KEUR COLLECTIE TAFELZILVER L. J. LUVOX Zoon DE EEMLANDER BUITENLAND. Jongens- en Meisjeskousen, Nic. Bovée, Fama-Rijwielen. Donderdag 5 April 1928 2be jaargang flo. 200 Wil I FM fiRnF(\!HU!7FM langestraat 43 - telefoon 852 vVILLCIVI unUClinul&Cii juweliergedipl.horlogemaker Tel. 190. alle maten en kleuren. Afd. Rijwielen. Firma M. A. Ramselaar f* Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10. per n>««ad f0 75. per week (met gratie verzekering tegeo ong«Jokkc«) f 0.l7:/r Binnenland franco per posi per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijk» nummcri f C.C5. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR UITGEVER; j.VALKhOTf DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van I —4 regel» 1.05 mei inbegrip v.d «et bewijsnummer. 1 elke regel meer 10.25. Ltefdadlgheida-advertcniiên voor d« helft van den prtjs. Kleine AdvertentlCo „KEITJES" t>l) vooruitbetaling 1—3 regch 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen t Bewijsnummer ea;r» 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» NABETRACHTING OVER DEN GEMEENTERAAD Een wel korte, maar niettemin toch be langrijke raadsvergadering. Vooreerst de kwestie van den verkoop van Nederberg voor het groote hotel. De voorgeschiedenis is niet heel bemoedigend geweest, maar het is nu toch eindelijk zoo ver, dat er iets van kan komen. Men her innert zich het eerste voorstel met de be faamde grondrente. Daar wilde de Raad zeer terecht niet aan. Toen kwam de wijzi ging en menigeen schudde het hoofd over dergelijke grootsche plannen. De bedacht zame Amersfoorter bleek gelijk te hebben gehad. Het groote plan moest worden op gegeven, een eenvoudiger plan werd inge diend, dat echter geen instemming kon vinden bij de meerderheid van den Raad. Voor de zooveelste maal werd het plan weer gewijzigd en nu heeft de Raad zich ermee vereenigd. Alleen de sociaal-demo craten stemden tegen, daar de roode fractie verkeers-ibezwaren zag. Menigeen zal dat vreemd vinden en er wat anders achter zoeken. Maar het kan tooh best, dat do heer Noordewier in de fractievergadering overtuigender zijn bezwaren heeft ontwik keld, zoodat zijn partijgenooten hem on voorwaardelijk steunden. In den Raad is hem dat niet al te best gelukt, zoodat de sociaal-democraten alleen tegen waren. De tweede 'belangrijke zaak was het voor stel tot wijziging van het Raadsbesluit .-an 13 Maar j.l. tot verkoop van grond aan de Barchman Wuytierslaan, hoek Koninginne- Iaan. Hier zal een garage verrijzen van de lirma Molenaar. Over het voorstel zelf hoorden we helaas niets. Want het werd in besloten zitting behandeld. De heer Stadig scheen bezwaren te hebben: hij al thans was de eenige tegenstemmer. We krijgen nu dus tegenover het station een groote garage, hetgeen ook voor aan- komende reizigers van groot gerier kan zijn Een eigenaardige kwestie bracht de heer Spiekermann ter sprake; meer eigenaardig door de wijze, waarop dit gebeurde- Eenige weken geleden werd alhier een vergadering gehouden, waarin een werkman in dienst der gemeente heeft gesproken over de plantsoenen. Wie wel eens met dien werk man in aanraking is geweest, weet dat hij een vakman is, die een groote liefde heeft voor rijn werk en ook als volkomen des kundig mag worden beschouwd. Er zijn wel menschen in onze gemeente, die mee- nen dat hij meer van plantsoen-aanleg enz. alweet dan zijn superieuren. In ieder geval een man die goed op de hoogte is en die rustig rijn standpunt weet te verdedigen Hij heeft niet alles omtrent onze plantsoe nen geprezen, wist zelfs iets aan te merken- Wacht even, zegt de heer Spiekermann, komt