DE EEMIANDÊU Amersfoorische Berg B. NIEWEG BUITENLAND. Luxe Glaswerk en Drinkseiviezen Vrijdaq 11 Mei 192» 2be Jaargang no. tb! Theetuin OPENING 12 MEI Gerhard Adam Pbno's Fa. R. van den Burg N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Vei huring van i.jps sai'e-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasssaringen Spaar-depcsito's rente 4 CONTINENTAL BODEGA COMPANY bij Hotel tie Witte, te!. 22 LUCHTVAART Firma M. A. Ramselaar uit de g asfabriek „Leerdam IN DIT NUMMER: TOEKOMSTPLANNEN LOCKHORSTER BOSCH OOST-INDIE AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABQNNEMENTS. Rl.IS maanden voor Amersfoort f 2.10 per maand f 0.75. per week (met grati* verzekering regen ongeluk kef f 0.17'/*. BinoeoiaoO franco per post per 3 maanden f !•-. Afzonderlijke oummera f 0.05* POSTRFKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR UITGEVER: J.VALNIOfT PRIJS DER ADVERTENTIEN -epel» i 05 mei .nbeg-t? va» ee» Oewtisnomnrflfv elke regel mee» f025 Liefdadigheids-adv*nentie» v©n» tf) helf» van den prlja Kleine Advertcotiên .KEITIES' bfj vooruitbetaling 3 regel* 50 cent elke regel meer 10 ceot. driemaal plaatsen I.— fiewnsnummei eitr» 005 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* PRINS CAROL IN ENGELAND NIET GOEDSCHIKS, DAN KWAADSCHIKS Londen, 10 Mei. (H. N.) Aan den gewe zen Roemeenschen kroonprins is gisteren offi cieel medegedeeld, dat het bevel tot zijn ver wijdering uit het land met den sterken arm ter.f uitvoer zal worden gebracht, indien hij Enger land niet zoo spcec.ig mogeliilc verl««i DE VERWARRING IN CHINA JAPAN MEESTER TE TSINANFOE Londen, TO Mei. (H. N.) Volgens de laatste berichten omtrent den toestand in Chi na zijn de Zuid-Cluncesche troepen te Tsinan- foc door de Japanners voor het grootste ge deelte ontwapend en moeten de Japanners thans heer en meester te Tsinanfoe zijn. De Joponsche regeering heeft op verschillende stoomschepen beslag gelegd om een nieuwe di visie naar China te zenden. Te Sjanghai is hei bij het optreden van Jopansche landingstroepen tot incidenten gekomen De Japansche regee ring heeft aan die van Zuid-China meegedeeld, dat zij gewapende botsingen wcnscht te ver mijden. De Chineezen moeten daarop besloten hebben af te zien van represaille-maatregelen en ook de gebeurtenissen te Tsinanfoe langs diplomatiekcn weg te regelen. Peking, 10 Mei. (V. D.) Men meldt ons, dat gistereen te Tsingtau in tegenwoordigheid van den Japanschcn opperbevelhebber de Ja- pansche vlag op de vesting is geheschen. De bevelhebber heeft zich daarop naar Tsinanfoe begeven. De lijn Tsinanfoe-Tsingtou wordt door Jopansche pantserauto's bewaakt. De brigadc- Tajama heeft bij Tsinanfoe hevige gevechten geleverd tegen de Zuidelijke troepen, die ener gieken tegenstand boden. De bevelhebber d^r Zuidelijke troepen, generaal Tsjet-Tsjoe-Lm is gesneuveld. Volgens de officieele ongave heb ben de Japanners 4 doodeen cn 22 gewonden verloren. De bevelhebber Tojamn heeft van de in het district Tsinanfoe aanwez'ge Z"ide!ijke troepen geëisebt, dat zij binnen 24 uur hun wa penen zouden inleveren. P e k i n g, 1 0 M e (V D.) De reserve-mili tairen in Japan, die in verband met den strijd in Sjontceng onder de wapenen worden geroe pen, zijn heden onder enthousiaste toejuichin gen der bevolking daarheen verdokken. Kei schijnt, dat Tsjang Kai Tsjek