BUITENLAND. Een Corset DË ËEMLANDEU Vriidai 23 iViaart tazd ine jaargang i»o. cH N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfecien. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Harde'scredieten Incasseeringen Spasr-deposito's rente 4 i. L. J. LÜYCX Zoon BINNENLAND. KXXXXXXXXXXtXXXK Firma M. A. Ramselaar Speciale aanbieding UITWONENDE NEDERLANDERS ABONNEMENTSPRIJS per 3 aaaodeo voor Amersfoort f 2.10 per maand 0 75 per 1tveeb 'me» g»ati* verzekering tegeo ongelukken» 0.171/,. Bmncaiaeo rraoco oer post per 3 maanden L Afzond.»rli|ke nummers *0.05. POSTREKENING 47910 TFIEFOON IN1FRC Si3 DIQEfJEUO UITGElVEQ. J.VALKhOff DAGBLAD PRIJS OER ADVERTEMTIEN vaa M 1 iot*«nP oewnMtmrawr. 1,11 11 elke regei mee* f0 2* Liefdadigheid* advertenti€e voor d> helft vaD deo prtia - Kleine Advertennfo „KEITJES O0 vooruitbetalmc *egetó 50 eenr elke regel meer 10 cent driemaal plaatsen - Wewuanatnme» Vatva 00S BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAt 2* VOLKENBOND EN ONTWAPENING LITWINOF VERDEDIGT ZICH Genèvc, 22 Maart. (H.N.) Nadat vanmid dag in da vergadering der voorbereidende ontwapeningscommissie nog twee gedelegeer den, oie van Argentinië en Chili, korte .•-r- klarir.gm hadden afgelegd, waarin de Rus sische voorstellen als onuitvoerbaai en niet veceehigbüQË ntet hef pact van den Volken bond werden afgewezen, nam Litwinof het woord om zijn met levendige belangstelling verwachte redevoering te houden. Niet mir.dei dan twee uut heeft Litwinof gesproken, waar- bij voortduiend de vergadering met groote ■aandacht luisterde. Zijn rede wes in hooldzaak een scherpen aanval op Engeland en de En gelsche buitqnland&he politiek. Hij begon met zijn voldoening te betuigen, dat er een debat ovei de Russische voorstellén heeft plaats gehad, welk debat vooral betceicenis heeft gekregen, dpordien ook lord Cushendun daaraan heeit deelgenomen. Op de vraag v,an lord Cushendun, met weiken 'geest en met wel ke bedoelingen de Russische regeering aan de con.eientie heeft deelgenomen, verklaarde Lit winof, dat dit uitsluitend in het belang van den vrede is geschied Rusland heeft voortduw rend van zijn vredeswil blijk gegeven In de 10 jaren van zijn bestaan heeft sovjet-Rusland geen aanvalsoorlog tegen een van zijn na- buurstaten gevoerd, noch aan oorlogsavontir- ren van andere stoten deelgenomen. Het feit, dat de sovjetregeering vrijwillig aan het werk van de voorbereidende ontwapeningsrommis sie deelneemt, is een nieuw bewijs voor de op rechtheid en den goeden wil van sovjeh-Rus- land. Daartegenover stelde hij de houding van Engeland en hij wilde de Engelschc regeering vragen, war zij tot nu toe binnen hel kader van den Volkenbond voor den vTede heeft ge daan en waarom zij zich nog immei verzet te gen de behandeling in tweede lezir.g van het ook dcot de Engelsche delegatie uitgewerkte ontwerp voor de ontwapening. De sovjeh-re- geering zn! ook aan de verdere werkzaamhe den van de voorbeicidende ontwapeningscom missie en in het bijzon.det aan de wereldonh "wapenirgsconferentie geen moeilijkheden in den weg leggen, doch kan zich op geen enkele ■wijze aan .besluiten van den Volkenbond on derwerpen. Indien deze nief uitdru''keliik doot de sovjrtregeermg goedgekeurd zijn. Ook de Vereen'gde Staten hebben op dezelfde