.aat school hebben gegnon en de 'even klossen geheel hebben doorloopen, niel te "lv.ingen tot 14 jaur de school te bezoeken; ten 'weede gemeente*- en schoolbesturen niet te dwingen een achtste leerjaar in te richten tei. lerde te voorkomen, dat in dc eerste helft van een schooljaar leerlingen de schooi verlaten. De heei Gerhard (s.d.) bestrijdt het amendement. De bedoeling van de leerplicht wet is toch ook te voorkomen, dot kinderen voor een b< paaHen leeftijd de school verlaten De heeT Sur ing (r.kheeft eveneens ern stige bezwaren tegen het amendement. Bij art. IV neemt de minister een amenc'e- ment-Bijleveld over om te bepalen, dat de kin deren, die op 30 Juni a s. vrij zullen zijn van dc lcërverplichting, vrij zullen blijven. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 6018 stemmen. Daarna is aan de orde het wetsontwerp* Zijlstra. Dc heer Wintermans (r.k.) is bereid te* Sen het amendement, te stemmen als de mi nister den toelatingslecftijd op zes jaar zou wilw len stellen. De heer Ketelaar (v.d.) geeft den heei d. Heuvel in overweging zijn amendement in te trekken. De heer Kersten (s.g.) is tegen verhoo ging van den toelotingslceftijd tot zes jaar. De minister heeft ernstige bezworen tegen het amendement De vraag cf hij bereid is te bevorderen den toeldtingsleeftijd op zes jaar brengen kan spr. niet zoo dodelijk beantwoor den. Hij zal dat nagaan. De gemeentebesturen zijn reeds nu bevoc-gd een hooger toclatings- leeftijd vast te ste len. De heer v. d. Heuvel replicèert. De heer Van W ij n b e r g e n en Winter- iti a n s repliceeren, waarna de minister dupli ceert. Het amendement wordt daarop verworpen met 56 tegen 23 stemmen. Bij art. 3 wijst de heci Van Zadelhof? op de slappe toepassing der wet ten aanzien van het vervolgep van onwettig schoolverzuim. De minister van Onder w ij s zegt toe op strenge uitvoering der Leerplichtwet te zul len aandringen. Bij art. IV licht de heer B ij 1 e v c 1 d (a.r.) een amendement toe, strekkende te bepalen, dat de kinderen die cp 30 Juni a.s. vrij zullen zijn van de leerverplichting vrij zullen blijven. De heeren Gerhard (s.d.a.p.) cn Kete laar (v.d.) verdedigen het amendement dat door den minister wordt overgenomen. Het wetsontwerp wordt aangenomen met 60 tegen 18 stemmen. Wctsontwerp-Zij!str3. Aan de orde is het vcorstel-Zijlstra, in zake d*. verlaging van het aantal leerlingen per klasse. De heer Bulten (r.k.) bepleit de verlaging, welke voor het onderwijs van groote bcteeke- nic zal blijken. De heer Van Wijnbergen (r.k.) is op dit oogenblik tegsn het voorstel, al voelt hij een bezwaar vóór de verlaging. Dc heer T i 1 a n u s (c.h.) voelt zich ver* plicht tegen dit voorstel te stemmen, al komt dit van verwante zijde. Mej. Westerman (v.b.) is tegen het voor- s«el, ornaat hier dc leiding aan de regcering moet blijven. Do hec. Leenstra (a.r.) verdedigt het voorstel in het belang van het onderwijs ten plattelande. De heer Gerhard (s.d.a.p.) zal gaarne met rijn practie voor dit voorstel stemmen, al is het een initiatiefvoorstel. De kwestie is of het een goed voorstel is en dat is het. De heet Ketelaar (v.d.) zegt, dot zijn hnctie eveneens voor he; voorstel zal stemmen. De heer Snoeck Hen leemans (c.h.) is! het niet eens met zijn partijgenoot Tilanus, dat hier geen initiatief-voorstel had mogen zijn .ngediend en hij zei voor het voorstel stem men. De heer Visser (a.r.) betoogt dat hier geen initiatief-voorstel had megen worden ge daan. De heer R u 11 e n fa.r.) betuigt zijn instem- n mg met dit voorstel. De heer Zijlstra (s.d.) vangt de verdedi ging van zijn voorstel aan, doch de vergade ring wordt verdaagd tot Woensdag 1 uur. WEERBERICHT 1< MAART. Hoogste Barometerstand 773.7 Valencia. Laagste Barometerstand 755.8 Stensule. Verwachting lot den avond van 1b Maart. Zwakke tot matige meest Zuid Oostelijke wind. gedeeltelijk be wolkt. weinig of geen neerslag, 's nachts lichte tot matige vorst, overdag zachter. X X X X Hip >Vt oïoyo (>Yt W >vc >v© >vt ayo ov» KROHMESTRAAT 1-6—8. LANGESTRAAT 52. 