„FREULEKEN" L. J. LUYCX Zoon 4 «I AMIC6TIA" Donderdag 29 Maart, 8 uur Mie. Bovée, Fama-Rijwielen. Corseietfes DE EEMLANDEU Dinsdag 20 Maart 1928 2te JaLicónp Eo. kk.4 BUITENLAND. Sponsen en Zeemen- Borstelwerk Borstelwerk wordt onder rarantie geleverd. A. v. d. WEG. »w." LANGtSTRAAT 23 Koninklijke Reder ijkerskamer „JAN VAN BEERS" Afd. Rijwielen. Firma M. A. Ramselaar Bioscoop „Amicitia". La Dame aux Camélias Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per - week (tnet gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.171/9, Binnenland franco pet post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DICECTEÜR UIT0 EVER. J.VALKHOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN 1-4 rcsel» mbotpeen Dewijsoummer, eHjf regc) men f 25 Liefdadigheids advcrtentlte voo: da helft vbd den prijs. Kleine Advertcntlco „KCITIES bj vooruitbetalinc 9 rtgeli 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— ftetujnnunrrer e*tr» 0 0J BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* DE POLITIEKE ONRUST IN ROEMENIE DE BOERENDEMONSTRATIE TE BOEKAREST Boekarest, 19 Maart (V D.) De leidei van de nationale boerenpartij, Maniu, is he- den door den regentschapsraod ontvangen Zijn eisch, om n euwe verkiezingen te doen houden en een nieuwe regeering te vormen, werd evenwel afgewezen. Toen daarop Maniu in een vergadering van 10 000 personen me- dedeeling deed van zijn mislukte poging, wille de menigte demonstrat ef optrekken naar het paleis van den rogentschapstnad. Slechts met moeite slaagde Maniu erin zijn aanhangers hiervan te weerhouden, daar anders een tref fen met de militairen onvermijdelijk zou zijn geweest. Heden zijn de leden van de nationale boerenpaiiij uit de Kamer en den Senaat ver dwenen, daar zij met de aanhangers van de regeering niet wilden samenwerken. Het groote partij-congres, dat op 22 April te Alba Julia zal worden gehouden, zal verdei beslissen ovei de politieke gedragslijnen van de nationale boerenpartij. Ook nadere berichten uit Boekarest behel zen, dat de nationale boerenpartij den strijd tegen de regeering- zal voortzetten. De minis ter van binnenlandsche zaken verklaarde, dat het zich terugtrekken van de oppositie geen politieken invloed zal hebben. VOLKENBOND EN ONTWAPENING LITWINOF BEPLEIT AFSCHAFFING DER LEGERS DUITSCHE INSTEMMING Geneve, 19 Maart. (H. N.) De voor bereidende ontwapeningscommissie is vandaag begonnen met de beraadslaging over de Russi sche voorstellen, waarin volledige afschaffing van de staande legers en vernietiging van het oorlogsmateriaal binnen den tijd van 4 juai wordt verlangd. Litwinof lichtte deze voorstel len toe en wees erop, dot die verder gaan dan de Deensche voorstellen, welke het staande leger nog handhaven. Volgens de Deensche Voorstellen zou bijvoorbeeld China nog ovet een leger van 2.000000 man kunnen beschik ken. Litwinof verlangde met nadruk, dat de voorstellen in een plenaire vergadering van de commissie en niet in een besloten vergadering van een subcomité zullen worden behandeld. De voorloopige ontwapeningscommissie moet ondubbelzinnig antwoord op de vraag geven, of zij het beginsel van een algemecne ontwa pening binnen een termijn van 4 jaar al dan r.iet aanvaardt. Verder verlangt Rusland, dat Cc eigenlijke ontwapeningsconferentie ten spoe digste bijeengeroepen zal worden. Ten slotte verklaarde hij, dat Rusland in het bijzonder op den steun der Ver. St. rekent, die voorstellen