ABONNEMENTSPRIJS J ma3Qdco VOOr Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per DÉ EEMIANDEü Maandag 21 iViei 1928 DE RIJKSDAGVERKIEZINGEN IN DE DUITSCHE REPUBLIEK 8. N1EWEG Luxe Glaswerk en Orinkserviezen Weet U wie steeds trouw Eiken opdracht vervulden? 't Waren „Keitjes" in Dagblad Prijs: Drie a één gulden. 26e Jaargang No. 274 Firma M. A. Ramselaar Alle kleuren Herbé Zijde LUCHTVAART OOST-INDIE OMlSOi DAGBLAD week (mei gratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Biooenlaod franco per pos» per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05# POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIQECTEUR - UITG EVER.' J.VALKHOF f PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.0) mei inbegrip van een bewijsnummer. 1- e[ke regcj mcCJ f0.25. Ltefdadlghclds-adxTrtcntlCn voor d* helft van den prijs. Kleine Advertentlèn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsec I Bewijsnummer extra f 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* INCIDENTEN, ENKELE BLOEDIGE BOTSINGEN EN VERSCHEIDENE ARRESTATIES DE VOORLOOPIGE UITSLAG WIJST VOORAL OP SUCCESSEN DER SOCIAAL-DEMOCRATEN B e r 1 ij n, 20 M e i. (V. D.) De heden ge houden verkiezingen zijn, voor zoover tot in den laten namiddag bekend is, over het alge meen matig verloopen Slechts in een stem lokaal te Halle kwam het tot een vechtpartij tvisschen twee frontstrijders en eenige tegen standers. Te Berlijn hadden slechts kleine ruzies pleats, waarbij zeventien personen werden ge arresteerd. Tot den middag heeft in bijna elle steden ongeveer 40 procent van de kiezers gestemd In Breslau, Dresden en Anhalt was tot dien tijd reeds een deelneming van 50 procent vast te stellen. Rijkspresident Von. Hindenburg vervulde hedenmorgen reeds even voor negen uur in het stemlokaal in de Toubenstrasse in gezel schap van staatssecretaris Mcissner zijn stem plicht. Tengevolge van den regen heerscht te Ber lijn op de straten een Zondagsche rust. Slechts hier en daar ziet men een propaganda-auto van de verschillende partijen, bi het bijzonder vallen op de communistische „spreekkoren", die van huis tot huis gaan en roepen „Wie heeft ens verraden De sociaal-democraten Wie maakt ons vrij De communistische par tij I Stemt lijst 51" Op een auto van de rijkspartij voor hand arbeid, handel en Industrie ziet men ook he den weer de groen-gcel-groene vlaggen. In den nacht van Zaterdag op Zondag had den te Berlijn 76 arrestaties plaats. Allen zijn evenwel weer op vrije voeten gesteld. Volgens de tot Zondagmiddag vier uur uit het rijk ontvangen berichten is overal de ver„ kiczingspropaganda in vergelijking met vroe gere verkiezingen gering te beschouwen. Slechts te Leipzig organiseerden de com munisten ondanks het slechte weer lange op tochten met banieren en muziek. In een dei stoeten liep een kaal geschoren hond mede, die communistische verkiezingsleuzen mee droeg. Te Münohen zijn voor verscheidene stem lokalen politiebeambten geplaatst om inciden ten te vermijden. Te Keulen, vertoonde het leven op stroat in vergelijking met andere Zondagen weinig ver andering De meeste inwoners gaan met het mooie weer naar den onderen oever van den Rijn om een bezoek te brengen aan de Pressa- tentoonstelling. B e r 1 ij n, 20 Mei. (V. D.) Sinds de och tenduren regent het te Berlijn, een regen, wel ke in den namiddag nog in hevigheid toenam. De vlugschriften en aanplakbiljetten, die nog in de vroege ochtenduren werden uitgegeven en aangeplakt, veroorzaakten een vuile papier massa in de Berlijnsch'e straten. De propagan da, welke toch reeds niet groot was, werd in do middaguren geheel gestaakt en ook de met vlaggen versierde