DE EEMLANDED BUITENLAND. ABONNEMENTSPRIJS 3 «aaQ<lc0 voor Amersfoort f 2.10 per maand 0.75. per PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regelt f l 05 ®e« inbegrip vao eeo ocwijsnnmiitf. Dinsdaa 15 Mei 1928 2be Jaargang ivo. z/u tvs verwarring in china het proces te colmar BEWAAR ZELF UW BONTWERK. Manaham stofvrije Motzakken f 2.30 en f 2.50, A. V. d. WEG. ESBaEssssansza LANGhSTRAAT 23 h'arfey Davidson Motor. Nïc. Bovée, LAMPEKAPPEN. .alen- en Schemerlampen. Wat g' ook verlangt, U slaagt altijd, Aanbod of Vraag, om 't even. Een „KEITJE" in ons „Dagblad" zal U altijd uitkomst geven. engelsch-amerikaan- sche relaties het loonconflict in oostenrijk; auto's door sneltrein- gegrepen hevigeontploffing te luik motorboot omgeslagen Firma M. A. Ramselaar ZUUEF5 VlOLt EN KASHA MOOIE KASHA RUITEN de staking in de rijnvaart de economische contra-revolutie BINNENLAND. AMERSFOORTSCfi DAGBLAD we€jj (mct gr at li verzekering tegen ongelukken» f 0.171/* Binoeoland franco per post per 5 maanden f 3«- Afzonderlijke notnmers 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIDECTE.UR - UITG EVEQ. J.VALKHOFf 1 elke regel mee» f0 25 Liefdadigheids odv*r»enriftr woo» de helft vbd den prijs - Kleine Advertenuilo .KEITIES bU *ooruirbrtalin<s —9 regels 50 cent elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen Hco-usnummei «str» 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* ENGELSCHE SYMPATHIE MET JAPAN ZAL JAPAN PEKING BEZETTEN? Londen, 14 Mei. (Id. N. Draadloos). In Let Lagerhuis heeft sir Austen Chamberlain vandaag medegedeeld,, dut de Ver. St., Enge land. Frankrijk, Italië en Japan 8252 man te Tientsin hebben. Japansche en Italiaansche versterkingen zijn onderweg. De Engelsche re- gecring slaat den toestand te Tientsin aandach tig gade en mocht het noodig zijn cm de En gelsche strijdkrachten te versterken, dan kan dit zonder moeilijkheden geschieden Wat de bescherming van de Engelsche nederzettingen in China in het algemeen betreft, zeide Cham berlain, dat de gewone voorzorgsmaatregelen getroffen zijn en dat bijna in alle havens langs de kust, waar Engelsche onderdanen zijn, zich een Engelsch oorlogsschip bevindt. In ant woord op een desbetreffende vraag zcidc Chamberlain, dot de Japansche regecrir.g de Engelsche regeering kennis heeft gegeven van haar besluit om 5000 man troepen naar Tsing- tau te zenden. De Japansche regeering heelt verklaard, dat het zenden van de troepen een niet to vermijden maatregel was om de Ja pansche belangen te beschermen, doch geen onvriendelijke bedoelingen tegenover China of het Chineesche volk inhield en ook niet be oogde om in de militaire operaties tusschen de Noordelijke en Zuidelijke strijdkrachten in te grijpen en dat, zoodra de Japansche regee ring het niet langer noodig acht om ds troe pen ter bescherming van de Japansche onder danen in het desbetreffende gebied tc handha ven, de troepen onmiddellijk teruggetrokken zullen worden. Chamberlain voegde hieraan toe, dot hij aan den Japanschen zaakgelastigde, die deze mededeeling heeft gedaan, zijn sym pathie met Japan heeft betuigd bij de troe belen, waaraan het Japan het hoofd heeft te bieden en dat hij de hoop heeft uitgesproken, dat de latere berichten de tijdingen van de afschuwelijke mishandelingen, waaraan de Ja pansche onderdanen blootgesteld zijn geweest, niét zullen bevestigen. Hij had ook zijn voldoe ning betuigd over de verzekering, dat de troe pen teruggetrokken zullen worden zcodra de veiligheid verzekerd