TSCÜ Keurcollectie Tafelzilver. DE ËEMLANDÊR Nic. Bovée, Crêpe Caid Donderdag 3 Mei 1328 26e Jaargang No. 260 BUITENLAND. Hariey Davidson Motor. Firma M. A. Ramselaar ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per week (me» gratt» verzekering tegen ongelukken) f 0.l7'/f Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIDECTEUR - UITG EVEQ.' J.VALKMOFT PRIJS DER AOVERTENTIEN van 1—4 regel» I 1-05 met inbegrip van een bewljsnumncr, elke regel mee» f0.25. Lie/dadigbeids-advcrteoUèn voor d» helft van den prijs- Kleine Advertentlëo „KEITJES" by vooruitbetaling l— 9 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* CAIRO CONTRA LONDEN HET ENGELSCHE ANTWOORD HET CONFLICT VOORLOOPIG BIJGELEGD Londen, 2 Mei. (H.N. Draadloos). Sir Austen Chamberlain heeft vanmiddag in het Lagerhuis den tekst van het antwoord voor gelezen, dat vandaag volgens de opdracht ean lord Lloyd, den Engelschen hoogen commis saris, aan den Egyptischen eersten minister •overhandigd zal worden. Het antwoord luidt Den inhoud van de nota van 1 Mei van uwe excellentie heb ik per telegram behoorlijk aan mijne regcering gezonden en ik heb thans de opdracht om als antwoord daarop mede te deelen, dat de Engelsche regeering met vol doening heeft gezien, dat in overeenstemming met het verzoek van de Engelsche regeering en overeenkomstig het advies, door uwe excel lentie en de Egyptische regeering verstrekt, de senaat besloten heeft de wet omtrent het vereenigingsrecht in de tegenwoordige zit ting niet verder te behandelen. De Engelsche regeering heeft nota genomen van uw ver zekering, dat dit besluit genomen is in over eenstemming met den ernstigen wensch der Egyptische regeering om tot een overcenstem- fning te geraken. De Engelsche regeering acht zich daarom gerechtigd aan te nemen, dat de Egyptische regeering' zorgvuldig alles zal vermijden, wat eer. herleving van het geschil, dat tot de tegenwoordige crisis heeft geleid, tengevolge zou kunnen hebben. De Engelsche regeering merkt echter op, dat de bedoelingen der Egyptische regeering met betrekking tot dit wetsontwerp niet duide lijk in de nota van uwe excellentie meegedeeld zijn. Onder deze omstandigheden meent zij ten volle duidelijk te moeten maken in bewoor dingen, welke geen misvatting toelaten, dat zij sommige bepalingen van het wetsvoorstel er op berekend beschouwt, om het gezag van de bestuurs-autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van de orde en voor de bescherming van het leven cn eigendom der buitenlanders, ernstig tc verzwakken. In dien daarom de desbetreffende kwestie op nieuw opgerakeld of andere maatregelen inge diend zouden worden, welke volgens haar op vatting een dergelijke gevaarlijke beteekenis zouden hebben, zal de Engelsche regeering opnieuw verplicht zijn om, evenals thans, tus- schenbeide te komen, teneinde het in werking treden dezer maatregelen te verhinderen. Do Engelsche regcering kan in geen discussie treden omtrent de declaratie van Februari 1922. Een der gevolgen van de declaratie is, dat op de Engelsche regeering de verantwoor delijkheid is gelegd voor de bescherming dei budtenlandsche belangen in Egypte. Uit het voorafgaande zal het duidelijk zijn, dot dc En gelsche regeering besloten is om te allen tijde aan te dringen op de juiste nakoming van do voorwaarden. De declaratie bevat de voor- vaarden, waarvan de onafhankelijkheid, welke aan Egypte is toegerekend, afhankelijk werd gesteld en de Engelsche regeering zal niet toelaten, dat deze gewijzigd worden, of dat daarop geen acht wordt geslagen. Londen, 2 Mei. (VX>.) Na de overhan diging van het Britschc antwoord op do Egyptische nota is hier het volgend bericht uit Cairo ontvangen De spanning tusschen Egypte en Groot- Britannië is geëindigd. De Britsche regeering heeft het ent woord van de Egyptische regee ring op