B. NIEWEG Theemeubelen ABONNEMENTSPRIJS P" 3 ■*«IltleB voor Aaeraloorf f 2.1a per maand f 0.75, per DË EEMLANDEa D1BECTDJR - UITG EVER J.VALKHOfT PRIJS OER AOVERTENTIEN vaD "S*1* >-05 «et tri begrip van et» 6ewl)«nmt*t. Vrijdag 18 Mei 1928 2be Jaargang ivo. tVl BUITENLAND. DE VERWARRING IN CHINA N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhurinjfvan Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% in de nieuwste uitvoeringen. Wat g' ook verlangt, U slaagt altijd, Aanbod of Vraag, om 't even. Een „KEITJE" in ons „Dagblad" zal U altijd uitkomst geven. MOBILE'S NOORDPOOL TOCHT VLIEGTUIG NEERGESTORT •X* 5§S 55? 55? $5? 3? Firma M. A. Ramselaar Alle kleuren Herbs Zijde f 0.79 per El. LUCHTVAART VAN LEAR BLACK'S WERELDVLUCHT BINNENLAND. DR. N. M. JOSEPHUS JITTA LUITENANT COBLIJN wetV (mei grntla etnekerteg tegen ongelukken) f O.I7Vt. Binnenland franco per post per 3 eaanden I 3,- Afzoederlljke onmmera (0.05. POSTREKENING «7910 TELEFOON INTERC 515 regel mee» (0.Z5. Llcfdadighetds-advtrtentis» voor da helft van den'pifli - Kletna Advertentie» .KEITIES" bo voormtbetallnp i—regelr 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatse» I.— BeMisnummer atr» OM BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* ENGELANDS STANDPUNT IN T CONFLICT JAPANS ULTIMATUM GEDEELTELIJK AANVAARD Londen 16 Mei. (H. N. Draadloos). In liet Lagerhuis is vandaag de vraag gesteld, of in verband met do ontwikkeling der gebeur tenissen in het Verre Oosten de minister van buitenlandsche zaken niet wil overwegen om «aan de elkaar bestrijdende partijen in China zijn diensten aan te bieden om den burger oorlog in China tot een einde te brengen. Locker Lampson, de onderstaatssecretaris voor buitenlandsche zaken, antwoordde, dat, hoewel de Engelsche regeering zeer gaarne den vrede in China hersteld wenscht te zien, iedere poging tot bemiddeling vooral op dit ©ogenblik uiterst delicaat zou zijn en, naar hij vreesde, verkeerd zou kunnen worden opgevat. De Engelsche regeering is daarom van opvat ting, dat zij geen stap van dezen aard kan doen, tenzij zij daartoe door beide partijen be slist uitgenoodigd wordt Uit Londen wordt nog aan de N. R. Ct. ge meld, dat Locker Lampson verder verklaarde, dat het niet in de bedoeling van de Engelsche regeering lag om tegenstand te bieden aan de Ghineesche Zuidelijke troepen en evenmin om een eventueele bezetting van Peking door deze troepen te beletten. Engeland zal evenwel trachten te beletten, dat de Chineezen het legatickwartier binnen dringen. In antwoord op een vraag van den erbeidersafgevaardigde Doy zeide Lampson, dat er zich thans weinig Engelsche onderda nen. in Tsinanfoe bevonden en dat deze allen in veiligheid waren. In antwoord op een vraag van de arbeidersafgevaardigden Trevelyan en Kenworthy zeide Lampson, dat de Chineesche regeering te Nanking geen kennisgeving aan de Engelsche regeering had doen toekomen. Er is we] eén beroep gedaan op den Volken bond en de secretaris-generaal heeft van dit beroep een afschrift doen zenden aan alle in den Voikenbondsraad vertegenwoordigde na tie*. Hét was nog niet bekend, of er een bui tengewone vergadering zal worden belegd om dit beroep te bespreken. Londen, 16 Mei. (H. N.) Volgens een be richt uit Tokio heeft de Japansche generaal Foekoeda uit Tsjinanfoe aan het Japansche mi nisterie van oorlog* getelegrafeerd, dat Tsjang Kai Tsjek in antwoord op het Japansche ulti matum een telegram heeft gezonden, waarin hij verklaart bereid te zijn de punten 3 en 4 van het ultimatum gedeeltelijk aan te nemen, doch weigert verontschuldigingen aan te bie den, daar ook de Japansche troepen schuld hebben aan het gebeurde te Tsjinanfoe. Tsjang Kai Tsjek stelt zijnerzijds ook eischen aan