3 Gouden- en zilveren marcehetknoopen B. NSEWEG LINOLEUM Nic. Bovée, jrv DE EEMLANDEU Dorsta'aj 24 ÏVlei 1928 26e Jaargang No. 2'// BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Harley Davidson Motor. Bij iiuur, Verhuur, hij Koop, Verkoop, is 't meest afdoend een ..KEITJE". Het resultaat is altijd groot, En 't kosteen „kleinigheidje". ABONNEMENTSPRIJS pei maaodeD voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.l7'/r 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. TELEFOON INTERC 513 Binnenland franco per post pei POSTREKENING 47910 DIPECTEUR UITG EVEQ.' J.VALKHOF F PRIJS OER AOVERTENTIEN van 1—4 regels I 1.05 mei inbegrtp- van een bewjjsnumtaer. elke regel meer f 0.25Liefdadlghelds-advertcntlën voo» d» helft van den prijs. Kleine Advertentiftn „KE1T1ES" bi) vooruitbetaling 9 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen RcwijsDummer extri» 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* NABETRACHTING VAN DEN GEMEENTERAAD Wat je zou kunnen noemen een kalme zitting. Wel kregen we de meer en meer in gebruik komende geheime zitting, maar niettegenstaande dat stonden we om tien uur op straat. De agenda ging er oo vlug door, dat het ons niet zou verwonderen als er 'Raadsleden zijn geweest, die r.iet eens wisten we-.k pun'. onder den hamer door ging. Tegen zijn gewoonte in behandelde de voorzitter zoo ook het voorstel van B. en W. betreffende de verordening inzake boventallige onderwijzers. Anders wordt altiid gelegenheid gegeven voor het hou den van algemeene beschouwingen en dan volgt de behandeling der artikelen. Dit- macl waa het met één hamersla? gebeurd. De heer Boos, die betreffende deze mate rie enkele vragen had gesteld, was door deze wijze van behandeling blijkbaar zoo verreis;, dal hij bij de nendvrcag er op moest terugkomen. Dank zij de vragen van den heer Boas kregen we nu althans eenige cijfers te hooren en kwamen we te weten, dat het gaat om een bedrag van ongeveer 30.000. B. en W. hadden het niet de moeite gevonden in hun voorstel iets om trent de financieele gevolgen er van mee te doelen. Zoo ten naaste bij kunnen we nu althans nagaan wat dit geheel onvrij willige douceurtje aan het bijzonder onder wijs de Gemeente zal kosten. Als het noo- dig is om den goeden gang van het onder wijs te bevorderen, kunnen we ons er wel mee vereenigen. Beter dan met den raad van den heer Boas om met de aanstelling van boventallige onderwijzers erg voorzich tig te zijn. Natuurlijk mag de financieele zijde nooit uit het oog worden verloren, maar gezien de wettelijke cijfers, volgens welke leerkrachten door het Rijk worden vergoed, zijn B. en W. wel genoodzaakt boventallige onderwijzers aan te stellen, wil het onderwijs aan openbare en bijzon dere scholen met vrucht worden gegeven. Een andere onderwijskwestie was die van de huisvesting van het 7de leerjaar. Ook hierbij drong de heer Boas op bezuiniging aan en o. i. niet geheel ten onrechte. Het wil er bij ons niet in, dat een soberder op zet niet mogelijk zou zijn, zonder dat het onderwijs er ook maar eenigermate onder zou lijden. Geld voor onderwjjs-doeleinden achten wij als regel goéd besteed, maar in geen geval wenschen we den regel te hul digen: hoe royaler hoe beter! Eigenaardig deed het aan dat met geen enkel woord werd gewezen op het lot van school 5. Het aantal leerlingen dier school is niet groot en zal zeker, nu men de leer lingen wil onderbrengen in verschillende gebouwen, nog dalen. In onderwijskringen heerscht dan ook de meening dat men zoo doende een langzaam uitsterven op het oog heeft. Nu