DE EÊMLANDED BUITENLAND. „FR EU LEK EN", Zilveren Bonbon- en Broodmanden. Hotel de Witte. L J. LUYCX Zoon Een Corset Nic. Bovée, Fama-Rijwielen. PNNEMENTSniJS per 3 maaadeD voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering tegen oagelukkcn) f 0.177* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met tnoegrlp vao een bewijsnummer. Üonderdaq 22 Maart 1928 EEN PRETT1GÉN AVOND VOOR EEN GOED OOEL. Entrée ff 1,75, NEEMT UW KAARTEN TIJDIG. WILLEM GROENHUIZEN LANGESTRAAT 43 - TELEFOON 852 Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE 26e Jaargang No. a2o Firma M. A. Ramselaar Afd. Rijwielen. DIRECTEUR- UITC EVER.' J.VALKHOf F DAGBLAD - e||(e regel meer f0.25. Licfdadlgheids-advertentléo voor d® helft vaD dtn prijs. Kleine Advcrtentlfcu „KEIT1ES" bl) vooruitbetaling i—-5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* BELASTINGVERLAGING EN PERSONEELE BELASTING Tijdens de oorlogsjaren en daarna is er op belastinggebied heel wat overhoop ge haald en het is achteraf wel zeer te betreu ren geweest, dat er in de dagen van hoog conjunctuur toen men, als het ware, smeet met het geld, niet alleen door den O. W.-et maar ook door de Overheid, dat er toen niet een minister van Financiën was met scherp inzicht in den toestand, een minister, die toen reeds moest gevoelen, dat er een terugslag zou komen, waardoor we allerlei maatregelen moesten nemen, achterna, op oogenblikken, dat zij moeilijker waren uit te voeren. Men moge dit achteraf betreuren, maai we zaten nu eenmaal voor de feiten en zoo werden ten slotte enkelen dupe .door de bijzondere bezuinigingswetten, waar allen hadden mede te dragen. Nu de financieele toestand wat minder onrustbarend geworden is en handel en be drijf de bijdragen leveren om tot normale verhoudingen terug te keeren, komt thans de regeering met verschillende voorsteller» om den druk der belastingen wat minder zwaar te doen worden. Dit pogen verdient zeker toejuiching en er wordt dan ook behoorlijk gejuicht door de oppervlakkig en, die niet gewoon zijn het wezen van den schijn te onderscheiden. Wanneer een niet te groot inkomen wordt ontlast door 20 verlaging der inkomsten belasting en hij zou kunnen berekenen, hoe groot rijn bijdrage aan indirecte belasting is, ontstaan door de verhooging op invoer rechten en accijnzen om den gulden gaaf te maken, dan vreezen wij, dat deze V lastingbela-ler er slechter aan toe is, dan wanneer bet onrecht door Colijn begaan eerst eens werd goedgemaakt. Het gaat er maar om, wat men ziet of wat men niet ziet. De accijnzen drukken het zwaarst op de minst draagikrachtigen en onze volksver tegenwoordigers hebben goed toe te zien, dat de z.g. saneering der financiën tevens dienstbaar wordt gemaakt tot saneering ol gezondmaking van ons volk door de levens middelen niet duurder te maken dan ze -il reeds zijn- Wij mogen dus wel nauwkeurig toezien, dat ook de lasten, die in den oorlog gelegd zijn gelijkelijk op de massa, arm of rijk, evenzeer verminderd worden, als de directe belastingen, die progressief de rijken meer ontlast. Naast dit algemeene verschijnsel is er nog iets bijzonders, dat onze belangstelling ver dient, n.l. het verloop der personeele belas ting. Men weet dat deze belasting thans ge heven wordt naar een zevental grondslagen, n.l. huurwaarde, mobilair, dienstboden, paarden, motorrijtuigen, pleziervaartuigen en biljarten. Voor dit betoog, dat in het algemeen voor de groote massa geldt, z:jn de twee eerste grondslagen, n.l. huurwaarde en mobilair, van het grootste gewicht- De huren gingen omhoog, niet alleen dooi mindere waarde van het geld, maar