„FREULEKEN" L. J. LUYCX Zoon DË ÉEMLANDEU BUITENLAND. DONDERDAG„AMICITIA"8UUR Kousen. DICECTEUR -UITG EVER! J.VALKHOFF Maandag 26 Maart 192ö 2be Jaargang no. 229 DE ONTWAPENING TER ZEE HET BARMAT-PROCES WIJLEN EBERT GEREHABILITEERD DE ARRESTATIE DER INGENIEURS VERGIFTIGDE AUGURKEN NEGENTIEN SLACHTOFFERS ten bate der Amersf. Ver. t. bestrder Tuberculose Kaarten bij Boekh. Ittmann, Utr. straat f 1.75 alles inbegr. Plaatsbespreking op den dag der uitvoering 's morgens vanaf 10 uur in „Amicitia" Langestraat 49. Tel. 190. Specialiteit in Ons streven is alleen goede Kousen onder het publiek te brengen. RUSLANDS HOUDING TEGENOVER ENGELAND DE PHOEBUS-AFFAIRE DORPSBRANDEN IN POLEN VIER PERSONEN OMGEKOMEN VOLKENBOND EN ONTWAPENING FELLE BRAND TE ATHENE g Firma M. A. Ramselaar f* Dames- en Kinderconfectie EEN DORP LEEGGEROOFD DE AANGEHOUDEN ONTPLOFFINGSMIDDELEN LUCHTVAART ABONNEMENTSPRIJS pcr 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per weck (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.J71/:»» Binnenland traaco per post per 3 maanden f 3*-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels f I X)5 met inbegrip van een bewijsnummer. c)te rCgCj a8Ct f0.25. Liefdadlghclds-advertentlü) voor d» helft van den prijst Kleine Advcrtentièo «KEÏTIES" btf vooruitbetaling «—5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» BELANGRIJKE VOORSTELLEN VAN LORD CUSHENDUN Londen, 2 5 Maart. (V. D.) Gisteren zijn aan de gedelegeerden van de mogendheden, welke het verdrag van Washington inzake de maritieme ontwapening hebben geteekend, voorstellen voorgelegd, welke een belangrijken stap kunnen betcekenen in dc richting van de maritieme ontwapening en besnoeiing der kos ten, welke hieraan ten uitvoer worden gelegd Gisteren is n.l. een communiqué gepubli ceerd, Avaarin gememoreerd wordt, dat lord Cushendun op Dinsdag j.l., toen hij in de zit» ting van de voorbereidende ontwapeningscom missie de Russische voorstellen besprak, ge wezen heeft op de houding van de Britsche re geering inzake de slagschepen. Hij heeft daar bij n.l. de aandacht gevestigd op de verklaring, welke de Britsche delegatie op de drie-mogend- hoden-conferentie heeft afgelegd en waarin aangedrongen werd op een verdere beperking der grootte der schepen, terwijl tevens de leef tijdsgrens zou moeten worden verhoogd. Heden heeft nu lord Cushendun een nota gericht aan dc vertegenwoordigers in de voor bereidende ontwapeningscommissie van do Vereenjgde Staten, Frankrijk, Japan en Italië, dus de mogendheden, die ook het verdrag van Washington onderteekend hebben. Hij ver klaart hierin, dat hij Dinsdag gedwongen was om in weinig positieve termen te zinspelen op voorstellen, welke thans in deze nota nauw keurig worden uiteengezet. In de eerste plaats deelt hij mede, dat de voorstellen van zijn re geering betrekking hebben op een beperking van de waterverplaatsing der slagschepen, welke thans 35.000 tan mogen zijn, tot bene den de 50.000 ton; in de tweede plaats om het kaliber der kanonnen van 16 inch te ver minderen tot 13.5 inch en in do derde plaat? om de leeftijdsgrens der schepen van 20 jaai tot 26 jaar te verhoogen. In de nota wordt erop gewezen, dat er na tmirlijk ten aanzien van de voorgestelde cij- fars eenige elasticiteit mag bestaan. Tevens wordt hieraan toegevoegd, dat het natuurlijk aanbeveling zou verdienen, dat een regeling wordt getroffen, opdat deze voorstellen van kracht wo'den, alvorens overeenkomslg het verdrag van Washington de vervanging dei schepen moet plaats hebben. Tenslotte wordt