F\ DUIM BURGER DE EEMLANDEü DEUX-PlèCES ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK Crêpe Caid Zaterdag 28 April 1928 26e Jaargang No. 256 Ruime keuze in BUITENLAND. de britsche rubber- politiek het proces tegen den heimatbund Rijksweersoldaten veroordeeld het lindenborn-proces het anti-oorlogspact groote boschbrand in duitschland ernstige mijn- ontploffing orkaan in de oekraïne spoorwegramp in zuid-afrika Firma M. A. Ramselaar het saksisch metaal conflict de 1 mei-viering te parijs de duitsche arbeids conflicten AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 3 ™a>ndcI1 v00r Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per weck (mei gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/®» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3«-» Afzonderlijke nummers f 0.05# POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIQECTLUR - UITG EVEö: J.VALKliOTf PRIJS OER ADVERTENTIEN •-«•so*'-05 u^p ee> btwvnmm», elke rtgd mee» (0.25. Llefdadigheida-adwtcntlte voor helft van den prljc. Kleine AdvertentlCn Jt EITJES" bty vooruitbetaling 3 rcgcli 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.—. Bewijsnummer extra 0X35 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* INTERPELLATIE VAN MACDONALD AMERY OVER DE POSITIE DER NEDERLANDERS Gisteren vestigde Ramsay Macdonald in het Lagerhuis de aandacht op de actie van de regeering inzake de opheffing van de rubber restrictie, waardoor de marktwaarde van de aandeelen ongeveer tot de helft verminderd werd. De regeering, betoogde hij, behandeld»» den toestand buitengewoon slecht. Het was. de plicht geweest van de regcering de be perkingen zóó op te heffen, dat de rubber-' industrie door de wijziging niet op hachelijke wijze in het gedrang geraakte. Amery gaf in zijn antwoord een uitvoerige schets van de geschiedenis der restrictie. Hij zeidc, dat, zelfs met een lekkage van 25 pCt van ongecontroleerde rubberproductie op Ne- derlandsch gebied, de industrie bij het pion der regeering baat vond, maar de invoering der restrictie werd gevolgd door onvoorziene omstandigheden. Amery wees erop, dat er geen wijziging zal komen in de politiek van voortzetting der rubberrestrictie tot I No vember. Wat betreft de voorbarige ontvangst te New-York van het bericht over de benoe ming der commissie van onderzoek, zeide Amery, dat cr zoo goed als geen zaken zijp gedaan op dien dag te New-York op grond van het voorbarige bericht. De daling d'er prijzen in beide landen is in werkelijkheid een gevolg geweest van het feit, dat de heele positie van de rubber en de rubbermarkt topzwaar en ongezond was en instorten moest van het ocgénblik af, dat men inzag dat de werkelijke toestand onder oogen gezien moest worden. Dc geleden ver liezen zouden binnenkort toch onvermijdelijk geweest zijn wegens de door en door onge zonde toestand der industrie op dit oogen- blik. Amery zei<le nog, dat degenen, die het meeste baat hadden bij dc restrictie, de Ne- derlandsühe concurrenten waren en dat dege nen, die er al de nedeelcA van ondervonden, de Britsche producenten zijn geweest. Dc tijd was gekomen om den maatregel cp te heffen, waarvan uitdrukkelijk bepaald was, dat hij ven tijdelijken aard zou zijn. die van zijn on middellijk doel beantwoord heeft en die thans een grootc hinderpaal was voor de Britsche industrie. De commissie heeft dc aangclcgen- Iheid volledig en zorgvuldig bestudeerd en de regeering heeft ten volle de verantwoordelijk heid voor de beslissing