FREULEKEN de eemiandeu L J. LUYCX Zoon BUITENLAND. „AIV8SCÏTIA" Morgenavond 8 uur x x x xxxxxxxxxxxxxxx 8 WoensiSaa 23 Maart Itfütf kbe jaargang no. col Koninklijke Rederijkerskamer „Jan van Beers" Comedie in 3 bedrijven van Herman C. J. Roelvink ten bate der Amersf. Ver. t. bestr. der Tuberculose. Kaarten nog verkrijgbaar bij alles Boekh. Ettmann, Utr.straat inbegr. Plaatsbespr. in Amicitia Donderdag vanaf 10 uur. Met één paar goede Kousen X X X X Firma M. A. Ramselaar g* S* ABONNEMENTSPRIJS per 5 maanden voor Amersfoort f 2.10 per maand 0.75 per v.cek (met grattt verzekering tegen ongelukkeni f 0.171/». Binnen laao rranco per post per 3 maanden 3.- Afzondfrli|ke nummers f'0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INT ERG 513 DIBElOTEUR UITGEVEQ. J.VALKHOPf DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels 05 «er inbegrip vod een ocwtisnumtner. elke regel meet f0 25 Liefdadigheids advirtentiêo voor c» helft van dcD prijs - Kleine Advertentiëo .KEITIES bü ^ooruirbrfelinp 4 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i Itewiisnummer extra 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE RADIO EN HAAR INVLOED Talrijk zijn ue eigenaren van radio-toe stellen, die zonder zich te verpleataen, ge nieten kunnen van muziek en voordracht, die godsdienstige en poliiieke redevoerin gen kunnen aanhooren, enz. Waar de radio niet aan een centrum gebonden is, kan een ieder, die zich de kosten van aanschaffing kan getroosten, cf die een buur of kennis heeft, die een toestel bezit, genieten van hetgeen uitgezonden wordt. Ook het meest afgelegen hoekje van ons land is zoodoende bereikbaar voor de stem van den spreker voor het door den kunstenaar of geleerde voorgedragene- De radio is niet alleen een zeer gToote aanwinst voor de luisteraars, doch zeker ook voor hen, die gaarne zien, dat hun slem door zooveel mogelijk perso nen gehoord wordt. Want d-e radio is een machtig middel geworden voor de versprei ding van kennis en beschaving; doch ook tevens voor de propaganda van denkbeel den op elk gebied. Waar voorheen een ver gadering belegd moest worden, waarbij slechts een bepaald aantal menschen tegen woordig kon ziin, is men via de radio, tot een practisch onbepeikt aantal toehoorders gekomen.Daarbij komt dat nu personen be reikt worden, die men nooit op een verga dering zou aantreffen. Vooral ten plattelon- ce, waar vergaderingen nog al eer.s in een herberg moeten worden gehouden, waar door vrouwen en andere, die tegen zoon piaast bezwaren hebben, bijna nooit komen. l(8n men nu deze personen bereiken, terwijl zc- rustig binnenhuis kunnen blijven. Wat de radio uitzendt, is zeer verschil lend: er is voor elk wat wils. Geen wonder, dat waar de gelegenheid lot uitzending beperkt is om de zenduren wordt gestreden. Wij hebben slechts de discussies voor enkele weken ge houden in de Tweede Kamer bij de behan deling van het radio-ontwerp te volgen om te zien hoe ook de politieke partijen haar deel in de zenduren willen hebben. Gelukkig is de Kamer niet ingegaan op het denkbeeld deze uren als het ware te vcrdeelen naar •de sterkte der politieke partijen, waarbij als dan de rechtsche partijen redeneerende dat zij de helft der bevolking zouden vertegen woordigen, wenschten te beschikken over de helft der uren. De andere helft kwam dan aan de linkergroepen, daarbij werd dan rus tig ingedeeld al het neutrale werk, dat Hil versum uitzendt. Zooals gezegd, gjng de Ka mer niet op dit denkbeeld in, doch aan vaardde een amendement, goed door Mr. Joekes verdedigd, waartij, een Radio-raad werd ingesteld, waarin de verschillende rich tingen zullen zijn vertegenwoordigd en wel ke raad een billijke verdeeling van der. 