L. J. LUYCX Zoon DË EEMLANDEü Jongens- en Meisjeskousen, BINNENLAND.] SPORTNIEUWS Wasnstiaq 18 April 1928 2be Jaargang no. 24/ BUITENLAND. alle maten en kleuren. KUNST XXXXXXXXXXXXXXX X X X X X X X X X X X X X RADIO-PROGRAMMA ABdHNEMtNTSPRUS p" 3 raaandco voor Anierr.'oort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratia verzekering tcgeo ongelukken) f 0.17V* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIQECTEUR-UITGEVED: J.VALKHOff PRIJS OER ADVERTEPTIEH 1-4 «o»1*105 «winnnna», 1elke regel mee (0.25. Licfdadigheida-advcrtentlCs v©o» d» helft van den prijs. Kleine AdvertentlCo «KEITJES" bt) vooruitbetaling 1—9 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i.Bewi|snomtner extra 1 009 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* HUISINDUSTRIE Tot de velerlei bemoeiingen der arbeids inspectie behoort ook het toezicht op de huisnijverheid, in 't bizonder waar deze aanleiding geeft of kan geven tot uitbrei ding van arbeid door vrouwen en kinde ren. Geregeld wordt nagegaan waar en wat voor huisindustrie in ons land nog bestaat en in hoever deze toelaatbaar is of van zijn uitwassen kan worden ont daan. Uit de verslagen der arbeidsinspectie van de laatste jaren blijkt, dat enkele vor men dezer nijverheid sterk in omvang zijn verminderd en zelfs op het punt staan te verdwijnen, bijv. de textielindustrie en de kousenbreierij. Bekend is dat in vroeger tijden de boerenvrouw haar eigen vlas spon en dit met haar gezin op het eigen weefgetouw tot duurzaam linnen weefde. Het is nü gebleken dat dit handwerk aan het uitsterven is; de jonge boerinnen lee- ren het spinnen niet meer aan, zoodat het zelf weven van zelf vervalt. In 1908 wa ren er nog 514 thuiswerkende handwevers, in 1925 was dit getal tot 59 ingekrom pen; het zijn nog enkele ouden en zeer ouden van dagen, meest Brabanders, die het vak trouw zijn gebleven. Wat zij we ven is meest niet voor hen zelf, maar voor hun werkgevers bestemd. Ook het kousenbreien schijnt tot het ver leden te gaan behooren. Vele thuiswerksters gaan in de fabriek werken; daar zijn zij verzekerd van regel- matigen arbeid omdat de vraag naar vrou welijke werkkrachten hier grooter is dan het aanbod, vooral de uitbreiding der gloeilampenindustrie, waar in 1913 2000, in 1925 reeds 9000 personen werk von den. Als huisindustrie komt het hier en daar nog in Noord-Brabant voor met 30 arbeidsters. Een eigenaardige huisindustrie is het inpakken van „ijsbonbons", waarvoor men nog steeds niet een machine heeft kunnen uitvinden. In het dïstrikt Deventer, waar deze industrie werd gevonden, is een af zonderlijke werkplaats voor de arbeidsters ingericht, ten slotte heeft de directeur van den Keuringsdienst van eet- en drinkwa ren, die deze behandeling van het snoep goed blijkbaar minder hygiënisch vond, aan het thuis bewerken een eind gemaakt. Blijvend is het thuis vervaardigen ge heel of gedeeltelijk van schoenen door fa brieksarbeiders in avondwerk. Het bedrijf is in de oorlogsjaren, den gouden tijd van de schoenindustrie toegenomen. De con trole op dit overwerk is uiterst moeilijk. Het garnalen pellen komt voor o.a. te Harderwijk en op de Zuid-Hollandsche eilanden. Te Harderwijk werken vaak zeer jonge kinderen mee; meestal in een zeer vervuilde en armoedige omgeving. In 1923 werd het uitbetaalde pelloon op 25.000 tot 30.000 geschat en het aandeel dat de kinderen verdiend hadden op 15.000. Pogingen der arbeidsinspectie om aan de zen verboden kinderarbeid een einde te maken vond bij de plaatselijke autoritei ten weinig medewerking. In het arbeidsdistrikt Deventer schijnt het maken van biezenmatten in huisarbeid zich uit te breiden. Men koopt of pacht de biezen en verkoopt de matten aan de gros siers d.w.z. de