aanvaard. Bij de stemming werden 194 stemmen voor de regeering uitgebracht en 94 tegen. GROOTSCHEPLANNEN DROOGMAKING VAN POOLSCHE MOERASSEN Warschau, 26 April (H. N.) De Pool- sche regeering heeft besloten haar aandacht te wijden aan het vraagstuk der droogmaking van het moerasgebied in de Oostelijke grens districten en een bedrag van eenige millioenen uitgetiokken voor hot wetenschappelijke on derzoek van dit vraagstuk. Men verwacht, dot met dit onderzoek ongeveer 4 jaar gemoeid zullen zijn. Het vraagstuk der droogmaking van dit moerassige gebied is reeds sedert ecuwen telkens ter sprake gekomen. Men heeft berekend, dat door deze droogmaking nog meer land gewonnen zou kunnen worden dan door de droogmaking van de Zuiderzee. Het werk kan echteT slechts worden begonnen, in dien ook Rusland van zijn kant tot droogma king van de moerassen op Russisch grond gebied besluit, aangezien anders het in Polen droog gelegde gedeelte door het water der Russische moerassen zou worden bedreigd. De kosten van de eigenlijke droogmaking, welk werk eenige tientallen jaren zal duren, worden op 120 milliocn gulden geraamd. Ook buitenlandsche waterbouwkundige ingenieurs zullen tot medwerking, ook bij het wetei - schappelijke onderzoek, uitgenoodigd worden. DE KRONING IN JAPAN. ke kroning van den keizer en de keizerin van Japan, die in November te Kioto zal plaats vinden, zal naar de traditie wil met groe ten praal geschieden. De beide huizen van het Japansche parle ment hebben thans daarvoor een crediet toe gestaan van ongeveer 20.000.000 gulden. BALDWIN EEREBURGER VAN STOKE. Een bezoek aan 't aardewerk-dis trict. Londen, 27 April (H. N. Draadloos). Deheei 'en mevrouw Baldwin hebben vandaag een be zoek gebracht aan het aardewerk-district, bij welke gelegenheid de eerste minister tot eere burger van Stoke is benoemd. Op een lunch in het stadhuis hield Baldwin een toespraak, waarin hij zeide, dat er geen ander land ter wereld is, dat op het gebied van aardewerk met dit district kan wedijveren Er zal altijd ruimte zijn voor goederen van de beste Engel- sche kwaliteit. WAT DEN BEKLAAGDEN TEN LASTE WORDT GELEGD P a r ij s, 27 April. (V. D.) Dinsdag 1 Mei zal voor dc jury-rechtbank te Colmar het proces aanvangen tegen de leden ven den Hei- matbund, die beschuldigd worden van samen zwering tegen de veiligheid van den staat T5 verdochten zullen op de beklaagdenbank plaats nomen 7 andere verdachten zijn niet te vinden. De Parijsche bluden van hedenmor gen publiceeren een opsomming van de mis drijven, die den leden van den Heimntbund tenlaste worden gelegd Dr. Richlin wordt be schuldigd ais voorzitter van den Heimatbund de separatistische beweging te hebben be vorderd' door ijverig- leden te werven. De 32- jarige drukker uit Straatsburg, Hauss, wordt aangeklaagd als voorzitter van een groep El- zns-Lofh a ringers, die zich hebben aang esloten bij den Heimatbund Gelijkluidend is dc aan klacht tegen den redacteur Scholl uit Straats burg de voormalige priester Fasshauer wordt ervan beschuldigd in de Hcimatbeweging een leidend positie te hebben ingenomen. De voor malige leeraar Rosse te Colmar heeft een aan tal artikelen geschreven, die verschenen zijn in paedagogische periodieken en tijdschriften van den Heimatbund. Baumenn en Köler wor den behalve van het lidmaatschap van den Heimatbund ook nog van spionnage beschul digd, omdat zij in verbinding zouden hebben gestaan met een zekeren Ley, die te Freiburg im Breisgau woonachtig is. De