heeft de Raad pas een nieuw hoofd aan die school benoemd, die vrij zeker binnen afzienbaren lijd op wacht geld zal komen. In het licht daarvan kunnen wij den te volgen weg allerminst bewonde ren. Voor de zooveelste maal kregen we weer eens een voorstel om af te wijken van het Werklieden-reglement door het aanstellen van een werkman bo^en den gestelden leeftijd. Niet ten onrechte heeft de heer Hofkamp er eenige malen op gewezen, dat dit zoo langzamerhand regel wordt, waarom hij zich principieel tegen het voorstel ver zette. Waarom wijzigt men de leeftijdgrens don niet in het reglement als men toch oudere krachten aanstelt? Men behoeft dan niet telkens naar argumenten te zoe ken om de vaste aanstelling noodzakelijk te maken. Dat de thans betrokkene gerui- men tijd aan den toren heeft gewerkt kan als argument gelden. We hebben dat zelfs op zeer verschillende wijzen hooren uit leggen. Vreemd was hierbij ook nog, dat de aan stelling werd doorgezet tegen het advies in van den onmiddellijken chef, den op zichter der begraafplaatsen. Of deze na de „Conferentie" welke hij op Openbare Werken heeft gehad bij zijn meening is gebleven, hebben we niet gehoord. Van een zijde, waarvan we dit niet ge woon zijn, kwam een stukje fijne ironie. De heer Spiekermann begreep nl. niet, waarom de heer Hofkamp inlichtingen had ingewonnen, alsof hij de inlichtingen van B. en W. niet betrouwbaar achtte. Pro beerde hij den heer Hofkamp eens los te doen komen? Of was het geen ironie? Kostelijk was het in ieder geval. 't Is jammer, dat de heer van Beurden nog zoo kort raadslid is. Maar misschien kan hij nog wel eens nagaan wat er bij de oprichting van de transportbaan van de gasfabriek is gezegdEn als hij dat dan eens vergelijkt met de onderhouds kosten thans door hem nagespeurd, dan zal hij verbaasd staan over de toen ge geven voorlichting. Wethouder Veis Heijn voelde haast de tranen over zijn wangen loopen, maar verzuimde intusschen eenig argument te geven, waardoor deze toch inderdaad buitensporige kosten werden goedgepraat. De tranen verduisterden mo gelijk toch wel zijn blik min of meer, waarom hij het beter vond de geheele kwestie maar te verdoezelen. Een goed werk deed de heer Rekkê door nogmaals de aandacht te vestigen op de slechte kleedgelegenheid op het sportpark Birkhoven. Jammer dat hij er verschillende dingen bijhaalde die niet ge heel juist waren. Uit de beste bron kun nen we hem meedeelen, dat gaarne voor lichting wordt gezocht bij de voetbalbon den, dat de medewerking van den Utr. Prov. Voetbalbond echter gering is, dat de laatste verbeteringen on Birkhoven zijn aangebracht na persoonlijke voorlichting van den heer Boeljon, hoofdconsul van den Ned. Voetbalbond en dat de sintel- baan is aangelegd op verzoek van de Ex ploitatie-Commissie die eeni?e dagen van te voren bericht ontving, dat met den ocnleg zou worden be?onnen. SCHEEPSONGELUK IN RUSLAND 34 kinderen verdronken Op de rivier Kocban is een boot gezonken, die tachtig kinderen vervoerde; 34 kinderen zijn hierbij omgekomen. DE SCHEEPSBRAND OP DEN DNJEPR negentien dooden Moskou, 23 Mei. (V. D.) Bij den brand op het stoomschip „Lew Tolsloj" op den Dnjepr zijn, naur thans gemeld wordt, negen tien personen om het leveh gekomen. Tot hen behoorde een hooglecraar van het Polytech nisch Instituut te Kiew. NIEUWE MIJNRAMP IN AMERIKA vijf en twintig vermisten Een nieuw mijnongeluk heeft zich bij Harlan in den staat Kentucky voorgedaan. In de op eenigen afstond ven Harlen gelegen Black Mountoinmijn had een ontploffing plaats, terwijl de mijnwerkers zich in