B. NIEWEG Hoogere Meisjesschool DE EEMLANDEü Wcensdap 9 Me\ 1928 AMERSFOORTSCHE SCHOOLVEREENIGSNG AMtlJ/WIiCiil /Ct1G&LVLD£81HI<ÏIW<ïk IttBmUttl M»nmni mirir a rumi iiiniii Meldt THANS Uw kinderen aan voor 't nieuwe leerjaar. VOORTDURENDE GISTING IN ROEMENIE ERNSTIGE TOESTAND TE TSINANFOE 26e Jaargang fto. zbo *3838383838383838383838383838 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3838383838383838383838383838^ Firma M. A. Ramselaar Crêpe Caid GERO en CHRISTOFFEL ZILVER Amersfoortsche Schoolvereeniging Joh. v. O.denbarneveltlaan 23 Tel. 888 Meldt THANS Uw kinderen aan voor 't nieywe leerjaar ABONNEMENTSPRIJS pci uiaandeo vooi *Vo;ersioort f 2.10 per maand C.75. p-er 11 1 weck (met giatl» verzekering tegen ongeiukkenT f 0.17'/r Binnenland tranco per pruf per 3 maanden f 3.- Afzonderlijke oumincra f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR UITGEVER. J.VALKHOFf PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 «er inbegrip vac een ocwiisnumnKf elke regel mee/ 10.25. Liefdadigheids advrrrentlfcD vcor d% helft van den prijs. Kleine Advertenil€n „KEITJES ou vooruitbetaling 3 r*gcl> 50 cent elke regel meet 10 cent, driemaal plaatsen Hcwijsnummer e*tr» 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2 Joh. v. Oldebarneveldlaan 23 Tel. 888 E PRINS CAROL ZAL UIT ENGELAND WORDEN GEZET DE BOERENPARTIJ BREEKT VOLKOMEN MET DE REGEERING Londen, 8 Mei. (H. N. Draadloos). Sir William Joynson Hicks, de minister van bin- nenlandsche zaken, heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat hij ra overleg met den minis ter van buitenlandsche zaken opdracht heeft gegeven om prins Carol van Roemenië mede te deelen, dat zijn verblijf in Engeland niet langer gewenscht was en dat hij daarom zon der uitstel een einde aan zijn bezoek moet maken. De minister voegde hieraan toe, dat den prins vanmorgen een bevelschrift is be- teekend om te vertrekken. Naar de bladen vernemen, is geen termijn gesteld voor het vertrek van den prins. Men zal hem een be hoorlijken tijd laten, wat volgens de meening van de overheid vier vijf dagen zal blijken. Londen, 8 Mei. (H. N.) Op een vraag in het Lagerhuis, of prins Carol behoorlijk ver lof had om zich in Engeland op te houden, heeft de minister van binnenlandsche zaken verklaard, dat de prins op 28 April een visum voor een verblijf van 2 maanden heeft gekre gen. Ken worthy vroeg daarop nog, of bij het verstrekken van het visum van prins Carol de belofte is verlangd, do» hij zich tijdens zijn verblijf in Engeland van alle politieke werk zaamheden zou onthouden. De minister ant woordde daarop ontkennend, doch merkte op, dat prins Carol naar Engeland was gekomen om daar gastvrijheid te genieten, zoodat hij tijdens zijn verblijf niets mocht ondernemen wat het land onaangenaamheden zou kunnen berokke nen. Boekarest, 8 Mei. (V. D.) In de stad Boekarest is het heden volkomen rustig ge weest. De naar Boekarest trekkende boeren zijn nog ver van de stad verwijderd en het is niet waarschijnlijk, dat xij Boekarest nog zullen be reiken. Maniu is, zooals reeds is medegedeeld, te Boekarest aangekomen. Men neemt aan, dot de beslissing over het verdere verloop van de politieke crisis niet voor hei einde van deze week zal vollen. De beraadslagingen van den regentschapsroad zullen waarschijnlijk ook na 10 Mei voortduren. In kringen van de natio nale boerenpartij verwacht men, dut de regee ring zich bereid za! verklaren af te treden; tot dusver staat dit evenwei nog in het geheel niet vast. Bo ek a r esa, 8 Mei. (V D.) ïn den poli- tieken toestand is een verscherping ingetreden, doordat de leiding van de nationale boeren partij het besluit heeft genomen alle betrekkin gen met de regccring af te breken. Hef slaat nog niet vast, hoe en wanneer de resolutie yon het congres te Aiba Julia aan den regent schapsroad zullen worden overhandigd. Naai verluidt, zal de gehcele pers vnn do national* boerenpartij, die ernstig te lijtien hoeft vnn de tegenwoordige censuur, de uitgifte stoken «1* protest tegen de maatregelen der regeering Maatregelen tegen