Telefunken Radio-Toestellen Exide Accumulatoren BUITENLAND. BEWAAR ZELF UW BONTWERK. Crêpe Caid ABONNEMENTSPRIJS pcf "awdeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per DÉ EEMLANDED PRIJS DER ADVERTENTIEN C4nU! Mbegiip Dinsdag 1 Mei 1928 en zijn producten van 2 wereldfirma's. Vertegenwoordiger (Service-station) G, J, VAN HARTEN, Lange Beekstraat 37-39 - Tel. 317 Vraagt prijsopgave. Handelaren rabat. Manaham stofvrije Motzakken f 2.30 en f 2.50, A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. Motorseizoen 1928 NIC. BOVEE 26e Jaargang No. 258 Firma M. A. Ramselaar LUCHTVAART week (mei gratis verzekering tegen ongelukken) i 0.17 Binnenland franco per post per 3 maanden f 3*-» Afzonderlijke nummers f 0.05» POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 513 DIOECTEUR UITG EVER.' J.VALKHOFf - elk. «gel attt f0.23. LleJJ»ilgliddi-«ltcteBtU!» vooi da helft vmn dus prfja. Kleine Advertentiga .KEIT1ES" fap «ooralibetallag I—5 engels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—. Becrtjsnnmmer extra f 0j05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» ERNSTIG DRAMA IN EEN HOTEL TWEE JONGE VROUWEN VERMOORD 'Volgens een bericht uit Agram heeft een rijke hotelhouder aldaar een bij hem in dienst zijnd dienstmeisje met messteken gedood en daarna zijn 19-jarige kleindochter levensgevaar lijk gewond. De. moordenaar deed daarop een strop om zijn hals en schoot zich een kogel door het .hoofd. Men'neemt aan, dat hetzij eert liefdesdrama, hetzij ,ccn plotselinge aanval van krankzinnigheid aanleiding tot deze daad waren. De kleindochter is inmiddels ook over leden. CAIRO CONTRA LONDEN CHAMBERLAIN AAN 'T WOORD DEINST EGYPTE TERUG? tonden, 50 April. (hl. N. Draadloos.) In het Lagerhuis heeft Chamberlain een ine- dedeeling gedaan omtrent de nota, welke de Engelsche regeering' aan den eersten minister van Egypte heeft laten overhandigen. Cham berlain wees er op, dat hét wctsvooistel tot regeling van het houden van openbare bijeen komsten en bctoogingen eenige dagen geleden bij het Egyptische parlement ingediend is. Dit wetsvoorstel beooet een wijziging van de be staande wet, die 5 jaar van kracht is geweest en de Egyptische autoriteiten in staat heeft ge steld om behoorlijk de openbare orde te hand haven zonder bezwaar voor individueele per sonen en zonderdat daardoor de algemeene vrijheid onnoodag belemmerd wordt. De niette wo wet zou het uitvoerende gezag zeer ver zwakken en de politie met lamheid slaan, dlc bij vergissingen een veel zwaardere straf zou oploopen don degenen, die voor wanordelijk^ heden verantwoordelijk zou zijn. Dc openbare vrede zou daardoor ernstig bedreigd tv orden, et venals het leven en het eigendom der buiten landers. Deze opvatting wordt zoowel door de Engelsche als door de Egyptische politicauto riteiten gedeeld, evenals door de bujterjand- schc kolonies. In dit verband verdient het cte aandacht, dat, toen in 1924 voorstellen werden gedaan, die een zelfde resultaat zouden gehad hebben, Zaghloel Pasja zich daartegen heeft verzet, daar hij deze voorstellen strijdig mc-t het al gemeene belang achtte. De Engelsche regee ring, die volgens de declaratie van 1922 ter» slotte verantwoordelijk is voör de Veiligheid der buitenlanders, kan niet onverschillig voo; een dergelijke wijziging zijn. Men zal zich dc opstootjes in Alexandrië in 1921 herinneren, waarbij ongeveer 20 buitenlanders gedood en ruim 00 gewond werden. Nog slechts enkele weken geleden heeft een menigte, welke voor politieke doeleinden opgehitst was, het eigen dom van buitenlanders aangevallen en bescha digd. Onder deze omstandigheden