voor een anti-oorlogspact hebben gedaan. Na Litwinof nam graaf Bernstorff het woord, die er op wees, dat de denkbeelden, in net Russische voorstel vervat, reeds enkele jaren geleden waordeering hebben gevonden De ver mindering van de bewapening tot een peil, waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met de binnenlandsche veiligheid der stagen, was een der 14 punten van Wilson en is vol gens de nota van Lanson van 5 Novcmbet 1918 door de geallieerden als grondslag voor het vredesverdrag erkend. Tot nu toe is de werkzaamheid van den Volkenbond en vooral van de ontwapeningscommissie ongetwijfeld bescheidener geweest. De Russische voorstellen 6temrnen overeen met den geest, waarvan tot nu toe de beraadslagingen in den Volkenbond waren bezield en zijn derhalve geschikt om aan de werkzaamheid van den Volkenboni nieuwe kracht te geven. Het einddoel, wanrnaai moet worden gestreeld, is in deze voorstellen duidelijk aangetoond. Niets mag onbeptoefd worden gelaten om Zoo snel mogelijk tot de ideale ontwapening te komen. De Duitsche delegatie guat geheel met het denkbeeld van de Russisch© voorstellen accoord, dot in de eerste étappe van de ont wapening alle militaire factoren uitgeschakeld moeten worden, die een aonval mogelijk ma ken. Veiligheid is slechts dan mogelijk, indien de factoren niet meer bestaan, zonder welke een aanvalsoorlog niet denkbaar is. Ook Bernstorff achtte het beslist noodzakelijk, dat de Russische voorstellen in een algemeene ver gadering nauwkeurig worden onderzocht. H-1 best zou dit bij het debat over de tweede lezing van de ontwevp-conventie voor de ontwapening kunnen geschieden, welk debat volgens de op vatting der Duitsche delegotie reeds in d° tegenwoordige vergadering aan de orde gesteld iroeT worden. Daarna sprak de lurksche minis ter van buitenlandsrhe zaken, die verklaarde, dat ook Turkije de Russische voorstellen met groote voldoening heeft begroet. Ook Turkije acht een algemeen debat over de Russische voorstellen noodzakelijk. De beraadslagingen zullen Dinsdagmiddag worden voortgezet. Dan zullen de Engelsche gedelegeerde lord Cushen- dun on de Ameriknansche vertegenwoordigd Gibson het woord voeren. DE NIEUWE ZEPPELIN. B e r 1 ij n, 19 Maart. (V. D Naar dr. Hu- go Eckener' mededeelt zal de nieuwe Zeppelin te Friedrichshafen einde Maart gereedkomen Begin Juni zullen de proeftochten boven Duitschland en naai Scandinavië aanvangen Het ligt tevens in de bedoeling de problemen verband houdende met de Oceaan vluchten,^na der onder d« oogen te zien. DE BRIEF VAN SINOFJEF BALDWIN CONTRA MACDONALD Londen, T9 Maart. (V.D.) Ramsay Mac- donald, de leider der Labour-partij, heeft heden in het Lagernuis het voorstel gedaan om ccn commissie te benoemen, welke volmacht bezit m een onderzoek in te stellen naar aanleiding van de laatste geruchten betreffende den Sinofjef-brief. Macdonald verklaarde, dot nog nooit iemand den oorspronkelijken brief heeft gezien en hij bestempelde de zaak dan ook als bedrog, met geen ander doel don om de verkiezing van 1924 te beïnvloeden. In antwoord op deze aantijging verklaarde de premier Baldwin, dat in 1924 de Sinofjef- brief van minder belang is geweest dan het mislukte verdrag met Rusland cn het ofasten van een vervolging tegen den communist Camp bell. Wat de echtheid van den brief betreft, reeds de Labour-regeering heeft in 1924 een onder zoek ingesteld en indertijd is men niet tot een resultaat