Ja pan. De oorlogsraad heeft gisteren onder voorzitterschap van den keizer beraadslaagd over het zenden van nog meer troepen naar China. Het beroep op den Volkenbond. Londen, 16 Mei. (H. N. Draadloos). Lord Cushendun, de vertegenwoordiger van Enge land bij den raad van den Volkenbond, heeft vanavond in antwoord op een desbetreffende vraag- in het Hoogerhuis gezegd, dat sir Austen Chamberlain, de minister van buitenlandsche (aangelegenheden de zaken in China niet op haar beloop heeft gelaten zonder te overwegen, of de Volkenbond iets zou kunnen doen den vrede tot stand te brengen. Er bestaat echter geen eigenlijke regeering in China. Het politieke comité te Nanking heeft een telegram tot den secretaris generaal van den Volkenbond gericht, doch het politieke comité is geen lid van den Vol kenbond. Op dit oogenblik heeft de Engelsche legeering geen „locus standi", op grond waar van zij de aanvraag van het politieke comité te Nanking zou kunnen steunen. Volgens nadere berichten hield de verklaring ook nog in, dat een bijeenroeping van den raad den toestand maar ingewikkelder zou maken. Nieuwe gevechten. Uit Tientsin wordt medegedeeld, dat ei Woensdag gevechten werd ten Noorden van Matsjang op 60 KAI. afstand van Tientsin. Uit Tientsin wordt d.d. 17 Mei aan de Cour. gemeldt De berichten over Feng Yoe-Hsiang's snellen opmarsch naar Tientsin en dc berichten over de inneming van Tsjangtsjau door de Zuide lijken blijken geheel ongegrond te zijn geweest. Leden van de Londensche zendingsvereeniging uit Siautsjeng en Tsjangtsjau (beiden aan den Ticntsin-Poekau-spoonveg gelegen), die gister avond uit Siautsjang zijn vertrokken en hier hedenmorgen aankwamen, dcelen mede, dat 50,000 man Noordelijke troepen Tsjangtsjau bezetten, terwijl 100,000 man zich in de om geving ophouden cn zich daar rustig verschan sen. Loopgraven zijn eveneens aangelegd bij Matsjang en Tangkwantoen. halverwegen tus schen Tsjangtsjau en Tientsin. De vijandelijke legers zijn nog ver van el kaar. Feng's infanterie heeft eerst gisteren Tetsjau bereikt. De Japansche militair© autoriteiten verkla- ren, dat dc generaals Soen Tsjoean Fang en Tsjoe Joc-poe zich beiden te Tsjangtsjau be vinden en daar hun legers organiseeren. Dooi de hevige stormen was er vandaag aan een verderen opmarsch niet te denken. Te Tientsin heerscht groote opwinding cn duizenden menschen, rijken en armen, komer lederen dag naar de buitenlandsche concessies Alle buitenlandsche troepen werken samen en de laatste hand wordt gelegd aan verschillende werken, ten einde de concessies met succes te kunnen verdedigen. De correspondent van de te Tokio verschij- gtende Hotsji Sjimboen meld! uit Ismanfoe aan zijn blad, dat de nationalistische commissaris van buitenlandsche zaken, Tsjai, inderdaad dooi Japansche soldaten is neergeschoten. Deze soldaten wisten evenwel niet, dat hur\ slachtoffer de commissaris was. Op den avond van 3 Mei werd uit de bovenste verdieping van Tsjai's kantoor op de Japanners gescho ten. Zij deden een inval in het gebouw en scho* ten alle Chineesche soldaten in het gebouw neer. De nationalistische autoriteiten drogen meestal uniform en daardoor hebben de Ja panners hem waarschijnlijk gehouden voor een gewoon soldaat. De terugtocht der Noordelijken. Volgons een Japansch bericht uit Tientsin heeft Tsjang Tso Lin een bevel gegeven aan het spoorwegpersoneel te Peking, Mockden, Tientsin en Poekau om het goederenvervoer te staken cn 15 treinen naar Peking te zenden, teneinde de troepen te vervoeren. Dc Noorde lijken trekken terug om nieuwe posities voor te bereiden. Tot dusver verloopt de terugtocht normaal. Het Japansche kabinet overweegt den toestanad. Het Japansche kabinet besloot, zoo noodig, een gedeelte