in Siantocng de Japansche soldaten tracht te ontwijken. Dc Ja- pansch* koopliedenvereenigingen eischen een krachtdadig optreden. De Japansche cpooritie-partij heeft besloten haar striid tegen de China-pclitiek der regee ring voorloopig op te schorten. Washington, 10 Mei. (V. D.) Uit Tokio wordt gemeld, dnt Japan aan Engeland, Frank rijk en de Vereenigde Staten de u'tnoodi'ring zal richten dael te nemen aan de politiedien sten in de Chincesche provincie Sjantoeng. Hoe de Japanners hun mocht in Tsinanfoe vestigden. Nader wordt gemeld, dat dè Japanners te Tsinanfoe 6000 Zuidelijken ond:r generaal Fang Tsjen Wee, die de Chincesche stad niet had ontruimd binnen den termijn, in het Japan sche ultimatum vastgesteld, hebben ontwapend. Dc ontwapening volgde op het bombardement van de Chincesche stad met 3-duimskarionnen en mach'nrgeweren. Chincesche nationalistische berichten zeg gen, dat Japansche vliegtuigen het munitie depot te Tsinanfoe met bommen bestookt en vernietigd hebben, zoodat de Japanners nu het geheele spoorwegnet in Sjangtoeng bezet heb ben. Volgens een bericht uit Tsinanfoe hebben de Japansche troepen do zuidelijke en westelijke hoeken van de stadsmuur opgeblazen om de nationalistische troepen, d'c nog in de stad ver toefden, te verdrijven. Die troepen hebben krachtijen tegenstand gebod n, maar zijn ten slotte in N.W. richting over de Gele Rivier ge vlucht. Te Sjanghai neemt de stemming tegen de vreemdelingen toe. Japansche marine-patrouil les doorkruisen de straten in de Japansche wijk. Jopansche maatregelen tegen de Noordelijken. Noar het agentschap Indo-Pacific uit Tokio meldt, heeft Japan aan de regeering van Peking meegedeeld, dat het toebereidselen treft om de Noordelijke troepen, voor het geval dot zij op rukken, met geweld tegen te houden. Internationale politie in Sjantoeng Naar de Lokalanzeiger uit Washington meldt, is de Japansche regeering voornemens blijkens een bericht uil Tomo den groo- ten mogendheden te verzoeken aan de „poi'tie- ope-aties" in de prov'ncie Sjantoeng deel te nemen. Zij beroept zich hierbij op het viermo- gendhedenverdrog van Washington, waarin Engeland, Frankrijk, Japan en de Vereenigde Staten overeengekomen zijn overleg te plegen, wanneer hun gemeenschappelijke belangen worden geschaad. De positie der vreemdelingen. Het Ehritsche consulaat te Tsingtau seint, dat een groot aantal buitenlanders aldaar met der internationalen hu'ptrein uit Tsinanfoe is aar- gekomen. De Duitsche onderdanen zijn te Tsi nanfoe gebleven. Dc'or een plunderpartij ir. het voorste gedeelte van het hotel Stein hebben de Duitschers door de incidenten niet geleden. CAIRO CONTRA LONDEN CHAMBERLAIN'S EXPOSE In het Lagerhuis heeft Chamberlain ver klaard dat de jongste crisis met betrekking tot Egypte niet ontstaan is uit de verwerping van het verdrag, waarover hij met Sarwni Pasja onderhandeld heeft, doch uit omstan digheden. die reeds al te dikwijls tot een erf s s aanleiding hebben gegeven voordat men nog nan dit verdrag dacht en die, tenzij de leiders der Egyptische politiek wijzer worden, in d<" vloolomst onvermijdelijk nog dergelijke crisis sen zuilen veroooi zaken. Juist omdat hij dit gevoeld had, heeft hij getracht over een ver drag te onderhandelen, dot de eenzijdige de claratie, welke cp het oogenblik de betrekken gen tusschen Engeland en