de mijn bevonden. Een vijftigtal hunner gelukte het zich ongedeerd in veiligheid te brengen, doch 25 personen wor den nog vermist. Enkele lijken zijn reeds ge borgen. Volgens de laatste berichten hoopt men nog 15 der vermisten te kunnen redden. EEN DERDE MIJNRAMP IN AMERIKA dertien dooden Uit Blue-field (West-Virginia) wordt gemeld, dat bij Jaeger een mijnontploffing heeft plaats gehad Er zijn reeds dertien lijken geborgen. Er bevonden zich echter op het oogenblik van de ramp minstens nog vier andore mijnwer kers in de mijn. SCHEEPSRAMP IN DE BEHRINC-ZEE ruim 300 menschen in gevaar Uit Seattle (Washington) wordt gemeld, dat het Amerikoanschc s.s. Stao Falkland mei 40 blanken én 280 Chineezcn aan boord, op de rotsen van Akunheaa in de Behringzee is ge strand. Een Amerikgansohe kustboot spoedt zich naar de plaats des onheils, teneinde as sistentie te verleencn. De Staro Falkland zou met den voorsteven gezonken zijn. rjwelisêrrgedipl. horlogemaker GEVESTIGD Ï885 KROMMENIE 50 BREED 183 c.M. PER METER POOLSCHE COMMUNISTEN TE BERLIJN. Talrijke arrestaties B e r 1 ij n, 2 3 Mei. (H. N.) Te Berlijn is eet> geheime organisatie van Pooisohe communis ten ontdekt, die onder den naam van Espcran-. toclub bijeenkwamen. Er zijn 27 personen ge arresteerd, die allen in het bezit van valsohe passen waren.. Talrijke documenten zijn in beslag genomen, o.a. een oproep van de cen trale commissie der communistische partij in Polen. Voorts is een bedrag van ongeveer 100,000 Mk. in Amerikaansch geld in beslag genomen. HET PROCES TEGEN DE INGENIEURS. Bezwarende verklaringen. Berlijn, 22 Mei. (H. N.) Uit Moskou wordt gemeld, dat gisteren 4 getuigen a charge bezwarende verklaringen voor den ingenieui Beresowski hebben afgelegd. Vervolgens werd de beklaagde ingenieur Kalganof verhoord, die bekende met Beresowski en anderen bij een contra-revolutionaire organisatie betrokken te zijn geweest. Hij had van Beresowski herhaal delijk voor zijn destructieve werkzaamheden belooningen ontvangen cn ook anderen beloo ningen uitgereikt. LANGKKOOP OP VRIJE VOETEN. Het arrestatiebevel tegen Langkoop, wegens zijn aanslag op het schadevergoedingsbureau te Berlijn, is nu tegen borgstelling opgeheven. BREED 200 c.M. PER METER 3.80 Groote voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langostraat 63 tegenover de Krommestr Tel. 88. Nu is het de tijd om motor te rijden. Koopt nu een Agent voor Amersfoort en Omstr LAVENDELSTRAAT 9^ -12. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Keurcollectie GERO en ZILVER CHRISTOFFEL 1 Prijscourant op aanvraag. DE KABINETSCRISIS IN GRIEKENLAND EEN ACTIE TEGEN VENIZELOS zijn kansen Uit Berlijn wordt d.d. 23 Mei aan de N R.C. gemeld In Athene werd heden algemeen verwacht, dat Venizelos in den loop van den dag op dracht tot het vormen van een nieuw kabinet zou verkrijgen. Tevens rerwacht men de ont binding van het parlement en de aankondiging van nieuwe verkiezingen. Staatspresident hondoeriotis heeft hedenochtend aue politieke leiders ontvangen. De ontevredenheid is groot in antê-republikeinsche kringen, wier pers het Griekschc volk oproept tegen Venizelos, die, zegt zij, reeds zooveel onheil over Griekenland heeft gebracht. Een groote bctooging tegen Venizelos, die hedenavond zou worden gehouden, is door de politie verboden, daar ze niet tijdig zou zijn aangekondigd bij dc betrokken autoriteiten. De bladen meenen, dat ze desondanks zal worden gehouden. De politie heeft uitgebreide veilig heidsmaatregelen getroffen. Venizelos, die door het ontslag van Kafanda- ris weer leider van de