heeft de wet betreffende het vereerugingsrechi en en kele andere wetgevende bepalingen dc Engel sche regeering g rui men tijd ernstige zorgen gebaard. Ernstige doch vriendschappelijke •vaarschuwmgen met betrekking tot deze wet zijn op last van de regeering door lord Lk>yd tot den tegenwoordigen eersten minister cn zijn voorganger Sarwat Pasja gericht, doch hot «schijnt helaas duidelijk, dat de Egyptische re» geerrng besloten is om met de behandeling van het wetsvoorstel voort te gaan en op last van de Engelsche regeering heeft daarom ilord Lloyd Zondagavond om 7 uur een waar schuwing tot den eersten minister van Egypte gericht. Chamberlain las daarop den tekst van de waarschuwing voor, die als volgt luidt „Ik heb de eer II mede te deelen, dat sedert dc aanbieding van mijn nota van 4 April aan Uwe r Excellentie de Engelsche regeering met toenemende bezorgdheid de steeds duidelijkei wordende bewijzen van het voornemen dor Egyptische regeering heeft gade geslagen om voort tc gaan met sommige wetgevende maat regelen, die op de algemeene veiligheid be trekking hebben. Deze wetgevende bepalingen vallen, zooals Uwe Excellentie ten volle be kent moet zijn, niet alleen uit de mondelinge mededeelingcn, welke ik de eer had aan Uwe Excellentie op 19 dezer te doen, doch ook uit vroegere overeenkomstige mededeelingcn, wel ke zoowel aan den voorganger van'Uwe Excel- tlentïe als aan U zelf voor en na do overhandi ging van het „aidc-mémore' aan Zijne' Excel lentie Sarwat Pasja op 4 Maart j.L zijn gedaan, onder het aan de Engelsche regeering voor- behoudene, zooals ook in mijn nota van 4 April opnieuw bevestigd is. Mij is thans door do Engelsche regeering opgedragen om Uwe Ex cellentie als hoofd der Egyptische regcering te verzoeken onmiddellijk de noodige slappen te, doen om, te verhinderen, dat het wetsvoorstel, waardoor het houden van openbare bijeenkom sten en betoogingen geregeld wordt, wet zal worden". Nader wordt uit Cairo geseind, dat in gis teravond gehouden geheime zittingen zoowel de Kamer als de Senaat besloten hebben dc \erdcre bespreking van de wet op de verga deringen tot een Novembcrzitting uit te Stellen. DE AARDBEVINGEN. Nieuwe schokken. De aardschokken in het gebied van Corin- the duurden gisteren voort. Om 12 uur heeft een hevige schok verscheidene huizen doen jn- atorten. Eén der schokken werd gevoeld te fc\tehene£ waar. pen hips instortte. POLITIEKE HARTSTOCHTEN EEN BLOEDIGE KLOPPARTIJ Essen, 30 April. (H. N.) Zaterdagavond om II uur werden 2 nationaal-sorialisten, die op weg naar hun woning waren, door onge veer 20 roode frontstrijders aangevallen en mishandeld Zij vluchtten in een café. ven vaeruit het politiebureau gewaarschuwd werd. Daarop werden een agent in uniform en één in burgerkleeding gezonden om assistentie te. verleenen. De agent in burgerkleeding begaf zich met de 2 nationaal-sociaÜstcn, die duch tig toegetakeld waren,naor het bureau, orn tiacr een rapport op te maken. Onderweg werden zij opnieuw door roode frontstrijders lastig gevallen. De rechercheur toond' zijn penning en trok zijn revolver, die hem echter direct uit de hand werd geslagen. Eén der aanvallers pakte de revolver cn begon to schieten, zonder echter iemand te raken. De overige roode frontstrijders gingen intusschen voort met den rechercheur en de 2 nationsal- socialisten met stokken te bewerken. Den re chercheur werden ook 3 messteeken. Toege bracht. Ten slotte waren de rechercheur en de 2 riotionaal-socialisten gedwongen hun heil in de vlucht te zoeken Drie kwartier later werd de politie nogmaals tc hulp geroepen, omdat roode fron!s*rijders opnieuw leden