is. Tokio, 14 Mei. (V. D.) Minister-president Tanaka koestert het voornerhen om. met hel oog op den snellen opmarsch der Zuidelijke troepen, Peking door Japansche troepen te deen bezetten, teneinde de buitenlanders te Peking en het diplomatieke korps te bescher men. Tokio bereid tot onderhandelen. Volgens officicele medcdcelingen heeft de Japansche minister van buitenlandsche zaken zich bereid verklaard cm onderhandelingen aan te knoopen, teneinde dc affaire van fsi- nanfoe zoo spoedig mogelijk tc regelen. De verliezen der Japanners. De laatste cijfers omtrent de Japansche ver liezen bij Tsinanfoe wijzen acn, dot er 46 offi cieren en soldaten gedood zijn en 195 gewond; 14 burgers zijn omgebracht; er worden 5 men sehen vermist cn 114 Japansche huizen zijn ge plunderd. DE ZIEKTE VAN STROSEMANN. Een nicrontsteking. B e r 1 ij n, 14 Mei. (HL N.) Aangezien Dr Slrcsemann aan een n.erontsteking in lichten graad lijdt cn dientengevolge te bed moet blij ven, zijn voor den eerztvclgenden tijd a'le ontvargstcn cn verkiezingsredevoeringen of- gezegd Dientengevolge is het ook mcgeüjk, dot de ontmoeting, die hij Woensdag met Benesi zou hebben, komt tc vervallen. Het geneeskundig bulletin om trent Sirc.-.emcnn's ziekte. Over de ziekte ven dr. Stresemann hebben dc behandelende geneesheeren gisteravond dc volgende mededeeling gepubliceerd: „Minister Stresemann is crrst'g ziek aan een met koorts gepaard gaande paratyphusachtigc maag., on darmkatarrh In den loop van de ziekte ont wikkelde zich hiernaast een aandoertthg van de nieren, die den minister volstrekt dwirgt om z.'ch te ontzien en het bed te houden en dus voor de eerstvolgende dagen elke werk- eeamhefld verbiedt." GEZANT SCHURMAN EEREBURGER VAN HEIDELBERG. Berlijn, 14 Mei. (H N.) De gemeente raad van Heidelberg heeft dim Amerikoan- schen gezant Schurmon wegens zijn verdien sten voor de universiteit tot cereburgcr van de stad benoemd. ELF AUGUSTUS NATIONALE FEESTDAG IN DUITSCHLAND B c r 1 ij n, 14 Mei. (H. N.) Na3r de biaden melden, wil Pruisen in den rijksraad het voor stel doen om d?n dag, waarop dc constitutie van Weimar afgekondigd is, tot nationalen feestdag tc verklaren. DE FRANSCHO SOCIALISTEN EN DE OORLOG. Parijs, 14 Mei. (H N.) Het socialistische congTes van het Rhónedepsrtement dat te ^yon gehouden is. hoeft een motie aange nomen, waarin verlangd wordt, dat de socia listische partij tot de traditionele oppos'tie politiek zal terugkecren en de leden van de partij rullen bedanken voor de ambten, welke de regecring hun aanbiedt. DE AUTONOMISTISCHE BESCHERMINGSTROEPEN Gisterochtend is, aldus het Vnd., te Colrnar het vervoor van beklaagde Schlegel voortge zet. Deze verklaart, dot men in het eerste ont werp statuten van de autonomistische be scherm'ngstrocpen nog de wooidcn kon vin den „Het staatsgezag mag nooit door den troep of elk zijner leden aangetast worden". De voorzitter vraagt dan waarom een zoo groote massa reglementen en statuten ontwor pen waren voor een troepje, dat gprcgeld tus schen de 25 en 35 man sterk wus. Schlegel antwoordt, dai cr zich niet meer candidaten aanbeden, anders zou men den troep ongetwijfeld uitgebreid hebben De voorzitter leest Schlegel dan een zin snede uit een protocol voor, waarin voorkomt: „Elzas-Lotharingen voor de Elzasscrs cn Lo- thnr'ngers I" Schlegel antwoordt, dat d't ook het paroo' van don Franschen generaal Taufflieb gecest is. De Elzcssers wilden zich in hun eigen land eindelijk wel eens thuis voelen, zij wilden mee