dat wel te pas, dat een werkman cri- tiek gaat oefenen op zijn superieuren. Zoo in algemeenen zin genomen is daar wel iets tegen en kunnen we ons begrijpen, dat het standpunt van den wethouder in stemming vond, die meende, dat voor critiek andere wegen Oj>enstaan. Maar wat hier :s gebeurd, is toch heusöh niet zoo verschrik kelijk, dat daarover zoo gesproken behoeft te worden. Wanneer op zoo behoorlijke wijze opbouwende critiek wordt geleverd, dan vinden wij het meer dan bedenkelijk, dat daarover gevallen wordt. En dan vree zen wij wel degelijk gevaar voor de vrije meeningsuiting. Daarom hadden wij èn van B. en W. èn van den Raad een meer afwij zende houding tegenover den heer Spieker mann verwacht. De heeren Overeem en Van Galen Last namen den persoon in kwestie wel in bescherming en deden dat uitstekend, maar nu de zaak was aange sneden, was het o. i. wel zoo goed geweest els duidelijk uitgesproken was, dat hier absoluut niets ontoelaatbaars is gebeurd. SCHIETOEFENINGEN IN HET BEZETTE GEBIED. Protesten. De boerenbonden hebben, volgens een be richt irit Coblenz, den rijkscommissaris voor bet bezette gebied, baron Langwert von Sim- mern, verzocht bij de bezettingsoverheden te protesteeren tegen de schietoefeningen, die gehouden zouden worden. Er is nog geen definitief antwoord gevolgd op den stap van den regeeringscommissaris. Tot dusver zijn alleen de schietoefeningen in deze week afgelast. HET FRANSCH-BELGISCH HANDELS VERDRAG. De Belgische Senaat heeft het ontwerj>han~ delsverdrag met Frankrijk aangenomen. DE MISS CAVELL-FILM. Londen, 4 April. (V. D.) Naar heden rverd meegedeeld, zal de miss Cavell-film mor geit In een groot theater te Londen worden (vertoond CAIRO CONTRA LONDEN ENGELAND ONVERZETTELIJK de reserves blijven bestaan Londen, 4 April. (H.N. Draadloos). Lord Lloyd, de Engclschc hooge commissaris in Egypte, heeft aan Nahas Pasja, den eersten minister van Egypte, de nota van dc Engelschc regeering overhandigd ter beantwoording van de Egyptische nota van 30 Maart. De Engel- sche regeering constateert, dat zij de nota van Nahas Pasja niet kan aanvaarden als een juiste uiteenzetting van de betrekkingen, die er tus- schen Engeland cn Egypte bestaan, of van de wcderzijdschc verplichtingen. De nota zet dan de juiste positie als volgt uiteenDoor de declaratie van 28 Februari 1922 verklaarde de Engelsche regecring Egypte onafhankelijk met voorbehoud cp 4 punten. De Engelsche regee- ling deed dc mededecling van haar beslissing aan de buitenlandsche mogendheden vergezeld gaan van dc mededecling, dat het welzijn en dc onschendbaarheid van Egypte noodig zijn voor den vrede en de veiligheid van het Engel sche rijk en dat zij derhalve de bizondere be- tiekkingen, die er tusschen Engeland en Egypte bestaan cn sedert lang door de overige regee ringen erkend zijn, als een essentieel Engelsch belang zal blijven beschouwen. Bij het vestigen van de aandacht op deze bizondere betrekkin gen,. zooals in de declaratie ontschreven, ver klaarde de Engelsche regeering, dat zij niet zou toelaten, dat over deze betrekkingen door eenige andere mogendheid gevraagd of beraad slaagd zou worden, dat zij allo pogingen om zich in de aangelegenheden van Egypte te mengen, van de zijde van andere mogend heden als een onvriendelijke daad zou beschou wen en dot zij iederen aanval op het gebied van Egypte een daad zou achten, welke zij met alle haar ten dienste staande middelen zal af weren. In verband met de verantwoordelijk* heid, die Engeland op deze wijze tegenover andere mogendheden op zich neemt en met het vitale belang voor het