wijze als de sovjetregeering tot nu tce elke verbin ding met den Volkenbond afgewezen. Op de principieel? vraag van lord Cushem- dun met betrekking tot den burgeroorlog, zei- de Litwinof. dat deze vroeg van Engokche rijde is gesteld om de sovjetdclegatie uit te lokken tot een openlijke verdediging van revo lutie en burgeroorlog, teneinde morgen uit deze verklaringen munt te slaan en deze ver garingen als propaganda-matcriaol tegenover Rusland te gebruiken. De revolutie in Rus'ond van Meort en October 1917 is onder actieve medewerking van het Russische leger tot stond gekomen. De Engelsche regeering heeft, zooals reeds herhaaldelijk is geschied, ook thans weer de sovjetregeering van propaganda beschuldigd Deze kwestie speelt reeds sedert lang een belangrijke politieke rol. Er bestaan overal, zooals bekend is, bureaux van Russi sche emigranten, die zich met het vervaardi gen van documenten tegen Rusland berig hou den. De Sinofjef-brief heeft in dit opzicht een historische beteekenis. De Engelsche regeering ziet in e"' pers artikel, dat te Meskou verschijnt, een inmen ging van de regeering te Moskou in Engelsche aangelegenheden Meet het zenden van de En gelsche vloot naar Sjanghai, het beschieten van de Chinecsche bevolking, het ultimatum aan de Perz^che tegcering van 1921 en tal van andere Engelsche daden niet a!s een inmen ging in de politieke aangelegenheden van an dere landen worden beschouwd De sovjetre- geerirg kon met de door de Engelsche regee- rirg toegepaste interpretatie var het begrip interventie in geen enkel opzicht acccord gaan Onder deze omstandigheden is het moeilijk te begrijpen, waarom de Russische voorstellen nietree.'s in December afgewezen zijn. Du Volkenbond is opgericht om den vrede te ver zekeren. Weliswaar beoogt art. 8 van het pact slechts een beperking van de bewapening, doch indien de algcmcene ontwapening werkelijk wordt ge- wenscht, den moeten de artikelen van het pacf daarvoor geen belemmeringen zijn. De mo gelijkheid van een herzicnirg der vredesver dragen wordt door het sovjetontwerp geers- zins uitgesloten Iedere staat, die l:d van den Volkenbond is, kan bij den Volkenbond of op een internationale conferentie herziening van de vredesverdragen voorstellen als het Russi sche ontwerp aangenomen is. De sovjet-dele"- gatie moet beslissende waarde daaraan hech ten, dat de grondslag van de Russische voor stellen, het beginsel der algeir.eene ontwape ning, aangenomen is De commissie heeft niet de taak thans over het ideaal der algemeene ontwapening te beraadslagen, dcch besluiten op welke wijze dit iJeaal practisch verwezen* lijkt kan worden Indien de meerderheid of een groot aantal der naties het beginsel der alge meene ontwapening onaannemelijk voor hun regeeringen verklaart, dan is alle verdere discussie overbodig. De sovjet-delegatie maakt er geen aanspraak oo hier de hocgere klassen van de maotschapoij te vertegenwoor digen. De sovjetdelegatie is gekomen als ver tegenwoordigster ven de arbeiders en de boe*- ren en het is ongetwijfeld in het belang van deze klassp, dat definitief een radicale oplos sing van het ontwapeningsvraagstuk wordt ge vonden. DE CORRUPTIE EIJ DE DEEN SC HE SPOORWEGEN ONTHULLINGEN OVER DE KNOEIERIJEN Berlijn, 22 Maart (V. D.) In verband met