gewezen op de hieruit voortvloeiende grooto linancieele voordeelen. De hier verschijnende bladen achten deze voorstellen van buitengewoon groote betceke- nis de Sunday Times doet opmerken, dat zo nog aan beteekenis wannen, omdat de gedele geerden eigenlijk zelf daarom hebben verzocht Men meldt uit Berlijn aan het Vad. De Barmat-commissie in den rijksdog heeft gisteren de laatste zitting gehouden. Nadat do rapporteurs, de afgevaardigden von Drewitz, Duitsch-nationaol c-n dr. Pfleger van de Duit- sche volkspartij, het woord hadden gevoerd, werd met algemeene stemmen, dus ook mei de stemmen van de Duitsch-nationalen, een motie aangenomen, zeggend dat door dc ont binding van den rijksdag dc commissie haai werkzaamheden niet kan voortzetten. Boven dien is ook het Barmat-proces nog niet ten einde gevoerd en beschikt de commissie nog niet over al het noodigc materiaal. De commis sie heeft zich echter toch reeds een overtui ging kunnen vormen over dc houding van wij len rijkspresident Ebert in deze zaak. Dc com missie constateert, dat de tegen Ebert uitge sproken beschuldigingen betreffende zijn be trekkingen met Julius Barmat geheel ongemo tiveerd zijn. De houding van Ebert tegenovej Julius Barmat cn diens familie was geheel cor rect. Het vonnis in het Barmat-proces zal waar schijnlijk Vrijdag a.s. worden geveld. ONTPLOFFING OP EEN OORLOGSSCHIP. Een doode cn drie gewonden. Bij pompproeven heeft aan boord van het Engelscho moederschip voor vliegtuigen^Cou- rageous" te Devonport een ontploffing plaats gehad. Eén man stierf aan de bekomen verwon dingen, drie anderen kregen ernstige brand wonden door den stoom. Het schip zelf kreeg geen ernstige schade. DE TALRIJKE BRANDEN TE BERLUN. Een speciaal onderzoek Naar de Berlijnschc politie-president mede deelt, züi wegens het groote aantal branden in den laatsten tijd een speciale dienst worden in gericht voor het opsporen der oorzaken van branden. Reeds Zaterdag werden een aantal ambtenaren van de recherche ondergebracht bij de brandweerposten om bij elk alarm dade lijk met de brandweer uit te rukken cn onmid dellijk een onderzoek in tc stellen naar do oor zaak van den brond. VER-REIKENDE KANONNEN. Amerika is waakzaam. Berlijn, 24 Maart (H. N.) Volgens een bericht uit Washington is aan den ingang van het Panamakanaal bij de Stille Zuidree een 14 inch-marinekanon opgesteld, dat 57 K.M. reiki en in staat is een granaat van 1560 pond al te vuren. Een dergelijk kanon zal ook bij den ingang aan den Atlantischcn Occoan worden opgesteld. GOLDSTEIN VERTELT VAN ZIJN ERVARINGEN B e r 1 ij n, 2 4 Maar t. (H. N.) De ingenieur Goldstein heeft in dc diplomatieke politieke Korrespondenz een uitvoerig relaas gepubli ceerd van zijn ervaringen in Rusland en vooral over het verblijf in de gevangeniscel, waar hij met 7 Russen verscheidene dagen opgesloten is geweest Hij klaagt vooral over het onge dierte, dat zich in de cel bevond, waardoor zelfs do levensmiddelen verontreinigd werden. De ingenieur lijdt thans nog aan een huidziek te, die hij waarschijnlijk door het verblijf in deze cel heeft opgedaan. Dc absolute onze kerheid, waarin men hem aanvankelijk hield, was vooral de grootste kwelling. Alle pogingen, om met den vertegenwoor diger van Duitschland in verbinding te komen, mislukten. Op 14 Maart, den 55sten verjaaidag van Goldstein, kwam echter een wending ten goede. Op dien dag werd hij verhoord en bleek dc arrestatie het gevolg van een foutieve ver taling van een instructie aan een der mon teurs. In deze instructie werd den monteur op