Engelsche rijk van do belangen in Egypte behield de Engelsche tegeering zich in dc bedoelde declaratie alle rechten voor ten aanzien vanten eerste de veiligheid van de verbindingswegen van het Engelsche rijk in Egypte, ten tweede de ver dediging van Egypte tegen iederen buitenland- schen aanval of iedere directe of indirecte in menging, ten derde de bescherming der buiten landsche belangen in Egypte en de bescher ming der minderheden en ten vierde den Soe dan tot den tijd, dat deze aangelegenheden geregeld zullen zijn door overeenkomsten tus schen de Engelschc en de Egyptische regee ring. De Engelsche regeering heeft geloofd, dat zij een dergelijke regeling gevonden had door het verdrag, waarover met den vroegeren c-ersten minister van Egypte onderhandeld is De Engelsche noto besluit met de opmerking, dat, aangezien de Engelsche regeering dit ver drag heeft geweigerd, dc status quo ante blijft bestaan. De toestand is daarom op het oogen- blik dezelfde als toen de onderhandelingen tus schen Ramsay Macdonald en Zagloel pasja af gebroken werden, behalve in zoover een wijzi ging heeft plaats gehad door de notas, in No vember 1924 gewisseld. De punten, woarop voorbehoud is gemaakt, blijven aan dc absolute beslissing von dc Engelsche regecring voorbe houden, terwijl de Egyptische regeering haar onafhankelijk gezag uitoefent, mits op deze punten aan den wil van de Engelsche regecring wordt voldaan. OVERSTROOMINGEN IN ITALIË groote schade Milaan, April. (H. N.) Ten gevolge van de overstrooming van de Etsch is aan het Gorzone-kanaal een dijk doorgebroken, waar door 4000 H.A. land overstroomd zijn. Er is veel vee omgekomen. De schade wordt op 35.000.000 lire geraamd. Ook in de provincie Vicenza en in het gebied van Padua hebben de overstroomingen veel schade veroorzaakt. De Po valt. INCIDENT IN HET LAGERHUIS. In het Lagerhuis had een debat plaats over de kapitaalkrachtige syndicaten, eigenaars van een groot aantal dagbladen Op het oogen- blik, dat een arbeidersafgevaardigde aan de journalisten den raad gaf zich te vereenigen, om zich tegen dergelijke groepen van dagblad- eigenaarseigenaars te beschermen, begon een man, die zich op de publieke tribune bevond, te schreeuwenhij klom over de afsluiting en drong de peers-tribune binnen en richtte zich naar de banken der gedeputeerden. Een bode greep hem beet. Hij werd onderzocht en latei werd verklaard, dat dc herriemaker aan acute neurasthenie leed. GEEN STAAT VAN BELEG TE LEUVEN. Een Brusselsche uiteenzetting. Uit Brussel wordt gemeld, dat bij gelegen heid van het Groot-Nederlnndsche congres te Leuven, enkele onbelangrijke incidenten tus- scren studenten eener en politie en gendarmes anderzijds hebben plaats gehed. Maandag avond werd een betooging gehouden voor de gevangenis ten gunste der invrijheidstelling von Bornis. De burgemeester nam maatregelen om betoogingen en samenscholingen te verbie den. Het bericht oveir de afkondiging van den staat van beleg te Leuven berust op zuivere fantasie. ERNSTIG SPOORWEGONGEVAL. Parijs, 4 April. (V. D.) Naar uit Madrid gemeld wordt, is bij Huelva een trein ont spoord; tal van personen werden gedood of gewond. GEVESTIGD 1885 Langestraat 49. Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse Lavendelstraat 12. Tel. 1093 Wij vertegenwoordigen de bekende Prijzen vanaf f 70.