FA. DUIM BURGER DÉ EÉMLANDEU ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK BUITENLAND. Zaterdag 31 IVIaart 1328 MANTELS JAPONNEN HOEDEN Jf Firma M. A. Ramselaar STADSNIEUWS.! ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand 0.75, per weck (met gratti verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland franco per post per 3 maanden f3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITO EVER: J.VALKhlOFT PRIJS DER ADVERTENTIEN rao 1-4 "s*1*105 ">t*grtp v.. ««mnomnM, elke regel meer f 0.25. Llefdadlghelds-advcrtenrlés voor de helft van den prijs. Kleine AdvertentlÖD „KEIT|ES" by vooruitbetaling 1—9 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.— Bewt|snummer «tra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» 26e Jaargang wo. 234 HET PROCES-BARMAT HET VONNIS UITGESPROKEN JULIUS KRIJGT ELF, HENRY ZES MAANDEN B e r 1 ij n, 3 0 Maart. (V. D.) In het Bnr- rr.at-proces is hedenmorgen tc negen uur von nis gewezen. De beklaagde Julius Barmat werd wegens omkooperij, tweemaal gepleegd, veroordeeld tot een gevangenis straf van elf maanden met aftrek van T55 dagen preventieve hechtenis. Van het overige ten laste ge legde werd hij vrijge sproken. De beklaagde Henry Barmat werd wegens passieve omkooperij, eenmaal gepleegd, veroordeeld tot zes ,TTrTTTt, maanden gevangenis- *MAT. stiaf met aftrek van 157 dagen preventieve hechtenis. Van het overige hem ten loste ge legde werd hij vrijgesproken. De beklaagde Hellwig werd wegens voortge zette eenvoudige passieve omkooperij veroor deeld tot zes weken gevangenisstraf, welke reeds door preventieve hechtenis zijn uitge zeten. Overigens werd hij vrijgesproken. De beklaagde Walther van de Algemcene Gorantiebank werd wegens het misdrijf tegen paragraaf 108 van de wet op de particuliere verzekeringsmaatschappijen van 1901 veroor deeld tot een geldboete van 200 mark, subsi diair vijf dagen gevangenisstraf. De beklaagde Stachel werd wegens voortge zette zware passieve omkooperij en een geval van eenvoudige passieve omkooperij veroor deeld tot drie maanden en drie dagen gevange nisstraf. Van het overige hem ten laste gelegde werd hij vrijgesproken. Aan Stachel wercj bo vendien de bevoegdheid ontzegd gedurende drie jaar een openbaar ambt te bclcleedcn. De beklaagden Klenske, Longe-Hegermann, Alfred Staub, Rabbinowitz, Hugo Staub en Hahle werden vrijgesproken. Aon den staat zijn vervallen ten laste van Julius Barmat 41.347 mark, ten laste van Hell wig en Stachel een aantal aandcelen cn :cn laste van laatstgenoemde nog een horloge, ten koffer en eenige andere voorwerpen. Voorzoover vercordecling heeft plaats gehad, komen de kosten van het procos ten laste der veroordeelden; voorzoover zij zijn vrijgespro ken, ten laste van den staat. Naar het nieuwsbureau der vereeniging van Duitsche dagblud-uilgevcrs meldt, zijn dc ge broeders Julius en Henry Barmat van plan tegen het over hen uitgesproken vonnis hoo- ger beroep aan te teckcnen. DE DOODSTRAF BIJ 'T BRITSCHE LEGER BELANGRIJKE WIJZIGINGEN Londen, 50 Maart. Belangrijke wijzi gingen, wat betreft de doodstraf voor solda ten van het leger en de luchtstrijdkrachten, worden voorgesteld in een wetsontwerp, dat vandaag gepubliceerd is. In niet minder dan acht omstandigheden wordt de doodstraf af geschaft. Zij blijft slechts bestaan voor ge vallen van muiterij, verraad, lafhartigheid, de sertie en verlaten van wachtposten. In parle mentaire kringen heeft het wetsvoorstel eenige verrassing gewekt. Naar verluidt, is de wet ontworpen naar aanleiding van de opvattin gen, welke bij het jongste debat over militaire aangelegenheden verkondigd zijn, waarbij wij ziging voor het toepassen van de doodstraf werd verlangd. DE DUITSCHE SPOORWEG TARIEVEN DE REGEERING TEGEN VERHOOGING De rijksdag heeft gisteren een resolutie aan genomen, waarin de regeering wordt verzocht aan de beoogde verhooging der spoorwegta rieven haar goedkeuring te onthouden. In verband met de