DE EEMIANDED B. NIEWEG BUITENLAND. Maandag 14 Mei 1928 26e Jaargang No. 269 LUCHTVAART Firma M. A. Ramselaar Aardige linnen Kinderhoedjes „DE PORCELEYNE FLES" ABONNEMENTSPRIJS pci 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. pir 1 1 weck (mei gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/*» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3«-. Afzonderlijke onmmers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC i!3 DIRECTEUR - Li',TG EVER: J.VALKHOFf DAGBLAD PRIJS OER AOVIRTENTIEN <•*>»-*'«e»oo u>t*ortji .-*» scth™». - elke regel tnco 0.23. Liefdadigheid* •d\*rtent>4» voer d» helft cao <!eo pr Ijn. Kiel ar AdvertcotlSn ^KEITJES" bö voomubetalmp 9 etgcls 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewljsnammef «tra OM DE VERWARRING IN CHINA HET CONFLICT NEEMT EEN GUNSTIGEN KEER Een telegram uit Japanschc bron meldt, dat de Japanschc bevelhebber te Tsinanfoc den voorzitter van de Chineesche Kamer van Koop handel aldaar verzocht heeft het administratief bestuur over de stad, met inbegrip van tele foon,'verlichting cn politie, te aanvaarden met medewerking van cenige Chineesche hoofd ambtenaren. De voorzitter heeft deze taak aan vaard cn als gevolg daarvan bood de stad Za terdag alweer een rustigen aanblik. Tal van winkels waren weer geopend, evenals aile groo- te hotels en restaurants. Enkele schouwburgen •en cinema's gaven 's avonds weer voorstellin gen. De Japanschc troepen hebben na de bezet ting van Tsinanfoe de contróle op zich geno men over dien Tientsin-Poekan-spoorweg van een punt, eenige mijlen ten Zuiden van Tsinan foe af, tot aan de Gele rivier. Te Sjanghai zijn 8 Japansche torpedojagers uit Sasebo aangekomen. De Japansche premier Tanaka heeft medege deeld, dat alle gevaar op het oogenblik te Tsi nanfoe geweken is. Hij had aan de betrokken autoriteiten, opdracht gegeven het incident langs langs diplomatieken weg te regelen. Hij meende, dat het geschil veroorzaakt was door de communisten in het nationalistische leger cn gaf de verzekering, dat Japan niet voor nemens is zich in de Chineesche militaire aan- gelegenhcidcn te mengen. Tokio, 12 Mei. (V. D.) De Japansche minister van oorlog heeft bevel gegeven na de bezetting van Tsinanfoe en den Sjantoeng- spoorweg de verdere operaties te staken. Japan zal genoegen nemen met de toekenning van schadevergoeding, de bestraffing van de schul dige Chineesche soldaten en officieren en met het op het oogenblik bezette gebied als garan tie voor het inwilligen van deze cischen. Elke bemiddeling van den Volkenbond zal Japan echter afwijzen. Toch een verdere opmarsch der Japanners Peking, T 5 Mei. (V. D.) Naar uit Sjang hai gemeld wordt, zijn aldaar gisteren 600 Ja pansche matrozen geland, teneinde de bescher ming van .de Japanschc kolonie aldaar op zich tc nemen. Verder wordt nog gemeld, dat de Japansche troepen de hoofdstad der provincie Honan, Tsjangsja, bezet hebben. De Nankingv regeering heeft opnieuw een protest ingediend tegen den verderen opmarsch der Japansche troepen. Nog geen vrede in China. De Zui delijken rukken op Peking aan, Tokio, 13 Mel (V. D.) Na de staking der Chincesch-Japansche vijandelijkheden ruk ken de Zuidelijken met verrassende snelheid op naar de Peking-Tientsin-lijn. Mongoolsche