gekomen. Toen de conservatieve regeering aan het bewind kwam, was het eerste wat zij deed een onderzoek in te stellen naar de authenticiteit van den briefmen kwam toen tot de conclusie, dat van vervalsching geen 9piake was. De regeering is te weten gekomen, dr.t na de publicatie van den brief Tsjitsjerin aan zijn collega's te Moskou heeft verteld, dat hij Sinofjef dienaangaande had ondervraagd deze had toegegeven den brief geschreven te hebben aan de communistische partij in Enge land hij wist evenwel niet, hoe de Britsche regeering in het bezit was gekomen van een afschrift. Volgens Sinofjef moest er verraad rijn gepleegd, of te Moskou of te Londen Sinofjef wees er toen op, dat de tekst van het document eenigszins gemutileerd was. Ongeveer een maand later heeft Tsjitsjerin aan zijn collega's meegedeeld, dat de oorspron kelijke brief was vernietigd. Hierdoor zou aldus Tsjitsjerin voor de sovjct-regecring dc* gelegenheid openstaan om aan te dringen op een onderzoek, daar men toch nimmer den oor spronkelijken brief kon terugvinden Even nadat do publicatie had plaats gehad, werd te Moskou een Rus gevangen genomen, tegen wien in iedei opzicht de verdenking kon rijzen, dot hij met deze kwestie in verband stond hij werd dar. ook doodgeschoten. Vervolgens las Baldwin dc verklaring voot, hem heden afgelegd door een zakenman, waarin beschreven word4, hoe hij in het bezit was ge komen van een afschrift van den brief, welke hij had gekregen van een vriend en deze hao het weer van communistische zijde gekregen. In verband met de revolutionnaire propaganda, we Ik o hierin vervat was, achtte hij het nood zakelijk den inhoud ter kennis van de pers te brengen en hij gaf hot aan de Daily Mail. De attorney-general, sir Douglas Hogg, zeidt daarop nog, dat het ministerie von buitenland- sche zaken een afschrift van den brief van viet verschillende zijden heeft ontvangen omtrent de herkomst werd telkenmale een onderzoek ingesteld en alles werd in orde bevonden. n Komedie in drie bedrijven door Herman C. J.Roel vink opgevoerd door de ten bate van de A. -.ersf. Ver. ter bestrijding der Tuberc. Kaartverkoop vangt Donderdag aan. Lavendelstraat 12. Tel. 1093. Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanaf f 70.— Eetaling in overleg met den kooper Langestraat 49. Tel. 190. in alle maten en prijzen. Ook met maag- of buikband. DE OOrXOG IN DE LUCHT. Een Zwcedsch majoor over toekomst-mogelijkheden. Stockholm, 19 Maart. (H. N) Svensk Tidskrift bevat een artikel van majoor K. A. Bratt, een oud-officier van den generalen staf an het Zweedsche leger, over den oorlog in le toekomst, die, naar hij meent, in de 'acht uitgevochten zal worden en verschrikkelijker en onmenschelijker dan eenigc vroegere oorlog zal zijn. Het voornaamste dóel van de bom bardeervliegtuigen zullen de groote steden en de industriecle centra zijn, zoodat ook het leven van de weerlooze burgerlijke bevolking hooge mate zal worden bedreigd. De schi it er is van oordeel, dot de luchtgrens van een land niet afdoende beschermd zal worden en dot de voornaamste centra van het 'and bloot gesteld zullen worden aan vernielende bom aanvallen uit de lucht, ten einde het moreel van de bevolking en den wil om den oorlog door te zetten, te breken. De schrijver komt tot deze gevolgtrekking naar aanleiding vin tal van opspraken van de voornaamste mili taire deskundigen van verschillende landen. De tijd voor de groote