BË EEMLANDEQ BUITENLAND. BINNENLAND. Crêpe Caid ABONNEMENTSPRIJS pei 3 «aaadeo voor Amersfoort f 2.10. per tnaand f 0.75. per DIOECTEUR - UITG EVER: J.VALKHOFf Maandaa 7 Mei 192U 2be Jaargangivio^bd DE STRIJD IN CHINA DE AANSLAG TE WARSCHAU DE OVERSTROOMING IN NOORWEGEN TRIBUNE INGESTORT BOMAANSLAG TE SOFIA EEN BOOT OMGESLAGEN LUCHTVAART NOBILE'S NOORDPOOL- VLUCHT UIT DE STAATSCOURANT ONGELUK OP EEN BEWAAKTEN OVERWEG Firma M. A. Ramselaar f 1.7£ per El week (mei gratie verzekering tegen op geluk keu* f 0.l7l/t, Binnenland franco per post per 3 maandee 6 3«-. Afzonderlijke oummera f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC ?I3 ■DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN 105 eet inbegrip van een oe«vi|BoumcMe, elke regel mee» f0.25 Liefdadigheids advertentie» voo» du helft vaD de® prtja Klemt Advertcntiëo „KEITIES" btj vooruitbetaling —9 r«geb 50 cent elke regel oieet 10 cent. driemaal plaatsen I.— fiewl|3n« tnme» extra 0 003 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» HET JAPANSCH-CHINEESCH CONFLICT TOKIO BREEKT MET NANKING Londen, 6 Mei. (V. D.) Naar uit Tokio wordt gemeld, heerschte heden te Tsinanfoe rust. De spoorwegverbinding met de s'nd werd door Japanners wecerom hersteld, zoodat do versterkingen weer met den trein ku'.ncn wor den vervoerd. Vier torpedojagers, welke gis teren te Tsinanfoe waren aangel.oTT.cn, z'jn ver der gedirigeerd naar Sjanghai. Drie andere torpedobooten zijn daarheen onderweg; men verwacht een verscherping van den boycot van Japan te Sjanghai. De Japonsche troepen te Tsinanfoe hebben naar thans officieel wordt gemeld 10 dooden en 21 gewonden verloren. Bij Loyang is generaal Feng plotseling dooi troepen van een tot dusver neutraal gebleven generaal aangevallen cn zwaar geslagen. De nota der Nanking-regccring heeft te Tokio weinig indruk gemaakt. Het ministerie van buitenlandsche zaken zal de nota nog he den aan den premier voorleggen; hedenavond komt het kabinet dan nog bijeen. Heden had de premier Tanaka een langdurig onderhoud met den minister van marine, admiraal Akada, over de situatie van de Japonsche troepen in de provincie Sjantoeng. Blijkens verschillende berichten is Tsinanfoe nog steeds door Chinee sche troepen bezet. De Japansche regecring heeft besloten, bij monde van haar gezanten te Parijs, Londen, Rome en Washington, de andere regeeringen op de hoogte te brengen van de maatregelen, welke Japan heeft geno men ter bescherming van haar belangen in Sjantoeng. Semi-offideel wordt medegedeeld, dat Japan de nota van de Nanking-regeering niet zal be antwoorden. Er worden nog nieuwe, scherpe moatregelcn tegen Nanking verwacht. Tokio, 5 Mei (V. D.) Volgens de laatste berichten hebben de Zuid-Chineesche troepen bij Tsinanfoe een afdeeling Japansche troepen ontwapend, trier munitie was opgeraakt. De commandant van deze Japansche troepen heeft harakiri gepleegd. De Japansche minister-president heeft be sloten de betrekkingen met de regeering te Nanking af te breken cn den aldaar gcvestig den consul-generaal terug tc roepen. Londen, 6 Mei. (V. D.) De gevechten te Tsinanfoe tusschen Japanners en de Zuide lijke troepen zijn thans gestookt. Driehonderd Japanners en andere vreemde Kngen zouden tijdens deze ongeregeldheden om het leven