— Betaling in overleg met den koopef WAPENLEVERANTIES AAN ABESSYNIE britsch conferentie- voorstel Een vraag beantwoordend, zeide Chamber lain in het Lagerhuis, dat, terwijl dc Britscho regeering al haar verplichtingen heeft nage komen, voortvloeiend uit de conventie beti ef fende de levering van wapens oan Abessynië, zij niet zeker is, dot de bepalingen der con ventie van 1919 door al de andere partijen zijn uitgevoerd. Zij heeft daarom een gemeenschap pelijke conferentie voorgesteld van Abessynië, Frankrijk, Italië en Engeland om te overwegen of en hoe zij dc inwerkingtreding der conven tie van Genève van 1925 zou kunnen ver vroegen en haar bcpalinger v p Abessynië toe passen, mits de andei- k*>ven den Vol kenbond er mede instemmen. De regeeringen van Frankrijk en Itolië hebben or in toege stemd zich te doen vertegenwoordigen. De Abessynischc regeering overweegt nog haar besluit. DE AFGHAANSCHE SOUVEREINEN zij verlaten engeland Londen, 4 April. (H. N. Draadloos). De koning en de koningin van Afghanistan zullen morgenochtend uit Londen vertrekken. Prins Henry, die juist den titel van hertog van Glou cester heeft gekregen en sir Austen Chamber lain zullen op het Victoriastotion aanwezig zijn om hen uitgeleide te doen. Lord AUenby zal het koninklijke paar tot Dover begeleiden, ter wijl de overtocht met een bizondcr hiervoor gecharterde boot zal geschieden. Te Calais zul len de koning en dc koningin afscheid nemen van sir Francis Humphrys, kolonel Wickham en andere Engelsche vertegenwoordigers, dio hun tijdens hun bezoek oan Engeland toege voegd zijn geweest. HUIS IN DE LUCHT GEVLOGEN vier dooden Te Dziloszin, in het gouvernement Lodz, vloog ten gevolge van een ether-ontploffing een huis in de lurht. Vier personen werden op slog gedood. Eenige anderen zijn zwoor gewond. EGYPTISCH DORP VERBRAND vier dooden In het dorp Kavirelamz, in het district Me- noefio, brok brand uit, woordoor 4 menschen gedood werden en 7 gewond. Er zijn 90 hui zen vcnvoest. HET PROCES-BARMAT bevel tot aanhouding opgeheven B e r 1 ij n, 4 April. (H. N.) De voorzitter van het Bormatproces heeft naar aanleiuing van het door den verdediger von Julius en Henry Bormat ingediende verzoek de intrekking van het bevel tot aanhouding van Henry Bormat gelast, terwijl de door hem gestorte waarborg som geheel wordt teruggegeven. Voor Julius Barmat worden slechts het verbod om over de grens te gaan en andere persoonlijke belem meringen ingetrokken, terwijl hij slechts een deel van de gestorte cautie terugontvangt. EEN FAMILIEDRAMA. De gaskraan Hamburg, 4 April. (V. D.) Een politie beambte, die gisteravond van dienst terug keerde, vond, thuis gekomen, zijn beide kinde ren cn zijn vrouw bewusteloos nabij de ge opende gaskraan liggen. Terwijl het gelukte bij de vrouw en het 3-jarig dochtertje de levens geesten weer op te wekken, slaagde men er niet in het 7-jarige andere meisje te redden Het echtpaar had des ochtends een woorden wisseling gehad. PER OPVOUWBARE BOOT OVER DEN OCEAAN Londen, 4 A p r i L (H. N.) De Duitsche kapitein Romer, die dezer dagen met een op vouwbare boot, uit rubber vervaardigd, uit Lis sabon vertrokken is om den Oceaan over te steken, is wegens het slechte weer gedwongen geweest bij kaap Sagres, het meest Zuid-Wes- telijke punt van Eirropa, te landen. BRITSCHE KATOENNIJVERHEID. Londen, 4 April. (H. N. Draadloos). Het plan van de Cotton Yarn Association om met de fabrieken, die Amerikannsche katoen spin nen, een vereemging aan te gaan onder den naam van Lancashire Textile Corporation Ltd., is Dinsdag in een bizondere bijeenkomst te Manchester nadei besproken, waarbij dc on derdeden van hef plan verder bestudeerd zijn Een motie werd niet ingediend. Het plan is thans in studie bij de leden van de Association en van hen zal het afhangen om het plan in werking te doen treden. De medewerking der eigenaars van