liberale partij, de sterk ste in Griekenland, is geworden, zal, indien hij het nieuwe kabinet samenstelt, ook kunnen rekenen op den steun van de republikeinsche unie en van de conservatieve republikeinen, wier leider Michalakopoelos, de minister van buitenlandsche zaken, is. Toch is het nog niet zeker, dat hij over een meerderheid in het par lement zal beschikken, daar de gematigde royalisten nog van geen samenwerking mei hem willen weten. Volgens de royalistische bladen zou Venize los zich verzetten tegen het tot stand komen van het Grieksch-Italiaansch-Turksch verdrag. B e r 1 ij n, 2 3 Mei. (H. N.) Uit Athene wordt gemeld, dat Venizelos den staatspresi dent heeft voorgesteld de opdracht tot de vo^- ming van een republikeinsch concentratieko*- binet aan den voorzitter van de kamer Sofoeiis te geven. Sofoeiis zou dan minister-president worden Tevens heeft Venizelos geadviseerd nieuwe verkiezingen voor de kamer en den senaat uit te schrijven. ONTPLOFFING IN EEN ZEPPELINFABRIEK. Tijdens een onweer, dat tegen 2 uur 's mid dags losbrak, is gisteren te Staaken bij Ber lijn in de Zeppelinfabriek een klein zuurstof reservoir van ca. 2000 kubieke meter ont ploft. De tank was sedert geruimen tijd niet meer in gebruik. Waarschijnlijk is een atmos ferische explosie de oorzaak van het ongeluk. Ei zijn geen mcnschenlevens te betreuren. BOMAANSLAG TE BUENOS AIRES EEN DRAMA OP T 1TALIAANSCHE CONSULAAT talrijke dooden en gewonden Bij een bomaanslag op het Ituliaanschc con sulaat 'e Buenos-Aires zijn op slag negen men- schen gedood 41 zijn gewond. D*e bom was verborgen in .een zual, waar bedienden werkten. De knal van de ontploffing was oorverdoovend Er volgde een paniek, ruiten vlogen in scher ven, muren schudden op hun grondvesten en dreigden in te storten tengevolge van dc krocht van de ontploffing, ddc in heel de buurt ge voeld werd. Het aantal ziekenauto's was on voldoende voor het vervoer van de gewonden naar het ziekenhuis. De politie moest particu liere auto's .requireeren. Een tweede bom werd ontdekt in een dro gisterij, die hel eigendom is van een vooraan staanden fascistischen leider ter plaatse. Zij was door een klant in een schooltasch achter gelaten. Op het oogenblik, dat zij ontdekt werd, was de lont al opgebrand. Nader wordt bericht, dat enkele minuten na de ontploffing een brand uitbrak. Van de zijde der brandweer werden wanhopige pogingen ge daan cm de personen, die onder het puin lagen, te redden. Op 't moment der ontploffing, die op 't pas- scnburcau schijnt te hebben plaats gehad, wa ren circa 200 mensehen, vooral emigranten, aanwezig. Degenen, die zich het dichtst bij de plaats bevonden, waar de bom was ver borgen, werden letterlijk aan stukken ge- gereten. Nadere berichten reppen inmiddels reeds van 12 dooden. Algemeen neemt men aan, dat dc aanslag een anti-fascistische wraakneming is. Van de daders ontbreekt neg elk sjkjot. De minister van marine en de ^alinanschc gezant zijn ter plaatse aangekomen. Een later bericht meldt, dat reeds een 100- tal communisten zijn gearresteerd. Of de con sul zelf ook tot de slachtoffers behoort, weet men nog niet. DE ONTPLOFFING TE HAMBURG HET GEVAL TREKT DE BUITENLANDSCHE AANDACHT volkenbondsonderzoek Londen, 23 Mei. (H. N.) In het Lager huis is aan Chamberlain de vraag gesteld, of dc regeering in verband met de gasvergifti ging te Hamburg en de bepalingen van het vredesverdrag van Versailles ten protest bij de Duitschc rcgecring zal indianen en of de aandacht van den Volkenbond cip deze zaak gevestigd zal worden. Chamberlain antwoord de, dat