L. J. LUYCX Zoon Gewone en luxe wekkers BUITENLAND. Nic. Bovée, Fama-Rijwielen. Hotel de Witte. DE EEMLANDEü Donderdag 15 Maart 1928 26 e Jaargang Mo. 22U Wil I FM GROENHUIZEN LANGESTRAAT 43 - TELEFOON 852 Afd. Rijwielen. Laat dan Uw CORSET SVIotorseizoen 1928 NIC. BOVEE BALATUM AMER5F00RTSCH ..DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 na3ndcn v0°' Amersfoort f 2.10 per maand f 075. per week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17'/» Binnenland Iranco per post per S maaodeo I J.-. Afzondrrl(|ke nummers f 0.05. POSTREKENING «7910 TEI.EFOON INTERG JIJ DIDECTEUR- UITGEVER.' J.VALKHOFf PRIJS OER ADVERTENTIEN 1,<rt «"begrip van <eo ocwiisoummer. eiitg regei mecf f 0 25 Ltefdadigheidii-advertenttêD voot d« helft vso deD prtjx Kleine Advertentilo „KE1T1ES" bt) vooruitbetaling —9 'tgcü 50 ceot elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewiisnummet extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD Het begon met een onverkwikkelijke ge schiedenis. In Sept. '27 is het hoofd van school 6 met pensioen gegaan en hij is met meer dan buitengewone hulde en lof uitgeluid. Ook het Gemeentebestuur is toen niet achtergebleven en heeft het ver trekkende hoofd de gouden medaille ge schonken. Nu willen we wel verklaren dat wij vrij sceptisch staan tegenover een der gelijke officieele huldebetuiging, maar vooi het groote publiek moet het toch de be- teekenis hebben gehad, dat een zeer ver dienstelijk onderwijsman de school verliet. Als zijn tijdelijk plaatsvervanger werd aan gewezen de heer Kuilman. Krachtens de bekende bepalingen moest in de vacature voorzien worden door de benoeming van een wachtgelder. Na lang wachten kwam een voordracht, waarop slechts één naam voorkwam. Daartegen kwam uit den Raad oppositie, men wilde een onderwijzer uit Amersfoort benoemen en dan dienst plaats door een wachtgelder doen innemen. De minister heeft de daar voor noodige dispensatie verleend, naar wij meenen niet geheel con amore, en daarop is een onderzoek ingesteld bij Amersfoortsche leerkrachten, terwijl B. en W. besloten meieen in de 1 Sept. a.s. ko mende vacature aan school 5 te voorzien. Voor dat d.'t onderzoek werd ingesteld was algemeen bekend wie op de voordrachten als no. 1 zouden nriiken. 3Wii "elooven niet, dat er van politieke buitverdeeling sprake is, maar willen toch vooropstellen, dat bet onderzoek het vooraf bekende resultaat heeft opgeleverd. Dat de heer Kuilman, het plaatsvervan gend hoofd niet op een der voordrachten stond heeft den Rand aanleiding gegeven tot een discussie, die voor verschillende personen onaangenaam was en die zeker niet in het belang is geweest van het on derwijs. Zoo hoorden we, dat aan school 6 een krachtige persoonlijkheid wordt vereischt. Prellig voor het afgetreden hoofd en voor het personeel der school. Ook prettig voor B. en W. Men denke aan de huldebetuigin gen En voor den heer van Wijngaarden moet de „blijde incomste" al bij voorbaat vergald zijn, nu hem een visitekaartje van Mussolini om den hals is gehangen. Voor den heer Kuilman was de voordracht eeen bewijs van minderwaardigheid, er is r.u eenmaal goed, beter, best, enz. Maar als je nu heelemaal gepasseerd wordt, is dat toch een schrale troo~t en menigeen zal ei anders overdenken. Wij geven grif toe, dat dit dan absoluut onjuist is maar onze gron- den daarvoor zijn geheel andere dan die van den wethouder. Da heer Hofkamp vroeg nog de voor dracht