auto's rijn in den namiddag van de straten verdwenen. Aan de Dedding, het centrum van den zich van de communistische partij losgemaakten Lenin-bond, kwam het tot botsingen tusschen leden van dezen bond en communisten. Ook in het Oosten en Noorden kwam het tot wijvin- gen, waardoor arrestaties noodzakelijk wer den. Zoowel in het Westen der stad. vooral op de Wittenbergplotz, en in de krantenwijk zijn voorbereidingen getroffen om hedenavond de eerste verkiezingsresultaten bekend te maken. Tengevolge van zijn ongesteldheid kon dr. Stresemonn zijn stemrecht niet uitoefenen. Berlijn, 20 Mei (VD.) In Glouchau heeft Zaterdagavond een botsing plaats gehad tus schen roode frontstrijders en sociaal-democra ten. Hierbij werd het sociaal-democratische ge meenteraadslid Paris door een der roodo front strijders met een mes in de borst gestoken en zoo ernstig gewond, dat hij aan de gevolgen is overleden. Ook in Düsseldorf heeft een botsing plaats gehad tusschen aanhangers van de Voelkische vrijheidspartij en de communisten. De politie moest ingrijpen om de orde te herstellen. Eenige deelnemers aan de manifes taties werden licht gewond. Te Hamburg is en op Zaterdagavond door de communisten georganiseerde manifestatie door de politie verboden. De sociaal-democra ten hielden en herdenkingsmanifstatie op de Vogelwise voor het gebouw, waar op Hemel vaartsdag een lid der Rcichsbanncr neerge schoten werd. Ook in andeie deelen ven de stad Hamburg hadden betoogingen plaats. In Halle hebben in den loop van den nacht eenige incidenten plaats gehad. In het zuiden jct stad werd op een rooden frontstrijder ge schoten. Er werd niemand gewond. Te München vond Zoterdagavond een mas sa-demonstratie der nationaal-socialisten in het circus Krone plaats. Het verloop der verkiezingen in het Rijk. B e r 1 ij n, 20 Mei (V.D.) Naar uit Konings bergen gemeld wordt, is daar, evenals in de geheele provincie Oost-Pruisen, de verkiezings dag van heden bij mooi weer zeer rustig ver loopen. De deelneming aan de stemming zal ongeveer gelijk zijn als bij de vorige rijksdag- verkiezingen. In het grensdistrict Posen in West Pruisen ts de verkiezing eveneens rustig verloopen. Slechts in het dorp Sohoenlank© zag do politie zich gedwongen tegen de communisten op te treden, die met een auto uit Schnidemühl trachtten de godsdienstoefening te verstoren. De verkiezingsdienst der Duitsch-netionalen is buitengewoon goed georganiseerd. Ook Silezië had een rustigen verkiezingsdag. In verschillende gedeelten van de provincie viel regen gepaard gaande met onweer. In Breslau kwam het slechts tot kleine botsingen tus schen communisten en sociaal-democraten. In de arbeiderswijken van Breslau werd druk ge stemd, zoodat men voor Breslau op een deel neming van zeventig procent rekent. Uit ver scheidene Silezische stcmdistricten wordt zeer geringe deelneming aan de verkiezingen ge meld, o.a. ook uit Görlitz. In Opper-Silezië hebben de communisten en dc nationaal-socia listen een sterke propaganda gevoerd. De deel neming aan dc stemming wordt hier op 60 o 70 procent geraamd. In de groote steden van Saksen, Dresden en Leipzig, evenals in het industrie-centrum Chem nitz, zijn ongeveer tochtig procent der kiezers opgekomen. In Leipzig schijnen vooral de aan hangers der burgerlijke partijen fn grooten ge tale te zijn opgekomen. In Chemnitz hebben de sociaal-democraten de gisteren te Glauchau gepleegden doodslag op den sociaal-democra- tischen afgevaardigde Paris gebruikt voor een krochtige propaganda tegen dc communisten Uit Midden-Duitschland worden geen bij zondere incidenten gemeld. In Halle werden slechts twee mannen, <lie met verkiezings-borden