8» aardig voor divcrso HandworliCn 0.69 per knot. iXè öXf SXe <iAc lAt oAd »A<CM* öXè'iXc DE WEG AMSTERDAM-AMERSFOORT. Aanbesteding traject Lorcn-Ertom. Naar het Hbld. verneemt zal nog vóór Mei as worden aanbesteed het tuijèct L.ar-'n- Bnnrn v<-n den nieuwen rijksweg Arrstc-dam- Amersfoort. Hei zandlichaom van dit gedeel te van den weg komt neg dit jam gereed. Zelfs bestaat er knrs, dat hei betonnen v/°g- dek gedeeltelijk neg in 1928 wordt op fc-le— vordvoor het grootste gedeelte wordt dit echter in 1929 voltooid. HET DREIGEND CONFLICT IN DE STEENINDUSTRIE. Dc houding der arbeidersorgani saties. Naar de „Telegraaf" verneemt, is een strijd ifi de baksteenindustrie thans zoo goed nis on- vermijtjelijk te achten. G stermorgen n 1. rijn de hoofdbesturen van den Ned R -K. Bond van Stcenfnbrieksnrbeiders, den N< d Bord van Chr. Fabiieks- en Tronsp-rtarb idcis en van de Ned VereeniTing van Fabrieksarbeiders,, in "ccombineerde vcgadering biieen gekomen. Het resultaat der bespre' ing ivns. d<ir de door de fabrikant°n voorgrstelde looncv<, ringing on voorwaardelijk werd afgc-wczcn. -Di'ze Vrek ral met de vakcentrale nog overleg worden ge pleegd. DE SCHUTTEVAER Een nieuwe opvOrendc. De heer Schuttevacr seint uit Londen: A'.s vierde lid van de bemanning van de redding boot „Schuttevacr" is thans aangemonsterd de heer Kruithof uit Rotterdam. NEERBCSCIL Afscheid Ds. J. G. Stecnbcck- Zondag heeft dr. J G Stcenbeek, predikant directeur der Weesinrichting van Neerbosch, afscheid ut dezen werkkring genomen met ren predikatie naar aanleidingvan Motthcus 16 24: ..Zoo iemand achter mij wil l'oreen. die ver- loochene zichzelven en neme zijn kruis cp cn volge mij." Toesproken werden op verzoek van ds. Steenbeek riet gehouden De voorzitter van het sticbt'ngsbi'stuur, ds. Posthumus M°vjes van Nijmegen, liet d~n sck"id~-d"n predikant toezingen Gezang 273 I No den dienst maakten zeer velen gebruik van de e-elppenheid om afscheid van ds en mevr. Stö'vnbrek— Schrijver te nemen. ZonJag doet ds. S. intrede te Zundi,rdorp fgem. Amste-dnml. ra bevestigd te ziin door ds. J Schrijver, oud-predikant- directeur van Neerbcsch. UTRECHTSCHE HYPOTHEEKBANK Aandeelhoudersvergadering. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders der Utrechtsche Hy potheekbank zijn de verlies- en w'nst ickening over 1927 en de balans pet 31 De cember 1927 goedgekeurd Het uit te koeren div'dend is vnstg^ste'd op dertig procent, ter wijl het donrtre beschikbaar winstaandeel een uiikecring toelaat van 70 Dei oprichleis- bewijs De op 1 Juli e.k. periodiek aftredende- Commissarissen, de heeren Jhr. P. J. J. S M van der Does de Wille» bois,: Mr C C M H. Baron Bicbei stein Rogalln Znwadsky, R P. Dojes. E J Beigsmo, or j'nr G. W. J. Hooft van Woudenberg van Geerestein werden herkozen. In de vacatures, ontstaan door het overlijden ven de heeren Mi C L. Baron van Hnrinxma thoe Slooten en Mr. C L Baron vun der Feltz, werden tot Commissaris gekozen de Heeien 1 Oosterhoff, directeur der Algemeene Friesche Levensverzekeringmaatschopnij. wonende to Leeuwarden en A N J. J. Baron van Nagell, lid dei Provinciale Staten van Gelderland, óud- buigemeester van Bnrneveld, wonende te Bar-i ntveld. In de verder gehouden verdaagde Buiten gewone Algemeene Vergadering vap Aandeel houders, werd het voorstel tot wijzigirg der stututen aangenomen. Ter aandeelhouders vergadering war°n 28 aandeelhouders, vertegenwoord gende 1338 oondeelen. uitbrengende 243 stemmer.,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1