de eemlandeu L. J. LUYCX Zoon BUITENLAND. 4 Vrijdaa 30 Maart 1928 2be Jaargang i\»o. 233 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handglscredieten Incasseetingen Spaar-deposito's rente 4 Zijden Dames Kousen Kunstzijde Waschzüjde Natuurzijde 5 Firma M. A. Ramselaar 1? «I SPECIALE AANBIEDING I» I» 9» ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per 1 «eek (met gratte verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» BinnenianO franco per post per 3 maanden f 3#-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING *7910 TELEFOON INTERC 513 dibecteur-uitgever: j.valkhotp DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van I—regels I 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, 1 elke regel mee» f0.25. Liefdadiqhcids-advertcntiCn vooi dv helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITIES" bij vooruitbetaling 9 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extr» 0 05 VLAAMSCH PHILOLOGEN- CONGRES OP 14 EN 15 APRIL TE LEUVEN HET PROGRAM 13, 14, 15 en 16 April worden te Leuven, in de lokalen van de Universiteit, samen ge houden het XXVe Vlaamsch Natuur- en Ge neeskundig Congres, het XVe voor Rcchtsg leerdhei-i. het IXe voor Philologie, het IVe vooi economische wetenschappen en het le voor landhouwkur.de. Op het IXe Philologencongres zullen de vol gende wetenschappelijke onderwerpen worden behandeld A. Klassi; ke philologie. Dr. C. van Dcyck (Wilrijk) Tekstcritiek betreffende het leven van Aristippos volgens Diogenes Laërtius. P dr. J. de Vrccse S. I. (Maastricht) De antieke mensch en de sterren. Dr. J. D. Meerwaldt (Amsterdam) Grieksche* kindertaal en de oot- sprong der zgn. verba imitativa. P. A. Geere- baert S. I. (Brussel) De spelling der Griek sche eigennamen in het Nederlandsch. Dr. Osw Licsenborghs (BrusselHoratius' Ode I. 1, aan Moecenas. B. Nederlrmdsche letterkunde. Dr. Endepols H. S. E. (Maastricht) Het Luiksche handschrift van het Spel van St. Trudo. Dr. J. van Mierlo Jr. S. J. Oa er het ontstaan van de Middelne- derlundsche letterkunde. Prof. lcct. Molkenboei, O. P. (Nijmegen)Vondel en Spinozo. Dr. W van Eeghem (Brussel): Het belang der (vci- lings)catalogi voor de studie der Literaire ge schiedenis. Dr. E. Rombauts (Mcchclen)Hei belang van de letterkunde der Contra-Reforma tie uit de 16e en 't begin der 17e eeuw. C. Folklore. Prof. dr. J. de Vries (Leiden): Over de verhouding tusschen de Volkskunde en de Literatuur. M. de Meyer (Dilbeek): Over de verhouding van de Volksprenten tot de Volksvertelsels. Dr R. van Andcl (arts te Go- rinchem): Volksgeneeskundige motieven in Sprookjes. Sagen en Legenden. Cl. Trcfois (Gent)Hoevenbouw in de provincie Oost- Vlaanderen (met 60 lichtbeelden). Dr. F. ON brechts (Kessel-Loo)Zegens, Bezweringsfor mules en Toverspreuken. A Wijsbegeerte. Prof. dr. A. Mansion (Leuven)De betcekcnis van het koppelwoord en het Realisme. Prof. dr. F. Rods (Utrecht) De biologische betcekenis der psychische pu berteit. Dr. Ferd. Sassen (Rclduc): Siger var. Brabant cn de theorie van de dubbele wanr- hcid. Prof. dr. E. de Bruyne (Gent) iOver hel bc^Tip der wetenschup. Dr. Joz. De Wcerdl (Antwerpen): Heeft de souvereiniteit van der. Staat uitgediend? Lect. Vun Winckel V. r. (Gent) Het begrip „Scholastische V, ijsbc- geerte". Dr. A. van de Vyvcr (Gent): De °nt- wikkeling d-r HooS-Midde!eeuv;scho ^be geerte. Pro!, dr. H. de Vierschar, wcr (Gent) Het hegrip „ohne Interesse" in Kants „bnttk der Urthciïskxüït". B. Krdrr!unds.