aan tafel zitten in plaats van altijd erondei De cpricht'ng van den bcschermirgstroep was het beste bewijs, dat wij voelden in ons eigen land behoefte aan bescherming te hebben Tei slotte is echter toch ingezien, dat de troep meer provoceerend dan beschermend werkte «n is hij bij besluit van de algemeene vergade ring van 22 December 1927 ontbonden en in een debatingclub hervormd. De voorz'ttcr leest nog het voiledig pro gram van actie van den outonomistischen be schermingstroep voor, waama Schlegel zegt. dat hieruit genoegzaam het verdedigend er beschermend karakter van hot troepje blijki Hij doelt dan nog mee, dat niet alle "5 leden van den bcschermingstroep tot het organisch partijverband van den Heimatbund zijn toege treden. doch slechts enkele eenl'ngen Na het verhoor van Schlegel wordt be klaagde Stiirmel verhoord, die wegens ondei- teekenirg ven het manifest van den Heimat- bur.d in 1926 uit den spoorwegdienst ontslagen is Beklaagde beweert, dat hij alleen vervolgd wordt, omdat een brief van Ricklin^oan Rieh' in beslag genomen is. waarin Ricklin hem, be- kloogde. een onbetrouwbaar Elzasser noemi Stiirmel beweert, dat Rirklin, teen h.'j dooi brieven van Riehl nis het ware gebombardeerd werd, hem, beklaagde, als stootblok heeft wi« len gebruiken. Daarcp wordt de landmeter Schweitzer ver. hoord, d'e toegeeft vroeger tot de communis tische partij tc hebben behoord thans is hij uit familie-traditie weer autonomist geworden. De voorzitter vraagt beklaagde of een be richt in do Temps, dat men te zijnen huize, bij het cx-de van een autonomisten-bijeen- kemst. Die Wacht om Rkein gezongen had. juist is. Schweitzc-r antwoordt, dat een de' aanwezigen tegen het einde, uit aardighe'd, gezegd dot, dat men nu liever meest leeren om dc Wacht am Rhein in het Fransch te zingen, welk denkbeeld zoo ip-sloeg, dat men geprobeerd had een couplet in dit taal te zin gen. H.'ercp wordt dc zitting tot 's middags ver daagd. GROOTE BRAND IN RIO DE JANEIRO. Londen, 14 Mel. (H. N.) In een voor stad van Rio de Janeiro zijn 25 huizen door "en brand verwoest Verschillende peisonen werden dcor neerstortende balken gewond. DE LFTAUSCHE HERDENKINGS PLECHTIGHEDEN. Kofno, 14 Mei. (V. D.) Hedenavond zijn de plechtigheden begonnen in verband met den tienden jaardag van de verklaring van de onafhankelijkheid van Litauen. Dë plechtighe den werden ingeleid met een goasdienstoefe- nirg in het oorlogsmuseum en een toespraak van den staatspresident Smetono. Daarna had een fakkeloptocht naar het kerkhof van oor logsslachtoffers plaats. Een Duitsche en een Zweedsche delegatie wonen de plechtighe den bij. DE OPPOSITIE IN HET ITALIAANSCHE PARLEMENT. Rome, 14 Me i. (V. D.) De fascistische pers toont zich zeer verbaasd over de oppo sitie tegen de parlomentshcrvormingen van Mussolini. De cppcsltionnecle redevoeringen van de senatoren Albertini en Rcssini werden slechts door de provinciale bladen gepubli ceerd de pers in de hoofdstad wijdde cr slechts enkele regels aan Volgens dc Ccrriere d' Italia heeft de oppo sitie in den senaat slechts academische bctec- kenis. VEEMGERICHTSPROCES. Te Stettin is gisteren voor het hef van ge zworenen de behandeling in hccger beroep van het prcces tegen den gewez-n luitenant Schulz, den gewezen sergeant Khpproth en den koopman H?.yn begonnen. A!)e drie zijn in eerste instantie ter dood veroordeeld we gens pog'ng tot moord op den vroeg: ren ser geant Gaedecke. Later is hun straf verende. '1 in levenslange tuchthuisstraf