ca- vallerie-troepen van generaal Feng-Yoe-Hsiang werden reeds 100 K.M. ten Zuiden van Tientsin gesignaleerd. De hoofdmacht van het Zuide lijk leger is in een wijden boog om Tsinanfoe getrokken. De troepen van Tsjang-Tso-Lin heb ben op verscheidene punten tegenstand gebo den. Men vreest een nieuw conflict, zoodat ver wacht wordt, dat ook Japanschc troepentrans porten naar Peking zullen moeten plaats heb ben. De verliezen der Japanners Sedert 3 Mei hebben de Japansche troepen in Sjantoeng 40 officieren en soldaten verloren Er zijn 143 soldaten en officieren gewond, van wie 67 ernstig. Het manifest van Tsjang-Tsc-Lin. Op den oproep van Tsjang-Tso-Lin, om ccn efnde te maken aan den burgeroorlog, is, voor zoover bekend, nog geen openlijk antwoord van de zijde der Zuidelijken gegeven, hoeweJ bericht wordt, dat de Noordelijke troepen reeds teruggetrokken worden overeenkomstig bet manifest. Peking uenschi het beroep op den Volkenbond niet te steunen. Peking, 12 Mei. (V, D.). De regccrir? te Peking heeft in haar kwaliteit van lid van den. Volkenbond geweigerd de démarche van de regcering te Nanking bij den Volkenbond tc steunen met de motiveering, dat zij staten, die met haar op voet van oorlog verkeerer., niet kan steunen. Men moet nog afwachten, oi de regeering te Peking zelf een verzoek tot den. Volkenbond zal richten. De Amerikaansche bemiddeling. New-York, 12 Mei. (V. D.) De Ame- rikaansche consul tc Tsinanfoe is door de regeering te Washington gemachtigd te trach ten té bemiddelen tusschcn dc Japansche en de Zuid-Chincesche troepen in Sjantoeng. Tokio, 12 Mei. (V. D.) Het ministerie van buitenlar.dsche zaken tc Tokio deelt mede, dat de Amerikaansche consul te Tsinanfoe den Japanschen bevelhebber Oegaki verzocht heefi bel bloedvergieten in Chmina te staken. Op de vraag, of dc Amerikaansche consul op eigen gelegenheid dit verzoek deed, antwoordde de consul, dat hij dienaangaande instructies van Kellogg had ontvangen. Oegaki verklaarde toer, dat hij de zaak nlot kon bespreken, maar rich, al» hij do consul was, zou wenden tot den ih'iiister van Inrit enla*dec4ie *ak«> to Tokfo GROOTE BRANDEN EEN ZWEEDSCHE EN EEN RUSSISCHE STAD GETEISTERD Gothenburg, 13 Mcï. (V.D.) Het Zwccdsche stadje FjaeUbacck-By is gisteren avond door een feilen brand geteisterd, ^en- gevolge waarvan 16 huizen in de osch werden gelegd. Ongeveer 50 personen zijn hierdoor dakloos geworden Berlijn, 13 Mei. (V.D) Naar een dei ochtendbladen uit Moskou meldt, is tic stad Sassowo in het gouvernement Rjasan door een grooten brand geteisterd 600 huizen, een fabriek, ccn ziekenhuis en oen school werden in de asch gelegd Meer dan 2500 personen zijn dakloos geworden. Het aantal dooden is nog niet bekend. Berlijn, 'i 3 Mei. (VD.) Naar de Montag uit Moskou meldt, is de brand, welke in de stad Sussowo in Centraal-Rusland heeft ge woed, ontstaan, doordat arbeiders bij het lijm- koken zich aan een onvoorzichtigheid hadden schuldig gemaakt. De schuldigen zijn gear resteerd. RUW 'EER IN DUITSCHLAND GROOTE SCHADE VOOR DEN WIJNOOGST C o b 1 e n z, 12 M e i. (H. N.) Door het slechte weer van de laatste dagen is aan de wijnbergen in het gebied van Coblenz veel schade toegebracht Op vele plaatsen heeft het 4 a 5 graden gevroren. Dc wijnoogst