doordat de aanbouw van huizen geen gelijken tred hield met den aanwas der bevolking, waar door de verhooging onmatig werd en ei huurwetten noodig waren om het egoïsme der huiseigenaren te breidelen. Niet geleidelijk, maar vrijwel over de ge- heele linie achtte men den aanbouw wel vol doende, de huurwetten werden opgeheven en de huren gingen weer lustig omhoog. De Personeele belasting ging dus met de huurwaarde omhoog en bracht jaar op jaar meer op. De slachtoffers van sommige huis eigenaren werden dus dubbel getroffen er» nu vatte de minister deze gelegenheid gretï aan om de menschen te hulp te komen door verlaging der personeele belasting. Het ligt niet in onze bedoeling om de wij zigingen en de wet op de Personeele belas ting stuk voor stuk te bespreken, welke wij zigingen trouwens reeds wet rijn geworden en voor 192Ö toepassing zullen vin den. Wel willen wij er op wijzen, dat de cijfers, waar beneden men geen belasting behoeft te betalen verhoogd zijn, zoodat een belangrijk aantal woningen, die ten onrechte door de verhooging in de belasting waren betrokken, er thans weer buiten vallen. Dit is dus een gedeeltelijk herstel van een onrecht, dat zonder de wetswijziging is ont staan. Doch het voornaamste, waarop wij de aan dacht willen vestigen, is de verlaging van het belastbare bedrag der huurwaarde. Het mag als bekend ondersteld worden, dat ei naar dezen grondslag geheven wordt 10 van het bedrag der huurwaarde na vermin dering van een som, die verschillend is naar de 9 klassen, waarin de gemeenten verdeeld worden. Welnu, deze aftrek wordt verhoogd met een som, die verschillend' is door die klasse verdeeling. Bij de groote gemeenten is dit versohü 100.— zoodat dus de vermindering be draagt 10 van 100.— of tien gulden, waarbij dan natuurlijk nog komen een klei nigheid voor meubilair en eventueele wij ziging in den kinderaftrek. Ongetwijfeld heeft het courantenlezend publiek kennis genomen van de komende belastingverlaging en vol verwachting klopt het hart naar de wetenschap van -het eind cijfer, dat het aanslagbiljet zal tezien geven. Dat aanslagbiljet zal dezer dagen worden uitgereikt, of is reeds voor een deel uitge reikt. En nu wenschen wij den lezer al reeds voor te bereiden op een désillusie; bij velen zal het biljet een hooger cijfer te zien geven. Zij, die een huurhuis bewonen en die hun huur zagen stijgen, zijn reeds voorbereid; maar de eigenaars, die hun huisje zelf be wonen rijn er misschien niet mede bekend, dat de schatters van het personeel ijverig be zig zijn de huurwaarden op te schroeven, zoodat een verhooging van ÏOO.der huurwaarde alreeds voldoende is om de ver laging te niet te doen. Onze algemeene conclusie kan dan ook niet anders rijn, dat de wijziging van de wet op de Personeele belasting dringend gebo den was om een onbillijke verhooging tege moet te komen en wij betwijfelen dan ook zeer, dat de schatkist door die wijziging eer. zoo groot offer zal behoeven te brengen als door den minister werd becijferd, integen deel de huurverhoogingen en de schattingen zullen weldTa dit verlies wel ingehaald heb ben. Voor den belastingbetalers kemt er nog deze verrassing bij dat sommige gemeenten, die opcenten hieven, deze laatste dusdanig hebben verhoogd, dat zij niet alleen de ver laging der hoofdsom teniet deden, maar er nog een zoet winstje bovenop zetten. NOODLOTTIGE BRAND IN BRITSC H-INDIE RUIM DERTIG DOODEN Uit Sjimoga (Mysore) wordt gemeld, dat in het district Sjikarpocr het dorp Esoer een prooi der vlammen is geworden 140 huizen zijn verwoest en 51 menschenlevens verloren gegaan. De maharadjoh van Mysore heeft be„ sloten de belastingheffing te schorsen en con leening. te verstrekken voor den herbouw van de buizen. „AMICITIA" DONDERDAG 29 MAART 8 UUR Kon. Ned. Rederijkerskamer „JAN VAN BEERS" Komedie in 3 bedrijven v. HERMAN J. C. ROELVINK (alle rechten inbegrepen). Kaartverkoop bij Boekh ITT MAN N, Utrechtschestraat. UI1UL.I1ICUI&I.I1 JUWELIERGEDIPL.HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 Aldeeling WIJNHANDEL Tel. 22. 