DÉ ÉEMLANDEQ WATERGLAS ABONNEMENTSPRIJS per 3 maande» voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per «eek (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco pet post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. rOSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 PRIJS OER AOVERTENTIEN -»•-«'«*■»» t.o» Dinsdag 24 April 1928 2be Jaargang wo. 252 BUITENLAND. DE AARDBEVINGEN DE FRANSCHE VERKIEZINGEN voor het inleggen van eieren. -- Eieren hiermede inge legd blijven minstens 2 jaar goed. A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE MIJNRAMP IN AUSTRALIË DE STRIJD IN NICARAGUA SANDINO IN ACTIE DE CHINEF.SCHE BURGER OORLOG LUCHTVAART Firma M. A. Ramselaar Oames Peignoirs grootc sortecring vanaf I 2.75. DE OCEAANVLUCHT NIET OVER DE NOORDPOOL GEVLOGEN DIDECTBUR uitgever: j.valkhoft DAGBLAD elke regel mee* f 0.25. Liefdadigheida-ndvertentito «rot»él helft van den prtjt Kleine AdvertcntiSn „KETTIES" bp vooruitbetaling 1—9 rtgtk 50 eest. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnummet extra 04)5 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* CO RJNT HE ZOU VERWOEST ZIJN VOOR MILLIOENEN SCHADE Athene, 23 Apiil (V cD.). De aardbeving te Corinthe heeft het leven gekost aan zeven personen, terwijl er zes gewonden zijn, rnnar men vreest, dat er nog meer slachtoffers onder de puinhoopen bedolven liggen. De aardbe ving heeft een aardverschuiving van 80 Meter Veroorzaakt. De Mil ister van Financiën heeft reeds eer-, eredict van 5.COO.OOO drachmen ter beschik king van het reddingswerk gesteld. Het stool vast, dat het Kanaal van Corinthe intact is ge bleven, hoewel men de scheepvaart door dit kanaal uit voorzichtighcidsoverwegingcn voor loop'g heeft gestaakt. (Een H. N -bericht rept van 20 dooden te Corinthe. Andere telegrammen stellen het voor elsof geheel Corinthe in puin ligt. De electri- sche centrale is vernield en dr stad ligt geheel in 't duister. Ook te Lutrakinn is grootc schade aange richt. Voorts zijn er 50 huizen verwoest te Kalorr.fihi en een aantal huizen beschadigd te Xsthmia.) Nader wordt uit Athene gemeld, dat pciso- fien, die uit Corinthe komen, vertellen, dal de inwoners reeds na de eerste schokken te gen 21 uur hun woningen verlieten. Zij waren gelukkig nog buiten op het oogenblik van den noodlottigen schok, 45 minuten later. Het eantal dakloozen bedraagt in het gohezl 16 000, wearvnn 10.000 te Corinthe. Het is mogelijk, det het aantal dooden minder be draagt dan 20, zoonis eerst was aangekon digd, maar eT heerscht groote ellende. Presi dent Kondoeritis staat aan bet hoofd der lijst van de inteekenoars voor de hulpverlecning Er moot voor milHocnvn schade zijn aange richt Opnieuw ernstige in Bulgarije, aardschokken Sofia, 23 April (V D.). De aardschokken, welke heden wederom werden gevoeld, waren hoewel kort van duur, toch hevig in hun uit werking. Wederom was het Phil ppopel, welke stad hevig werd geteisterd De enkele huizen, welke nog overeind waren blijven staan, stort ten nu in; tot dusver kon worden vastgesteld, dat 8 personen werden gedood on talrijke an deren gewond. Dat er zoo betrekkelijk weinig slachtoffers zijn te betreuren, is te danken aan de omstandigheid, dat de bevolking nog steeds in de buitenlucht bivakkeert. De meeste minis ters bevinden zich in het geteisterde gebied De hulp, welke het Zud-Slavische Roodc Kruis aan het Bulgaórsche volk heeft verleend, werd met vreugde en genoegdoening aan vaard. Hongaursche hulp. Boedapest, 23 April (V DHet Hon- gearsche Roode Kruis heeft een hulpactie in gesteld ren behoeve van de slachtoffers van de aardbevingramp in Bulgarije Aan het boofd van deze beweging staat de echtgencote van den minister-president, graaf Bethlcn. Ook schokken in Italië. Rome, 23 April (V.D.). In Noord-Toscane