journalisten. De Roemeensche ministerraad, onder voor zitterschap van Bratianu, besloot gisteren maat regelen te treffen tegen eenige journalisten, die bij gelegenheid van het congres der nationale boerenpartij onjuiste berichten in het buiten land verspreid hebben over een opmorsch naar Boekarest en fantastische geruchten over bot singen tusschcn troepen en betoogers, waarbij dooden en gewonden zouden zijn gevallen. Verder hield de ministerraad zich bezig met het wetsontwerp over de reorganisatie der mi nisteries, dat in November aan het parlement zal worden voorgelegd. Naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld, is nog geen bevestiging ontvangen van he* be ticht omtrent de arrestatie van den correspon dent der Vossische Zeitung te Boekarest. Ei wordt op gewezen, dat deze correspondent Roemeen is. Een verklaring van de Roe meensche legatie te 's Gra- venhage. De Roemeensche legatie te 's Gravenhoge deelt mede: „Het congres van Alba Julia is zonder eenig incident afgeloopen. Op het oogenblik zijn alle deelnemers naar hun haard steden teruggekeerd Een volmaakte rust heerscht in het geheele land. Uit een politiek oogpunt heeft deze manifes tatie zich bepaald tot een in vrij sterke bewoor dingen gestelde motie, welke echter, wat het wezen der zaak bet.cft, gelijkvormig is aan de vroegere moties der nationale boerenpartij. Prins Carol heeft waarschijnlijk gemeend, dot het oogenblik gekomen was de dynastieke kwestie opnieuw op te werpen en heeft tegen over de pers te Londen min of meer sensatio- neclc verklaringen afgelegd, waarin sprake is tfan zijn terugkeer naar Roemenië als gevolg van de bijeenkomst van Alba Julia. Echter is te Alba Julia geen enkele zinspeling op de dynastieke kwestie gemaakt, welke door ieder een als voor goed uit de wereld wordt be schouwd. WORDT DE POOLSCHE REGEERING GEREORGANISEERD? Te Warschau heeft gisterochtend in het sioi onder voorzitter van don president een confe rentie plaats gehad, waaraan alle ministers, met uitzondering van den premier, Pilsoedski. die door ziekte verhinderd, deelnamen. Naai verluidt, zou deze conferentie bijeengeroepen zijn op grond der besprekingen van Zondag tusschen den president en Pilsoedski. Na af loop van de conferentie werd de voorzitter van den landdag bij der. president ontboden. In verband hiermee liepen in den landdag geruch ten over een reorganisatie der regcering. DE PÖOLSGI-L!TAUSCHE BESPREKINGEN Uit Kofno wordt bericht, dat tusschcn de lei ders der Litausche en de Poolsche commissie is overeengekomen, wat de werkwijze aangaat der commissie voor veiligheids- en schadever- goedir.gsva ags t uk k er.geen openbare zittingen houden en de te behandelen kwesties in sub- r- Ti missies tc bespreken. Gisterochtend zijn - commissies voor het eerst in voltallige zij. bijeengekomen; het protocol der be sprekingen tc Koningsbergen werd voorgele zen ER ZIJN NIEUWE HEVIGE GEVECHTEN UITGEBROKEN PRACTISCH BESTAAT DE TOESTAND VAN OORLOG Londen, 8 Mei. (H. N.) Volgens de laat ste berichten is de toestand in de provincie Sjantoeng weer mrer gesponnen geworden en moet er te Tsinonfoe een werkelijke oorlogs toestand tuschen de Jopanohe en de Zuid-Chi neeschc troepen bestaan. De Japanners moe ten na hardnekkige gevechten de 'belangrijkst strategische punten von de stad hebben bezet en een opslagplaats voor munitie der Zuid- Chmeezen in de lucht hebben laten springen. Het Japansche ministerie van oorlog moet de mobilisatie van een expeditiecorps van 50.000 man voorbereiden. Naar verluidt, worden tus- schen Japan en dc Vereenigde Staten opnieuw onderhandelingen gevoerd oin Sjantoeng tot oen neutraal gebied te verklaren In de Zuid- Chineesche steden Nanking en Sjanghai is een bocot-bcwoging tegen Japansche goederen be gonnen. Londen, 8 Mei. (V. D.) Naar uit Sjang hai gemeld wordt, hebben de Japanners heden Woehoe ontruimd. De Zuidelijke troepen zijn weer tegen de Noordelijke troepen opgetrok ken. Van Japansche zijde werd aan de generaals van de Noordelijke en Zu;dclijke troepen het verzoek gericht geen pogingen te doen