Fa. Duim Burger MANSION POLISH VOOR UW GÓ 1 AMERSFOORT £m JmoecL DE EÊMLANDÊQ Zaterdaq 24 IViaart 1328 2be Jaargang no. 228 Dames Modezaak Arnhemscheweg 26 VOLKENBOND EN ONTWAPENING IMjoleum HET ZAL ER YEEL MOOIER DOOR WORDEN' Jf Firma M. A. Ramselaar AT' IER SFOORTSCH ABONNEMENTSPRIJS per 3 tnaandco voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met grotl» verzekering tegen ongelukken) f 0.17l/r Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVER J.VALUHOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.03 mei inbegrip van een bewijsnummer cHct mcey f0.25. Llefdadigheids-adwtentlfco voor d» helft van den prijs. Kleine AdvertenMfD „KEIT1ES" bli vooruitbetaling 3 regel) 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.tJewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* Seizoen Opening RUSLAND KONDIGT EEN NIEUWE ONTWEFP-CONVENTIE AAN BERNSTORFF BETREURT HET UITBLIJVEN VAN PRACTISCHE RESULTATEN Geneve, 2 3 Maart. (H. N.) In dc ver gadering der voorbereidende ontwapenings commissie heeft Gibson, de Vertegenwoordi ger der Ver Staten, vanmorgen geconstateerd, dat de onderhandelingen tusschen do regcc- ringen over het tot nu toe bereikte resultaat der werkzaamheden voor de ontwapening kluarblijkclijk nog'niet zoo ver gevorderd zijn, dat een behandeling in tweede lezing tot een gunstig resultaat op dit oogenblik kan leideh. Hij stelde daarom voor de vaststelling van den datum voor de behandeling in tweede lezing aan den voorzitter jhr. Loudon over te laten. In ieder geval moeten, voordat de commissie weer bijeengeroepen wordt, dc werkzaamhe den zoover gevorderd zijn, dat een nieuwe verdaging niet noodig is. G e n v c2 3 Maart. (V. D.) In dc com missie tot voorbereiding van dc'internationale ontwapeningsconferentie heeft de Turksche ge delegeerde Tewfik Rocsjdi boy verklaard, dat dc commissie de Russische voorstellen in principe aanvaarden, noch verwerpen mag. Het beste scheen hem, dot deze voorstellen te za- men met de tweede lezing van de conventie inzake de progressieve ontwapening op een latere bijeenkomst der commissie zullen wor den behandeld. Rutgers (Nederland) verklaarde, dit het geen raison heeft nog verdere besprekingen tc voe ren over Litwinof's voorstellen, daar deze prac tise!» toch niet voor verwezenlijking vatbaar zijn. Gencraad De Marinis (Italië) herhaalde, dai zonder vergrooting der internationale rechts zekerheid de wereldvrede onmogelijk gewaar borgd kon worden, zelfs niet bij aanneming van de Russische voorstellen. Gcnève, 2 3 M aart. (H. N.) In de na- miadagzitting van de voorberadende ontwape ningscommissie is een groot principieel debat gevoerd over het resultaat van dc tot nu toe verlichte werkzaamheden voor de ontwapening. Dc Russische gedelegeerde deelde o. a. medé, dat na.de verwerping van. het eerste Russi sche ontwerp een nieuw ontwerp voor een con ventie zal worden ingediend. De delegatie ver langt, dat terstond beraadslaagd zal worden over het grondbeginsel van dit nieuwe ont werp. Bij het begin van dc zitting diende het bureau der commissie een nieuw ontwerp voor een motie in, waarin dc principieele ver werping van de Russische voorsteilen, wat van morgen werd voorgesteld, gehandhaafd wordt en aanbevoh v wordt, dat de regeeringen hei Duitschc voorstel zullen bestudeeren, om tij dens de behandeling in tweede lezing van he\ Engelsch-Franschc ontwerp eener conventie een overzicht te publiccercn van den stand de> bewapening van de staten, die lid van den Volkenbond zijn Voorts stelt de motie voor het bijeenroepen van een nieuwe vergade ring der ontwapeningscommissie over te laten aan den voorzitter jhr. Loudon. Lord Cushcndun vcrklaorde, dot hij thans zijn standpunt tegenover de Duitsche voorstel len nog niet kan bepalen en was er daarom voor deze voorstellen naar de behandling in tweede lezing van het Engclsch-Fransche