de berichten omtrent de corruptie bij de i ijksspoorwegen wordt van bevoegde zijde me degedeeld De hoofddirectie van de rijksspcorwegon heeft in Maart 1927 een commissie benoemd voor de reorganisatie van het centraal bureau Deze commissie had niet alleen tot opd-acht het centreal bureau, waarbij 9Ü0 tot Ï0"0 uerscnen werkzaam zijn, te reorganiseeren, doch bovendian tot taak niet officieel een on derzoek in te stellen naar de geruchten om trent ccrruptie bij da r ij kssn oor wegen. Gp voorstel van de commissie is thans teven een ambtenaar in Keulen, die van corruptie ver acht wordt, een strafvervo'ging ingesteld Toi nu toe heeft deze zaak alleen betrekking op één ambtenaar, den Oberbaurat Schultze te Keulen. Omtrent de omkooping bericht een Berlijnsch :orrespondentieburcau nogHet centrale spoorwegbestuur te Berlijn heeft voor de ge zamenlijke Duitsche spoorwegen het nocdigi materiaal, locomotieven, wagens, raials, dwars- iggers enz. te bestellen. Herhaaldelijk werd be- weerd, dat bij het centrale bestuur de een of rnder niet met de vereischte correctheid we'k- 'e. Eerige weken geleden dook opnieuw hei gerucht op, dat voor dc leverantie van ijzot voor spoorwegwagens een Keulsche firma in het oogvallend bevoordeeld was Toen deze reruchten steeds vart?r vorm aannamen, heeft V directeur-generaal Dorpmül'er al het mate riaal, dat hem bekend geworden was. ter be- "chi' king van hel openbaur ministerie rrestcM De beschuldigde opperbeuwraad Schu'fe 'ie bij* het hoofdbestuur eerst als constructs werkzaam was. had een uitvirdi"? gedaan, dé- een werkelijke verbetering betoenen Je voor dr ug aslagers Als ambtenaar had hij de'e uit vinding ter beschikking van zijn superieurn. moeten stellen, maar in plaats daarvan s'oot hij in November 1924 met een Keulsche firma een overeenkomst, voorin hem een provish van 5 verzekerd werd voor alle aslagers volgens zijn systeem, welke het hcofdbestuui van de fabriek kccM. Schultze slaagde erin cp -*e afdeelirg bestedingen in zooverre invloed te oefenen, dat inderdaad a Keu'sche firma Tcer vele bestri'i-gen kreeg Hoeveel büi' t ui' het feit. dot in d?n loop der jaren Schultze meer dan 102.000 mark ontvang?n heeft en dat zou slpchts een deel zijn van hetgeen hem 'oekwam. De rest is door een iusschenpersoon erduicterd. Het is mogelijk d^t het onderzoek n/g meer "eiten aan den dag bréngt, daar thers ook nn- 'ere geruchten ernstig onderzocht zullen wor- DE AFRFSTAHES IN 'T DONE! ZEEKKEN HET AANSTAANDE PRCCES Moskou, 22 Maart. (V. D.) Gemeld wordt, dat het hooge gerechtshof een fcizon- 'ere commissie heeft ingesteld om een spoe- 'ige behandeling van het proces togen de Duitsche ingericurs mogelijk te mol en. Naer verluidt, zal de zaak van de Duitsche ingerieurs riet gescheiden worden van die dei Russische. H°t begin van het proces is niet voor 10 A"ril te verwachten. Naar verder gemeld wordt, heeft Tsjitsjerin ghteren aan het politieke bericht verslag uit gebracht over zi'n besprekingen met den Duit- «•chen gezart. Aan dc bespre! ir gen namen oo1 Je voorzitter van het hooge gerechtshof Schulz, en de leider van de Gcpece, Mensjinski, deel. Het politiek bureau keurde de besprekingen met den Duitschen gezant gced. K o f n o, 2 2 Maart. (V. D.) Naar uit Mos- keu wordt gemeld, heeft