voor school 5 aan te houden. En de wethouder van onderwijs, èn de Bur- gemeester betoogden met nadruk, dat dan Ged. Staten zouden ingrijpen. Hier was een afschuwelijk misverstand in 't spel. De vacature aan school 5 ontstaat pas 1 Sept. '28 en dan heeft de Raad daarna nog 6 maanden' tijd voor de vervulling ervan Voor ingrijpen van Ged. Staten, zoo bin nen 6 maanden na het ontstaan der vaca ture er niet in is voorzien, bestaat dus voorloopig geen kans. Een verstandig woord sprak de heet Verhey. Jammer dat de Raad de waarde daarvan niet vooraf had overdacht. Mis schien was dan de feitelijk toch weinig ter zake dienende discussie achterwege geble ven. De zaak had er slechts wel bij kun nen varen. Waarom er nu van politieke buitverdee ling is gesproken Omdat de heer van Wijngaarden sociaal democraat is en de heer Huyskens christelijk historisch. Wij zeiden reeds dit te verwerpen. Het eenig leuke vinden we, dat de christ.-historischen toch niet zoo fel tegen het openbaar onder wijs blijken te zijn, als de heer van Koets veld bij de begrootingsdebatten deed ver moeden. Voor de zooveelste maal kwam de kwes tie van den Langen Akker ter sprake. Dank zij den heer van Beurden, die een duidelijke situatie-teekening had ontworpen en deze op humoristische wijze toelichtte, zijn we daaromtrent ook wet wijzer gewor den. De Lange Akker is een perceel grond loopende ven blfcr. weg naar Berkenweg tusschen Paarlus Buys! a an en J. v. Olden'b. laan. Daarnaast, naar den kent van de Ol den'b. laan had de heer van Dorfch een strook grond. Nu heeft, volgens den heer van Beurden, de heer van Dorth aan be woners der Oldenb. laan, allemaal aen da mes zei hij, grond verkocht en daarbij is ook een deel van den Langen Akker, ge meente-eigendom dus, ingepikt, ofschoon ei een zeer duidelijke afscheiding van 5 pa len staat. Over die „ingepikten" grond, men spreekt steeds over den houtwal, gaat het nu. Reeds jp.ren geleden is besloten met den heer van Dorth een daling te treffen, maar Ged. Sta ten hebben dat besluit niet goedgekeurd. Het gaat om een stuk grond van betrek kelijk weinig waarde. En niet onmogelijk i& het, dat de proceskosten hooger zullen zijn. Maar dat neemt niet weg, dat de Ge meente verplicht is voor haar recht op te bomen. Aangenomen, dat de toestand is, zooals de heer van Beurden schetste, dan is het toch al te gek om te zeggen, laten we maar liever tot een schikking komen. Tot welk een zonderlinge consekwenties zou cat kunnen voeren. Ook al is de rechts kundig adviseur der gemeente minder po sitief in zijn beweringen dan de heer van Beurden, dan is het nog in het belang van do gemeente de zaak nu maar eens tot oen beslissing te brengen. Het groote hotel, dat we ter plaatse van Nederberg zouden krijgen, is van de baan De heer Pilger heeft thans een kleiner plan ingediend, dat niet de instemming vond van den Raad. Ook de Wethouder kon zich et niet mee vereenigen. Zonderling deed net hierbij aan, dat de heer Noordewier den Wethouder en de leden der Commissie voor Openbare Werken niet compleet ver klaarde om over net werk van den be trokken architect te oordeelen. Zeer terecht wees de Wethouder er op, dat de Raad er nu ook over moest oordee len. Er komen vaak genoeg punten voor, waarbij de competentie van den Raad wel erger in het gedrang komt. Als de heer Noordewier daarin consekwent wil zijn, dan kan hij de taak van den Raad heel wat be snoeien en vindt hij zijn medestanders