legers is volgens den schrijver voorbij, sedert door de ontwikkeling van de militaire luchtvaart de spoorwegen, welke de zenuwen van het leven kunnen worden genoemd, gebombardeerd en vernield kunnen worden, waardoor de legers machteloos zullen worden. Door de oorlogvoering in de lucht en door gassen is het veischil tusschen het strij dende en het nict-strijdcnde gedeelte van tie bevolking verdwenen, zoodat iedereen zondet onderscheid daaronder zal hebben te lijden Met commandant Kennworthy komt de sch'ij- tot de gevolgtrekking, dat, sedert de mcnsch bezit van de lucht heeft genomen, de oorlog moet verdwijnen of dat anders dc be schaving zal ondergaan. VERBODEN VLAAMFCHE PRENTBRIEFKAARTEN. Sedert geruimen tijd reeds worden in Vlaom- sche boekhandels prentbriefkaarten verkocht, waarop de landkaart van het Vlaomsche taak gebied, Fransch-Vlaanderen inbegrepen, is afgedrukt en een of andere spreuk als: „Daar is maar één land dat mijn land kan zijn" of „Utopie heden, werkelijkheid mor gen", voorkomt Verscheidene ministers, oo' de minister-president, blijken onlangs derge lijke prentkaarten te hebben ontvangen, mei het gevolg, naar de correspondent der N.RC te Brussel meldt, dat de minister van spoor- egen en posterijen, Lippens, thans het ver voer, de verzending en de uitdeeling door de postboden van deze prentbriefkaarten ten .strengste heeft verboden. DE EGYPTISCHE REGEERINGS VERKLARING EGYPTE V/IL ONAFHANKELIJK ZIJN Uit Cnïro wordt beticht, dot Nihas Pasja gisteren do regceringsverklaring in dc Kornet heeft afgelegd. De regeering, zc-ide hij, er kent geen enkel feit of geen enkele daad, die in zou druischen tegen de volkomen onafhan kelijkheid van Egypte of de rechten van den Soedan. Naar aanleiding vun de jongste Engclsch- Egyptische brsprekirgen zeide Nahns Pasja te betreuren, dat er geen grondslag voor een overeenkomst gevonden wns, maar, zeide hij, door goeden wil aan den dag te leggen, is de Egyptische regeering zekei dat men tot een accoord zal komen, hetwelk de onafhankelijk heid van Egypte eerbiedigt en tevens de Brit sche belangen waarborgt Na has geeft aan de buitenlanders dc verzekering, dat aan hun rechten niet zal worden getornd. De nationalisten stelden voor het debat over de ministcrieele politiek 8 dagen uit te stellen, maar Nahos drong aan op e"n onmid dellijk debat, waarna dc nationalisten hut» voorstel introkken en de Kamer tenslo'te een motie van vertrouwen in de regeering aan- EEN SCHIPBREUK ACHT SLACHTOFFERS Londen, T 9 M a a r t. (H. NBij de Orkney-eilanden is een Engclsch visschers- vonrtuig vergaan, waarbij 8 man om het leven ijn gekomen. EEN HOTEL VERBRAND VIJF PERSONEN VERMIST Uit Denver (Colorado) wordt bericht, dot het lotel Colorado House gisterochtend vroeg ioor brand olkomen werd verwoest Do on geveer hondeid gasten konden zich echter red 'en door uit de vensters van de onderste ver- 'iepingen te springen Er worden vijf pcrsoi en ermist, terwijl vier personen levensgcvnar'ijl en negen met lichtere brandwonden nnnr hel ziekenhuis moesten worden overgebracht. HEIDE- EN BOSCHBRANDEN ONVOORZICHTIGHEID DE OORZAAK Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct. t In de omstreken van Hamburg zijn giste en, vermoedelijk door onvoorzichtigheid van wan delaars, verschillende groote branden in de heide ontstaan De brandweer van Hamburg moes' elf maal uitrukken. De grootste brand ontstond te Loiigenhornermoor, waar niet