'zendtijd zou bevorderen. Zoo kan men dus in de toekomst verwachten, dat de luister aars naar billijkheid zirllen te hooren krij gen, hetgeen waarop zij aanspraak kunnen maken en niet door de lucht heen al te een zijdig zullen worden voorgelicht. Hoe dit met de Roomsch-katholieke luisteraars moet gaan, blijft een vraag. Men weet, dat de Kerk hun diverse lectuur verbiedt, doch tot heden was er geen verbod om per radio te hooren, wat deze gaf. Daarin school een ge vaar voor de geloovigen, vandaar dat de Bisschop van 's Hertogenbosch hen nu ge wezen heeft op hun plicht om uit hun wo ningen voordrachten te weren over onder werpen, waarover het hen ingevolge het l?c- tuurverbod ook verboden is te lezen. In hoe verre deze zeer moeilijke plicht is op te vol gen, blijve onbesproken. Uit dit verbod blijkt weer zonneklaar, welke een groote invloed de radio, die ieder bereiken kan, heeft, waardoor zelfs de Bisschop bang wordt, dat zijn kudde dingen zoude kunnen hooren, die voor haar niet goed zouden zijn. Gelukkig werd de voorgestelde radiobe lasting, door de sociaal-democraten vurig verdedigd, verworpen. De taak van bovengenoemden Radio-raad is zeker een verantwoordelijke; een billijke verdeeling der zenduien is zeker een groot volksbelang. EEN REDE VAN DR. SCHACHT. De politiek van de Rijksbank. Ter gelegenheid van de inwijding van het nieuwe gebouw der rijksbank te Ivmingsbei- ger heeft president dr. Schnch* een rede ge houden, waarbij hij ook de tegen de rijksbank geuite beschuldiging van centrolisatiemanic be streed. Geen centrale inste'ling in het Duitsche lijk werkt zoo gedecentralisecro met alle eco nomische kringen als de rijksbank. E'-n gezon de landbouw is een onontbeerlijke basis voor het geheele Duitsrhe c-conomischo leven. Het is onmogelijk alleen von der» ndustrie-export te leven Deze moet worden gesteund door een sterke binnenlandsche mark-. De beschuldn ging, dat de rijksbank den landbouw nier vol doende steunt, is ongeg.ond. Een reorgamsa tie van het landbouwcoöperatiewi*zen is nood zakelijk, maar dot moet van onderen af ge schieden. FRANSCH-BELGISCH ECONOMISCH VERDRAG EEN VERDEDIGING VAN HYMANS De Belgische Kamer besprak gisteren het economisch accoord tusschcn F ra rik tijk, Bclgic en Luxemburg. Hym sns, de minister van buitcniandsche za ken, zeidc, dat het rappor: van de commissie besluit tot goedkeuring van het verdrag, maat het voorbehoud maakt, dat, indien de handels balans, na afloop van dit jaar niet ongeveer in evenwicht is, de plicht der regccring zal zijn het accoord op te zeggen en op een nieuwen grondslag to onderhandelen Deze reserve spreekt van zelf, maar de minister betreurt, dat men niet ecnigszins nauwkeurig aangegeven heeft, welke de nieuwe g"onds;ag zou moeten zijn De minister hoopt, dat het Fransch-Bel- gischt verdrag zekere st.oomingen van den Belgischen uitvoer zal vergrirakke.ijken. Wij ."ebben een eervol compromis gesloten in een proctisc'hen zin cn de openbare meening heeft dit begrepen. Men betreurt van verscheidene zijden, dat zekere eischen niet ;ngev/illigd zijn, maai er heeft zich geen enkele actie tegen het verdrag geopenbaard. De