dracht gegeven verschillende onderdeden van machines aan dc Russen over tc dragen, opdat de machines niet voor Duitsche rekening zou den blijven, totdot deze beproefd zouden wor den, aangezien onder de tegenwoordige abnor male omstandigheden het nog langen tijd zou kunncen duren, voordat de proefnemingen plaats hadden. Door een verkeerde vertaling had men in deze instructie een aansporing tot sabotage gezien, op welk misdrijf in Rusland de dood straf staat Na een vergelijking van dc verla- 'ing met het origineel moest dc Russische rechter de onhoudbaarheid van de ingebrachte beschuldiging toegeven. Sedert hebben de Rus sen hem zeer vriendelijk behandeld en alles gedaan om hem na zijn vrijlating behulpzaam te zijn om naar huis terug te keeren. Ook Wagner vrijgelaten. Dc Lokalanzeigcr verneemt uit Moskou, dat de Duitsche ingenieur Wagner te Charkof is aangekomen cn bericht heeft ontvangen van zijn onvoorwaardelijke invrijheidstelling. Dc anderen blijven in verzekerde bewaring. De Duitsche ambassadeur te Moskou heeft van de sovjet-autoriteiten toestemming gekre gen de Duitsche gearresteerde ingenieurs pak ketten en kranten te zenden. Dc procureur-ge neraal van het hooggerechtshof heeft verkloord, dat er geen sprake van is, dat nog meer ge arresteerde Duitsche ingenieurs in vrijheid ge steld zullen worden. Tegen den gearresteerden Duitschcn inge nieur Otto zijn nieuwe beschuldigingen inge bracht, n.l. dat hij de verbindings- en vertrou wensman is van de Russische contra-revoluti onairen en dat hij voor hen de verbinding met de in het buitenland verblijvende contrn-revo- lutionairen heeft onderhouden. Een samenkomst tusschen de gearresteerde Duitsche ingenieurs cn den Duitschen consul- generaal te Charkof heeft tot nu toe nog niet plaats gevonden. B e r 1 ij n, 2 5 Maart. (V. D.) Tc bevoeg- der plaatse te Berlijn was Zondag nog niets bekend van den terugkeer van den in vrijheid gestelden Duitschcn ingenieur Wagner naar Duitschland. Berlijn, 2 4 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Moskou zijn te Minsk verscheidene personen na het gebruik van ingemaakte augurken, die vergiftigd bleken tc zijn, ziek geworden. Een scheikundig onderzoek bracht aan het licht, dat men met arsenicumvergif tiging had te doen. 90 personen zijn in hel ziekenhuis opgenomen, terwijl een groot aan tal thuis wordt verpteegd; 22 personen verkec- ren in levensgevaar. DE AMERIKAANSCHE DRANKWET. Een inbeslagneming. New 7ork, 25 Mrt. (V. D.) Naar de Ame- rikaansche bladen melden, zouden de Amcri- kaansche douane-autoriteiten 725 gallon rog- ge-extract in beslag genomen hebben, die door het stoomschip Thuringia van de Hamburg— Amerika—Lijn te New York zouden zijn aan gebracht 725 gallon rogge-extract zou vol doende zijn voor het vervaardigen van 152.000 gallon whisky. Hamburg, 25 Mrt. (V. D.) Wij vernemen, dat bij de directie van de Hamburg Amerika Lijn geen enkel bericht is ontvangen omtrent het in beslagnemen van door de Thuringia to New York aangevoerde rogge-extract. Men be twijfelt te Hamburg do juistheid vnn het be richt, daar de Thuringia reeds op 20 Maan weer van New York is vertrokken cn zich op do thuisreis naar Hamburg bevindt. EEN HELSCHE MACHINE ONTDEKT. Een groot© ramp voorkomen Berlyn, 24 Maart (H. N.) Naar uit New-York wordt gemeld, is door de tijdige- ontdekking van een helsche machine in een tunnel van do ondergrondsche spoorwegen groot onheil voorkomen. Vermoedelijk zijn daardoor ettelijk© honderden levens gespaard gebleven. OPNIEUW EEN ANTI-BRITSCHE CAMPAGNE? Naar de