on der hem, die niet direct tot zijn geestver wanten behooren. S» I LLLIVI U nutll1IU ltL.ll JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 DE NOODLOTTIGE DIJKBREUK MEER DAN DUIZENDDOODEN'. VOOR MILLIOENEN SCHADE AANGERICHT Londen, 14 Maart. (H. NVolgens een bericht uit Los Angeles waren tegen mid dernacht bijna 300 lijken geborgen van per sonen, die tengevolge van de dijkbreuk 'nel leven hebben verloren. Men gelooft, dat lier aantal slachtoffers nog zal toenemen, 'daar nog ongeveer 700 personen worden vermist De aangerichte schade wordt verschillend geroemd, tusschen de 10 en 30 millioen De gehcele San Francisquito canyon is met een dikke gele zandlaag bedekt, die op sommige punten 30 voet hoog ligt. Alle boerderijen in het dal zijn vernield. Enkele wonderbaarlijke gevallen van redding worden gemeld. Zoo is cen 2-jarig meisje en een ander kind gered, die op hun bedjes waren weggedreven. Her eerste bericht, volgens hetwelk de romp eer. gevolg van een uardbeving zou zijn, vindt *hans weinig gelóóf meer. Verschillende auto bestuurders hebben verklaard, dat zij den laat- sten tijd reeds herhaaldelijk hadden waargeno men, dat er gevaarlijke punten in den dijk waren Ook de postmecsteressc van het plaatsje Saugus heeft verklaard, dat onder de bevol king de laatste 14 dagen over bijna niets an- ders werd gesproken dan over de scheuring tn den dijk en dc mogelijkheid van een dijk breuk. N e w-7 ork, 14 Maart. (V. D Uit Ca»:- .omië komen thans nadere bijzonderheden om trent de overstroomingsromp, die aldaar beeft plaats gehad. Het blijkt dat de getroffen plaar- sen verrast zijn. In den nacht hoorde men hevig stooten, men voelde den bodem bewe gen, waarna spoedig het gerucht van de ramp lot iedei doordrong In paniek moesten dc be woners vluchten voor de groote watei massa s, Vtgcen in dc duisternis zeer bemoeilijkt werd Df brandweer moakte overal alarm om de bc- woneis te waarschuwen. AiJe beschikbare troepen en andere hulp krachten zijn naar het overstroomde gebied ge worden om hulp te verlcenen. De Southern Pacific Railroad heeft zijn dienst in het over stroomde gebied en omgeving stopgezet, dntu men vreest, dat alle spoorbruggen ondermijnd zijn De rcgecring heeft hulpexpedities uitge- -ust. Ne w-7 ork, 14 Maart. (V. D.) Volgens dc laatste telegrammen uit Californië zijn twee honderd zeven en zeventig lijken geborgen, •erwijl er nog ongeveer achthonderd personen vermist zouden worden. Het aantal dooden is dus belangrijk grooter don in dc eerste be richten werd gemeld en zal zeker meer dan luizend bedrogen. Het geheele dal is in een woeste water massa herschapen. De stroom duurt nog steeds voort. Tot op tien mijlen afstand van de plairs waar de stuw is doorgebroken, is alles weg gespoeld. Boven de watermassa ziet men het eerst dc ruïne van dc electrischc centrale, die op 12 mijl afstond van den dom stond Dv brug in het dol, die op 17 mijl afstand var. den dam ligt, is verwoest. Groote vlakten aar. weerskanten van den stroom zijn met slijk be dekt. De watermassa's zijn tot op 35 mijl van Los Angcles genaderd, doch de stad Los An geles zelf, evenals San Fernando, loopen geei. gevaar in verband met de tusschen-liggende heuvels De stad Santa Poulo heeft het meesi geleden, evenals Newhall. Het spoorwegnet van de Southern Pacific Railroad, dat de ver binding met het dal vormt;, is groot endeels weggespoeld. Lavendelstraat 12. Tel. 1093. Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanaf f. 70.— Betaling in overleg met den kooper Langestraat 49. Tel. 190. vVilt U teleurstelling voorkomen deskundig aanpassen. Afdeeling WIJNHANDEL Tel. 22. ALLEFNYERKOOP der CONTINENTAL BODEGA COMPANY WITTE PORT per flcsch Crown Superior f 2.25 16 Santa 2.60 17sec Selecto 3.— 17bis Venus 3.40 IS Magneto 3.75 19 Nectar 4.75 ROODE PORT Crown Supertor 2.25 11 Aurora 2.75 12 Alto Douro 3.25 13 Rarca 3.60 li Bom „4-50 V.R. Val da Romaneira 4-75 I.R D. 01 i Bottling Port 3.50 SHERRY B.D. Bc.dcga Palc f 2.25 2 Hold, sweet 2.80 3. Elegante dry 325 Extra fina dry 3 75 6 Amoroso s, 3 25 Amontillado, \ery dry 4.25 MéDICINALE MALAGA 23 Malaga Rouge 2.25 M.T. Vin Tonique 2.25 MADERA 26 Full Medium f 3.25 2S Bual old Reserve 5. COCKTAILS Martini 4.50 Manhattan 5. Wij brengen U voor het komend motwisci zoen een schitterende serie motorrijwielen, allen de nieuwste modellen, welko thans bij ons geëtaleerd zijn HARLEY DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend, LAVENDELSTRAAT 12 Tcloioon 1093 POLITIEKE MOORD TE PARIJS EEN FASCIST DOODGESCHOTEN P a r ij s14 Maart. (H. N.) De te Darijs toevende Italiaan Savorelli is is in de woning van een zijner vrienden vermoord gevonden. Het lijk had 3 bloedige wonden. Men neemt aon, dat Savorelli, die in de fascistische partij te Parijs een zeer geziene persoonlijkheid was en op politiek gebied een groote werkzaamheid ontwikkelde, het slachtoffer van politieke te genstanders geworden is. DE FRANSCH-DUHSCHE TOENADERING. Een pleidooi van een Duitsch afgevaordigde. Brussel, 13 Maart. (HJ"J.) Dc Duitsche rijksdagafgevaardigde dr. Bergstratter, heeft gisteren in een vergadering van de vereeni- ging voor den volkenbond, welke door oud- minister Van der Velde werd gepresideerd, een lezing ever dc toenadering tusschen Duitschlond en Frankrijk gehouden. Hij wees er op, dat een versterking der handels- en ;n*ellectjeele betrekkingen tusschen Frankrijk, Diritschland en België ten zeerste gewenscht is voor het behoud van den vrede. De hand having van de Rijnlondbezetting verhindert het volledig succes van de wederzijdsohe pogingen tot toenadering. DE POOLSCHE VERKIEZINGEN SOCIALISTISCH PROTEST Dc socialistische Robotnik richt een open brief tot alle kiezers, waarin verklaard wordt, dat zij aan de op de rigeeringslijst gekozen afgevaardigden toeroept, dat het geweld, de pressie en de omkooping, die door de verkic- zingsorganisntie van de rcgeeringslijst op de scherpste wijze zijn toegepast, niet vergeten kunnen worden. HET PROCES TEGEN DE HROMADA. B e r 1 ij n I 4 Maart. (H. N.) Het Hro- madaproces tegen dc V7 it-Russen is gisteren te Wilna na een onderbreking van 14 dogen in verband met de Poolsche verkiezingen voort gezet. Verschillende Wit-Russischc getuigen weigerden tegen de beklaagden te getuigen; 6 hunner werden in de gerechtszaal gearres teerd, omdat zij bleken tot de Hromada te be hooren. Een andere getuige, die langen tijd een voorneme positie bij de Hromada had be kleed, doch een spion van de Poolsche regee ring bleek te zijn, legde uitvoerige verklaringen tegen de beklaagden af UIT HET BEZETTE GEBIED. Berlijn, 14 Maart. (V. D.) Volgens be richten uit Ludwigshafen aan de Berlijnsche ochtendbladen werd een 17-jarig Duitsch dienst meisje, dat zich in de nabijheid van de Fran sche kazerne bevond, door twee Fransche sol- laten overvallen en op het oefenterrein ge sleept. Daar trachtten zij het meisje