gisteren cp aanwij- rinj von dep procureur-generaal h?t verhoor van den monteur Wagner plaats gehad, dat eenige uren duurde. Na nllocp van het verhooj verkreeg Wagner m.e^cd-'elin^. dat hij nu nn»n Meskou kon gaan Wagner heeft evenwel var- deze volmacht geen gebruik gemaakt en is te Chorkof gebleven. Go'dstcin te Berlijn oangekomc--. De ingerieur Gcl'i'tein, von de A. E G., ic jsterovor.d tegen 9 uur met den express uit Warschau te Berlijn aangekomen. Zijn gezond heidstoestand laat ncgol te wenschen over SPANJE EN DE VOLKENEOND ZIJN TERUGKEER EEN FEIT Genève, 22 Maart. (V. D.) Hedenmiddag heeft het secretariaat-generaal van den Volken bond officieel bericht gekregen, dat Spanje weer tot den Volkenbond toetreedt De Spaan- sche gedelegeerde Den Pedro fn de commissie voor kinderbescherming heeft naar aanleiding van zijn verkiezing tot lid van het nieuwe Volkrnbondsinstituut voor cinematografie me degedeeld, dat hij eveneens een telegram heeft ontvangen, waarin verzocht wordt zijn werk zaamheden in den Volkenbond voort te zetten CE ZOMERTIJD IN BELGIË. Gaat 15 April in De Pe'gische rendering heeft besloten den •omettijd Vervroegd te deen ingaan, zul's on verzoek van Frankrijk. E^rst was hü gcs'eld op den nacht van 19 op 20 Aoril. Hij zal nu in den nacht van 14 op 15 April ingaan. voor Amersfoort en Oms rekei Langejracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Langestraaf 49. Tel. 193. zender meer koopt U overal. Een Corset geschikt voor Uw figuur koopt U slechts daar waar vakkennis aanwezig ts. ONTPLOFFING OP EEN TORPEDOBCOT 2 DOODEN EN 10 GEWONDEN New york, 22 Maart (H NHet de- por tement van marine te Washington maakt bekerd. dat twee personen gedood, vijf zwan» en vijf licht gewond zijn bij een ontploffing aan boord van een rorp-Kloboot in de Cubn.in- sche wateren De oorzaak von dc ontploffing is onbekend. DE GROOTE OPENBARE WERKEN IN BELGIË. Dc Belgische Kamer heeft het wetsontwerp aangenomen, waardoor een fonds gevórmd wordt voor grocte openbare werken. EEN PROCES TEGEN RLTSISCHE CREDIETINSTELLINGEN. B e r 1 ij n, 2 2 Maar t. (H. N.) Volgens een bericht uit Mos'-ou *s een proces aanhang:g ge maakt tegen 2 particuliere credietinstellingen re Mcskcu, die beschuldigd worden zich aan onwettige handelingen te hebben schuldig ge maakt. Het loont in het gehpel over een bedrag \an ruim 6.COO.OOO roebel. ONVOLWAARDIGE ARBEIDSKRACHTEN HET IN OCTOEER TE KOUDEN CONGRES TE BEHANDELEN ONDERWERPEN In dc dezer dagen gehouden vergadering von du Algemeene Commissie voer het Congres en cle Tentoonstelling dei A. V. O., die, zoools be kend, in October a.s door bovengenoemde ver- eeniging tc Amsterdam worden gehouden, 'Velde ce voorzitter, de heer J. A. A. L. von Frying Drabbe, wethouder van Amsterdam, n ede, dat de voorbereiding naar wcnsch vor dert. Reeds hebben tol van vooraanstaande personen zich bereid verk'aord op het congres een inleiding te houden; o.n. zal mr. L. Lictaert Pcerbclte het congres openen met e?n beschou- wing over het begrip „Onvolwaardige Arbeids krachten". Voorts is thans vastgesteld, dat de volgende onderwerpen -in de plenaire zittingen van hel congres zullen worden behandeld: Sociologische heteekenis der Onvolwaardige Arbeidskrachten; Arbeidsgeschiktheid van de physiek Onvol waardige