het Britsch ultimatum als bevredi gend beschouwd. Blijkens berichten in de En gelsche 'bladen uit Cairo ds men in alle poli tieke kringen van meening, dat de wet op de vergaderingen definitief begraven is. De ont wikkeling van den binnenlandsch-pohtdeken toestand is nog niet te voorzien, doch een kabinetscrisis is onder de huidige omstandig heden weinig waarschijnlijk. Londen, 2 Mei. (VJD.) In het Engelsch- Egyptische conflict is 'heden een besliste wen ding ten goede gekomen. Hoewel de Engel sche regeering het antwoord van Egypte niet els geheel voldoende beschouwt en met het oog daarop een nieuwe waarschuwing naar Cairo heeft gezonden, hebben toch de naai Egypte onderweg zijnde oorlogsschepen order gekregen hun koers te veranderen. Het gevaar van een onmiddellijke botsing is daarmede op geheven. In het Lagerhuis werd aan den minister van brritenlandscho zaken de vraag gesteld, of de wereldvrede niet in belangrijke mate bevorderd zou worden en of Engeland zijn uitgaven niet met een groot bedrag kon verminderen, wan neer alle Engelsche strijdkrachten geheel uit Egypte werden teruggetrokken en wanneer alle moeilijkheden, die tusschen Londen en Cairo mochten rijzen, aan het oordeel van den Vol kenbond werden onderworpen. Chamberlain beantwoordde deze vraag met een krachtig: „Neen". Hij is van meening dat het terugtrek ken van de Engelsche troepen onmiddellijk verwarring zou veroorzaken en in korten tijd tot een oorlog zou voeren. DE DEUTSCHE SPOORWEGTARIEVEN. Verhooging voorgesteld. Volgens het Berliner Tageblatt heeft de Duitsche rijksspoorwegmaatschappij gisteren den rijksminister voor verkeer een formeel ver zoek ter hand gesteld tot verhooging der spoor wegtarieven. Het verzoek is belichaamd in een uitvoerig memorandum. Volgens een blad be vat dit document ook een eventueel voorstel tot invoering van het tweeklassenstelsel voor het reizigersverkeer. DE CYCLOON IN BULGARIJE GROOTE VERWOESTINGEN AANGERICHT De cycloon heeft te Sta ra Zagoro en omge-. ving met zóóveel geweld gewoed, dat langs zijn geheelcn weg baksteenen, dakpannen, planken en bouwmaterialen met geweld in de straten zijn gesmakt, een verschrikkelijke pa niek verwekkend onder de bevolking. Verscheidene gebouwen hebben geen dok meer, noch muren. Dc moskee is gedeeltelijk ingestort. Op dit oogenblik is nog geen enkele doode gemeld, maar er zijn meer dan 70 ge wonden. Er is eveneens belangrijke schade aangericht in verschillende plaatsen, waar de cycloon langs getrokken is. De verbinding met de Roemeensche grens is hersteld. ERNSTIGE VERKEERS ONGEVAL DOODEN EN GEWONDEN B e r 1 ij n, 2 Mei. (H. N.) Een ernstig mo torongeluk heeft Dinsdagnacht op een weg in de buurt van Danzig plaats gehad. Een mo torfiets geraakte bij het nemen van een bocht aan het slingeren en viel van den berm van den weg naar beneden. Do bestuurder was op slag dood, terwijl zijn begeleider zoo ernstig gewond werd, dat hij Woensdagmiddag in het ziekenhuis is overleden. DE 1 MEI-DAG TE WARSCHAU EEN BLOEDIGE BOTSING De Poolsche bladen melden over de vecht partij van 1 Mei op het schouwburgplein, dat er behalve de dooden, wier precies aantal nog niet bekend is, een zestigtal zwaar gewonden en ongeveer 250 licht gewonden in de zie kenhuizen verpleegd worden, behalve de ge wonden, die thuis worden verzorgd. Berlijn, 2 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit Warschau zijn bij de straatgevechten tusschen socialisten en communisten in ver band met de viering van den eersten Mei 8 personen gedood cn ruim 220 gewond. DE STRIJD IN CHINA NIEUWE TEGENSLAGEN DER NOORDELIJKEN Uit Peking wordt gemeld, dat dc noordelij ken in het N. van Sjansi verslagen zijn en ge noodzaakt werden zich terug te trekken op Ta- oengfoe, waar 3000 gewonden zijn aangeko men. Blijkbaar trekken de noordelijke troepen terug langs