te over weldigen, doch het meisje verzette zich zóó he- ig, dat zij hoar moesten laten gaan. Het incis ie is ernstig mishandeld. De burgemeester van Ludwigshafen heeft zich tot den Franschen commandant gewend met een protest en een 'verzoek de daders te willen bestraffen. De beide soldaten werden door de bezcttings-autoritciten in arrest ge steld DE IN- EN UITVOERVERBODEN. Genève, 14 Maart. (V. D.) Heden is alhier oangevangen de internationale confe rentie tot afschaffing van de uitvoerverboden en uitvoerbeperkingen van huiden en beende ren. De» voorzitter der conferentie Serruys wees in zijn openingswoord op de groote betccke- nis van deze producten voor het geheele eco nomische leven der wereld. Het is de eerste maal, dat onder auspiciën van den Volken bond een conferentie tot regeling van dc uit- voerverhoudingen voor bepaald* belangrijke artikelen is bijeengeroepen. DE FRANSCH-AMERIKAANSCHE BETREKKINGEN. P o r ij s, 14 Maart. (V. D.) Naar de och tendbladen vernemen, heeft de minister van buitenlandschc zaken Briand gisteravond den ambassadeur der Vereénigde Staten Myron Herrick in audiëntie ontvangen. Dit bezoek houdt verbond met de te Genève gevoerde be sprekingen over het voorstel-Kellogg inzake de eliminatie van den oorlog. Het Journal geeft in dit verband als zijn meening te kennen, dat de Fransche nota van antwoord spoedig zal worden verzonden en dat daarin zeer zeker een polemiek zal wor den vermeden. DE BEZETTING VAN HET RIJNLAND. Londen, 13 Maart. (V.D.) De ministei van oorlog heeft in antwoord op vragen, welke werden gesteld in verband met dc onlangs ge uite klacht, dat de overlast, welke de bevol king in Rijnland van het bezettingsleger on dervindt, niet is verminderd, meegedeeld, dat in 1026 vijftien veroordeelingen door den krijgsraad wegens diefstal cn ordeverstoring hebben plaats gehad. In 1927 bedroeg het aanta' veroordeelingen veertienin den loop van dit jaar hadden nog geen veroordeelingen plaats DE TBRUGGAVE VAN HET VIJANDELIJK EIGENDOM. B e r 1 ij n, 13 Maart. (H.N.) Naar uit Ncw- 7ork wordt gemeld, heeft de curator van het vroeger vijandelijke eigendom een besluit ge- tcekend, woatbij 6 Duitsche patenten worden vr'j gegeven. Volgens berichten uit Washing- ion zal de uitvoering van de wet binnenkort krachtig ter hand kunnen worden genomen, indien de hierop betrekking hebbende orga nisatie tot stand zal zijn gekomen, waarmede nog ongeveer een maand gemoeid 'zal zijn. EEN RUZIE ONDER HONGAREN. Londen, 14 Maart (H. N.) Gisteravond toen het stoomschip Olympic met een Hon- gaarsche delegatie aonkwam, die zal deelne men aan de onthulling van een gedenkteeken voor Kossith, den natior.olcn held van Honga rije, is het tot opstootjes gekomen tusschen aanhangers en tegenstanders van Horthy. De pol'tie moest tuschen beide komen om de orde te herstellen Het ontsteken van een magne siumlicht door een fotograaf gaf aanl-ding tot het gerucht, dat er een bomaanslag zou zijn gepleegd. De politie spreekt deze geruchten echter tegen. WEERBERICHT 15 MAART. Hoogste Barometerstand 774.8 Kopenhagen. NX Laagste Barometerstand 749.6 w Vardó. Verwachting tot den van 16 Maart. Zwakke tot matige meest Zuid- w Oostelijke wind. meest licht be- w wolkt, droog weer, lichte tot rnati- gc vorst 's nachts, overdag weinig verandering in temperatuur. „fc,t „t.t. tLt, t. ,t t „t JX 2 Firma M. A Ramselaar f* KROW.MRSTRAAT <—«—8. LANGESTRAAT 52. TEL. 3(1. NIEUWE DESSINS J 