L. J. LÜYCX Zoon 4 DE EEMLANDEU Maandag 2 April 1928 26e Jaarpang no. 23a BUITENLAND. Jongens- en Meisjeskousen, alle maten en kleuren. LUCHTVAART *i Firma M. A. Ramselaar f* Dames- en Kinderconfectie SPORTNIEUWS ABONNEMENTSPRIJS P*f J <na-»ndco voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.7S. per week (met gratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Biooeoldoö franco per post per 3 maanden I 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DIRECTEUR - UITG EVER! j.VALKhOFF PRIJS DER ADVERTENTIEN vao l—rtgeli t l.05 mei inbegrip van een bewijsnummer. elke regel mee» f 0.25. Liefdadtghetds odvertenttKn voor d» helft van deD prijs. Kleine Advertentiën «KEITJES" bu vooruitbetaling 9 regels 50 cent. elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extr» 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» KERK EN STAAT IN ITALIË EEN VERGELIJK IN ZICHT? Uit Rome verluidt, dot het geschil, hetwelk tusschen het Vaticaan en den ItaHaanschen staat is gerezen, weldra zijn oplossing tegemoet gaat. Onder meer wordt de mogelijke id eener vrijwillige ontbinding van het „katholieke cen trum" overwogen. Het godsdienstonderwijs zal verzekerd worden door ^almpeqjniea^, die dooi do kerkelijke autoriteitemJSn de fascistische or ganisaties speciaal voor aat (ïoèl zullen worden aangewezen. Te Romo is een officieele verklaring van het Vaticaan gepubliceerd, waarin wordt gezegd, dat het onjuist is de jongste redevoeringen van den paus als een inmenging in de binnenland- sche politiek van den Italiaanschcn staat te beschouwen. De paus heeft niet het oog op eenige politieke partij als zoodanig, maar slechts op de verklaringen en aanvallen van personen, die zich katholieken en zelfs verte genwoordigers der katholieken noemen en der halve de verantwoordelijkheden oanvaorden, die uit deze kwalificatie voortvloeien. Met betrekking tot de onafhankelijkheid van den H. Stoel inzake het onderwijs wenscht de paus, wel verre van het geschil tusschen staat en kerk onherstelbaar te maken, een beroep te doen op den vrede door een herstel van recht. De staat mag de kerk niet belemmeren naai taak met betrekking tot de christelijke opvoe ding. Het is duidelijk, dat de kerk het recht heeft te beslissen over de middelen tot uitoefe ning dezer missie en de staat dient deze te bevorderen. CAIRO CONTRA LONDEN DE EGYPTISCHE EISCHEN „EEN UITDAGING VAN ENGELAND" Londen, 1 April (VD.) Zoowel van Egyp tische als van Britsche zijde zijn op dit oogen- blik nog geen officieele verklaringen betreffen de de Egyptische antwoord-nota op de Brit sche nota afgelegd. Zooals bekend, was van Britsche zijde geprotesteerd tegen do indiening van verschillende wetsontwerpen. Het schijnt thans vast te staan, dat in de Egyptische ant woordnota hei volgende wordt verlangd 1. Dc algehecle onafhankelijkheid van Egyp te. 2. Het recht, om het Suez-kanaal met Egyp tische ticepen en zonder eenige ondersteuning van het Britsche leger en vloot te verdedigen, tenzij Egypte zelf steun verlangt 3. Egypte te beschouwen als een geallieerde staat, welke ook dc zelfde rechten heeft als Groot-Brittannië. Naar gemeld wordt, weet men in Cairo eigenlijk niet welk effect deze nota zal sortee- ren, wijl de toestand hier ook reeds eenigszins verword is en een kabinetscrisis wordt ver wacht. Daar dc nota pas gisteren aan het mi nisterie van buitenlandsche zaken werd ont vangen, weet men nog niet, welke maatregelen zullen worden genomen. Aangezien er thans evenwel