ont werp te verwijzen. Graaf Bcrnstorff merkte in verband hiermede op, dat eerst vastgesteld moet worden, of en wanneer de behandeling in tweede lezing zal plaats hebben. De Duit sche regeering beschouwt dc kwestie der publi catie van dit overzicht van beslissende betee- kenis voor het ontwapeningsvraagstuk. De Itoliaansche gedelegeerde waarschuwde er te gen om de behandeling in tweede lezing thans reeds te doen plaats hebben. Men moet den regcerirgen tijd loten om dc nog d>cstaau<ie meeningsverschillen tot opheldering te bron gen. Daarna nam graaf Bcrnstorff opnieuw het woord en merkte op, dat de beraadslagingen der commissie klaarblijkelijk weer zonder cenig practisch resultaat gesloten zullen worden. Hij verweet de commissie, dat zij niet den morce- len moed heeft, om practische resultaten op het gebied der ontwapening te voorschijn te roepen. Deze verklaring van graaf Bcrnstorff wekte veel opschudding. Bemstovff wees er vorder op, dot hot thans de derde maal is, dat de commissie naai huis gaat zonder een prac tisch resultaat te hebben bereikt. Duitschlan<1 heeft in het verdrag van Versailles de belofte ontvangen, dat op de Duitsche ontwapening de ontwapening van de overige onderteeke» naars van her verdrag zal volgen. Duitschland is een zeer welwillend schuldcischcr, doch hel is gebruik, dat aan een schuldeischer ten minste een vooi schot wordt gegeven. Politis heeft gisteren in zijn rode met grooto open hartigheid vastgesteld, dat de algcheelc ont wapening van Duitschlnnd in tegenspraak met de bepalingen van het pact van den Volken- bod is. Bernstorff wees crop, dot volgens art 8 van het poet de mogendheden thans ver plicht zijn om de eerste étappe op den weg naar de algemeene ontwapening af te leggen De Duitsche delegatie kon de ingediende ont» werp-resolutie niet goedkeuren. Zij moet tot haar leedwezen vaststellen, dat de commissie Sedert twee jaar geen invloed op de regeeiin- gen heeft gekregen en deze tot vervulling van de ontwapenmgsverplichtingcn niet heeft kun nen brengen Het is d gioote vraag, of dit aan de commissie ook in de toekomst zal gelukken Indien thans geen uitdrukkelijke verzekering wordt gegeven, dat de rcgccringen werkelijk iets voor df ontwapening zullen doen, teneinde de voorhanden strijdvragen tot opheldering te brengen, is de Duitschc delegatie niet in staat het voorstel van het bureau goed te keuren. De verklaring van graaf Bcrnstorff verwekte op sommige punten veel opschudding en lokte ook veel tegenspraak uit. Na Bcrnstorff nam Litwinof het woord, die verklaarde, dat dt sovjet-regeering alle verantwoordelijkheid voo; de verwerping van het Russische voorstel af wijst. Sovjet-Rusland acht zich noch moreel, noch politiek aan de bepalingen van het En gelsch-Franschc ontwerp gebonden, dat niet geschikt is ter bereiking van het doel: do algemeene ontwapening. Litwinof oefende scherpe critiek op het werk der commissie, dat zonder resultaat is gebleven. Tweemaal is men bijeengekomen zonder tot een resultaat te geraken, of tot de tweede lezing van het En gelsch-Franschc ontwerp over te gaan. Hij be vestigde, dot de Russische delegatie een nieuw ontwerp voor een conventie zal indienen, waai* bij zij voorstelt het debat daarover terstond te beginnen. Verder behoudt d* Russische de legatie zich het recht voor verdere nieuwe voorstellen in te dienen en ook het oorspron kelijke plan tct algemeene ontwapening aan de wereldconferentie voor te loggen. Lord Cushcndun weigerde op de Russische verklaring in te gaan. Het is duidelijk, wat dc Russische delegatie daarmede beoogt. Wat dc verklaring van Bcrnstorff betreft, dat tot nu toe voor de ontwapening niets is gedaan, wees hij er op, dat Engeland in vergelijking met den tijd voor den oorlog zijn bewapening en zijn uitgaven daarvoor aanmerkelijk heeft vermin derd, evenals den voorraad van het