DE EEMLANDEü BUITENLAND. Zaterdag 14 April 1328 2öe Jaargang ivo. 244 AMERSF. KUNSTKRING „ami cm a" Pianohsniie! v.Si. Louis Klein OOST-INDIE Firma Rff. A. Ramsélaar DE DUITSCHE POGING OM OVER DEN OCEAAN TE VLIEGEN ABONNEMENTSPRIJS P" 3 Qaand« voor Amersfoort f2.10. per maend (0.75. per weck (mei gr.tli verzekering tegeo ongclukkcnl f 0.17'/, Binnenland franco per post per 3 maanden I 3.-. Afzonderlijke nummers (0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. J13 DIQECTELUR UITG EVEQ.' J .VALKHOF? DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van I4 regels f 1.05 oei Inbegrip van een bewijsnummer. -1"-elke regel meer f0.25. Ltefdadlghelds-advrrteotlto voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlfcn „KEITJES" bg vooruitbetaling 5 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE AANSLAG TE MILAAN DE HOOFDSCHULDIGE GEARRESTEERD Rome, 13 April. (H. N.) In ha zot,ink- bjxe paleis zijn tal van telegrammen van bui- tenlandsche staatshoofden en staatslieden ont vangen in verband met den aanslag op dei, Loning. Te Rome veroorzaakte het bericht van den aanslag grootc verslagenheid. Tot 's avonds laat bewoog zich een groote menigte op straat in de hoop nadere bijzondccrheden te kunnen vernemen. De strijkjes in de cafés en restau rants moesten voortdurend den kcningsmarsch spelen en telkens kwam het tot spontane huif de betoogingen voor den koning. Het aantal «dcoden is t.ians tot 7 gestegen, terwijl van verschillende ernstig gewonden de toestand zeer zorgwekkend is. Dc begrafenis der slaoln- cifers zal Zaterdag op het grootc kerkhof tc Milaan plaats hebben ch een nationale gebeur tenis worden. De bladen v oD-deelen den aan slag natuurlijk ten scherpste, dcch geven te verstaan, dat het fascisme wel greotere moei lijkheden dan deze zal overwinnen. De be kwaamste rechercheurs uit Rome zijn naar Milaan vertrokken om de politic a'.daoi bij het onderzoek ter zijde te slaan, Rome, 14 April. (V D.) Nanr uit MÜnan ■wordt gemeld, is dc koning uit Milaan vertrok ken hij heeft zich naar Lecco begeven Voor zijn vertrek heeft hij <cn bedrag van 50 000 lire beschikbaar gesteld voor dc nagelaten be trekkingen van dc slachtoffers van den aanslag. Ook in de stad Milaan werd met het zelfde doel oen collecte gehouden dc burgemeester heeft voor een bedrog van 100.000 lire ingo teekend. Milaan, 13 April (IT. N.) Het aantal slachtoffers van den aanslag op den kening is tot 19 gestegen, daar nog 3 zwaar gevonden overleden zijn. B e r 1 ij n, 13 A p r i 1. (H. N.) Naar het agentschap Trans Alpina uit Rome meldt, zou de politie erin gcslangd zijn, den doder van den aans'og te Milaan te arresteeren. Aanvankelijk trachtte hij te ontkennen, dooh tenslotte moet na een scherp verhoor bekend hebben. R o m e, 1 3 A p r i 1. (V. D.) Hocwrl dc auto riteiten met betrekking tot den aanslag op ko ning Victor Emanuel het grootst mogelijke stilzwijgen in acht nemen, weten de nm'.dag- bla^den uit M laan te pielden, dat er reeds spo ren van de daders zouden zijn ontdekt, met het gevolg, dat talrijke arrestaties verricht werdén. Dc Piccolo schrijft, dot dc Milaonsche p:-!;- tie;.r>Tectuur door een anoniemen brief van een te plegen aanslag op de hoogte gesteld werd. In verband hiermede werden door de politie uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Op den avond voor don aunslug zou men op het plein voor de tentoonstellingsterreinen verdachte personen hebben bemerkt, terwijl kort voor dc explosie een vrouw werd gesig naleerd, die de aandacht trok door hca zon derling gedrag. Talrijke arrestaties. Uit Milaan wordt nader bericht, dal ongeveer 200 personen door de politie zijn cangehcu- den. Het zijn voornam»: lijk anarchistische elc- tocr.ten. Deelneming