handel van België met de meeste landen laat too een toekomst te voorzien van stabilisatie en veiligheid cn de verdragen met het buitenland vertegenwoordi gen een étappe *n het economisch hersteJ van Eirt opa. Wauters (soc.) verklaarde, dat de socialisti sche linkerzijde het Fransch-Belgische econo mische verdrag met gelatenheid zal goedkeu- icn, ofschoon het wetsontwerp brengt teleur stellingen voor het land men moet hoper», dat het in de toekomst verbeterd zal kunnen wor den Overigens moet ons belastingstelsel ge wijzigd worden in overeenstemming met de nieuwe eischen, die het accoord schept Onze consulaire vertegenwoordiging in het buiten land moet ook beter georganiseerd worden. Ten antwoord op een vraag zeidc minister Hymans, dat België geen economische unie met Frankrijk wil. DE REGEERING VAN NANKING ERKENNING DOOR ENGELAND? Tokio, 2 7 Maart. (V. D.) Naar de Ja- pansche bladen uit Sjanghai melden, is dc Nanking-rcgeering door Groot-Britannië er kend. ERNSTIGE AARDSCHOKKEN EEN AANTAL SLACHTOFFERS IN ITALIË Gisterochtend om half tien is een sterke aardschok gevoeld, vooral in de zóne van Car- nia cn Tolmezzo, waar enkele huizen zijn be schadigd. Volgens berichten uit de aardbevingszonc zijn daar een aantal menschen gedood en ge wond; sommige berichten reppen von 5 doo- den en 7 gewonden, andere van 12 dooden en 40 gewonden. Cok vun den kant der Oostenrijkschc grens komen berichten betreffende ernstige aard schokken. Daar in het telefoon- en telegraaf- verkeer ernstige storingen opgetreden zijn, vreest men, dot dc ramp nog grooter afme tingen zal krijgen. CHAMBERLAIN SPREEKT DE BRIEF VAN SINOFJEF VERBETERING VAN DEN INTERNATIONALEN TOESTAND Londen, 27 Maart. (H. N.) Chamber lain heeft gisteren bij een banket van dc Primrose-liga een rede gehouden, waarin hij o a. over den Sinofjef-brief heeft gesproken. Hij verklaarde, dat afschriften van dezen brief van 4 verschillende zijden zijn ontvangen en de ïcgeering daarom niet den geringsten twij fel aan de echtheid van den brief kan koeste ren. Voorts besprak Chamberlain het werk van de tegenwoordige regeering en stelde vast, dat de internationale toestand zeer verbeterd is, sedert de tegcnwoord'ge regecring aan het bewind is gekomen. Het is de taak der Engcl- sche politiek om overal te helpen dc nog be staande gevoelens van wantrouwen tc doen verdwijnen, de hartstochten te doen bedaren en de naties tot dc overtuiging te brengen, dat dc welvaart van de gehcelc wereld afhangt van de rust m de afzonderlijke staten. DE FRANSCHE VERKIEZINGEN. Op 22 cn 29 April resp. stem ming en herstemming. P a r ij s, 2 7 Maart. (H.N.) Officieel is thans bekend gemaakt, dat de verkiezingen voor dc Fiansche Kamer op 22 April en do herstemmingen op 29 April zullen plaats heb ben, ook in dc Fiansche koloniën. DUirSCHLAND EN TSJECHO SLO WA KI JE. Opheffing der pasvisa. Berlijn, 2 7 Maart. (V.D.) Hedenochtend zijn in het departement van burtenlandsche -oken de nota's van de Duitsche en Tsjechi sche regeering overhandigd inzake de ophef fing van de pasvisa tusschen beide landen. De datum van inwerkingtreding is op 5 April vastgesteld. Langestraat 49. Tel. 190. doet U even lang als met twee paar slechte en U is er beter mee gekleed. ENGELAND EN DE V LOOT BEPERKING TOKIO EN WASHINGTON NIET ENTHOUSIAST Parijs, 2 7 Maart. (H.N.) Volgens de Echo dc Paris is het ministerie von buitcn iandsche zaken voorstander van