van dit jaar zal dientengevolge slechts klein zijn Op enkele plaatsen is, naar men thans reeds kan vaststellen, meer dan 80 van den oogst als verloren te beschouwen. DEN NIEUWEN VOORZITTER VAN HET ROODE KRUIS. Max Huber aangewezen. Het internationale Roode Kruis-comité heeft, naar uit Genève wordt gemeld, een nieuwen president gekozen in dc plaats van Gustave Ador, die onlangs overleden is. Het heeft daartoe aangewezen Max Huber, vroeger presi dent van het internationale gerechtshof te 's Gravenhage. DE VERVOLGING VAN DE ORTHODOXE GEESTELIJKHEID IN RUSLAND. Warschau, 12 Mei. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat zich op het oogenblik in sovjet-Rusland 117 orthodoxe bisschoppen tn de gevangenis of in ballingschap bevinden. Het houden van kerkelijke diensten wordt hun ge heel onmogelijk gemaakt en zij moeten handen- eibeid verrichten. PER OPVOUWBARE BOOT OVER DEN OCEAAN. Romer geeft den moed niet op. B e r 1 ij n, I 2 M e i. (H. N.) De Duitsche kapi tein Römer, die in een opvouwbare boot de reis over den Atlantischen Oceaan naar New-York wil maken, doch onlangs in uitgeputten toe stand op zee werd aangetroffen en door vis- schers naar de Canarische eilanden werd ge- biacht, geeft den moed niet op, doch is op nieuw in zee gestoken; 4 dagen geleden is hij van één der Noordelijke havens van de Canari sche eilanden voltrokken en vandaag te Las Palmas aangekomen. Binnen enkele degen wil hij opnieuw in zee steken, thans voor de reis naar New-York. HET ANTI-OORLOGSPACT. Labour stemt in met Chamber lain's verklaring. Londen, 13 Mei. (V. D.) Tijdens een re de welke de Labour-afgevaardigde Clynes gis teren heelt gehouden, verklaarde deze, dat dc Labourpartij de verklaring van sir Austen Chamberlain betreffende de Amerikaansche pact-voorstellen met warm© instemming heeft ontvangen. Hij zcidc voorts, dat naar zijnu meening deze voorstellen niet indruischen te gen dc beginselen van den Volkenbond; veel eer vormen zij een aanvulling. Clynes voegde hier nog aan toe, dat de zware bewapenings lasten niet in overeenstemming zijn tc brengen met deze voorstellen. De naties dienen titans de ontwapening door tc voeren, wil men een onoprechtheid vermijden. DE POLITIEKE HARTSTOCHTEN IN DUITSCHLAND. Lubeck, 12 Mei. (H. N.) Gisteravond is het ter gelegenheid van een nationaal-socialisti- sche vergadering tot een botsing met de com munisten gekomen, die in een algemeene vecht partij ontaardde. Aan beide zijden werden tal van personen licht gewond. EEN BOTSING IN NOORD-AFRIKA. Bloedig treffen tusschen Marok kanen en Franschen. P a r ij s, 12 Mel (H. N.) Bij een gevecht tusschen Marokkanen en de bezetting in een Franschen afgelegen post hebben, naar uit Ra bat wordt gemeld, de Marokkanen 49 en de Franschen 3 man verloren; 6 Marokkanen werden gevangen genomen. NOODWEER IN ITALIË. Rome, 13 Mei. (V. D.) Uit Noord-Italié wordt melding gemaakt van een sterke daling in de temperatuur, hetgeen ook in Midden- en Zuid-Italië te constateeren was. In Noord-Italii* hebben hevige regen- en hagelbuien gewoed Uit het Alpen- en Apenljnengebied worden he vige sneeuwbuien gemold. Dc brandweer moest in lal van gevallen assistentie verlcenen. BUREASfc ARNHEMSCHE POORTWAL 2' *j j AARDBEVING IN DEN KAUKASUS TIFLIS