oni Tsmanfoe te heroveren. Verder wordt nog ge meld, dot de Noordelijke troepen zich gereed hebben kunnen maken voor een tegenaanval op de Zuidelijke legers. Tokio, 8 Mei. (V. D.) Het ministerie van marine geeft de volgende bijzonderheden be treffende de gevechten, die gisteren te Tsinon foe plaat hadden: Een Chineesche stormtroep heeft getracht de Japanners met machinegeweren aan te val len. De aanval werd na een gevecht, dat dne uren duurde, met zware verliezen afgeslagen. Een vliegtuig van de Chineesche Zuidelijke iroepen heeft bommen geworpen, waardoor zes Japanners werden gedood. Het vliegtuig kon door de Japansche artillerie worden neer geschoten. De Japansche brigades, die tc Tsingtau zijn aangekomen, zijn onmiddellijk naar Tsmanfoe vertrokken. Nader wordt uit Sjanghai gemeld, dot, of schoon er geen oorlog is verklaard, er tc Tsinanfoe een feitelijke toestond van oorlog tusschen de Japanners ea de Chineesche na tionalisten bestaat. Volgens de jongste berich ten uit Tsinanfoe via Tokio hebben dc Japan ners na een vrij hevigen -strijd te Tsinonfoe strategische punten bezet, o. a. het spoorweg station, de kazerne en het telegraafkantoor en hebben zij het kruitmagazijn der zuidelijken In de lucht doen vliegen Japansche eischen. Het Japansche officieele communiqué uit Tsinanfoe houdt in, dat de Japansche generaal eischte, dat de zuidelijken zich zouden terug trekken tot op ongeveer TI K.M. ter weerzij den van den spoorweg TsinanfoeTsingtau, hetgeen de Chineezen weigerden. De Japan ners namen kracht'ge maatregelen om hun eisch .door te zetten en publiceerden met dit doel een proclamatie in het Chineeseh. Gister ochtend te 8 uur werd een Japansche ofdee- ling, dac op verkenning was langs den spoor weg, eensklaps door zuidelijken aangevallen. Er volgde een hevig gevecht, dot te elf uur nog voortduurde. De eischen der Japanners, welker verwerping nieuwe gevechten tot gevolg had, behelzen, behalve het terugtrekken van de Chineezen van den spoorweg, zooals rr-ed-=»\vord medege deeld, de bestraffing van den bevelhebber dei Chineezen, wier troepen verantwoordelijk zijn voor den moord op de Japanners, ontwape ning van de Zuidelijken, die zich aan uitspat tingen hebben schuldig gemaakt en staking van de betooging tegen de Japanners en van dc vijandige toebereidselen. Gisteravond zijn drie Japansche vliegmachines uit Korea aangeko men, waarvan één onmiddellijk naar Tsinan foe is vertrokken. De Japanners positie. een hachelijke Uit gezaghebbende bron wordt gemeld, dat dc? Japansche troepen te Tsinonfoe door de Zuidelijken omsingeld zijn en hevige gevechten aan den gang zijn. Ook wordt gemeld, dat Ja pansche versterkingstroepen bij Tsjangtien mei Chineesche troepen in botsing zijn gekomen. Japan zal krachtig gewapender hand optreden. Uit Tsinanfoe wordt bericht, dat de Japan sche militaire leiders de consuls hebben mee gedeeld, dat de Japansche troepen elk oogen blik operatie kunnen beginnen. De consuls erzochten om een internationalen trein, die gisterochtend met zeventig buitenlanders naar Tsingtau vertrok. Japan wijst Amerikaonsche bemid deling van de hand. Tokio, 8 Mei. (V. D.) Het Amerikeansche gezantschap heeft het ministerie van buiten landsche zaken een telegram doen toekomen, waarin mededeeiing werd gedaan, dat de Ame rika arische consul- generaal door de Nankmg- regeering werd aangezocht om tusschen de no- ionaüster. en de Japanners tc bemiddelen. Het ministerie van buitenlandsche zaken heeft hier op geantwoord, dat zij van deze bemiddeling geer. gebruik kon maken, daar de Nanking- regeering rechtstreeks met Japon kan onder handelen. Een beroep der Chineezen op den Volkenbond. Nanking, 8 Mei. (V. D.) Naar uit Nan king gemeld wordt, heeft het ministerie var buitenlandsche zaken bekend gemaakt, dat hei 't volledige materiaal betreffende de Japansche bezetting van het Chineesch territorium ter be schikking van den Volkenbond zal stellen. De Nanking-rcgeering zal den Volkenbond ver- toeken de volgende maatregelen tc willen tref fen verwijdering vnn dc Japansche troepei uit