resolutie verklaarde de rijksminister van verkeerswezen, Koch „Ik kan mededeclen, dat het besluit van den raad van beheer der rijksspoorwegen door mij wordt betreurd. De raad van beheer heeft een schriftelijke uiteenzetting van het standpunt der rijksregeering ontvangen. De financieele situatie der spoorwegen is dit jaar niet slech ter, maar integendeel beter geworden. Ik denk er dan ook niet aan mijn goedkeuring aan een verhooging der tarieven te hechten." De ambtenaarssalarissen bij de spoorwegen stuan met tarief verhooging niet in verband. De verhooging der salarissen kost den spoorwe gen wel is waar 50 millioen pverk extra. Maar reeds vóór dien tijd hadden de rijksspoorwe gen 350 millioen mark noodig. NEDERLAND EN DE V. S. NAAR EEN ARBITRAGE VERDRAG Uit Washington wordt geseind, dat het ministerie van Buitenl. Zaken aldaar aan het Nederlandsche gezantschap een ontwerp deed toekomen van een arbitrage-verdrag, als met Frankrijk is gesloten, aldus den weg openend vcor dergelijke onderhandelingen met Neder land, DE ACTIE DER DUITSCHE TYPOGRAFEN. Geen staking te Homburg en Honnover. B e r 1 ij n 5 0 Maart. (H. N.) Zoowel t<> Hamburg als te Hannover zal de staking van de typografen niet doorgaan. Bij dc gisteren te Hamburg gehouden stemming werden 1637 stemmen voor cn 997 stemmen tegen de sta king uitgebracht, zoodot de noodige meerder heid van twee-derde niet verkregen is. Dien tengevolge blijft de staking achterwege en wor den de reeds gedane opzeggingen ingetrokken. Te Hannover werd in een vergadering der ty pografen een motie aan genomen, waarin de gedane uitspraak wordt aanvaard en een plaatselijke actie verworpen wordt. Ook hier worden de reeds gedane opzeggingen ingetrok ken. SPANJE BN DE VOLKENBOND. Vreugde over zijn terugkeer. Urrutia, voorzitter van den Volkïnbondsread heeft aan Primo de Rivero een brief geocht, waarin hij -hem de groote vreugde van alle Vol- kenbondslcden mededeelt ovei de vourtzeüng van Spanje's medewerking aan den Volken bond DE POOLSCH-LITAUSCHE GESCHILLEN DE CONFERENTIE GEOPEND Te Koningsbergen is gistermiddag de Poolsch-Litausche conferentie geopend. De Li- tausche minister-president Woldemaras hield a'e openingsrede, waarop de Poolsche minister van buitenlandsche zaken Zaleski verklaarde, dat de openbare meening, niet slechts in de twee rechtstreeks betrokken landen, maar heel de wereld met aandacht de besprekingen zal volgen. Spr. was vost overtuigd, dat de ver wachtingen niet beschaamd zullen worden. Na de openingstoespraken los de Poolsche gezant te Beilijn dc agenda der conferentie voor, waarna deze eerste zitting werd geslo ten. Koningsbergen, 50 Maart. (V. D.) In verband met de Poolsch-Litausche bespre kingen bevinden zich te Koningsbergen verte genwoordigers van dc geheel e Litausche en Poolsche pers, terwijl tevens de belangstelling van dc Russische cn de Duitsche pers zeei groot is. Ondcrtusschen is er een ongelukkige somenloop vnn omstandigheden, wat de pers betreft; op het oogenblik is er n.l. een staking uitgebroken onder de typografen van Konings berg-en, zoodat de daar verschijnende dagbla den niet kunnen uitkomen. Koningsbergen, 5 4 Maart. (V. D.) Naar gebleken is, heeft minister-president Wol demaras den chef-redacteur van het chr.-dem partijblad Rytas cn den redacteur van het so cialistische blad Lietuvos Zinios geen toestem ming gegeven de Poolsch-Litausche besprekin gen bij te wonen. Deze maatregel heeft in Kofno veel verbazing gewekt, omdat het hiei journalisten van aanzien betreft. Alleen de offi- cieele Litausche pers is vertegenwoordigd. SPOORWEGONGELUK TE HAMBURG. Uit Hamburg wordt gemeld, dut gisteroch tend even na 10 uur een trein, die een station van den bovengrondschen spoorweg binnen kwam, op een stilstaanden trein reed. Vier per sonen werden zwaar gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Er werden nog enkele andere psrsoncn licht gewond De signalen stonden op veilig, zoodat de