'ALLEFNVERKOOP der CONTINENTAL BODEGA COMPANY DE MEXICAANSCHE REBELLEN 135 HUNNER GEDOOD Blijkens een telegram uit Guadalajara is een bende von 200 Mexicaansche rebellen op de vlucht gejaagd in der Staat Jalisco door afgevaard'gden verslag heeft uitgebracht over met inbegrip van hun leider gedood hebben in een gevecht, dat 7 uur duurde. Bij een ander gevecht, in denzelfden stact, werden 20 ro bellen gedood. WITTE PORT Crown Superior per DE EVENTUEELE VLOOT CONFERENTIE. Een Britschc persstem. Londen, 21 Af aart. (V. D.) De diploma tieke correspondent van de Daily Telegraph bespreekt heden de uitnoodiging, onlangs dooi het Amerikaansche congres aan president Coolidge gericht, om een nieuwe vlootconfe- rentie bijeen te locpc-n. De correspondent stelt vast, dat dit besluit van het congres een gun- stigen indruk heeft gemaakt. Men legt dit be sluit aldus uit, dat het mislukken van de drie- mogendhedenconferentie te Genève in den herfst niet als definitief mag worden be schouwd en dot evenmin de daardoor veroor zaakte bittere gevoelens van langen duur zul len zijn. DE POOLTOCHT VAN NOBILE. Het expeditieschip van Nobilo heeft Dinsdag onder groote publieke belangstelling de haven van Spezzia verlaten en is naar Spitsbergen vertrokken. Generaal Nobile is Dinsdag per spoor van Milaan naar Rome teruggekeerd, om nog ceni- ge voorbereidende maatregelen te treffen. DE IN RUSLAND AANGEHOUDEN DUITSCHERS. Nog drie hunner ïn arrest. Naar in politieke kringen te Berlijn verluidt, is er een nieuw rapport ontvangen van den Duitschen gezant te Moskou, waaruit blijkt, dat de gearresteerde ingenieur Koster geen Duitscher, maar een Rus is. Drie Duitschers bevinden zich dus nog in arrest. FAMILIEDRAMA. M a a g d e n b u r g, 21 M a a r t. (V. D.) Gisteravond heeft zich hier ter stede een bloe dig familiedrama afgespeeld. In den loop vac een woordenwisseling loste de koopman Bercht, die van zijn vrouw gescheiden leefr een schot op haar, dat onmiddellijk den dood veroorzaakte. Daarop richtte hij de rero.ver op zichzelf en pleegde zelfmoord. DE TOESTAND VAN LORD BALFOUR. Een keer ten goede. Londen, 21 Maart. (H. N.) In den toe stand van lord Balfour is een gunstige wen ding gekomen. Echter kon de reis naar Zuid- Frankrijk, die gisteren zou plaats hebben, nog niet worden aanvaard, 16 Santa 17sec Selecto 17bis Venus IS Magneto 19 Nectar ROODE PORT Superior Aurora Alto Douro Barca Bom, Val da iVom'is^irïL Old Bottling Port SHERRY Bodega Pale Gold, sweet Elegante dry Ex'ra fina dry Amoroso Amontillado, very dry MÓDICINALE MALAGA Malaga Rouge Vin Toni que MADERA 26 Full Medium 28 Bual old Reserve COCKTAILS Martini Manhattan Crown 11 12 13 14 V.R. I.RJ). B.D. 2 23 M.T. fles ch f 2.25 2 60 3.- 3.40 3.75 4.75 f 2.25 2.75 3.25 3 60 4.50 4.75 3.50 f 2.25 „2 80 3 25 3 75 3 25 4.25 2 25 2.25 1 3.25 5.