gekomen zijn, Londen, 6 Mei. (V. D.) Hei Britschc mi nisterie van buitenlandsche zaken heeft uit of ficieel© bron van de nationalisten mededeeling ontvangen, dat de Britsche consul-generaal te Tsinanfoe, alsook de weinige daar aanwezige Engelschcn, zich in veiligheid bevinden. De in de stad aanwezige Duitschers, o. w ook de Duitsche consul, bleven ongedeerd; wèl is het Duitsche hotel geplunderd. Tokio, 6 Mei. (V. D.) Uit Sjanghai wordt gemeld, dat overste Sasaki in opdracht me» den opperbevelhebber van dc Japonsche troe pen, generaal Foekoeda, een langdurig onder houd heeft gehad met Tsjang-Kai-Tsjek. Overste Sasaki verklaarde, dat, indien de nationalistische regeering een breuk met Ja pan wil vermijden, zij (I) de stad Tsinanfoe on middellijk door de Zuidelijke troepen moet la ten ontruimen; (2) de Chineesche officieren, die bevel hebben gegeven de Japansche parti culiere huizen te plunderen, streng moet straf fen; (3) schadevergoeding moet betalen voor den roof, dien Chineesche soldaten in parti culiere huizen van Japanners te Tsinanfoe heb ben gepleegd en (4) haar verontschuldigingen voor het gebeurde moet aanbieden. Sasaki heeft verder meegedeeld, dat ondanks het opbreken van den spoorweg tusschen Tsinanfoe en Tsingtau nieuwe Japansche versterkingen bin nenkort zullen aankomen/ Amerika ontvangt schadever goeding. Loftden, 5 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit Washington heeft de Zuid-Chineesche regeering 12.500 schadevergoeding betaald voor de schade, die Amerikaansche onderdanen verleden jaar bij de beschieting van Nanking hebben geleden. WAAROM DE DADER WRAAK NAM VERSCHILLENDE AANHOUDINGEN Wa rsc h a u, 5 M c i. (V. D.) Omtient den aanslag op Lizaref, den leider van de Russi sche handelsmissie te Warschau, is nog be kend geworden, dot zich in dc bewuste auto nog twee andere leden van deze missie bevon den, die beiden ongedeerd bleven. De doder Woyciehofski is een Russische emigrant van 23-jarigen leeftijd, van goede fomilie. Hii ver toeft sedert het jaar 1921 in Poien en studeert aan de tc-chr.ische hoogcschool tc Warschau. Zijn vader was keizerlijk Russisch staatsraad in het gouvernement Kalisch en is in het jaar 1917 door de bolsjewistische Tsjeka vermoord Bij het onderzoek verklaarde Woyciehofski, dat hij zich door deze daad heeft willen wreken over den moord, op zijn vader gepleegd In de bladen van Warschau wordt deze vooi de Poolsche regeering allesbehalve aangena me gebeurtenis zooveel mogelijk doodgezwe gen. Sommige bladen keeren zich scherp te gen de Russische emigranten, die het osyl- recht in Polen misbruiken. Andere bloden wenschen een streng optreden der regeering. Warschau,? Mci. (V. D.) Onder in vloed van den aanslag op den Russiscnen di plomaat Lizaref werden gisteren een 13-tal ar restaties onder Russische emigranten uitge voerd. Bij het verhoor deelde de doder mede, dat hij zondeT medewerking van andcien den aanslag had gepleegd. B e r 1 ij n, 6 Mei. (V. D.) Naar gemeld wordt, heeft do Poolsche gezant te Moskou, Patek, aan Tsjrtsjcrin het leedwezen der Pool sche regeering betuigd over den aanslag te Warschau op den leider van de Russische han delsdelegatie. Een Russisch protest. Naar het Tass-agentschap meldt, heeft de sovjet-gezant te Warschau een