oorlogs materiaal. De Engclsche delegatie is bereid hieromtrent nauwkeurige, opgaven aan de com missie te vérstrekken. Vervolgens voerde graaf Clauzel het woord naar aanleiding van dc opmerking van graaf Bcrnstorff, dat dc ulgcheele ontwapening in strijd met het pact van d- n Volkenbond is. De preambule van hot verdrag van Versailles bc- teekent slechts een moreelc, doch geen juridi sche verplichting van de geallieerde mogend heden. Dezen hebben aan de verplichtingen, die zij in het verdrag van Versailles op zich namen, reeds voldaan door de vermindering van den stand der bewapening. Het schuld- cischèrschap van DuitscWand, waarvan Bcrn storff heeft gesproken, gnat gepaard met ze kere verplichtingen, die tot nu toe nog niel vervuld zijn. Ook Clauzel verklaarde zich be reid aan dc commissie nadere opgave omtrent de vermindering van de Fransche bewapening te verstrekken. In heftige bewoordingen gispte hij het optreden van de sovjet-delegatie, die in de beraadslagingen verwarring tracht te stich ten. Het Russische voorstel, om een nieuw ont werp aan de orde te stollen, zou een grootc stap achteruit zijn. Hij verzocht de commissie een besluit tc nemen, of zij met het oog op de a.s. behandeling in tweede lezing van het En gelsch-Franschc ontwerp thans een debat over een nieuw Russisch voorstel in eerste lezing wil toelaten. DE KNOEIERIJEN BIJ DE DUITSCHE SPOORWEGEN SCHULTZE NOG NIET GEARRESTEERD In den loop van hot onaerzoc-k naar c!e om» koopingen bij de Duitsche spoorwegen is de verdenking tegm „Oberrat" Schulze wel be vestigd, maar er bestond nog geen aanleiding hem in hechtenis te nemen, daar de bewijzen in handen der justitie zijn cn een poging tot ontvluchten niet tc vrcezcn is. Door de han delwijze van Schulze heeft de rijksspooi weg maatschappij, volgens een bericht uit Berlijn, in elk geval slechts weinig schade geleden. Het ondcizoek wordt dcor den officier ven justitie in overleg met de administratie der spoorwegen voortgezet. DE AARDBEVING IN MEXICO. Twee aobden cn een twintigtal gewonden. Ondanks de hevigheid der aardschokken van Woensdag, die in 12 Mexicaansche staten wer den gevoeld, zijn maar twee personen gedood en een 20-tal gewond. DE IMMIGRATIE IN AMERIKA. Washington, 2 3 M a a i t. (V. D.) Even als dc Senaat, heeft nu ook de immigratie- commissie uit het Representantenhuis te Washington het besluit aangenomen, waar door het in werking treden van de nieuwe immigratiequoto een iaar wordt uitgesteld. Oy o ra 1 c rkrij gba o i Importeurs- NV. HANDEL MAATSCHAPPIJ RECK HTS ROTTERDAM. BOEDAPEST CONTRA BOEKAREST HET GRENSINCIDENT Boekarest. 23 Maart. (V.-DHet incident van dc Hortgaarsch-Roemeensche grens wordt in dc Hongaarsche ochtendbladen leven dig besproken Graaf Bclh'.cn heeft zich gistcr- uvond laot tegenover vertegenwoordigers van de pers over het incident uitgelaten in dezen zin, dat men in het Hongaarsche ministerie van buitcnlandschc- zaken reeds beschikte over nauwkeurige gegevens betreffende dit bloedige incident, op giond waarvan dc Hongaarsche regecring haar vertegenwoordigers tc Boekarest opdracht heeft gegeven bij dc Rocmecr.sche regeering mondeling en schriftelijk tc protes teeren. Dtze stap van de Hongaarsche regee ring wordt in het bizonder door de Pest Hirlop goedgekeurd, die bovendien eischt dot het in cident voor den Raad van den Volkenbord za! worden gebracht. DE ARRESTATIE DER DUITSCHE INGENIEURS GOLDSTE IN BRENGT RAPPORT UIT Naar in politieke kringen te Berlijn verluidt, liecfr ir. Goldstein gisteravond op het depar tement van buitenlondsche zaken verslag uit gebracht over zijn ervaringen in Rusland. Daar dc gezondheidstoestand van Goldstein door de gebeurtenissen emstig geschokt is, moesten de verdere besprekingen tot vandaag uitgesteld worden Het rapport van Goldstein bevat de eerste authentieke mcdedeelingen over de bijzonderheden