FA. DUIM BURGER CORSETTEN AMERSFOORT DË ËEMLANDEU Schoonmaken en Schoonhouden ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort f2.!0. per maand f 0.75. per PRIJS DER ADVERTENTIEN 105 met inbegrip van een öewtjsnumnter. Zaterdag 21 April 1928 28e Jaargang wo.zbu Groote collectie Japonnen ARNHEMSCHEWEG 26 in eenvoudig en beier genre DAMES MODEZAAK BUITENLAND. met een „V.MPYR A.E.G,"-slofzuip Prijs f98.- Firma M. A. RAÜSELAAR WA601. WE IEDERS f fiö AFBWlfKT Het beste Corset met binnenband dat ooit ontworpen is. f 9.75. weck (met grati» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland traneo per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITGEVER! J.VALKHOFf 1 elke rege) mee» f0.25. Liefdadigheida-advertentlCc voor dt helft v«d den prijs. Kleine Adverteotlëo »KEIT|ES" bQ vooruitbetaling 1—5 regel» 5d cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 0.04 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DE AARDBEVING IN BULGARIJE LIAPTSEF OVER DE RAMP DUIZENDEN DAKLOOZEN In oen interview met den vertegenwoordi ger van het Bulgaarsch Telegraaf agentschap te Philippopel verklaarde de minister-presi dent Liaptsjcf: De aarbeving van 14 dezer heeft een gebi .d geteisterd van een oppervlak te von COO K.M.2, terwijl do verwoestingen van de jongere aardbevingen van 18 dezer, hoewel zij zich over een gebied van 400 K.M.2 uitstrekken, van veel ernstiger aard zijn. omdat zij een dichtbevolkt gebied als Philippopel getroffen hebben, dat 100.000 inwoners heeft en dat op dit oogenblik ovei geen enkele woning beschikt, die volstrekt veilig is. De talrijke dorpen in de onmiddellij ke nabijheid der stad hebben eveneens ontzet tend geleden. Het geteisterde gebied hoeft een bevolking, even talrijk als die van Philippopel Ongeveer 80.000 gezinnen zijn dakloos. De onzekerheid van den dag van morgen drukt de geheele bevolking, die dc telkens terug- koerende aardschokken dreigen krankzinnig te maken. Dank zij de inspanning van de over heden en de bevolking van het gespaard ge bleven gebied, werkt de bevoorradingsdienst op bevredigende wijze. Dringende maatrege len zijn noodig om in de «reteistprde departe menten de noodigc hygiënische voorzorg te verzekeren. Het aantal slachtoffers, zoover tot nog toe kon worden vastgesteld, bedraagt 100 dooden en 400 gewonden. Dit betrekkelijk geringe aantal is te danken aan den bijzondcrcn vorm der Bulgaarsche huizen Het is rtog te vroeg om de schade te schatten, die aanzienlijk is. Hulp van den staat en de particulieren is dringend noodig, ondanks dc beperkte mid delen van de natie. Onze hoop is gevestigd op de gevoelens van mcnschelijkheidi en wc- derzijdsch hulpbetoon, die verwacht worden en niet zullen nalaten zich te betuigen. Nieuwe aardschokken. In den nacht van 10 op 20 om 21,25 n werd .te Haskovo een plaatsje op 70 K.M. ten Z -O.' ven Philippopel, met meer dan 20,C0Ü inwoners, een hevige schok gevoeld, gevolgd door verscheidene andere van geringer kracht, die zïoh heel den nacht herhaalden Haskovo Wü9 betrekkelijk gespaard door de vroegere schokken, die slechts den val van eenigc schoorstcenen en scheuren in de huizon ver oorzaakten. De schok van Donderdagavond, hoewel heviger dan alle andere, richtte geen groote schade aan, maar deed de paniek der inwoners toenemen. Nieuwe schoorstcenen stortten in en in de mun-n verschenen