geen enkele mogelijkheid meer schijnt te bestaan, om met het huidige nationalistische kabinet van Egypte op vriendschappelijke wij ze tot een overeenkomst te geroken, zal Groot- Brittannië zich verder wel niet tot platonische verklaringen blijven beperken. In dit verband is het wel interessant, dat he den door de Sunday Express eraan wordt her innerd, dat Egypte tweemaal door Engeland, den eenen keer door lord Nitchener en de andere maal door lord Cromer, voor een ramp werd behoed. De Egypti sche nota aldus het blad is een uitdaging van Groot-Brittannië. Dc Britsche regeering regeering heeft in deze aangelegenheid blijk gegeven een zeer groot geduld te bezitten. Haar gematigdheid is door een bende fanatici uitgelegd als zwakheid. Het zou daarom ook doelloos zijn de onderhandelingen voort te zet ten. Het Engclsche antwoord aan Nohas Pasja, kan slechts den eisch bevatten de Egyptisch*. txoepen uit den Soedan terug te trekken, terwijl ue geheele controle moet worden overgegeven aan het Britsche leger. Het opbouwwerk der Britten mag niet vernietigd worden door poli tici, die blijkbaar geen gevoel van verantwoor delijkheid bezitten. EEN KRUITONTPLOFFING VIJFTIEN SOLDATEN GEDOOD Peking, 31 Maart. (V. D.) Uit Kalgan wordt gemeld, dat daar ter stede Vrijdag J1 een ernstige ontploffing heeft plaats gehad in een opslagplaats van kruit; 15 soldaten werden gedood. De Chineesche autoriteiten beweren dot men hier te doen heeft met een communis- tischcn aanslag. In verbond hiermede zijn te Kolgan reeds vele personen gearresteerd. AARDBEVING IN KLEIN-AZIE VERSCHEIDENE DOODEN Zaterdagnacht zijn in Smyrna en omgeving een negental aardschokken, die één a twee minuten duurden, waargenomen. Verscheidene gebouwen werden beschadigd. In één der dis tricten werden 200 huizen vernield. Een dorp in dc nabijheid van Smyrna werd voor de helft verwoest, evenals een kade te Smyrna, waar door het verkeer werd gestremd. Ook te Con- stantinopel zijn aardbevingen gevoeld. De berichten omtrent het aantal dooden loo- pen nog al uiteensommige reppen van 16, andere van 40 dooden. Natuurlijk zijn er ook veischeidenc gewonden. Par ij s, I April. (V. D.). Met betrekking *ot de aardbeving, die gisteren in Klein-Azië gewoed heeft, wordt nog uit Smyrna gemeld, dat in deze stad geheele huizenrijen zijn ver woest. In alle fabrieken ligt dc arbeid stil, daai de industrieelc inrichtingen overal ernstig be schadigd zijn. De opruimingswerkzaamheden zijn aan den gong. DE DUITSCHE RIJKSDAG ZATERDAG ONTBONDEN De rijksdag is Zaterdagmiddag te 12 uui bijeengekomen voor zijn laatste bijeenkomst Na aldoening van het Duitsch-Grieksche an- delsverdrog hield rijkskanselier Marx een korte toespraak, waarna hij het volgend ontbmdings- besluit voorlas: „Nadat de rijksdag door dc aanneming van dc gisteren in stemming gebrachte ontwerpen het z.g. noodprogram heeft afgewikkeld en aan gezien niet meer te verwachten valt, a deze zittingsperiode nog belangrijke vetgeven de arbeid aan de orde zou komen ontbind ik krachtens artikel 25 der grondwet dezen rijks dag met ingang van heden 31 Maart 192tV (w. ft) von Hindenburg. Langestraat 49. fel. 190. Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse DE POOLSCH-LITAUSCHE GESCHILLEN EEN INTERVIEW MET ZALESKI WOLDEMARAS OVER DE ONDERHANDELINGEN Koningsbergen, 1 April. (V. D) He den heeft de Poolsche minister van buitenland sche zaken, Zaleski, den vertegenwoordiger van de Telegraphen Pnion ccn interview toe gestaan, waarin hij de Poolsch-Litausche ver houding heeft besproken. Daarbij deelde de minister mede, dat de Poolsche delegatie aan de Litausche onder handelaars nauwkeurig uitgewerkte voorstellen heeft doen toekomen betreffende de hervatting van het grensverkeer, post- en telegraafverkeer en spoorwegverkeer tusschen beide landen. Be treffende de hervatting van het transito-verkeer op Memel heeft de Litausche delegatie ver- idonrd, dat Litauen zoo juist een verordening in het leven heeft geroepen, waardoor deze kwestie in overeenstemming met de interna tionale verhoudingen is opgelost. De Poolsche delegatie heeft daarop verzocht van deze ver ordening kennis tc mogen nemen en zal mor gen een onderzoek instellen naar de regeling van de scheepvaartkwesties. Overigens heb ben de Litausche gedelegeerden slechts voor stellen gedaan betreffende de schadevergoe ding voor de Seligofski-ondernemingcn ten be drage van TO millioen dollar. De voorstellen betreffende de veiligheid van den staat en een antwoord op de Poolsche ontwcrp-conventics zijn evenwel nog niet ontvangen. Polen zal de verzoeken om schadevergoeding aan een on derzoek onderwerpen en zijnerzijds eveneens eischen indienen om schadevergoeding in ver band met de invallen van Litausche benden op Poolsch gebied tijdens den Poolsch-Russischen oorlog in 1920. Zaleski zeidc van meening te zijn, dat deze kwesties ter behandeling kunnen worden gebracht, zonder dot daarbij de zuiver- tcrritoriale problemen inzake Wilna ter sproke behoeven te worden gebracht. Ook Wol de ma- ras heeft verklaard, dot hij bereid is daarbij de territoriale kwesties uit te schakelen. Polen is bereid de betrekkingen met Litauen langs de zen weg tc verbeteren, hetgeen in het belang van de handhaving van den vrede in Oost- Europa dringend noodzakelijk is. Zaleski zcide te wenschen, dat hij optimistisch kon zijn, wat betreft het te verwachten succes; tot zijn leedwezen zcide hij evenwel te moeten erkennen, dat er momenteel weinig aanwijzin gen bestaan, dat inderdaad een overeenkomst zal worden bereikt. Bij een conferentie, welke morgen zal worden gehoudcnr zal de situatie evenwel duidelijker worden. In antwoord op de vraag, wat hij dacht tc doen, indien de Litaucrs de Poolsche voorstellen zullen afwijzen, of Hun nerzijds met onaannemelijke voorstellen ko men, verklaarde de minister, dat hij ir dat ge val van Woldemóios zal verlangen, om ge meenschappelijk een beroep te doen op den Volkenbond en de bemiddeling in te roepen van den Nederlondschcn minister van buiten landsche zaken, jbr Beelae'is van Blokkand. Indien Woldema.as dit zou weigeren, zou Za leski alleen dien stap doen. Vervolgens werd nog de mogelijkheid be sproken van een Oostelijk Locarno; de minister zeide hier veel voor te voelen, doch hij oor deelde de kans von verwezenlijking slechts ge ring. Koningsbergen, 31 Maart. (V. D.) De minister-president van Litauen, die voor zitter is van de Litausche delegatie bij dc on derhandelingen te Koningsbergen, heeft even eens een onderhoud tov. gestaan aan den verte genwoordiger van de Telegraphen Union, waarin hij verklaringen aflegde over de positie van Litauen op deze conferentie. De minister president wees er in de eerste plaats op, dot het de taak van Polen is het programma van de conferentie vast te stellen en dat de Pool sche bewering, dat de conferentie op initiatief van Litauen is bijeengekomen, onjpist is. Uit de wederzijdsche notawisseling blijkt ontegen zeggelijk, dat het initiatief voor deze confe- fentie