ten minste 2,000,000 spoelen moet verzekerd zijn, voordat de nieuwe corpo ratie zal worden gesticht. Verdere beraadsla gingen zullen na dc Poaschdngen plaats heb ben. DE POLITIEKE TOESTAND IN ROEMENIE Maatregelen tegen dc oppositie. B e r 1 ij n, 4 April. (H. N.) volgens een be richt uit Boekarest heeft de Roemeensche re geering dc vergadering van dc nationale boe renpartij verboden, die op 22 April te Albo Julio zou worden gehouden. FELLE BRAND. Gleiwitz, 4 April. (V. D.) Het gebouw van het hoofdbestuur der Opper-Silezische ijzerindustrie is door brand gedeeltelijk ver woest. De schade is zeer groot. Men vermoedt brandstichting. EEN GEVECHT TUSSCHEN ROOVERS EN POLITIE-AGENTEN. Londen, 4 April. (H. N.) Uit Lahore wordt gemeld, dat oan de Noord-Westelijke grens van Britsch-Indië een gevecht geleverd is tusschen 60 politieagenten en een bende van eenige honderden roovers, die een dorp wilden overvallen. Na een kort vuurgevecht wisten de aanvallers te ontkomen. EEN NIEUWE LEENING VOOR DE STAD BERLIJN. B e r 1 ij n4 April. (H. N.) De onderhan de lingen over de nieuwe leening vun de stod Ber lijn zijn in hoofdzaak afgesloten. De leening zal kleiner worden dan oorspronkelijk het voorne men was en Mk. 28.000.000 bedragen. Zij zal worden uitgegeven in den vorm van assigna ties, die 5 pet. rente zullen dragen en na 5 jaar tegen 110 pet. aflosbaar zullen zijn. De koers van uitgifte zal 9554 p>ct. bedragen. De uitgifte geschiedt door een bankgroep onder leiding van de Pruisische staatsbank en de Deutsche Bank. GEEN MOORDAANSLAG OP TROTZKI. B e r 1 ij n, 4 April. (H. N.) Uit Moskou wor den de berichten van een moordaanslag op Trotzki tegengesproken. DE ENGELSCHE MINISTER VAN ARBEID ERNSTIG ZIEK. Londen, 4 April. (H. N. Draadloos). Sii Arthur Steel Maetland, de minister van arbeid, is ernstig ziek- Hij lijdt aan longontsteking, wel ke zich na een aanval van influenza heeft ont wikkeld. Het bulletin van vandaag zegt, dat de temperatuur zeer hoog blijft en de doctoren geen verbeteringen kunnen constateeren. DE TOESTAND IN ZUID-TIROL. Op T8 Maart werd een hotelhouder te Koli- mann, Anton Kaslattcr, ontboden op het com mando der carabinieri te Waidbruck, daar na z'jn aankomst geboeid en voor de rechtbank te Klausen gebracht. Hij werd er ven beschul digd geschriften, die hij uit het buitenland ontvangen had, in den kring zijner vrienden en bekenden ie hebben laten rondgaan. Kaslatter werd 21 Maart naar Rome overgebracht en daar 7ü\ hij voor de uitzonderingsrechtbank tot bescherming van den staat wegens hoogver raad terecht staan. Het proces begint TI April. FRANKRIJK EN ZUID-SLAVIE. De Zuid-Slavische ministerraad besloot de Servische schulden van vóór den oorlog aan Frankrijk in papieren dinars te betalen. Daar Frankrijk staat o.p betoling in goud, zal de kwestie vermoedelijk aan een internationaal scheidsgerecht worden voorgelegd. $6 WEERBERICHT 5 APRIL. Hoogste Barometerstand "03.2 N& Clermont. vi Laagste Barometerstand 737.9 w Akureyi. Zwakke tot matige, tijdelijke wel- w licht toenemende Zuidelijke tot w Westelijke wind, betrokken of £5^ '/.v/aar bewolkt, waarschijnlijk met £5^ w regenbuien, later niet tijdeijke op- klaringen weinig verandering in £5^ temperatuur. otofow 5YÖ O* W? KROWiMESTRAAT 4—6—8. TEL. 341 LANGESTRAAT 52. Specialeaanbieding Jij (voor advertentie controle). Prima BADHANDDOEK iS- «Si zeer groote maat, j-o mooie kwaliteit van 0.75 nn voor 0.59. (slechts enkeier dagen). j|l> %t,s$ Wij brengen U vour het komend motursci- zocn ceu schitterende serie motorrijwiolon, allen de nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd zijn HARLEY DAVIDSON DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend. LAVENDEL8TRAAT 12 Telefoon 1093 DEENGELSCH-CHINEESCHE BETREKKINGEN geen accoord bereikt Londen, 4 April. (V. D.) Heden heeft Sir Austen Chamberlain in het Lagerhuis mee gedeeld, dot geen bevredigende overeenkomst is verkregen bij dc onlangs gevoerde onder-* -handelingen met de nationalistische regeering van China om ccn regeling te treffen voor uit te keeren schadevergoedingen in verband met de ongeregeldheden, welke op 24 Moort 1927 te Nanking hebben plaats gehad. De onderhandelingen zullen door den con sul-generaal te Sjanghai en den consul-gene raal voor Nanking worden voortgezet, zoodra zich daartoe een gelegenheid voordoet. Onderwijl wordt uit Hongkong gemeld, da* een nieuwe boycot der Britsche waren to Itsjang is aangekondigd. DE BRITSCHE RUBBERRESTRICTIE. L o n do n, 4 A p r i 1. (H. N. Draadloos). De eerste minister heeft vandaag in het Lagerhuis een verklaring met betrekking tot de rubber- restrictie afgelegd Hij zeide, dat de regeering het rapport van de commissie, die een onder zoek nnor het vraagstuk der restrictie heeft in gesteld, ontvangen heeft cn besloten 'heeft alle restrictie voor den uitvoer van rubber uit En gelsch Malakka en Ceylon met ingang van I November a.s. te laten vervallen. Intusschcn zal het bestaande plan tot dien tijd onveran derd blijven voortbestaan. De prijs voor loco rubber daalde op deze mededceling tot II pen ny per pond, terwijl dc slotnoteering van Dins- dagl shilling penny was. De rubberprijs is sedert dc eerste minister het vraagstuk der restrictie voor het eerst naar de commissie verwees met 7 penny per pond gedaold. Eindelijk aldus de N R. Ct., heeft Baldwin dus het verlossende woord gesproken. Of het in de ooren van de bij de rubbercultuur betrok kenen een aangenomen klank gehad zal heb ben, valt te betwijfelen. Dat neemt echter niet weg, dot de beslissing van dc Engelsche regee ring, die zoo lang met spanning was tegemoet gezien, oan den bestaanden toestand van on zekerheid een einde heeft gemookt. Men weet, dat Baldwin den 9en Februari in het Lagerhuis is komen mededeelen dat er een onderzoek zou worden ingesteld ter beantwoording van dc vraag, of de thans van krocht zijnde rubber- beperking moest worden gehandhaafd. De met dit onderzoek belaste commissie zou zoo spoe dig mogelijk een rajiport van haar bevindingen uitbrengen. Tot welke onaangename gebeurte nissen op de rubbermarkt deze geheel onver wachte regeeringsverklaring aanleidir" heeft gegeven, behoeft nog nauwelijks in hcrTnncring te worden gebracht. De rubbernoteering gaf onmiddellijk een scherpe daling te zien en do zwakke stemming, zoowel voor het artikel als voor de aandeelen^ bleef aanhouden, in weer wil van de talrijke pogingen van de Britsch- Indische rubberproducenten om tot een prac- tische oplossing van het beperkingsvrnagstuk te geraken. Londen, 4 April. (V. D.) Sir Robert Hutchinson (liberaal) heeft verklaard, dat 'hij de mededecling van Baldwin beschouwt als een catastrophe voor de rubber-industrie. Hij ver wachtte dan ook, dat duizenden hierdoor zul len worden geruïneerd. Het geheele optreden van de Britsche regecring in dezen wijst erop aldus Hutchinson dat zij eigenlijk niet in staat is handelsbelangen te behartigen. De af gevaardigde leverde scherpe critiek op de werkzaamheden van de commissie van drie, welke naai zijn meening in het geheel niet be voegd was. Ook had de regecring de uitvoer- belemmeringen eigenlijk onmiddellijk moeten opheffen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1