FA. DUIM BURGER DE ÊEMLANDÊQ ARNHEMSCHEWEG 26 Zomercootuums DAMES MODEZAAK f 1.95 Zaterdag 12 Mei 1928 26e Jaargang no. *6tf Gekleade DE JAPANSCH-CHINEESCHE VIJANDELIJKHEDEN IN SJANTOENG •X* Firma M. A. Ramselaar Zijden Dames Combinations AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per week (mei gratte verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f X-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC J13 DIRECTEUR - UITG EVER: J.VALKIiOFT PRIJS DER ADVERTENTIEN »»»•-♦ «qel» iob«flrtp na m wwiimum»», mmmelke regel mee» f0.25. Liefdadigheldx-adwertcotito voor de helft vaD den prijs. Kleine Advertenties „KEITIES" bg vooruitbetaling 9 regeli 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewi|snommer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* TOKIO GEEFT EEN EXPOSE VAN DE GEBEURTENISSEN DE REGEERING TE PEKING PROTESTEERT TEGEN DE JAPANSCHE TROEPENZENDINGEN De Japansche legatie' in Den Haag distri bueert de volgende verklaringen der Japan sche regeering inzake het zenden van troepen naar Sjantoeng Verklaring dd. 20 April. Toen de Japan sche troepen waren teruggetrokken uit Sjan toeng, nam de Japansche regeering de gele genheid te baat om te verklaren, dat, ofschoon zij niet de bedoeling hadden om eenige par ticuliere of politieke partij tegen te werken, in verband met de verwarring in China, mocht de orde of vrede in plaatsen, waar zich Japan sche inwoners berinden, worden verstoord, zoodanig, dat vrees voor de veiligheid diei inv.cncrs zou zijn te verwachten, de Japan sche regcering genoodzaakt zou zijn, die maat regelen van zelfbescherming te nemen als zou den worden vereisoht. Gezien de plotselinge verandering in de situatie in Sjantoeng, welke de ordeverstorin gen heeft verhaast en waardoor uitgebreide streken, waai Japanners verblijven, werden be dreigd, was de Japansche regeering gedwon gen o' ereenkomstig haar bovengenoemde ver klaring, een contingent van ongeveer 5000 sol daten uit Japan zelf te zenden naar den Tsingtou-Tsinan-spoorwcg voor de bescher- 1 r.g van Japansche inwoners. In afwachting van de aankomst van deze soldaten zijn drie compagnieën van het Japansche garnizoen in China naar Tsinan gedirigeerd, om de situa tie voorloopig te beheerschen. Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dai de troepenzending doo*- de Japansche re* geering naar de Sjantoeng-distric*en een on vermijdelijke maatregel tot zelfbescherming is. welke geenerled onvriendelijke bedoeling je gens China en het Chineesche volk heeft, noch cenige bemoeiing met de militaire operaties van eenige zuidelijke of noordelijke strijd macht. Hieraan moge worden toegevoegd, cat, zoodra de Japansche regcering van oordeel is, dot de noodzaak tot langer verblijf van Japan sche troepen m bovengenoemd gebied niet meer bestaat, de Japansche troepen onmiddel lijk zullen worden teruggeroepen. Verklaring d.d. 9 Mei. Toen onlangs de orde* verstoringen in China zich tot Tsinan dreigden uit te breiden, zond de Japansche regeering tioepen ter bescherming van Japansche inwo ners in dat gebied en gaf zij een uiteenzet ting van haar houding in verband met dezen on vermij del ijken loop van zaken. Thans dient te worden opgemerkt, dat, sinds het betreu renswaardige incident in Tsinan plaats had. de situatie in dat district zoo sterk is verer gerd, dat de tegenwoordig-e sterkte van de Japansche troepen onvoldoende is voor de bescherming der Japansche inwoners. Do Sjantoeng-spoorweg, welke Tsingtau on Tsinan verbindt, is op verschillende