F\ DUIM BURGER LIEDERAVOND MAXKLOOS LTTuvcxTzfi DE ËEMLANDÊD AMERSF. KUNSTKRING Jongens- en Meisjeskousen, SI Prima Chan'ung, BUITENLAND. Maandag 16 April 192a *t>e jaargang wo. z4o Schitterende collectie Koeden ARNHEMSCHEWEG 26 Pracht modellen DAMES MODEZAAK DE TOCHT VAN DE BREMEN OVER DEN OCEAAN „AMICITIA" Pianoliande] v.h. Louis Klein alle maten en kleuren. c. Firma M:, A. Ramselaar j» tf %c 'i' ABONNEMENTSPRIJS per 5 mamoden voor Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75. per week tinei gratia oereekerlng tegen ongclukkenl f 0.171/,. Binnenland tTaoco per post per 3 maanden f 3.- Afionderll|ke oommera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 515 DIDECTEUR - UITG EVER! J.VALKHOff DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN .•an I—Srcgtls# 05 «ei inbegrip vat» ee» oewijioummef. elke regel tnce» f0.25 Liefdadigheids advertentie® «oot d» belfi van dco prijs. Kleine AdvertentiCn .KEIT1ES' Wj «Tooruitbetaltnp 4 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaotsen Bewiisnamme» eztr» 005 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» DE VLIEGERS BEVINDEN ZICH NOG STEEDS OP GREENLY-EILAND GEWACHT WORDT Cï> DE ONTVANGST VAN NIEUWEN BENZINE VOORRAAD New-York, 14 April. (H. N.) In het te legram van Freiherr von Hühnefeld aan de directie van den Nord-Deutschen Lloyd tc New- York wordt bevestigd, dat de prcpellor en de stangen van het vliegtuig Bremen beschadigd zijn. Ook de benzine-voorroad was uitgeput Bevestigd wordt, dat de F. 13, het zuster vlieg» luig van de Bremen, dat zich te New-York bevindt, vanmorgen met 'het aanbreken van den dag met den piloot Melchior en mej. Junkers naar Greenly Island zal starten om den vliegers de voortzetting van den vlucht mogelijk te ma ken In Amcrikaansche vliegerskringen twijfelt men er echter aan, of het mogelijk zal zijn het Junkervllegtuig onbeschadigd op den met sneeuw bedekten grond van Greenly Island te loten landen, nu dit den ervaren piloot Köhl niet is gelukt. Ook een stort wordt bijna on mogelijk geacht De Canadeesche regeering heeft een partouillcschip naar het eiland ge zonden om de vliegers af tc 'halen, indien de ijsbreker niet mocht slagen. De moeilijkheden, die dc vliegers te overwinnen hebben, indien zij het eiland niet per vliegtuig of per schip kunnen verlaten, zijn buitengewoon gTOOt. Men kan dit reeds afleiden uit het feit. dat de vuur torenwachter voor een reis van het vasteland naar het eiland ruim 2x/a maund noodig heeft Hij moet voor deze reis von hondenspsnnen gebruik maken, daar de gehcele omgeving van het eiland met ijs en sneeuw is bedekt. Bij de zen vuurtorenwachter zijn de vliegers als gast Het eiland heeft slechts 14 bewoners. Slechts weinige New-7orksche avondbladen konden de tijding dat dc Bremen geland was nog in hun edities opnemen, daar het bericht te laat werd ontvangen. De New-York Herald verklaart in een hoofdartikel, dat het er niets toe doet, dat dc vliegers New-York niet hebben kunnen bereiken- Ook als zij later komen, kun nen zij van een zeer hartelijke ontvangst ver zekerd zijn, want dö Amerikanen zijn niet on gevoelig voor de beweegredenen, die bij het op touw zetten van deze onderneming hebben ge golden. De vliegers zijn niet vertrokken om een record tc behalen, doch om een vredesgave tian hun vroegeren tegenstanders te brengen Amerika zal niet in gebreke blijven om deze gevoelens te waardeeren en cp de meest har telijke wijze te beantwoorden. Hoewel de Bre men onder zeer ongunstige voorwaarden de vlucht heeft gemaakt en New-York wel niet heeft bereikt, kan men toch zeggen, dat de vlucht is gelukt, want voor de eerste maal