van de nationeal-socialistischc partij hadden aan gevallen, waarbij 2 nationnal-sociaiisten ern stig en verscheidene anderen licht gewond werden. Een ingenieur kreeg een schot in den hals en stierf kort daarop. De politie heeft terstond een ernstig onderzoek ingesteld. HET NOODWEER IN DUITSCHLAND DE FRUITOOGST VERNIETIGD ALOM GROOTE SCHADE B c r 1 ij n, 30 A p ri 1. (IT. N.) Over het ge- lieclc gebied van de- Bcrgstrasso in Hessen heeft Zondag noodweer gewoed, waai bij een buitengewoon zware hagel hevige verwoestin gen heeft aangericht. Te Berlijn en in vele deolen van Duitschland heerscht een zomer- sche temperatuur, waarbij kans op onweer bestaat. Frankfort a. d. Main, 30 April. (H. N.) Omtrent de ramp, die het gebied van Rijn en Main heeft geteisterd, worden thans nade re berichten ontvangen, waaruit blijkt, dat se. dert tientallen van jaren een dergelijke ramp niet meer is voorgekomen. Het ergst getrof fen zijn verschillende gemeenten aan de Berg- strasse. Vooral de plaatsjes Zwingenbcrg cn Auerbach zijn zwaar g'ctroffen. Meterhooge watermassa's storten zich door de passen van het Odenwoud in de vlakte van het Rijn- da!. Wat storm en hagel hadden gespaard, werd door het wa'er vernield. De vooruitzich ten voor den fruitoogst zijn geheel vernietigd er. ook aan de vroege gewassen is veel scha de berokkend. De Hessische stoatspi esident en verschil lende ministers zijn ivaur het geteisterde ge bied vertrokken. Ongetwijfeld zal terstond een hulpactie voor het getroffen gebied op touw worden gezet. Brandweer en politie zijn over al met het opruimingswerk begonnen. Er is veel vee omgekomen. Tijdens het noodweei wond een boerenvrouw zich zoo op, dnt zij een hartverlamming kreeg' en stierf. Tal van auto's konden, niet verder en zijn ernstig be schadigd. Overal liggen ontwortelde boomert Ook in 't Spessart- en in 't Main-Taunusgebied heeft het noodweer gewoed. Ook in het Zui delijke gedeelte van den Paltz is het Zondag morgen boos weer geweest, waarddoor cooral Landau cn omgeving' geteisterd zijn. De scha de is overal g'root. De straten van Landau, waar het water Zondag I Meter hoog stond, waren Maandagmorgen nog geheel met stik bedekt. Doordien ook het terrein van de gas fabriek onderliep, bestond er gevaar voer dc gosvoorriening. Sedert 1866 heeft een derge lijk noodweer niet gewoed. ERNSTIG AUTO-ONGELUK VIER DOODEN EN TWEE ERNSTIG GEWONDEN Te Arles zijn door het stippen van een auto mobiel op een door regen doorweekten weg vier personen gedood c-n twee ernstig gekwetst. Door overvloedige regens zijn de Loire en haar zijrivieren buiten haar oevers getreden. HET ARBEIDSCONFLICT TE HAMBURG. De rijksminister van arbeid het ft de in het loongeschil in de haven van Hamburg gevelde uitspraak van den scheidsrechter bindend ver- vklaar<T behoeden Uw kleeding tegen de mot. Wij brengen U voor het komond motorsei zoen een schitterende serie motorrijwielen, allen de nieuwste modellen, welke thans bij ons geëtaleerd zijn. HARLEY DAVIDSON. DOUGLAS MATCHLESS MOTOBéCANE HENDERSON Aanbevelend, LAVENDELSTRAAT 12 Telefoon 1093 DE OORLOG IN CHINA SUCCESSEN DER NATIONALISTEN EXECUTIE VAN COMMUNISTEN Uit Peking wordt bericht, dat dc nationa listische strijdki achten- blijkens de binnenko mend.:- berichten doóïde verdedigingslinie van de Noordelijken li eeng e broken zijn ten N van laianfoe. Zij hebben, Tsjautsoen genomen. Uit Sjanghai wordt nog geseind, dot volgens o.ficièclc berichten 10,000 man Zuidelijke itoc- pen Koesjan, op 10 mijl afstand van Tsjinan- foe, binnengetrokken Er hebben hevige gevechten, waarbij groote* verliezen wordeiv ge leden, plaats ten Zuiden en ten Oosten van Tsjinanfoe. Volgens berichten uit Hankau hebben cr da gelijks executies van communisten plaats. Tot de geëxecuteerden behoorde ook een zeven tienjarig meisje, dat optrad ols lid van de roode rechtbank, welke verantwoordelijk was voor de vele doodvonnissen en martelingen. Vluchtelingen uit het N.