Arbeidskrachten; Arbcidsgeschiktheid an de psychisch Onvolwaardige Arbeidskrach ten; Hoe kan het economische leven Onvol waardige Arbeidskrachten gebruiken: a. van het standpunt uit van het bedrijf; b. van het standpunt uit van hen, die in het bedrijf werk zaam zijn;; Arbei 'svoorwaarden en Onvolwaar dige Arbeidskrachten; dc werkloosheid en de toak der Arbei'sbeurzen ten opricWe van On- .clwaardige Arbeidskrachten; De Vereeniging A V. O. en haar doel. GCED AFGELOOPEN. Autobus aan een groot gevaar ontsnapt. Dinsdag is te Oegstgeest een aantal passa giers van een Brock way-autobus van Leiden naar Haarlem aan een groot gevaar ontsnapt Toen deze bus nomelijk den spoorwegoverw-g parrcerde, naderde op korten afstand een óne'- tiein Amsterdam—Rotterdam. Doer vel gas tc geven bereikte de bestuurder tijdig de andere rijdt? van den overweg. Cp hetzelfde ocgenb'ik casseerde de trein De overwegwachter ver klaarde het feit, dat hij de boomen niet had neergelaten, hierdoor, dat de signalen rmt be hoorlijk gewerkt hadden. (Msb.). Tweede Kamer, In de zitting van Donderdag werd besloten na de wijziging van de Ongevallenwet en dc Land- en tuinbouwongevallcnwet tc behande len het wetsontwerp, houdende voorzieningen regen besmettelijke ziekten en aan de agenda toe te voegen dc ir.terpellatie-Albarda over tet rcgeeringsbeleid ten aanzien van de kweek scholen. Op 28 Maaart zal o.a. het Klompenwetje in de afdeelingen worden onderzocht. De motie-Kleerckoper betreffende het Ir» overweging nemen van de afschaffing van de doodstraf in Ned.-Indië wordt verworpen mei 58 teger 24 stemmen. Aan de orde is de voortzetting van de be handeling van het ontwerp betreffende de be lasting van nulatenschappcn en schenkingen /an Nederla'.ders, die geen ingezetenen van et rijk zip De heer Van Vuuren (r-k.) verdedigt eer. amendement om de bepalingen niet te doei» gelden voor Nederlanders, die nimmer in Ne derland woonden. De heer Van Voorst tot Voorst (r.-k.) uestrijdt het ontwerp, waarvoor hij geen rechts grond aanwezig acht. De heer Van Vuuren (r.-k.) zou het aan- vaordzn al had hij de aai-gelegenheid liever in de Successiewet geregeld gezien. De heer Heemskerk (a.-r.) bestrijdt het ontwerp, daar het 't beginrvl bevat van belas- inghef.'ing naar nationaliteit, welk beginsel Ir 'e internationale belastingpolitiek niet gehul digd wordt. De heer Knottenbelt vraagt hoe de rm- ister belasting wi! innen van een vreemdeling, lie een erfenis ontvangt van een Nederlandei "pr. dient een amendement in om te voorko men dat Nederlanders, die e«r erfenis ontvan gen. hoofdeli'i: aansprakelijk zijn voor belas- 'irg, die de buitenlander weigert te betalen De heer Oud dLni een sub-amendement i* op het amendement der commissie voor d-.- belastingen, met bedoeling dot men geen b»-- 'asting verschuldigd is na een longer t"dvnk van vestiging in het buiten'and don 20 jaoi Minister De Geer heeft geen bezwaar te gen het amendement der commissie en het sub-amendcment-Cud. Eij de eerstvolgend* wijziging der successiewet zol spr. pogen d< materie daarin onder te brengen. Sor. meent dat het amendement-Knottenbelt riet moet worden aangenomen, omdat "het beginsel aan getast wordt van de Successiewet. Het sub-omendemcnt-Cud wordt door d« commissie overgenorr.en. Het