is Je Atlantische Oceaan van Oost naar West overgestoken, zonder dat een tusschenlanding is gemaakt. New-York, 14 April. (H. N.) Onder dc *ele telegrammen, die ontvangen zijn om de vliegers geluk te wenschen, bevindt zich oo' een telegram van ex-keizer Wilhelm, waarin deze de vliegers met hun succes gelukwensch» en aan kapitein Köhl de huisorde van de Ho- henzollern met ei'-cnloof en de zwaurden en aan Freiherr von Hühnefeld het Komthurkruis van de orde verleent. B e r 1 ij n, 14 April. (H. N.) Op het minis terie van buitenlundsche zoken en door presi dent von Hindenburg zijn tal van telegrammen ontvangen, waarin geluk wenschen met do ge slaagde vlucht van de Bremen worden uitgespro ken. O.o. zijn telegrammen van president Cco- 'idge, president Cosgrave cn den Oostenrijk- schen bondspresidïnt Hainisch ontvangen Londen, 14 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Dublin heeft president CoolHge zoowel aan president Ccsgrave als aan den gouverneur-gen'"raai een telegram gezonden, om uitdrukking te geven aan de bewondering van het Amerikaonsche volk voor de vluchi van de Bremen, waaraan commandant Fitzmau- ricc zoo'n groot aandzel heeft gehad. Staats secretaris Kellogg heeft door het Amerikaan- sche gezantschap te Dublin Cosgrave laten ge luk wenschen N e w-Y o r k, 14 April. (H. N.) Dc ijsbre ker, die door de Canadeesche regcering is uit gezonden, is onder volle stoom naar Greenly- Island onder weg en wil neg vanmiddag hel eiland bereiken, om met de vliegers en hel gedemonteerde vliegtuig terug te keeren. Mej Junkers, die met den piloot Melchior vertrok ken is, is voornemens om te Harbour Grace- (New Foundlar.d) een tusschenlanding tc ma ken. B e r 1 ij n. T ,4 April. (H. N.) De berichten, dat de Bremen er in is geslaagd de vlucht ovei den Oceaan te maken, hebben te Berlijn eei» golf van geestdrift gewekt. De spanning is tot het laatste oogenblik blijven bestaan, daar eersi laat in den nacht de berichten omtrent de noodlanding werden ontvangen. De tijding werd aanstonds per bulletin bekend gemaakt, evenals door dc radiostations. De Bremen was vanmorgen overal het onderwerp der gesprek ken en op de trams, in de bussen en in dc treinen van de ondergrondsche spoorwegen koorde men slechts over de Bremen spreken. Ir» officieele kringen is men over het succes van de Bremen natuurlijk ton zeerste verheugd, daar men beseft, dat de betrekkingen tusscher. Duitschland en de Ver. St. hierdccr ten zeerste bevorderd zullen worden. Zoowel rijksp-esrent von Hindenburg els de rijkskarselier, dr. Stre- semann, de rijksminister voor het verkeerswe zen en de Pruisische minister-president hebben telegrafisch de vliegers met het welslagen van hun onderneming geluk gewenstrht. FITZMAURICE, Londen, 14 April. (H. N.) De belangstel ling voor de vlucht van de Duitsche vliegers is ook te Dublin buitengewoon groot geweest. De tijding, dat de vliegers gelukkig gedaald waren, verwekte een ontzaggelijke geestdrift. President Cosgrave publiceerde een boodschap, waarin hij de voldoening" van dc Iersche regeering over liet bereikte succes betuigt en uitdrukking geelt aan den trots von de natie, dat de eerste ge slaagde vlucht in Oost-Westelijke richting van Baldonnel uit is ondernomen en dat een Ier- bChe militaire vlieger daaraan deel heeft geno men. De gouverneur-generaal publiceerde een verklaring in denzélfden zin: Mevrouw Fitzmou- rice ontving tal van telegrammen uit alle doe len des lands. Londen 14 April. (H. N.) In Engeland is het bericht, dat dc eerste vlucht over den Oceaan in Oost-Westelijke richting is vol bracht, eveneens met groote belangstelling ont vangen. Het