L. J. LUYCX Zoon DE ËEMLANDED' Kaarten bij Pianohandel v.h. Louis Klein, Utrechtschestraat BUITENLAND. Jongens- en Meisjeskousen, Woensdag 11 April 1928 26e Jaargang no. 241 alle maten en kleuren. 5 Firma M. A. Ramselaar f*' OAGB. ABONNEMENTSPRIJS f>€r 3 «aaadca veer Amersfoort f2.10, per tuaaad f 0.75. per weei( (q^i ^rctto verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/^» Btonealaod franco per post per 3 «sendee 3#-» Afzonderlijke oammere f 0.05, POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIDECJEUR-UrrOEVECIJ.VALKHOfT. PRUS DER ADVERTENTIEH van 1—4 regels f IX)5 «et inbegrip can eco Dculjenommer. - elke regel cneer f0.2S. Liefdadlgheids-adverteotlto vcot de helft van dtn prijs. Kleine Advertentlto .KEITIES" by vooroltbetallno •—9 «egels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I,— Deailsnummex extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* NATUURSCHOON De minister van Bmnerdanrische zaken en landbouw heeft de volgende circulaire gericht aan de burgemeesters: „Bij de mondelinge beihandeling in de Tweede Kamer der Staten-Gen-eraal van het ontwerpnNatuurschoonwet 1928 is meer •politietoezicht verzooht op de landgoederen, die door de eigenaren voor het publiek zijn opengesteld. Niet steeds toch waardeert het publiek dit fen volle. Beschadiging of vernieling van houtgewas, banken en afrasteringen en ver ontreiniging van het terrein hebben nog te veelvuldig plaats. Het gevolg daarvan is, dat verschillende eigenaren noodgedwongen tot sluiting van hunne bezittingen overgaan, waardoor het goedgezinde gedeelte van het publiek mede van veel natuurschoon en na tuurgenot verstoken wordt. Het wil mü voorkomen, dat eigenaren van voor het publiek opengestelde landgoederen In deze bijzondere bescherming verdienen, wat mede ten goede moet komen aan een gunstige werking der Natuurschoonwet 1928. Ik moge u mitsdien beleefd verzoeken, vcor zoover zoodanige landgoederen in uwe gemeente voorkomen, daarop van gemeen tewege zooveel mogelijk politietoezicht te doen- uitoefenen. Ik stel mij voor u kennis te geyen \an elke aanwijzing van een landgoed in uwe gemeente, als bedoeld in art. 1 der Na- tmirschoonwet 1928, wanneer dit tevens voor het publiek wordt opengesteld. Verder zij hierbij nog vermeld, dat door mij tevens een beroep wordt gedaan op mijn ambtgenoot van justitie om te bevor deren, dat ook door de rijkspolitie op alle bovenbedoelde landgoederen, zooveel mo gelijk toezicht wordt uitgeoefend." Het behoeft geen betoog, dat deze cir culaire voor Amersfoort en omgeving van bijzondere beteekenis is. Ofschoon dit willen we er dadelijk bijvoegen we er geen al te groöte waarde aan toekennen. Zeker, het verdient toejuiching, dat van hoogerhond al het mogelijke wordt gedaan om het natuurschoon te 'beschermen, en te maken, dat het publiek er van kan genieten. Tdaar de uitgestrektheid der bedeelde land goederen is meestal zoo groot, dat een eenigszins voldoend toezicht vrijwel onmo gelijk is, zoodat de aanbevolen maatregelen Sn hoofdzaak preventieve waarde hebben En verkeerde elementen, die moedwillig tot (beschadiging en vernieling overgaan, zullen uit vrees van gesnapt te kunnen worden, hun booze driften mogelijk wat minder botvieren. Maar wij meenen dat de ver nieling in hoofdzaak in onbedachtzaam heid wordt bedreven. Men denkt er een voudig niet aan, dat men zich op een an ders eigendom bevindt en dat de dank baarheid reeds eischt, dat men boomen en struiken ongerept moet laten, en dat het onbehoorlijk is het gratis natuurgenot te beloonen door een mooi plekje, waar men heerlijk uitgerust heeft, te bezaaien met vruchten-schillen, koekjesdoozen, stuk ken papier enz. En vooral de jeugd kerft vaak in boo men en banken, rukt takken af, draaft en holt door struikgewas en bederft zoodoen de in grove onnadenkendheid menig mooi stukje natuur. Dat de eigenaars er dan toe komen over te gaan tot sluiting van hun particulier terrein