der divisie van Nagoya van Tsing- tau te verplaatsen en om al het mogelijke te doen, teneinde te voorkomen, dat de onlusten zich tot Mondsjoerije uitbreiden. Men over* woog ook de vraag om versterkingen naa« Sjanhaikwan te zenden. Het kabinet kwam verder tot de conclusie, dat de buitenlandsche garnizoenen te Peking en Tientsin voldoende rijn om het hoofd te bicden aan den huidigen totstand. De Zuidelijken mogen voorwaar delijk door Tsinanfoe trekken. De chef van den Japanschen generalen staf heeft aan generaal Foekoeda, den Japanschen bevelhebber te Tsinanfoe, instructies gegeven om het verzoek der Zuidelijken, om door Tsi nanfoe tc mogen trekken, in te willigen, mits zij de eischen, onlangs door Japan gesteld, aanvaarden. Honderdduizend Zuidelijken worden te Taian opgehouden, in afwachting dot het spoorweg verkeer naar het Noorden hervat wordt. De Japanners hondhaven de orde tc Tsinanfoe. In bevoegde Japansche kringen wordt ver* klaard, dat, hoewel men gehoopt had, dat de Chineezen in staat zouden zijn zelf de orde tc handhaven te Tsinanfoe, zonrer bijstand er zooveel gevallen van plundering in en bui ten de stad zijn voorgekomen als gevolg van het gebrek aan toezicht, dat de Japansche mi litaire overheid tijdelijk de handhaving van de orde zal overnemen. Japans positie in Mandsjoerije. Tokio, 18 Mei. (V.D.) In Japan wordt olgemeen een verscheiping in den toestand in China verwacht. Heden vindt een buitenge wone kroonraad plaats, waarin beraadslaagd zal worden over de verder te treffen maat regelen. Peking en Tientsin worden waar schijnlijk door Japon opgegeven. Momenteel gaat het hoofdzakelijk om Japans positie in Mandsjoerije. De militaire partij in Japan eischt, dat Mandsjoerije en Mongolië tot neu trale zone wo' len verklaard en dringt maar steds aan op het stuiten van den opmarsch dei Zuidelijke troepen. Onder de Japansche bewoners van Noord- China is grooto opwinding ontstaan. De bur gers zijn op verschillende pleatsen samenge bracht, zoo in de legatiebewijzen van Peking en Tientsin. Mceningsverschülen tusschen Feng en Tsjang Kai Tsjek. Tokio, 17 Mei. (V.D.) Naar uit Non* king wordt gemeld, wil Tsjang Kai Tsjek het opperbevel wel neerleggen van het Zuidelijke leger. Er zijn n.l. tusschen hem en Feng mec- ningsverschillen gerezen, waai bij de regeering zich aan den kant van Feng heeft geschaard Tsjang Kai Tsjek heeft om toestemming ge vraagd naar Europa te mogen gaan. Peking, 18 Mei. (V.D.) Generaal Feng heeft in een onderhoud verklaard, dat het al treden van Tsjang Kai Tsjek voor de Chi- neesch-nationale beweging van groote betee- kenis is, daar Tsjang Kai Tsjek schuld heeft aan het conflict met Japan. China moet zien met Japan een accoord te bereiken. Wil Tsjang Kai Tsjek toch de Jöpansche eischen inwilligen Londen, 17 Mei. (V.D.) Volgens een bericht uit Kanton heeft generaal Tsjang Kei Tsjok aan de regee-ring een telegTam gezonden, waarin hij aandringt op toewijzing der Japan sche eischen in verband met de incidenten in Tsinanfoe, teneinde den opmaTsch der Zuide lijken niet te benadcelen. Aan de bevolking van Kanton wordt het verzoek gericht om reke- ning te houden met den ernst van den toe* stond. t Dc ontruiming van Peking. De voorhoede van het leger van Feng is blij kens de laatste berichten tot ongeveer 50 K.M. ten zuiden van Tientsin opgerukt. Reeds wordt de dekking van de Sjantoeng-strijdkrachien bedreigd en in het district Peking-Tientsin zijn vijandelijkheden in vollen gang. Waarschijnlijk zullen de noordelijke troepen tamelijk gemak kelijk kunnen terugtrekkende hoofdmacht bevindt zich evenwel nog steeds in het front, dat zuidelijk van Peking ongeveer 70 K.M. len zuiden van Tientsin verloopt. Ook worden nu groote