amendement der commissie wordt z.h.st aangenomen. Het amendement-Knottenbelt wordt verwor pen met 4B tegen 22 stemmen. De heer Van Sas se van ysselt maak* bezwaar tegen art. 2, dat bevoegdheid geeft aan de regeering om van het ontwerp of te wijken. De heer Van Vuuren wenscht meer pre- riseermg in het artikel. De heer Oud merkt op, dot het artikel Jen rechtstoestand dor Nederlanders in het bvifen'end on losse schroeven zet. Minister De Geer zegt, dat hij het ortike* let missen kan voor hut optr»dcn tegen justi tiabelen. Art. 2 wordt verworpen met 44 tegen 25 -.temmen Op verzoek von den minister worden de be» -aar slegingcn over het ontwerp cpnieuw ge schorst. De vergadering wordt verdaagd. ZWARE BRAND TE TILBURG. Men meldt ons uit Tilburg Donderdagnocht heeft brand gewood in de kunstwlfabriek en magazijnen vnn wollen garens der N V Kuhn en Adler's Han- del-mij. aan dp Hoogstedwnrsstraat alhiet Het vuur verbreidde zich zóó snel, dat van b'usschen geen sprake kon zijn en de geheel? fabriek afbrandde Voor vele honderdduizen den guldens aan garen en wol gingen verlo»en. De schade wordt ten decle door de verzeke*- ring gedekt. De oorzaak schijnt broeiing te zijn Het bedrijT zal eenigen tijd stagnatie onder vinden. LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ FAILLIET VERKLAARD. Door de rechtbank te Amsterdam is g'stcr morgen failliet verklanrd de N^erlandsche Algemeene Verzekerings*-Maatschappij en Voorschotbank, te Schiedam, met benoeming van mr. dT. C. A. Vaillant tot curator. EEN FAMILIEDRAMA TE AMSTERDAM. Poging tot doodsleg gevolgd denr zelfmoord. Men meldt ons uit Amsterdam Op de eerste étage von het perceel Quelliin- straut no. 7 woonde de 60-jorige V en diens echtgcnootc, terwijl op de derde étage van he»- zelfde perceel zijn schoonzoon woonde. Tus- schen de oude mensehen en de schoonzoon be stond een gespannen verhouding. Meerma en kwam het tot eer» ruzie. G'steimorgen ging de oude man naar boven, toen opnieuw een twist met zijn schoonzoon ontstond, welke zoo hocg liep dat de oude man een schoenmakersmes greep en daarmee ri|n schoonzoon te lijf wilde gaan. De laa'ste trachtte te vluchten, doch kon niet voorkomen dat hij oen steekwonde in hoefd en hals kreeg Toen wist hij langs de trap te ontkomen holde hij naar het politiebureau, waar hij doo» den G G D. werd verbonden De politie bega! zich naar het perceel en vond daar den oud-n man dood op 2older met e?n steekwond 'n de hartstreek, weP-e met hetzelfde schoenroa'-ers- rncs was toegebracht Zepr woa«^chijnliik hc-ert hij ze'fmoord gepleegd. De politie onderzoekt de zao>-" - WEEnBEHICHT 23 MAART. vy Hoogste Barometerstand 776.4 w W Regal. 2S Langste Barometerstand 756.0 vg Melani. ja? dN Verwachting tot den avond van «Jlf 21 Maart. w Matige tot krachtige Zuidelijke vvj t »t Z. Westelijke wind. hetrokken tot zwaar bewolkt, waarschijnlijk yy; regen vooral i.i het Zuid-Westen. later opklarend, zelfde tempera- (Jj tuur #5 KROKlMESTRAAT «-«-« U TEL. 341 LANGESTRAAT S2 (voor advertentie contróle). Prima BADHANDDOEK •S zeer groote mant, {*9 tad rr>i oio kwnFfeit y ran f 0 "5 oo voor 1 0 59. •r (slechts enkel? dagen). BELASTING VAN NALA TEN SCHAPPEN EN SCHENKINGEN NOTA VAN WIJZI3JNG Bij Noto van Wijziging wordt voorgesteld -en nieuw artikel 2 in te voegen, waarvan da -trekking is om te bepalen dat. ter uitvoerig 'ct wet. afwijkingen en aanvullingen bij #!ge- Ttecnen montregel van bestuur kunnen vast gesteld worden Die afwijkirgen en aanvullingen mogen uit fluitend betreffen Te. de termijnen, binnen welke verplichtfn- fen moet°n worc'en nagekomen of rechten kun nen worden uitgeoefend; 2e. de plaats, waar verplichtingen moeten vorden nagekomen of rechten kunnen worden 'itgeoefend. 