liepen, mishandeld. On danks den regen werd in Anhalt druk gestemd, men spreekt van negentig procent. In Maag denburg nam 85 procent der kiezers aan d© stemming deel. Ook in Thüringen nam in den namiddag het aantal stemmers belangrijk toe, zoodat Hei waarschijnlijk zeventig procent der kiezers is opgekomen. Uit Sleeswijk-Holstein wordt een rustig ver- 'oop der verkiezingen met tachtig p-ocent deel neming gemeld. In Hamburg, waar goed weer was, werd druk „gesleept". Hier is de deeireming ongeveei 75 procent. Iets sterker was de deelneming in Bremen. nl Hannover, Bronswijk en in Munster zijn de veikiezingen eveneens tustig verloopen md drukke stemming. Ernstige incidenten. In Bremen werd een nstfonaal-sociolist'sohe auto door communisten met scherp b scheten Twee schoten troffen niet den auto. doch twee op straat spelende kinderen, die ernstig ge wond werden. In Hamborn heeft eveneens een botsing plaats gehad tusschen communisten en natio naal-socialisten. waardoor een voorbijganger errstig door een schot gewond werd en in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Overigens is de verkiezingsdag in het Roer gebied, waar ongeveer 75 procent der kiezers is opgekomen, rustig verloopen. Uit het bezette gebied wordt een drukke stemming gemeld, ondanks het feit, dat op vele plaatsen regen vieL In de Pfaltz, waar tachtig procent der kie zers opkwam, handhaafden Fransche militaire patrouilles de orde In Darmstadt, Frankfurt am Main cn Offenbach verliep de verkiezing rustig Ook dn Wurtemberg is de dag rustig verloo pen. In Stuttgart was de deelneming niet zoo groot als bij de vorige verkiezingen. Aanhouding van personen. In de Kastanienstrasse, te Berlijn, waar een groep communisten tegenstand tegen de po litie bood, vonden verschillende arrestaties plaats. Gedurende den Zaterdag en den Zondag werden in het geheel 140 personen gearres teerd, waarvan echter het grootste deel na vaststelling hunner identiteit weer werden vrij gelaten. De einduitslag. De einduitslag van de verkiezingen voor den Duitschen rijksdag is als volgt: Sociaal-democraten 154 zetels (vroeger 151). Duitsch-nationalen 63 zetels (vroeger 111). Centrum 58 zetels. Duitsche Volkspartij 41 zetels (vroeger 51). Communisten 44 zetels (vroeger 45). Democraten 21 zetels (vroeger 32). Beiersche Volkspartij 14 zetels. Linksche communisten 0 zetels. Economische partij 20 zetels (vroeger 21). Nationaal-socialisten 10 zetels (vroeger 14) Duitsche boerenpartij (Beiersdh© boerenbond) 7 zetels (vroeger 19). Volkisch nationaal bldk 2 zetels. Duitsch-Hannoveraansche partij 3 zetels Landbouw 5 zetels. Chr. Nat. Boerenpartij 8 zetels. Volksrechtpartij 4 zetels. Het centrum en de Beiersche Volkspartij, die thans tezamen 72 zetels bezetten, hadden in den ouden rijksdag tezamen 69 zetels. voorheen Langeslraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. uit de glasfabriek „Leerdam". Ontwerpen de Bazel, de Lorm-Copier, enz. ERNSTIG MIJNONGEVAL REEDS 32 LIJKEN GEBORGEN Londen, 20 Mei. (V. D.) Naar uit New York gemeld wordt, heeft in de Mather-mijn in Penssylvanië een ernstige ontploffing plaats gehad. De reddingsbrigades hebben tot nu toe, volgens de officieele berichten, reeds 32 lijken geborgen. Negen mijnwerkers werden levend naar boven gebracht. Veertien mijn werkers worden nog vermist. Men neemt aan, dat de mijnwerkers omge komen zijn door de ontwikkeling van gassen na de ontploffing. Aan dc ingangen van de mijn hebben den geheelen nacht de familie leden in angstige spanning in den stroomen den regen op berichten gewacht. Hartver scheurende tooneelen hebben zich afgespeeld, toen de eerste nomen der verongelukten be kend