is volkomen begrijpe lijk. Dat te voorkomen is de goede bedoe ling, welke in de circulaire von den minis ter ligt. Maar het is niet voldoende deze poging toe te juichen. Het publiek zelf kan er veel toe bijdragen, dat de beschadigin gen tot een minimum worden beperkt. Men kweeke daartoe bij de jeugd de liefde voor de natuur aan en verzuime geen gelegen heid er op te wijzen, welk een kwaad men kan stichten door het genot in bosschen ■en dreven te zoeken in vernieling. En ouderen dienen hierin het voorbeeld te ge ven door nimmer tot eenigerlei beschadi ging, hoe gering ook, over te gaan en door steeds indachtig te zijn, dat verontreini ging de mooiste plekjes ontsiert. Wanneer dat meer en meer doorwerkt verwachten we daarvan meer resultaat dan van polilie-toezicht. Een ieder werke daar toe mede F LITWINOF OVER GENEVE FELLE KRITIEK Moskou, 10 April. (V. D.) Litwinof, die thans te Moskou teruggekeerd is, heeft aan een medewerker von dc Iswestio verklaard, dot hij met het op de voorbereidende ontwape ningsconferentie te Genèvc bereikte resultaat tevreden is, daar men de doelloosheid van de werkzaamheden der voorbereidende ontwape ningscommissie heeft kunnen vaststellen. De in 'de conferentie door de meerderheid aangenomen resoluties zullen waarschijnlijk niet alleen het laatste woord der commissie, doch ook dat van den Volkenbond op het ge bied der ontwapening zijn. Echter zal het niet het laatste woord zijn der volken, die bedro gen worden. HET COMMUNISTISCH COMPLOT IN JAPAN PROPAGANDA VAN MOSKOU Londen, 10 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Tokio heeft de Japansche rc- gcering bekend gemaakt, dot de arrestatie de! communisten is geschied, omdat zij den be- staanden staatsvorm omver wilden werpen. Do communistische beweging is den laatsten tijd door den terugkeer van in Rusland opgeleide propagandisten bijzonder roerig geworden. Ei bestaat reeds een tot in onderdeden doorge voerde organisatie, die ook door studenten en professoren wordt gesteund. Tegen 150 ge arresteerden is reeds rechtsingang verleend, terwijl dit voor 300 binnenkort het geval zal zijn. De regeering heeft ook dc ontbinding van de vereeniging van arbeiders en boeren gelast, dio bij de zaak eveneens betrokken moet zijn. De Engclsche bladen melden, dat de binnenlandsche toestand m Japan zeer ern stig is en wijzen erop, dat de communistische propaganda, die per radio wordt gevoerd, vee) gevaarlijker is dan de bedreiging met een aan val van de zijde van ccn buitenlandsche ge wapende mogendheid. In sommige Japansche kringen gelooft men, dot de a.s. processen het bewijs zullen leve ren, dat de derde Internationale gelden ver schafte, zoodat het mogelijk is, dat de betrek kingen tusschen Japan cn sovjet-Rusland ge spannen zullen worden. De regecring is voornemens bepaalde hoog leeraren te ontslaan, die sympathie betuigd hebbc-n voor de communisten en de sociale studiegroepen te ontbinden. HET INCIDENT OP DE ROYAL OAK. Een hartelijke handdruk. Na het scherpe conflict, dat dezer dagen voor de krijgsraden ie Gibraltar is uitgevoch ten tusschon kapitein Dcwar en commander Daniel eencr-, schout-bij-nacht CollarJ ander zijds, naar aanleiding van het gerchtmakende incident op de Royni Ook. verdient het zeker vermelding, dat eerstgenoemde laatstgenoem de bij zij-n vertrek uit Gibraltar in zijn hoïel opzocht om afscheid van hem te nemen. De twee zeeofficieren hebber elkaar de hond ge drukt, zijn eenigen tijd bijeen gebleven cn zijn, zoo wordt gemeld, op zeer hartelijke wijze van elkaar gescheiden. Het gesprek, dat zij met elkaar hebben gevoerd, kwam hierop neer, dat zij beiden de heele zaak ten zceiste betreur den, welke, toen zij rees, bij geen van beiden de gedachte deed opkomen dat zij zoon ge weldigen omvang zou annnemn. Kort na het vertrek van den schout-bij-nacht naar Londen vertrokken ook de twee andere officieren mot een ar-dcr schip naar Londen. Commander Daniel had ook