Duitsche gezantschap tc Londen ontving van talrijke zijden gelukwenschen. Ook de koning van Engeland heeft door zijn parti- i culieren secretaris zijn gelukwenschen mot het welslagen van de vlucht betuigd. De Evening Standard schrijft, dat de Engelsche natie vol doenden sportieven geest bezit om den Duit- schen vliegers en commandant Fitzmaurice haar hulde te brengen. Het doel, de overtocht van den Atlantischen Oceaan in Oost-Weste lijke richting, is thans bereikt. Dit moet vol doende zijn om verdere heldhaftige pogingen ten minste zoolang uit te stellen, totdat eenigei- mate voldoende zekerheid zal zijn verkregen. De Star herinnert aan de koninklijke ontvangst, die aan de Amerikoansche vliegers in Europa ten deel is gevallen en merkt op, dat het thans de beurt van Amerika is om dc vliegers to huldigen. De Evening News, het blad van lord Rothermere, vindt het eenigszins merkwaardig, dat degenen, die tijdens den oorlog geen aan leiding hadden om zich over de Duitsche vlieg prestaties te verheugenr thans de Duitsche vlie gers moeten gelukwenschen. Moed is echter aan geen grenzen gebonden cn niemand be hoeft er zich voor te schamen om de vliegers geluk te wenschen. Het practische resultaat van de vlucht acht het blad gering. De vluchter, over den Oceaan zullen eens even veilig zijn als een vlucht naar Parijs, doch dit doel is dooi deze eerste vlucht op geen enkele wijze nader gebracht. In ieder geval moet aan de drie dap pere mannen hulde worden gebracht. New-York, 14 April. (H. N.) Bij de di rectie van den Nord-Deutschen Lloyd tc New- York is een bericht ontvangen, volgens het welk de Duitsche vliegers vandaag hun tochi naar New-York zouden voortzetten. Echter wordt aan de juistheid van dit bericht getwij feld. Er worden verschillende pogingen in het werk gesteld, om dc vliegers zoo spoedig mo gelijk van Greenly Island of te halen. De ijs- breker Montcalm is onder vollen stoom op weg naar Greenly Island, doch men gelooft niet. dat hij daar voor Zondagavond kan aan« komen. Voorts wordt uit Quebec gemeld, dat da bekence vlieger Duke Schiller vanmorgen oni kwart over tien Amerikaansche tijd met een groot vliegtuig opgestegen en in de richting ran Greenly Island vertrokken is. Hij hoopte d«*r tusschen 4 en 5 uur Amerikaansche tijd aan te komen. Een ander vliegtuig is om 11 uur van Murray Boy opgestegen om eveneens naar Greenly Island te vliegen en de vliegers terug te brengen. In New-Yorksche vliegkrin- gen wordt verondersteld, dat de vliegers in de meening hebben verkeerd, dut zij boven het vaste land waren en niet wisten, dat zij op eer< klein bijna onbewoond eiland landden. Hun plan is wearschiilijk geweest om benzine in te ne men en dan verder naar New-York te gaan. Volgens een draa-lccs telegram uit Pcint Xrnour, het radiostation, dat het dichtst b:_ Greenly Island is, wordt de Ererren gedemen teerd om verscheept te woren en zal niet ge tracht worden om met de Bremen verder te vliegen. De vliegers waren zeer vermoeid cn hebben 2ich spoedig ter ruste begeven. Donderdag 19 April Toegang voor abonne's Kaarten voor leden Kunstkring f 1.80 Voor niet leden f 2.50 (rechten inbegrepen) Utrechtschestraat Langestraaf 49. Tel. 199. Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse N e w-Y o r Ic, I 5 A p r i 1. (V. EL) Dc voor de vlucht naar Greenly-eiland opgestegen „Duke Schiller" moest tengevolge van de slcchtt weersomstnndigheden op het Sevcnciland lan- dsn. Het vliegtuig zou hedenmiddag weer op stijgen om tc trachten naar Greenly-eiland tc komen. De leider van den Canadeeschen luchtvaart dienst vloog heden naar Murray-baai om van daar uit het vertrek van de hulpvlicgtuigcn naar Greenly-eiland te regelen. Qok cenigo groots A e ikaansche kranten stclien pogingen in hei we'»/*' net Greerily-eilund te bereiken De vlieger Louis Cuisinier is gisteren evens- eens opgestegen om naar Greenly-eiland te vliegen. Hij wil de vliegers van dc tremen" met zijn vliegtuig naar New-York brengen Dc luchtvaartd.'skundigen wijzen er evenals te voren op, dat het weer aan de kust van La brador zeer slecht is en een vlucht naar Green ly-eiland met groote gevaren gepaard gaat De Oceaanvlieger Byrd, die tijdens den oor log commandant was van een vlicgstalion in New-Foundland, verklaarde, dat op New Foundland en aan de kust van Labrador geen landingsmogelijkheden bestGan. Er is slechts een bruikbare landingsplaats bij Point Johns in het zuiden van New-Foundland, doch ook deze is niet al te goed. N e w-Y o r k, I 5 A p r i 1 (V. D.) Hertha Jun ker heeft von de vliegers, die nog steeds op het Greenly-eiland gevangen zitten, een tele gram ontvangen, waarin zij uitdrukking gaven van hun vqrworidering, dat zij nog steeds op hun vragen betreffende nieuwe onderdeelen von het toestel geen antwoord mochten ontvangen Gebleken is, dot zij een propeller cn 700 kilo gram benzol noodig hebben. Hertha Junkei heeft geantwoord, dat zij dc benoodigdheder. zal deen zenden; z'i zelf gaat naar Montreal, terwijl zij ook van plan is zelf naar het Greenly- eiland tc vliegen. Een propeller zal uit Quebec worden verzonden. Men weet echter nog niei hoe deze op het Greenley-eiland zal komen Uit Halifax werdt d.d. 15 April geseind, dat de Canadeesche ijsbreker Montcal tegen 12 uui des middags op 175 mijl van Greenly- eiland was en waarschijnlijk Maandagmorgen daar zal kunnen aankomen. Tengevolge van bet zwaar opeengepakte ijs komt de ijsbreker slechts langzaam vooruit. De kapitein beridht, dat er slecht zicht is, wat aanduidt, dat er wei nig kans is dat dc Bremen zal kunnen vertrek ken. Twee vliegtuigen verlieten Murcoy-Bay met bestemming naar Greenly-ei'and en een ander vliegtuig vertrok van Montreal met Amerikaan sche journalisten aan boord. Ook uit St Joht. (New-Fcundland) wordt ge meld, dat men neg niets heeft gehoord van "enig vertrek der Cceaor.-vliegers. Berlijr, 15 April. (V. D) De voor he denmiddag aangekondigde eskadervluchten bo ven Berlijn ter gelegenheid van den veertigsten verjaardag van den Oceaanvlieger kapitein Köhl zijn op het laatste moment door den po- ütie-president te Berlijn verboden, daar tenge volge van d«. weersomstandigheden (slcöht zicht) het gevaar bestond, dat vliegtuigen met elkander in botsing zouden komen. Do moeilijkheden om de vliegers te bereiken. P a r ij s, 15 -April. (V. D.) De bemoeiin gen, om de Duitsche vliegers cp Greenly-eiland te helpen, hebben volgens de laatste berichten jit New-York geen succes gehad. De Fransche vlieger Louis Cuisinier, die gisteren van de Murray-baai was opgestegen, moest halverwe ge op een bevroren meer dolen, waarbij de propeller van z'rn vliegtuig bra1-. H'j dwaalde .ier uur lang in d? mist ren h eer l ij menseden vord. Hedenmorgen is uit de Murray-baai we- Jerom een vliegtuig opgestegen, bestuurd door den pfoot Pomeo Dathar, die den tocht deels per vliegtuig, deels per hondenslee denkt Jo maken, PER VLIEGTUIG NAAR DE NOORDPOOL NOBILE VERTROKKEN EEN START IN DEN NACHT Milaan, 15 April. (V. D.) Het lucht schip Italia is hedennacht tc 2.03 uur gestart naar Stolp. Het luchtschip van Nobile zal, indien de weersomstandigheden zulks toelaten, een Oostelijken koers nemen en wel over Triest, Laibach, Presburg, Gleiwitz en Thorn naar Stolp. Het besluit betreffende de start van de Italia