protcst-^ota overhandigd in verband met den annsiag op den Russischen handelsvertegenwoordiger. In de nota wordt verklaard, dat door dc Poolsche passiviteit ten opzichte der Russi sche uitgewekenen alle maatregelen worden verzuimd. EEN ERNSTIGE OMVANG Oslo, 6 Mei (V, D.) De overstroomingen in Noorwegen nemen den vórm van een ramp aan. Naar uit Elverum geseind wordt, hebben de geweldige ijsschotsen een houten stuwdnm van een kilometer lengte uiteengeslagen. Met geweld" ge snelheid worden de houtmassa's stroomafwaarts gevoerd. Bruggen worden weg geslagen, een aantal gebouwen is verwoest Het spoorwegverkeer is op verschillende plaat sen onderbroken. Het water van de Glommen stijgt van uur tot uur. Bij Koppag heeft zich een ijsbarrière gevormd, die een groot gevaar \ormt voor de hoeven in de omgeving. TWEEHONDERD GEWONDEN Berlijn, 6 Mei. (V.D.) Te Sydney Is tijdens een wedstrijd c-en ernstig ongeluk ge beurd. Toen n.L een stortregen losbrak, vluchtte veel publiek naar de tribune, welke toen ten gevolge van overbelasting Instortte. Daarbij werden 20 Opersonen gewond. GROOTE BRAND IN EEN ITALIAANSCHE LUCHTHAVEN. Een schade van enkele millioenea Trist, 3 Mei. (V. D.) Heden brak te Por- Cerose bij Triëst in de hangar op het vliegveld van de Italiaanschc luchtvaartmaatschappij een ernstige brand uit, waardoor in korten tijd 5 watervliegtuigen cn twee hangars volkomen vernield werden. De brandweer, die uit de nabu rige plaatsen en ook uit Triëst gekomen was, kon eerst tegen drie uur in den morgen het tuur beteugelen. De aangerichte schade be draagt eenige millioenen lires. PLECHTIGHEID TE HEIDELBERG. Stresemann cn dc Amerikaansche gezant cerc-doctor. De geheele stad Heidelberg concentreeide zich Zaterdag op den plechtigheid der eere promotie van dr. Stresemann, den minister van buitenlandsche zaken, en Schurmann, den Amerikaanschen gezant tc Berlijn. Om elf uur was de groote feestzaal der hoo- geschool geheel gevuld. Tal van vertegenwoor digers der binnen- en buitenlandsche pers woonden de plechtigheid bij. Prof. Dibellius, rector der universiteit, ont ving de beide gasten. Prof. Andreas der faculteit voor wijsbegeerte richtte daarna het woord tot den Amerikaan schen gezant te Berlijn, Schurmann, die zijn filosofische studies aan de Heidelberftsch uni- ersiteit heeft verricht. Dc gezant antwoordde met een rede, waarin hij zijn studietijd in Hei delberg", Berlijn en Göttingen herdacht. Daarna kwam hij te spreken over het door den Ame rikaanschen staatssecretaris Kellogg overhan digde ontwerp inzake een veelzijdig verdrag tot het uitschakelen van den oorlog". Dc voor uitgang der wetenschap is dusdanig, dat het in de toekomst geen enkele natie veroorloofd mag zijn in den oorlog natuurkrachten te ge bruiken, die de menschheid door de weten schap juist geleerd heeft te behcerschen. Wan neer de monschelijke cultuur wil voortbestaan, moet de oorlog verbannen worden. Gedurende de drie jaren, die ik gezant der Ver. Staten in Duitschland ben, ben ik doordrongen gewor den van de overeenkomst in dc grondslagen der idealen van onze beide landen. Thans is de overeenstemming in hun standpunt tegen over het gjoote vraagstuk tot het verbannen van den oorlog een nieuwe bevestiging dezer internationale kameraadschap. Duitschland