-W. van Iloépeh vertellen vreeselijke verhalen over de roode terreur hldnar; zij bevestigen de berichten over de plundering van Kingmen, waarbij 5000 menschen werden vermoord. DE POLITIEKE CRISIS IN JAPAN PARLEMENTSONTBINDING? Tokio, 50 April. (V. D.) De minister president Tanaka heeft in verband met zijn on derhandelingen met de oppositie meegedeeld, dat tot dusverre geen resultaat werd bereikt. De voorstellen der oppositie, om de samenstel- iing van -het kabinet te wijzigen en de Japan- sche troepen gedeeltelijk uit China terug to trekken, had Tanaka, naar hij meedeelde, af gewezen. Indien de regecring morgen in het parlement een nederlaag lijdt, zal Tanoka het parlement ontbinden. LOONCRISIS IN DE RIJNSCHEEPVAART MISLUKTE BESPREKINGEN Duisburg, 30 April. (V. D Na twee dagen onderhandelen werden heden te Keu len de loonbesprekingen in de Duitsche Rijn- scheepvaart afgebroken, zonderdat een resul taat was berejkt. Terwijl de werkgevers zich op het standpunt stellen, dot de loonen in ver band met den ongunstigen toestand van het bedrijf moeten worden verminderd, cischen dc arbeiders een niet onbelangrijke loonsverhoo- ging. DOOR EEN HOND VERSCHEURD. Berlijn, 30 April. (H. N.) In het Meck- Icnburgsche dorp Kühler-stein is g'isteren een vrouw, die den h~.rd van haar .buren uit hoar tuin wilde verjagen) door dez.m hand aange vallen eh letterlijk aan stukken ge-scheurd. Door de beten van dan hond was do arm van de vrouw op 2 plaatsen gebiokcn. Haar aan gezicht was geheel onherkenbaar geworden. De vrouw bleef bewusteloos, in bloed badend, op den grond liggen. Zij werd naar- het zie kenhuis overgebracht, waar zij spoedig daar op overleed. 1-MEI BETOOGINGEN IN JAPAN VERBODEN. Londen, 39 April. (H. N.) Volgens een bericht uit Tokio zijn cd last van den minis ter van binnenlandsche zaken alle optochten in Japan op I Mei verboden. De politic heeft ♦alrijke personen gearrelsteerd, te Tokio en Osaka alleen rc'c-ds ruim 500- HET ANTI-OORLOGSPACT DUITSCHLANDS INSTEMMING ENGELANDS WELWILLENDE HOUDING Berlijn, 30 April (V. Dln Bcrlijnsche politieke kringen is men ceiiigszins verwon derd over het l'eit, dnt dc Frnnsche pers haai houding tegenover de Duitsche antwoordnota op 't voorstel van Kellogg tot een anti-oorlogs- verdrag reeds heeft bepaald, voordat dc in houd van deze nota bekend was. De nota van de rijksregeering is immers, zooals mén tc Berlijn steeds heeft geconstateerd en zooals ook uit haar inhoud blijkt, alleen te beschou wen als een antwoord op do vragen der Ver- cenigde Staten, of Duitschland meent door in ternationale verdragen verhinderd, te zijn toe te treden tot het door Amerika voorgestelde verdrag cn of Duitschland bereid is afstand te doen van den oorlog els middel van natio nale politiek. Deze vraag is door de rijksrc- gcering beantwoord, voor zoover dit in het belang van Duitschland wès. Voor Duitschland bestaat goceo beletsel in te gaan op het Ame- rikcanschc ontwerp. Wat de vraag van een inbreuk op het pe.ct betieft, is men hier van meening, dat dit onderwerp in den tekst van het pact niet -geregeld kj\a worden, zondci het morcele belang van hot pact tc vermindéren. Ook in het vraagstuk betreffende dc universa liteit van het pact staat-men asn de Anieri- kaansche zijde en is van meening, dat het pact onmiddellijk