BRAND IN HET ROEMEENSCHE PETROLEUMGEEIED. Enorme schede. Naar uit Boekarest wordt bericht, woedt een hevige brand in de streek van Moreni. Tot dus ver zijn twaalf boortorens van de Astra Ro mano en zes von de Bergwcrksgesellschaft vernield. Er zijn drie oibeidcrs omgekomen. Men schat de schade op meer dan 1C0 mii- lioen lef. behoeden Uw kleedinj tegen de mot. Nu is het dc tijd om motor te rijden. Koopt nu een Agent voor Amersfoort en Omstr LAVENDELSTRAAT 9b~12. BTnïew ÉG voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 482 Bijzondere sorteering CHAMBERLAIN OVER 'T ARBITRAGEVERDRAG Londen, 14 M e i. (H N. Draadloos.) Op een vraeg, of hij eenige mcdedcclingcn kon doen omtrent de onderhandelingen in verband met het Engoisch—Amerikaansche verdrag van arbitrage, dat in Juni afloopt, heeft Chamberlain gezegd, dat het ontwerp van het verdrag, hetvveik het tegenwoordige verdrag zal vei vangen en dcct de regeering der Ver. St voorgelegd is, niet in olie opzich ten tegemoet komt aan de wenschen van de Engelsche regeering In verband niet de tal rijke vraagstukken, die daarbij betrokken zijn en in verband met de noodzakelijkheid, om met de regeeringen van de dominions overleg te plegen, zal men nog eenigen tijd noodig hebben, voordat een bes'issing kon worden ge nomen en het antwoord op de voorstellen der Ver. St. kan worden gegeven. Onder deze om standigheden is met voorkennis van de regecv ring der Vei. St aan de regeeringen van de dominions voorgesteld, om het bestaande Bryce-verdreg neg eenigen tijd te verlengen. Het is echter eenigszins twijfelachtig, of de Amerikaansche sonant deze kwestie voor het a.s. reces zal kunnen behandelen. EEN POLITIEKE STAKING Gelijk men weet, dreigt er, doordat een klein deel van de werklieden van de Alpine Mon- tangeselschafft, de gicotc Ooster.rijkschc staal industrie, het werk gestaakt heeft, een alge- mecene staking onder de mijnwerkers van dit bedrijf, die ongeveer 15 000 man sterk zijn De oorzaak van het geschil is van poiitieken aard De socialisten hadden n.i. in een van de kleine bedrijven, die tot de Alpine «Menton behooren, het ontslag van alle niet-sccialistische arbei ders geeischt, wat de algemeene directie van d»- enderneming natuurlijk van de hand wees Daarop heeft een 500-tul arbeiders het werk gestaakt. De n'gcmeenc directie heeft de kc-uz gesteld onmiddellijk weer aan het werk tc gaan of te worden ontslag.n. Dit is voor het verdere personeel der onderneming het sein geweest om een solidaritcitsstaking aan tc kondigen. yy WEERBERICHT 15 MEI. >V N& A Hoogste BarometerstWn. *6<.S rjJ Valentia. Laagste Barometerstand: 752.5 JSJ yy Lerwick. w Verwachting tot clcn avond van 16 Mei. Matige, tijdelijk wellicht to.cne- ys mende Westelijke tot Noordelijke 2N wind, betrokken met regen, later opklarend, aanvankelijk zachter, QP latei knelrr. ACHT DOODEN EN VIJF ZWAAR GEWONDEN Uit Erie in Pennsylvania werdt gemeld, dat twee vrachtauto's, die klaarblijkelijk een wed strijd hielden, toen zij in vliegende vaart over een spoorwegovergang wilden rijden door een sneltrein gegrepen werden De beide auto's werden van den weg geslingerd. Acht personen van de beide wagens weiden gedood en vijf zwaar gewond. EEN FABRIEK VERWOEST Luik, 14 Mei. (V DDoor een he\ ige "Xplosie in een pa tronen fabriek" te Luik is een fabrieksgebouw, waarin 165 arbeiders werk zaam waren/geheel en hl verwoest. Tal van arbeiders werden onder de puinhoopen bedol ven de meesten konden zich evenwel in vei- l'gheid