DË EËMLANDEB BUITENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten Crêpe Ca id ABONNEMENTSPRIJS per 3 aaaodeo voor Amersfoort f2.10. per aaand f 0.75. per PRIJS DER ADVERTENTIEN re9«l» '-0J Inbegrip vu to bcwllinommr. Vrijdag 4 Mei 1928 26s Jaargang No. 261 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-depositc's rente 4 Firma M. A. Pamselaar CU DAGBIAD - week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* BtanealenO franco per post per 3 maanden f 3*-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIDECTEUR - UITG EVEB.' J.VALKHOfT eJIce regel meer f0.25 Liefdadigheid* advertenties voor da helft van den prija Kleine AdvertentlCo *KEn°|ES" N) vooruitbetaling 5 regela 50 cent elke regel «neer iO cent, driemaal plaotset» I.— Bewtjsnummef eitr» 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* NOODLOTTIGE BRAND ZEVEN KINDEREN OMGEKOMEN B e r 1 ijin, 3 M cêi. (V. D.) Naar de B Z. ara Mittag uit Warschau meldt, ontstond gisteren op het landgoed Pomierken in het district Loebau in de vroegere Duitsche provincie West- Piuisen brand. Het vuur breidde zich snel uit. De volwassenen van het landgoed waren afwe zig, waardoor zeven kinderen in de vlammen zijn omgekomen. EEN WOLKBREUK UITGESTREKT GEBIED OVERSTROOMD G r a z, 3 Mei. (V. D.) De wolkbreuken, die gisterennacht en heden in het gebied dei Voor- Alpen woedden, hebben in het Sulmdat en in het Lassnitz-dai groote overstromingen ver oorzaakt Uitgestrekte velden staan onder water. Het verkeer is op verscheidene ploatsen gestoord. De voortdurende regen veroorzaakte giste ren in Hief la u een bergstorting Een vrouw werd gedood. Ruimers zijn naar de ploats van de bergstorting vertrokken. Er beslaat gevaar voorf verdere bergstortingen. DE OVERSTROOMINGEN IN SCANDINAVIË EEN ERNSTIGE OMVANG Kopenhagen, 3 Mei. (V. D.) De over» stioomingen in het Noordelijk gedeelte van Zweden en Noorwegen tengevolge van het plot seling smelten der sneeuw nem:n steeds groo- tren omvang aan. Als het warme weer aan houdt, vreest men ernstige catnstrophen. De groote op 20 steenen pijlers rustende brug van de Asem is reeds aon den ijsgang ten ofier gevallen Uit Elverum m Noorwegen wordi ge meld, dat zich daar een veertig Kilometer lange ijsstuw heeft gevormd. Het ijs wordt op ver schillende plaatsen met dynamiet opgeblazen om calastrophen te voorkomen. Tengevolge van de buitengewone warmte stijgt het water Overal NOODWEER IN ROEMENIE VERSCHILLENDE SLACHTOFFERS Weenen, 3 Mei. (H. N.) Uit Boekarest wordt gemeld, dat boven verschillende gedeel ten van Roemenië een hevig noodweer heeft gewoed, gepaard gaande met buitengewoon zware hagelbuien. Er vielen hagelsteenen van zulke grootte, dat 6 kinderen gedood werden, terwijl ook tal van volwassen personen ver wondingen bekwamen. Dat tal van ruiten ver nield werden, is begrijpelijk. DE 1 MEI-RELLETJES TE WARSCHAU. 500 Joden gewond. Berlijn, 3 Mei. (H. N.) Naar een te Warschau verschijnend blad meldt, bevinden zich onder de ongeveer 6CO personen, die op 1 Mei te Warschau bij de botsingen tusschen socialisten en communisten gewond werden, niet minder dan 500 Joden. Dit hooge cijfer wordt h'erdoor verklaard, dot de deelneming van de Joden aan de communistische jeugd beweging buitengewoon groot is. ALBERT THOMAS IN ITALIË. Rome, 3 Mei. (H.N.) Albert Thomas, de directeur van het Internationaal Arbeidsbureau, is te Rome aangekomen, om het fascistische vakvereenigingswezen te bestudeeren. DE ENGELSCHE BECROOTING IN EERSTE LEZING AANGENOMEN. Het Lagerhuis heeft met 242 tegen 136 stemmen het begrotingsvoorstel