Gouden- en Zilveren Manchetknoopen L. J. LUYCX Zoon BUITENLAND. Hotel de Witte. LUCHTVAART Nic. Bovée, Fama-Rijwielen. BINNENLAND de ëemlandeb DIDECTEUR-UITOEVFQ: j.VALKHOFf Donderdag 29 Maart 1328 2ba Jaarpang ho. 'Ti2 DE INTERNATIONALE HANDEL IN WAPENEN ENGELAND EN DE VLOOTBEPERKING het amerikaansche standpunt DE PAUS CONTRA HET FASCISME müssolini's antwoord ERNSTIGE BRAND acht personen omgekomen DE KWESTIE-WIRTH toch centrums-candidaat Wil I FM RR0FNHHI7FN langestraat 43 - telefoon 352 i VV9LLt.IV! WOULlVnUIZ-LII juwelier gedipl. horlogemaker i GEVESTIGD 1885 Met één paai goede Kousen Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE DE DUITSCHE OCEAAN- VLUCHT PASSAGIERSVLIEGTUIG GEVALLEN- drie slachtoffers Firma M. A. Ramselaar |J J| SPECIALE AANBIEDING Lavendelstraat 12. Tel. 1093. Afd. Rijwielen. Eetaling in overleg met den kooper ERNSTIGE VLIEG ONGEVALLEN een viertal dooden AMERSFOOR15QH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 naanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukkenT f O.T7Vv Binneoiaad franco per post per 3 cnaandeo 3.-. Afzonderllike nummers- f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN v.an S—4 regels f 1.05 eer inbegrip vao eeo eewijjnumner, elke regel meer f0.25 Liefdadigheids adv^rrentlSo voor dk helft van den prijs. Kleine Advertentico .KEtTlES" vooruitbetaling 3 regel? 50 cent elke regel a-.eer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra *003 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE LEVERANTIES AAN CHINA een expose van chamberlain Londen, 28 Maar. (H. N. Draadloos.) Iii het Lagerhuis zijn vandaag' vragen gc-steid met betrekkig tot de ratificatie van de in 1025 onderteekende volkenbondsconvcntie betreffende de controle op den internationalen hendel in wapenen. In een der vragen werd gt constateerd, dat het voortduren van den burgeroorlog in China verlengd is door de gemakkelijkheid, waarmede de elkaar beslrij dende partijen wapenen uit Europa konden krijgen. Chamberlain verklearde in zijn ant woord, dat de Engelsche regeering bereid is de conventie ieder oogenblik te latificeeren, ir.dien zij de verzekering heeft, dat dit gelijk tijdig ral geschieden door de voornaamste overheden, die wapenen vervaardigen. Zooals hij reeds 24 November j.l. verklaarde, heefi de Engelsche regeering desbetreffende voor stellen aan de regeeringen van Oostenrijk. België. Tsjecho-Slowakije, Frankrijk, Duitsch- land, Italië, Japan, Nederland, Spanje, Zwe den en de Ver." Staten van Amerika gedaan. De ontvangen antwoorden wijzen er echter op, dat er voorloopig nog geen u'tzicht is. dat de conventie gelijktijdig door al deze mogendhe den zal worden geratificeerd. Wat betreft dfc levering van wapenen aan China ten behoeve van den burgeroorlog, is het eenige middel van controle de overeen komst voor het embargo van 1919. Do uit werking van deze overeenkomst is echter in belangrijke mate verhinderd door het feit, dat sommige der voornaamste staten, die wa penen leveren, .met name Duitschland, Isje- cho Slowakije en Sovjet-Rusland, niet tot deze overeenkomst zijn toegetreden. De mogelijk heid, om het embargo meereffectief te maken, is op 2! Februari te Peking door het d'ploma- tieke corps overwogen, toen de gezant van DuitschWid verklaarde, dat