stellen. Tot dusver werden 1 doodc en 5 gewonden geborgen, ACHT SLACHTOFFERS Uit Rockwood (Maine) wordt gemeld, dat een motorboot, waarin zich 9 visschcrs bevon den, gisteren omgeslagen is, waardoor 8 mem- schan verdrenken. VERHOOGING DER DUITSCHE SPOOR WEGTARIEVEN. De raad van beheer der Duitsche spoorweg maatschappij heeft in overleg met de hoofd- udmiristratie besloten aan de rijksregcering een algemeene tarief verhooging voor te stel len. De verhoog ng moet de inkomsten uit het goederen- en reizigersveikcr met 5 pet. d. i met 230 milliocn rijksmark, doen toenemen. INCIDENT IN DE EGyPHSCHF. KAMER. In de zitting van de Egyptische Kamer viel gistel cn een rumoerig incident voor. teen de extremistisch nationalistische afgevaard gde AbcVl Iiamid Said, die kr'tiek had geoefend op den premier, omdat hij Chamberlain be- dar.kt had wegens den verzoenenden geest, die in de cplcssii-g der jongste crisis tot uit ng kwam, den minister van verkeer» na een le vendige gedachtenw'sseling, te lijf wou. Dc andere afgevaardigden kwamen tusschenbe'de en beletten handtastelijkheden. Eindelijk, na- dor de zitting" geschoisi was, bood AbcVl Ha- mid Said verontschuldigingen aan, die de mi nister aanvaardde, waardoor het incident ge- bloten. was. HAVENSTAKING TE HAVRE. Zes honderd transportarbeiders en 1200 bootwerkers hebben te HAvre het werk ge staakt als protest tegen de vermindering der Iconen wegens dc verlaging van het indexcijfer. DE CORRUPTIE BIJ DE DUITSCHE SPOORWEGEN. Aanyaording vun steekpenningen. Het onderzoek van de justitie naar dc ge vallen van corruptie bij de Duitsche spoorweg maatschappij heeft tot resultaat gehad, dat gen den Oberrat Schulze een aanklacht is in gediend wegens eenvoudige passieve omkco- ping. Hij wordt ervan beschuldigd van een firma in Keulen herhaaldelijk steekpenningen ontvangen te hebben, omdat hij aan deze fir ma bestellingen voor de rijksspocrwegen be zorgde. Het geval van den spoorwegdirectPir* Neumann zal afzonderlijk behandeld worden Dc andere verdachten zullen niet vervo gd worden. BOMAANSLAGEN TE SOFIA. Een pog.'ng tot \TeesCanjaging. Te Sofia ontploften in den nacht van 13 op 14 Mei tegen 3 uur twee helsche machines, di> verborgen waren achtet de deuren der wonin gen van twee bankiers, echter zonder slacht offers tc maken of schade aan te richten De deuren van beide woningen werden ingedrukt :n enkele ruiten verbrijzeld. Alles wijst ei op, dot men te doen heeft met een aans'ag ven denzclfden aard als die op de Handelsbank. De daders zijn onbekend. Algemeen neerr.t men aan, dat dc misdaden bedreven wc-den door kringen, die door vceesaanjaging de rijke bankiers rneenen te bewegen om milder te zijn voor de slachtoffers der aardbeving. DE EELGISCHE LEGERHERVORMINGEN. Brussel, 14 Mei. (V. D.) De Belgische ministerraad heeft heden den dcfinitieven tekst van het entwe-p betreffende de legerhervor- mir.gen goedgekeurd, zoodot de vermindering van den diensttijd en de dis tricis ge wij ze reciu- lecring reeds dit jaar in werking kunnen tre den. DE BULGAARSCHE MINISTER VAN FINANCIEN TE PARIJS. P a r ij s, 14 Mei. (V. D.) De Bulgoorschc minister van financiën, Molof, is hedenmorgen vroeg te Parijs aangekomen om onderhande lingen te voeren over de voorware den, waarep c-en Bulgaarsche stabilisatieleening tot stand kan komen. Tegelijkertijd heeft deze ministei de opdracht gekregen do herstclcammissie te verzoeken het aandeel van Eu garije m dc her- stelbctclingcn te verlagen Met het oog hierop zal Molof zich eveneens naar Londen begeven. PRINS CAROL IN ENGELAND. Hij zal op zijn laatst 17 Mei vertrekken. Londen, 14 Mei (V. D.) De minister vgn buitenlandsche zaken deelde In het Lagerhuis mede, dat hij van Jonescu (Card's gastheer) toezegging had gekregen, dat de prins op zijn laatst Donderdag uit Engeland zal vertrekken. KROMMESTR. IS—3 LAPJGRSTR 52. Fracht dessins f 1.25. 