van Polen is uitgegaan. De Poolsche de legatie heeft zich tenslotte ook bij deze op vatting aangesloten en koestert het plan voor stellen in te dienen aangaande afzonderlijke dé tails, waarover onderhandeld wordt. Deze voor stellen zullen door de Litausche delegatie on derzocht worden. In den namiddag zullen dan waarschijnlijk commissies van deskundigen van beide zijden samen komen teneinde een nieuwe gemeenschappelijke uitsprauk te doen. Op de vraag, of het mogelijk is economische en ver- kcerspolitieke vragen tot uitsluitend onder werp van de onderhandelingen te maken zon der de Wilna-kwestie aan te raken, verklaarde de minister-president met grootcn nadruk, dot hij dit volkomen onmogelijk achtte. Over de Wilna-kwestie moet tc Koningsbergen in ieder geval gesproken worden. De Litausche dele gatie heeft besloten ook schadevergoeding te eischen voor dc schade, die veroodzoakt is door den inval te Wilna door generaal Seli- gofski. Ook dit zal natuurlijk veroorzaken, dat de Wilnakwestie weer wordt opgerakeld. De geografische ligging van het Wilnagcbied is de oorzaak, dat de economische en de poli tieke vraagstukken door Polen nauwelijks uit elkaar gehouden kunnen worden. Ook dc kwestie van het oprichten van consulaten, die samenhangt met het economisch verkeci, heeft natuurlijk een politieken achtergrond Over het verloop van de conferentie tc Ko ningsbergen kan, naar aanleiding van 'het voor onderzoek betreffende de Poolsche onderhen- delingsvoorsteilen, nog niets met zekerheid worden gezegd. Tenslotte kwam het gesprek op de betrek kingen tusschen Duitschlond en Litauen en de aanstaande onderhandelingen over een han delsverdrag tusschen deze beide landen Over dit laatste onderwerp heeft Woldemaras nog voor zijn betrek naar Koningsbergen een on derhoud gehad met den Duitschcn gezant Mo- foth. Deze onderhandelingen betreffende een hundelsvcrdrag zullen volgens dit onderhoud op 16 April beginnen. Van Litausche zijde hoopt men, dat deze onderhandelingen even gunstig zullen verloopen, als de onderhandelin gen over het nrbitrogeverdrag die onlangs heb ben plaats gehad. 4 DE ACTIE DER DUITSCHE TYPOGRAFEN VERSCHILLENDE STAKINGEN L u b c c k, 31 Maart. (V. D.) De boekdruk kersgezellen tc Lubeck hebben de uitspraak van het Bcrlijnsche scheidsgerecht niet aangeno men en tot dc staking besloten. Tengevoigo hiervan zal het geheele bockdrukkerspcrsonecl te Lübeck, uitgezonderd het personeel van het socialistische blad Volksbote, het werk neer-* leggen met ingang van Zondag. Stettin, I April. (V. D.) Tengevolge van de staking der boekdrukkers liggen alle grafi sche inrichtingen te Stettin stil. Heden konden geen burgerlijke bladen verschijnen. In den middag hebben zij gezamenlijk ccn noodkront doen verschijnen. Ook te Eiscnnach en in verschillende Sak sische steden rust de arbeid in bock- en dag- bladdrukkerijcn. HET ANTI-OORLOGSPACT HET F RAN SCHE STANDPUNT EEN GUNSTIGE INDRUK IN AMERIKA Claudel, de Fransche gezant te Washington, heeft Zaterdag Kellogg het antwoord van Briond over'hardigd. Deze verklaart zich daar in overtuigd, dat voortzetting van de gedach- tenwisseling zal leiden tot een formule, waar mee beide regecringen zich kunnen vereenigen. Indië de regeering der Ver. Staten van oordeel is, dat cr meer kans cp succes is bij het kie zen van een formule, die op een veelzijdig ver drag betrekking heeft dan zou Frankrijk er geen bezwaar tegen hebben de bespreking over adhaesie aan een dergelijk voorstel, voor