nieuwe scheuren. Daar de bevolking de h'nzen reeds na dc eerste schokken verlaten had, meldt men geen slachtoffers. Haskovo is een belang rijk tabakscentrum. DE ROODE FRONT STRIJDERS DE STATEN TEGEN VON KEUDELL Berlijn, 2 0 April. (V. D.) De regcering van Mecklenburg-Schwerin en de senaat van Bremen hebben eveneens tegen het bevel van den rijksminister van binnenlandsche zaken om den rooden frontstrijdersbond te verbieden, appèl aangeteekend bij het staatsgerechtshof Het aantal bondsstaten, dat zich tegen het voorstel van Von Keudell heeft uitgesp-oken. is reeds tot zestien gestegen. Het zijn Anhalt, Baden, Brunswijk, Hamburg, Hessen, Lippe, Lübeck, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenbutg- Strelitz, Oldenburg, Pruisen, Schaumburg- Lippe, Saksen, Thüringen, Waldeck en Bre men. Alleen Beieren en Wurtemburg hebben zich verklaard voor de ontbinding van den rooden frontstrijdersbond. DE TRAMRAIvIP TE BERLIJN DE BESTUURDER TEN ONRECHTE BETICHT Berlijn, 20 April. (H.N.) Redlich, dc bestuurder van de tram, waarmede het ongeiuk m de Heerslrasse heeft plaats gehad, heeft zich gisterenmiddag nog bij de politie aangemeld, nadat hij des morgens niet was verschenen om te worden verhoord en ook in zijn woning niet aangetroffen werd Er was een anoniem schrij ven ontvangen, waarin beweerd werd, dot Red lich in den nacht voor het ongeluk als chauf feur voor een particuliere onderneming dienst had gedc»»n en het ongeluk dus een gevolg van oververmoeidheid van Redlich zou zijn ge weest. Gebleken is echter, dat Redlich vooi het laatst in 1027 tijdens zijn vacantie als chauffeur dienst heeft gedaan bij een auto onderneming in Moabit, waar hij als noodhulp inviel. Men vermoedt, dat het anonieme schrij ven afkomstig is van de vrouw van Redlich, die (n onmin met haar man leeft, zoodat een echtscheidingsproces tusschen beiden aan bangig is. HET ANTI-OORLOGSPACT OVERHANDIGING DER FRANSCHE VOORSTELLEN Londen, 20 April. (HN.) De Fransche regeeiing heeft door bemiddeling van haar ge zant te Londen vanmiddag aan het Engelsche ministerie van buitenlandschc zaken haar be schouwingen over de Amerikaansche voorstel len betreffende een multilateraal anti-oorlogs- verdrag doen overhandigen. B e r 1 ij n, 2 0 April. (H.N.) De Fransche voorstellen zijn vanmiddag aan dr. Strcsemann overhandigd en worden thans in het ministe rie van buiteniandsche zaken bestudeerd. De publicatie der voorstellen zal pas geschieden, indien de Fransche rogeering daartoe over gaat P a r ij s, 2 0 April. (V.D.) Met het oog op zekere berichten ip dc pers valt het op, dat de Fransche regcering van de Amerikaansche regeering nadere inlichtingen zal verzoeken omtrent het Amerikaansche ontwerp voor een onti-oorlogsverdrag. Het Fransche tegenont werp is aan dc regecring der Vcreenigde Sta ten medegedeeld. Op de Quai d'Orsay is men algemeen van cpinie, dat afgezien van Japan, de andere groo te mogendheden het Amcrikaonsche ontwerp niet zonder veranderingen zullen aannemen Bovendien koestert de Fransche regecring de v;«rtuiging, dat de groote mogendheden met nbcgrip van Djitschlond met de Fransche rc- crieg in gedochtenwisscling zullen treden, voordat zij hun antwoord non de Veréenigde Stoten zullen doen toekomen. Men meent ook, dat de beide ontwerpen voor een anti-oorlogsverdrag het onderwerp zullen uitmaken van een conferentie van