in werking kan treden, zoo dia het door de zes voornaamste mogendhe den is aangenomen. Op deze wijze zal men eerder zijn doel bereiken, den wanneer men de ratificatie afhankelijk stelt van het toetreden van meer staten. Dezen anderen mogendheden zal het vrij staan zich dadelijk aan te sluiten bij het pact. De Duitsche nota laat overigens dc mogelijkheid van verdere onderhandelingen geheel open, zonder zich in èen enkel opzicht te binden aan cén der beide ingediende ont werpen. Londen, 50 April (V.D.). In antwoord op een vraag r an Macdonald heeft Chamberlain een verklaring afgelegd betreffende het pact van dc Vereenigde Staten tot uitbanning van den oorlog. Chamberlain deelde mede, dat de Britschc regeering iret vreugde deze voorstel len begroet. Dc regeering bestudeert daarom met aandacht het voorgestelde pnet van Kel logg cn de opmerkingen cn denkbeelden van du "Fransche regeering. De regeering twijfelt niet, of dit Fransch-Amcrikaansche initiatief zal tot een succesrijk einde worden gebracht Voorshands zullen evenwel de belangrijke ver klaringen van den Amerikaonschen staatssecrc taris moeten worden afgewacht, alsook het re sultaat der besprekingen met de dominions en de Vereenigde staten en de ahdere betrokken regeeringen. Chamberlain zeide evenwel, dat hij near hij hoopt, over een dag of tien meci gedetailleerde mededeelingcn kan doen. JK WEERBERICHT 1 MEI. 5S Hoogste Barometerstand 773.5 sae 35 Andftnes. gï Laagste Barometerstand 75L2 *5 sSi Marseille. bk 55 Verwachting tot den avond van \v, 2 Mei. JS Zwakke tot matige wtnd meest NJJ uit Oostelijke richtingen, zwaar be- 5J; ivolkt met tijdelijke opklaring, JgJ }J{ waarschijnlijk enkele regen- of on- w weersbiticn, weinig verandering in VK temperatuur. Rizonderhedcn antwoord. over Duitschland» Irv de Duitsche antwoordnota wordt gezegd, dat de Duitsche regeering overtuigd, is, dat dt voorgestelde verplichtingen niets bevatten, dat met andere verplichtingen, in conflict zou kun nen komen. Dc Duitsche regeering gaat van het standpunt uit, dat een pact, volgens het type door de Ver. Staten voorgesteld, bet recht ven eiken Staat tot zelfverdediging niet in twijfel zou brengen. De Duitsche regcering is daarom bereid toe te treden tot een ver drag, zooals door de Ver. Staten voorgesteld De Duitsche regeering ziet in het tot stand komen van een pact van zoo vergaande strek king een poging orn een kraclvtigen stoot tc geven aan de doorvoering der algemeene ont wapening. Anderzijds echter moet de verban ning van den oorlog, als noodzakelijke tegen hanger, de ontwikkeling bevorderen van de methodes om de tegenstellingen tusschen de bulangen der volkeren op vreedzame wijze tot oplossing te brengen. Naar verder uit New York wordt bericht, hoeft het Amerikaansche departement van buitenlondsche zaken gisteren hetantwoord van Diritsch'und op de nota van Kellogg gepubliceerd. Daarbij werd niet-officieel me degedeeld, dat dc regeering der Ver. Staten reer ingenomen was met de Duitsche uiteen zettingen, die op zeer gelukkige wijze de voor- el, tot nog toe in Frankrijk twijfelachtig ge bleven punten weergeven en zich op één lijn bewegen met dc uiteenzettingen van Kellogg van Zaterdagavond om Frankrijk van de oycrtéllighcid idinrr. reserves ié tegen, KROMMESTR. 1—6—S LANGESTR. 