plaatsen vernield, waardoor het onmogelijk is geworden bij den tegen woo rdigen stand van zaken, om de verbinding langs die route te verzekeren. In deze omstandigheden is besloten de derde divisie uit Sjantoeng te belasten met de nood zakelijke bescherming der Japansche inwoners on der verbinding via den Sjantoeng-spoorweg. Aanvullingsrroepen zullen worden gezonden ter beveiliging der Japansche inwoners in Sjantoeng en ter bescherming van den spoor weg, met geen ander doel dan dat, waarvooi de eerste troepenzsnc'ing plaats vond. Tegelijk met de zending van de derde divisie is besloten tot zending van 5 andere com pagnieën van Japan naar Tientsin. Deze waren oorspronkelijk bestemd voor vertrek in Juni, als tijdelijke versterking van het Japansche garnizoen in China, maar de datum van hun vertrek is vervroegd in verband met de om standigheid, dot een deel van het garnizoen direct naar Tsir.an is moeten worden gezon den, als vooi^zorgsmaatregel. Er is tevens be sloten een aantal kruisers on torpedojagers naar co Jangtse en naar Zuid-China te zenden, voor het geval Japanscho inwoners in de zui delijke districten in gevaar mochten komen te verkeeren. Deze zending van oanvulb'ngstroepen en oor logsschepen heeft geen andere bedoeling don de bescherming van lijf en goederen der Ja pansche inwoners tegen onverhoopte inciden ten in verband met de Tsinan-affaire en ook deze zullen zoodra mogelijk worden torugge- tlokken Men deelt ons het volgende protest mede van de Chineesche regeerirvg te Peking Het ministerie van buitenlandsche zaken van China te Peking heeft herhaaldelijk krachtig geprotesteerd tegen het zenden van Japansche troepen naar China. De Japansche regeering is doof gebleven voor deze protesten en daaruit zijn de ernstige voorvallen der laatste dagen te Tsinanfoe voortgevloeid. Verre van zijn houding" tegenover de her haalde protesten van de Chineesche regeering te wijzigen, heeft Japan nieuwe versterkingen naar China gezonden. Volgens telegrafische Inlichtingen der auto riteiten van de provincies Tsjili en Mandsjoc- rije, heeft Japan naar de provincie Sjantoeng gedirigeerd de in die streken verblijvende troe pen, die vervangen zullen worden door een heden, onttrokken aan de garnizoenen van Koren. Van het vliegkamp van Tientsin werd gebruik gemaakt zonder de toestemming dc*r Chineesche militaire autoriteiten door Japan sche luchtstrijdkrachten, welke door de Japan sche troepen te Tientsin waren gerequirccid. Het ministerie van buitenlandsche zaken te Peking heeft een onderzoek gelast, ten einde de juiste lezing der feiten vast te stellen los van alle tcndenticuse en overdreven berichten, door don Japanschen propagnndadienst ver spreid. Zooals men ziet, spant Jöpan zich meer en meer in om vasten voet te zetten in Sjantoeng en is het moeilijk in die houding niet te zien het ten uitvoer brengen ven een voorbedacht plan om gisting te verwekken, ten einde er niet alleen toe tc geraken de oude positie in Sjantoeng weder in te nemen, maai ook om het doel, territoriale binnendringing in China, te bereiken. De Iswestia over de gebeur tenissen in Chinau Uit Moskou wordt g"emeld, dat de Iswesrit» m een hoofdartikel de gebeurtenissen in China bespreekt, in welk artikel naar voren wordt gebracht, dat er thans geen twijfel meer be staat, als zou een oorlog tusschen Japan cn Zuid-China uitgebroken zijn. Daar men de voorstellen van den Russischen vertegenwoor diger te Genève voor algemeene ontwapening niet voor aanneming geschikt heeft geacht, is