3e. een verplichting om. zoo het leggen on conservatoir bes'Mg naar ort 26 dei Sue- -esriowet hier mogelijk ts, op andefe wijze ze- prheid te stellen. V?rder wordt voorgesteld ort. 5 te lezen „Bri overtreding vnn de voorschriften, uit-re* aardigd krachtens nrf. 2 nr 3, wordt ten aandien van den overtreder het verschuldigde echt m?t één vx>rde daa-van als boete ver hoogd. Art. 82. 7o der Successiewet is ten '•"e toepasselijk". Tenslotte laat de minister de artikelen 4, 5 ?n 6 vervallen. NED. VEIL VOOR VROUWENARBEID. Het faarveTs'eg. Aan het jaarverslag van de Nerionale Ver eeniging voor Vrouwenarbeid wordt hei vol gende ontleend In het afgeloopen jaar werden 129 nieuwe eden geboekt. Het aanla! bedanken" is toeval- 'ig even groot zoodat het ledental dei ver eniging sinJs de vorige opgaaf stationnair op 1350 is geb'even. In de samenstelling van het bestuur kwam dit ;a*r geen verandermg. Uit het finantfeel vprs'og b'ifkt. dp con tributies, hoewel het ledental stari mnair blee^ gestegen zijn E* is een batig sa'do. In het jaarve's'ag van het bureau der ver- "enigirg wordt meldisg gemaakt van ean stij- «"'rg van het aanta) aanjagen" tot 896 (v. L 858) Nao«t den Leiddraad voor Beroepskeu""? rs er Joor de directrice van het bureau, mej. Anna Polak een begin gerockt met de uitvoering van het „migratie-plan". Alles verkeort nog in een begin-sta -ium, maar in het vers'ag wordt reeds uiting gerv^n aan de dankbaarheid voor den steun, die bij do uitwerking van dit denkbe-rid werd toegezegd. COVOLGEN VAN DEN WATERSNOOD. Drukkende dijVasten, Het Tweede-Kamerlid de heer Van Voorst tot Voorst heeft den Minister van Water staat de vo'gende vragen gesteld Is het'der. minister beke.. J, dat dc kosivn van herstel der dijkbreuken, ontstaan bij den wa ter snoód 1926/27, en van d.v voorgenomen ver sterking en verhooging drr dijken zóó zwaar 'uilen drukken op de landbouwende bevolking 'n de geteisterde streken, dot, indien door de Overheid geen geldelijke steun word* geboden# vele minder kanifaalkrarhiige landbouwers ge heel zullen worden geruïneerd Weet dc minister, daï allén voor rente en aflossing van het bedrag der kosten van herstel van de breuk in den Deukerdjjk *e Paneerden f*en grooter last ts komen te liggen op den pol der Herwen Aerdt en Pannerden van 9 per hectare, geJurende veertig jaren Is de minister niet van oordeel dat zulke los- ♦et» door de landbouwende bevolking niet kun nen worden gedragen Zoo ia. is de ministei dan bereid daar, waor V welvaart der lande'ijke bevolking ten ge volge van bovengenoemde noodzakelijke kosten ernstig wordt bedreigd, in het algemeen belang te bevorderen, dat zoowel door de Rcgeerirg als door de provinciale Overheid een evenredig deel di**r kosten voor haar rekening wordt ge nomen.*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1