werden gemaakt. HET ANTI-OORLOGSPACT EEN INSTEMMEND ANTWOORD VAN ENGELAND Londen, 19 Mei. (H. N.) De Engclsche regeering zegt in haar antwoord op de nota van Kellogg, dat het Amerikaonsche voorstel, om van den oorlag els instrument van de na tionale politiek af te zien, in. Engeland zeei groote belangstelling in alle kringen heeft ge wekt en dat de Engelsche regeering bereid is alles te doen, wat in haar macht staat, on» deze gedachte te bevordren. De Engelsche regeering is overtuigd, dat er tusschen het Amcrikaansche en het Fransche ontwerp geen diepgaande verschillen bestaan. Zij stelt voo» om de verklaring van Kellogg, volgens welke een scheiding van de overeenkomst door een der contracteerende partijen de overige peT- tijen van de verplichtingen zal ontslaan, om da bepalingen van het verdrag na te komen ten opzichte van den staat, die het contract breekt welke verklaring Kellogg op 28 April deed, in een protocol neer te leggen. De handhaving van den vrede is de voornaamste zorg van de Engelsche regeering en daarom neemt zij ook gaarne de verplichtingen, voortvloeiende uit het statuut van den Volkenbond en het Locamopact op zich. Er bestaat geen feite lijke tegenstelling tusschen deze verplichtingen en die, welke uit de Amerikoansche voorstel len voortvloeien. Het Engelsche standpunt met betrekking tot het statuut van den Vol kenbond en het verdrag van Locarno is iden tiek met dat, wat in de Duitsche nota van 27 April is uiteengezet. De Engelsche regeering kan zich niet bereid verklaren in eenig nieuw verdrag toe te stemmen, waardoor de ver plichtingen, welke den grondslag voor den vrede in Europa vormen, verzwakt zouden kunnen worden. Engeland heoft een zoo groot staatkundig belang bij de meest nauwgezette vervulling dezer verplichtingen, dat de Engel sche regeerig het eventueel zal begunstigen, als in dezen zin artikel 4 van het Fransche ontwerp in de Amerikaansche voorstellen kan worden opgenomen. DE REIS VAN KONING AMANOELLAH. Zijn aankomst in Turkije. Constantino pel, 20 Mei. (V. D.) Uit Angora wordt gemeld, dat Koning Amanoel- lah van Afghanistan aldaar is aangekomen. Hij werd door Kemal Pasja en door het kabinet ontvangen. Tijdens zijn verblijf te Angora Ver blijft hij in het presidentspaleis. Heden wordt hem ©en feestmaaltijd aangeboden, waaraan zeshonderd personen aanzitten. NOODLOTTIGE ROEIPARTIJ. Maagdenburg, 19 Mei (H. N.) Bij een öfemngstocht met een roeiboot van de roei club Victoria geraakte deze op een gegeven oogenblik volwater. Ondanks de waarschu wing van den stuurman om te blijven zitten, sprongen de 2 gebroeders Harry en Horst Wolter toch te water. Zij kwamen in een ge vaarlijke kolk terecht, waardoor beiden ter stond naar beneden getrokken werden. Pogin gen om hun t« redden bleven zonder resultaat De lijken zijn nog niet gevonden DE VERWARRING IN CHINA DE JAPANNERS NEMEN VEILIGHEIDSMAATREHELEN TSJANG TSO LIN HALSSTARRIG Lon-dcn, 19 Mei. (H. N.) Uit Peking wordt gemeld, dat naar mate de Zuidelijke troepen oprukken, de toestand meer gespan nen wordt. De Japanners, die buiten dc ge zantschapswijk wonen, hebben thans met hun vrouwen en kinderen en hun bezittingen, voor zoover zij die konden meenemen, cep toe vlucht in de gezantschapswijk gezocht. De Japanners, die elders wonen, hebben gehoor gegeven aan de waarschuwingen von hun con suls en komen ook van verschillende zijden naar Peking. Hoewel tot nu toe geen aanvallen op Japanners hebben plaats gehad, neemt de anti^-Japansche stemming vooral door de stil den tenbetoogingen toe. Dc minister van on derwijs heeft aan alle hoofden der regeerings- instellingcn van onderwijs een schrijven ge richt, waarin