China; instelling von een speciale commis sie belast met het onderzoek dezer aangelegen heden; schadevergoeding voor de Chineezen die hiervan het slachtoffer zijn geworden. Hc den werd een telegram verzonden nnn het se cretariaat van den Volkenbond. Engelands houding. Londen, 8 Mei. (V. D.) Naar de Daily Herald uit Genève meldt, heeft de Volkenbond zich nog niet officieel bezig gehouden met het verzoek der Chineesche regeering om in te grijpen in het Chincesch-Joponschc geschil. Een hooggeplaatst Volkenbondsombtennoi heeft den vertegenwoordiger von het blad ver klaard, dot Engeland moeilijk zou kunnen toe laten, dot de Volkenbond zich mengt in het Chineesch-Japansch geschil en dit wel in ver bond met Engelands houding tegenover Egyp te. Japan heeft eenige beslissingen genomen zonder de andere mogendheden daarin te ken nen. Nu Japan eenmaal dezen weg had inge slagen, is het wel zeer twijfelachtig, of de Ja pansche regeering zich hiervan zou laten af brengen. De buitenlundcrs in veiligheid. Volgens een particulier bericht heeft de Ja pansche consul-generaal te Tsingtau aan een Duitschcn vertegenwoordiger daar ter plaatst meegedeeld, dat alle buitenlanders te Tsinanfot in veiligheid zijn. De spoorweg Tsingtau-Tsinanloe in honden der Japanners. Londen, 8 Mei. Bericht wordt, dat de voorbereiding van de Noordelijke troepen voo; een tegenaanval op de Nationalisten bijna vol tooid is. Verwacht wordt dat zij naar Tsinanfoe zullen oprukken, waar nog voortdurend tus schen Chineezen en Jnponners wordt gevoch ten. De Japanners hebben formeel den spoor weg Tsingtnu-Tsinonfoe genomen en officieel verklaard, dat zij door den aanval der Natio nalisten genoodzaakt werden, tegenmoatregelei tc nemen. Volgens een buitenIandsch militaii attaché moet deze daad gelijk staan met een oorlogsverklaring. De Japanners moeten trou wens een ultimatum hebben gesteld, waarbij zij de onmiddellijke ontruiming van Tsinanfoe- eischen. (Hbl.) Japansche versterkingen naar Tsingtau. Het Japansche kabinet besloot de divisic-Na- goya naar Tsingtau tc zenden. De goedkeuring van den keizer zal waarschijnlijk vandaag wor den gegeven. De oorlogssterkte van deze di visie bedraagt 15 a 20,0CO man. WEERBERICHT 9 MEI. Hoogste Barometerstand: 766.1 I Barometerstand: 739.1 Malinhead Laagste Budapest. Verwachting tot den avond van 10 Mei. Machtige tot krachtige Noorde lijke '.ot Noord-Westelijke wind, af wisselend bewolking, nog regen- of hagelbuien, weinig verandering in temperatuur. KROMMESTR 4—6—8 LANGESTR 52. Zuiver wollen f 1.7£ per El in de nieuwste kleuren voorheen Langestraal L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. KEURCOLLECTIE Prijscourant op aanvraag. HEIDE- EN BOSCHBRANDEN IN DE BELGISCHE KEMPEN. De coiTcspondent der N. R. Ct. tc Brussel meldt, dat in de Antwerpsche Kempen bij St. Lecnoorts -en Brecht een zware heide- en bos^hbrand heeft gewoed. De heele bevolking en de gendarmerie spanden zich in om het vuur te beperken, dat thans weer is gedoofd. 10 H A bosch gingen in vlammen op. CURTIUS AAN 'T WOORD. Terugkeer van dc groote coalitie? Karlsruhe, 8 Mei. (V. D.) In een ver kiezingsvergadering van de Duitsohe Volksu partij heeft de rijksminister van landbouw dr. Curtius gesproken over de kwestie van de reorganisatie van het rijk. De minister be toogde, dat het na de onderhandelingen tus schen de landen den schijn had, alsof Duitsch- land verdeeld zou worden in een Noord- Duitschland, een Pruisisch Middcn-Duitschland en een Zuid-Duitschland, hetgeen hij voor het grootste ongeluk- hield. Met betrekking tot dc toekomstige coalitiepolitiek sprak de minister zich uit voor het vermen van de groote coalitie in den nieuwen rijksdog. Tot nu toe laat het verloop van de verkie- zingscompngne er geen twijfel over bestaan, dat dc Duitsch-nationalen in de aanstaande rijksdagperiode oppositiepartij zullen woiden. E?n coalitie van centrum tot Duitsch-nariona* len zal niet meer mogelijk zijn, doch ook het terugkecren von de coalitie van Weimar staat nog niet vast.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1