-be taalkunde. ProL dr. Vooys (Utrecht) Wisselwerking van Zuid- et, Ncmd-Nedcrland in de geschiedenis vnn de Nedctlandschc taal. Dr. H. J. Dupont (Brussel). Over Middelncderlandsche spreuken. Dr. Ik. M Clotzen lAir.stcrdam)Over economiscnt. militaire en -tterkundigc betrekkingen tusschen de Nederlanden en Wales. Prof. dr. P. de Key- scr (Gent): De bronnen van J.Lamorece Ned rlnndsche Spellynghe. Dr. A. C K. v Lcey (Brussel): Lexicologtsche sprokkelen 1. Ziardis; 2 mnl. lech., 3. mn0PJ, C Geschiedenis. Prof. dr. de Meyer (Leu ven): De moderne kerkelijke K,stenographic. Dr .1. Lyna. adjunct-conservator van het stoals- archie! tc Hasselt: Oorsprong der '-°orJ;ch* Gerechtshoven. Dr. H. Obrecn (Brussel)Ecne leemte in onze geschiedkundtgc kenn.s vM, het Middeleeutvsche Vlaonderen. Dr F. Prims, stadsarchivaris te Antwerpen: De cud^ p'aatsnamen te Antwerpen, r Wcrveke (Gent)Het t.nanc.eel tiidens het aristocratisch bewind (15e eeu Prof dr. H. van der Linden (Luik) De wereld politiek van Keizer Karei V en hare geto gen voor de Nederlanden. In geval tan f00*- J. Cuvelier, rijksarchivaris generaal (.oot.it tor van d? nfdceling). - D. Geschiedenis der Vlaomsche Beweg Dr. H. J. Elias Over een reexs Bijdruk. a c erhiodenis der Vlnamsche Beweging. P^f dr C Gerr'son (Utrecht): Green von Prirstcrer en de Vlnamsche Beweging. Dr. A. Lob (Leuven, J Vlaamsche Beweging. Dr. F dc medy)Hugo Vcrricst cn de Vlnamsche Bc weging. BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* HET BARMAT-PROCES HET EINDE IN 'T ZICHT Men meldt d.d. gisteren uit Berlijn aan de N R. Ct. Het Barmotproces nadert zijn einde. Vrijdag zo! het vonnis worden geveld en heden heelt Julius Barmat, de voornaamste der beklaag den, een slotwoord gesproken. Barmet weidde eerst op opgewonden toon uit over de poli tieke zijde van de zaak, waarop de voorzitter hem verzocht deze zijde buiten beschouwing te laten. Toch zegt Barmat, dat, indien hij de door hem met Ebert en Scheidemann gevoer de briefwisselingen ter beschikking van de autoriteiten had gesteld, nooit van een aftai- rr-Barmat sprake zou zijn geweest. Beklaagde is echter geen provocateur, maar een eerlijk koopman. Barmat zette vervolgens uiteen, hoe hij er toe gekomen is zaken in Duitschland te gaan doen. In zijn woning hadden vertegen woordigers van de sociaal-democratische par tijen uit de gewezen oorlogvoerende staten elkander ontmoet. Men onderhandelde over de voedselvoorziening van Duitschland Beklaag de is toen zelf naar Duitschland gereisd. Hij is de eenige geweest, die aan Duitschland rrc- dicten in papiermark voor den aankoop van levensmiddelen heeft verstrekt. Nooit had hij er aan gedacht zich te interessceren voor de Duifsche industrie. Hel was eerst op raad van hooggeplaatste Duitsche ambtenaren, waarin hij vertrouwen stelde, dat hij zulks heeft ge daan Barmat twijfelt niet aan de objectiviteit van rechtbank. Sinds monnden is hij thans be klaagde het is tijd, dot eindelijk een einde komt aan deze episode von ziin leven die hem occonomisch heeft geruïneerd en lichamelijk te gror.de heeft gericht. Hij wil er nog slechts aan herinneren, dot toen in Nederland door stoking van de transportarbeiders voor rtul- lioenen voor Duitschland bestemde levens middelen dreicden te zullen bederven, hij persoonlijk 150.000 gulden ter beschikking heeft gesteld, ten einde deze levensmiddelen naar Duitschland en Oostenrijk te doen ver voeren. Wijlen rijksminister Hoefle heeft bij hot vcrlcenen van de credieten alleen uit men schelijkheid gehandeld, ook hij wilde verhin deren dat duizenden arbeid; rs hun middelen van bestaan zouden verliezen. Het proces heeft zich geleidelijk ontwikkeld tot een pres- tigc-strijd om hem, die oen Jocd uit het Oos ten en sociaal-democraat is. Ondanks alles hoopt hij, dat de rechtbank het eenige vonnis za' vellen, dat mogelijk is cn hem zol vrijspre ken Het Barmotproces begon op 8 Januari 1927 De zaak is gedurende 198 dogen voor de rechtbank behandeld Het proces heeft tot nu toe ongeveer 300.000 mark gekost alleen voor het drukken van de acte van beschuldi ging werd 10.000 mark betaald 400 getui gen en 50 deskundigen werden door de recht bank verhoord de 11 beklaagden werden bij gestaan door 17 advocaten. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Lar.gestraat 49. Tel. 190. Alle prijzen en kleuren. LADDERPROOF. DE POOLSCH-LITAUSCHE BESPREKINGEN. Het standpunt van Rusland. Litauen, 29 Maart. (H. N.) Volgens een bericht uit Moskou heeft de gezant van Litauen een bespreking met Tsjitsjerin gehad in verband met de a.s. Poolsrii-Litouschc con ferentie. Daarbij is ook gesproken over de mogelijke gevolgen van de Poolsch-Litausche onderhandelingen voor Duitschland en Rus land. Tsjitsjerin sprak de hoop uit, dat op de onderhandelingen te Koningsbei gen geen in vloed van derde zijde zal worden geoefend. Welk standouiit de sovjet-regeering ten op zichte van het vraagstuk van Wilna en van de verlenging van het Russisch-Litausche go- rantieverdrag zal aannemen, hangt geheel af yen het verloop der onderhandelingen te Ko- I ningsbergen, I STRESEMANN CONTRA WESTARP VECHTPARTIJ IN DEN RIJKSDAG In den Duitschcn rijksdog werd gisteren eer. begin gemaakt met de derde lezing der be grooting voor 1928. In de rede, die de Duitsch-nationale afge vaardigde graaf Wcstarp hield, waren vooral de uiteenzettingen inzake de buitenlandsche politiek van belang, met welker resultaten spr niet tevreden was. Hij verklaarde, dat de Duitsch-nationalen den in hun oog bereikbaren vooruitgang niet hadden kunnen verwezenlij ken, omdat zij niet alleen de meerderheid heb ben. Nu moet op het gebied der buitenlandsche politiek eindelijk aan de illusies en het zelfbe drog een einde komen. Stresemann richtte zich vrij scherp tegen de uiteenzettingen van graaf Westarp op het gebied der buitenlandsche politiek. Hij noem de een kritiek, als door Wcstarp uitgeoefend, zonderling in den mond van den leider der grootste regeeringspartij, die de buitenland sche politiek der regeering steeds heeft meege maakt en zich bij het toetreden tot de regee- ringscoalitié daartoe ook verbonden heeft. Zoo lang zij in de regeering zit, heeft de Duitsch- nationale partij nog niets gedaan om de methodes der buitenlandsche politiek te ver onderen. De minister kwam dan terug op de uiteen zettingen over dc ontwapeningskwestie, die hij Woensdag op het banket der buitenlandsche pers ten beste gegeven heeft. Tegen het einde van de zitting kwam hei tusschen sociaal-democraten en communisten tot een woeste scheldpartij, die ten slotte ont aardde in een vuistgevecht. De vice-voorzittet Esser moest de zitting een korten tijd schor sen. Toen na de heropening der zitting de communist Jadasch geen gevolg gaf aan hd verzoek van Esser om dc zaal tc verloten, werd de zitting opnieuw geschorst. Na heropening der zitting stelde dc onder voorzitter vast, dat Jadasch nog in de zaal ge bleven was. Dc rijksdog kon zoodoende niet verder vergaderen. 1URKSCH-GRIEKSCHE BESPREKINGEN WEDERZIJDSCHE VLOOTBEPERKING? Genèvc, 2 9 Maart. (H. N.) De Turk- sche minister van buitenlandsche zaken Tewfik Roesjdi Bei heeft voor zijn vertrek naar Bern, waar hij een bezoek aan den Zwitserschen bondsraad zal brengen, een uitvoerig onder houd gehad met den Griekschen minister van buitenlandsche zoken, die op het oogenblik met vacentie in de buurt van Genève vertoeft. Vol gens het Journal de Geneva had dit onderhoud betrekking oK een beperking van de Grieksche en van de Turkche vloot en op het sluiten ven een neutraliteitsverdrag. Ook is de kwestie van