GEDEELTELIJK VERWOEST j Een telegram uit Constantinope] houdt in, dat een buitengewoon zware aardbeving Zater dagmiddag in den geheelon Kaukasus gevoeld is. In Tiflis, dc hoofdstad, werden drie schok ken waargenomen, waaronder één van bijna een halve minuut, die ernstige schade hebben aangericht. Eeri groot deel van dc stad is ver woest. Alle verbindingen zijn verbroken. HEVIGE CYCLOON BOVEN BRAZILIË GROOTE SCHADE EN VELE SLACHTOFFERS Londen, I x M e (V. D.) Naar het te- Buenos Ayres verschijnende blad La Prcnsa uit Rio de Janeiro melai, heeft boven het ge bied van Palma en Parana eeri hevige cycloon gewoed Een groot aantal huizen werd ver woest. Tal van personen we f den gedood of gewond. Nadere bi/onderheden ontbreken. DE TOCHT VAN NOBILE HEDEN OPNIEUW START? WATERSNOOD IN OOST- MACEDONIE VIJFDUIZEND DAKLOOZEN Londen, T 3 Mei. De .correspondent van de Sunday Express te Athene meldt, dat er in Oostelijk Macedonië reeds 5000 personen dakloos zijn, terwijl 760 dorpen overstroomd werden door een ongekende stijging van de Stroema. In de gehecie streek hoort men voort durend geweervuur, daar de boeren van hun wapens gebruik maken, om aan te kondigen, dat zij in nood verkeeren. Uit Serres wordt gemeld, dat :n dc omrin gende dorpen dc bewoners hun huizen verlaten er. naar de stad trekken. Vele dorpen zijn reeds geheel ontruimd en een paniek heeft zich van de bevolking in dat gebied meester gemaakt, toen het water steeds hooger steeg cn zich van de huizen en hun inhoud meester maakte. Thans wordt een speciale kabinetszitting ge houden, om radicale methoden vast te stellen, ten einde den toestand meester te worden. (Cour.), COMMUNISTISCHE SPÏONNAGED1ENST TE RIGA ONTDEKT. Bcr I ij n, 12 Mei. (H. N.) Te Riga moet een communistische spionageorganisatie zijn ontdekt, die, naar verluidt, onder leiding var. 'éér»'der ambtenaren van het Russische gezant schap heeft gestaan. KONING AMANOELLAH IN RUSLAND. Hij woont een vloot-revue bij. B e r I ij n, 12 Me i. (H. N.) Uit Moskou wordt gemeld, dat koning Amanocllah gisteren, begeleid door Karachan, te Kroonstad een parade van dc Boltischc vloot heeft bijgewoond. EEN HONDERDJARIGE OVERLEDEN Ber 1 ijn, 13 Mei. (V. D.) Naar een der Berlijnsche bladen meldt, is Zondagochtend de oudste Berlijnsche vrouw. mevr. Auguste Rich ter, in den ouderdom van 100 jaar en vijf maanden overleden. ERNSTIG AUTO-ONGEVAL IN POLEN. Warschau, 15 Mei. (V. D.) In den af- geloopen nacht werd in de nabijheid van Rypin een wielrijder door een zeer snel rijdende auto in het donker overreden. De wielrijder was op slag dood. De vier Inzittenden van dc auto, welke eveneens verongelukte, werden zwaar gewond; de auto werd nagenoeg geheel ver nield. De chauffeur was beschonken en had geen signalen gegeven. DE ARRESTATIES IN 'T DONETZ-BEKKEN. Dc Duitsche gezant te Moskou, graaf Voi. Brockdorf-Ranzou. heeft een bezoek gebracht aan de gearresteerde Duitsche ingenieurs. Hi] zeide hun toe. dat de regeering van Duitsch- land hen, indien ccnigszms mogelijk, zal steu nen. Het proces is thans definitief op 18 Mei vastgesteld. GEVECHT TUSSCHEN EEN MISDADIGER EN DE POLITIE. Hamburg, 12 Mei. (V. D.) Toen. een ambtenaar van de crimineele politie gisteravond den 25-jarigcn Alfred Schuldt in een huis in