aar.gcnomer, waardoor een invoerrecht van 33'4 pCt. wordt geheven van buitenlondsche knoopen. Ook de overige begrotingsvoorstellen werden aan vaard, zoodat de financieele wet in eerste lezing goedgekeurd is. DE ZIEKTE VAN CHURCHILL. Londen, 3 Mei. (H.N.) Churchill, de kan selier van dc schatkist, die aan influenza lijdt, heeft van zijn dokter last ontvangen om nie mand te ontvangen, die hem over zakelijke aangelegenheden wil spreken. ERNSTIG VERKEERSONGEVAL. G1 e i w i t z, (V. D Nabij de GleiwitzcT voorstad Ostropp heeft een ernstig auto-on geval plaats gehad Een met 5 passagiers be- zee automobiel reed tegen een boom en stort te vervolgens in een gracht. De auto werd volkomen vernield en de inzittenden bekwa men levensgevaarlijke verwondingen. GROOTE BRAND EIJ HAMBURG. Twintig gebouwen een prooi der vlammen. Hamburg, 3 Mei. (V.D.) In de nabijheid van Hamburg is hedenmiddag door onbekende oorzaak brand ontstaan, tengevolge waarvan binnen korten tijd 12 huizen en 8 schuren in de asch werden gelegd. Menschenlevens zijn niet verloren gegaan dc materieele schade is evenwel aanzienlijk. CAIRO CONTRA LONDEN EEN POLITIEKE CRISIS TE CAIRO t HOE DE ENGELSCHE ARBEIDERS REAGEEREN Tc Cairo loopen geruchten, volgens welke verschillende ministers van plan zouden zijn af te ti eden in verband met het Engelsch-Egypti- sche conflict. Mahmoed pasja, de minister van financiën, hteft gistermiddag zijn ontslag aan den eersten minister verzocht wegens gezondheidsredenen Mahmoed is de oudste vice-president der libe rale partij. Indien de tegenwoordige rege%rings- coalitie in stand blijft, moet de portefeuille dus oan een liberaal worden aangeboden. Uit nadere berichten nopens dc stemming in de gelederen van het nationalistische hoofd kwartier en tc Cairo in 't algemeen blijkt, aldus de N. R. C., dot slechts enkele extremisten ïr, cc laatste antwoord-nota der Engelsche regee ring een aanslag willen zien op de vrijheden van het Egyptische parlement. In meer gematigde klingen wordt het Nahas pasja echter als een verdienste aangerekend, dat hij het uiterste heeft weten tc voorkomen door, uit tegemoet koming aon de Engelsche bezwaren, de behan deling van de wet op vergaderingen enz. tot November vrijwillig te verdagen. Men is in die kringen overtuigd, dat Engeland, zoolang het parlement niets tegen de bepalingen van de declaratie van 1922 zal ondernemen, de waar digheid van het Egyptische parlement onaan getast zal laten. De Engelsche arbcidersportij heeft in een ver gadering hoor tevredenheid betuigd over de regeling van het Engeisch-Egyptischc geschil, maar h. i. zullen er nieuwe conflicten ontstaan, zoolang de vier punten van voorbehoud blij ven bestaan. De partij is van oordeel, dat de Biitsche regeering de verzekeringen zou moe ten herhalen, die in de verklaring van 1922 vervat waren, dat de 4 punten van voorbehoud het onderwerp moeten uitmaken van een En- gelsch-Egyptisch accoord en dat de Egyptische regcering de declaratie van 1922 moet aan aarden en onderhandelingen beginnen met En geland om tot een vergelijk te komen en tot den Volkenbond toe te treden. De Egyptische senaat Volgens de grondwet moet men over enkele maanden overgaan tot dc vernieuwing van de helft van den Egyptischen senaat Er worden maatregelen getroffen om de zitting van No vember o.s. tc hervatten met den aldus ver nieuwden senaat, maar eerst moet de kwestie geregeld zijn, of de gedeeltelijke vernieuwing van dit lichaam evenzeer geldt voor de sena toren, die door den koning benoemd zijn als voor de gekozen senatoren. HET GESCHIL IN DE