ministers van buitenlandschc zaken tijdens dc zitting in Juni 3.s. van den Raad van den Volkenbond. Eersi nadat men aldus wederzijds met elkaar in con tact is getreden, zullen waarschijnlijk dc groo te mogendheden zich uitspreken over de hou ding, die zij zullen aannemen tegenover het ontwerp. Het zal dus wel Juni worden, vooi Frankrijk en de Vereenigde Staten antwoord op hun voorstellen zullen ontvangen. GROOTE BRANDEN IN ROEMENIE BOOS OPZET? Uit Rcriijn wordt d.d. 20 April aan het Hbl. gemeld Uit Campina in Roemenië komt het bericht, dat er dc laatste dagen in het petroleumge- bicd groote branden hebben gewoed. Deze zou den door baldadige handen zijn aangestoken en eerst na urenlangen arbeid weer gobluscht rijn. Tegelijkertijd is door onbekende oorzaak in de buuit van Tradccl een bosch ter grootte van 40 H A. in brand geraakt, waardoor twee menschen om het leven zijn gekomen. Het bosch van prins Bibcscu staat sinds eergiste ren in lichten laaie. Tot dusver zijn 10.000 HA. door de vlammen aangegrepen. Er be staat nauwelijks kans om het vuur te stuiten, VISSCHERSVAARTUIG OMGESLAGEN ZEVEN KINDEREN OMGEKOMEN Londen, 20 April. (VD.) Op de Fra- ser-rivier in Britsch-Columbia is een visschers- vaartuig omgeslagen, waarop zich vier vol wassenen en 25 kinderen bevonden. Zeven kinderen zijn verdronken. DEUTSCHE SPIONNEN VEROORDEELD. Leipzig, 20 April. (V.D.) De vijfde strafsenaat van het rijksgerechtshof heeft den reiziger Wally Howiiler uit Freiburg-Breisgau terzake van poging tot spionnage veroordeeld tot twee jaar tuchthuis en verlies van burger lijke eererechten voor den tijd van drie jaar. De kanonnier Scharf van de rijksweer-artille- rieofdeeling te Ludwigshafen werd wegens overtreding van paragraaf 6 der spionnagewet tot 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Howii ler heeft familieleden in Straatsburgin op dracht van deze familieleden heeft hij Scharf bewogen tweemaal naar Straatsburg te gaan, waar deze medede,clingen deed betreffende de organisatie van den rijksweer aan den Fron- schen berichtendienst. TYPOGRAFEN STAKING TE DANZIG. B e r 1 ij n, 2 0 April. (H. N.) Ook te Dan zig is een loonbeweging onder de typografen uitgebroken. Daar geen overeenstemming kon worden bereikt, is een staking geproclameerd, zoodat de bladen met uitzondering van de Dan- ziger Volksstimme niet verschijnen kunnen. Do burgerlijke bladen zullen thans gemeen schappelijk een noodcourant uitgeven. GEVECHTEN IN MEXICO. Verscheidene rebellen gedood. Men meldt uit Guadalajara, dat 73 opstan delingen zijn gedood in verscheidene ontmoe tingen met de federale troepen in den staat Jalisco. LuciSW. 9QJ1H.2&Ö EEN GROOTSCH PLAN EEN TUNNEL ONDER DE STRAAT VAN GIBRALTAR P a r ij s, 2 0 April. (H.Nj Volgens één dei bladen worden tusschen Spanje en Frankrijk voorloopige onderhandelingen gevoerd ovci den aanleg van een tunnel onder dc straat van Gibraltar, welke eenc verbinding tusschen Euro pa en Afrika zal verschaffen. Het blad wijst ei op, dat natuuiiijk ook Frankrijk een groot be lang bij een dergclijken tunnel hooft, daar hierdoor een zekere verbinding met de Afri- koansche koloniën kan worden verkregen en bovendien met het beginpunt van den lucht- dicr.st op Zuid-Anu'tika; De te overwinnen moeilijkheden worden nilet zoo groot geacht ols die voor den aanleg van een tunnel onder het Kanaal. Van oen