de Elbestrasse wilde arrcstccren, daar hij voor eenigen tijd uit oen gevangenis was ontvlucht, ging deze, daarbij geholpen door zijn huisge- nootcn, den politieman te lijf. Deze kreeg spoe dig hulp van eenige collega's en toen ontwik kelde zich een geregeld gevecht. Daarbij stelde Schuldt twee politiemannen buiten gevecht en drukte een derden tegen het venster van de op de derde verdieping gelegen woning, om hem naar buiten te werpen. Op dit gevaarlijke oogenblik laste één der politiebeambten een schot op SchuHt, dat hem ir. den rug trof en waardoor hij gedwongen werd den politieman los te laten. De gewonde misdadiger werd naai het ziekenhuis gebracht. DE KROONPRINS VAN ZWEDEN NAAR ENGELAND. Londen, 12 Mei. (V. D.) De kroonprins van Zweden is, vergezeld door zijn 18-jarige dochter prinses Ingrid, Vrijdagavond te Londen aangekomen, teneindo een bezoek van eenige weken to brengen aan den hertog van Con- r.ought, den oom van den koning van Enge land. Dc kroonprinses zal later volgen. B c r 1 ij n, 13 Mei. (V. D.) Naar de Monlag uif Kingsbay meldt, heeft generaal Nobile den stort op Maandagmorgen bepaald. Vóór dier zal het vertrek van de Itolia niet kunnen plaats hebben, door het overbrengen van nieuwe ben zine uit de Citti di Milono den ganschen nach' door ccn hevigen sneeuwjacht onmogelijk werd gemaakt. De herstellingen aan de Italia zullen eerst na den terugkeer van deze vlucht wor den uitgeroerd, daar Nobile in ieder geval van dc gunstige weersomstandigheden partij wi trekken. Hij gelooft, dot de beschadiging var de motorgondel bij de vlucht geen bezwaren zal opleveren. B e r 1 ij n, 12 Mei. (V. D.) De bladen deelen mede, dat Nobile's luchtschip bij den terug keer op Spitsbergen van zijn eersten tocht bij de landing door een hevigen windstoot tegen den gTond werd geworpen. Het luchtschip liep nog al ernstige schade op. Vooral de motoren werden ernstig beschadigd. Nobile stuitte ge durende den tocht, die 8 uren duurde, op on doordringbare nevels. EEN VLIEGVELD BIJ 'S GRAVENHAGE EEN COMITÉ VAN ACTIE OPGERICHT Op initiatief van do Kamer van Koophandel cn Fabrieken voor 's Gravenhage heeft zich een Vliegveld-Comité gevormd, bestaande uit een honderdtal vooraanstaande personen uit han dels-, nijverheids-, bankiers- en middenstands kringen, vertegenwoordigers van het Indische bedrijfsleven, van het Westlandscho tuinbouw bedrijf, het hotdbedrijf enz. Dit Comité heeft zich ten doel gesteld het verkrijgen van een vliegveld in de nabijheid van 's-Gravenhage. Uit dit Comité is een werk-comité gevormd, bestaande uit de heeren: A G. Verbeek, voor zitter der Kamer van Koophandel pn Fabrieken voor 's-Gravenhage, J. Barcndse, voorzitter van den Bond „Westland", mr. P. Droogleever For- tuyn, directeur van de Stedelijke Hypotheek- bónk, mr. A. C. Joscphus Jitta, secretaris van den Hoogen Rood van Arbeid, mr. Aug. Phi lips, voorzitter van het-Verbond van Ncdcr- londschc Werkgevers, dr. F. E. Posthuma, pre sident-directeur der Coöperatieve Vereeniging „Centraal Beheer" G. A„ \V. G. Scheeres, voorzitter van de Commissie Luchtvaart der Kamer van Koophandel cn Fabrieken voor 's-Gravenhage, F. V. Volstar, voorzitter van het Centraal Bureau der Veilingen in Neder land, G. J. H. Westenenk, directeur der