leeraar Wurtz heeft zich een aanklacht op den hals gehaald wegens het stichten van de z.g. „Evengelische Colportage" Reisacher wordt ervan beschul digd op 16 Jun.i T927 een oproep tot der» Volkenbond te hebben gericht. Verder wordt hij ervan beschuldigd te hebben geprotesteerd tegen de arrestatie van baron Zorn von Bu- lach en geijverd te hebben voor 'n referendum in El za s-Loth aringen Dc verdachten hebben als verdedigers ver scheidene advocaten uit Straatsburg, Colmar en Mühlhausen gekozen, benevens den beken den Parijsche advocaat Berlhon, die commu nistisch afgevaardigde in de Kamer is. EEN GEVAL VAN MANSLAG Berlijn, 27 April (H. N.). Te Ludwigslust in Mecklenburg hebben 19 rijksweersoldaten van een cavalerieregiment terecht gestaan onder beschuldiging van manslag. Bij dc te rechtzitting bleek, dat cr sedert geruimen tijd een spanning tusschcn de arbeiders en de rijksweersoldaten te Ludwigslust bestond, waar van herhaaldelijk vechtpartijen het gevolg wa ren. Bij écn dezer vechtpartijen is een arbei der zóó ernstig toegetakeld, dat hij aan dc bekomen verwondingen overleden is. Het bleek echter onmogelijk den juisten dader aan te wijzen. De rechtbank heeft thuns twee be klaagden tot 10 maanden, twee andere tot 9 maanden, nog 2 andere tot 2 maanden en voorts 7 beklaagden tot 1 maand gevangenis straf veroordeeld, terwijl de overige vrijge sproken zijn. De tijd, in voorarrest doorge bracht, wordt gedeeltelijk in mindering ge bracht. In het vonnis overwoog de rechtbank, dat cr verzachtende omstandtigheden aanwezig waien, aangezien er een spanning tusschcn arbeiders en rijksweer bestond en beklaagden, die zich als soldaten goed gedragen hebben, uit kameraadschap hebben gehandeld». EEN GEMOEDELIJKE GEVANGEN BEWAARDER. Met een arrestant aan den zwier. Leipzig, 27 April. (H. N.) Voor de reebtbamk te Leipzig zal zich een oppasser van de gevangenis te verantwoorden hebben, die zich op een merkwaardige wijze van zijn taak, om een gevangene van Leipzig naai: Mannheim te trarisporieeren, heeft gekweten. Reeds or het station te Leipzig liet hij zijn gevangene op diens eerewoord zonder toezicht. Onderweg stapte hij op verzoek van den gevangene te Weinheim uit en beiden maakten daar goeden sier. De oppasser raakte ten slotte zoo be schonken, dat hij eerst zijn roes moest uitsla pen, alvorens de reis te kunnen voortzetten. Tenslotte werd hij door den arrestant gewekt, die hem vriendelijk verzocht hem thans maat naar dc plaats van zijn bestemming te brem gen. Bij het feestvieren had de oppasser er echter niet op gelet, dat hij betaald had va- het geld van den arrestant, dat hem ter bewa ring was toevertrouwd en dat hij bij aankomst te Mannheim aan den directeur van de gevan genis aldaar moest afdragen. Hij wendde zich daarom opnieuw tot zijn arrestant, die te Mannheim bekenden had en verzocht hem, po gingen in het werk te stellen om het ontbre kende bedrag te leenen. Deze deed dit werke lijk, doch slaagde er niet in, zoodat goede raad duur was. Ten slotte werd besloten, dat de ar restant er maar van door zou gaan. Dit ge schiedde. De oppasser keerde naar Leipzig te rug Cn gaf daar voor, dat zijn arrestant hem te Weimar reeds ontvlucht was. Het zal on getwijfeld een vTOolijke terechtzitting worden. IN AMERIKA Het land van practische menschen worden 95% stofzuigers als het systeem van de Vampyr gebruikt. Vraagt verdere inlichtingen. iCaamsta. 