den spoorweg PekingHonkau naar Paotingfoe. Van andere zijde wordf gemeld Telegrammen te Sjanghai ontvangen, mel den, dat dc noordelijke troepen in Noord- Sjansi een nieuwe nederlaag hebben geleden en in vollen terugtocht naar Peking zijn, waar reeds 3500 gewonden zijn binnengebracht Ook langs dcn Peking—Hankau-spoorweg heb ben de Zuidelijken plaatselijke successen be haald, die een algeheele verbreking van het directe spoorwegverkeer met Peking voor som mige noordelijke troepenafdeelingcn ten ge volge hebben gehad. EEN INCIDENT IN HET BEZETTE GEBIED. De Fransche vlag beleedigd. Te Zweibrücken is in den nacht van 30 April op 1 Mei door onbekend gebleven daders de vlag van het Fransche officierscasino met ge weld afgescheurd. De Duitsche politie vond bij een nachtelijke patrouille de vlag vernield cn den stok gebroken achter het voetstuk van het Bismarck-gedenktecken. De politic en de offi cier van justitie hebben terstond een onderzoek ingesteld. HET CONFLICT IN DE HANNOVERSCHE METAALINDUSTRIE. Hannover, 2 Mei. (V. D.) In het loon- conflict in de Hannoversche metaalindustrie was door het verbond van Hannoversche metaal- industrieelen de medewerking van den ambte lijken bemiddelaar van Hannover ingeroepen, teneinde arbitrage-onderhandelingen in tc leiden. De arbeidersverenigingen hebben ech ter in naam van alle bij het conflict betrokken aibeiders medegedeeld, dat men geen heil zag in een bemiddelingspoging, aangewend doo» den Hannoverschen bemiddelaar. De onderhan delingen zijn daarop zonder resultaat afgebro ken. HET GESCHIL IN DE SAKSISCHE METAALINDUSTRIE. B e r 1 ij n, 2 M c i. (V. D.) Dc voor deze gelegenheid met eenige leden uitgebreide com missie uit het verbond van Duitsche metaal- industrieelen heeft besloten in samenwerking met het verbond van werkgevers in de noord westelijke groep het Saksische metaalkartel fi nancieel te steunen. Het nemen van maatrege len is uitgesteld met het oog' op do tegen 4 Mei vastgestelde arbitrage-onderhandelingen, die door het rijksministerie van arbeid zijn uit geschreven. DE TOESTAND VAN VON GUERARD. Berlijn, 2 Mei. (H. N.) De toestand van den centrumsafgevaardigde von Guerard, die onlangs ernstig ziek is geworden, is thans veel verbeterd. Voor volledig herstel van zijn ge zondheid is von GueTard gisteren naar het Zuiden vertrokken. W1LLFMGR0ENHU!7ENLANGESTRAAT43 - TELEFOON 852 WILLC-m UIWLmiUiCC!» JUWELIERGEDIPL.HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 Nu is het de tijd om motor te rijden. Koopt nu een Agent voor Amersfoort en Omstr LAVENDELSTRAAT 9^-12. DE ARRESTATIE VAN BELA KUN WORDT HIJ AAN HONGARIJE UITGELEVERD? K o f n o, 2 Mei. (V. D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft de Oostenrijksche gezant mededeeling gedaan aan de sovjct-regeering, dat de Oostenrijksche regecring van Hongaar- sche zijde het verzoek heeft ontvangen Bela Kun uit te leveren. Te Moskou is een telegram binnengekomen van dc Hongaarsche communistische partij, waarin dringend verzocht wordt om Russische interventie, teneinde te voorkomen, dat Bela Kun wordt uitgeleverd aan Hongarije. We en en, 2 Mei. (V. D.) Naar gemeld wordt, vertoefde de Duitsche rijksdagafgevaar digde Ktrrt Rosenfeld heden te Weenen, ten einde zich op de hoogte te stellen of een uit levering van Bela Kun aon Hongarije te ver wachten is. De Oostenrijksche minister van justitie, dr. Dinghofer, zou hem verzekerd hebben, dat zulks overeenkomstig de Oostenrijksche wet niet zou kunnen plaats vinden. Het verzoek om uitlevering van Bela Kun, door den officier van justitie te Boedapest in gediend, wordt verdedigd met de bewering, dat indertijd op zijn instructies 2 Kroatische offi cieren en één Hongaarsche kapitein van de artil lerie vermoord zijn. SAMENZWERING IN PORTUGAL VEERTIEN ARRESTATIES Londen, 2 Mei. (V.D.) Blijkens berichten