vroegere fabrikanten. Hier zijn de arbeidstijden abnormaal lang. Het erwten- en boonenlezen is steeds een belangrijke, doch af te kernen huis industrie geweest. Zij komt hier en daar voor, doch breidt zich op de Zuid-Holland- sche eilanden sterk uit, evenals het sor- leeren van uien en het garnalenpellen. Men begint echter te begrijpen, dat kinde ren voor dit geduldwerkje niet geschikt zijn. Het komt meest in zeer armoedige ge zinnen voor; de huismoeders en de oudere kinderen doen dit werk, dat slecht wordt betaald. Het loon per H. L. bedraagt 1,80 tot 2,25. Als voorbeeld geeft het jaarverslag der arbeidsinspectie over 1925 een loon van 4,50 per week met arbeids dagen van 11 uur 's morgens tot 's nachts 11—12 uur, behoudens rustpozen voor eten enz. Te Helmond nam de huisindustrie van klein cartonnage werk in 1926 belangrijk toe; 36 tot 40 gezinnen hielden zich daar mede bezig tegen zeer lage loonen. Ook worden nog zeer veel kleeren In huisarbeid gemaakt, o.a. laten vrijwel alle groote Haagsche kleerenmagazijnen hun werk in huisarbeid verrichten; in den sei- zoentijd worden lange werktijden gemaakt, terwijl de controle op de verdiende loonen zeer moeilijk is. Uit dit korte overzicht blijkt overigens wel, dat ons land een industrieland is ge worden ook in dezen zin, dat de hulsnijver heid inkrimpt naar mate de machinale ar beid meer zekerheid en beter loon geeft met geregelde, gecontroleerde maximum werktijden. Dit is dan ook een gelukkig teeken des tijds. „Want", schrijft de di recteur-generaal van den arbeid in zijn laatst verschenen verslag (over 1926): „De landbouw geeft reeds geene voldoen- „de werkgelegenheid voor den natuurlijken „aanwas der plattelandsbevolking, ook niet „ibij een zoo sterk mogelijke vermeerde ring van cultuurgrond door ontginning, ontwatering en drooglegging. De tuin bouw, die aan veel meer handen per hec tare arbeid verschaft, kon slechts gelei delijk groeien en het is de vraag, of op geregelde toeneming \ran den export ge rekend zal mogen worden, op hoe hoog „peil onze groente- en bloemencultuur ook „staan. Er moet dus „een belangrijke ver betering in de uitbreidings-mogelijkheid „der industrie komen, om allen handen „werk le geven, die daar nu reeds om vra gen en zich in de toekomst daar voort durend bij zullen voegen." HET TRAMONGELUK TE BERLIJN HET ONDERZOEK NAAR DE OORZAAK Berlijn, 17 April. (V. D.) Het onderzoek dat door de crimincele cn de verkeerspolitie is ingesteld naor de oorzaak von het vreese- lijke tramongeluk in de Heerslrusse te Ber lijn, is hedenmorgen voortgezet. Op het po litiebureau Charlottcnburg werd het verhoor van de ooggetuigen en de lichtgewonde passa giers voortgezet, nadat gisteren reeds de be stuurder van de ongclukstrom en de conduc teurs verhoord waren. Eén der passagiers, die op het voorbalcon van den motorwagen, on middellijk achter den bestuurder had gestaan, verklaarde, dat de bestuurder eerst met mati ge snelheid had gereden. Plotseling steeg de snelheid eest tot onngevecr 60 tot 70 K. M De bcsruurder zette de remmen aan, maar desniettegenstaande begon de tramtrein te glij den en getuige kreeg den indruk, dat de rem weigerde. Hedenmorgen is ook een controlcui van de tram verhoord, die als zijn meening te kennen gaf, dat de mogelijkheid volstrek» niet is uitgesloten, dat een rem, die overigens geheel in orde is, plotseling weigert. Hedenmorgen vroeg heeft men in tegen woordigheid van deskundigen van de spoor wegdirectie te Berlijn en van dc verkeerspoli tie, alsmede van bcdrijfsingenicurs van de tramwegmaatschoppij, opnieuw rijproeven ge nomen met den verongelukten tramtrein op de ploots, waar het ongeval geschiedde. To» dit doel waren de wagens vnn den trein be last met een