welks opzet de verantwoordelijkheid op de Ver. Sta ten berust, voort te zetten. Zonder de internationale verplichtingen, voortvloeiende uit het Volkenbondspact, de verdrogen van Locarno en de neutraliteitsver dragen uit het oog te verliezen, is Frankrijk bereid tot een nieuw onderzoek van de voor stellen van Kellogg, teneinde een grondslag te vinden en de onderhandelingen onmiddel lijk tc beginnen met Duitschlond, Engeland, Japon en Italië. Frankrijk stelt met vreugde vost, dat de Ver. Staten toestemmen (1) in de deelnemnig van alle staten; (2) dat, als één staat zijn verplich tingen zou verbreken, de andere staten er ook van zijn ontslagen; (3) dat het afwijzen van den oorlog niet het recht uitsluit tot verdediging Als zoo de gedachten van de Ver. Stoten zijn, is Frankrijk bereid met de Ver. Staten mee te werken bij het openen van de onderhande lingen met dc genoemde staten om een ver drag te sluiten voor het buiten de wet stellen van den oorlog, dot in werking zal treden na clgcmeene aanvaarding. Frankrijk zal zoo, trouw blijvend aan zijn verplichtingen, in hoo» gc mate bijdragen tot het ideaal van den vre de. Parijs, I April. (V. D.) De officieuse Pc- lit Parisien meldt uit Washington, dat staats secretaris Kellogg tot nu toe nog geen mede- deeling heeft gedaan omtrent zijn standpunt ten opzichte van de antwoordnota van Briand. Naar de meening van vooraanstaande perso nen van het ministerie van buitenlandsohe za ken te Washington is de laatste Fransche nota evenwel een belangrijke vooruitgong. Men acht het evenwel zeer waarschijnlijk, dat over eeni- ge punten nog een verdere nota-wisseling zal moeten ploats vinden. Dit geldt in het bizon- der voor de nieuwe Fransche voorstellen, vol gens welke in geval één der onderteekenaars zijn beloften niet houdt, de andere deelnemers aan het verdrag zonder meer hun vrijheid van handelen zouden verkrijgen. Ook Havas meldt uit Washington, dat do eerste indruk aldaar van de laatste Fransche nota is, dat het antwoord van Briand een wer kelijke toenadering tot h<?t Amerikoanschc stondpunt beteekent NOG EEELDUITSCHE OCEAAN VLUCHT? LOOSE HEEFT GROOTE PLANNEN Uit Berlijn wordt d.d. 31 Maart aan de N. R Ct. gemeld: De vlieger Loose, die verleden jaar met kapi tein Koehl ccn mislukte poging tot het overste ken von den Oceaan ortder- nam, schijnt van plan te zijn het voorbeeld van Koehl te volgen en alleen een nieuwe poging te wogen. Het staat nog niet vost, wanneer hij de reis zal ondernemen; zeker is alleen, dot hij een geheel andere route don zijn voorganger zal kiezen. Hij wil van Dessau naar het vliegveld von Balaonncl in Ierland vliegen, waar ook Koehl is geland; vandoor zal de tocht gaan naar de Zuidkust van IJsland en vervolgens zal Loose ccn Zuid-Westelijke route inslaan en langs dc zuidkust von Groenlund cn het schier eiland Labrador trachten New /ork te bereiken. Deze weg is een flink stuk langer dan de rcchtstreckschc weg van Ierland naar New Tork; dc ntmospherische toestand schijnt ech ter gunstiger tc zijn. 38 38 38 38 38 38 38 38 WEEREERICHT 2 APRIL. Hoogste Barometerstand 765.6 Lacoruna. Laagste Barometerstand 741.0 Menlenoer. Verwachting tot den avond van 3 April. Matige tot zwakke Noordelijke tot Westelijke wind, nevelig tot half of licht bewolkt, weinig of geen neerslag, later iets zachter. 