thans een oorlog uitgebroken, waarvan de ge volgen niet te overzien zijn. De bewering van den Russischen vertegenwoordiger op de voor bereidende ontwapeningsconferentie te Genève, als zou de Volkenbond niet in stoot zijn een oorlog te verhinderen en dat hij een werktuig is van de gTOOte mogendheden, is, aidus de Iswestia, volkomen bewaarheid. Wat heeft de Volkenbond, zoo vervolgt het blad, gedaan om een oorlog tusschen Japan en China te verhin deren Het valt niet nan te nemen, dat he: be roep tot interventie, dat de regeering var. Nan king thans op den Volkenbond heeft gedaan, succes zal hebben De plicht van iedereen is, zoo gaat het blad voort, den brand in het Verre Oosten te blusschen en niet met woor den, zoo eindigt het artikel, moor met daden Ook dc Prowda uit zich in een dcTgelijken Het beroep op den Volkenbond. De secretaris-generaal van den Volkenbond heeft op zich genomen het verzoek der regee- ring te Nanking ter kennis tc brengen van alle leden van den Volkenbondsraad. Het ver zoek van Nanking zou ontvankelijk kunnen werden, aldus een bericht uit Genève, indien het werd overgenomen door het Chineesche lid van den Volenbondsraad, die de regcering te Peking vertegenwoordigt. Dc kosten der Japansche expeditie. Het Japansche kabinet heeft, naar gemold wordt, besloten uit het reservefonds 5.390.000 yen beschikbaar te stellen cn bovendien ondei verantwoordelijkheid van de regeering 13.310.000 yen te besteden voor de kosten van het zenden van troepen naar Sjantoeng. Een interview met een zuide lijk minister. De correspondent te Sjanghai van de Daily Telegraph heeft, naar de N.R.C. meldt, Hwang- Foe, den nationalen minister van buitenland1- sche zaken, geïnterviewd. Dc minister erken de, dat dc nationalistische legers in wijden kring om Tsinanfoe heen zullen trekken. Veel hangt voorts af van den noordoostclijken op- morsch van de troepen van Feng Yoo Hsiong Omtrent de vYedespoging van Tsjang-Tso- Lin kon hij nog niets zeggen Hij had het voor stel nog niet onder de oogen gehad. Hwang-Foe ontkende, dat de nationalisten zich tot de Ver. Staten hadden gewend om be middeling tusschen hen cn Japan; maar latei wanneer men don toestond goed kan over zien zou het misschien gebeuren. De voor malige minister van buitenlandsche zaken Woe, thans te Parijs, zal met instructies naar Washington worden gezonden. Tot zoover het interview met minister Hwang-Foe. Uit Sjanghai zelf meldt de correspond or. t, dat dc verbittering aldaar tegen de Japanners toeneemt cn dat het maltraiteercn van Japan»* sche schoolkinderen zeer veel voorkomt. Japansche beduchtheid in ver band met Tsjeng-Tso-Lin's be sluit. In politieke kringen te Tokio heerscht ernsti ge ongerustheid over het bericht, dot Tsjang- Tso-Lin zich naar Mandsjoerije zou terugtrek ken en geheel China aan de Koeorruntang' zo) overlaten. Men vreest, dat dc verhouding tus schen China en Japan hierdoor neg moeilijkei zal worde.n. Gemeld wordt dat de regeering voornemens is nieuwe stappen tegen Zuid-China te onder nemen. In verband hiermede heeft dc keiz:- besloten Zondag in Tokio te blijver De bezetting yun door Japan. Tsinanfoe Een oificieel telegram uit Tokio deelt mede, dat geheel Tsinanfoe, daaronder begrepen het door muren omgeven deel van de stad, thans in handen is van de Jupanncrs. Dc Japansche verliezen. Londen, II Mei. (H. N.) Volgens een of- fideele Japansche mededceling hebben de Ja pansche verliezen bij dc gevechten tusschen Japanners en Cnineczcn té Tsinanfoe 34 man bedragen, n.L 21 