voorraden levensmiddelen naar Monds* joerije gezonden dit wordt beschouwd als een teeken, dat de terugtocht der noordelijken wei- dra in vollen gang zal zijn. Te Peking is de toestand rustigalgemeen verwacht men, dat de stad zal worden bezet door generaal Zen, den gouverneur van Sjansi, of door generaal Feng; deze worden als niet gevaarlijk beschouwd. i voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. EEN AARDVERSCHUIVING. Klogcnf urth, 16 Mei. (V. D.) Aon de noordelijke helling von dc Petzenberg heeft een aardverschuiving plaats gehad, die groote schade heeft aangericht. Dc aardverschuiving is veroorzaakt door de vele regens van de laatste dagen. HEVIGE STORMEN IN LITAUEN. Groote schade. Warschau, 16 Mei. (V. D.) In UtaucN heeft gisteren in de omgeving van Wilna een hevige storm gewoed, waardoor 200 huizen geheel vernield werden, meer dan 1000 daken werden afgerukt en een groot bosch met den grond gelijk gemaakt. KOUDE IN FRANKRIJK. Parijs, 16 Mei.t(H. N.) In het oosten van Frankrijk is de temperatuur opnieuw aanmer kelijk gedaald. Bij Belfort is zelfs vrij vee! sneeuw gevallen. ERNSTIGE VORSTSCHADE. Weenen, 16 Mei. (H.N.) Door den vorst is in geheel Neder-Oostenrijk veel schade aan de fruitboomen toegebracht. Op sommige plaatsen zal naar raming 30 pet. van den fruitoogst verloren zijn. Vele boomen zijn bo vendien bevroren. BULGAAR SCH-ZUID-SLAVISCH GRENSINCIDENT. Weenen, 16 Mei. (H. N.) Naar de bla den uit Belgrado vernemen, heeft Dinsdag nacht zij Klissura een grensincident plaats ge had. Een Zuid-Slavische grenspost bemerkte, Hat twee Bulgoarsche soldaten, die hun geweer droegen, over de grens kwamen. De Zuid-Sla vische schildwacht gaf vuur, waardoor een Bul- gaarsch soldaat werd gedood. De andere, die gewond werd, beantwoordde het vuur en trof *ok den Zuid-Slavischen schildwacht, die ge wond werd. UITBREIDING DER STAKING TE BOMBAY. Londen, 16 Mei. (H.N.) De stakingsbe weging te Bombay breidt zich uit. Gisteren avond hebben 15.000 arbeiders in dc jute- industrie het werk neergelegd. OP DEN TERUGTOCHT NAAR SPITSBERGEN Kopenhagen, 16 Mei. (H. N.) Van het luchtschip Italia is een rodiotelegram ontvan gen, volgens hetwelk de Italia zich vannacht om half 3 boven een eiland in de buurt van Frons Jozefland bevond. Nieuw land is tot nu toe niet ontdekt. De weersomstandigheden zijn voor de voortzetting van de vlucht gunstig. Uit Berlijn wordt d.d. 16 Mei o.n de N. R. Ct. bericht: loon het luchtschip Italia vanochtend over Frans Jozefland vloog, heeft men een vlag van Venetië naar beneden geworpen ter herinnering aan Franco Querini, die in 1909 deel uitmaakte van dc expeditie Bagni en toen aldaar is omge komen. Op één der eilanden van Nicole as II- Land zal het luchtschip voor anker gaan en drie leden der expeditie zullen worden neerge laten, teneinde wetenschappelijke waarnemin gen te doen. Al is het wat voorbarig, men spreekt toch alweer over den volgenden tocht Deze zal worden gemaakt naar Crockerland, dat Peory heeft meencn te hebben waargeno men, maar waarvan men nimmer iets heeft teruggevonden. Oslo, 17 Mei. (V. D.) Naar uit Kingsbay gemeld wordt, kan uit dc berichten van de Italia geconcludeerd worden, dat het luohtschip zijn doel heeft bereikt en dat het zich reeds op den terugweg naar Spitsbergen bevindt. De weerberichten blijven gunstig luiden, daar in de Pool nu een gebied ligt van hoogen druk. Rome, 18 Mei. (V D.) Voigens een draad loos telegram van de Italia bevindt zich het luchtschip sinds Woensdag 23 uur 50 op den terugtocht van Nova Zembla naar Kingsbay. VIJF DOODEN Pa r ijs, 17 Mei. (V. D.) Op een afstand van 14 K.M. ven Tunis is een marine-vliegtuig neergestort; de vijf inzittenden waren op slag dood. WEERBERICHT 18 MEI. Hoogste Barometerstand: 745.8 Calais en Le Havre. Verwachting tot den avond van 19 Mei. Zwakke tot matige aanvankelijk veranderlijke, later waarschijnlijk toenemende Noord-Westelijke tot Noordelijke wind, betrokken of zwaar bewolkt, later wellicht met tijdelijke opklaringen, waarschijn lijk regenbuien, weinig verande ring in temperatuur. KROMMESTR. {—8—8 LANGESTR 52. 