de uitwisseling der wederzijdsche bevolking besproken, welke uitwisseling volgens het thans besprokene onder toezicht van een neu tralen persoon geheel afgewikkeld zal worden DE WAPENEXPORT NAAR CHINA DUITSCHE MAATREGELEN TER VERHINDERING Berlijn, 2 9 Maart. (V. D.) Stresemann heeft heden in den rijksdag de indiening aan gekondigd van een wetsontwerp betreffende- den handel in wapenen met China. In dit wetsontwerp wordt het verboden wapenen noa* China te verkoopen en tegelijkertijd wordt hel doorvoeren van wapenen van vreemden oor sprong met bestemming naar China dooi Duitschland onmogelijk gemaakt Dit ontwei p zal nog door den legenwoordigen rijksdag at- gehandeld worden Verder verklaarde de mi- minister, dat Duitschland bereid is mede te werken aan een internationale regeling van deze kwestie Stresemann kwam op tegen de bewering, dat Duitschland de voornaamste wopenlcvcrancier van China zou zijn. We' wor den vele van deze wapenen via Duitschland verzonden. HET BRITSCHE VROUWEN KIESRECHT EEN PLEIDOOI VAN JOYNSON HICKS Londen, 29 Maart. (H. N. Drl.) Sii W illiam Jcynson Hicks, de minister van bin- ncnlandschc zaken, heeft vandaag tc* behan deling in tweede lezing het wctsvooist.i in gediend, waarbij aan de vrouwen op deze.fdc voorwaarden als aan de mannen het stemrecht wordt verleend. Hij wees erop, dat door dit wetsvoorstel de wensch, die alle partijei- jaren lang gekoesterd hebben, wordt vervuid. Welis waar was de conservatieve partij vroeger tel gen de uitbreiding van de parlcmentanc her vormingen, doch later is zij met dc andere- par tijen samen gegaan voor de verschillende uit brcidingen van het kiesrecht, welke aar het parlement voorgesteld zijn. Dc minister cchtt het een voorrecht om de wet in te dienen, wel ke volgens zijn mcening de laatste hervor ming brengt, waardoor aan het Engelsche volk een vollediger en vrijere vertegenwoordiging wordt gegeven dnn aan eenig ander democra tisch land van de wereld. De groote sociale vraagstukken, die met den dag belargrijkei worden, kunnen slechts op bevredigende wijze geregeld worden, indien het geheele vo.k aan het werk van de wetgeving deelneemt Vol gens de thans ingediende wet zullen vrouwen, die den leeftijd van 21 juar hebben bereikt, het stemrecht hebben, indien zij gedurende drie maanden gewoond of zaken gedreven hebh n in een woning van tenminste 10 huur pe: jaar. Voorgesteld wordt, om aan de vrouw een tweede stem toe te kennen, indien ook haar echtgenoot twee stemmen kan uitbrengen on I teneinde geen ongelijkheid te scheppen, w<^rdt ook voorgesteld den man een tweede stem »oc te kennen, indien zijn vrouw wegens het heb ben van een zaak dit ook kan doen. De mi nister merkt op, dat het voornaamste bezwaar tegen de wet scheen te zijn, dot de controle over de politieke macht van de mannen over gebracht zou worden op dc vrouwen. Er zijn thans twaalf en een kwart millioen manne lijke en negen en een kwart millioen vrouwe lijke kiezers. Indien de wet aangenomen wordt, zullen er twee millioen vrouwelijke kiezers meer zijn dan mannelijke. Men zou echter on mogelijk kunnen zeggen, dot dc vertegenwoor diging van het volk op een zoo breed mogelijk ken grondslag berust, indien 5 millioen vrou wen van boven de 21 jaar in het Lageihuis niet vertegenwoordigd waren. Niemand zo be weren, dat de vrouwen in intellectueel opzicht ongeschikt voor het kiesrecht zijn, of da: hun oordcel niet even gezond als dat van de man nen is. Hij wees op den vooruitgang var. dc vrouw in alle takken van bedrijf en in alle be roepen en op het feit, dat de vrouwen gedwon gen zijn ook in de jury zitting te nemen In dien de wet aangenomen wordt, zullen er on geveer 26 millioen kiezers zijn. Teneinde dr nieuwe kiezers in staat te stellen hun stem uil tc brengen bij de algemeene verkiezingen, die het volgende jaar moeten plaats hebben, zul len er nieuwe kiezerslijsten worden ingericht, die 1 Mei 1929 geldig zullen worden. Namens de Labour-froctie verklaarde Snow^ den, volgens een V.D.