timnel in rechte lijn kan echter geen sprake zijn, hoewel een dergelijke tunnel slechts 14 K.M. lang zou behoeven to zijn. De zee is echter op het smalste gedeelte van de straat van Gibraltar te diep. Op som mige punten bereikt zij zelfs een diepte van ongeveer 1000 M. Daarom zal een lijn moe-, ten worden gekozen, die te Tanger uitkomt Wel is waar zal een dergelijke timnel 50 K.M lang moeten worden, doch de grootste diepte op deze lijn zal niet meer dan 300 M. bedra gen. Er zouden 3 tunnels moeten worden aan gelegd, twee voor het spoorwegverkeer in beide richtingen en één voor het uitvoeren van de onderhoudswerken. Dc kosten van een derge lijk plan worden op ruim 300 müliocn goud- frank geraamd. HET CONFLICT IN DEN ROERMir;-/OUW GEEN VERGELIJK BEREIKT Berlijn, 20 April. (V. D.) De onderhan delingen over de arbitrale uitspraak voor den mijnbouw van het Roergebied, die te Bei lijn werden gevoerd, hebben den gehcelcn dag gtduurd. De arbeidersvakvcreenig.ngen heb ber. verklaard, dat zij niet tevreden zijn met het loon en dc verkorting van den wcrkiljd, zoools die in de arbitrale uitspraak zijn vast gelegd. Daar er geen sprake was van een toe nadering tusschen de partijen, zijn de onder handelingen laat in den avond zonder resul taat afgebroken. Hedenmiddag is het rijkskabinet bijoen ge komen In den loop van de zitting heeft de rijksminister van orbeid rapport uitgebracht over de onderhandelingen in het conflict be treffende lbon en werktijd in den mijnbouw van het Roergebied. Er werd geen besluit ge nomen. DE OPIUM-COMMISSIE DE CHEMISCHE FABRIEK NAARDEN BELANGRIJKE VERKLARING VAN VAN WETTUM Uit Genève wordt d.d. 20 April aan het Hbl. bericht In de Opiumcommissie heeft de Nederland- sche gedelegeerde, de heer Van Wettum, he den eenige mededcclingen gedaan aangaande een aantal gevallen van on wettigen ha ndel in verdoovende middelen met bestemming naar het Verre Oosten, waorbij Nederlandsche han delaren betrokken waren. In sommige dici gen vallen heeft, volgons den heer Van Wettum, de Nederlandsche regeering niet kunnen in grijpen, daar er niet tegen een Nederlandsche wet gezondigd was De meeste dier gevallen waren te wijten aan hiaten in de Nede'land- sche wetgeving en vooral aan de omstandig heid, dat Nederland het stelsel van uitvoer vergunningen nog niet had ingevoerd. Hierin is nu onlangs verandering gekomen, zoodat zulke gevallen lot het verleden behooren Voorts deelde de heer Van Wettum aan de commissie mede, dat hij telegiafisch van de Nederlandsche regeering mededccling ha ontvangen van het besluit om de vergunning tot het drijven van handel in verdoovende middelen aan de Chemische Fabriek „Noor den" te Bussum in te trekken, dit naar aanlei ding van een inbeslagneming, door de politie aan boord van het s.s. „Oost-Aziëte Rotten dam verricht op 15 Maart 1928. Het betrof hier een zending heroïne, die door dc Chemi sche Fabriek „Naardcn" onder de valsche be naming „parfumerieën en medicijnen naar Sjanghai was verzonden. De Chemische Fa briek „Noorden" is reeds meer dan eens in verband met inbeslagnemingen in het buiten land genoemd, o a. in 1924 in Kopenhagen, in 2(3 te Sjanghai, in '26 te Naarden en in 27 te Hamburg De heer Van Wettum deelde mee*, dat de gegevens omtrent den onwettigen han del van dc Chemische Fabriek „Naarden zeer uitvoerig zijn, en daar deze gegevens ook voor