totual gewicht van 60 ton, waf ongeveer gelijk is aan het gewicht, waarmee de tram was belast op den dag van het on geluk. Door op de betreffende bocht met ver schillende snelheden te rijden, wilde de tech nici zich ervan overtuigen, of de bestuurder de rem te juister tijd voldoende in werking heeft gesteld. Bij deze proeven werden dc rails kunstmatig glad gemaakt, om zoo moge lijk den toestand geheel te rcconstrueercn, waarin het baanvak zich Zondag j.l. bevond. Het onderzoek is nog niet gesloten, maar in kringen van verkeersdeslumdigen helt men torh reeds over tot de meening, dat de be stuurder de remmen niet te juister tijd in wer king heeft gesteld. DE CHINEESCHE BURGER OORLOG GROOT NATIONALISTISCH OFFENSIEF JAPAN STUURT OORLOGSSCHEPEN Blijkens een bericht uit Nanking zijn de na tionalisten een offensief tegen de noordelijke legers begonnen. Volgens schatting zijn bij dit offensief 750.000 man betrokken op een front van vierhonderd mijl. Een communiqué der nationalisten meldt de bezetting van Tsau- hsen, Jentsjanfoe en Itsjau-foe. Onder voorbehoud van goedkeuring door het kabinet hebben de Japonsche marine- autoriteiten besloten twee kruisers en vier destroyers, die op het oogenblik een kruis tocht maken, last te geven koers te zeiten noar Tsingtao, evenals aan den kruiser Isoe- zoe, die zich thans tc Jokotoeka bevindt, om met 250 mariniers noar Tsingtao te vertrek ken. Met de bemanning van een kruiser, die zich reeds te Tsingtao bevindt, mede, zal men, bij ontscheping der effectieven, de beschik king hebben over negenhonderd man. De mili taire autoriteiten houden rekening met de mo gelijkheid van het zenden van een brigade troepen uit Japan, indien de toestand een ern stig karakter aanneemt. Langestraat 49. Tel. 190. Wollen, Katoenen, Fil d'ecosse DE OPVOEDING DER ITALÏAANSCHE JEUGD. Herleving von 't conflict tusschen kerk en staat Berlijn, 17 April (H. N.) Volgens eei> bericht uit Rome heeft dc paus gisteren bij de ontvangst eener commissie van den bond van katholieke mannen opnieuw het vraagstuk dei opvoeding van de jeugd besproken. Hij ver klaarde, dat dc katholieke kerk alleen de be langrijke taak der opvoeding van de jeugd kan vervullen, daar alleen de kerk over de daartoe nocdige middelen beschikt. In poli tieke kringen te Rome is men van opvatting dat dooT deze toespraak van den paus hei geschil tusschen de kerk en den staot met be trekking tot de katholieke jeugdorganisaties weer zal opleven. 'AARDSCHOKKEN IN SILEZIË. Omstreeks half zeven zijn gisteravond te Beuthen twee aardschokken gevoeld, die iedei drie seconden duurden. HET INCIDENT OP DE ROYAL OAK INLICHTINGEN VAN BRIDGEMAN Londen, 17 April. (H. N. Draadloos). Bridgeman, de eerste lord der admiraliteit, heeft in het Lagerhuis de beslissing van de admiraliteit omtrent de incidenten op het slag schip Royal Oak meegedeeld. Schout-bij-nacht Collord zal op de lijst der gepensionneerden worden gesteld. De vonnissen, tegen kapitein Dewar en commandant Daniel uitgesproken, zullen geen beletsel zijn voor hun verder in dienst blijven, indien zich vacatures voordoen. Na kennis tc hebben genomen van het behan delde voor den krijgsraad, waar schout-bij nacht Collard getuigenis heeft afgelegd, was de raad van de admiraliteit van oordeel, dat de oorspronkelijke schuld voor hetgeen ge schied is, bij schoirt-bij-nacht Collard ligt, die naar aanleiding van onbeduidende voorvallen zijn ontevredenheid heeft betuigd op een ma nier, die niet in overeenstemming is met zijn positie, zocdat hij zichzelf onbekwaam voor een hooge bevelhebberspost heeft getoond. Hij is thans van zijn functie ontheven en de raad van de admiraliteit heeft beslist hen», ondanks dc goede diensten, die hij in het ver