van Hindenburg. Hindenburg heeft den koning van Italië tele grafisch gelukgewcnscht n et zijn redding van den aansmg tv Milaan. Dc ir.druk te Moskou. Kot no. 15 April. (V. D.) Naar uit Mos kou gemeld wordt, heeft de aanslag op den koning von Itelie in Moskousohe kringen die- pen indruk gemaakt. Men twijfelt cr niet aan, dat de aanslag het werk is van anarchisten, die door vermoording van den koning het Musso- lini-regiem wilden fnuiken. Deze poging tot nicord had onnoemelijk grooten invloed op het Ibinnenlandsch-politieke leven van Italië kun- nen hebben. Op het oogenbük, wuarop het be richt van den bomaanslag te Moskou ontvan gen werd, bevond de Italiaansche ambassadeur zich juist bij Tsjitsjerin. Deze bracht hem uit naam van de sovjet-regeering zijn gelukwen- schen met het mislukken van dc misdaad óvei. Nadere bizonderheden. Men meldt uit Berlijn aan de N.R.C. De geheelc Italiaansche politic is op zoek naar de schuldigen van don te Milaan geplceg- den aanslagoveral worden klopjachten c-p anarchisten gehouden. De politie tc Milaan had een anoniemen brief ontvangen, waarin een gewezen leider van een anarchistische groep haar waarschuwde, dat oen aantal anar chisten iets vreeselijks in hun schild voerden De politie had overigens reeds onafhankelijk van deze waarschuwing uitgebreide veil'g- hcidsmaatregelen getroffen en dit voorn.vmclij in dc straten, waarlangs de koninklijke stoet zich naar de jaarbeurs zou begeven. Deze stra ten waren door troepen afgezet, terwijl zich overal agenten in civiel tusschen de menigte bewogen. Een dezer agenten is bij den oans'.og om het leven gekomen. Hij leunde op het oogenbük van de ontploffing tegen de lantaarn, waarin de helsche machine verborgen zat De autoriteiten zijn er van overtuigd, dat dc aanslag het werk van anarchistische elementen is. Zooals gewoonlijk waren kort voor de aan komst van den koning talrijke recidivisten en verdachte politieke elementen in hechtenis ge nomen. De portier van het huis, voor hetwelk de bom ontplofte, werd eveneens gearresteerd Uit het door deskundigen gevo»mde onderzoek is gebleken, dat de vervaardigers van dc bom Donderdag 19 April Toegang voor abor.ne's Kaarten vcor leden Kunstkring f 1.80 Voor niet leden f 2.50 (rechten inbegrepen) Utrechtschestraat buitengewoon goed op dc hoogte mul h-t om- gaan met ontplofbare stoden moeten zijn ge weest. Het buitengewone gerechtshof t<u bc- scheirning van den stunt is tei \ooilz« tting var- Het onderzoek van Rome naar Milaan gereisd. Mussolini vertoefde in zijn kabinet op het departement van bihnctilandsche zaken, toei. :»ij op de hoogte- werd gesteld van hetgeen te Milaan was gebeurd Hij ontbood t< rstond Bianchi, den ond' Lstaatss-crctaris vap binnen- landschc zaken, den hoofdcommissaris van politie en furoli bij zich, teneinde tc overleg** gen, welke maatregelen ter bescherming vat. rust en orde dienden tc worden getroffen. In verschillende steden werden reeds non: onn- 1 tiding van den aanslag betoogingen gehou den, maar nergens vonden incidenten pleats. Mussolini heeft aan koning Victor Emanu een telegram van hulde gezonden, can den burgemeester van Milaan seinde de duro o.o.. ..Strooi voor mij bloemen op de lijken van de slachtoifers van de gewcténloozo misdaad van machteloos en barbaaisch anti-fascisme Groet die gewonden on vvensoht hun namens mij ge luk de vijanden zullen de ©verhand niet be halen". HET ANTI-OORLOG,SPACT VOORSTELLEN AAN DE GROOTE MOGENDHEDEN Londen, 15 April (H N.)) Houghton, de ge zant der Ve reen ij igrle staten te London, heeft aan sir William Tvrrcil den permanenten ön- dersti.atssecrctaris voor buitenhndscho zaken, een nota Overhandigd met een afschrift van de correspondents, in den laatsmn tijd tus schen do rege.