Egypte regelt, zou vervangen. Chamberlain zette vervolgens uit een, op welke wijze hij tot de onderhandel n gen van Sarwat Pasja over hot verdrag is ge komen. Chamberlain zelf heeft het verdrag niet voorgesteld. Sorwal Pasja heeft in hef eerste onderhoud met Chamberlain de crisis, welke ten aanzien van de betrekkingen tus schen Engeland en Egypte was ontstaan, tvr sprake gebracht. Chamberla'n heeft daarop Sarwat Pasjo voor zijn uiteenzetting bedankt, doch opge merkt, dat hij minder belong stelde in uitleg gingen van of beschouwingen over hetgeen ge beurd was dan in de vraag hoe de tegenwoor dige en toekomstige betrekkingen zullen zijn en of men op dezelfde wijze als in het verle den zou voortgaan, of dat de tijd gekomen was of zou komen, dat Egypte de feiten zui erkennen en hierdoor tot een regeling voor eer verdrag mol Engelend zou komen ter vervan ging van de eenzijdige Engelsche declaratie, waardoor de vrijheden van Egypte terstond bevestigd zouden worden, terwijl te gelijket tijd die belargen voor het Engelsche ri|k ver. zekerd zouden worden, welke, naar de ver schillende Enngelsche regceringen hebben ver klaard, Engeland altijd zul moeten hondhaven Na 3 dagen kwam Sarwat Pasja o*p het mi nisterie van bu'tenlandsche zaken terug me» een ontwerpverdrag, dnt hij oanboocd Dit was een oprecht vriendschanpeüjk aanbed vat» den Egyptischen premier. Het aanbod -taakt* daarom oansproak op een ernstige en vriend schappelijke overweging van Engelsche zijde en Chamberlain overlegde met het kabinet, in hoeverre het door Sarwat Pasja voorge stelde verdrag kon worden aanvaard, welke vvijz'gingen er eventueel in moesten worden aangebracht en wat voorgesteld kon wotden cm het gemeensch-ppelijke doel van Saiwaï Pasja en de Egelsrhe rrgeering *e bereiken Surwat Pasja ging naar Egypte terug met d* overtuiging, dat hij nnn zijn land een grooten dienst had bewezen Het moet ten zeerste wor den betreurd dot men in Egypte niet verstan dig was De beslissing van de Wafdoartij was ongunstig en het verdrag werd door deze oartij om hals gebracht. Onder d-zp omstnn d'ghcden deelde Chombertain de opvatting van Macdcnald, dat onderhandelingen nutte loos zouden zijn, zoolang de tijd en de erva rirg hun werk niet hadden verricht Intus^chen hoopte hii. dat het in ieder geval aan dei. kont van de Engelsche regoerirg mogelijk zou zijn om de betrekkingen met Egypte te laten voortduren zonder een herhaling van de cri sissen en zonder in de noodzakclijkh'd te ko men om ernstige waarschuwingen uit te doe len of zelfs oorlogsschepen te zenden. HET ANTI-OORLOGSPACT ENGELANDS WELWILLENDE HOUDING Omtrent de voorstellen van Kellogg zcide Chamberlain in 't Lagerhuis, ^at, hoewel er ir het verleden naties zijn geweest, die met op zet op een oorlog aons'.uurden, ten einde som mige vraagstukken tot hun voordeel op te los sen, de oorlog in Engeland nooit een instru ment van de politiek is geweest De Engelsche regeering begroet daarom de Amerikaansche voorstellen, omdat in overeenstemming zijn met de olgemeene politiek van alle Engelsche regeeringen en ook omdat ril een stap betei kenen in de richtii g, waaraan dp tegenwoo»- dige Engelsche regeering, sedert zij aan het bewind is gekomen, al h-n. krachten bi* de re geling der internationale betrekkingen heeft gewijd. Chambei'.iin hoopte daarom, dat deze