zijn regeering be leid was om tot de overeenkomst toe te tre den. Het diplomatieke corps besloot toen te legrammen van gelijke strekking aan de re* geeringen te zenden, waarbij de aandacht op hef belang van de overeenkomst werd geves tigd en op de noodzakelijkheid, om den uit voer van wapenen en munitie naar China to verhinderen. Uöarbij werd de overtuiging uit gesproken, dat die mogendheden, welke tot rog toe geen maatregelen in dit opzicht had den genomen, thans aanleiding zouden vinden om dit zoo spoedig mogelijk te doen. De Je- pansche minister van buiten'oridsche xnken heeft op I Maart een nota van gciijke strek king aan den sovjet-gezant overhandigd. Door bem'ddeling van den Engelschen gezant te Praag is ook een dergelijk verzoek tot Tsjecho Slowakije gericht. Bcnesj heeft geantwoord, dat Tsjecho-Slowakije niet tot de overeen komst kon toetreden om den uitvoer van wa penen naar China te beletten, tenzij dit een werkelijk internationale overeenkomst zou zijn, woordooT alle mogendheden in gelijke mate gebonden zouden zijn. Londen, 28 Maart. (H. N.) Volgens be richten uit New York is het, hoewel men zich te cfficieeler plaatse te Washington niet over de Engelsche vlootvoorstellen uitlaat, vrij zeker, dat Amerika aanspraak zal maken op het recht om 2 linieschepen te bouwen, die in gevechts- waarde gelijk staan aan de Nelson en de Rodney, voordat men zich tot onderhandelin gen op den grondslag van do Engelsche voor stellen bereid zal verkiaren. Naar verluidt, heeft Engeland van dezen eisch van Amerika kennis gedragen, t'oordat de voorstellen .ver den gedaan, zoodat her de rechtmatigheid van dezen eisch heeft erkend. Of doze eisch det Ver. Staten ook eischen van de zijde van Japan tengevolge zullen hebben, is nog niet bekend Overigens is het onwaarschijnlijk, dat de re geering der Ver. Stoten een bijccnroeping van de vlootconferenlie voor 1931 zal aanbevolen, zoodat er intusschcn voor de 3 groote vloot- mogendheden voldoende gelegenheid zal be staan, om van gedachten te wisselen. SCHEIDING VAN KERK EN STAAT IN TURKIJE. In een persgesprek heeft de Turksche minis ter van justitie gezegd, dot scheiding van kerk en staat niet ongodsdienstig is, maar noodza kelijk is in verband met de beginselen waarop de jonge Turksche republiek berust. Daarom diende het tweede artikel van de grondwet, lui dende, dat de mohommcdaansche godsdienst de godsdienst der Turksche regeering is, t* worden geschrapt. NOODLOTTIGE GRANAATONTPLOFFING D o n a u w or t h, 2 8 Maart. Bij de ijzer- firma Albrecht te Rain bij Neuburg aan den Donau heeft gisteren een ernstige handgrana- tenontploffing plaats gehad. De broer van den eigenaar der firma hanteerde een handgranaat, die plotseling ontplofte, waardoor hij en het tweejarig kind van zijn broer op slag werden gedood. De eigenaar der firma werd 2eer ern stig gewond. Milaan, 28 Maart. (H. N.) Naar aan leiding van de rede van den paus tegen de besluiten van het katholieke nationale centrum en tegen de fascistische regeering, schrijft de Corriere dclla Sera, dat, wat het vraagstuk van cle opvoeding van de jeugd betrclt. de fas cistische staat geen afstand zal doen van het «"echt, om de toekomstige burgers lichamelijk en geestelijk naar zijn eigen opvattingen op te voeden. Niemand bestrijdt