min der dan 80,000 vierkante meter heide en veen- grono in brand stonden De brandweer morst hier met schop en spade probceren den om vang van dei brand te beperken. Nabij Per- tenbcck geraakten ongeveer cp hetzelfde tijd stip 20,000 vierkante meter heide in brand. In de omgeving van Riendorf, op Pruisisch grondgebied, werden 10,000 vierkante meter heide en bosch een prooi der vlammen. In de buurt van de gemeente Ntuhof in de Taunus zijn Zondag 180 morgen heide in brnnd Teraakt, doordat padvinders onvoorzichtig met vuur waren omgegaan Het vuur sloeg ovet op een dennenbosch var 20 morgen De brandweerafdeelingen der omliggende dorpen konden het vuur niet meester worden, ondanks de hulp van een 200-tal vrijwilligers* men moest de brandweer uit Wiesbaden te hulp roepen. De nomen der schuldige padvin ders konden vastgesteld worden. ERNSTIG AUTO-ONGELUK VIER DOODEN De Temps bevat een bericht uit Moulins, vol gens hetwelk bij een auto-ongeluk aldaar 4 personen gedood zjjn en een 5e ernstig is ge wond. DE MISLUKTE VLOOTCONFERENTIE VAN GENEVE. Lord Cecil geeft de Britsche regeering dc schuld. Londen, 19 Maart. (H. N.) In verband met de beraadslaging in het Lagerhuis in hoe verre Engeland de schuld draagt vooi dc mis lukking van de vlootconfcrentie van Gcnèic, verklaart lord Robert Cecil in een der En gelsche bladen, dat er tijdens het laatste ge deelte der onderhandelingen kans heeft be staan om tot een overeenkomst met dc Vei St. te geraken. Alle voorstellen tot bemidd» ling, die hij in overleg met dc overige leden van de delegotie aan het Engelsche kabin-M heeft voorgelegd, zijn echter door het kabinet erworpen. Aan de Engelsche delegatie is dooi het kabinet dc strenge instructie gegeven, oin onder geen omstandigheden een vergelijk aan te bieden, niettegenstaande lord Robert Cecil !e Engelsche regeering er met nadruk op ge wezen heeft, dot een mislukking van de confe rentie dan onvermijdelijk was. DE VERMAKELIJKHEIDSBELASTING IN ZWEDEN. Stockholm, 17 Maart. (H. N.) Blijkens een zooeven gepubliceerde statistiek van di stad Stockholm omtrent de opbrengst van de vermakelijkheidsbelasting hebben dc bewoners van deze slod in het afgelcopen jna' 16 000.000 kronen voor publieke vefmakelijk^ heden uitgegeven. Gemiddeld heeft iedere be woner van de stad 2 keei per maand een schouwburg, bioscoop, concert enz bezoch' De belasting leverde T 888 562 kronen op De bezoekers van het koninklijke theater, de opera en het dramatische theater hebben hier toe niet bijgedragen, daai deze instellinger van de vermakelijkheidsbelasting vrijgesteld zijn. HET ENGELSCHE GEBEDENBOEK. Londen, 19 Maart. (V. D.) De defini tieve tekst van de revisies, weike in hei Piaycr-Book der Engelsche Kerk rijn aange bracht. zijn gepubl'ceerd, tezamen met en- memorandum, waarin een toelichting voHt gegeven op dc veranderingen, we.ke sinds d"* vei werping door het Lagerhuis werden aange bracht. DE OVERSTROOMINGSRAMP IN CALIFORN1Ë. 244 slachtoffers. Londen, 19 Maart. (H. N.) Volgens Bericht uit New Zork is 't aantal slachtoffers dat bij de overstroomingsramp in California •s omgekomen, thans op 244 vaslgrsteld. O- materieele schade wordt op 15.000.000 ge raamd. BERLÏJN-PEKING PER AUTO. Londen, 19 Maart. (V. D.) Uit Peking wordt gemeld, dat mejuffrouw Stinnes, dp eenige dochter van den overleden Duitschen millionnair, met een gezelschap der auto ui: Berlijn aldaar is aangekomen. Zij reisden via Turkije, Perzië, Siberië en Mongolië. WEERBERICIIT 20 MAART. Hoogste Barometerstand 7S0.5 to Memel. Hoogste Barometerstand 731.3 te Vestmnnoeur. Verwachting tot den avond van 2' Maart. *5 «5 Meest krachtige, afnemende Z. vg Do?'