1.30 breed, f 1.25 per '"l. NIEUWE VERSCHERPING VAN DEN TOESTAND Uit Keulen wordt d.d. 11 Mei aan het Vad. bericht Do stakingslciding heeft vanmiddag besloten allen arbeid op buitenlandsche vaartuigen me« de te verbieden, omdat gebleken is, dat som mige cargadoorsfirma's, die zich speciaal bo» asten met het overladen van goederen, op de wijze ook hun goederen met buitenlandsche schepen verzonden hebben. Dit besluit beteekent een volkomen stilleg ging van het gehcele overlaadbcdtijf in alle Duitsche Rijnhavens Een uitzondering is uitsluitend toegelaten voor het personenverkeer met buitenlandsche voa-tuigen. Op voorstel van de Rijnreedorijcn heeft htt arbejdsgererht te Coblmz een vooiloopige be schikking uitgevaardigd,' die cp het lastig val len van "werkwilligen een heehtenisstraf tot 2 maanden ot boete tot 1590 roork stelt. NIEUWE ARRESTATIES Kofno, 14 Mei (V. Naar ui: Moskou gemeld wordt, heeft de Gi-poc cpnieuw econo- nische overtredingen ontdekt. Reeds zijn tol van pc-rscr.cn genm-stcerd. Het proces zal op srrlle wijze ten eirde worden gebracht Voor alle gearresteerd on wordt do doodstraf ver wacht. De verliezen zouden ruim miliioeu roebel bedragen. In verband met de ontdekking \an een monarchistisch samenzwering te Chabn- rofsk v erden neg meer arrestaties verricht. In totaal bevinden zich in verband hiermede 103 Personen in hechtenis. Frankrijk verweert zich legen beschuldigingen. Uit Purijs wordt gemeld: De acte van beschuldiging betreffende do incidenten in het Dcnetzbekken bevat de ver- Maring van een beklaagde, die insinueert, dat d< Fransche reQcering rechtstreeks of middel- 'ijk de contra-revolutionaire organisnriee met geld zou hebben gesteund In o/fieieelc kringen hecht men hieraan geen beteekenis Het be richt over een stop van den Franschen gezant te Meskou, om opheldering te vragen, is nog niet bevestigd. Tass sprc-ekt eveneens tegep. "at de Fransche en Duitsche vertegenwoordi gers stappen gedaan zouden hebben. HET CONFLICT IN HET LOODGIETERS- BEDRIJF. Van werkgeverszijde deelt men mede, dat te 's-Grfevênhnge een gecombineerd-? verga dering plaats heeft gehad van de hier te !un- de gevestigde leveranciers in loodgietersb -noo- digdheccn erv bij de staking betrokken lood gieters patrcor.s. Na umpelc bespreking is de spcnlane medewerking cicor de leveranciers toegezegd. Naar van wcrkncmorszijcie wordt verbomen, ii omt in velband met lvct conflict in het lood- git tersbedrijf, het aantel werkgevers, dat be- i'id is. een vocan'.i reg< hrg in het collectief contract te aanvoerden in 's-Gravenhoge ge durig toe. Tot gisteren hebben een ("5-tal werkgevers i.ldr.ai van, dc 150 a 160, die personeel in dienst hébben het contract get eekend. Het arn'lal stakende werklieden van de samen- wei kende organisaties, neemt als gevolgdaer- van af UTT DE DRUKKERSWERELD. C. J. dcjt Bravcv Naar wij vernemen is bij de firma E. de Bent cn Zoon, Drukhcrs-uiïgevers te Rottcr- Jam, thans in dienst getreden de heer C. J. den Brave, tevoren directeur der Algemeene Landsdrukkerij to 's Gravenhage.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1