het pkn, den schout-bij-nacht vaarwel te zeggen, doch toen hij aan het hotel kwam. waor de schout-bij- nacht legeerde, was deze reeds vertrokken. Comman'der Daniel schreef den schout-bij- nocht daarop een brief, die hem zou worden nagezonden. HET ANTI-OORLOGSPACT. Het Britsche standpunt. Uit Londen wordt bericht, dat de Britsche regeering met de meest welwillende aandacht de voorstellen tot het buiten de wet stellen van den oorlcg zal overwegen, die Frankrijk en dc Vcreenigde Staten besloten hebben aan Groot-Brifannië en andere mogendheden voor te leggen OVERSTROÜM1NG IN TURKIJE. De rivier Seyhan heeft haar dijken doorbro ken en in de vlokte van Toezla katoen- cn korenvelden met een oppervlakte van 100 H-A onder water gezet. De overstrooming is in den nacht begonnen Er is vee bij omgekomen. DR. SEIPEL NAAR KARLSBAD. W e e n e n 1 0 A p r i 1. (H N.) Dr Seipcl is naar Karslbad vertiokkcn, waar hij 3 weken zal folyve om een kuur tc ondergaan, j Langcstraat 49. Tel. 190, Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse NIEUWE ONRUST IN MAROKKO VERSCHEIDENE DOODEN P a r ij s, 10 April. (V. D.) Naar uit Ra bat gemeld wordt, is gedurende de laatst» week in Marokko een toenemende agitatie tegen Frankrijk waargenomen. Een Fransche trocpen-afdecling werd door benden overval len, waarbij drie soldaten werden gedood cn een soldaat werd gewond. Een andere post verloor twee manschappen. Drie beambten, die Zaterdag werden uitgezonden om verniel de telefoonlijnen .tc herstellen, werden in eer. hinderlaag gelokt cn gedood. In het zuiden werd een bende uiteengedre ven, waarbij dezo "negen dooden verloor. NOODLOTTIGE BRAND VIER KINDEREN OMGEKOMEN In den nacht van Maandag op Dinsdag brandde een op tien minultti ef stands van Lenghtlwigsdorf (Silezië) gelegen boerderij geheel af. Vier kinderen van 5 tot 10 jaren oud kwamen in de vlammen om. Men ver moedt, dat er brandstichting in bet spel is. DOOR EEN TREIN VERRAST DRIE SLACHTOFFERS Te Zürich werden gisteren in het centraal station zes wegwerkers door ren trein verrast. Drie hunner konden zich niet tijdig verwijde ren, werden door de electrische locomotief ge grepen en gedood. EEN SCHOUWBURG VERBRAND BELANGRIJKE SCHADE La der. nacht van Vrijdag op Zaterdag is in den schouwburg te Krakatau een brand uitge broken, die het gebouw ten deele in de asch legde. De schede wordt op 500.000 zloty ge schat, terwijl het gebouw slechts voor 225.000 verzekerd was. Als oorzaak van den brand wordt lichtvaardig omgaan met licht door het schouwburgpersoneel opgegeven. BEKEND ENGELSCH JOURNALIST OVERLEDEN. Londen, 70 April (H. N.) Edward Ray mond Thompson, de hoofdredacteur van de Evening Standard, is vandaag plotseling ge storven. Onder den naam E. T. Raymond heeft hij tal van politieke personen getevkend. Zijn eerste boek. getiteld „Uncensored Celebrities", verscheen jaren geleden cn hierin heeft hij evenals in volgende werken een bre.ede groep van politieke personen der laatste 30 jaar be schreven. Zijn biografie van Disraeli wordt als zijn beste werk beschouwd. FRANSCH-CANADEESCHE TELEFOON VERBINDING. Heden zal een geicgelde telefoondienst tus schen Frankrijk en Canada worden ingewijd, op dezelfde voorwaarden als die tusschen Frankrijk cn de Ver Staten. COMMUNISTISCHE PARTIJDAG IN DUITSCHLAND. Berlijn, 10 April. (H.N.) Tijdens de Paaschdogcn is te Berlijn de zevende partijdag- der communistische arbeiderspartij van Duitschlond gehouden, die door gedelegeerden uit alle dcelen van Duitschland bijgewoond werd. Sympathie-betuigingen waren uit Ne derland, Tsjecho-Slowakije en de Ver. St. ont vangen. Het kwam tot herhaalde botsingen met de politic. Verscheidene bezoekers van den partijdag droegen op zichtbare wijze dolken en messen, die dc politie hun afnam. Er hadden verscheidene arrestaties plaats. DE INCIDENTEN OP DE SALOMONS EILANDEN. Londen, 10 April (H. N. drl.) De minister van koloniën heeft luitenant-kolonel sir H. C