den studenten verboden wordt aan betoogingen deel te nemen, doch veel acht wordt hierop niet geslagen. Ook de overige gezantschappen hebben dc onderdanen van hun landen geadviseerd hun toevlucht in de wijk der gezantschappen tc zoeken. Men verwacht, dat, als de strijdkrach ten van TsjangvTso-Lin Peking ontrui men, de troepen van generaal Feng het eerst de stad zullen binnenrukken, weike troepen in hoofdzaak verantwoordelijk waren voor de jongste gebeurtenissen te Tsinanfoe De Japanners hebben echter hun maa*-egelcn getroffen, dat het gebeurde te Tsinanfoe zich niet in het gebied van den TientsinPeking- spoorweg zal herhalen en een regiment van de Nagoya~divi9ie as derhalve naar dit gebied gedirigeerd. Een bataljon is op weg naar Pe« king, waardoor de Japonsche strijdkrachten in totaal 16.000 man zullen bedragen. De Japansche bevelhebber heeft geweigerd op de voorstellen van Tsjang^-Tso-Lin in te gaan en verklaart dat hij geen vredesvoorwaar den kan aanvaarden, tenzij Tsjang-Tso-Lin Pe king verlaat. Mits Tsjang-Tso-Lin dit doet, zal de Japansche opperbevelhebber er voor zor gen, dat geen troepen der Zuidelijken Peking binnenrukken en zal hij zich met den raed van oudere staatslieden in verbinding stellen om voor de handhaving van de orde in de stad te zorgen, wat aan de plaatselijke politie macht opgedragen zal worden. Dit zou een goede oplossing van de moeilijkheden zijn, doch Tsjang-Tso-Lin verklaarde, dat hij te Po king tot het laatste wü blijven en tegen dc Zuidelijken wil standhouden. Te Peking heeft men echter niet veel vertrouwen, dat Tsjang- Tso-Lin den opmarsch van de Zuidelijken zei kunnen stuiten en duizenden vluchten uit Pe king naar Mandsjoerije, of zoeken een toe' vlucht in dc gezantschapswijk. In de wijk der gezanten zijn de hotels overvol, zoodat in een kleine kamer op zijn minst 10 personen onder gebracht worden, die daarvoor 3 tot 400 dol lar per maand betalen. De winkels in de stad worden alle van ijzeren luiken voorzien als voorzorgsmaatregel tegen eventucele plunde ringen, indien de Zuidelijken mochten binnen rukken. Een Japansch protectoraat °ver Mandsjoerije Londen, 19 Mei. (H. N.) Te Peking wordt de verklaring van Japon opgevat als een aankondiging, dat Japan een protectoraal over Mandsjoerije wil afkondigen. Japan was reeds lang ontevreden over de houding van de regeering te Peking met betrekking tot Mand*- sjoerije en heeft thans in de gebeurtenissen in Sjantoeng aanleiding gevonden, om een poli tiek van de krachtige hand te volgen. Het trekt de aandacht, dat, terwijl Japan de verze kering geeft, dat het geen veroveringsdoelein den in Sjantoeng nastreeft, het dit voor Mandsjoerije niet doet. Men verwacht, dat het streven, om het prestige van China in de bui- tenlandsche politiek te herstellen, door dit op treden van Japan bevorderd zal worden. In verschillende Engelsche bladen wordt de mee ning uitgesproken, dat Japan door zijn ver* klaring een groote verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. De houding der Jopanners te Tsinanfoe. Londen, 19 Mei. (H. N.) Naar via Sjanghai uit Tsinanfoe wordt gemeld, heeft de Japansche consul-generaal aldaar aan dc Chi- neesche overheid officieel kennis gegeven van de benoeming van generaal-majoor Saito tot garnizoenscommandant van Tsinanfoe en me* degedeeld, dat de generaal de Chineesche ka mer van koophandel zal steunen bij haar po gingen, om den openbare vrede en de open bar© orde te handhaven. Tokio neemt maatregelen ïn Tientsin. Tokio, 20 Mei. (V. D.) Volgens een mededeelirvg van het Japansche ministerie van buitenlandsche zaken over de politiek van Ja pan in China zullen Japansche troepen de be