andere regccringen van groot belang kunnen zijn, stelde de heer Van Wettum voor, aan de Nederlandsche regcering te verzoeken, do betreffende stukken ook aan de andere in de Opiumcommissie vertegenwoordigde regcc ringen toe te zenden, zoodra ze volledig De mededeelingen van den heer Van Wettum werden met levendig applaus begroet (Op een vertegenwoordiger van een fabriek van ver doovende middelen te Bazel, die zich onder hot publick bevond, maakten deze med Voe lingen een zoodanigen indruk, dat hij direct naor Bazel vertrok, om deze zaak met zijn directie te bespreken.) WEERBERICHT tl APRIL. Hoogste Barometcstand 763.4 Vestmanocr. NK Laagste Barometerstand 754.4 •- NV ^cittK Helder. Verwachting tot den avond van 12 April. Zwakke tot matige Westelijke tot JSJ Zuidelijke wind. meest zwaar be- JwJ wolkt of betrokken met tijdelijke w 2$ 3K opklaring, enkele regenbuien, iets zachter. JwJ Krommestraat 4-6-8 Langestraat 52 EEN ZELFMOORDENAAR VAN ZEVEN JAAR. Keulen. 20 April. (V.D) Gijiercn sprong een 7-jarig knaapje bij de Kuiser Fric- drichstrasse te Keulen in den Rijn. Men stak 'ncm ren stok toe, maar van deze mogelijkheid om gered te v orden, maakte de jongen geen gebruik. Zonder om hulp te roepen, verdween hij voor dc oog n van vele tocchouwers ondet water. Zware 25 c.M. breede prima elastieken binnenband. Twee paar jarretelles. Het corset is zoo gemaakt, dat hoewel de binnenband zeer breed is en dus voor zware figuren zeer aangenaam te dragen, het niet hinderlijk bij het zitten is. In alle opzichten is dit Corset aan te bevelen DE CHINEESCHE BURGER OORLOG EEN DEBACLE DER NOORDELIJKEN Londen, 20 April. (H. N.) Volgens be richten uit Sjanghai deelt generaal Tsjang Kai Tsjek mede, dat hij tijdens de gevechten langs den Tientsin-Poekou spoorweg ruim 30.000 man der noordelijke troepen gevangen heeft genomen. Generaal Feng verklaart, dat her aantal gevangenen, dot hij in de gevechten iongs den Poking-Hankau-spoorweg heeft ge maakt, 40.000 bedraagt. De ineenstorting van de noordelijke legers in de provincie Sjan- toeng is onverklaarbaar, doÉtr de noordelijke legers beter uitgerust waren dan de zindelijke Te Tsingtau is na aankomst van de Japarscho landingstroepen ter sterkte van 550 man de staat van beleg afgekondigd. Er zijn ook 4 Amerikaansche torpedojagers aangekomen De Amerikaansche gezant te Peking heeft allo Amerikaansche onderdanen in de provincie Sjantoeng gewaarschuwd om de provincie ten* stond te verlaten. Alle berichten wijzen er op, zoo wordt na der gemeld, dat het leger van Soen Tsjoean Fang vernietigd is. Het leger van Tsjang Soen Tsjang heeft ook ernstigen tegenslag gehad. Corruptie heerscht in het leger der noorde lijken, wier zevende leger naar den vijand overgeloopen is. Ook de Engelsche consul te Tsinanfoe gaf aan dc Britsche onderdanen den raad het gc- vechtsgebied te verlaten. HET CONFLICT IN DE METAALINDUSTRIE VAN MIDDEN-BADEN. Mannheim, 20 April. (V.D.) De arbei ders van de Gritznerfabriek hebben gisteren evenals die van de machinefabriek Genschow en Co. te Durlach hun contrect tegen 3 Mei opgezegd, daar de metaalindustrieelcn van Midden-Baden de arbitrale uitspraak hebben verworpen. Indien voor 3 Mei a.s. geen over eenstemming wordt bereikt, wordt het werk in Midden-Baden door totaal 18,000 arbeiders neergelegd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1