— 4.50 Langestraat 49. Tel. 190. zonder meer koopt U overal. Een Corset geschikt voor Uw figuur koopt U slechts daar waar vakkennis aanwezig is. Wij brengen U vooi het komend motursei zoen een irhi'terende serie motorrijwielen, allen de nieuwste modellen, welke thans bij ons qeëtaleerd ziln HARLEY DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 DE AMERIKAANSCHE VLOOTBOUW EEN HOOGTEPUNT BEREIKT NIEUWE LUCHTSCHEPEN Uit Washington wordt gemeld, dat de be- gTootingscommissie gisteren ean het Huis van afgevaardigden verslag heetf uitgebracht over een aanvullingsbegrooting ven het departe ment van marine, die de jaarlijkscc uitgaven van het departement op peil brengt, dot na de vlootbeperkingsconferentie van Washöngton nog niet was bereikt. De uitgaven betreffen thans in het geheel 359.190.000 dollars, hetgeen een vermeerde ring van 20 384.000 ten aanzien van de oor spronkelijke begrooting bcteekent, voorname lijk, omdat de kosten voor de luchtmacht der vloot gesteger» zijn en omdat alle acht krui sers van 10.000 ton, tot welker bouw in 1924 besloten werd, tegelijk in aanbouw zijn. Dc commissie voorziet niet, dat in de naaste toe komst de uitgaven voor de vloot zullen dalen integendeel zijn er alle aanwijzingen voor een aanmerkelijke en onmiddellijke stijging. •Sé WEERBERICHT 22 MAART. 55é Hoogste Barometerstand 7$-9 ^4 Happaranda. Laagste Barometerstand 731.6 Reykjafik. Verwachting tot den avond van 23 Maart. Matige tot zwakke Zuid-Wectelii- ke tot Z.-Oostelijke wind, zwaar be wolkt tot betrokken, waarschijnlijk nog regen, zachter. 5?é ÏSé •>B VK nog regen, zacnier. PTC KROMMESTRAAT 1—6—8. rL TEL. 311. LANGESTRAAT 52. Speciale aanbieding (voor advertentie contróle). re. Prima BADHANDDOEK zeer groote maat, mooie kwaliteit van 0.75 nu voor 0.59. «ft (slechts enkele dagen). «8 DOOR EEN LAWINE OVERVALLEN DERTIEN SKILOOPERS VERONGELUKT Salzburg, 21 Maïirt. (V. D.) Een ge zelschap van 17 skiloopers uit Weenen is op den Sonnblick bij een oude vervallen mijn gang op een hoogte van 2500 Meter door een lawine overvallen, die hen meesleurde naar het dal4 leden van het gezelschap konder. zich in veiligheid stelddcn cn kwamen geheel uitgeput en niet in staat, ondervraagd te wor den, bij het Natur-Freundc-Haus te Kolm- Saigurn. aan. De overige 13 personen werden onder de lawine bedolven. Er bestaat geen mogelijkheid meer hen te redden. Een afdce- ling gendarmerie heeft order gekregen naar het gebied van den Sonnblick tc vertrekken oni dc verongelukten uit te graven. In dc geheele omgeving woedt sedert hedenmorgen een or kaanachtige Föhns torm, waardoor het red dingswerk zonder resultaat zei biijven. ZOEBKOF OPNIEUW UITGEWEZEN THANS UIT BELGIE Brussel, 21 Maart. (VD.) Op instigatie van de Belgische regeering heeft Zoebkof zich aan het hoofdbureau van politie moeten ver voegen, waar hij aanzegging kreeg, dat hij België moest verlaten, daor hij anders zou worden uitgewezen. Reeds is Zoebkof uit Bel gië vertrokken. Vermoed wordt, dat hij rich near Luxemburg heeft begeven. RUW WEER IN ITALIË. Rome, 21 Maart. (H. N.) In Toscane heerscht weder echt winterweer. De thermo»- meter wijst 3 graden vorst aan en in de ber gen is sneeuw gevallen. Van de Adriatische kust wordt gemeld, dat daar reeds sedert ver scheidene dagen stormweer woedt. AANLEG VAN GROOTE WERKEN IN BELGIE HET KANAAL ANTWERPEN-LUIK De Belgische Kamer besprak gistere^ het wetsontwerp betreffende de groote openbare werken. De eerste minister zeide, dat het her stel van het land de uitvoering eischt van groote werken, die de outillage van het land voimen. Het progiamma der togeriwooidigo regeering te dien aanzien is dat der vorige en omvat o.a. de werken van dc Maas, de Sambet, de Kempen en die van het kanaal Brussel Charleroi. Het fonds voor de groote werken zn> een autonoom organisme zijn met rechtsper soonlijkheid, geleid door een raad van beheer, die door den staat zelf wordt aangewezen en voortdurend onder