en in Foggia werden hevige aardschokken waargenomen, tengevolge waarvan onder de bevolking een paniek ontstond. De bewoners van Castel Nuovo brachten den nacht onder den blootcn hemel door. Tal van huizen stortten in of moesten wor den ontruimd. Berichten over doodelijke on gevallen werden nog niet ontvangen President Hindenburg betuigt zijn deelneming. Berlijn, 2 3 April. (V. D.) Rijkspresi dent Hindenburg heeft koning Boris van Bul garije telegrafisch zijn deelneming betuigd met de aardbevingscotastrofe, die Bulgarije heeft getroffen. Koning Boris zond een telegram van dank terug. DE TOESTAND VAN BRIAND. Brland hod gisteren nog steeds koorts. Ei b geen verandering in zijn toestond ingetre den. DE AARDBEVINGEN. Koning Boris terug uit het aerdbevingsgebied. Koning Boris, die een inspectietocht van zes dagen ondernomen heeft In het door do eardbeving geteisterde gebied van Bu'igariji is naar Sofia teruggekeerd om rust te nemen De koning bezocht alle dorpen, die door de eardbeveving geleden hebben en deelde on* dersteuning uit onder de bevolking, die h.j door aanmoedigende woorden opbeurde DE OPIUMCONFERENTIE VAN DEN VOLKENBOND. Een Engelsch voorstel. Londen, 23 April (V. D.) Dc Engel sche regeering heeft op de op.umconfercntie van den Volkenbond dc verklaring afgelegd, dat zij handelsschepn met opium geladen niet meer door hun vlag beschetmd zal ac-ten De Engelsche regeering stelde de andere re geeringen voor een dergelijken stap te doen, met welk verzoek de Amcriknanschc gedele geerde reeds zijn instemming heeft te ken nen gegeven. RUIM 400 HERKIEZINGEN VERSTERING VAN 'T KABINETPOINCARE? Parijs, 2 3 April. (H.N.) Van de 612 districten, waarin gisteren verkiezingen hebben plaats gehad, zijn op het ooger.blik de uitslagen van 602 districten bekend. De uitslagen von een district op Corsica on 0 districten in de koloniën ontbreken neg. Bij do eerste stem ming zijn 175 afgevaardigden, gekozen, zoodat a.s. Zondag nog 427 herstemmingen moeien pjuats hebben. Volgens dc partijen kunnen de gekozenen uls volgt worden ingedeeld demo- cratisch-republikeinsche unie 72, linkse-repu blikeinen 41, radicale republikeinen 15, radi caal-socialisten 16, republikeinsche socialisten 4, socialistische arbeiderspartij 14 en conser vatieven 13. Wat hun houding tegenover het kubinct-Poincaré betreft, heeft ruim de helft der gekozen afgevaardigden zich reeds voor de politiek van Poincaré verklaard. Van bekende politici zijn de ministers Briand en Hcniot met groote meerderheid gekozen, c\enzoo de minis ter van pensioenen Marin. Marin's greep, dc- democratisch-republikeinsche unie, die in de oude Kamer 96 stemmen telde, heeft reeds bij de eerste verkiezingen 72 candidaten verkre gen, wat dus een onbetwistbaar succes is. Voor de internationale politiek is dit in zoover van belang, omdat Mniin in het kobinet-Poincaré dc ernstigste tegenstander van de toenaderings politiek van Briand was. Tardieu, de minister van arbeid en links-republikein, is te Belfort met 5632 stemmen tegenover don radicaal- socialist Miéllct, die 2652 stemmen verkreeg, gekozen. In het departement Lot et Garonne is Lcygues, de minister van marine, met de» uitgebrachte stemmen gekozen, in het departe ment Meusc de oud-minister van oorlog en links-radicaal Maginot met 11606 stemmen. De tegenwoordige minister van oorlog Painlevê komt in het departement Savoye in herslem ming. Aan zijn absolute meerderheid ontbro ken 70 stemmen. In de Duitsch-sprekende dis tricten van Elzas-Lotharingen zijn meestal her stemmingen noddig. In het eerste district te Straatsburg komt dc uitgever van het verboden autonomistische tijdschrift Die Zukunft Paul Schal), die wegens zijn propaganda voor de autonomistische beweging in voorloopige hech tenis is genomen, in herslemming, evenals