werd gisterenavond even na middernacht ge- romen, zoodat slechts weinig personen op het vliegveld aanwezig waren. B e r 1 ij n, 15 April. (V. D.) De Italia be vond zich Zondagmorgen te II 15 uur in dc na bijheid van Weenen. Het luchtschip deelt mede, dat het van Wccnen direct naar Stolp zal vlie gen. Volgens een draadloos bericht van de Italia oevond zich het luchtschip Zondagmiddag te twee uur nog steeds in de nabijheid van Wee- ftcn. Men neemt aan, dat het luchtschip met sterken tegenwind te kamDen heeft cn daarom long in de omgeving van Weenen blijft kruisen W een cn, 15 April. (V. D.) Tc 10.35 uur Zondagmorgen werd op het vliegterrein Aspem het eerste radiobericht van de Italia ontvangen. De Italia meldde, dat het luchtschip zich op ongeveer honderd K.M. ten Zuiden van Weenen bevend. Te 11.30 uur meldde di- Italia, dat het Wcc nen in zicht had. Te 12.30 uur dce'.do het luchtschip rncde, dot het zich in dc onmiddellijke nabijheid van Weenen bevond. Te 13.55 uur werd hel luchtschip Italia boven een voorstod van Weenen Schwechot waarge nomen. Het luchtschip zette koers naar den Donou cn had met sterken tegenwind te kam pen. Het luchtschip had 35 minuten noodig om den afstand Schwechot-Weenen, welke slechts twaalf K.M. bedraagt, af te leggen. Aan den Donou nam de Italia koers stroom opwaarts en vloog' over de binnenstad van Weenen. Het was toen half drie 's middags. Het luchtschip zette toen koers in Noorde lijke richt'ng en vroeg draadloos het Duitsche meteorologisch instituut te Lindenberg opgave van den weerstoestond, terwijl verder gevraagd werd welke koers aan tc bevelen was. Het station Lindcnberg odviseerde het lucht schip m Oostelijke richring te vliegen, daar naar het Oosten het weer veel beter is dan noa» het Westen. Tot nu toe heeft men niet kunnen vaststellen of de Italia koers gezet heeft naar Praag of in Oostelijke richting, naar Silczic of Polen. Tc 15.42 uur me'dde de Italia, dot het lucht schep zich honderd K.M. ten Noorden van Wee nen bevond. Te vier uur Zondagmiddag bevond dc Italia zich boven Brünn B c r 1 ij n 15 April. (V. D.) Blijkens een hier binnen gekomen draadloos bericht heeft de Italië, welke door een onweer werd over vallen, thars geen begrip meer, waar het zich bevindt. In het telegram, gericht aan het vliegveld Tempelhof, wordt gevrnugd, of het misschien raadzaam is in verband met dc slechte weersomstandigheden over Weenen, Laibach en Triest naar Italië terug te keeren. Cosel, 15 April. (V. D.) Te 19.15 uui werd het luchtschip Italia, uit de richting Neu- stadt komend, boven Cosel gemeld. Het lucht schip vloog zeer laag en volgde den loop van de Cder in dc richting van Oppcln. Een half uur later keerde het luchtschip nog eens naar Ccscl terug, cirkelde eenigc malen boven de stad, om zich te oriënteeren. Toen het luchtschip ten tweeden male te Cosel terug keerde waren de lichten alleen zichtbaar, door dat onderwijl dc duisternis was ingetreden. Ver volgens koerste het verder in de richting van Glciwitz. Het vliegveld tracht door het ont steken van lichten de navigatie te vergemak kelijken. Te 20 uur werd de Italia te Gleiwitz waarge nomen. Ook hier zag men alleen de lichter» Te 20 uur 15 werd de Italia boven Hinden burg gezien en vloog dc Duitsche grens ovei in de richting van Polen. Vermoed wordt, dot Nobile op zoek is naar de luchthaven van Gleiwitz. Men tracht in contact te komen met het luchtschip. G 1 e i w i t z 15 April. (V. D.) Komende Uit de richting Kattowïtz, is de Italia hier voor de derde maai gesignoleeffl; sedert 23 uur cir kelt het luchtschip hier boven cTe stad. E-ijk'ns een rrd*r k-richt is de voorrn-d