uit Lissabon kon een aanslag, welke tegen de regeering was beraamd, nog bijtijds worden verijdeld. De politie heeft 14 personen (bur gers en officieren) gearresteerd. De leider van de beweging en nog verscheidene andere betrokken personen konden ontkomen. HET GESCHIL IN DE RIJNVAART EEN ERNSTIGE UITBREIDING Het geschil in de Rijnschcepvaart neemt steeds ernstiger afmetingen aan. Men moet nu ook rekening houden met de stillegging van liet gehecle havenbedrijf, aangezien de haven arbeiders besloten hebben een solidariteitssta- king te beginnen en geen Duitsche schepen meer te. lossen of te laden. EEN INCIDENT IN 'T LAGERHUIS POLITIEKE CONSEQUENTIES VERWACHT Gisteravond heeft bij het begrootingsdebat een incident zonder weerga plaats gehad, toen Samuel, secretaris van de schatkist, die het woord %'oerde namens Churchill, die ziek ligt aan influenza, een concessie deed, door dc be lasting op Engelsche sigarenaanstekers te verminderen, terwijl de btritenlandsche de volle belasting zuilen betalen. De liberale en arbeiders-sprekers verklaar den verontwaardigd, dat dit een verbreking was van de belofte der regeering om geen bescherming in te voeren door een achter deurtje. Het Huis werd zoo opgewonden, dat de voornaamste conservatieve whip de concessie introk, om zoo te zeggen over het hoofd van Samuel heen. Het is mgoelijk, dat het incident politieke gevolgen zal hebben. NA DE FRANSCHE VERKIEZINGEN. Pa r ij s, 2 Mei. (V. D.) De Fransche minis- teiraad is tot de overtuiging gekomen, dat het tengevolge van den uitslag van de verkie zingen niet noodig is, dat het kabinet aftreedt. Het kabinet zal zich nu in zijn tegenwoordige samenstelling aan de Kamer voorstellen. Parijs, 2 Mei. (V. D.) Zooals reeds werd gemeld, heeft Poincaré liet plan het oude ka binet, met uitzondering van den minister van arbeid, Fa Ui èr es, opnieuw aan de Kamer voor te stellen. De Temps schrijft in verband hiermede, dat er geen wettelijke verplichting bestaat, dat de regeering moet aftreden. Integendeeler heb ben zich in dit opzicht reeds precedenten voorgedaan, waar eveneens oude kabinetten zijn teruggekeerd bij nieuwgekozen Kamers; deze- traden eerst af, wanneer hun het ver trouwen der Kamer werd ontzegd. HET AUTONOMISTEN- PROCES RICKLIN'S VERHOOR INCIDENTEN IN DE RECHTZAAL Colmar, 2 Mei. (V. D.) Dr. Ricklin heeft in de heden gehouden zitting van het eutono- misten-proces een uiteenzetting gegeven van zijn rol in de beweging. Hij deed dtuarbij op merken, dat patriottisme niet een dogma is, wat men den ménsch kan opdringen. Dc pre sident interumpcerde hem op dit oogenblik met de opmerking, dat er toch Elzassers zijn geweest, die in het Fransche leger hebben meegevochten. Deze verklaring van den president oogstic veel bijval op de publieke tribune, waartegen de verdediging nadrukkelijk protesteerde. De advocaat Beithon verweet den president een te slap optreden. De prsident bleef voortdu rend bellen, teneinde de verdedigers op deze wijze tot zwijgen te brengen. Daaiop stond de officier van justitie op en gebood dc verdedi gers zich te matigen. De rust keerde weer eenigszins in de recht zaal teróg toen eenige gendarmen tusschen het publiek hadden plaats genomen. Dr. Ricklin vervolgde daarop zijn verkla ring hij ontkende, dat er een complot bestond tegen de veiligheid ven den staat. Hij verheug de zich, dat hij ondanks de chicanes van de Fransche regecring tot 's lands afgevaardigde was g'ekozen o.a. vertelde dr. Ricklin daarbij nog van een plakkaat, dat men voor de ver kiezingen.' in zijn naam hod verspreid en waarop een mededeeling voorkwam „dot onze president Hindenburg verklaarde, dat de dag zal komen, waarop de Duitsche broeders den Elzas zullen bevrijden." Daarop las de voorzitter een brief voor, welke dr. Ricklin geschreven zou hebben aan een abbé Domuiier, waarin