voorstellen tot een gelukkig einde zullen wor den gebracht. De vraag is gesteld, waarom hel antwoord van de regeering vertraagd is. D'. Engelsche rcgee.ir.g moet o vleg plegen met de rego" ingen 't" Er.gelsche don»."r.ions in di overige deelcn van de wereld. Chamberlain was overtuigd, dat de regeering der V. St. dit zo! inzien en dus daaraan geen aanstoot nemen zal EEN GRIEZELIGE ONTDEKKING. Lon Jen, 10 Me:. (Tl. NFen griezelige ontdekl^g wordt uit Tokio genHd. Een fa milielid van een overledene, die in een crema torium veroscht zou worden, twijfelde er aan, of het lijk werkelijk wel verbrand was en w'st te bewerken, dat een nader onderzoek in gesteld werd Toen kwam aan het licht, dat in een kleinen, bij hel crematorium gelegen vij ver zich orgeveer 1C0 lijken bevonden van personen, van wie men aannam, dat z«j ver- ascht waren. Bij het verhoor bleek, dat dit op last von het bestuur van het crematorium was geschied. De crematievereeniging had het n.l zoo druk, dat er geen gelegenheid was om dc- verbrand'rg behcorliik te doen plaats hrb- hcn. Er werd dan eenvudig een k'st, met houi gevuld, verbiand cn het lijk eenvoud'g, met steenen bezwaard, in den vijver geworpen. Vanaf 16 Juni middag- en avondconcert en attractie De Directie. Een uiterst solied, prijs waardig en hoogstaand fabrikaat dat in de goede klasse instrumenten warm door ens aanbevolen en tegen matigen prijs ge- geleverd wordt. Vertegenwoordigers voor Amersfoort en omstreken: ARNHEMS CHESTRAAT voor Amersfoori cn Omsireken Langegracht Mo. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT Ce merken der thans regelmatig te Amersfoort verkrijgbaar IN 33 DAGEN OM DE WERELD ARAKI TE TOKIO AANGEKOMEN Araki, de in Oostelijke richting reizende deelnemer aan de wedstrijd-reis om de wereld is te Tokio aangekomen, no zijn reis in 33 dogen, 16 uur en 26 minuten te hebben vol bracht. Hij beweert hiermede het wereldiecord voor een reis om de wereld, waarbij van de gewone verkeersmiddelen gebruik is gemaakt, op zijn naam te hebben gevestigd. DE KOUDEGOLF SNEEUW EN STORM Het was gistermiddag nog zoo koud in d' bovenlucht in Z.O. Engeland, cat het gewone passagiersvliegtuig van Parijs te Croydon mei een ijsloag van een Vs centimeter op de vleu gels aankwam. B c r 1 ij n, 10 Mei. (HL N.) Gisteravond ei> vanmorgen heeft het in verschillende plaatsen van Duitschlund hevig gesneeuwd. Te Berliji woedde gisteravond een hevige storm. Van- nacht en in den morgen sneeuude het. Ook ti Dresden is veel sneeuw gevallen. STRESEMANN 50 JAAR. Vele gelukwcnschen. B er 1 ij n, 10 Me i. (H. N.) Dr. Stresemoni. heeft ter gelegenheid van zijn 5Csten verjaar dag tallooze telegrammen en bewijzen van be langstelling ontvangen. O.a. zonden rijkspresi dent von Hindenburg, de rijkskanselier, Briand en Chamberlain hun telegrammen om hem ge luk te wenst'ien. Tengevolge van het slechte weer van de laatste dagen vce't dr. Stresemanr zich niet geheel in orde, zcodat hij zioh ir zijn kamer heeft teruggetrokken en geen be zoeken ontvangt. In zijn woning is het een druk komen en gaan van bezoekers, die op de feli- citatieregisters hun naam teekenen. SPOORWEGONGELUK IN ITALIË 10 DOODEN EN 18 GEWONDEN Uit Berlijn wordt d.d. 10 Mei aan het Vad bericht Tengevolge van aanhoudenden regen is van ochtend tusschen Grottammarc en Ascoü Pi- ceno een stuk van den