soldaten en 13 burgerlijke per sonen. Verder zijn 79 soldaten cn 9 burgerlijke personen gewond. Na aankomst van de ver sterkingen zal het aantal Japansche troepen in dc provincie Sjantoeng 28.000 man bedragen. OVERSTROOM INGEN IN CANADA HET VERKEER ONTREDDERD Londen, IT Mei. (H. N.) In de Cnnadec- sche provincie Ontario is veel schade door overstroomingen aangericht. Tul van bruggen zijn vernield cn verschillende dijken zijn door gebroken, zoodot het verkeer, ook per trein, op tal van plaatsen onderbroken is. Een roeiboot, waann acht kinderen uit school werden ge- haald, is omgeslagen, waarbij 3 kinderen ver dronken zijn. Het water begint echter reeds tc vollen. TALRIJKE BRANDEN IN HET WILNA-GEBIED. Tientallen boerderijen een prooi der vlammen. W a s c h a u 11 Mei (H. N.) In het Wil» nogebied hebben da laatste dagen op verschil lende plaatsen branden gr-wocd, die zeer ern stige gevolgen hadden en, r.oar vermoed wordt, aan sabotage toe te schrijven zijn. In de buurt van Trok iele zijn 21 boerderijen, te Derasne 30 cn te Swirczony 20 boerderijen in de asch gelegd. Donderdag is bijna het geheele dorp Niemenczyn een prooi der vlammen ge worden DR. MARX MET VAC AN TIE IN ZWITSERLAND. B c r 1 ij n I I Mei. (H. N.) Uit Thun wordt gemeld, dat de Dultsche rijkskanselier dr. Marx daar is aangekomen en met zijn vrouw intrek in een hotel heeft genomen. De rijkskanselier zal hier een weck met vacantia doorbrengen. PRINS CAROL IN ENGELAND HIJ VERZOEKT TE MOGEN BLIJVEN Londen, II Mei. (H. N.) Dc gewezen kioonprins Carol heeft opnieuw ccn schrijven tot den Engelschen minister von binncnland- schc zaken gericht, waarin hij verzoekt het be vel tot zijn uitzetting voorloöpig in te trekken Als reden voor zijn verzoek geeft hij op, dat hij niet weet, waarheen zich te begeven, aan gezien hij naar Frankrijk niet wil terugkeeren, België zijn verzoek om te worden toegelaten heeft afgewezen en ook Italië zich terughou dend toont. De prins naar Italië W e e n e n, II Mei. (V. D.) Naar de avond bladen uit Milaan melden, heeft prins Carol bij de Itnliaonsche regeering toestemming ver zocht om in de Itoliaanschc Riviera te mogen verblijven. Prins Carol heeft, volgons nadere berichten, op het buiten van zijn gastheer, Jonescu, een lichten griepaanval gekregen, zoodat hij twee of drie dagen het bed zal moeten houden. De Engelsche regeering hetft zijn verlof daarom met enkele dagen verlengd cn zal het advies van den dokter, afwachten. BRAND IN EEN POSTTREIN DE EUROPEESCHE MAIL VERNIETIGD Honderdveertig zakken post, alkomstig uit Europa en te Genua per schip verzonden, zijn blijkens een telegram uit Cairo gedurende het vervoer per spoor von Alexandria naar Port- Said, om daar ter stede naar Indië te worden verscheept, bijna, volkomen vernield, doordot de postwagen in brand geraakte. De autori teiten doorzoeken de overblijfselen om daaruit de post te vooischijn te halen, die aan de vlammen ontsnapt is. Nader wordt geméld, dat zoo gped als niets uit den in brand gevlogen postwagen is ge red. Er zal een officieel onderzoek worden ini gesteld. HET DUITSCH-AMERIKAANSCHE ARBITRAGEVERDRAG. Washington, TI Mei (V.D.) De Senaat te Washington heeft heden het Duitsch-Ame- nkaanschc arbitrageverdrag geratificeerd. 385 38 38 •X* WEERBERICHT 12 MEI. Hoogste Barometerstand: 768.7 3838383838*383K*»38*3838 >8 X Blacltsod. Laagste Barometerstand: 755.3 Kopenhagen. Verwachting tot den avond van 13 Mei. Zwakke tot matige, tijdelijk wel licht toenemende Westelijke tot Noordelijke wind, betrokken of zwaar bewolkt met tijdelijke op klaringen, waarschijnlijk nog eeni ge regenbuitjes, weinig verande ring in temperatuur. 