veiliging van het district Tientsin op zich ne men ter verzekering van de verbinding tus schen Peking en Tientsin. De troepen van Tsjang-Tso-Lin zullen slechts naar Moekden worden doorgelaten, wanneer zij in volkomen orde zijn. Anders zullen wij ontwapend worden Studentenbetoogingen. Londen, 19 Mei. (H. N.) Te Peking heb ben betoogingen van de studenten tegen Tsjang*-Tso-Lm plaats gehad, waarbij het tot botsingen is gekomen en waarbij 13 studenten doodgeschoten zijn. Gisteren had weer een groote betooging in het Zuidelijk gedeelte van de stad plaats, die echter ten gevolge van de aanwezigheid van een groot© politiemacht een kalm verloop had. "W^ 85 WEERBERICHT 21 Mei. vL A Hoogste Barometerstand: 7G9.0 db Thorshavn. w Laagste Barometerstand: 748.6 Nardö. as vy Verwachting tot den avond van w W 22 Mei. Zwakke tot matige Noord-Ooste- /2\ KA lijkc tot Oostelijke wind, meest KA zwaar bewolkt, nog kans op regen of onweer vooral in het Zuiden. 85 zachter- 85 858é8585858585858585858«-;« KROMMESTR. 4—6—8 LANGESTR. 52. 85 cM. breed. f 0.79 per El. EEN WANHOOPSDAAD VIER PERSONEN HET SLACHTOFFER W e e n c n, 19 M e i. (H. N.) Te Doebling bij Wccnen heeft een wijnbouwer, die vroeger rijk en zeer gezien was, zich zelf, zijn vrouw cn 2 kinderen uit wanhoop over zijn financiee- len ondergong van den leven beroofd, door den gaskroon open te zetten. Vanmorgen vor.d men het geheele huisgezin dood liggen. De man had een afscheidsbrief voor de overheid nagelaten, waarin hij verklaart, dat zijn schul den en de buitensporig hooge belastingen oor. zaak van zijn besluit zijn geweest. Den door slag guf echter de vernietiging van zijn laat ste hoop, dat de wijnoogst dit jaar goed zou uitvallen, welk vooruitzicht echter door de nachtvorsten van dc laatste dagen vernietigd is. GROOTE BRAND TE MERXEM ENKELE MILLIOENEN FRANCS SCHADE Zaterdagnamiddag, tijdens het onweder dat tusschen 5 cn 6 uur boven de stad heeft ge woed, is de bliksem ingeslagen in de magazij nen gelegen op de Bredalaon, no. 3, te Mcr- xem en toebehoorende aan den heer Goo- vaerts, wonende op de Cogelslei. Een groote partij katoen, nootolie en ijzer lag er in op gestapeld. De brandweer van Merxem. gevolgd door die van Antwerpen, snelde in allerijl ter plaatse. Het gebouw was inmiddels een vuur poel geworden. Omstreeks 6 uur stortte een deel van de hangar in en ging al wat hij be vatte reddeloos in de vlammen op. De schade kon tot nog toe niet geschat, doch wordt, volgens de Maandagmorgen, bij benadering op ruim 2 millioén frank geraamd DE TOESTAND VAN STRESEMANN. Geleidelijke verbetering Bcr 1 ijn, 20 Mei. (V. D.) De toestand van den minister van buitenlandsche zaken. Strese monn, blijft vooruitgaan. VAN LEAR BLACK'S WERELDVLUCHT UIT KHARTOEM VERTROKKEN GEWELDIGE HITTE Uit Cairo werd d.d. 19 Mei geseindVan Lear Black is hedenochtend naar Khartoem vertrokken. Er is nog geen nieuws, maar waar schijnlijk zal hij in Wadi Haifa overnachten. Het is geweldig heet. DE TOESTAND OP N1EUW-GUINEA. Een -rotrouillc opg-geten. Ternatc, 19 Mei (Aneta). De toestand van den Zuid-Vogelkop op Nicuw-Guinea is thans rustig. De Resident van Ternate en do assistent-resident, alsmede de Divisie-com mandant zijn teruggekeerd. Een gezaghebber is achtergebleven met drie brigades gewapen de politie. Dc door de opstandige bevolking vermoorde patrouille is waarschijnlijk door haar opgegeten. Gedurende de politioneele actie in de on rustige streek stuitte men slechts eenmaal op gewapend verzet, waarbij eenig d e'inc- mers aan eenc bevolkingspatrouiÜ. onbedui dend gewond werden. Enkel, verzetslieden wei den gedood.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1