RIJNVAART EEN ERNSTIGE TOESTAND Dortmund, 3 Mei. (V.D.) Door de uit sluiting in verband met de staking in de Rijn- scheepvaart zijn ruim 10.000 schippers ge troffen. Buitendien zullen waarschijnlijk 15000 havenarbeiders een solide riteitsstaking be ginnen. Nader wordt irit Duisburg bericht, dat de havenarbeiders te Duisburg zich solidair ver klaarden met de schippers en een sympathie- staking begonnen De gevolgen van deze uit breiding van de staking zijn niet te overzien. ROOFOVERVAL. Op de terreinen van de Siemens Schuckert tc Eberswalde bij Berlijn zijn in den vorigen nacht dieven binnengedrongen in de papier fabriek, bij welke zich de woning van den directeur Schmidt aansluit De directeur ont waakte door het schijnsel van een dievenlan taarn en zag het voigend oogenblik een re volver op zich gericht. -Een der gemaskerde roovers dwong hem tot oveigave van 3C0 M. uit een bureautje, terwijl een ander de aan grenzende vertrekken doorzocht, maar blijk baar niet veel van zijn gading vond. Plotseling sprongen beide mannen uit een room en reden op een motor in de richting van Berlijn weg. De directeur heeft 100 mark uitgeloofd voor hun aanhouding. DE POOLSCHE JUSTITIE. Scherpe critick op den minister. In de begrotingscommissie van den Pool- schen landdag wees Woensdag de nationaal- democraat Trompczynski er op, dot in Polen de misdrijven vaak ongestraft blijven. Zelfs bij algemeen bekende misdaden, verklaarde Trompczynski met een duidelijke toespeling op de geheimzinnige verdwijning van generaal Zo- gorski, heeft het onderzoek der overheid nog geen resultaat opgeleverd. In den landdag zal naar aanleiding der werkloosheid von den mi nister van justitie een speciale commissie var. onderzoek geëischt worden. Men houdt reke ning met de mogelijkheid, dat de minister van justitie door den landdag ten val gebracht wordt. VIERVOUDIGE MOORD EN ZELFMOORD. In het Hongaarsche dorp Bate (district Tol- na) heeft gisteren een wachtmeester dei gen darmerie, Kowacs, tegen wien een disciplinair onderzoek gelast was, zijn chei doodgeschoten en bovendien een anderen gendarme, de keu kenmeid en één van de ambtenaren. Kowacs werd door de politie omsingeld en toen hij zag, dat er geen uitweg meer was, pleegde hij zelfmoord. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT NOODLOTTIGE BRAND ACHT PERSONEN OMGEKOMEN Constontinopel, 3 Mei. (V£>.) Ten gevolge van brandstichting m een porticulier huis zijn 8 personen in de vlammen omge komen. FELLE BRAND IN CHINA DRIEHONDERD SLACHTOFFERS Naar de Tel. meldt, zijn bij een geweldigen brand tc Poetoeng, dat in de buurt van Sjanghai is gelegen, 300 personen omgekomen. DE TOESTAND VAN BRIAND. Hij gaat vooruil. De aigemeene toestand van Briund is zóó bevredigend, dat alleen nog maur om den an deren dag een bulletin zal worden uitgegeven HET AMERIKAANSCHE VLOOTPROGRAM. De vlootcommissie van den Amerikaonschen senaat heeft het vlootprogram goedgekeurd, dat door het Huis van Afgevaardigden aan genomen was en waarin de bouw voorzien wordt van 15 lichte kruisers cn één nieuw moederschip voor vliegtuigen, DE PAUS TEGEN DE VROUWENSPORT De Osservatore Romano publiceert een brief van den paus aan den vicaris van Rome, waarin hij de meening te kennen geeft, dat hij als vader van alle Katholieken niet anders kan dart de inrichting van sportieve wedstrij den voor vrouwen afkeuren, die dezer dagen te Rome, het middenpunt van de christen wereld, zullen plaats hebben. De paus erkent de noodzakelijkheid van lichaamsoefeningen, ook voor mesjes, mits deze oefeningen geen aanstcotelijk karakter