spoordijk verzakt, dot op eenige huisjes in het dal is neergekomen De huisjes stortten in en tot dusver zijn rcedf zes dooden uit de puinhoopen te voorschijn ge bracht. Een passagierstrcin, die kort na dc aardverschuiving passeerde, is ontspoord en alle wagens zijn omgevallen, gelukkig echtei naar de zijde, waar de dijk neg hield. Uit dei voorsten wogen, die geheel in elkaar gedrukt werd, zijn 4 dooden en 18 gewonden te voor schijn gehaald. Het reddingswerk wordt voort gezet. ANTO-ONGEVAL. B c r 1 ij n, 10 Mei, (H. N Bij een dorp in de buurt van Koburg is vannacht een auto in volle vaart legen een boom gereden en ver nield. De 4 inzittenden werden zwaar gewond. WERVELSTORM. Drie dooden. Weenen, 10 Mei (H. N.) In de Zuid- Slavischc stad Ragusa is tijdens een wervel storm een schoolgebouw, dat neg niet geheel gereed was, ingestort. De instortende massa kwam op lager gelogen hu zen terecht3 in woners van dc stad werden gedood. GROOTE BOSCHBRANDEN. Schneidemuhl, 10 Mei. (V. D.) Een bcschbrand heeft heden in de houtvesterijen Schünthal en Plietnitz ongeveer 500 H.A. boscb verwoest. De boschwachterswoning Hirschto! wArd zoo ernstig door dc vlammen bedreigd lat de bewoners reeds van plan waren de wo ning te ontruimen. Het gevaar kon echter nog worden afgewend. Men neemt aan, dat deze brand ontstaan is. doordat arbeiders onder het werk in het bosch gerookt hebben. B c r l ij n, II Me i. (V. D.) Gistermiddag is tengevolge van brand 7000 morgen bosch in de asch gelegd. De bevolking uit de omge ving, Marienbrück en Deutsche Krone, heeft rachtdadig hulp verleend bij dc blusschings- werkzaamheden. NAAR DE NOORDPOOL NOBILE START VERMOEDELIJK HEDEN B e r ij n, 10 Mei. (V. D.) Naar de Lokal Anzeiger uit Kir.gsba meldt, heeft generaal Nobile in verband met het uitstekende weer hedenochtend bevel gegeven de l'alia voor de stan in gereedheid te brengen. Binnen een uui zal, als alles geregeld verloopt, de start plaats hebben. Generaal Nobile is van plan de eersto vlucht naar Leninland te maken en voons de ijsvelden, welke zich tusschen Leninland en de Pool uitstrekken, te bezoeken. De afstand van Kingsbay naar Leninland bedraagt 1500 1600 K.M. VAN LEAR BÏACK'S WERELD. VLUCHT PER K. L. M. Het vertiek van den heer Van Laer Black tot zgn groote wereldvlucht met de K. L M. is bepaald op Maandag 14 Mei, des morgens «e 6 uur van het vliegterrein Croydon, de lucht haven van Londen Het driemotorig Fokkervliegtuig, HNADP, fcvvindt zich thans nog op Waalhaven, vaar geregeld proefvluchten worden gehouden, cn vandaar zal het Zondagmorgen met Geysen- lorffer als eersten bestuurder, Scholte als tweeden bestuurder en Webcr als werktuigkun dige naar Londc-n vertrekken. Aon boord zal zich dan de heer A. Plesman, directeur der K L. Mbevinden, die den heer Van Lear Black op Croydon uitgeleide zal doen. Zooals bekend, zal op de terugreis het vlieg tuig niet naar Europa terugkeeren, doch var» Cairo uit een tocht naar Tokio en terug wor den ondernomen. Te dien einde zullen in Cairo de gebruikte motoren door nieuwe worden vervangen. Wanneer de heer Van Lear Black in Europa zal zijn teruggekeerd, zal hij een afstand van ruim 55,C00 K.M. door de lucht hebben afge legd. LUITENANT KOPPEN NAAR INDIE. Chef van het vliegveld te Batavia. Naar het Hbld verneemt zal de bekendt Indië-vlieger G. A Koppen eerlang