een vergelijk tusschen Engeland en Frankrijk inzake de be perking van de bewapening ter zee, doch doelt men aan het ministerie van marine de Ame- rikaanschc en Japansche opvatting omtrent de jongste Engelsche voorstellen. Naar de Matm uit Washington verneemt, hebben dc Engel sche voorstellen daar riet veel indruk ge maakt Men is van opvatting, dat de toestand nog vrijwel dezelfde is als bij hot einde van de vlootconferentie te Genève. In regceringskrin gen wordt te kennen gegeven, dat de Ver. Staten bereid zijn om oyer het vraagstuk der kruisers tc onderhandelen, mits werkelijk dc bedoeling bestaat om tot een ander rcsultaar dan te Genève te geraken Wat het vraagstuk der linieschapen betieft, meent men, dat de besprekingen daarover moeten wachten tot dc volgende conferentie te Washington. Londen, 27 Maart. (H.N.) Volgens een bericht uit Washington bevat dc Washington Post een artikel over de Engelsche vlootvoor- stellen, waarin gezegd wordt, dat deze voor stellen een belemmering voor verdere onder handelingen tusschen Engeland cn Amerika zijn. Het artikel wijst erop, dat in Engeland pas de 2 moderne slagschepen, ieder van 35 COO ton, de Nelson en de Rodney gereed zijn gekomen, zoodat de Engelsche voorstel len weer in het vooideel van Engeland zijn, omdat de leeftijd der Engelsche oorlogssche pen thans beter verlengd kan worden dan die van de Amcrikaonsche schepen. De Japan sche minister van marine moet zich volgens een bericht uit Tokio in denzelfden zin heb ben uitgelaten. DE HONGAARSCH-ROEMEENSCHE GESCHILLEN. Boedapest, 27 Maart. (H. N.) In ver band met de Rocmeensche beweringen, dat het in het bekende optanten vraagstuk eigenlijk slechts om de processen van 300 magnaten gaat, wijzen de Hongaarsche bladen er nog maals op, dat van de 345 processen, welke bij het Hongaarsch-Roemeensche scheidsgerecht te Parijs aanhangig zijn gemaakt, 6 pet. uit sluitend betrekking hebben op een zeer Hein grondgebied, 21 pet. op klein grondgebied en 48 pet. op grondgebied van middelmotigen omvarg. Voor het groot grondbezit blijft dus slechts een betrekkelijk gering percentage over. In het geheel loopen de 345 processen over een totaal bezit van 618.000 joch. ENGELAND EN DE RIJNLAND COMMISSIE. De Britschc vertegenwoordiger. B e r I ij n 2 7 Maart. (H. N.) Naar' thans bekend wordt, zal de pest van den Engelschen commissaris in de Rijnland-comm!ssie te Ko* blenz vermoedelijk door kolonel Ryan worden bezet en niet door den tegenwoordigen Engel schen gezant te Kopenhagen, zooals oorspron kelijk verluidde: V. D. meldt uit Londen, dat de koning zijn goedkeuring heeft gehecht aan de benoeming van Seeds, vroeger buitengewoon gevolmach tigd gezant te Durazzo, tot commissaris dei Rijnland-commissie. HET BEZOEK DER AFGHAANSCHE SOUVEREINEN. Londen. 2 7 Maart (V. D) De koning ••n de koningin van Afghanistan hebben heden een bezoek gebracht aan Sheffield, waa- zij verschillende staalfabrieken hebben bezocht. EEN PAUSELIJKE ALLOCUTIE HET VATICAAN EN HET FASCISME Rome, 27 Maart. (V. D.) De z.g. „Ro- meinsche kwestie" is een nieuwe phase inge treden als gevolg van een door paus Pius XI voor het uitvoerend comité der Romeins» ho diocesane unie gehouden allocutie, waarin hij zich richtte tegen het optreden der „nutionaaj- katholicken", die zeer bijzondere opvattingen inzake de verhouding tusschen kerk en staat hebben1 verkondigd Inzonderheid werd door den paus als anti-katholiek