dragen. HET AFGHAANSCHE KONINGSPAAR IN RUSLAND. B e r 1 ij n, 3 Mei. (H.N.) Naar de bladen uit Moskou vernemen, is het Afghaansche ko ningspaar met gevolg Donderdag te Moskou aangekomen. Dc extra-trein werd oan de grens met militaire eerbewijzen ontvangen. K o f n o, 3 Mei. (V.D.) Naar uit Moskou gemeld wordt, is koning Amanoellah heden te 14 uur te Moskou gearriveerd. Op het station waren Rykof, Kalinin cn Litwinof ter begroe ting aanwezig. Ook het diplomatieke corps en de leden van het Afghaansche gezantschap wa ren alle aanwezig. Kulinin heeft bij de ontvangst een korte toespraak gehouden, waarop het gezelschap zich naar het commissariaat van ouitenlund- sche zaken begaf. Heden vindt bij Rykof een maaltijd plaats, waaraan ook het diplomatieke corps zal deel nemen Nader wordt uit Moskou gemeld, dat bij de aankomst van Amanoellaih de muziek het Afghaansche volkslied speelde en daarna de Internationale, die door den koning staande werd aangehoord. Daarna had de officieele ontvangst op het Kremlin plaats. Ook het Roode Plein was in vlaggcntooi gestoken. DE ITALIANEN IN HET BUITENLAND. Mussolini's nieuwe regelingen. Rome, 3 Mei. (V. D.) Gisteravond zijn de nieuwe regelingen bekend gemaakt voor de organisatie van de Italianen, die in het bui tenland wonen, om hen voor Italië tc behouden en te voorkomen, dat zij zich in vreemde lan den laten naturaliseeren. Volgens deze nieuwe regelingen zal de con sulaire dienst belangrijk worden uitgebreid. De consulaire dienst zal bestaan uit driehonderd hoofdkontoren, waaronder zeventig consulaten- generaal, 88 consulaten, 92 vicc-ccnsuloten eerste klase cn vijftig honoraire consulaten tweede klas, behalve een aantal kleinere kan toren. Al deze kantoren zullen over de gehecle gereld verspreid zijn, doch de meeste zullen worden opgericht in het gebied rondom de Middellandsohe zee, in Frankrijk en in Zuid en Noord-Amerika. De consulaire ambtenaren zullen tot tank hebben de handelsbetrekkingen te bevorderen en de Italianen in het buiten land in fascistische groepen te vereenigen, om hen voor Italië te behouden. Volgens de door Mussolini persoonlijk ge maakte plannen zullm deze groepen ondei directe leiding van dc consulaten komen te staan. HET AUTONOMISTEN- PROCES VERDERE VERKLARINGEN VAN RICKLIN In de gisteren gehouden zitting van het auto- nomisten-proces verklaarde Rioklin, dal hij in dc tweede oprichtingsvergadering van den Heimatbund er voor gezorgd had, dat de wooor- den „binnen het kader van Frankrijk" in het manifest zouden worden opgenomen. Op een vraag van den voorzitter wat de Elzas dan eigenlijk wil, antwoordde Ricklin„Bestuur lijke en wetgevende autonomie". Daarna las do voorzitter enkele blieven voor, door Ricklin in Maart en Mei I92G aan een zekeren Riehe geschreven. Eén diet brie ven bevat de dikwijls in de pers geciteerde woorden, dot men de verklaring „binnen het kader van Frankrijk" immers later wel zou kunnen prijsgeven. De tweede brief is gedateerd 3 Mei 1926 en geeft de redenen aan, waarom in het manifest van den Heimatbund het woord „binnen het kader van Frankrijk" gehandhaafd moesi blijven. Dit moest, omdat de Heimatbund, geen politieke partij zijnde, anders gemakkeiijk we gens hoogverraad zou kunnen werden ver volgd en tevens, om den ambtenaren dc mo gelijkheid te bieden zich bij den Heimatbund aan te sluiten. In antwoord op een vraag van den voorzit ter verklaarde Ricklin, dat hij er niet aan ge dacht heeft ambtenaren voor den Heimatbund te werven, teneinde „de staatsmachine te kun nen vernielen". Tenslotte las Ricklin aen brief voor, in October door hem aan Millerand ge richt. Daarin staat o.a.