machinist van den binnenrijdenden trein vrijuit gaat. De geweldige schok werd door de koppelingen zeer verzacht, waardoor een ernstig ongeluk voorkomen werd. Ook de stoffelijke schade is waarschijnlijk niet groot. POLITIEKE MOEILIJKHEDEN IN THÜRINGEN. Wei mar, 3 0 Maart. (H. N.) De Thü- ringsdhe landdag heeft ook vandaag het voor stel omtrent de salarissen der ambtenaren niet kunnen afdoen. Het aannemen van de motie der regeeringspartij, om over het voorstel en bloc te stemmen, werd door de obstructie van links onmogelijk gemaakt. De sociaal-demo craten eischten het afticden van de regecring, om plaats te maken voor een regeeering van links, die alle gevolgen voor de hoogere losten op zich wil nemen. HET DUITSCHE AMNESTIE-ONTWERP VERWORPEN. B e r 1 ij n, 5 0 Maart. (V. D.) In de ple naire zitting van den rijksdag is het amnestie- ontwerp met 226 tegen 140 stemmen en 9 onthoudingen verworpen. OVERSTROOMINGEN IN ITALIË VELE DAKLOOZEN Milaan, 30 Maart. (H. N.) In boven- Italië zijn verschillende rivieren buiten haar oevers getreden en hebben overstroomingen veroorzaakt. Tengevolge van de overstroomin gen zijn in 3 gemeenten reeds 500 huisgezin- ncn dakloos geworden. DE ARRESTATIES IN RUSLAND DEN INGENIEURS IS BEZOEK TOEGESTAAN Kofno, 50 Maart. (V. D.) Naar uit Mos kou wordt gemeld, heeft Staiin verklaard, dat aan de Donctz-affaire geen bijzondere politieke beteekenis moet worden toegekend, vooral ook omdat verkeerde opvattingen hieromtrent van ongunstigen invloed kunnen zijn voor de Duitsch-Russische betrekkingen. Naar gemeld wordt, is Tsjitsjerin ook ge slaagd een compromis tot stand te brengen inzake de verdediging Het proces begint den I6en April. B e r 1 ij n5 0 Maart. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat Tsjitsjerin aan den Duit- schen gezant aldaar heeft medegedeeld, dat de Duitsche consul tc Charkof vergunning heeft gekregen de gevangen genomen Duitsche inge nieurs in de gevangenis te Rostof te bezoeken DE ROEMEENSCHE POLITIEK. Boekarest, 30 Maart. (V. D.) Heden heeft prof. Jorga zich in een interpellatie tegen de regeering gericht en in Iwt bijzonder tegen Titulescu en diens politiek beleid. Volgens Jorga is duidelijk aangetcon l, dat dc regeering spoedig moet aftreden. Betreffende de troon- kwestie verklaard- prof. Jorga, dat hij tot zijn groot leedwezen niet langer voorstander kon zijn van Carol, wijl deze een onwaardig leven leidt. Bratianu heeft Titulescu cn dc algemeens rcgeeringspolitiek verdeeld. DE BRITSCHE VLOOT- POLITIEK EEN BESCHOUWING VAN DE TIMES Londen, 50 Maart (V. D.) In een arti kel over de Engelsche voorstellen inzake ver dere beperking van de slagschepen herinnert dc Times eraan, dat dc bouw van de Nelson en Rodney een kwestie was, ten aanzien waar van reeds ter conferentie tc Washington voor zieningen werden getroffen; een en ander was in stricte overeenstemming niet de beginselen van gelijkheid. In ruil hiervoor heeft Engeland vier andere slagschepen geschrapt, terwijl Ja pan twee slagschepen, datecrende von na den slag van Jutland, behield en de Vereenigde Staten drie. ITALIË EN ZUID-SLAVIË. Onderhandelingen. De Italioansche gezant te Belgrado, generaai Bodrero, deelde gisteren aan den Zuid-SIavi- schen minister van buitenlandsche zaken zijn a.s. vertrek naar Rome mee. De reis wordt in bevoegde kringen in verband gebracht met de onderhandelingen, die tegenwoordig te Rome tusschen Mussolini en den Zuid-Slavi- schen gezant gevoerd worden. VERKIEZINGSONLUSTEN IN ARGENTINIË. Bloedige botsingen. In geheel Argentinië heerscht een zekere op winding wegens de presidentsverkiezingen, die Zondag* gehouden werden. In de provincies Entrcrios cn Mcndoza hadden botsingen plaats tusschen de politieke partijen .Ei zijn 4 doo- den en verscheidene gewonden. OVERSTROOMING IN CANADA. Uit Saskatoon (Alberta) wordt gemeld, dat cc-n ijsblok van dertig voet dc rivier Saskatche wan op 50 mijlen van genoemde plaats buiten haar oevers died treden; 40.000 acres be bouwde grond staan onder water in de vallei en 29 gezinnen werden gedwongen hun woningen te verlaten. Dc schade is zeer aanzienlijk. WEERBERICHT 31 MAART. ^Ioogsto Barometerstand 764.0 Vardö. w Laagste Barometerstand 736.4 Qp Calshot. W Verwachting tot den avond van 1 April. •SÉ vv Matige tot zwakke Zuidelijke tot Oostelijke wind, zwaar bewolkt $5$ tol betrokken, nog eenige regen, weinig verandering in temperatuur £5$ a-yepjopgc (>vcovc ivvet JCPVCpvOJVCy ecji* KROWiMESTRAAT 4-6—8. TEL. 341. LANGESTRAAT 52. ALLOVERNETS voor f* GORDIJNEN :;J 9. 