gekenschetst de actie van deze organisotie, welke onlangs in het Kapitool bijeenkwam om middelen te vin den ter bijlogging van dc Romeinsche kwes tie. Dc paus heeft meermalen de goede zijde van het huidig regiem erkend cn zijn woorden werden overal gepubliceerd Evenwel heeft men herhaa'delijk getracht de strekking ervan aan te tasten en op deze wijze het betoog uit zijn verband te rukken. De paus wendde zich voorts scherp tegen de plannen, die schijnen te bestaan om de christelijke jcugdopvocding te nemen uit de handen van de kerk cn tegen het feit, dat men thans eveneens tracht zich tc bemoeien met dc leiding van katholieke vereenigingen en congregaties, die onder onmiddellijke leiding dr bisschoppen staan. Tenslolt heeft de paus er op gewezen, dat men blijkbaar uit zijn zwijgen verkeerde con clusies heeft getrokken, terwijl dit zwijgen niettemin ten doel had de situatie niet te ver ergeren. Het eenigc blad, dat gisteravond een uit treksel uit dc pauseliikc allocutie publicecidt was de Osservatorc Romano. Berlijn, 27 Maart. (V. D) Naar dc Vessischc Zeitung meldt, heeft Mussolini de publicatie van dc rede van don paus voor ge heel Italië verboden. OVERSTROOM INGEN IN ITALIË VERSCHEIDENE PLAATSEN GETEISTERD De Messagero tncldt ernstige overstroomin gen in de geheele provincie Venetic Een groot aantal gemeenten is door het hooge water ge teisterd, woordoor voora! te San Petro en San Sebasrisno veel schade is aangericht. In ge» noemde plaatsen zijn enkele huizen ingestort Uit Venetië zelf wordt bericht, dat in dc om geving van Mestre de loanalen buiten hun oevers zijn getreden en dot oa. de viRo van den Itaolianncchcn minister van financiën, Volpi, tot aan de eerste verdieping onder wa ter staat De clectrfsche tram noot Tieviso heeft den dienst stop gezet Ook uit Poduo komen berichten over over- stioomingen. Enkele wijken moeten onder wa ter staan. DE INVOER VAN WAPENS IN CHINA. M o s k o j, 2 7 Maait. (V.D.) De pers pu bliceert een mededeling, betreffende dc wei gering van sovjet-Rusland om zich volgens het voorste! van Japan aan te sluiten bij het besluit van de mogendheden, waarbij de in voer van wapens in China wordt verboden. De sovjet-regeering is van oordeel, dot de in voer van wapenen in China een punt is, waar omtrent alleen de Chineeschc regecring be voegd is beslissingen te nemen. De sovjet- regeering herinnert er aan, dat zij aan dezen wapeninvoer nooit heeft deelgenomen, noch ook in de toekomst denkt deel te nemen. Ver der verklaarde zij, dat sommige mogendheden tengevolge van de speciale rechten, die zij genieten, in staat zijn werkelijk wapens naar China te zenden en er hun troepen en sche pen te doen verblijven. DE LEVENSMIDDELENSCHAARSCHTE IN RUSLAND. K o f n o, 2 7 Maart. (V D.) Naar uit Mos kou wordt gemeld, is in verband met de groote schaarschte aan levensmiddelen door het per soneel van verscheidene fabrieken de eisch aan de regeering gesteld, middelen te zoeken ter bestrijding van de huidige crisis Eenige partij-organisaties eischen de benoe ming van een commissaris voor de volksvoe ding. •>K- WEERBERICHT 28 MAART. Hoogste Barometerstand 766.0 Lacoruna. I.angsto Barometerstand 752.2 Stornoway. Verwachting tot den avond von 29 Maart. Meest matige Zuid-Westelijke tot Noord-Westelijke wind. gcdeelte- 1 ijk bewolkt, waarschijnlijk nog enkele regenbuitjes, iels kouder. •X- A A -A A jT A KROniflESTRAAT 1—6—8 TEL. 341 LANGESTRAAT 52. K COCOSLOOPER gegarandeerd do lc kwal. „O ZEER GROOTE SORTEERING r>9 e.M. looper 0 90 70 c.M. looper cu tapijt 1.30 mgi IOC- c.M. tapijt 1.75 COCOS- Tapijt leverbaar ook in 120,,140. 