52. Zuiver wollen f 1.75 per El in de nieuwste kleuren. MIJNONGEVAL. t Boe hem, 30 April. <H. N.) Op de mijn Karohne van de Harpenar Bergbou A. G. is oen liftkooi, waaraan herstellingen werden verricht on die in strijd met de voorschriften, werd gebankt, in dc diepte gestort2 mijn werkers zijn daarbij om het leven gekomen. MOORD UIT KIESPIJN L o in den, 29 April. Een 16-jarige lo* brieksarbeider uit een der voorsteden van Lo»n den heeft bekend, dat hij in zijn kosthuis cc* 56-jarige vrouw met een mes Heeft doodgesto-* ken on een jong meisje ernstig in de borSt heeft gewond. „Ik zat bij. den haard en was gek van de kiespijn. Mijn zenuwen raakten in de war en dat is de oorzaak, dat ik niet meer1 wist wat ik deed. Ik kon mij niet meer buheer-« schen, aldus vertelde de jongen bij de politie. Vrijdag zal hij aan een nader verhoor wor*« den onderworpen en waarschijnlijk wordt oem onderzoek naar zijn geestvermogens ingesu-lcL (Cour.). ONTPLOFFING OP EEN SCHIP. Zes dooden, 9 gewonden. Peking, 30 April. (V. D.) Tn dc haven van Wei-Hai-Wei is een bonzinctankschip in de lucht gevlogen. Zes Chincesche arbeiders werden gedood, negen zwaar gewond. DE OCEAANVLIEGERS HOE AMERIKA HEN EERT Ncw7ork„ 3 0 April. (V. 1).) Gene. ïeat-majoor Haskc-II heeft den vliegers Köhl, Fitzmaurice en von Hühncfeld uit naam van den srouverneur Smith drie gouden medailles overhandigd, met het opschrift: „Overhandigd door gouverneur Smith uit naam van den sftr-it New york ter herinnering aan de eerste vlucht «yr den Atlantischen aceaan van Oost naar est per vliegtuig Bremen". De vliegers bezochten den kardinaal-saus-, bisschop Hoycs, die hen hartelijk met hun sue* ces gelukwenschte. Köhl en Fitzmaurice woon- den vervolgens een Katholieke en Freiherr voxi Huhnpfcld een Luthersche godsdienstoefening bij. Von Hühnefcld bezocht tc voren eeri New /orkschc Zondagsschool en hield daar een toe spraak tot de leerlingen, waarin hij verklaarde, dot, terwijl zij op God vertrouwend westwaarts vlogen, do vuurtorenlichten ven Grecnly- Islond aan den gezichtseinder verschenen. Des avonds bezochten de vliegers de Metropoli- ton Opera, waar zij in de loge van Morgan plaats nomen. Zij hadden enthousiaste ovaties in ontvangst te nemen en moesten zejfs op het tooneel verschijnen. Mej. Junkers heeft verklaard, dat do Bremen weder gereed is om op te stijgcsi, zoodat do drie Oceaan vliegers na dc officiecle feestelijk heden de Bremen persoonlijk van Greenly* Island zullen kunnen afhalen. B e r J ij n, 3 O A p r i 1. (H. N.) Uit New York is een telegram van den ingenieur Cuisinier ontvangen, die bij het vliegtuig Bremen is ach tergebleven, dat de herstellingen van de Bre* men thans gereed zijn en het vliegtuig klaar staat om ieder oogenblik op tc stijgen. Do vliegers hebben verklaard, dat zij binnen 2 a 3 weken naar Greenly Island zullen terugkeerën om de Bremen te halen. Of de terugreis naar Europa met de Bremen zal plaats hebben, zal eerst beslist worden, indien de Bremen tc New York nauwkeurig nagezien is. Vanmorgen wordt bij het stadhuis een uit voering door een koor van 10.000 kinderen gegeven. Aan de scholen zal echter geen a- cantie werden gegeven, ten einde den te ver wachten aandrang nog niet te vergrooten. Het Roode Kruis heeft in het centrum van de stad New York 11 stations voor hot verleenen vaj\ eerste hulp ingericht. Na dc rede, welke Wal ker, de burgemeester van New York op het stadhuis zal uitspreken, zullen de vliegeis van de Bremen 3 gouden herinneringsmedailles ontvangen. Gisteren heerschtc <ien geheején dag in de Fitth Avenue een grooté drukte Het Ritz-Carltonhotel werd voortdurend door een groote menigte belegerd. Voor tAle biosco* pen hingen afbeeldingen van de vliegers, ter wijl op het Times-Square des avonds eleotri» sphe lampen reusachtige letters met groeten 'an welkom an het Duitsch cn in het EngelscW 'oor dc yliegers ititsti^ialdeiy^

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1