Roel verneemt, verluidt in Moskou* sche kringen, dat Tsjitsjerin en Litwinof, wan hopend aan do mogelijkheid von een verzoe ning met Engeland, besloten hebben, opnieuw een agressieve politiek tegenover dit land tc gaan voeren. Zij zouden met dit doel op Tur kije, Perzië en Afghanistan aandrang- uitoefe nen, dat deze landen dc door hen gesloten ga rantie-verdragen zullen vervangen door mili tair-defensieve verdragen, hetgeen een slag zou toebrengen aan de Britsche belangen. ONTHULLINGEN OVER DE LOHMANN-ZAAK B e r 1 ij n, 2 4 Maar t- (H. N.) Het subcomité van de begrootmgscommissie heeft vanmorgen haar rapport naar aanleiding van het onderzoek in de Lohmann-zaak uitgebracht. Dc commissie heeft in dit rapport 3 vragen behandeld: nJ waar de gelden vandaan kwamen, die Lohmann in de verschillende ondernemingen heeft gesto ken, zijn volmachten en de strekking der on dernemingen, waarbij hij zich interesseerde. Naar in het rapport wordt gemeld, heeft rijks- weerminister GrÖncr verklaard, dat het fonds, waaruit kapitein Lohmonn heeft geput, uit 3 verschillende bronnen afkomstig was. De 'oe* dragen, die niet onder dc gewone bcgroot'ng van de marine vallen, stamden gedeeltelijk uit het Roerfonds, gedeeltelijk uit het z.g. Tokio- fonds voor het transport van krijgsgevangenen cn verder uit de opbrengst van tijdens den oorlog buitgemaakte schepen. De tweede cate gorie van geldmiddelen was alkomstig uit do begrooting, terwijl een derde categorie de be dragen bevat, welke Lohmann door credicten wist to verwerven. Het is natuurlijk deze derdo categorie van gelden, welke tot het misioo- pen von Lohmann's ondernemingen heeft ge leid. Wat dc bedragen, op deze wijze verkre gen, betreft, beloopt het totaal 19.700.000 Mk., waarvan o.a. uit het Roerfonds 10.000.000 Mk., uit het Tokiofonds 924.790 Mk., uit de begrooting 1.140.000 Mk. en uil CTedieten 6.950.000 Mk. Wat de credicten be treft, is 1.750.000 verkregen door hypotheek op een terrein in het diergaarde-kwartier, 3.000.000 van Seehandlung, T.300.000 van van de giroccntrale enz. Het rapport wijst ct op, dat verschillende handelingen zijn begaan, die niet verccnigbaar zijn met het begrootings- rccht. Het subcomité stelt vast, dat alle Lohmann-ondernemingcn geliquideerd moeten worden, waarbij alle mogelijkheden, waarbij van regceringsrecht sprake is, nauwkeurig moe- gens verwacht de commissie, dat de liquidatie moet uiterlijk I Juli 1928 rapport aan de Pe- grootingscommissie worden uitgebracht. Overi gens vecrwacht de commissie, dat dc liquidatie van de afzonderlijke fondsen en de door den rijkskanselier aangekondigde controle op het financieel© beleid van het rijksweerministerie terstond tot stond zullen worden gebracht. Aan gezien het rapport samengesteld is op grond van de bekend geworden feiten, kan het sub comité geen verantwoordelijkheid voor oen eventueele onvolledigheid van het rapport aan vaarden. MACHINEGEWEER ONTDEKT BIJ EEN SCHUPO-MAJOOR. Berlijn, 2 4 Maart. (H. N.) Bij een ma joor van politie is een machinegeweer, dot 2ich in diens particuliere woning bevond, in beslag genomen. Bij het verhoor verklaarde de ma joor, dat hij dit machinegeweer eerst sedert een paar weken in zijn bezit had en het van een anderen politieambtenaar, die intusschen over geplaatst is, heeft verkregen. Deze zou het op rijn beurt van een vroegeren agent van dc veiligheidspolitie hebben gekregen. Nader wordt bericht, dat de majoor onmid dellijk in de uitoefening zijner functies is ge schorst en spoedig daarop ontslagen. Tegen den majoor is tevens