1.15 per eL ERNSTIG MIJNONGEVAL VIER ARBEIDERS OMGEKOMEN Kattowitz, 14 Maart. (V. D.) Op de mijn Baska in het mijngebicd Dombrowa heeft een ernstig ongeval plaats gehad. Door tot nu toe onbekende oorzaak zijn vier arbeiders, na dat zij in de mijn waren afgedaald, door gas bedwelmd. Zij konden niet meer tot bewust zijn worden gebracht. KOLONEL MA CIA TE BUENOS A7RES. Buenos Ayres, 14 Maart. (V. D.) De Cataloansche leider kolonel Macia, die inder tijd uit Frankrijk geè'xtcxnecrd werd, is alhier langekomen en heeft verzocht zich in Argen tinië te mogen vestigen EEN OVERVAL. R y b n i k, 14 Maart. (V. D.) In het dis trict Rybnik is de vertrouwensman van do Duitsche kiesverecniging door drie gemasker de mannen overvallen, die met knuppels op hem lossloegen. Zij vluchtten vervolgens in do richting van de Poolsche grens. HET „SPROKKELEN" VAN HULZEN. P a r ij s, 14 Maart. (V. D.) Naar de Matin uit Straatsburg meldt, heeft de gendarmerie van Zabcrn twee arbeiders uit het Saorgebied gearresteerd, die op het garnizoensschictter- rein 35 Kg. kopcrhulzcn hadden verzameld. DE TOESTAND VAN RIJKSKANSELIER MARX. B e r 1 ij n, 14 M u a r t. (V. D.) De rijkskan selier is in zooverre'genezen, dat hij zijn ambts bezigheden weer gedeeltelijk heeft hervat Hij zal na het behandelen van dc begrooting in den rijksdag een gezondheidsreis maken. DE ECONOMISCHE CONTRA REVOLUTIE IN RUSLAND. Moskou. 14 Maart (VD.) De centrale commissie van het mijnwerkers-syndicaat heeft een oproep gepubliceerd, geadresseerd aan alle mijnwerkers van sovjet-Rusland, waarin wordt medegedeeld, dat een enquête is be gonnen naar aanleiding van het economisch contra-rcvolutionnoire complot in het Donetz- bekken Verder wotdt een beroep gedaan op de gevoelens van kameraadschap jegens do eerlijke sptcialisten in het mijnbedrijf cn op de noodzakelijkheid gewezen dc werkzaamhe den van de*c specialisten te controlecren cn te verifiecren. Kofno, 14 Maart. (V.D.) Naar uit Mos kou gemeld wordt, zouden de gearresteerde Duitsche ingenieurs zeer spoedig naar Mos kou worden overgebracht. Berlijn, 14 Maart. (H.N.) Dc onderhan delingen met dc Russische regeering in ver band met de arrestatie van Duitsche inge nieurs hebben tot nu toe tot geen resultaat geleid. De Russische regeering blijft verklaren, dat de arrestaties hebben plaats gehad in ver band met dc gevallen van sabotage in de Rus sische mijnindustrie. Blijkens berichten uit Moskou wordt weer met de gewone middelen als betoogingenvan arbeiders enz. gewerkt, om de juistheid der beweringen van dc Rus sische overheidsorganen te bewijzen. De bond van mijnwet kersorganisaties heeft een oproep tot de mijnwerkers gericht, waarin verklaard wordt, dat zich den laatsten tijd herhaaldelijk gevallen van sabotage hebben voorgedaan en waarin de aibeiders aangespoord worden, om contróle op de technische leiders uit te oefe- RELLETJES TE LUIK. Nationalistische studenten in actie. Brussel,14 Maart. (H. N.) Te Luik heb ben vanmorgen relletjes plaats gehad in ver band met de aankondiging von een lezing, welke de Duitsche rijksdagafgevaardigde Berg stratter in deze stad vanavond zou houden. Na tionalistische studenten trachtten de aanplak biljetten, waarin de lezing aangekondigd werd, af te scheuren, doch werden daarin door demo cratische studenten verhinderd Het kwam tot vechtpartijtjes, zoodat de politie gedwongen was in te grijpen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1