-teiegram, dat zijn parti haar steun zal verleenen aan het voorstel, hetwelk geheel in de lijn der Labour-politiek is gelegen. Hij opperde evenwel enkele beswaren. Sir George Cockerill heeft namens een deel der conservatieven een amendemeht ingediend, waarin verklaard wordt, dot het Lagerhuis niet kon meegaan met de tweede lezing var hei voorstel op grond van principiecle bezwaren, waarvan dc belangrijkste is, dot dc vrouwen in de politiek zullen kunnen overhccrschcn WEERBERICHT 30 MAART. Barometerstand 763.0 Barometerstand ?£Y.S Hoogste Ingon. Laagste Saulds. Verwachting tot den avond 31 Maart. Meest krachtige Zuidelijke tot Zuid-Westelijke of Westelijke wind, zwaar bewolkt of betrokken met re- gen buien, iets kouder. sycpyc »yci ave VC ?\-C iyo ayc-yyeoyc «f KROWiMESTRAAT 4—6—S TEL. 311 LANGESTRAA1' 52. (voor advertentie controle). Prima BADHANDDOEK zeer groote maat. mooie kwaliteit van 0.75 nu voor 0.59. (slechts enkele dagen). g* 3* is» SPANJE EN DE VOLKENBOND DE TERUGKEER AANGEKONDIGD Genève, 29 Maart. (V. D.) Bij het se* cretariaot van den Volkenbond is heden een schrijven ingekomen van den Speonschcn mi nister-president, waarin de Spnonsche regee ring haar besluit tot uittreding uit den Volken bond terug trekt. GEVECHTEN MET \IEXICAANSCHE REBELLEN HONDERD HUNNER GEDOOD Uit Mexico wordt bericht, dat 300 rebellen 29 uur lang in een gevecht gewikkeld ziin ge weest met dc regceringstroepen bij San Fran cisco di Rimon Zij verloren bijna ICO dooden, onder wie twee priesters Dc anderen werden gevangen genomen of uiteengejaagd. DE BELGISCHE LEGER- HERVORMING DE CHEF VAN DEN STAF VOOR DIENSTTIJDVERLENGING Nader wordt uit Londen bericht, dat hr Lagerhuis met 287 stemmen tegen 10 het ont werp van de nieuwe kieswet in tweede iezin; heeft aangenomen. VISCHVERGIFTIGING 140 PERSONEN ONGESTELD GEWORDEN Berlijn, 29 Maart. (H. N.) Naar uit Moskou wordt gemeld, zijn te Slotzk ruim 140 personen ziek geworden na het gebruik van ondeugdelijke visch. Twee personen zijn reeds overleden. Een onderzoek wordt ingesteld. De democratische christelijke vertegenwoor digers in de gemengde legercommissie hebben blijkens een bericht uit Brussel, verklaard vastbesloten tc zijn een vermirdcring van dpn diensttijd, regionale recruteering en eentalige irstructic te verdedigen tegen iederen tegi^a- overgestelden muotregel. dien de militaire commissie eventueel mocht aannemen. Generaal Gallet, de chef van den genei alen stof, heeft in antwoord op hetgeen verschillen, de sprekers in vorige zitti-gen van de ge mengde leger-commissie verklaard hadden, zich uitgesproken tegen elke verkorting von den diensttijd, omdat de ontwikkeling van het oorlogsmcchonismc zulks niet gedoogt. Hot kostbare materiaal moet worden toevertrouwd aan ervaren, goed opgeleide sor-aten, voor hun speciale taak bekwaam gemaakt, d. w. z do diensttijd rnoet verlengd worden, naarmate d-? machinerie vermaakter wordt. Verminde., ring van de effectieven en verlenging van den diensttijd zijn, onafhankelijk van persoonlijke voorkeur, de logische gevolgen von den tech- mschen vooruitgang der legers. Hij deed een beroep op de commissie om België een bescheiden, stabiel, doeltreffend .c- ger te verzekeren, waaraan vrw heid behoefte heeft DE DUITSCHE SPOOR WEGEN VERHOOGING DER TARIEVEN B e r 1 ij n 2 9 Maart. (H. N.) De road von beheer der Duitsche rijksspoorwegen