een klacht ingediend we gens schending von,de, wet ^bescherming van de republiek Warschau, 2 5 Maart. (V.D.) Gisteren zijn in de nabijheid van Leinberg in drie dorpen ernstige branden uitgebroken, welke tengevolge van de thans hecrschende voorjaarsstormen on middellijk zeer groote afmetingen aannamen. In het dorp Czerczyk zijn 58 boerderijen met in tokiaJ 106 schuren afgebrand, zonder dat men iets kon redden. Daar do brandweer mach teloos tegenover het vuur s*ond en ook de wa tertoevoer onvoldoende was, kon men niets uitrichten om den brand te beperken. Twee personen zijn omgekomen en twaolf personen kregen ernstige brandwonden. In de plaats Brzezowitz zijn vier boerderijen afgebrand cn ook hier kwamen twee personen om het leven. In het derde dorp is ccn fabriek platgebrand. HET LOT DER RUSSISCHE VOORSTELLEN GEEN BESPOEDIGDE BIJEENROEPING DER WERELDCONFERENTIE Vóórdat do ontwapeningscommissie Zaterdag uiteen ging, verwierp zij definitief het sovjet- voorstel inzake onmiddellijke volledige ontwa pening Wat hot sovjet-ontwerp inzake gedeel telijke ontwapening betreft, dit besloot de commissie aan de verschillende regeeringen te: overweging toe tc zenden, onder voorbehoud, dat zij het zelf zal besproken bij haar volgende bijeenkomst. Do commissi© liet den voorzitter vrij den meest geschiktcn datum te bepalen voor de bijeenrocping van de commissie voor een nieu we zitting, teneinde tot dc tweede lezing ovei te gaan van de ontwerpconventie lot vermin dering cn beperking der bewopeningen. Zij gaf den wensch te kennen, dat de nieuwe zitting zoo mogelijk vóór de volgende Volkenbondsverga dering zal plaats hebben. Litwinof protesteerde tegen de beslissingen. Het Duitsche voorstel tot het bespoedigen van 't bijeenroepen der ontwapeningsconferentie werd eveneens ver worpen. De indruk in Engeland. Londen, 24 Maart. (H.N.) De Eng<-1- sche bladen zijn over het algemeen niet zeer gesticht over het verloop van de beraadsla gingen der ontwapeningscommissie te Gcnève. Men wijst op de verwarring, die er te Gcnève heerscht. De Daily ChionicJe spreekt zelfs van een Babe) op de conferentie van Geneve. In het bijzonder wordt gewezen op de bittere op merkingen, welke graaf Bernstorff naar aan leiding von het niet tot stand komen der ont wapening* van de andere landen heeft ge maakt. De verklaring, welke graaf Clauzel Donderdag hoeft afgelegd, wordt door do Ti mes zoo opgevat, dat Engeland, Frankrijk en Amerika cn misschien ook italië cn Japan sa menwerken om een grondslag voor een her vatting der vlootconferentie voor te bereiden Wat de oplossing van het vraagstuk betr»ft. of voor dc besprekingen over do steikto van de vloten dc totale tonnenmaat of wel het aan tal schepen van iedere klasse als maatstaf zaï worden genomen, meent men, dut dc onder handelingen thans zoover gevorderd zijn, dat de groote zeemogendheden zich daarmede kunnen bezig houden. Wr.EHBERICHT 26 MAART. Barometerstand 76D.S Hoopslo >K VardÓ. Laagst© Barometerstand 7-17.7 vv Marseille. vg Verwachting tot den avond vail Jg 27 Maart. Jg Xk Zwakko tot matigo Noord-We sto- yif liikc tot Zuid-Westelijke wind. ne- «JL» yft velig tot zwaar of half bewolkt.' tof weinig of geen regen, iets zachter JSJ ovcrdas- VOOR 50 MILLIOEN DRACHMEN SCHADE Tc Athcno is Zaterdag een groote staats- cabakfabriek door brand volkomen in de asch gelegd. De aangerichte schade bedraagt 50 millioen drachmen. In de iabriek waren circa 1000 arbeiders tc werk gesteld. CAROSSERIEFABRIEK IN DE ASCH GELEGD. G o r 1 i t z, 2 4 Maart. (V. D.) In de nabu rige plaats Lcschwitz is hedenochtend een cnrosseriefabriek door ecen hevigen brand vol komen in dc asch gelegd. Er gingen verschei dene automobielen cn motorrijwielen verloren VERKIEZINGSRELLETJES IN KARINTHIË* Twaalf gewonden. Te Heldkirchen (Karinthië) is het tijdens een verkiezingsvergadering tot een handgemeen gekomen tusschen socialisten en nationah'sten. Twaalf personen werden gewond, van wie één ernstig. Enkele personen zijn georrestcerd. 