„Ik aanvaard zonde: het minste voorbehoud de inlijving van den Elzas bij den Franschcn staat als een vol dongen feit". Ricklin besloot zijn verklaringen met den uitroep„Ik ben een goed Franschman, maai ik ben een pacifist". Straatsburg, 3 Mei. (H. N.) In den ge- heelen Elzas waren vanmorgen overal plak katen aangeplakt, uit Belfort afkomstig, waar in tegen de verkiezing van de autonomistcn Ricklin cn Rosse tot afgevaardigden van de Franschc Kamer wordt geprotesteerd. Beiden worden daarin „boche-candidaten" genoemd. Dit feit gaf vanmorgen in het proces te Col- mar aanleiding tot een scherp protest van den advocaat Fournicr, die het een schande noem de, dat op deze wijze te werk wordt gegaan tegen personen, die reeds maanden in arrest zitten en zich niet kunnen verdedigen. Het is slechts een kleine minderheid van oud-strijders, die achter deze proclamatie staat. De advocaat protesteerde tegen dc poging, om op deze wijze invloed op de rechtbank te oefenen en verlangde, dat tegen de schuldigen opgetreden zal werden. Straatsburg, 3 Mei. (V. D.) De onaf hankelijke pers spreekt over het algemeen als haar meening uit, dot het beter ware geweest, wonneer men nooit met het autonomistenpro- ces te Col mar was begonnen. Indien werkelijk bewijzen konden worden geleverd, zou het juister zijn geweest, indien het proces vóór de verkiezingen was behandeld. Indien thans nog een vcroordccling volgt, beteekent dit een verloochening van den ver kiezingsuitslag. WEERBERICHT i MEI. v£ Hoogste Barometerstand 7G7.S vg Rost. Laagste Barometerstand: 751.1 p«riJs- .V. 5^ Verwachting tot don avond van 5 Mei. v£ Matige, later wellicht afnemen- Hg 'p de Noord-Oostelijkc tot Zuid-Ooste- lijkc wind, helder tot licht bc- H£ wolkt in het Noorden, in het Zui- Hg den later wellicht toenemende be- (g ïfc wolking, droog warm weer. >55 KROMMESTR. 4—8 LANGESTR 52. Zuiver wollen f 1.75 per El in de nieuwste kleuren. COMMUNISTENPROCES TE BOEDAPAST SZANTO TOT 8 JAAR VEROORDEELD Te Boedapest is gisteren voor het hof van appèl het proces tegen de communisten Szanto c.s. begonnen. Szanto, die tijdens de bolsjewistische heerschoppij volkscommissaris was en daarna naar Rusland de wijk nam, was met een volschen pas naar Hongarije teiugge* keerd, waar hij heimelijk een communistische beweging trachtte te organiseeren. Hij onderhield betrekkingen met Bela Kun en bewoog een groot deel van dc Vagi-partij zich bij het communisme aan te sluiten. In eerste instantie word Szanto tot acht jaar. Vagi tot 4Ys jaar, twee andere verdochten tot 4 jaar en de organisator der communistische jeugdver- eeniging Alexander Locwy tot jaar gevan genisstraf veroordeeld. DE AANSLAG TE MILAAN MUSSOLINI WENSCHT SNEL RECHT De Italiaansche senaat heeft zijn werkzaamr heden hervat. Nadat de voorzitter de daders van den aanslag streng had gelaakt en een bewogen groet aan den koning gezonden, wees Mussolini op de volmaakte tucht, door de na tie bij die gelegenheid betoond. Hij zeide tot slot, dat het dwaas is illusies te koesteren om trent de gevolgen, die dergelijke aanslagen voor de verzwakking van het régime zouden kunnen hebben. De dooden en gewonden ei- schen een spoedige bestraffing der schuldigen. VERHEFFING VAN ALFRED MOND TOT PAIR. Londen, 3 Mei (H. N.) In parlementaire kringen verwacht men, dat de bekende indus trieel sir Alfred Mond binnenkort tot pair zal worden verheven. Sedert 1906 heeft sir Alfred Mond met een korte onderbreking zitting in het Logerhuis gehad. Tot 1926 behoorde hij tot de