de communist Haas, die eveneens tot de autono- misten kan worden gerekend. Zeer de aandacht trekt het hoogc aantal stemmen, in het district Altkirch uitgebracht op dr. Ricklin, die zich te Colmar eveneens In voorloopige hechtenis be vindt. Hij verwierf 5T07 stemmen, terwijl op den rechts-republikcinschen enndidaat Silbei- mann slechts 3949 stemmen werden uitge bracht. Silbermann is dc officieelc candidaat der katholieken en wordt door de Fransche bladen bestreden als voorstander der autono mistische beweging, zoodot dc stemmen, op hem uitgebracht, feitelijk ook als voor deze beweging uitgebracht, kunnen gelden De Ac tion Fron«;aise oordeelt dan ook, dat het resul taat der verkiezingen in Elzas-Lolhringen alle goede Franschcn met schrik moet vervullen De socialisten zijn niet gelukkig geweest. Hun leider, Léon Blum, heeft het slechts tot een herstemming kunnen brengen en over het alge- meen is de indruk, dat de socialistische candi daten er niet gunstig voorstaan. Het partijbe stuur van het departement Seine is dan ook tegen morgenavond bijeengeroepen, om ovei den toestand te beraadslagen. Léon Blum zelf stelt het in de Populaire voor, alsof de uitslag voor de linksche partijen niet ongunstig is ge weest, wat echter niet in overeenstemming met den algemeenen indruk is. Natuurlijk kan een definitief oordeel over den uitslag op dit oogen blik nog niet worden uitgesproken, doch de olgemcene indruk is, dat de gematigde partijen over het algemeen vooruit zijn gegaan en het kabinet-Poincoré aanmerkelijk versterkt uit den stembusstrijd te voorschijn zal komen. De ver kiezingen zijn, ondanks dat er druk gestemd is, kalm verloopen en incidenten van beteekenis hebben zich niet voorgedaan. Parijs, 23 April (V D.) Minister Sarmut constateerde, dat meer dc-n dc helft ven de tot nu toe gekozen afgevaardigden aanhan gers der regeering zijn. Bekend zijn nog ge worden de verkiezing van Maurice de Rot schild, Reynaldi, Pierret, Etienne Flandia en den oud-minister Le Trocquer. Bouisson, de Kamervoorzitter, is opnieuw gekozen Gekozen zijn voorts de oud-ministers Thom son, Maginot, Delbos, Dior, Laurent Eynac, Francois Albert en Dorwc, de onder-voorzit ter der Kamer Bouyssou. Paul Boncour en de ambassadeur te Bern Hennessy. Te Avesnes komt de oud-minister Louchein in herstemming. In herstemming komen ver der Daladier, de voorzitter der radicaal-so cialistische partijFranklin Bouillon, Dura- four, Blum, Renaudel, Mandel, Violette (oud- gouvemeur van Algerië), Ferdinand Buisson oud-voorzitter w»n den bond voor de rechten van den mensch, benevens alle communisti sche leidersValllant-Couturier, Cachin, Dc- riot. Marty en Dudos. Varenne, de oud-gou verneur van Indo-China, komt eveneens in herstemming. Voorts nogde oud-ministers Novaro en de voorzitter der radicale Kamerfractie Cazals. Onder degenen, die de nederlaag hebben geleden, behoort Moro Giafferi. Verslagen i6 ook de oud-minister Rnynaldv. Par'is, 23 April (H.N.). De verschil lende politieke partijen zijn ijverig in de weer om over een compromis voor de herstemmin gen te onderhandelen. Het bestuur van de socialistische verecniging van het Seinedepar- tement zal Dinsdag en het partijbestuur der WIJ brengen U voor het komend motorsel- zcen een schiltorende serie motorrijwielen, allen de nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd zijn. HARLEY DAVIDSON. DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend, LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 ra icalen Woensdag bijeenkomen. Volgens de Soir moet Léon Blum, die in een Parijs-district in herstemming komt, doch wiens kansen niet gunstig staan, van plan zijn zich terug te trék- kon. Naar verluidt, zou een socialistische can didaat te Marseille, waar de kansen gunstiger staan, dan