85 cM. breed. Dc aankomst te Athene. Geysendorffer seinde 16 Mei uit Athene: Wij zijn vertrokken uit Brindisi om 9 uur, arriveerden te Athene 14.14. Hadden met sten ken tegenwind te kampen. Zijn over verwoeste Corinthe gevlogen. Maken alles wel. Morgen gaan wjj naar Caïro Geyssendorffer seinde gister uit SoHemZijn heden om 6 uur uit Athene vertrokken en om 13 uut 50 te Sollem aangekomen. Wegens den zworen tegenwind niet doorgevlogen naar Coïro. Morgen vertrekken van hier daarheen. HULDIGING BIJ ZIJN 70 en VERJAARDAG DOOR TAL VAN SPREKERS EEN FONDS VOOR WETEN- SCHAPPELIfK ONDERZOEK Dc huldiging van dr. N. M. Josephus Jitta, bij gelegenheid van diens zeventigsten verjaar dag, Woensdagmiddag in de „Witte Brug" te Den Haag, werd door vele autoriteiten op medisch en ander gebied bijgewoond. •Als vertegenwoordiger van den ministei van Arbeid, H. en N. was aanwezig mr. Lie- toert Peerbolte, directeur-generaal, hoofd der afdeding Volksgezondheidvoorts zagen wij oud*-vice-prcsident van den Raad van State, mr. dT. W. F. van Leeuwen, oud-minister Aal- berse, het Eerste Kamerlid Wibaut, wcthoudei Droes, den heer Zaalberg, direct.-gen. van den Arbeid, verscheidene professoren, vertegen woordigers van vereenigingen op sociaal-hy giënisch gebied enz. Prof. dr H A1 d e r s h o f f, voorzitter van het huldigingscomité, gaf een schets van het rijke leven van dr. JiUa en herinnerde in het bijzonder aan diens veelzijdigen Amsterdam* schcn werkkring Spr deelde o.m. mede, dat de ministe- van Arbeid eerst 's avonds bij den feestmaaltijd, aanwezig zou kunnen zijn, doch dot in diens plaats dr. Lietaert Peerbolte zou spTeken. Overgaande tot dc aanbieding namens tal- looze gevers van een fonds voor wetenschap pelijk onderzoek in het belang der volksge zondheid, gewaagde spr. met groote dankbaar heid voor de ruime belangstelling, die voor dit plan is betoond en spr. constateerde dot dit fonds het dr. Josephus Jitta-fonds, een blijvend aandenken zou rijn aan den man, die altijd gereed stond voor de lijdende mensch- heid. Prof. Aldershoff uitte dc hoop, dat dr. Jitta nog lang het stipendium uit het fonds mocht bestemmen. (Daverend applaus.) Mr. Lietaert Peerbolte, dir.-gcn., hoofd der afd. Volksgezondheid van het dep van Arbeid, H en N., uitte den wensch, dat dr. Jitta nog' vele jaren voor de hygiënische belangen op de bres zou staan. Prof. dr. C. Eykman uh Utrecht sprak namens den Gezondheidsraad, welke college dr. Jitta met tact en kracht leidt, dr. Hofman namens het Congres voor Openbare Gezond heidsregeling, waarvan dr. Jitta voorzitter is, en namens de Ned. Mij. tot ber. er Pharma- cie, dr. Hemmes namens de Mij. tot bev. der Geneeskunst. Generaol-majoor N. Schrijver huldigde den jubilaris namens het hoofdbestuur van het Roode Kruis. Ds. F. C. Fleischer sprak namens het Groene Kruis, mevr. De V r i esBruins namens de Ned. Ccntr, Ver. tot bestrijding der tuberculose, dr. Brauns, directeur van hot Veiligheids museum bood namens die instel ling de gouden medaille aan, mr. De Cranc huldigde den jubilaris namens de centrale commissie van de uitzending- van kinderen naar buiten, mevr. R u y s c h—D o u w e s Dekker namens de vereeniging van volks- en schoolbaden en de heer Utermöhlen namens dc Stoomvaart Mij. „Nederland". In een hartelijke en geestige toespraak dank te dr. Jitta allen voor de hem gebrachte