.olijke tot Zuidelijke wind, ge- dftclteliik bewolkt, weinig of geen regen in het Oosten in het Westen meer kans op regen. Weinig ver- nadering in temperatuur. >VC">YCl3VO -3-." 9VC1) »v< «S «8 KROMMESTRA AT 4-6-8 TEL. 341 LANGESTRAAT 52. THEEDOEKEN 70 X 70 v.ware katoenen kwalit. 2.0 ct. 35 39 45 THEEDOEKEN 70 X 70 hai: linnen kwalit. 40 ct 45 50 55 THEEDOEKEN 70 X 70 zuiver linnen G5 ct. - 70 80. «SS Sr v ■s» 8» 8» g* f» S» 8» g» VERWACHT (La Traviata). Wij brenqnn U vouz het komend mot'usef- roen ceu «rhPtere.nde serie motorrijwielen, illen dc nieuwste modellen, welke thans bi) ">ns ncëtaleerd ziin 3ARLEY DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDELSTBAAT 12 Tolefoon 1093 VERWARDE TOESTAND IN CHINA EEN SUCCES DER NOORDELIJKEN? Chamberlain heeft in het Lagerhuis ver* :laard, dat de toestand in midden-Chinn pog ceer onzeker blijft Er wa'en geen teekei en, dat de breuk tusschen Woehon. Hunknu en Nanking geheeld werd Nanking schijnt de loop op hu'p van de provincies Hoepeh en Toenan voor een expeditie tegen de Noo He- ijken te hebben Inten varen De minister sd ak oorts over de communistische onlusten in de irovincie Hoenon en zei, dnt in Hoepeh vrijwel 'geheele anarchie heerscht Een nieuw gecombineerd Noordelijk offen* ief hod T5 Maart moeten aanvangen, maar rsjong Kni Tsjek Feng 7oc Hsiong en Jen Hsi Bjnn schijnen op elkaar gewacht te hchben om ie eerste klappen op te vnegen. Volgens juist ontvangen berichten hebb°n de Noordelijken Feng yoe Hsiong een ernstige nederlaag toe gebracht. ERNSTIG VLIEGONGEVAL DRIE DOODEN New york, 19 Maart. (V. D) Door het breken van een vleugel is een groot vliegtuig neergestort. De drip civiele vliegers, die zich in het toes4el bevonden, werden gedood. ADELLIJK FALSARIS ONTMASKERD. Wisten zijn cliënten van de vervalsching Uit Parijs wordt d.d. 18 Maart aan de Cour. gemeld De arrestatie van den Normnndischen edel man, burggraaf Gosson van Vorenne. baron de Burling, heeft geleid tot de ontd. kking van een bloeienden handel in vcrvnlschte pauselij ke verklaringen in zake nietigheid van een huwelijk, vcrvnlschte jyiuselijke adelbrieven en certificaten voor Fransche en buitcnlcndsche 'irrh-Jppkonep. Dp arreslntie van Gosson had plaats op zijn rilln in Aix (Provence) ingevolge in Hebti- /n, aan de politie verstrekt door mgr SaboH^r, den vicaris-generoal van den aartshisrvhnp \an Parijs Mgr Snbntier hart opgemerkt, Hat het aantal nietigheidsverkloringen van huwe- 'ijken veel groot er was, dan het aantal waar* vnn hij officieel kennis droeg. Een ondrrzoek bracht aan het licht, dat nauwkeurig vervnl^rhte nietigheildsverklorin- gen door bemiddeling van Gosson werden ver* strekt Bij zijn arrestatie verklaarde hij, dat hij zijn cliënten van te voren ervan in kenJ nis had gestold, dat dc documenten niet echt waren De edelman verklaarde rich bereid eiken °*ewenschten titel of orde te verschaffen Schriftelijk wees Gosson. wiens adelbrieven "cht zijn. op de voordeelan, die hij kon ver schaffen dooT 7ijn betrekkingen met het pau- "elijke hof te betalen priizen varieerden tusschen de 15pOO en 60.CC0 francs Ean "chtscheidings-dispcnsatie kostte 25.000 francs.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1