hij de hoogc gees telijkheid beschuldigde van pathologisch pa triottisme en waarin Zorn von Buloch wordt gebrandmerkt als een immorecle en onbe trouwbare persoonlijkheid. De verdediging protesteerde hierop heftig, dat deze brief was voorgelezen, daar zij er geen in-zagc van hod gekregen, terwijl ook geen der verdedigers van hc-t bestaan van dezen brief afwist. Tenslotte had nog een hevig incident plaats dat geleid heeft tot een eankiecht terzake van beleediging tegen den persoon van den ver dediger Berthon. Bertbon legde namelijk een brief over, waar in een uittreksel voorkomt van een rede, wel ke een zekere luitenant Coen heeft gehouden en waarvan ook een verslag voorkomt in de Elsössische Kurier van 1917. Deze zou n.l. gezegd hebben, dat het Duitsche volk naar de wapenen moest grijpen, omdat de vijanden den ondergang van Duitschland wilden. Thans fun geert deze zelfde Coen als eerst bijzitter van de jury, die in dit proces optreedt. Onder buitengewone opwinding in de ge- heelc zaal deelde de president daarop mede, dat de rechters allen goede Franschen zijn. Derhalve moest hij het optreden van dc ver dedigers betreuren. De officier van justitie ging daarop naat Coen toe, drukte hem de hand en noemde hem een goed Franschmannaar hij zcide dacht hij er niet aan hem (Co^n) op één lijn te stellen met „een Ricklin". De verdedigets protesteerden heftig tegen deze beleediging van Ricklin. Demonstratief drukte Berthcn daarop de hand van Ricklin en noemde hem zijn besten vriend. Nadat de officier ven justitie had medege deeld, dat hij een strafvervolging zal instellen tegen Berthon terzake van beleediging, werd de zitting onderbroken. Tenslotte heeft Berthon nog een verklaring afgelegd, dat het niet zijn bedoeling was ge weest dén officier van justitie te beleedigen hij had uitsluitend willen protesteeren tegen de woorden ven den officier. De behandeling werd vervolgens tot mor genochtend uitgesteld. Nader wordt gemeld, dat Ricklin uitvoerig beschreef, hoe hij tijdens den oorlog steeds bij de Duitsche overheid ten gunste der bevolking ven den Elzas tusschenbeiden was gekomen. Aan zijn optreden was het te danken geweest, dat de bevolking van Corlsbach voor zware straf behoed was en hij had Duitsch-Elzasser soldaten, die zichzelf ongeschikt voor den dienst hadden gemaakt, niet aangegeven, ofschoon hij als arts duidelijk had gezien, dat de betrokke nen zichzelf hun verwondingen hadden toege bracht. Vervolgens had hij gezorgd, dat ver scheidene Fransche dames via Zwitserland hun vaderland hadden kunnen bereiken, waarvoor hem nog in brieven van het jaar 1924 dank was geweten. Hij las eenige dier brieven voor. Verder legde dr. Ricklin den nadruk op zijn loyale gezindheid. Hij had Elzassers waar cn zoover hij kon, geholpen, maar pas toen de Duitsche rijksdag hem van zijn eed van trouw ontslagen had, had hij zich openlijk voor de afscheiding van den Elzas van Duitschland ver klaard. Ricklin bespreekt dan de stappen, die hij reeds in de jaren 191516, tezamen met den vader van den medebeklaagde Hauss te Berlijn ondernomen had, om -te verhoeden, dat de Elzas onder leiding van een Beierschen prins tot een zelfstandig hertogdom zou geproclameerd worden. De Lotharingers waren z. L eerder ge neigd, wegens hun banden met de bevolking van het Seargebied, de Pruisische heerschappij te WEERBERICHT 3 MEI. Hoogste Barometerstand 770.6 Karlstadt. w Laagste Barometerstand 751.7 Rockcfort. JSJ w Verwachting tot den avond van 4 ag Mei. ^2$ Matige Oostelijke tot Zuid-Oostc- >K lijko wind, licht tot half bewolkt. droog weer, iets koeler. KROMMESTR. i—6—8 LANGESTR. 