en de Ver Staten marcheeren tezamen in het groote avontuur voor dc zaak der menschelijke cultuur. Dc gezant eindigde met de hoop uit te spreken, dat alle naties zich spoedig bij dezen glorieuzen stoc-t zullen aansluiten. In zijn rede, waarin hij dank brucht aan de hoogeschool voor de hem verleende onder scheiding, betoogde minister Stresemann,. dat do hem aangeboden oorkonde op twee groote ideeën wijst, nl. „Het recht der volken op le ven en vrijheid" en „De geestelijke vredeslie- vende toenadering der volken". POLITIEKE AANSLAG OF WRAAKNEMING? Sofia, 6 Mei (V. D.). Hedenmorgen te 2 uur 45 is een bomaanslag gepleegd op het gebouw van zeven verdiepingen van de Tar- gowcke-Banka, Twee onbekende personen de poneerden voor de bank éen hclsche machine en maakten zich vervolgens uit de voeten. On middellijk daarop volgde de explosie, tenge volge waarvan de ingang zwaar werd bescha digd cn talrijke ruiten in den omtrek spron gen; ook het gebouw valt het Rocmeenschc gezantschap, dat aan de overkant van de straat is gelegen, liep schade op. Er zijn geen menschenlevens te betreuren. Tot dusverre bleven dc daders onbekend; ook de motieven van hun daad liggen nog in het duister. Dc directeur van de bonk meent, dat het hicï een wraakneming betreft. Dc Wijze, waarop de aanslag werd gepleegd, duidt erop, dat hier uitsluitend oen demonstratie werd bedoeld Immers het was tc voorzien, dat op dit oogenbl k geen menschenoffers konden worden gemaakt; ook do Roemeenschc gezant en diens familie waren de stad uit. Een ander vermoeden is, dat do aanslag uit wraak is geschied, omdat de financieele lei ders der bank, waartoe ook minister Boerof behoort, slechts geringe sommen beschikbaar hebben gesteld voor den wederopbouw na de plaats gehad hebbende aardbevingen. Dat et politieke motieven voor dezen aanslag zijn geweest is nauwelijks aap tc nemen. TAL VAN KINDEREN VERDRONKEN B e r 1 ij n6 Mei. (V D.) Naar uit Moskou wordt gemeld, is op de Koeban-rivier con boot omgeslagen. De opvarenden 22 kinderen geraakten te waterzij zijn op enkelen aa, allen verdronken. FAMILIEDRAMA. München, 5 Mei. (H N.) Te Kaufbeuren heeft dc bouwvakarbcidei Wassermann zijn vrouw met een bijl cinstige verwondingen aan het hoofd toegebracht Daarna sloeg hij zijn 8- jarigen zoon dood en moakte een einde aan zijn eigen leven door^ zich een kogel dooi het hoofd tc jagen. De uUnTfedihg voor dit familie drama is onbekend. OP SPITSBERGEN AANGEKOMEN Kopenhagen, 5 Mei. (H. N.) De be richten uit Vadsoe omtrent de plannen van generaal Nobile luiden tegenstrijdig. Volgens sommige berichten zou, nu uit Spitsbergen een vermindering van den hevigen storm wordt ge meld, het vertrek van de Italia op zijn vroegst morgen kunnen plaats hebben. Volgens onder© berichten zou generaal Nobile echter last heb ben gegeven om vannacht om 12 uur reeds te vertrekken. Kopenhagen, 5 Mei. (H. N.) Volgens een radiotelegram van Spitsbergen tracht do Citta de Milono zich met behulp van dynamiet een weg door het kustijs te banen, ten einde tijdig- voor de aankomst van het luchtschip Italia te Kingsboy tc zijn. Kopenhagen, 6 Mei. (V. D.) Naar uit Kingsbay (Spitsbergen) wordt geseind, is het Italiaansche luchtschip Italia" met generaal Nobile daar Zondagmiddag te 1 uur aangeko men. De