voor Leon Blum plaats maken. Alge meen is men van oordeel, dat de verkiezingen slechts geringe wijzigingen in d? tegenwoordige samenstelling van dc Kamer zullen brengen, waarbij alleen een verschuiving naar rechts zeer waarschijnlijk is. Overeenkomstig het par lementaire gebruik zal het kobinct-Poincaré in Mei enkele dogen voor of na het bijeenkomen van de Kamer zijn ontslag indienen Poincaré zal dan met de vórming van het nieuwe kabinci worden belast, wat hij natuurlijk zal aanvaar den. Men verwacht, dot bij een reorganisatie van het kabinet dc minister van handel Boka- nowski, de minister van koloniën Perrier en de minister van arbeid Fallières uit het kabinet zullen treden. Par ij s, 23 April. (VX>.) Bij de recon structie van het kabinet verwacht men in elk geval, dot de rechterzijde sterker vertegen woordigd zal worden. De uitslagen in de pro vincie zijn tamelijk onbepaald In het Westen hebben de rogeeringspartijen nogal ernstige nederlagen geleden, maar in midden- en Zuid- Frankrijk hebben zij tengevolge van den strijd tusschen socialisten en radicaal-socialisten hun in 1924 verloren positie herwonnen. De uitslagen van de verki zingen in de Fran sche koloniën luiden els vrvgl Op het eiland Réurion'werden in beide dis* ti iet en een radicaal-socialist gekozen, evenais in Guadeloupe^ terwijl in twee districten her stemming moet plaats vinden. Op Martinique werd een socialist gekozen P a r ij s2 3 A p t i 1. (V.D.) De uitslag van de verkiezingen heeft bij de rechtsche partijen eenige ongerustheid gewekt, daar meri zich zeer wel bewust is, dat de herstemmingen van de volgende weck een geheel onder beeld kun nen geven. De Temps doet opmerken, dat uit deze ver kiezingen de gevolgtrekking valt te maken, dat de meeste kiezers zich er weinig om hebben bekommerd, of het wel een linksch, don wel een rechtsch candidaat was, waarop zij stem den vetleer heeft in vele gevallen de over weging. dat de candidaat voor- of tegenstan der was van de voortzetting van de regeering van de nationale eenheid den doorslag gegeven Poincaré zelf heeft hierbij geen rol gespeeld. De nationalistische Intransigeant houdt het voor waarschijnlijk, dot de communisten en socialisten, alsook de socialistische radicalen, elkaar bij de herstemmingen zullen bestrijden, daarvoor hen teveel op het spel staat. De socialistische Poris-Soir toont zich zeer ontevreden over de successen der autonomistcn in Elzas-Lotharingenhet blad meent zelfs, dat het geen toeval is te noemen, dat juist communisten en autonomistcn de beste kan sen hebben bij de komende herstemmingen. DRIE DOODEN Londen, 23 April. (H. N) Volgens een bericht uit Brisbane zijn in een mijn te Ips wich de 2 directeuren en hun begeleide», die een inspectietocht in de mijn maakte, waai brand uitgebroken was, van dc buitenwereld afgesloten. De reddingspogingen waren zeer moeilijk en leverden alleen dit resultaat op, dat de 3 mannen slechts als lijken geborgen konden worden. B e r 1 ij n, 2 3 AA pril. (H. N Volgens een bericht uit Munagua heeft generaal Sandino, .dc leider der liberalen in Nicaiagua, die in hei district Segovia een eigen republiek heeft ge sticht, de plaats Laluz aan de Oostkust van Nicaragua bezet. Daar bevindt zich een goud mijn, waarvan hij zich meester maakte. Hij heeft al het voorhanden goud geroofd en de ambtenaren van den mijn als gijzelaars mee gevoerd. HERSTELLEN DE NOORDELIJKEN ZICH? Londen, 23 April. (V. D.) De oorlog tusschen Noord- en Zuid-Chine, welke vcrwoe- dcr is geworden dan ooit na den opmarsr-h, dien de Zuidelijken veertien dagen geleden be gonnen, schijnt op het oogenblik niet bijzon der te vlotten. Tsining, dat op 17 April ver overd werd op den Noordelijken genei aal Soen Tsjoean Fang bij een door Feng Toe Hsiang' verrichten aanval op één zijner