38 38 38 38 38 38 38 383838383838383838383838383838 <$c$c o KROKiMESTRAAT 4—6—8. *e5 TEL. 341 LANGESTRAAT 52. «8 KROKiMESTRAAT 4—6—8. TEL. 341. LANGESTRAAT 52. Onze étalages vormen het open hoek, dat U leert hoe U zich met bescheiden kosten degelijk cn ele gant kunt klceden. t S* g» EEN DRUKKE DAG BIJ DE K.L.M. Men meldt ons uit Amsterdam d.d. 1 April Het is heden wederom een drukke dog ge weest voor de KJL.M. speciaal het vliegveld Schiphol bij Amsterdam heeft groote belang stelling gehad. Reeds in den morgen te half tien vertrok de H.N.AD.N. bestuurd door den vlieger Beek man en gecharterd door enkele Amerikanen naar Londen, waar het om kwart voot twaalf arriveerde. Tegen half één bracht een der groote K.L.M. autobussen het sportieve gezelschap, dal naar het Internationale voctbnltournooi te Antwer pen ging. Deze vlucht was door het Dogblad Dc Telegraaf georganiseerd. Te 12.40 vertrok dit vliegtuig, bestuurd door den vlieger Hondong. Inmiddels heelt de vlieger Soer hedenmiddag weer tientallen plci- zicrvliegers rondgevlogen. De aankomst van de machine, waar het Te- legraafgczelschap mee thuisvloog heeft nog honderden laten genieten van een schitterende landing bij avond, waarbij de landingszoeklich ten van Schiphol goede diensten bewezen en de machine die in de lucht dan alleen kenbaar is aan de navigatielichten, maakte een fabeiach- tigen indruk. Hiermede was dan ook deze drukke dog be sloten. Voetbal. Internationaal. BelgiëHolland 10 Om liet Landskampioenschap Velocitas—N.O.A.D. 2—1 Het Westen Afd I. Eerste klasse. VUCHilversum 3 Promotie 2e klasse. Velox—VOC 2—1 Tweede klasse A. West FrisiaAlcm. Victr.. 3—2 ZVV—WFC 1—1 Derde klasse C. DWVNeerlandia 35 Vierde klasse D. LarenTC A TC A n.o. Res. Ie Klasse. AFC 2—RCH 2 1—1 De Spartaan 2—Ajax 2 2i Promotie Res. Ie klas. DEC 2—Hercules 2 1—1 Res. 2e Klasse A. Alcm. Vict. 2Ajax 3 Promotie Ros. 3 klasse. Watergrm. 2—WFC 2 HVC 2—TOG 2 Res. 3e klasse A. HRC 2—ODE 2 KFC Zeeburgia 2 Res. 3o klas B. ZRC—Ajax 4 DEC 3West Frisia 2 Reserve 3e klas C. SDW—Ahrends Res. 3c klasse D. Hilversum 3—Voorw. DOS 2—Baarn 2 AFD. II. Promotie 2e klasse Spartaan—Unitas Tweede Klasse A. Steeds Hooger—Quick Tweede klasse II. LSV—Overmaas NeptunesSVV Xerxes—S. V. W. S. V Derde Klasse A. LugdunumU. V. S. Derde Klasse D. TransvaliaSt. Volharden Promotie Res. 2e Klasso. V. O. C. 2—Excelsior 2 Res. 2e Klasse A. B. M. T. 2—Quick 2 A. S. C. 2—A. D. O. 2 Res. 3e Klasse A. L. F. C. 2—R. V. C. 2 Res. 3e Klasse B. V. D. L. 2—S. V. V. 3 Vlaardingen 2Concordia 2 Res. 3e Klasse C. G. S. V. 2—U. S. C. 2 Res. 3e Klasse D. Overmaas 2Hermes D. V. S. 2 Leonidas 2WESCO 2 HET OOSTEN. Beslissing le Klas. Z. A. C.Enschedé Promotie 2e Klasse N. E. C.—D.O.T.O. Tweede Klasse A. G. O. L. T. O.Zwolsche B. Geel ZwartGermanicus Tweede klasse B ApeldoornUD EendrachtGelria Beslissingswedstrijd GVCSCH Res. le klasse. Ensch. B 2Tubantia 2 HET ZUIDEN. Promotie 2e klasse. Bleijerheide— BW HelmondBredania Tweede klasse A. Breda—DOSKO Tweede klasse B. De Valk—VOS GUDOK—VVV Beslissing 2e klasse B. PopeWaalwijk A ACChevremont MVV 2Palemig Staatsm. HendrikKerkrade Staatsm. EmmaHeerl. Sport Derde klasse C. RWBSportver. 1907 Zalt-BommelBaardwijk 3e klasse D. ExpresseHoensbroek Promotie Res. 2e klasse. LONGA 2—'Tegelen 2 Rea. 2e klasse B. Dc Valk 2Helmond 3 Res. 2e klasse C. MZM 2Roermond 2 HET NOORDEN. Eerste klass» FrisiaGVAV AlcidesVeendam 5-1 5-2 0-0 7-0 1—5 4-2 3-2 2-4 4-1 2-0 4—1 2-? 3-5 W. n. o. 6—0 2—2 2—1 1—7 3—5 6—1 0—2 3—3 5—1 1—1 5—1 2—1 4—3 3—1 3—5 2—2 1—1 3—4 4—3 3—1 2—2 1—1 4—1 1—2 2—1 2—1 5-0 3—2 2—2 6-1 03 5—T 5—2 0—10 1—1 1—2

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1