-ring dor Véreervigd' Staten cn die van Frankrijk gewisseld over het idrag om <tc:i oorlog in den bon te*docn. Een der gelijke ncta is cok te Berlijn, Rome en Tokio overhandigd. Hoewel de Fransche cjy'tl e Air.c- rikoonsche regeeringen nog niet lot eve reen- stemmine zijn gekomen crntrcr.t don tekst \an een dergelijk multilateraal verduur, beseft de openbare meerling in Engeland ten volle het belang van d.- bereidheid om tot -i zeedenige overeenkomst toe te treden. IT. t voorstel kan verzekerd zijn vm een nauwgezette en welwillende overweging door de Britsche regcering. Erkend wordt dat een verdrag volgens do lijnen van het Ame- rikannsche voorste' zoo geredigeerd kan wor den, nat het niet in conflict kemt met de vor- Tilichlingcn van de staten, die lid van den Vol kenbond zijn, doch geheel in overeenstemming zal zijn met do beginsel m, die aan het co venant ten grondslag liggen cn dut het .toetre den von dc groote mogendheden met inbe grip van de Vcreenigdc Stoten tot een derge lijke ove eenkomst het morcelc geweten van die wereld ten zeerste zal versterken. Uit New York wordt d.d. 13 April gemeld: Kellogg heeft Engeland, Duitschland, Italië en Japan uitgenoodigd cm zich bij Frankrijk en dc- Ver. Staten te voegen om te onderhande len over ren algemeen verdrag, d.:t de naties verplicht geen oorlog te voeren. Er worden heden nota's overhandigd in de vier betrokken hoofdsteden. Een telegram uit Londen d.d. 15 April houdt in De tekst der Amcrikaansche nota aan En geland is gepubliceerd, evenals het ontwerp van het verdrag, dot do regeering der Vcr- eenigde Staten beicid is te sluiten met do Duitsche, 'ILanscbe, Italiaansche en Japan- sche regeeringen en elke ifndere regcering, die het wenscht. Met ontwerp verbindt do onderteekenaars om van den oorlog of te zien als een instru ment van nationale politiek cn t. pegen on derlinge geschillen nooit andcTs dan dooi vreedzame middelen op te lossen.. De nota vijst op dc bedenkingen, dooi Frankrijk geopperd betreffende de verplich tingen, voortvloeiend uit het verdrag van den Volkenbond, van Locarno en andere, en ver volgt dan „Mijn regeering heeft niet toege geven, dat deze overwegingen cenigc wijzi ging zouden vereischcn in hoar voorstel be' treifende een meerzijdig verdrag cn :s van meening, dat elke natie, van de wereld, met het oog op haar eigen belangen, evengoed als die van de heclc familie der natir-s, tot cëh dergelijk verdrag kon toetreden. Zij gelooïi bovendien, dat het sluiten van een verdrag door Frankrijk, Engeland, Duitschland, Italië, Japan en de Vcreenigde Staten van een vei- drag, ten gunste van een vreedzame beslech ting van internationale geschillen, een gewel digen moreclcn indruk zou maken en ten slotte alle Stoten tot toetreden zou bewegen De hoofdzaak is, dat de Britsche, Duitsche, halioansche en Japansche regeeringen nu een gelegenheid hebben om formeel te beslissen in hoever enige van haar bestaande verplich tingen een beletsel zijn voor de deelneming met de Ver. Stoten in een onvoorwaardelijke afwering van den ccrlog. De nota vraagt eindelijk, welkt- bepaalde wijzigingen, voor het geval Engeland het voorstel niet gunstig zou ontvangen, dit l ind d.iorom zou willen aanbrengen cm het aan nemelijk te maken. Staatssecretaris Kellogg heeft in veiband me: de overhandiging d i anti-oorlogsnotn aan Duitschland. Eng' land, Italië en Japan «en communique uitgegeven, waarin gezegd woidt, dat de stop m volkomen overeenstem ming met de Fransche regrering ondernomen is. zondi-r echter Frankrijk daardoor met be trekking lot het Am-ril inschc ontwerp op uenige wijze le binden. D- règecriiig der Ver- Stoten hecht het grootste belang aan de thans begonnen' ond.hor.delingen niet