flanken, is volgens de laatste berichten hernomen. Feng schijnt naar het Westen tc rctireeren, terwijl verwacht wordt, dat Soen zich zal verbinden met de strijdkrachten van Tsjang-Tsjoeng- Tsjang. Op het Kin-Kon-front duurt het offen sief voort. Het bericht, dot de Noordelijken Ta-Ming-Foc hebben verloren, wordt tegenge sproken. Tokio, 23 April. (V. D.) De Japansche regeering heeft besloten de protesten van de regeeringen te Peking en Nanking tegen het zenden van troepen onbeantwoord te laten. EEN MONUMENT VERNIELD. Berlijn, 2 3 April. (H. N.) Uit Fürsten- berg wordt gemeld, dat het gedenkteeken vooi de in den oorlog gevallenen te Schönfliess in het district Koningsbergen vannacht geheel vernield is. Zondag is te Fürstenberg een com- munistendag gehouden. Men brengt beide ge beurtenissen met elkaar in verband. HET ANTI-OORLOGSPACT. Ook Roemenië uitgenoodigd. Londen, 23 April. (LI. N.) Staotssccre taris Kellogg heeft, naar uit Washington wordt gemeld, ook den Roemeenschen gezant het ontwerp voor een anti-oorlogsverdrag over handigd. De Duitsche .gezant deelde staats secretaris Kellogg mede, dat Duitschland be reid is het ontwerp voor een verdrag van arbi trage en verzoening te onderteekenen. Hoewel Kellogg besprekingen met de gezanten van Duitschland, Japan en Italië over het nnti- oorlogsverdrag had, zijn deze nog niet zoo ver gevorderd, dat er sproke van een algemeenc conferentie kan zijn. Londen, 23 April. (V. D.) Naar Baldwin heden in het Lagerhuis meedeelde, zullen de onderhandelingen over de uitbanning van den oorlog voorloopig nog niet in het parlement ter sprake worden gebracht. Eerst na de overhan- diging van het Britscho antwoord op de Ame- rikaansche voorstellen zal hiervan med&Jeeüng worden gedaan aan hctjparlement. STAKING BIJ DE BERLINER BÖRSENKURIER. Het personeel van dc drukkerij bij de Ber liner Börsenkitrier heeft gistermiddag het werk gestaakt. DE GEARRESTEERDE DUITSCHE INGENIEURS. B e r 1 ij n, 2 3 April. (H. N.) Volgens ccn bericht uit Moskou zal het hooge gerechtshof den Russischcn advocaat dr. Maljanowitsj tot verdediger van de gearresteerde Duitsche in genieurs benoemen. Vandaag zal de Duitsche gezant over deze aangelegenheid met Tsjitsje- rin een nieuwe bespreking hebben. HET CONFLICT IN DEN ROERMIJNBOUW. Arbitrale uitspraak bindend verklaard. B e r 1 ij n, 2 3 April. (V. D.) De rijksmi nister van arbeid heeft de arbitrale uitspraak in het conflict in de mijnindustrie in het Ruhr- gebied bindend verklaard. Essen, 23 April. (H. N.) In verbond met de bindend-verklaring van de scheidsrechter lijke uitspraak voor den Roermijnbouw heeft het Rijnsch-Westfoalschc kolensyndicaat een verzoek ingediend, om de kolenprijzen met in gang van 1 Mei te verhoogen. NOODLOTTIGE AARDSTORTING BU TOULON. U."t Toulon wordt gemeld, dat bij een aard storting in een steengroeve te Lagoubran ver scheidene arbeiders zijn gedood. NAAR EEN NIEUW SNELHEIDS- RECÖRD. Londen, 23 April. (V.D.) Vlieger-lui tenant David Darcy Greig is benoemd tot commandant van de sectie van de Royal Air Force, welke belast is met het onderzoek naar de moglijkheid tot het vergrooten der vliëgsnelhedcn. Hij zal onmiddellijk de training aanvangen met de Supermarine Napier 85, het vliegtuig, waarmede hij zal trachten het wcreldsnelheids- record, thans 318 mijl, per uur, to breken. Dc poging zal over ongeveer twee maanden te Calshot worden ondernomenmen hoopi ongeveer een snelheid van 350 mijl per uur te verkrijgen. Ook mag worden aangenomen, dat Greig het Britsche team zal commandeeren, dat de Schneider Cup. het .volgende jaar zal moeten verdedigen. 