52. Zuiver wollen f 1.75 per El in de nieuwste kleuren. erkennen. Daarom hadden dc Lotharingers dc politiek van beklaagde dun ook slecht begre pen en niet goedgekeurd. Dan leest dr. Ricklin de vcrkloring voor, die hij 23 October 1918 uit naam der Elzasser be volking in den rijksdag heeft afgelegd, naar aanleiding van de mededeclingen van prins Max von Baden, den toenmaligen rijkskanselier, ove\ het vrije zelfbeschikkingsrecht der volkeren. Prins Max beloofde den Elzas volledige auto nomie, waartegen beklaagde zich onmiddellijk verzet heeft, omdat dc Elzasser bevolking z. i. ook onder de 14 punten van Wilson zelf over hoor toekomst moest kunnen en mogen be slissen. De stemming der Elzasser bevolking is in hoofdzaak dezelfde gebleven als tijdens den oorlog cn die bevolking beschouwt het vraag stuk van haar toekomstig bestaan ook nu nog als een vraagstuk, wèl van internationaal be lang, maar waarbij zij zelf het eerste cn hoogste belang heeft. Omdat de Elzas-Lotharingschc bevolking zelf haar rechten uitoefenen wil, moe ten haar afgevaardigden alles vermijden wat die vrije wilsuiting in den weg kan staan. Dit is het richtsnoer van beklaagde geweest, maar hij wil toegeven, dat, als de nu aangekondigde maatregelen slechts vroeger genomen waren, veel onheil daardoor vermeden had kunnen worden. In den loop van zijn verhoor verklaarde Ricklin verder: Wij willen niet opnieuw Duitschers worden, maar wij koesteren volstrekt geen haat tegen Duitschland. Wij zijn pacifisten en zouden een toenadering willen tusschen Frankrijk en Duitschland. Het is volstrekt onjuist, dot er geld door buitenlanders zou gestort zijn voor ac autonomische beweging. Na den middag zette Ricklin zijn betoog voort. Hij herinnerde aan de vorming, enkele dogen voor den wapenstilstand, van een uitvoe rend comité te Straatsburg, dot het keizerlijke regime voor vervallen verklaarde en voegde eraan toe: „Wij, Elzos-Lothoringcrs, ik zeg en herhaal het, hebben nooit op het oog gehad ons van Frankrijk of te scheiden. Wij zijn echt Franschen. Wat we niet willen is deze assimi latie met de Franschen van het binnenland. Wij willen onze eigenaardigheden behouden. De Fransche regeering heeft, volgens de aanklacht, beloofd de godsdienstige, cultureelc en admi nistratieve instellingen te eerbiedigen, wat geen autonomie zou zijn geweest." AMER1KAANSCHE ONDERWIJZERESSEN IN TURKIJE. Drie onderwijzeressen van do Amerikaansche school te Brocssa, die onlangs gesloten is, om dat de Turksche leerlingen er tot het Protes tantisme zouden worden bekeerd, hebben op grond van deze bekeeringspogingen terecht ge staan en zijn volgens dc Times veroordeeld tot drie dagen gevangenisstraf en drie Turk sche ponden boete elk. Daar dit haar eerste aanraking is met de justitie, mogen zij de gevangenisstraf in haar eigen huis uitzitten. De school blijft echter gesloten en daarom hebben de dames besloten toch in hooger be roep te gaan. EEN AMERIKAANSCHE VICE-CONSUL VERDWENEN. Londen, 2 Mei. (V.D.) De Amerikaan sche vice-consul Walter Bee Wilson is sedert 33 uren spoorloos verdwenen. In consulaire kringen maakt men zich zeer bezorgd over zijn lot. BELGISCHE MINISTERCRISIS VERMEDEN. Brussel, 2 Mei. (V. D.). In de hedenmid dag gehouden Kamerzitting werd het voorstel tot verbetering van de salarissen der rechter lijke ambtenaren behandeld. Daar de regeering bemerkte, dat de oppositie zeer krachtig was, zoodat het te vreezen was, dat het voorstel de meerderheid niet zou kunnen holen, besloot zij de terugwijzing van het voorstel naar de cen trale commissie te verzoeken, aldus een regee- ringscrisis vermijdend. STRESEMANN'S VERSTOORDE REDE. Naar aanleiding van het bericht, dat de na- tionaal-sodalisten, die deelgenomen hebben aan het kabaal bij de rede van Stresemann in den Biirgerbraukeller, aangeklaagd zouden worden wegens wangedrag, verklaart d Vöb gische Beobochter De partijleiders dei Duit sche volkspartij hebben de zaak nog eens over wogen en geen klacht ingediend

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1