12, 15, 19, 221/h, 25 cl. enz. '2 ZCcr groote sortoering vooral ook in de betere kwaliteit. jjjj$ fes MEDEDEELING. Wegens overvloed van copie moesten eenigo verslagen tot ons volgende nummer blijven overstaan CINEMA ROYAL. De Cinema Royal vertoont deze weck als eerste hoofdnummer de film „Als de Zon op* gaat", een werk gemaakt naar het tooneel-" stuk van dien naam. Conrad Nagel, Paulino Starke en Lucille Lavcrno vervullen dc hoofd rollen. Het verhaal speelt onder ruwe volks stammen, temidden van het woeste bergland schap. De bevolking vervaardigt in geheime distilleerderijen slechte Whiskey cn komt daar door voortdurend in botsing met de regeering. Een spannend verhaal, waarin goed spel wordt gegeven. Het tweede hoofdnummer is getiteld „De Garde Luitenant", een sensatie-spel, waai* bij Adolphe Monjou de hoofdrol vertolkt VEREENIGING VAN HUISVROUWEN. Muziekavond in de Valk. Gisteren had de afdeeling Amersfoort van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrou wen een muziekavond georganiseerd in de groote zaal van „de Valk". Het doel van dezen avond was een liefdadigde opbrengst is n.l. bestemd óm de allcramste kinderen uit deze gemeente een dag naar buiten te kunnen laten gaan. Hoe mooi zou het daarom geweest zijn ais de geheelc zaal uitverkocht was geweest. Helaas echter was dat niet het geval. Nog heel wat rijen stoelen waren onbezet. Aangezien onze aanwezigheid gisteravond ook elders vereischt werd, konden wij slechts het tweede gedeelte van het programma bij wonen. Doch over die enkele nummers, die wij hoorden, kan niets anders dan goeds ge zegd worden. Het kranige koortje onder do energieke leiding van mevrouw Schreuder-Nij- land was vol enthousiasme cn heeft verschil lende zeer goede krachten. Het geheel klonk zeer beschaafd, vooral „The puiple Moor" van Mary Dobton en de Barcarolle van Jtohn Brnhms waren heel goed Mej. Annie Eland bracht een drietal piano- soli te gchoore, waorvan la Campannelle van Lizt-Poganin een succes was. Bewonderens waardig was hierbij de beheeischte techniek van de pianiste. Voorts vermeldde het programma nog solo zang van de dames Cleyndert-Courbois, Ger- lach van Rhijn en Bonk. De pianobegeleiding bij de verschillende nummers was van me vrouw v. d. Hoeve-van Wijk en mej. Eisma. Het was een mooie avond, waarop zoowel de uitvoerenden als de Huisvrouwen Vereeniging met voldoening kan terugzien De bloemen hulde, die de dames in ontvangst te nemen hadden was alleszins verdiend. Nogmaals, jam mer, dat het batig saldo niet grooter mocht zij*. AANBESTEDING. On derhouds werk. Door den directeur van Openbare Werken werden volgende onderhoudswerken aanbe steed Stucadoorswerk perc. I Meisjesschool, II school Oud-Leusden. J. v. d. Brink I 215, II 285. W. Ruitenberg I 225, II 190. W. v. d. Linden massa 310. fa. P. Schuin en G. Busquet massa 141.50. Schilderwerk. PeTC. I raadhuis, II vischmarkt, lil school Wijerstraat, IV U.L.O.-school, V' Ka mppoort sbr u g. J. W. de Vaal I 294, H 149, Iïï 1294, IV 383, V 187, massa 2280. G. J. Bakker I 248, II 174, UI 1444, IV 248, V 189. J. de Boer alleen perc. TV 358. CHR. ORATORIUM VEREENIGING. Lucas Passion, Belangstellenden venvijzen wij naar de in dit nummer voorkomende advertentie betref fende de uitvoering van de -Lucas Passion op 4 April in de Sint Joriskerk

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1