N.V. Maatschappij tot Exploitatie van de Suikeron derneming Tjomal en mr. J. E. Clnringbould. De leden van dit Comité zijn met de Kamet ven Koophandel cn Fabrieken van oordcel, dat nu de tjjd gekomen is om zoo mogelijk in samenwerking met de gemeente Rotterdam ei» indien niet mogelijk ook zonder die samenwer king te bereiken, dat de Residentie in het lucht verkeer worde opgenomen en wel door den aan leg van een vliegveld nabij 's-Gravenhage. Zoolang er uitzicht was, dat door den aanleg van een gemeenschappelijk vliegveld door Den Haag en Rotterdam de kosten van exploitatie geringer en het gebruik van het vliegveld groo- ter zou zijn, heeft men gemeend geen stappeh te moeten doen om een eigen vliegveld nabij Den Haag te verkrijgen. Waar bakens een voorstel van B. en W. van Rotterdam aan den Gemeenteraad gedaan de mogelijkheid van exploitatie van een gemeen schappelijk vliegveld ten Noorden van de Maas zeer onwaarschijnlijk lijkt en de ligging van het vliegveld Waalhaven ten Zuiden van de Maas voor 's-Gravenhage cn het Westland zoodanig is, dat de voordeelen van het gebruikmaken van het vliegtuig voor snelvervoer in zeer aan zienlijke mate tc niet worden gedaan, heeft het Comité gemeend, dat on verwijl de noodige maatregelen genomen moeten worden, welke cr toe kunnen leiden dat alsnog, hetzij in de on middellijke nabijheid van 's-Gravenhage, het zij op een redelijken afstand buiten bedoelde Gemeente, een vliegveld worde aangelegd. Het Comité gaat van de verwachting uit, op grond van de enquêtes en besprekingen welke inmiddels gehouden zim, dat wanneer eenmaal een doelmatig ingericht vliegveld zooals het Comité het zich voorstelt, zal zijn tot stand gebracht, dit vliegveld een voldoende aantrek kingskracht zal hebben voor de luchtvaart maatschappijen cn naar het Comité hoont in do eerste plaats voor do nationale luchtvaart maatschappij om or geregelde vlicgdiensten in te stellen. Hierbij moet in het oog gehouden worden, dat het vliegverkeer wel in do eerste plaats voor het personenvervoer van belang is en dat het goederenvervoer voorloopig daarbij een se cundaire plaats kan innemen. Als station voor personcn-?rvoer is 's-Gravenhage ais Regee- rings-centrum met belangrijke oeripherie verre verkieselijk boven het Rottcrdamsche station Waalhaven. Niettemin zal ook voor het goederenvervoer, met name voor het vervoer van versch fruit, primeurs cn groenten een veld ten Noordpn van de Maas voor het Westland in alle opzich ten beter zijn dan Waalhaven. Uit den aard der zaak zullen door cn van wege het Comité nog zeer vele onderhandelin gen moeten worden gevoerd, in verband waar mede het Comité in den eersten lijd slecht» weinig óponbftre mededelingen zal kunnen doen. WEERBERICHT II HEI. jjj >1/ Hoogste Barometerstand: 769.3 >g£ vv Valentia. V5\ Laagste Barometerstand: 751.1 San Mayen. Jj* Verwachting tot don avond van >jk S 15 Mei. Cg Zwakke tot matige winden uit Westelijke tot Noordelijke richtin- w gen. zwaai* bewolkt met tijdelijke vw opklaring, weinig ot" geen regen. weinig verandering in tempera- (UU1' 85 8S8«8$8$8^8$8$8S8S8tfK8Ê KROMMESTR. 