de controle van de regee- cing, het parlement en de Rekenkamer s»aat Men heeft gevraagd of het der regeering we) ernst was met haar voornemens inzake het di recte kanaal tusschen Antwerpen en Luik. Een dergelijke twijfel is ongerechtvaardigd. De regeering is vost-besloten de uitvoering tot stand te brengen. Er is een eerste bedrag van millioen aangevraagd voor dit werk, maar dil moet alleen dienen om de uitgaven te dek ken van de voorbereidende stadie. De regee ring denkt, dat het kanaal in 1938 klaar zal kunnen zijn. Het fonds voor de groote weiken znl gevormd worden door de bedragen, die Duitschland uit hoofde der schadevergoeding zal storten. De minister uitte de hoop, dat de Kamer het ontwerp met algemeene stemmen zal aannemen. Lavendelstraat 12. Tel. 1093. Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanaf f 70.— Eetaling in overleg met den kooper INSTORTING VAN EEN BOUWWERK ZES DOODEN B e r 1 ij n, 21 Maart. (V. D.) Hcdcnmor» gen heeft tc Mcrcckenberg bij Lieberwirda een ernstig ongevol plaats gehad. Tengevolge van den hevigen storm is een in aanbouw zijnde installatie voor de bruinkool- en briquet'en- industrie alhier ingestort. De op de installatie Rail den arbeid zijnde werklieden vielen mede naar beneden cn kwamen tusschen de over* blijfselen terecht. Tot nu toe zijn zes lijken cn twee ernstig gewonden geborgen. Er worden nog ecnige arbeiders vermist. DE RAMP VAN DE S 4 MINISTERIEELE INSPECTIE Londen, 21 Maart. (H. N.) Naar uit New-7ork wordt gemeld, heeft de Amerikaan sche minister van marine gisteren een bezoek aan dc gelichte duikboot S 4 gebracht "Na af loop van zijn inspectie deelde hij mede, dot men aan het departement overweegt, om voortaan aan boord van de duikbooten houten cylinders tc loten meevoeren, om in geval van nood den manschappen gelegenheid te geven met behulp van deze cylinders de boot door de torpedobuizen te verloten. In de zak van een der overlevenden heeft men nog een af scheidsbrief gevonden, terwijl luitenant Eitsh nog enkele dienstmedcdeelingen opgeschreven had. Een en ander is een bewijs te meer, dat de manschappen nog gcruimen tijd na het zin* ken moeten hebben geleefd. DE BELGISCHE VORSTEN NAAR DENEMARKEN. Niet per vliegtuig, maar per trein. De Vingtième Siècle schrijft naar aanleiding van het bezoek van de Belgische koninklijke familie aan Kopenhagen, dat het voornemen bestond de reis per vliegtuig te maken, daar de reis door de lucht slechts zes uur zou duren. In politieke kringen ontstond echter ongerustneid over de mogelijke gevaren van een dergelijke luchtreis en voorts kunnen de atmosferische omstandigheden de zorgvuldig geregelde schikkingen van het protocol in de war sturen. Er is dus alle kans, dat afgezien zal worden van dit vervoermiddel en dat men het veiliger middel van den spoortrein zal kiezen. Het vertrek per vliegtuig zou 16 April geschieden indien er van wordt afgezien, zou het vertrek 24 uur vroeger plaats hebben. HET DEUTSCHE NOODPROGRAM. Een vergelijk tusschen regeerings- partijen en oppositie. Naar in den rijksdag verluidt, hielden de lei ders der regeeringspartijen en die der oppo sitie gisteravond een bespreking, waarbij werd beraadslaagd over de moeilijkheden, die de parlementaire uitvoering van het noodprogram nog in den weg staan. Bij deze bespreking leg de men van alle kanten den goeden wil tot zakelijke medewerking aan den dag en werd overeenstemming op alle punten verkregen* zoodat naar de opvatting der vooraanstaande parlementsleden de rustige afwikkeling der nog hangende kwesties verzekerd is.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1