landing geschiedde vlot. Het luchtschip stuitte Zaterdagavond na het vertrek uit Vadsoe spoedig op een hevige sneeuwbui, aldus meldt de Cour. Des nachts om 4 uur passeerde men he-t Beren-eiland; des ochtends om 7 uur wierp men een boodschap neer op de Zuidkaap van Spitsbergen. Om 11.45 kwam de Italia boven Kingsbay, maar door een zwaren wind duurde het tot 1 uur, eer zij in de hangar kon worden gebracht Generaal Nobile deelde mede, dut men vrij wel den geheclen tocht in sneeuw had gevlo gen, maar niettemin had het luchtschip slechts ruim 15 uur over dc reis gedaan. Na Baren-eiland was de wind naar het Wes ten gedraaid, waardoor een grooter snelheid mogelijk werd. Koninklijke Besluiten. Bij Koninklijk Besluit is aan P. J. M. Hopponbrouwen op zijn ver zoek eervol ontslag verleend als vice-consul der Nederlanden te Waterford (lerschc Vrij staat) cn is nis zoodanig benoemd buiten be zwaar van 's Rijks schatkist H. M. Cannen. Het ressort van het vice-consulaat omvat do pro vincie Munster met uitzondering van de stad Liwerick, de stad Cork en de hoven v an Cork met inbegrip van Queenstown; is de heer W. Verbeek benoemd tot con sul der Nederlanden tc Freetown, buiten be zwaar van 's Rijks schatkist. Bij beschikking van den minister van justitie is met ingang von 1 Juni oan P C. Sjollewei te Leeuwarden op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn betrekking van lid van den Komcd van Toezicht over notarissen cn candiaaat-no- tarisen verleend. Benoemd in gelijke betrekking A. A. v. d Poef, inspecteur der registratie cn domeinen te Leeuwarden. Aan M. C. Roos te Alkmaar is op zijn ver zoek eervol ontslag verleend uit zijn betrek- Icing van plaatsvervangend lid der Kamer van Toezicht over notarissen te Haarlem en is be noemd in gelijke betrekking G. H. Kaaskooper, hypotheekbew. tc Hoorn. PAARD MET DOGCART GEGREPEN DE BOOMEN NIET NEER Hedenmorgen is op den overweg bij de halte GiessendamNeder Hardinxveld, doordat de afsluilboomen niet waren neergelaten, c-en paard gespannen voor een dogcart, bestuurd door den veehouder C. Romijn, door een loco motief met een wagon, komende uit de rich ting Gorinchem, gegrepen en circa 20 M. mee gesleurd en vermorzeld. De bestuurder is van de kar geslingerd. Hij is bewusteloos opgeno men en met een gapende hoofdwonde naar zijn woning vervoerd. Dc dogcart is geheel vernield. z $5$ WEERBERICHT 7 MEI. Hoogste barometerstand: 761.S Vestmanocr. Langste Barometerstand: 746.2 Tjk Ingó. Verwachting tot den avond van 8 Mei. Matige Noord-Oostcliike tot Koord- Westelijke wind, toenemende be 55J vvolking, weinig of geen regen, koe- 7J. Ier overdag. KROMMESTR. i—€—8 LANGESTR 52. Zuiver wollen in de nieuwste kleuren VLIEGHAVEN IN TWENTE. Uit Enschede meldt men aan de N. R. Ct.i Men is nu met dc voorbereiding voor der» aanleg van een vlieghaven in Twente een heel eind opgeschoten. Het terrein is thans defini tief aangewezen; het is een stuk grond, gele gen in de gemeente Lonneker, groot plm. 60 H.A., ingesloten door den stedendriehoek En schede, Hengelo en Oldcnzaal. Voor aankoop en accommodatie van het terrein znl noodig zijn een bedrug van ongeveer 400.000, weik kapitaal in hoofdzaak door de betreffende gemeenten in verhouding tot het belang, dat zij bij dc vlieghaven hebben, zal