Moorhouse aangewezen om naar de Salomons eilanden te gaan om een onderzoek in te stel len near de omstnnd:gheden, waaronder de moordadige aanvallen op de regeeringsombte- naren in Februari cn October 192 7.. Kobben plaats» gehad. DE GEARRESTEERDE INGENIEURS HET A.S. PROCES Moskou, 10 April. (V. D.) Het rapport van het vooronderzoek in de zaak tegen de in het Donetzgebied gearresteerde Duitsche inge nieurs is tc Moskou aangekomen. De geai res teerden worden beschuldigd van economische en politieke sabotage en van economische spionnage. De procureur-generaal Krylenko had een langdurige bespreking met den voorzitter van het Opperste Gerechtshof over het tc voeren ptoces. Morgen zal do definitieve datum worden vastgesteld, waarop het proces zal aanvangen. Dc aankomst tc Moskou. B e r I ij n, 10 April. (H. N.) Naar uit Moskou wordt gemeld, zijn de gearresteerde Duitsche ingenieurs te Meskou aangekomen. Het tijdstip van dc aankomst was streng ge heim gehouden en terstond bij de aankomst to Moskou werd de wagon, waarin de Duit- schers zich bevonden, door een afdccling van dc Gcpeoe omsingeld. De gearresteerden wer den in outo's naar de gevangenis gebrocht. Zij zullen geen verder verhoor ondergaan, daar de dagvaarding reeds gereed is gemaakt. Naar verluidt, worden de Duitschors van de overige gevangenen afgezonderd gehouden en genieten zij ook enkele voorrechten. KETELONTPLOFFING DOODEN EN GEWONDEN Uit Nice wordt bericht, dat tengevolge van de ontploffing van een ketel in een villa te Grasse twee arbeiders zijn gedood en zes ern stig gewond. Een persoon wordt vermist. De schade is aanzienlijk. EEN KRUISTOCHT VAN BRITSCHE DESTROyERS. Do Britsche destroyers Ambuscade en Amazon verlieten gisteren Portsmouth voor een kruistocht naar dc kust van Zuid-Amerika. Deze destroyers zijn de eerste, sedert den oorlog gebouwd en werden op stcpcl gezet volgens het program von 1924. Verwacht wordt, dat de tocht waardevolle inlichtingen zal oplevefen wat betreft de capaciteiten der beide schepen, die, hoewel elk hunner een snelheid heeft van 37 knoopen en dezelfde bewapening voert, eenigszins van elkaar ver schillen in omvang èn bouw. DE TOESTAND VAN EX-KEIZERIN ZITA. B e r 1 ij n, 10 April. (V. D.) Uit San Se bastian wordt gemeld, dat cx-keizerm Zita van Oostenrijk in zoover hersteld is, dat zij het bed kan verlaten. PRINSES MAR/ VAN ENGELAND NAAR PALESTINA. Prinses Mary, burggravin Lascellcs, vertrekt vandaag van Egypte naar Palestina, waor zij de gast zal zijn van dun, hoogen commissaris lord Plumer. De prinses was verrukt over haar verblijf in Egypte, dat door mooi weer begun stigd werd. BRUTALE ROOFOVERVAL. Uit Berlijn wordt bericht, dat een brutale roofoverval Maandag in de buurt van Perlc- berg werd bedreven. Twee mannen brachten door een dwars over den weg gespannen touw 2 motorfictscrs tot vallen. De motorfietsen wer den volkomen vernietigd en dc berijders liepen ernstige verwondingen op. De roovers dwon gen de beide gewonden met gestrekte revolver hun armen in de hoogte houden; één hunner slaagde er in te ontsnappen, de andere werd van alles beroofd. De politie, die door den ontsnapten fietser gewaarschuwd was en de boschwachters zijn er nog niet in geslaagd dc daders te arres- teeren. PLATINA IN SIERRA LEONE. Londen, 10 April. (H. N. Draadloos). Het departement van koloniën deelt mede, döt de regecring van Sierra Leone tal van aanvra gen heeft ontvangen in verband met de ont dekking van platina in deze kolonie. Rechten om te pTOspectcercn zijn toegekend aan cïle aanvragers, die geschikt schenen en de regee ring der kolonie hoopt binnenkort in staat tc zijn mijnrechten tc kunnen vcrlecncn. De re geering acht het echter gcwenscht mee te Joe len, dat aanvragen voor de uitsluitende licen ties voor het prospectceren reeds voor bijna het gehcele betrokken gebied ontvangen zijn, dat door de directie van den geologischen dienst aangewezen is als in aanmerking ko mende