d- 5 mo gendheden en hoopt cr: stig, -t d poging niet succes bekroond znl worden en tot het spoedige sluiten van een verdrag zal leiden. De regcering dei Ver. Str.ten zal eveneens in ets orL nrc-fd loten o;n eventueel t. clin'schc n i ijkheden op '.e lessen cn veitiouwt, dat de ard-vn- rcgeciingen eveneens olies zullen doen oni een overeenkom,'t inzake r< n icrdrngs- tekst te bereiken. DE MISS CALELL-FILM DE VERTOONING IN AMERIKA C-AAT DOOR New o r k. 13 Apt" ik (H. N.) D> censoi heeft de niiss Cuvell-film vrijgegeven. Hij ver. klaarde, dat r geen reden er. bestonden o.n het verlof tot do vertooning tc weigeren. De film kan derhalve /orden vertoond, icnzij nog een rechterliik verbod volgt, waarop van vel schillende zijden, o n. door den vroeg;in Amcrikoonschcri gezant t«' Berlijn. Gtterord, wordt aagcdicngen. Dc L'. clcn, vooral die an Hearst, verklaren zich o-vr het algemeen tigci- de valocning van dc film. daar dit slechts «'cn rassen-strijd zal bevorderen cn inc;JeiitC!i z-ii uitlokken. Daarentegen l.ebben vers rhi'.'vndc vrouwer.vereenigingcr. zich voor dc rtocing verklnnid wegens d p k ifis-tische j.tr;-kkiiij van de film. DO VLUCHT'VAN COST ES EN LEBR1X. Parijs, 13 April. (H. N.) De i iiêgcrs Ccstcs en Lebil:-. zgn te Bas ST.\BILJSATIE VAN DEN DINAR. B e r 1 ij n, 13 April. (V.D.) Naar gemeld wordt, heeft dc ministerraad van Zuid-Slaviè besloten den dinar te stabiliscercn tegen den koers ven 9.15 Zwitscrsche francs per 109 dinnT. DE KRAKATAU WEER AAN HET WERKEN Batavia, 1 4 A p r i 1. (Anctu). Na ccn rust- p«*riode vcn 12 dagen is de Krokctau opnieuw beginnen te w« rken. De hoogte ven de erupties bedraagt 59 M. UITGESTELDE BI:STUURSBÉNOEMING. Semarang 14 April. (Aneta). De Lo comotief meldt, dut de bestuurshervorming in idden- en Oost-Ja va uitgesteld is tct 1 Ja nuari 1929, voornamelijk tengcvo'.gi van de moeilijkheden inzakt- het verkrijgen van ge schikt personeel. Voorloopig zijn die moeilijk heden opgelost door het vermen van grootcrc residenties oei; op WAst-Java. WEERBERICHT 14 APRIU •5? Hoogste Barometerstand 771.1 Stensele Barometerstand 74S.3 I.nngstc Vnlentia. Verwachting tot den avond van w 15 April w Xx Krachtige tot matige Noord-Oos- A lelijke tot Ziiid-Oostelijke wind. half tot zwaar bewolkt of betrok- w V& ken. weinig of geen sneeuw, wrinig verandering in temperatuur. KROK.IflF.STRAAT 4-6—8 TEL. 341 LANGESTRAAT 52. ALLOVERNETS voor GORDIJNEN 9, 12, 15, 19, 221/a, 25 ct. enz. Zeer gicoïe sorteering vooral ook in de beler3 kwaliteit. iXr.(ÏX&jXc iXtU-U i-'-t ïXé7c6X832èSXt6Xè itr s» s» «Iw gekomen en terstond Aleppo. J- -71" raar ONJUISTE BERICHTEN OVER EEN NOODLANDING AAN N c w-7 s-, 15 April. (H. N.) Den ge- licch-n dar. heeft op cn bij het vliegterrein A'iitcheficld buitengewone drukte gcheerscht. Er was c en ontzaggelijke inenschenmcnigte op de been en het tc-rrcin had veel van een legcr- '.IInip weg. Tal van daghandclanrs hadden zich met allerlei waren opgesteld en maakten uit- lekende zeken. De menigte wachtte natuur- li.ik vol spanhin r op"^?^ berichten omtrent de Bremen, doch tct bijna II uur Amerikaonschcri tijd werden slechts weinig betrouwbare berich ten ontvangen. Orn half elf werd het eerste be richt der ,Canader-sche marine bekend, dat een vliegtuig boven Kingsport in Nieuw Schotland was gezien, in Wcst-Zuidwcstclijke richting vliegende, waarvan men vermoedde, dat het d Bremen was. Daarna volgden met min of meci 'enge tusschenpoozen berichten uit verschillen ds plaatsen, waar men het vliegtuig had zien T SLAGEN VAN DE VLUCHT DE CANADEESCHE KUST passeeren, c! ;t cn. 11.45 uur boven Yarmouth in Nieuw Schotland en oni 1.45 uur boven Srcc'/.ton in dc buurt von Boston in den staat Massnchussetts gesignaleerd werd. Dc spun- nirg nnrn voortdurend toe. Op het Curtiss- terrein stond het Junkervliegtuig gereed, dat met mej Jur.kcrs wilde opstijgen om de Bremen tegemoet te gaan. Het vliegtuig begaf 'ich enkele malen naar het vliegterrein van MilchclField, door dc menigte luidruchtig toe- g .