90Ji5L.280 Dresden, 27 April (H. N.). De rechtbank heeft in het Lindertborn-proces, dot over be langrijke ontduikingen van olcoholaccijns ging, 7. r zware straffen uitgesproken. Do koopman L r.denborn werd wegens omkooping van amb tenaren, vervalsching van documenten, bedrag en benadceling van de administratie van het brandëwijnmonopolie tot 5 jaar tuchthuis en een boete van 100.000 Ml:, of nog I jaar tuchthuis veroordeeld, vooils tot betaling van 2.400.000 Mk. aan de administratie van het brandewijnmonopolie cn een extra boete van 600.000 Mk., béide bo ten, indien niet vol daan, elk te vervangen door 1 jaar tuchthuis. Verder werd Lindenborn tot 5 jaar verlies vnn burgerlijke eererechten veroordeeld. Do ambtenaar van de belastingen Jankc w< rd tot 2% jaar tuchthuis en tot verschillende boeten tot een totaal van 2.2I0.C00 Mk. veroordeeld, een andere douaneambtenaar tot 1 jaar tucht huis en boeten tot een gezamenlijk bedrog van 252.000 Mk., 2 ander - douane-ambtenaren ieder tot 1 jaar gevangenisstraf en een boete van 800 Mk. Ook de overige beklaagden wer den tot hooge boeten v eroordeeld. DUITSCHLANDS ANTWOORD OVERHANDIGD Berlijn, 27 April 01. N.). Het rijkskabinct heeft vanmiddag' onder' voorzitterschap van den vicekanselier dr. Hergt een zitting gehou den, waarin dr. Stresemunn rapport uitbracht over het vraagstuk van het pact tot het in den ban doen van den oor-log. Het voorloo- pige antwoord non 1* et dep itement van bui tenlandsche zaken té Washington werd goed- gckeuid. Dr. Stresemann ontving daarop van middag den Amerikaonschcn gezant, wien hij de nota der Duitsche regeering in antwoord op de tot Duitschland gerichte vraag betref fende het Duitsche standpunt ten opzichte van het pact overhandigde. Een afschrift van de nota werd later ook aan de gezanten der ove rige betrokken mogendheden overhand'gd. Het antwoord zal binnenkort worden gepubliceerd. DE CHINEESCHE BURGEROORLOG L o n d e n, 27 A p r i 1 (H. NHet bericht, dut Tsinanfoe door de Zuidelijke troepen is ingenomen, wordt niet bevestigd. De stad moet nog steeds door de noordelijken bezet zijn, Jnpansche troepen hebben enkel, punten bezet, waardoor de opmarsch der zuidelijken wordt belemmerd. NEDERLANDSCH GEBIED BEDREIGD Door het overspringen van het vuur bij een heidebrand ontstond gistermiddag oa den pro vincialen straatweg tusschen Wassenberg cn Wildenrath een grootc boschbrand. Honder den morgens jong en volwassen hout staan in vlammen. Men vreest, dat de boschbrand zich tot in Nederland zal voortplanten. Ondanks alles kon het vuur nog niet tot staan worden gebracht. 3 DOODEN EN 4 GEWONDEN Gelsenkirchcn, 27 April. (V. D.J Hedenmorgen heeft in de mijn Holland een ontploffing plaats gehad. Drie arbeiders wer den gedood. Een mijnwerker werd ernstig en drie andere mijnwerkers werden licht gewond GROOTE SCHADE AANGERICHT Naar uit Charkof gemeld wordt, is in de Oekraine tengevolge van hevige stormen groo tc schade aangericht. In vele steden werden de daken van de huizen geslagen. Vele telegraaf- cn telefoonverbindingen zijn verbroken. In de fabrieken van 't Dnjepr-district moest het werk worden gestaakt. 