uit den militairen dienst overgaan in dienst der Ned. Ind. Luchtvaort Mij. Hij is aangewezen om op te treden als chef van het vlyiegvcld te Batavia. NOODLANDING. Gistermiddag heeft het Fokker-vliegtuig D 027, dat van Schiphol naar Berlijn was opge stegen wegens een defect aan de motor een notfdlanding moeten maken bij Echteld. Nadat onderdeden uit Amsterdam naar Echteld wa ren vervoerd ter reparatie, is het vliegtuig hedenmorgen weer opgestegen met bestemming Amsterdam, waarvan het vandaag weer naar Berlijn zal opstijgen. WEERBERICHT 11 IJIEL Hoogste Barometerstand: 7G7.7 Valentia. *5 VX Laagste Barometerstand: 751.7 N& Hernösnnd. 'Z) Verwachting tot den avond van 35 •X* 1-2 Mei. XV Zwakke tot matige Noord-Wcste- lijke tot Noord-Oostclijko wind. 5K zwaar bewolkt met tijdclijko op- NjJ klaring, later waarschijnlijk weer xft regenbuien, waarschijnlijk nacht- Q Xn vorst, iets zachter overdag. KROMMESTR. 1—6—8 LANGESTR S2. Ontvangen: De nieuwste Engelsche Regenkleeding voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Ontwerpen DE BAZEL - DE LORIJ - COPIER enz. MET HET HADJI SALIM. Batavia, 8 Mei (Aneto). Naar Aneto ver* neemt, hecfr de resident van dc Westkust van Sumatra, de heei G F. E. Gonggrijp, er geen bezwaar tegen Hadji Salim, die thans te Pa- lcmbong vertoeft, in de Westkust toe tc laten. PENSIOENFONDSEN VOOR INDISCHE AMBTENAREN. Batavia, 9 Mei (Aneta). Aon den beheer-* der van dc Pensioen- en Weduwen- en Wee- zenfondsen van de Indische Burgcilijke en Lo cale Ambtenaren te Weltevreden, den heer J. Berendsen, is opgedragen zich met 16 Mei naar Nederland te begeven teneinde overleg te ple-* gen met dc in Den Haag gevestigde directie van de fondsen. INTERNEERING VAN COMMUNISTEN. Buitenzorg, 9 Mei (Aneta). Het inter- neeringsbesluit is geteek.end voor negen com munisten van de Oostkust en van vijf uit Soe^ rabajo. INHEEMSCHE BURGEMEESTERS? M a 1 a n g, 9 Mei (Aneta). Mr. A. B. Cohen Stuart, adviseur voor dc decentralisatie, i op zijn doorreis alhier coin ter vie wd naar aanlei ding van dc schriftelijke vraag van den heer Koosoemo Oetoyo of de Regecring 1 --reid is inheemsche burgemeesters te plaatsen in klei ne gemeenten waur speciaal de inheemsche be langen op den voorgrond staan Mr. Coh*n Stuart gaf als zijn mecning tc kennen. it hij de benoeming van inlandsche burgemeesters vooralsnog onwaarschijnlijk acht, mngezien de Regeering zich juist onlangs principieel he--ft uitgesproken voor een Europeeschc meerder heid in de gemeenteraden. GROOTE BRAND TE LABOE7 VT Laboean, 9 Mei (Aneta). 's Morgens om half vier is hier biand uitgebroken, waarbij 22 toko's vernield werden. De schade wordt ge taxeerd op 2CO.OCQ gulden, waarvan slechts een bedrog avn f 50 009 verzekerd *'s. De brand is vermoedelijk ontstaan, doordot von ken van fakkels, die bij net zoeker naar een vermist kind gebruikt worden, een billikwond in vlam hebben gezet. De brand woedde ;eer hevig en laoide telkens opnieuw cp als de in de tozo's aanwezige benzine ontvlamde. Het duurde een geheelen dag voordat het vuur was uitgewoed. VEROORDEELING VAN COMMUNISTEN. Soekaboemi, 9 Mei f'Ane+i) De Land raad heeft drie communsten weger.s opruiing torren het gezag en overtreding van artikel T53bis, veroordeeld tot vijf, drie en twee jaar gevangenisstraf.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1