1—6—8 LANGESTR 52. - vanaf f 0.45 - voorheen Lacgestraat. E. BERGSTRAAT 13. TEL. 162. Vertegenwoordiger van de Delftsche Aardewerkfabriek FOKKER'S VLIEGTUIG INDUSTRIE EEN NIEUW DRIEMOTORIG FOKKER- VLIEGTUIG VOOR POLEN SPECJAAL VOOR LANGE AFSTANDSVLUCHTEN Men meldt ons uit Amsterdam d.d. 11 Mei: Wij hebben heden Oen bezoek gebracht aari de groote vliegtuigloods van Fokker op het vliegstation Schiphol. Deze loods herbergt be halve dc nieuwe I-RBEE-machino voor Italië en een nieuw militair vliegtuig met drie zit" plaatsen achter elkander, bestemd voot Soes ter berg, een sinds kort voltooid toestel, dat eveneens voor de Fokkcrfobrieken te dezer stede gebouwd is voor rekening van de Pool- sche regcering Wij hadden het geluk, in dezo loods den heer E. Smits, chef van de afdeeling publiciteit der genoemde fabrieken, aan tc treffen. Dc heer Smits bleek bereid, ons ovc: du laotstgenoemdo machine ccnigc bijzonder heden mcc tc deelen. „Het toestel is", zeide hij, „een Fokker van het type F VTI 3 M Het is gemonteerd met drie Wright Whirlwind-motoren, elk Van 250 P.K. De vlucht bedraagt 2171 meter. In de cabine is een extras-tank oangebfocht, zoodat het vliegtuig, dat op een der donkergroen ge- schilderdo zijwanden de initialen P-AAA draagt, in totaal 4040 liter benzine kan mee voeren". „Dat bctcckent dus dat er een lange afstand- vlucht mee zal worden ondernomen?" vroe gen wij. „Inderdaad is dc machine daarvoor spea'aa! uitgerust", was het antwoord. „Reeds vanaf 8 Maart 1.1. vertoeven in de hoofdstad luitenant C. Kalina, luitenant C. Szalas en de heer S. Klosinek, alle drie Polen In opdracht van hun legeering zijn deze heeren voortdurend bij d*r bouw van het toestel aanwezig geweest en rij zullen het naar Warschau brengen. Luiten ar,! Kalina za] als piloot fimgeeren, terwyl luite nant Szalas cn de heer Klosinek resp. als waar nemer cn mecanicien meegaan. Er bevinden zich oan boord de noodige instrumenten voor een lange vlucht, maar de heeren wisten ons niet tc vertellen waarheen deze zal gaan. Zij hadden ons dringend verzocht om tijdens den bouw van het toestel geen medcdeelingen daaromtrent aan de pers tc doen; thans is dat niet meer het gevaL Alleen mag de machine onder geen beding gefotografeerd worden J Aanvankelijk moet het plan geweest zijn om er een Oceaan vlucht naar Zuid-Amerika mee tc maken, doch de Poolsche regcering schijn* daarvan niets tc willen weten. Maandag 1,1. heeft ir. Grasc vier uren achtereen met de P-AAA proefgevlogen de machine heeft zich daarbij schitterend gehouden. Natuurlijk zijn er verscheidene proefvluchten mcc gemaakt. Voor de overname van het toestel fs speciaal de Poolsche kolonel Filipowicz naar Amster dam gekomen. Deze autoriteit is inmiddels al weer ven- trokken. ,Ik kan U nog een interessante mededeel^* 'f doen", zoo beslo-»t de heer S rits. r/Do Por sche Luchtvaartmaatschappij heeft de licensie gekocht voo'. het bouwen van F VII en P Vj' 3 M.-tocstel!en. Dc machines van het eerst© type zullen worden voorzien van Lonromc-mo- tOTen". Een onderhoud niet dc Polen. Wij hadden nog gelegenheid om met de irn middels gearriveerde heeren Kalina cn Szalas een kort onderhoud te hebben. „Wanneer vertrekt U naar Warschau?*' vroegen wij. „Het vertrek is nog niet definitief vostge-» stcld, doch in elk geval tal het in den loop vea d© volgende weck plaats vindcn"% eew hot

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1