het recht van de kerk om in moreel opzicht daarbij mede te werken en daarom is ook niet te begrijpen, in welke rechten de paus zich te kort gedaan voelt. Het fascisme verbeeldt zich niet, dat het den gouden lijd voor het katholicisme reeds ten volle verwezenlijkt heeft. Do paus moet echter in het bijzonder als Italiaan in zijn bin nenste gevoelen, dot het fascisme zijn goeden wil reeds heeft bewezen. Rome, 28 Maart. (V. D.) In den heden gehouden ministerraad heeft Mussolini een ver klaring afgelegd over de binnenlandsche po litiek, welke wel wordt opgevat als een ant woord op de rede, welke door den paus werd gehouden, Musgolini verklaarde, dat de discipline van de natie uitstekend is. In dit verband wees hij vooral op de beteekenis der jeugdorganisaties, daarbij op de noodzakelijkheid wijzende, dat de wetgeving betreffende de jeugd in fascistl- schen zin moet worden gereorganiseerd. Uit Guayaquil (Ecuador) wordt gemeld, dat bij een brand aldaar 8 personen van eenzelfde familie zijn omgekomen. B e r 1 ij n 2 8 Maart. (H. N.) Naar da bloden melden, heeft de vroegere rijkskanse lier dr. Wirth tegenover den rijkskanselier en den rijksminister van arbeid een bindende ver klaring afgelegd, dot hij zich voortaan zal ge dragen naar de beslissingen van het rijksnartij- bestuur van het centrum. Vanavond had een bespreking tusschen do leden van het rijkspar- tijbestuur plaats,: waaraan o. a. dr. Mant' als voorzitter van de partij, de plaatsvervangende voorzitter van de centrumsfractie dr. Steger- wald en dr. Wirth deelnamen. Hierbij werd overeengekomen om het rijkspartijbestuur to adviseereh dr. Wirth als candidaat voor de a.s. verkiezingen op de rijkslijst van het centrum te brengen. DOOR DEN ELECTR SCHEN STROOM GEDOOD. Berlijn, 2 3 Maart. (V. D.) Uit Frank furt a. d. Oc'er wordt gemeld, dat aldaar eer» mast van de hoogspanningsleiding is omgeval len. Drie arbeiders werden getroffen. Eén hun ner was onmiddellijk dood;-de andere verkee* ren in levensgevaar. DE VRIENDSCHAP TUSSCHEN ROME EN BOEDAPEST. Handelsfaciliteitcn voor Hongarije. Rome, 28 Maart. (V. D.) Het staatsblad bevat den tekst van het Italinansch-Hongaarsch verdrag, waarbij Hongarije faciliteiten worden crleend voor den handel over Fiume. In het verdrag is een groot aantal bepalingen opgenomen betreffende vermindering van douanerechten voor vele artikelen. Ook in de haven van Triest worden Hon garije faciliteiten verleend. DE ROEMEENSCHO SCHULD AAN FRANKRIJK. 1 Fransche tegemoetkomendheid. P a r ij s, 2 8 Maart. (II. N.) De Fransch- Roemcenschc overeenkomst tot regeling van de Roemeenschc oorlogsschuld aan Frankrijk zal \andaag te Parijs worden ondertcekend. Naai één der bloden meldt, is in de overeenkomst rekening gehouden met het betalingsvermogon van Roemenië en zal daardoor het tot stand komen van de Rocmeensche stobilisatieleening. waarover ook te Parijs onderhandeld woidt, zeer vergemakkelijkt worden. De Roemeensrhe gezant heeft gisteren aan minister-president Poincaré zijn dank voor de tegemoetkomende heading van Frankrijk bij de schuldregeling betuigd, ook namens zijn regeering. FRANSCH-BELGISCH HANDELSVERDRAG. AldeeUng WIJNHANDEL TeL 2?. AI LEFNVERKOOP de: CONTINENTAL BODEGA COMPANY WITTE PORT per flesch Crown Superior j 2.25 16 S.mta 2 60 ITsec Selêcto 3.