5»yc: KROMMESTRAAT 4-6—8. i TEL. 241. LANGESTRAAT 52. Onze étalages vormen het open Jk' l ook, dat U leert hoe U zich met 2 *9 bescheiden kosten degelijk en elc- gant kunt kleed en. BANDIETEN DOODEN 35 INWONERS Uit Sjangho] wordt d.d. 23 Maart aan do Cour. bericht Een wandaad van bandieten, afschuwelijker dan sedert mcnschcnheugenis in Zuid'-Kiangso© voorgevallen, heeft plaats gehad nabij Kiangjin, op nauwelijks 100 K.M. van Sjanghai. Een bende van 800 roovers heeft het welva rende dorp Hsioiqi-hsian overvallen, talrijke huizen in de asch gelegd en alle artikelen van waarde, die in het dorp waren te vinden, buit gemaakt. Gedood werden 35 bewoners, ter wijl 33 personen in hun brandende huizen ernstige verwondingen opliepen. Behalve de Taihoe-bandietcn, die in hun Ie* vensonderhoud voorzien door vaste betaling to eischen van dc bewoners in dc omliggende dis tricten, welke cisch zonder morren pleegt to worden ingewilligd, zijn bandieten in deze ge* bieden vrijwel onbekend. Het is waarschijnlijk, dat de misdadiger* deel uitmaken van een communistische organi satie, die haar hoofdkwartier heeft te Ihing aan den Westelijken oever van het Taihoe* meer. Hoewel de communistische agitatie in de industrie cenigszins is afgenomen, is zij nog zeer merkbaar cn krachtig onder de boeren Op aonplakbiljetten worden de boeren aange spoord den val von Tsjang Kai-Tsjck te be werken cn tc ageeren tegen de Kwomintang. Dc boeren beginnen ontevreden tc worden over dc ontwrichting van den handel en zijn teleur gesteld, doordot alle beloften van de Kwomin- tang op niets zijn uitgeloopen. In het bijzonder zijn de boeren ontevreden over de lage prij zen, die zij voor hun rijst maken door de ont wrichting van het verkeer, waardoor hun rijst niet in voldoende hoeveelheden vervo.rd. kan worden. EEN OPGEBLAZEN ZAAK De commissie van deskundigen uit Belgrado is Zaterdag te Subotica (Maria Theresiopol) aangekomen om de lading der wagons te on derzoeken, die iii het station zijn opgehouden. Het agentschap Avala meldt nader, dat het bericht van een blad uit Belgrado, volgens het welk er zoogezegd beslag zou gelegd zijn op gesmokkelde wapens (het eerste bericht van gisteren sprak van ontploffingsmiddelen) in het station Subotica, van a tot z verzonnen is. Het transport in kwestie is naar zijn bestem ming verzonden ria de gewone formaliteiten. VLIEGONGELUK IN DUITSCHLAND. De bestuurder gt-docd. Berlijn, 2 4 Maart (H. N.) Op het vlieg veld te Staken is vanmiddag een vliegtuig, waarmede een oefeningsvlucht werd gedaan, neergestort. De vlieger was op slag dood. VLIEGTUIG TE MIDDEN EENER V MENIGTE GEDAALD. I, Een doodc cn verscheidene ge wonden. Londen, 2 5 Maart. Een vliegtuig, dat door den eigenaar van een bioscoop tc Staly* bridge gehuurd was om de film Wat Pric* Glory zoo snel mogelijk over te brengen, moest heden een noodlanding maken te Dulrinfield in het graafschap Chester. Het vliegtuig kwam temidden van het publick terecht, waarbij een jongen werd gedood en ^vexscheidcne_j>ersonen gewonden. (Cour.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1