leden heeft bewezen, op de lijst der gepen sioneerden te stellen. Wat de twee andere of ficieren betreft, die veroordeeld zijn tot een scherpe berisping en ontheffing uit hun func tie, heeft de raad beslist het vonnis tc be vestigen, hoewel de raad der admiraliteit van oordeel was, dat er bij commandant Daniel geen sprake is geweest van overtreding van 's konings voorschriften. Daar aangenomen wordt, dot de overtredingen, door deze offi cieren begaan, van min of meer technischcn aard zijn, heeft de raad het noodig geacht te verklaren, dot hij hun g> clrog ernstig veroor deelt. Commandant Daniel heeft opdracht ont vangen, om aan kapitein Dewar rapport uit te brengen over sommige gebeurtenissen in verband met het verlaten vnn hot schip door den schout-bij-nacht en hééft ecVt rapport uit gebracht, dat gedeeltelijk onnoodige beschou wingen over den schout-bij-nacht bevatte, ge baseerd op praatjesgedeeltelijk heeft hij critici; geoefend, die met de zaak niets uitstaan de had. De raad was van oordeel, dot officie ren van hun ervering op dc hoogte moesten zijn van dc wijze, waarop een klacht moet worden ingediend cn dat van het indienen van een klacht niet gebruik moet worden gemaakt om het gezag van een hoogeren officier aan te tasten. Kapitein Dewar had zijn jongeren col lega moeten weerhouden om verder te gaan dan het geven van een officieel verslag be treffende de feiten Hij heeft commandant Da- nL 1 daarvan niet weerhouden, doch diens rap port aangenomen, wet in strijd was met dc tradities er. de regels van de discipline op de vloot De raad der admiralteit heeft daarom de vonnissen, over deze twee officieren uitge sproken, bevestigd, doch besloten, dat dit geen belemmering voor het verder in dienst houden van deze officieren zal zijn. Bridgeman voegde hieraan toe, dat de raad der admiraliteit nauw gezet de bepalingen heeft bestudeerd, teneinde zich te verzekeren, of er eenigc aanleiding be staat voor de veronderstelling, dat officieren en manschappen in het onzekere zouden kunnen verkeeren omtrent het nemen van stanpen, in dien zij een klacht tegen een officier van hoo geren rang hebben in te brengen. DE STAKING TE BOMBAY EEN ERNSTIGE TOESTAND Omtrent de wcrkneerlegging in de textiel industrie te Bombay wordt nog bericht, dnl er een algemeene staking dreigt. Reeds heb ben 30.000 arbeiders het werk neergelegd Ei liggen 19 fabrieken stil. Er zijn sterke politic- posten uitgezet. MIJNRAMP IN MANDSJOERIJE 470 MIJNWERKERS VERDRONKEN Uit Moekden wordt geseind, dat geweldige watermassu's een groote mijn tc Hesjoeng hebben overstroomd. Er zijn op zijn minst een 470 mijnwerkers, allen Chincczcn, verdron ken. De mijn behoort aan dc Zuid-Mondtsjoc- rijsche spoorwegmaatschappij. EEN JEUGDIGE WERELDREIZIGER. Eenigcn tijd geleden heeft, noar wij gisteren reeds in 't kort op de foto pagina meedeelden, het Kopcnhaagsche blad Politiken een I5-jaiigcn jongen, Palle Hund, in staat gesteld om, ols hulde aan Jules Vome een reis om de wereld te maken. De jeugdige globetrottor heeft zijn reis (via Engeland, Schotland, Canada, Jupun, Mandsjoev rijc, Siberië en Rusland) in 44 dogen volbracht. Hij is Zaterdagmorgen te Berlijn aangeko men en feestelijk ingehaald, waarna hij naar Kopcnhogcn is doorgereisd, terecht fier op zijn record. Voor zijn vertrek uit de Duitsche hoofdstad heeft hij nog aan journalisten het een en ando* ven zijn ervaringen verteld. Voor zijn vertrek heeft Politiken hem TOOO dollar gegeven. Daarvan had hij nog een aardig duitje over gehouden. Op zijn gehcclcn reis door drie wcrclddeelen heeft hij geen enkelen nacht in een hotel doorgebracht. Steeds sliep hij ir slaapwagens of in schcepskajuitcn. Al had hi) met de grootste snelheid gereisd, zoo had