-juicht. Verder werden op het Mitchclficld 7 vliegtuigen gereed gehouden cm de Bremen te- ■cmoct te vliegen Do Bremen schijnt op groo- tc hoogte te hebben gevlogen, zoodat men fci- •elijk slechts gissingen kon maken. De span ning Heef tot op het laatste oogenbük aanhou den. Toen werd bericht, det ten noorden van het schiereiland Manhattan een groot vliegtuig was gezien, waarvan men echter niet kon vast stellen, dat het c!e Bremen was. Tevens deed een ander bericht de ronde, volgens hetwelk de Bremen in Atlantic City, 150 K M. ten zuiden van New-York was geland. Cp Mitchclficld wa ren intussrhen uitgebreide voorzorgsmoatrege- 'etj getroffen, om het terrein vrij te houden. Een dubbel cordon was opgesteld, om de me nigte in bedwang te houden en een groote of- deeling motorpolitie stond bereid om terstond elders heen te gaan, indien het vliegtuig soms op ccn andere plaats mocht dolen. Londen, 13 April. (H. N. Draadloos). Uit Nieuw Schotland is bericht ontvangen, dat een vliegtuig vanmorgen gesignaleerd is, waar van rr.cn aannam, dat het 't Duitsche vliegtuig Bremen was De kapitein van hot Cnnadecscho regeeringsschip Arros rapporteert, dat hij een vliegtuig met verscheidene personen aan boord heeft gezien, doch dot tc hoog vloog om do onderschcidingsteekenr-n te kunnen onderken nen. Hetzelfde vliegtuig schijnt op verschillen de pluatsen in het Yarmouth-district te zijn ge zien. Tot nu toe is echter geen bevestiging ont vangen, dat het desbetreffende vliegtuig dat van kapitein Koehl cn baron von Hühnefeld was, die door commandant Fitzmauricc van den Ierschcn vrijstaat vergezeld worden. B e r 1 ij n. 13 A p r i 1. (H. N.) Om half elf Duitsche tijd was tc Berlijn nog geen definitief bericht omtrent het verblijf van de Bremen ont vangen. Volgens' sommige berichten zou het vliegtuig boven Boston gesignaleerd zijn, an dere melden, dat hot in de buurt van New-York geland zou zijn. Dc onzekerheid is misschien «e verklaren door de' groqto hoogte, waarop dc Bremen vliegt. Volgens de laatste berichten uit New-York is de drukte op het vliegterrein van 'Mitchclficld ontzettend. De aandrang van de menschenmcnigte wordt steeds grooter en de afzetting is reeds doorbroken. Walker, dc burgemeester van New-York, kwam 9 uur Grecnwichtijd op het vliegterrein aan. De spon ning onder ïïct publiek is ontzaggelijk. B e r 1 ij n. 13 A pril. (H. N.) De laatste be richten uit New-York zeggen, dat men zich op het vliegterrein vun Mitchclficld ongerust be gint te maken over het uitblijven van verdere berichten over de Bremen. Tenslotte kwam gisteravond het bericht, dat de Bremen op het Mitchel-viiegveld was ge land. Hot enthousiasme, door dit voorbarig be richt gewekt, werd echter spoedig te niet ge daan door een démenti, waarin de juistheid van het telegram inzake den geslaagden tocht werd geloochend. Men had te doen met een verzin sel, dat alom groote teleurstelling heeft gewekt. Naarmate de tijd vorderde, werd het lot der vliegers hoe langer, hoe onzekerder geacht en begon men te vreezen, dat ook ditmaal de avia- teurs hun onderneming met den dood hadden moeten bekoopen. Tot plotseling een bemoedigender bericht bij ons binnenkwam. V. D. seinde ons namelijk hedenochtend: Het Duitsche vliegtuig Bremen heeft op het Greenleyeiland (aon de kust van Canada), een noodlanding moeten d<>cn. Het toestel is b'cht beschadigd, doch do vliegers bleven ongedeerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1