385 WEERBERICHT 24 APRIL. Hoogste Barometerstand 774.2 >K Maagdenburg. w La*#jste Barometerstand 743.6 VfZ Reykjavik. Verwachting lot den avond van 25 April. SS Zwakke tot matige Zuidelijke tot X& Zuid-Oostelijke wind, helder tot A licht bewolkt, droog weer, warmer yg overdag. KROMMESTRAAT «—«—8. LANGESTRAAT 52. HET FORDVL1EGTUIG BEREIKT GREEN LY-E1LAND GEREED VOOR DEN START Berlijn, 23 April. (H.N.) Het Fordvlieg tuig is vanmiddag volgens een telegram uit New-York bp Greenly Island aangekomen, waar het door de Duitsche vliegers met veei geestdrift werd ontvangen. BehaJve Frtzmau- rice maakte ook dc Canadeesche vlieger Duko Schiller de vlucht naar Greenly Island mee. Men is terstond begonnen de reservedeclen te montceren en er wordt ijverig aan gewerkt om dc Bremen voor den start gereed te maken. (Ook Balchen maakt deel uit van dc be manning van het Fordvliegtuig, dat nieuwe onderdcelen cn brandstof voor de Bremen aan boord heeft). New-York, 23 April. (V.D.) De Oce- aanvlicgcr Chamberlin, die in Murray-bay een tusschcnlanding heeft moeten maken, zal waarschijnlijk vandaag verder vliegen naar Greenlv-eiland. Londen, 23 April (H.N.) Mevrouw Fitzmauricc heeft zich gisteren mot haor 6- jarig dochtertje to Quecnstown op dc Dres den ingescheept. Zij werd door mevrouw KöM, die evcne.-ns met dit schip de reis naar New- York maakt, zeer hartelijk begroet. Aan beide dames werden bouquetten aangeboden na mens het ministerie van de lersche luchtstrijd- kiachtcn en van dc Duitsch-Amerikaansche verceniging tc New-York. WILKINS ZELF REPT DAAR NIET VAN Het volledige relaas, door Wilkins zelf in de Times gepubliceerd over zijn tocht, nog eens nalezende, treft het, aldus de N. R. C, dat nergens gewag wordt gemaakt van het bereiken en pnssecren van de Noordpool; en het is meer dan waarschijnlijk, ja vrijwel ze ker, nat zij daar ook niet geweest zijn, op geen honderden kilometers na. Verbindt men Point BniTOW (Alaska) in rechte lijn met de Noord- Pool cn trekt men dan die lijn alweer recht door tot Noordwest-Spitsbergen dan heeft men de route van Amundsen en Nobile met de Norge (d. w. z.: komende van Spitsbergen en gaande naar Point Barrow). Uit de eerste berichten scheen het. dat Wil kins diezelfde route, maaT in omgekeerde rich ting, had genomen. Gelukkig blijkt, dat do Australiër zijn weg nam tusschen de route van Amundsen en den noordrand van den Par ry Archipel, wat verklaart, det hij Grantland en Groenland zoo dicht is voorbijgevlogen, dat hij toppen van de kustgebergten diei land- massa's heeft gezien. Dit maakt den tocht van Wilkins toch ineens weer veel belangwekkend der Want nu blijkt waar te zijn, dat Wflkint vrijwel zijn geheele route namen boven nog ongeëxplorecrde zee. En hij heeft thans, naar men mag hopen, voorgoed het hypo* thetische „Crockerland" van de kaart gewischt* Peary had dat land van de noordwestkust van Grantland meenen te zien in noordweste lijke richting. Maar waar Peary het had ge dacht, ligt het zeker niet. Een latere Amen- kaansche ontdekkingsreis erheen had het er niet gevonden cn thans is Wilkins er overheen gevlogen met redelijk goed uitzicht. Zelfs geen ijsopstuwingen, die zouden kunnen wij zen op ondiepe zee, werden bespeurd Niet el* leen wetenschappelijk toe te juichen, mow ook aeronautisch juist gezien was het, de PoC zoover links te laten liggen. Immers thans konden Wilkins en Eielson zich aan de kust van Grantland en Groenland zoo'n beetje ver kennen. En dit moet een zeer noodzakelijke controle geweest zijn op het kompas; want in het gebied tusschen Geografische Noordpooï en Magnetische Noordpool is vliegen op het kompas, alleen (als men in dc wolken zit en dus geen zon heeft om zich aan te oriënt©^ ren) uiterst bezwaarlijk door de grillige wis seling der magnetische afwijkingen. Zoodra Groenland gepasseerd was werd het weer helder; en dat--bleef zoo tot op een paar honderd KAL van Spitsbergen*

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1