hij toch alle steden met haar voornnamstc be zienswaardigheden kunnen bekijken. Groote ovonturen had hij niet beleefd. SlccrUa eens, voor Vancouver, was zijn schip door een hevigen storm overvallen, waarbij het vaartuig een schroef verloor. Maar angst hod hij geen oogenblik gehad. In Canada had hij in een stad zijn trein gemist, omdat hij te long had staar, babbelen met drie alleraardigste meisjes, die hem voor oen wandelingetje hadden uitgenoo- digd. Gelukkig had hij met een extra-trein vooi landverhuizers kunnen meereizen, zoodot hij de scha weer had ingehaald. Dinsdag verlaat hij Kopenhagen alweer. Dan tickt hij over Engeland noar Frankrijk, om een krans te leggen op het graf von Jules Verne. J. MARTIN S. HEUCKEROTH HET ANTI-OORLOGSPACT EEN DUITSCHE KABINETS ZITTING In politieke kringen te Berlijn verluidt, dar de documenten over de kwestie van het ver drag tegen den oorlog, die de Amerikaansche gezant Schurmann verleden week aan de rijks- regeering heeft overhandigd, reeds grondig bestudeerd ziin door het departement van bui- tenlondsche zaken. Het onderzoek is thans zoo ver gevorderd, dot reeds dezer dagen een ka binetszitting aan de aangelegenheid zal wor den gewijd. RUW WEER IN DUITSCHLAND. B e r 1 ij n, 17 April. (H.N.) In verschillen de deelcn van Duitschlsnd, vooral in Silezië en in het Zwarte Woud, is gisteren en in den ofgeloopen nacht veel sneeuw gevallen. Te Breslau woedde vanmorgen nog een sneeuw storm. Te Kromhübel ligt de sneeuw 40 cM. hoog. Het telefonische verkeer is op vele plaat sen gestoord. Ook het spoorwegverkeer on dervond veel vertraging. In het Zwarte Woud zijn de telefoonleidingen eveneens op tal van plaatsen gestoord. In geheel Saksen heeft het in den afgeloopen nacht bij lichten vorst even eens gesneeuwd. In het Ertsgebergte ligt de sneeuw in het hoogere gebied tot 40 a 50 cM. hoog DE BOMAANSLAG TE MILAAN. Milaan, 17 April. (H. N.) Het aantal slachtoffers van den aanslag te Milaan is thans tot 13 gestegen, daar ook nog een li-jarige jongen aan de bekomen verwondingen is over leden. De aan het Comc-meer gearresteerde communist heeft zijn onschuld kunnen bewij- WEERBERICHT 18 APRIL. Hoogste Barometerstand 770.9 Akureyri. Laagste Barometerstand 746.6 Königsbcrg. Matige, tijdelijk wellicht krachti ge Zuidwestelijke tot Noordweste lijke wind, zwaar bewolkt met tij delijke opklaringen, regen of hagel buien. weinig verandering in tem- peratuur. Eerste Kamer. In de zitting van Dinsdag worden voortgezet dc algemeene beschouwingen der staaisbegro^. ting 1928. Mr. R e ij m e r (r.k.) bestrijdt de grieven te gen de regeering als zou zij geen rekening hou den met stroomingen onder het volk cn betoogt, dat de regecring niet gehouden is Kamermoties zonder meer uit te voeren. Spr. stemt in met het belastingbeleid gericht op belastingverla ging doch dringt aan op gehoorlijke regeling der finanrieele verhouding van rijk en ge meenten. De heer Van den Bergh (v.b.) stemt in met het financieel beleid tot verlaging van het begrootingscijfer en belastingen doch bestrijdt het streven tot wijziging der handelspolitiek, waarvan de grooto meerderheid der indus- trieelen niet is gediend, omdat ee niet in het belang is van do internationale orienteering onzer weer opbloeiende industrie. Mr. S m e e n g c (v.b.) bepleit zorg voor het schippersonderwijs dat een algemeen belang is. Mr. C r o 1 e s (a.r.) vraagt regceringszorg voor het onderwijs in dc Friesche taal. Mr A n c m a (a.r.