liberale partij, doch ging toen tot de conservatieven over, daar hij zich niet kon vereenigen met de agrarische politiek van Lloyd George. HET ANTI-OORLOGSPACT. Het Japansche standpunt. Parijs, 3 Mei. (V D.) Volgens een bericht uit Engelsche bron uit Tokio is de Japansche rtgecring niet geneigd in de kwestie van het nnti-oorlogsverdrag een leidende rol tc spelen, daar het op het oogenblik voornamelijk een Europeesch vraagstuk betreft. Het verluidt, dat Japan overhelt naar het Britsche standpunt, dat een compromis beoogt tusschen het Amerikaan- sche en het Fransche ontwerp. POLITIEKE HARTSTOCHTEN. Botsingen te Essen. Essen. 3 Mei. (V. D.) Bij de begrafenis van den Zondag bij een botsing met de com munisten doodgeschoten nationaal-sociaiist, kwam het gisteren te Essen weer tot politieke botsingen. Een groep nationaal-sociolisten, die op weg waren naar het kerkhof, kwam in bot sing met arbeiders. Hierbij werden twee per sonen ernstig gewond. Naar verluidt, zijn de aanvallen dezen keer van de nationaal-socialisten uitgegaan. Ook bij den terugkeer van het kerkhof kwam het tot botsingen. Tegen zeven uut 's avonds werd een land bouwer door een schot van een onbekende gewond. TEN NIEUWE HEFTIGE AARDBEVING GEREGISTRTERD. Hamburg, 3 M<* (VD.) Het seismagra- fisch instituut te Hamburg heeft gisteravond opnieuw een zeer heftige aardbeving gere gistreerd in Zuidwestelijke richting op onge veer 2100 K.M. afstand. De registratie begon te 22 uur 58 min. en 55 sec. M.E.T, HENR7 FORD UIT ENGELAND VERTROKKEN. Hcnry Ford, de Amerikaansche auto-mag naat, en zijn vrouw hebben gisteren met Majes tic van de White Star in alle heimelijkheid uit Southampton de terugreis naar de Vt-reenigde Staten ondernomen. Zij hadden zich als de heer en mevrouw „John Robinson" laten in schrijven. Ford was 's ochtends heel vroeg oan boord gegaan, lang vóór de aankomst van den ge wonen boottrein en maar een paar menschen wisten van zijn aanwezigheid of. Pas enkele minuten voor het vertrek van het stoomschip lekte het geheim uit. Alle pogingen om hem te spreken te krijgen, mislukten, daar hij niemand wenschte te ontvangen. GEVANGENEN ONTSNAPT. Drie gedood cn verschillende gewond. Londen, 3 Mei. (H.N.) Te Akalkot in Biitsch-Inaië zijn, naar uit Bombay wordt ge mold, 3 staatsgevangenen bij een poging tot ontvluchten gedood cn verscheidene anderen gewond. De gevangenen werden niet opgeslo ten gehouden, doch verrichtten in de vrije lucht werkzaamheden onder toezicht van wa kers. De gevangenen vielen onverwacht de bewakers aan en wisten aanvankelijk te ont vluchten. Later werden zij echter omsingeld en ontstond er een gevecht met de politie agenten, die daarbij van hun wapenen gebruik maakten DE TOEPASSING DER AMERIKAANSCHE DRANKWET. Moeilijkheden met Engeland ge rezen. Londen, 3 Mei. (H. N.) De Engelsche regeering heeft te Washington een protest in gediend tegen het opbrengen van Engelsche schepen, die buiten de territoriale wateren van de Vereenigde Staten door schepen van de Amerikaansche kustwacht, welke het smokke len van alcohol moeten tegengaan, werden aangehouden. Aan dit protest zijn verschillen de incidenten voorafgegaan. De eigenlijke aan leiding was echter dc beschieting van een En- gelsch schip een maand geleden. Het is moge lijk, dat, indien geen bevredigende regeling tot stand komt, de Engelsche regeering de z.g. Bahama-overeenkomst zal opzeggen en niet meer zal toestaan, dat de Bahama-eilanden door de schepen van dc Amerikaansche kust wacht als basis worden gebruikt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1