— 17bis Venus „;3.40 IS Magneto 3.75 19 Nocfêtr 4.75 ROODE PORT Crowil Superior S 2.25 11 Aurora 2 75 12 AIto Douro 3.25 13 Barca 3 60 14 Boro 4.50 V.V». Val da Romaneiia 4.75 I.R.D. Old Bottling Port 3.50 SHERRY R.D. Bodega Pale f 2-25 2 Gold, sweet 2.80 3 Elegante dry 3 25 5 Exrra fina dry 3 75 6 Amoroso 325 "i Amontillado, very dry 4 25 M6D1C1NALE MALAGA 23 Malaga Rouge 2.23 M.T, Vin Tonique 2.25 MADERA 26 FuU Medium* 1" 3.25 28 Bual old Reservé 5. COCKTAILS Martini ?J 4.50 Manhattan 'IS.fV.A.. v 5. Langestraat 49. Tel. 190. doet U even lang als met twee paar slechte en U is er beter mee gekleed. Door de Belgische Kamer aan vaard. Dc Belgische Kamer heeft gisterochtend de bespreking voortgezet der Fronsch-Belgische economische overeenkomst. Ten antwoord op een vraag van den socia list Anseele verklaarde de minster van buiten- landsche zaken, dat de regeering bereid was gebruik te maken van'art. 5, dat "opzegging det overeenkomst toestaat, indien één der onder teekenaars hooger invoerrechten mocht heffen dan in het accoord voorzien is. De Kamer heeft ten slotte het verdrag met Frankrijk aangenomen met 107 tegen 19 stem men. Twee leden waren alwezio- WH bnmqen U tooi bet komend motursel zoen een .chiMerentlo serie motorrijwielen, ellen do nieuwste modellen, welke thans bij ons aeëtaleerd rijn HAHLEY DAVIDSON A V - - DOUGLAS MATCHLESS <f- MOTOBÓCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDL'LSTRAAT 12 Telefoon 1093 DRAADLOOZE TELEFOON FRANKRIJK—AMERIKA. Gistermiddag is do telefoon-verbinding tus schen Frankrijk en Amerika officieel geopend. De prijs van een gesprek \on drie minuten bedraagt meer dan 1000 francs. DE MEXICAANSCH E PETROLEUM- POLITIEK. Een vergelijk tusschen Mexico en Washington. Londen, 28 Maart. (H. NJ Volgens een bericht uit Mexico hebben de Amcrikaonschc gezant aldaar en de Mexicaansche minister van handel gisteren een overeenkomst geteekend tot bijlegging van de geschil1 n, die tusschen de Ver. Staten en Mexico in verbond rr>pt de petroleumwotgevïng zijn ontstaan. President Calles heeft een besluit ond.wteekcnd, waar bij de concessies, die voor 1917 zijn verleend, ook voor de toekomst geldig worden verklaard. DE DUÏTSCHE BEGROOTING. B e r 1 ij n 2 8 Maart. (H. N.) Dc rijksdag heeft Woensdag in tweede lezing de gcheele begrooting met uitzondering van dc begrooling der algemeene administratie voor dc financiert afgedaan. Een bedrag van 25.000.000 Mk. is toegestaan voor de coöperatieve landboinv- vereenigingen. Goedgekeurd werd de oprich ting van de Duitsche Rcntenkredilanstalt mei het voorbehoud, dat d© deelneming van het rijk ten hoogte 5 pet. van i het eigen kapitaal mag bedragen. Berlijn, 2 8 Maart (H. N.) De rijksdog heeft de benoeming van een uit 28 leden be staande commissie goedgekeurd, welke toe zicht zal houdpn op de uitvoering van het noodprogramma voor den landbouw, totdat de nieuwe rijksdag weer bijeenkomt. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Het aantal Britsche werkloozen bedroeg op 19 Maatt 1.066.100, of 5635 minder dan de vorige week. LORD CAVE TREEDT AF ALS LORD KANSELIER. Douglas Hogg zijn opvolger. Het ontslag van lord Cave uit zijn functie van lord kanselier wegen ziekte is aanvaard. Sir Douglas Hogg, de attorney-general, is tot lord kanselier benoemd. Sir Thomas Inskip, sollicitor-general, is tot attorney-general be noemd. Lord Cave is tot graaf bevorderd. DE AUTONCMISCHE BEWEGING LN DEN ELZAS. Straatsburg, 2 8 Maart. (H. N.) Te gen den in Zwitserland levenden baron Ley, die bij de autonomistische beweging betrokken is, Is een bevel tot inhechtenisneming uitgevaar digd. EX-KEIZERIN ZITA GEOPEREERD. W e e n e n 2 8 Maart. (V. D.) Ex-keizerin Zita heeft te San-Sebaslian een nieroperatie ondergaan. Haar gezondheidstoestand is uit muntend. DE BRITSCH-JNDISCHE HERVORMINGEN. De lerugkeer der commissie- Simon Sir John Simon, de voorzitter der commissie voor de hervormingen, te Delhi het woord voerend op een feestmaaltijd vóór den terug keer der commissie'naar Engeland, zeide: „Wij zijn niet ontevreden over den uitslag van ons bezoek. Wij hebben de betoogingen tegen de commissie met kalmte bijgewoond, omdat wij, alle-.- ofwijkende meeningen eerbiedigend, ge hoopt hebben, dat de verdenkingen zouden 'ver dwijnen, wanneer men ons doel en onze hou ding beter zou begrijpen. Deze' hoop is groo* tpndeels verwezenlijkt." De commissie zal in October naar Indië terugkeeren. VON HOESCH EN CREWE BIJ BRIAND. De minister van buitenlandsche zaken, Briond, ontving gisterochtend den Duitschcn ambassa deur von Hoesch. Daarna bracht de Britsche ambassadeur lord Crcwe een bezoek aon Briand. EEN FRANSCH VAARTUIG VERGAAN. Parijs-, 28 Maart. (Vi D.) Sedert medio October vorig jaar wordt het Fransche vis- scheTsvaartuig Concordat vermist Daar alle nasporingen tot dusverre zonder resultaat ge bleven zijn, kan than3 worden aangenomen, dat het schip met man en muis is vergaan. De be manning bestond uit 12 koppen- HEDEN START de lufthansa onslaat kohle L o n d en, 28 Maart. (V. D.) Naar hoder- evond werd verklaard, zal de Bremen morgen ochtend voor de vlucht over den Oceaan star ten, tenzij door weersomstandigheden op hei laatste oogenblik wijziging in het plan wordt gebracht. Londen, 28 Maart. (H. NDe Duitsche Oceaanvliegcrs hebben een bezoek aan den president van den Ierschen vrijstaat gebracht en hem hun dank betuigd voor de gastvrije c-r.tvangst van de zijde der Icrsche bevolking. Later waren zij de gasten van de Icrsche luchtstrijdkrachten de Baldonnel, waar harte lijke redevoeringen gewisseld werden en waar den vliegers alle succes voor hun onderne ming werd gcwenscht. Uit Berlijn wordt gemeld, dat Köhl door de Duitsche Lufthansa in verband met zijn vlucht naar Amerika ontslagen is. Het schijnt dal Köhl de onderhandelingen over dc vlucht ge voerd heeft, zonder de Lufthansa hiervan in kennis te stellen Köhl was in dienst van dc Lufthansa en leider der nachtvluehteti, De Duitsche Lufthansa heeft niet van Köhl, doch van andere zijde kennis gekregen van de voorgenomen vlucht. De directie der Lufthonse heeft verklaard, det wanneer Köhl tijdig daarom verzocht hed, hem zeker verlof voor de vlucht naar Amerika zou zijn verleend De Lufthansa heeft van Köhl nog geen enkele mededeeling ontvangen Londen, 2 8 Maart. (H. N) Uit Mexico wordt gemeld, dat gisteren een passagiers vliegtuig neergestort is. 3 Amerikanen, die zich in het vliegtuig bevonden, kwamen om het leven WEEKBERICHT 29 MAART. Ilnop.tf Barometerstand T63.7 Lncopuna. Laagste Barometerstand: 7o2.5 v£ qp Blacksod. Verwachting lot den avond van 39 Maart. jm!» Aanvankeiijk krachtig, later af- Nft qp nemende Zuidelijke tot Westelijke yK wind; meest zwaar bewolkt of be- v£t N& trokken aanvankelijk met regen- XA buien, iets kouder. cj^c KROMMESTRAAT 4-G-8 Z. TEL. 311. LANGESTRAAT 52. f* fcjj (voor advertentie controle), Ji Prima BADHANDDOEK |C zeer groote maat, mooie kwaliteit «e van 0.75 nu voor 0.39. (slechts cnkclo dagen), Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanaf f 70.