moeten wor den bijeengebracht. Op finoncieelen steun van het Rijk valt niet te rekenen De Kamer van Koophandel vcor Twente heeft een bijdrage van ƒ15 0C0 toegezegd AlFcht is ook nog steun van de provincie Overijsel te verwach ten; het overige zal voor rekening van de ge meenten komen. NEERBOSCH. Intrede »an den nieuwen directeur. Ds. H Kluin, te Angcrcn, benoemd tot pre dikant-directeur van de wec-sinrichting Neer- bosch zal 9 dezer in de Gestichts-gcmeentc zijn intrede doen, na in denzelfdcn dienst (in de Weezenkapel) door ds. H. Posthumus Meycs, voorzitter van het bestuur der inrichting, tc ziin bevestigd. HET CONFLICT BIJ „DE SCHELDE." De directie verwerpt de cischcn der organisaties. De Directie van dc Koninklijke Maatschappij „De Schelde" heeft na een conferentie met vertegcnwoord:gers van dc hoofdbesturen van de verschillende metaalbewcrkersbonden, bij weke conferentie ook dc voorzitter van den Mctaalbond aanwezig was, bekend gemaakt, dat dc directie niet in dc e'schen van de or ganisaties kon treden. Alleen wenscht zij met Juli a.s. een loonsverhooging in te voeren vat. gemiddeld 1 cent per uur. Het doorbetalen van yacantiedngcn is te bereiken als de werk lieden daarvoor storten cn wanneer in der» scheepsbouw wordt overgewerkt. De personeelsvergaderingen hebben una niem besloten deze voorstellen der directie to verweipen. De volgende week zal opnieuw een confe rentie met de directie worden aangevraagd om van een en onder mededeeling te doen en te verklaren dat de arbeiders aan hun cischen vasthouden. NEDFPL ANDSCHE BROEDERSCHAP VAN ACCOUNTANTS. Joorlijkschc Algemeen© Vergade ring. Zaterdag j.l. hield dc Nederlandsche Broe derschap van Accountants hare Joarlijksche Algemeene Vergadering. Dc; Voorzitter deelde dc vei gade ring mede, dat de stonding steeds vooruitgaat, de deelname aan het examen neemt regelmatig toe en de cursussen worden vrij goed. bezocht Het Bestuur werd als volgt samengesteld A. van Staveren Utrecht, Voorzitter, J H. Brandes Amsterdam Secretaris, Jules Bromet Amsterdam Penningmeester, J. H. M R. v. <L Eeden Breda, G. Houtwipper, Haarlem, F. D Schmal, den Haag, A. Schravesonde Rotter dam, G. van Terwisga Hengelo (O.), Jan J Voorzaat, Utrecht. JHR. MICHIELS VAN VERDUYNEN. Gezant te Weenen. Naar thans ook liet Ned. Corr. Bureau ver neemt is binnenkort de benoeming" te ver wachten van jhr. F. Michaels van Verduynen, laatstelijk Hr. Ms. gezant tc Buenos Ayres, tot gezant te Weenen. VACATURE EERSTE KAMER. Voorziening der vacature Van Nagell. In dc Zaterdag gehouden zitting van het Centraal Stembureau is in de vacature wijlen mr. A. J. baron van Nagell van Ampsen to' lid der eerste Kamc-r gekozen verklaerd d' heer J. G. Gelderman, te Losser. HET S. D. A. P. CONGRES. Een nabeschouwing van Stcnhtriy, In het Maandblad „Nu" schrijft R. Stenhuis onder de „Aanteekeningen": Het congies der S D. A. P., dat de Pousch- dagen werd gehouden, zal een gevoel van be vrediging nalaten bij hen, die er geen al to groote verwachtingen van hebben gehad. De laatste weken waren enkele leden, die tot de oppositie gerekend mogen worden verder gegaan, dan een georganiseerde partij verdra gen en toelaten kan. Zou de Partij dit hebben loten gaan, dan zouden alleen de communis ten daarvan geprofiteerd