38 38 38 38 38 38 383838383838383838383838383838 KROMMESTR. i—6—8 LANGESTR. 52. HET AUTONOM1STEN- PROCES F RAN SCHE PERSSTEMMEN EEN SENSATIONEEL INCIDENT Parijs, TT Mei. (VJD.) De Parijsche bla den betuigen over het algemeen instemming met de verkorting van den duur van het auto-» nomistenproces* te Colmar. De socialistische Oeuvre constateert, dat nie mand iets te winnen heeft bij het troineeren van deze aangelegenheid. Of het gaat hier in derdaad om een samenzwering tegen de vei ligheid van den staat en don zal men het „kat- en muis-spel" moeten laten varen en bewijsmateriaal moeten overleggen, óf er is hier sproke van de autonomie-kwesfio in het algemeen, in welk laatste geval het hof to Colmar zijn competentie overschreden heeft. De Avenir, het blad von Millerond, zou het met de autonomistische beweging m olgemee» nen zin eens kunnen zijn, wanneer hier sprake ware van z.g. „regionalisme", dat eveneens van toepassing is op Fronsohen, Elzassers, Bre tons, Vlamingen en Corsicanen. De autono- misten benutten echter de term „binnen het kader van Frankrijk" slechts met het doel het vroegere Duitschc kader te handhaven, desnoods door een volkomen afscheiding van Frankrijk Het autonomismc is derhalve een gevaar van buitenge won en aard. In de ochtendzitting van gisteren heeft de beklaagde Fosshauer nog gesproken over do politiek van de Volksstimme en erop gewe zen, dat Matter, de directeur-hoofdredacteur van het blad, die in het buitenland vertoeft, tegenover de wet verantwoordelijk is voor den inhoud van het blad. Fosshauer las pas sages uit artikelen voor, waaruit blijkt, dat do Volksstimme geen separatisme wilde en wees er op, dat juist in een door den president van het Hof gewraakt oitike) een zinsnede voor komt, volgens welke Elzas-Lotharingen Fransch moet blijven Ten slotte betoogde Fosshauer nog, dat men niet kon beweren, dat de Elzos vroeger, vóór 1918 onder een juk had ge leefd. Het had toen een eigen parlement, dat de wetten, die het land betroffen, zelf uitvaar digde. Over deze uitloting ontspon zich eenigo discussie tusschen den voorzitter en be klaagde. Nader wordt uit Colmar bericht, dat de sen satie van gisteren de voorlezing was van een brief van Berlijn gedagteekend en gericht aan Heil, waarin in dubbelzinnige bewoordingen ondersteuning beloofd wordt aan het blad dc Volksstimme, eer» ondersteuning, waardoor het met succes zou kunnen concurreeren met dc* bladen van Straatsburg. Heil wilde of kon den naam niet opgeven van den afzender. Hij ver zocht den president het document te mogen bestudeeren. Na afloop van de zitting verwe ten de overige beklaagden heftig aan Heil geen volledige opheldering gegeven te hebben over de afkomst van den brief, waarvan zij nicte zouden afweten. ERNSTIG AUTOONGEVAL Kinderen het slachtoffer. Triest, TT Mel. (V. D.) Bij Contovelle m de nabijheid van Triest is tengevolge van een defect aan de stuurinrichting een automobiel op een groep kinderen ingereden. Twee der kinderen werden gedood en vijf andere zwaar gewond. BEDOLVEN ONDER EEN OMGE- I WAAIDEN MUUR. Te Syracuse op Sicilië is door den herfgen storm de muur van een in aanbouw zijnde school omgewaaid. De instortende muur ver pletterde de naburige huizen, waarvan de be woners bedolven werden. Drie dooden en ver scheidene gewonden zijn onder het puin van-i daan gehaald.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1