gusc'ine, weP e de Ita'ia meevoert, vnl'cend.. tct morgenavond. De weersomstandigheden rijn thans van dien oord, dat de tocht verder weinig gevaar oplevert. Waarschijnlijk zal het luchtschip niet eerder dan morgenochtend 6 of 7 uur landen. WEERBERICHT 16 APRIL. jjjS Laagste Barometerstand 773.4 N& Akurcyri. Hoogste Barometerstand: 740 4 Brussel. Jg Verwachting tot den avond van IV April. v£ Krachtige tot matige Oostelijke /Jv tot Noordelijke wiud. betrokken tot zww&r bewolkt waarschijnlijk w Xn sneeuwbuien. weinig verandering i.i temperatuur. >t jgr P5 kleuren, f 1.20 per El. it KRORMES'TRAAT I—6—8 TEL. 3»1 LANGESTRAAT 52 PER VLIEGTUIG OM DE WERELD COSTES EN LEBRIX TE PARIJS AANGEKOMEN Costcs on Lebrix zijn Za|Erdu|?avond 6 uur tc Lc Bnurgrt aangekomen na hun vliegtocht om de geheclc wereld, met uitzondering van den Giooten Oceaan, dien zij per schip over gestoken zijn. Den Atlantiscl# n Oceaan zijn zij echter overgevlogen von dte Afrikoanscho naar dcBraziliaanschc kust, dus over de kort ste breedte. De vliegfrs zijn met groote ^cstdrift ont vangen cn werden naar het ministerie van fi nanciën gebracht, waar Poincarë h^n toesprak en gelukwenschte. Costes en Lchrix zouden gehuisvest worden in het Clur'dgc-holel, maar gisteren zouden ze zich naar Rambouilht begeven om de geluk wenschen in ontvangst te nemen van prrs'dent Doumerguc. Er staan een groot uan&n! festi viteiten op het programma, do voomaomsto zijr een receptie door de Aero-club de Fran ce, een lunch op het stadhuis en een benkef door de internationale luchtvnnrtliga. Mag' de re's om de weield op zichzelf reeds oen prachtige prestatie hecten, die misschien door het groote succes van do Duitsche Oce* aonvKegers wel een beetje in de schoduw ge steld wordt, ook het laatste deel van hun tccht, Tokio—Parijs, hebben Costcs en Le brix op bewonderenswaardige wijze volbrachi- Zo hebben s'nds hun vertrek uit Tokio gemid deld meer don 2000 K M per dag afgelegd. Zes maanden geleden vert-okken met het toestel, dat naar hun verongelukte collega's, Nungesscr cn Coli, word gedoopt, hebben zo on kranige wijze den naam van de Frarsche vliegers hoog gehouden cn in herinnering gc- EEN VLIEGTOCHT. DIE NIET DOORGING. Wegens een sneeuwstorm terug' gekeerd. Gistermorgen is von Schiphol vertrokken een van de 3-motorige Fokkerviicgtuigen wel ke door de Italiaansche rege e ring zijn aarge* kocht. Het vliegtuig, dat bestuurd werd door Luit. Koppen cn een Italiaanschen piloot, vloog echter niet verder dan Krefeld. Men was door opkomende sneeuwbuien ge noodzaakt den terugtocht te aanvaarden Gis- tcrm'ddag is het vliegtuig weer te Sch;pho! gedaald. Bij gunstig weer zal do tocht her vat worden. DE BRITSCH-INDISCHE HERVORMINGEN. De commissic-Simon terug gekeerd. Londen, 15 April. (V. D.) Gisteren zijn sir Simon en de andere leden van de Indisch commissie to Folkestone aangekomen. Bij een persgesprek hoeft sir Jonan Simon meege deeld, dat thans de medewerking von het giootstc deel van het Ladischc publick is vei- kregen. DE GEARRESTEERDE INGENIEURS. Het n.s, proces. K o f n o, 14 April. (V. D.) Uit Moskou u'ordt gemeld, dat op !^st van de hoogste auto riteiten bij het Russische O. M. de gevangen genomen Duitsche ingenieurs en technici nog maals door Russische dokteren onderzocht zijn. Terwijl Otto en Basti^er slechts over overspan nen zrnuv. c n k'rgcn, is r'c ""e-cn-'hci"toes'and an Mcycr z-wgeij'- Hij l'j-.t aan ad rver'ral- king en is tijdens zijn gevangenschap geheel ingestort. Krilenko stelde voor het proces tegen de Duit- schors tc scheiden van dat tegen do Russen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1