van de kwestie der ar restaties Het departement van buitenlandsche zaken zal bij zijn verdere stappen van deze medcdeciingen uitgaan. In de eerste plaats zal ook de Duitsche gezant te Moskou uitvoerig op de hoogte worden gebracht. i'-'Wi WEEREERICHT 24 MAART Hoogste Barometerstand 764.4 $2$ Memel. $2$ vy; Laagste Barometerstand 742.1 w Mnlmhcan. Q Verwachting tot den avond van vx 25 Maart. yg Meest matige Zuid-Oostelijke tot /vC Zuid-Westelijke wind, betrokken tot zwaar bewolkt, met tijdelijke opklhrmgen, waarschijnlijk regen- vv buien, mogelijk onweer, aan van- JwJ kelijk weinig verandering in tem- poratuur, later wellicht iets kouder, 3j KROMMESTRAAT 4-6-8. ,C ij TEL. 361. LANGESTHAAT 52. ALLOVERNETS voor j* GORDIJNEN 9. 12, 15,19, 22Vi, 25 ct. enz. *t) Zeer grootc soUcering o** vooral ook in de betere kwaliteit. liXti til 6's At, m SX c 3~$c IrV t v«4 4 tX HEI AFGHAANSCHE KONINGSPAAR IN ENGELAND AMANOELLAH EEREDOCTOR Londen, 23 Maart. (H. N Draadloos De koning en de koningin van Afghanistan zijn vandaag per outo naar Oxford gegaan waar met het gebruikelijke ceremonieel het cere-doctoraat in de rechten aan den koning is verleend. De plechtigheid had zooals ge woonlijk gdieel in het Latijn ploots. Lord Bir kenhead deed in zijn toesprank ccn belang wekkende mcdedeeling. Hij zoidc, dat, naai hij geloofde, het doel van koning Amanoellah is een universiteit te Kaboel tc stichten, wcike het centrum van de beschaving in dot ge deelte van Azië zal moeten worden, om zoo doende dc gloTie van het prnchtige verleden weer te doen herleven. Ruim 1000 jaar ge leden bestond in het noorden van Afghanistan dc wereldberoemde universiteit van Bactrim De geschiedenis leert, dat dit belangrijke cen trum geheel vernietigd word door den wc reldvcroveraar Dsjcnghis Khan. Te Oxford zal men de verwezenlijking van het grootsrhe denkbeeld van koning Amanocllnh met war me sympathie en grootc belangstelling vol gen. MOESTAF A KEMAL PASJA NIET NAAR KARLSBAD. Prang, 23 Maart. (V.D.) Het Turksche gezantschap spreekt de sedert enkele dagen Ioopende geruchten tegen, volgens welke Moestafo Keinal Pasja lijdende zou zijn aan een longenaandoening en het voornemen zou hebben zich ccnigen tijd te Karlsbad te ves tigen. DE OPBOUW DER RUSSISCHE INDUSTRIE. Verlenging van arbeidstijd en loonsverlaging. Berlijn, 23 Maart. (H.N.). Uit Moskou wordt gemeld, dat de raad van volkscommis sarissen der sovjet-unie de begrooting voor het volgende jaar heeft goedgekeurd. Voor opbouw van dc industrie is volgens het productieplan 1288 milliocn roebel uitgetrokken, zijnde 16 meer dan verleden jaar. Men wil voor het vol gende jaar een vermeerdering van de productie met 25 bereiken. Het voornemen bestaat om den arbeidstijd met Vao en dc loonen met '/ia te verhoogen. Daarentegen moeten de pro ductiekosten met Vi6 worden verlaagd. Voor de ontwikkeling van de mijnindustrie is een extra bedrog van 40 milliocn roebel uitge trokken EEN RECEPTIE BIJ DEN DU1TSCHEN' GEZANT TE LONDEN. Londen, 23 Maart. (H.N.). De Duitsche gezant heeft gisterenavond een druk bezochte teceptie gegeven, welke door alle te Londen geaccrediteerde gezanten, voorts door Baldwin en lord Birkenhead, benevens door de opperbe velhebbers van leger en vloot en tal van per sonen uit de politieke en economische wereld werd bijgewoond. TWEE PERSONEN BIJ EEN BRAND OMGEKOMEN. Stolp, 23 Maart. (V. D.). Op de hoeve van de kolonist Graumann brak, tengevolge van het overvliegen van vonken van den aan de grens van Lauenberg woedenden bosch- brand, brand uit. Het woonhuis en de veestal werden geheel in de asch gelegd. De 30-jarige vrouw van den kolonist sprong met haar beide kinderen uit het brandende huis Het jongst# kind bTacht er het leven af, moor de vrouw en haar oudste kind, dat II jaar v;ns, stierven kort daarna.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1