hulde Hierna werd thee aangeboden. EEN PROCEDURE TEGEN DEN STAAT IN VERBAND MET EEN VLIEGONGELUK Dc Haagschc rechtbank heeft uitsproak gei daan in de civiele zaak tusschen den woegeren vliegenier Coblijn cn den Staat der Nederlan den. Zooals men zich herinneren zal, werd Co blijn bij 'n vliegongeval ernstig gewond, waar door hij invalide werd cn den militairen dienst moest verloten. Hij stelde een vordering in tegen den staat, volgens welke bij de aan hem te betalen irrt- keering rekening moet worden gehouden met de normale promotiekansen en de vliegtoch ten, met de meerdere kosten, welke hij wegens zijn invaliditeit heeft wegens medische hulp en het gebruik van vervoermiddelen en voorts met de inkomsten, die hij had wegens op concours hippique gewonnen prijzen, welke 'hij nu moet derven. Voor het onderzoek naar deze schadefacto- ten heeft de rechtbank thans deskundigen be noemd en wel generaal Snijders voor de pro motiekansen en de vliegt oei age, prof. Zaaijcr uit Leiden voor dc meerdere uitgaven als ge volg der invaliditeit én de heeren Couvee, Van Hoboken en Jukkema Burmania baron Renger» voor de inkomsten uit concours-hippique. De deskundigen zullen 12 Juni beëedigd worden. JHR. MR. F. K. VAN LENNEP. v Dc begrofenis te Vorden. Onder zeer groote belangstelling f'i t te Vorden de begrafenis van jhr. mr. F. K. van Lennep, oud-lid van dc Tweede Kamer, geschied. Te voren leidde de oudste broer van den overledene, jhr. dr. M. F. van Lennep, een plechtige lijkdienst op het huis Het Enzerinck. Op het kerkhof waren o.o. mr. dr. D. A. P N. Kooien, minister van Staat; graaf R. J. Schimmclpenninck, adjudant i. b. d van ds Koningin, en gravin Schimmclpenninck; jhr. Jncob van Weede; mr. O. J. E. baron van Wassenaar van Catwijck, lid van de Eerste Kamer; mr. J. W. Ramoer, van het Suiker- syndicaat en commissaris van dc Amstcrdarn- sche Mij. van Levensverzekering; jkvr. Elout van Soetcrwoude; gravin Van Bylandtvmi Loon; jkvr. A. van Loon; jhr. mr. E. van Len- nep, lid der Ged. Staten van Noord-Holland: B. F W. boron van Westerholt van Hackfort; jhr. Op ten Noort; baron Van den Borch van Vorden; jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman, directeur der Amsterdomschc Mij. van Levens verzekering; dc heer Gerritsen, directeur der Kon. Fabriek van gouden en zilveren werken to Zeist; de heer S. P. van Eeghen; mr. W. van Eeghcn; mr. W. Rosmale Nepveu, burgemees ter van Apeldoorn; mr. W. Arriëns, burge meester van Vorden; jhr. C. Dedel, burge meester van Abcoude; mr. A. Brandt; mr. D. H. van Gyblandt Oosterhoff; jhr. W. de Beaufort; E L. baron van Hardenbrock van Lockhorst, jhr. Otto van Lennep, gepens. kapitein ter zee; jhr. A. S. C. Stoop; ritmeester W. van do Wall Boke; dc heer Voors, directeur der Marthastichting te Alphen aan den Rijn, cn D. baron Mackay. Op verzoek van den overledene is aan hét graf niet gesproken. Echter werd een korte godsdienstoefening gehouden, waarbij wederom jhr. dr. M. F. von Lennep voorging. De ouasce zoon van den overledene, mr. W. I. van Lennep, legatiesccretaris te Konstantinopel, dankte na mens de naastbestoanden voor dc bewezen eer. AANGIFTE INKOMSTENBELASTING. Voor hen die, copie willen houden. Men vestigt onze aandacht op een mede deelmg in dc Staatscourant, blijkens welke het publiek in de gelegenheid is gesteld, aan gifteformulieren voor de inkomstenbelasting alleen of voor dc inkomsten- o' de veimo*- gensbelasting te zamen, te befiekken bij d Landsdrukkerij Wie van zijn aangifte cop1:* wil honden kan een of meer formulieren be stellen bij het postkantoor (niet bij de Haag' sche kantoren). Bij aflevering wordt vijf cent of tien cent per .formulier geïnd.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1