6 DOODEN EN 7 ERNSTIG GEWONDEN Toen de trein, die van Johannesburg kwam, in de bekende bergengte van Hex River bij Worcester een ongelukkige wending maakte, liep de restauratiewegen uit het spoor, zes andere wagens met zich medetrekkend. Er brak brand uit. Een troopentrein overkwam op dezelfde plaats in 1915 een verschrikkelijk ongeluk, waarbij velen werden gedood. Nader wordt gemeld, dat 6 personen werden gedood en 7 ernstig gewond. Het ongeluk geschiedde op een steile hel ling. De redders sloegen de ruiten der coupé's in om de gevangen reizigers te bevrijden. Een kellner uit den restauratiewagen verbrandde voor hun oogen. Onder de gedooden bevinden zich twee nog niet geïdentificeerde Europeanen. Alle anderen zijn Zuid-Afrikaanders. WEEREBRICHT 28 APRIL. vv Hoogste Barometerstand: 767.9 w w Stockholm. Laagste Barometerstand: 753.8 JjJ vg Toulouse. vg Verwachting tot den avond van 2-9 April. vlj Zwakke tot matige meest Zuid- v& Oostelijke tot Noord-Oostelijke wind, licht tot half of zwaar be- v£ wolkt, droog behoudcis kans op vg onweer, weinig verandering in temperatuur. KROMMESTR. 4—6—8 LANGESTR. 52. Zuiver wollen f 1.75 per El in de nieuwste kleuren. UITBREIDING DER UITSLUITING De uitsluiting in de Saksische mctaalnijver* heid heeft opnieuw een uitbreiding ondergaan, doordat ook de gictstoalfobrieken Freithal en de Linke-Hoffmann-Lauchhammerwerke to Gröditz en Riesa gisteren hun arbeiders heb ben uitgesloten Door dezen maatregel worden ongeveer 7000 arbeiders getroffen. Volgens berichten uit Leipzig doen in het Saksische industriegebied» geruchten omtrent een a.s. algemeene uitsluiting bij de Duitsche metaalindustrie in verband met het conflict in Saksen de ronde. Naar de Germanio verneemt, is vóór het midden der volgende week niet te verwachten, dat de bond van Duitsche metoalindustrieelen een beslissing daaromtrent neemt. OPTOCHTEN VERBODEN In den loop van een conferentie tusschen den Franschen minister von binnenlandsche zaken, den poliucprefect, den directeur der veiligheidspolitie en den commandant van Parijs is besloten te Parijs en in de omgeving alle 1 Mei-optochten te verbieden. Buitenlan ders, die aan betoogingen deelnemen, zullen onmiddellijk uit het land gezet worden. DREIGENDE STOPZETTING DER RIJNSCHEEPVAART Berlijn, 27 April (Hbl.) De situatie bij dö Rijnscheepvaart is in een critiek stadium ge komen. De werkgevers hebben aan hun personeel in een circulaire meegedeeld, dat zij, die niet accoord gaan met een verhooging van 13 %t met ingang van 1 Mei ontslagen zullen wora den. De bond van Rijnscheepvaartpersoneel heeft geweigerd met deze nieuwe voorwaarde ac coord te gaan en heeft haar personeel gead viseerd op 30 April a.s. de schepen te ver laten. Als dit parool wordt opgevolgd, zal de Rijnscheepvaart met 1 Mei geheel komen stil te liggen. WAAROM FORD HOOGE LOONEN BETAALT. Henry Ford zal worden opgeroepen tot het geven van een verklaring voor de commissie uit den senaat der Ver. Staten, belast met het onderzoek inzake het winnen ven vetko- len, teneinde zijn ondervindingen ols kolen^ exploitant bekend te maken en raadgevingen te verstrekken tot verbetering van de toe standen en de loonen in de mijnen. Een ver*- zoek, om voor de commissie te verschijnen, zal Ford dan eerst worden gezonden, wan neer de meest geschikste datum voor hem hekend zal zijn, aangezien het comité het nie* noodig acht hem op zijn Europeecchc reds te storen. Door den heer Percy Tatlow, president van) de West-Virginia mijnwerkersvereeniging ia n.l. in zijn verklaring voor het comité de aandacht gevestigd op de exploitatie der k<H lenmijnen door Ford, waarbij hij bekend maakte, dat de Ford-mijnwerkers gemiddeld een dagloon van 8 ontvangen voot een werkdag ven 8 uur, hetwelk zeer gunstig af steekt bij dc locmen van slechts 2.85, be taald door de concurreerende mijneigenaars.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1