heeft tot een verhooging der tarieven besloten cn een desbetreffend voorste! aan de rijksregeering -! gedaan. Door deze verhooging moet jaarlijks 1 250.000.000 Mk. worden verkregen, waartoe he goederenverkeer -A en het reizigersverkeer A zal moeten bijdragen. Dc verhooging is noo- dig geworden in verbond met den financieelen toestand, daar de ontvangsten niet in een be hoorlijke verhouding tot de uitgaven staan. Dc uitgaven zijn in 1927 met 575.000.000 Mk. toegenomen, waarvan 110.000.000 Mk. voor rekening van de betalingen voor de schade- vergcedingsbons en 450.000.0CO voor reke ning van de loonen en de salarissen. De raad ven beheer wijst er op, dat de salarissen der ambtenaren thans 184 van het bedrag der uitgaven in 1913 beloopen en de loonen 200 pet. van dit bedrag. Verder zijn de uitgaven voor pensioenen, die in 1913 114 000.000 Mk bedroegen, gestegen tot 500.000.000 Mk. Om de onregelmatigheden bij het doen van aan schaffingen tegen, te gaan, zal een bijzondere commissie van deskundigen worden benoemd, die met de reeds bestaande bureaux ten nauw ste zal samenwerken. DE CRISIS TE WARSCHAU ONTSPANNING INGETREDEN Gisteren is een wezenlijke ontspanning im« getreden in den binncnlandschen politiekcn toestand van Polen Hei regceringsblok nam n.l. het^ besluit zijn passieve taktiek op te ge ven en deel te nemen aan de werkzaamheden der commissies Bij de behandeling der voorloopige brgroo- ting in den landdag wees Bartel, de vice-pre sident van den ministerraad, op de verbetering van den economischen en poliiiekcn toestond. Bartel, werd door den landdag luide toegc^ juicht. Bij de opening van de zitting der begroo- tingscommissie stelde Daszynski, de vooizit- ter van den landdag, voor het voorzittcrschap van dc commissie uan een lid van het regee- ringsblok toe te vertrouwen, daar dit de groot ste groep in den landdag is Het regeering»- blok nam dit voorstel aan Ook tot rapporteur der commissie werd een lid van het regee- ringsblok benoemd. vrij- DE GROOTE BRAND IN ECUADOR ZESTIEN LIJKEN GEVONDEN Uit Guayaquil wordt gemeld, dat 16 lijken, zoo verkoold, dat zij onherkenbaar waren te voorschijn zijn gehaald uit de puinhoopen der gebouwen, die Woensdag bij het eindpunt van de tram in vlammen opgingen. DE GEARRESTEERDE DUITSCHERS DUITSCHLAND STELT OPNIEUW EISCHEN De Vossische Zcitung en het Berliner Tage- blatt melden uit Moskou, dot graaf von Brock- dorffRantzau, de Duitsche gezant, den lega tie-secretaris dr. Schlicp opdracht heeft gege ven onverwijld naar Rostof te gaan, om daar dc betrokken autoriteitn te bewegen, hem toe stemming te verleenen om met de gearresteer de Duitschcrs in verbinding tc treden en hun gezondheidstoestand en wijze van verpleging te beoordeelen. Men meldt nader uit Berlijn aan de N. R. C^, dat van Duitsche zijde ook verlangd wordt, dat dc gevangenen in staat zouden worden gesteld te corrcspondeeren met hun gezinnen. DE ONGESTELDHEID VAN TITULESCU. Genève, 29 Maart. (H. N.) Dc Roe-» meensche minister van buitenlandsche zaken Titulescu, die wegens ongesteldheid nog steeds te Genève vertoeft, is van plan zich naai San Remo te begeven, om daar weer geheel op verhaal tc komen. Van zijn oorspronkelijke plan, om van Genève naar Berlijn te gaan, heeft hij voorloopig afgezien. HET ANTI-OORLOGSPACT. Het Fronsche ontwoorrL P a r ij s2 9 Maart. (H. N De Fronsche ministerraad heeft vandaag het antwoord .*an Briand op de laatste nota van Kellogg inzake het sluiten van een anti-oorlogspact goedge keurd. Het antwoord is daarop aan den Ameri- kaanschcn gezant ter hand gesteld De inhoud zal waarschijnlijk morgen worden gepubliceerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1