- verdedigt tegenover den heer Wibaut dc houding van den heer Rutgers op de ontwapcnings-confercntic te Genève in zake de Russische voorstellen. De vergadering wordt verdaagd. Gisteren vierde de nestor der Nederlands sche dirigenten, de heer J. Martin S. Ilcucke- roth te Amsterdam zijn 75sten verjaaidag. Talloos velen kwamen den jubilaris geluk- wenschen in de rijk met bloemen versierde wo ning aan de Reguliersgracht. Vele vooraan staanden uit de muziekwereld, o.w. dr. Willem Mengelberg, Gerharz, Désiré Pauwels, A. H Amory, dr. PA. van Westrheene, het bestuui von de Maatschappij „Caecilia", de leden von het Concertgebouw-orkest en "het bestuur van den Nederlandschen Toonkunstenaarsbond en onder de vel© anderen het hoofdbestuur van het Dietsch Verbond geven of persoonlijk, of telegrafisch blijken van hun belangstelling. Gisteravond te zeven uur heeft het Stedclij' Harmonie-orkest uit Purmerend onder leidiu; van zijn dirigent, den heer R. Sombroek, well orkest, tot voor cenige jaren geruimen tijd on- der leiding stond van den heer Heuckeroth, den jarige een serenade gebracht. Namens hel orkest sprak de onden-directeur, de heer Thió den jarige toe. Tegen half tien bracht het Amsterdamsche studenten-orkest van hei Dietsch Verbond „De Dietsche Blazers", waar van de heer Heuckeroth nog steeds dirigent is, den jubilaris eveneens onder groote belang stelling van het publiek een serenade. De voorzitter van het orkest, de heer P. Bet ting sprak namens het orkest woorden van hulde cn waardcering uit en wenschte den ja rige gehik. Hij bood hem namens het orkest een radio-toestel ten geschenke aan. OLYMPISCHE SPELEN 1928, AMSTERDAM. Het voetbaltournooï. Dc inschrijving voor het voetbal-toumooi is thans gesloten. De volgende landen zullen eroon deelnemen Argentinië, België, Bulgarije, Chili, Duitsch- iand, Egypte. Esthland, Frankrijk, Grieken land, Halland, Italië, Luxemburg, Mcxicc', Portugal, Spon je, Turkije, Uruguay, Ver Staten, Jougoslavië, Zwitserland. ATHLE1TEK. Opening SintcTbaan, Op 6 Mei wordt do nieuwe sintclbaan op Birkhoven geopend. De U.PA.B houdt bij die gelegenheid wed strijden, o.a. veldloopcn op 3.5 en 5 KM. Verder staan op het programma loop-, werp en springnummers. Woensdag 18 April, Daventry ,Exp. station), 491,8 M. 7.05. Lichte Muziek door het Birm. Studio Orkest. Mary Pollock, sopraan. 8.20. Vaudeville Elsie Carlisle, gesync. lied jes. Ernest Hastings, Wallace Cunningham, ko miek. Billy Mayerl, gesync., piano. Leslie So- rony, komiek Het B. B. C.-dansorkest. 9.20. Concert door The Railway Gering House Mole Voice Choir. 10.20. Weer- en nieuwsberichten. 10.35. Dansmuziek door de Riviera Gub Dance Band 11.20—II35. Dansmuziek door Alfredo'» Dance Band Hilversum, 1060 M.t 7.15. Gezondheidshalfuurtje. Spr. dr. H. A, Nijssen. Onderwerp: „Zuigelingenmelk". 7.45. Politiebericht. 8.05. Uitvoering van de afdeeling Zaandam. Tot bevordering van de Toonkunst. 9.30. Concert door het Omroep orkest o. 2. von Nico Treep. Raadsel-programma. Wat speelt Nico Treep en zijn staf. Raadt U een». 10.—. Berichten van Vaz Dias. Huizen, 1950 M. (vóór 6 uur 340.9 M.)t 7.00—7.30. Stenogr. les. 7.308.—. Causerie. 8.Concert Italiaansche componisten- TO.Persberichten. Langenbcrg, 469 M. 5.206.T5. Vesper o. 1. v. Eysoldt. 7.35. Der dreimal Tote Peter comedle tr. Sling. Spelleider: Kandner. Daarna: laatste her., sportber. tot 11.50. Dansmuziek o. L v. Graef. Londen en Daventry, 1600 M. 6.50. Tijdsein, weerber„ nieuwsberichten. 7.05. Muziek. 7.35. De grondslagen der Muz. Pianowerken' van Liszt, gespeeld door Beatrice Snell. 8.05. Pfanoresital door Berkeley Mason en Leslie Spurling. 8.20. Armida, groote Opera Tn 5 acten door Gluck. Het Radio Koor en hetRadio Symph*. Orkest. 9.20. Weer- en nieuwsberichten. 9.50. Plaatselijk nieuws. (Alleen Dav.fc Scheepsberichten. 9.55. Armida (vervolg). 11-05—12.20. (Alleen Dav.). Dansmuziek door Alfredo s Band en het New Princes Or kest.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1