180 200 c.M. breed. j',(t SX6 ïic)3i"oAcuAöijXè »a« aXt'iXoSJ» 1» 5* 1» GEEN BRITSCH MINISTERIE VAN VERDEDIGING BALDWIN'S AFWIIZENDE HOUDING Londen, 27 Maart. (II. N Draadloos), In het Lagerhuis heeft sir Robert Hutchinson, liberaal, dc noodzakelijkheid betoogd van een samenvoeging der diensten van het leger, do vloot en de luchtstrijdkrachten. Baldwin zeido in zijn antwoord, dat volgens rijn overtuiging alle leden van het huis het eens zijn over het nlgemecne beginsel, dot zu'nigheid moet wor- dtn betracht en dubbel werk vermeden moet worden. Omtrent de vraag, op welke wijze dit het best kan worden bereikt, heerscht echter groot verschil van meening. Een öl te grooto administratieve centralisatie is een even groot kwaad als een le ver gaande decentralisatie Ondanks allen vooruitgong moet men beden ken, dat het werk van de vloot nog steeds op zee ligt, dat von het leger op het land en dot van dc luchtstrijdkrachten in de lucht Ieder van deze diensten heeft zijn eigen zeer bijzon dere vraagstukken, wat betreft personeel, be wapening en organisatie. De tank, om aan het hoofd van deze drie departementen te staan, zou voor een onkelen min:ster een zeer zwaro taak zijn. De minister herinnerde er verder aan, dat verschillende commissies benoemd zijn om rapport over het plan tot instelling van een mi nisterie voor de verdediging tu't te brengen en zeide, dat bij in een verdere bestudeering van dit denkbeeld geen heil zag. DUITSCHLAND VOOR DE VERKIEZINGEN OP 20 MEI STEMMEN Rijkspresident von Hindenburg heeft in over leg met rijkskanselier Morx den datum voor de verkiezingen voor den rijksdag officieel op 20 Maart as. vastgesteld Naar uit parlementaire kringen wordt ver nomen, zal d't jaar dc radiodienst niet ter be schikking der partijen worden gesteld voor baar verkiezingspropaganda. HET BELGISCHE KONINGSPAAR OP REIS. Naar Denemarken cn den Congo, De Belgische koningin zal haar gemaal ver gezellen op zijn reis naar den Congo in Juni a.s. Op aandrang van het Dcensche hol en van de Belgische regecring heeft de koninklijke familie afgezien van het gebruik van een vliegtuig v<K>r haar reis naar Denemarken. Zij zal per spoor gaan. De koninklijke trein vertrekt 15 April om 16 uur uit Brussel, zal 's nachts door Duitschland rijden en korat te Kopenhagen aan op 16 April tegen den avond. BERTRAM GILES, f Londen, 27 Maart. (VD) Tc Wcy- bridge is overleden Bertram Giles, vooin-aiig consul-generaal te Nanking, die tijdens de communistisrLt. woeiingen aldaat gewond werd. Giles, die 54 jaar oud werd, werd orori tc Hankau en woonde nagenoeg zijn geh?oio leven in China. Hij was de -oon an p. af. Giles van Cambridge, den bekenden ori nta- Iist. SPOCRWEGCONFERENTIE TE LENINGRAD. Moskou, 27 Maart. (V.D.) Te Lenin grad is de conferentie van Russische, Duit sche cn Poolschc spoorwegen dezer dagen ge sloten Op alle punten is volkomen overeen stemming bereikt, behalve wat betreft de ta- rievenkwestie. Eer. commissie van Duitsche, Poolschc en Russische afgevaardigden zal de zen zomer in Dintschland bijeen komen, ten einde he: programma uit te werken voor do volgende conferentie, die 5 October tc Lem» berg zal worden gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1