hebben. Èen deel van dc leiding der S. D. A. P. wilde don ook klaar blijkelijk royement van enkele opposanten; op de inleiding van den voorzitter paste geen an dere conclusie dan deze: er uitl Het congies wilde dat niet; het wilde een krachtige waarschuwing. Dat werd gemakke lijker, daar cén der eigstc belhamels. Schmidt, in een sterke speech den indruk wist te wek ken, niet alleen een man te zijn, die wat in ziin marsch heeft, doch daarnevens een man van karakter. Deze zelfde eigenschappen zu'lcn hem er waarschijnlijk wel toe brengen aan d<n drin genden wensch van het congres gehoor to geven, en zijn verbindingen tc verbreken met organisaties, waarin hij met pommunisten tc* zamen werkt. Een tweede punt von belang was dc regeling dei samenwerking tusschen N. V. V en S. D. A. P. Weliswaar vonden de stellingen dien- aangoando cenige bestrijding, doch zo werden bij dc stemming zonder ernstig verzet van het congres aanvaard. Er is geschreven geworden, dat dit een over winning van mij was De zaak stoet, meen ik, zoo, dat hier aanvaard is, wat het minimum is van wat de vakbeweging politiek vorderen moet van een politieke partij, waar pe meo samenwerkt. De nu aangenomen regeling dier samenwer king kon voor langen tijd definitief zijn, wqn- neer zo bona-fidc wordt toegepast cn de partij leiding zich vrij weet te houden van opvattin gen als die von prof. Bonger, die volkomen verstrikt zit in de oude tradities. Hoe taai echter ook het leven van tradities moge zijn, het leven zelf is altijd sterker. De vakbeweging is, om met Lothor Erdman, dc redacteur van het Duitsche Vakverbond tc spreken, een zelf standig kristallisatiepunt van het socialisme en zijn strevingen geworden. Het leven drong haar in die richting. Tradi ties mogen zich verzetten tegen erkenning daar van, duurzaam kunnen zij niet beletten, dat het optreden van de vakbeweging daarvan niet den invloed onderguat." UIT HET LOODGIETORSBEDRÏJF. Dreigende staking^ Men meldt van werkgeverszijde: In het loodgictersbedrijf zal zeer waarschijn lijk Dinsdag 8 Mei a.s. een staking uitbreken. De patroons hadden voorgesteld het contract 1927/28 met een jaar te verlengen; ongewij zigd dus. De organisaties der werklieden eischtcn on der moer opneming" van zes dagen vacantic in de contracten. In de bouwbedrijven is in Februari j.l echter een contract afges'oten, waarin geen vac antie regeling is opgenomen, hoewel deze eisch wel gesteld was. Daar hot loodgictersbedrijf ten nauwste aan het bouwbedrijf verwant is, kon zij dus in het loodgietersbodrijf niet worden toegestaan. Alle organisaties in het bouwbedrijf hebben ten volle haar steun aan de loodgieters- patroonsorganisaties bij een eventueclc staking toegezegd. De staking is geproclameerd voor de steden Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. G. H. BRINCKMANN y Oud-consul te Danzig, Men deelt aan bet Hbld. mede. dat deze* dagen te Danzig is overleden, 78 jaren oud, de heer G. H. Brinckmann, oud-consul dei* Nederlanden nldaer en officieT in dc orde var\ Oianie-Nossau. DR E P. J. TASSET. In den ouderdom van 57 jaar is o ver le q dr E. P. J. Tasset, geneeskundige bij den Gem. Gencesk. Dienst te den Haag, waaraan hij sinds 1 Jan. 1914 verbonden was.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1