-- P a r ij s, 2 8 Maart. (H. N.) Gistereii zijn bij een militaire oefening bij Metz 2 militaire vliegtuigen, dia zich op een hoogte van 1000 M. bevonden, met elkaar in botsing gekomen Da bestuürdér van een der vliegtuigen wist zich met behulp van zijn valscherm te redden, doch de andere, wiens valscherm zich niet ontplooide, is om het leven gekomen. Beide vliegtuigen werden geheel vernield. Een derdo vliegtuig sloeg bij het landen over den kop. De be stuurder kwam cr echter met lichte verwondin gen af. N c w-7 o r k, 2 8 Maart. (V. D.) Uit Mexico City wordt gemeld, dat een Ameri- kaonsch passagiersvliegtuig, dat ven Arizone naar Mexico vloog, is gevallen. De drie inzit tenden werden gedood. Tweede Kamer;. In dc avondvergadering van Dinsdag hield de heer Albardn zijn interpellatie over het be leid der regeering ten aanzien van de kweek scholen. Hij formuleerde daarbij de volgende vragen 1. Is de minister voornemens over te gaan tot de opheffing van ccn aantel kweekscholen? Zoo ja, van hoeveel en van welke? 2. Is dc minister de overtuiging toegedaan, dat tot de opheffing van een aantal kweekscho len kan worden overgegaan, zonder dat daar door voor de toekomst ccn gebrek aan leer krachten kan ontstaan? 3. Indien hel voornemen tot opheffing van eenige kweekscholen uitsluitend op openbau- kweekscholen betrekking heeft, op welke gron den berust dan dat vooinemen? 4. Indien het voornemen tot opheffing van een aantal kweekscholen verband houdt met een verminderden toeloop van kweckelingen tot die instellingen, is de minister dan niet van oordeel, dat de vermindering van dien toeloop voor een belangrijk deel een gevolg is van ver schillende bezuinigingsmaatregelen bij de kweekscholen en bij het lager onderwijs toege past, en dat de toeloop weer toenemen zal, naar jelang die bezuinigingsmaatregelen opgeheven worden? 5. Denkt de minister voort te gaan met de omzetting van vierjarige kweekscholen in drie jarige, door opheffing van aanvangsldassen'? Zoo ja, is de minister don niet van oordeel, dat een zoodanige omzetting alleen daar zonder schade voor het onderwijs mogelijk is, waar de gelegenheid om onderwijs te ontvangen aan een H. B. S., een gymnasium, een lyceum of een U. L. O.-school in voldoende motc aan wezig is en de aansluiting' verzekerd is? Dc minister van onderwijs, dc heer Waszink, wees er op, dat de toeloop naar de kweekscho len in de laatste jaren aanmerkelijk daalde Sinds 1924 is het aantal leerlingen van alle kweekscholen met 2416 verminderd. Zooals de toestand nu is, kunnen we volgens spreker rekenen op 2400 geslaagden in 1928, op pl m. 2300 in 1929 en op pl.m. T900 ge slaagden in 1930. Rekening houdende met de vermoedelijko behoefte aan leerkrachten, komt spreker tot do

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1