voor onderzoek. DUITSCH-SIAMEESCH HANDELS VERDRAG. B e r 1 ij n, 10 April. (V. D.) Te Bangkok werd op basis van meestbegunstiging het Duitsch-Siameesche handelsverdrag ondertce- ker.d, dat in de plaats treedt van de tot dusver van kracht zijnde vQorloc&ias Qv&cenkom- S. WEERBERICHT 11 APRIL. Hoogste Barometerstand 771.2 Abisko. Laagste Barometerstand 742.S Valentia. Verwachting tot den avond van 12 April. Zwakke tot matige Zuidelijke tot Zuid-Westelijke wind, toenemende bewolking, later opklarend, kans od regen of onweersbuien, later 5K' Koeior. Vïf. ft (ft ,>ft ftt ftc. KROM MEST RAAT 4-6—8. TEL. 341 LANGESTRAAT 32. 0* •IÜ COCOSLOOPER gegarandeerd de ie kwaL 1» ZEER GROOTE SORTEERING q 50 c noo v.M. looper 70 M. looper en tapijt 100 c.M. tapijt COCOS- f 0.00 1.30 - 1-75 X*". Tapijt, leverbaar ook in fc? 120. 110, 180. 200 c.M. breed. VERKIEZINGEN TE CHICAGO POLITICI ONTVOERD Uil New 7ork wordt d<.d. 10 April gemeld Vrijwel de geheete politie van Chicago bene-* vens duizenden vrijwilligers bewaken de stra- ten ter gclegcnhed van de heden tc houden preliminaire verkiezingen, waarbij tegenover el kaar staan de rcpublikeinsche groep, waartoe» mayor Thompson behoort, die gouverneur Small steunt voor een nieuw mandaat uls gou verneur en de aanhangers vnn zijn tegenstan der senator Deneen. Politiebeambten in auto's pntrouilluere'n in do stroten om het werpen van bommen en schietpartijen te verhelderen. Hedenmorgen vroeg deelden de aanhangers van ccn plaatselijk politicus aan de politic mede, dat deze verdwenen was, waarschijnlijk ontvoerd om hem te beletten aan dc verkiezing deel te nemen Een ander bekcr.d plaatselijk politicus is eveneens ontvoerd dcor gewapende mannen. EEN WOESTELING. Trier, 10 April. (FLN.) Naar de Neun- kirchcner Ztg. meldt, kreeg Zaterdagavond in ten café te Hamborr. ccn aangeschoten Fran sche douaneambtenaar twist met 2 andere gas ton. Hij trok een revolver en doodde een jon gen arbeider, terwijl hij een tweeden gast ern stig verwondde. Daarop vluchtte hij naar zijn woning, waar hij zich verbarricadeerde cn op de gendarmes, di> hem achtervolgden, in totaal 80 schoten loste. Gelukkig werd niemand ge raakt. Ten slotte stak hij het huisraad van zijn woning in brand, richtte toen den revolver tegen zich zelf en joeg zich een kogel door het hoofd. Toen du gendarmes do woning binnen drongen, vonden zij den man dood liggen. ENGELANDS RELATIES MET IBN SAOED. Een conferentie tc Djcddah, Londen, 70 April. (V. D.) l"hans is antwoord ontvangen van Ibn Snocd. koning van Nejd, waarin hij zijn voldoening te ken nen geeft over het voorstel der Britsche regee- ring betreffende een ontmoeting tusschen hem en sir Gilbert Clayton te Djeddah ter be spreking van de verschillende zaken, die be handeld moeten worden ter verzekering van do goede betrekkingen. Sir Clayton zal onmid dellijk uit Londen naar Djeddah vertrekken, waar hij einde April zal aankomen. PAASCHONGELUKKEN IN POLEN. Warschau, 10 April. (H. N.) Te War schau zijn door het z.g. Paaschschieten 2 per sonen gedood en II ernstig gewond. Het ge bruik von het Paaschschieten is in Polen vooral ra den oorlog zeer toegenomen en cischt iqder jaar tal van slachtoffers. OOSTENRIJKSCH COMMUNIST TE PARUS GEARRESTEERD. Par ij s, 70 April. (H. N.) Dc politic hceff Zondag den secretaris van de communistische internationale Schuilei gearresteerd, toen Uij op het nationale congres der communistisch' vcreenigingen to St. Denis een rede hield. Hij werd sedert December van verleden jaar ge zocht. Schüller was in opdracht van de coin- munistischo internationale naar Parijs gekomen, teneinde de Fransche communisten aan te spo ren zich duchtiger te laten gelden. Het kabinet heeft de uitzetting van Schüller gelast, zoodst hij vanavond over de grens zal worden gezet. DE OPIUM-COMMISSIE. Dc opiumcommissie van den Volkenbond komt morgen te Geneva biiccft,_^r

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1