hij tot nu toe geen berichten over deze ontploffing heeft ontvangen, behalve de berichten, die in do couranten gepubliceerd zijn, zoodut hij niet kon zeggen, of op grond van het verdrag van Versailles een protest bij dc Duitsche rcgeerir.g zal worden ingediend. Of cjit zal geschieden en of Engeland de aan dacht van den Volkenbond op de zaak zal vestigen zijn vragen, die eerst beslist kunnen worden, a!s men in het bezit van uitvoerige inlichtingen is. Chamberlain deelde mede, dat hij bezig is stappen te nemen om deze nadere inlichtingen te verkrijgen. Ook op de vraag, of de Duitsche regccring de bepalingen omtrent dc vervaardiging en het gebruik van oorlcgsmotr riaal nakomt, ant woordde Chamberlain, dat het voorbarig zou zijn thans reeds zijn mccning te uiten. Volgens een Londensch bericht is het moge lijk, dat de jongste ontploffing van phosgeen- gil'gas te Hamburg, alsmede het vervaardigen en het inn groote hoeveelheden in voorraad hebben van dit gas in de volgende zitting van den Volkcnbondsraad ter sprake zal komen. Met name zal worden nagegaan, of aan de bestaande wettelijke bepalingen met betrek king tot het gebruik en de vervaardiging van gifgassen wel in voldoende mate de hand wordt gehouden. Naar aanleiding van de ontploffing te Ham burg houdt de Fiansche pers zich bezig met de aanwezigheid in D'dtschland van voorraden phosgeen, dat, naar het Joumal des Débats op merkt, geen product is van dagelijksch ge bruik. De Tcmps. betoogt, dat een onderzoek vereischt is om uit tc maken, of de enorme voorraden, m de tank tc Hamburg aanwezig, alleen voor industrieele doeleinden bestemd waren of soms ook met militaire toebereidse len in verband stonden. De Tntrajnsigeant is verbaasd, dat men drie jaar na de ondertee- kening door Duitschland van het protocol voor het verbod vann de chemischen oorlog een dergelijken voorraad phosgeen ontdekt en dit enkel door een ramp. DE TOESTAND VAN DR. STRESEMANN. De beterschap in den toestand van dr. Stre- semann houdt aan. De doctoren staan er ech ter op, dat de patiënt het bed houdt, slechts weinig bezoek ontvangt en zich alleen in zeer beperkte mate met de gebeurtenissen van den dag bezig houdt. XA WEERBERICHT 24 MEI. s i;; Hoogste Barometerstand: 7<0.o vy Biarritz. VX Laagste Barometerstand: 757.i ling tot den avond van zwakke Zuidelijke tot Cy tot betrokken, waarschijnlijk nog w /VJ Westelijke wind, zwaar bewolkt eenige regen met kans op onweer, iets warmer. DE VERWARRING IN CHINA TSJANG TSO LIN ZAL PEKING VERDEDIGEN een japansche nota aan den volkenbond Peking, 23 A'i e i. (V.D.) Uit Peking wordt bericht, dut maarschalk Tsjang Tso Lin aan do pers verklaard heeft, dot hij niet van plan is Peking zender strijd over te geven. Tsjang Tso Lin liet zich uit tegen Japan, dat tegen over hem een dubbelzinnige politiek voert- Wanneer Japan aan het ultimatum blijft vast houden, zal hij alle diplomatieke betrekkingen met Japan afbreken Hij is bereid vredeson derhandelingen met de zuidelijken te openen, wanneer dezen de Sjantceng-provincie ontrui men. Londen, 23 Mei (V. D.) Dc Japansche regeering heeft volgens berichten uit Tokio een afschrift van haar nota aan den Volken bond doen toekomen, als door hoar werd ge zonden aan de leiders van de Noordelijke cn Zuidelijke troepen, teneinde een uitbreiding van de vijandelijkheden in Mandsjoerije tc voorkomen. RADIO-PROGRAMMA Vrijdug 25 Mei. Da ventry (Exp. station), 491.8 M. 3.20. Orgelconcert door G. D. Cunningham, stadsorganist van Birmingham, gerelayeerd vui\ St Mary-lc-Bow. Desmond Roberts, bariton. 4.20. Het B.B.C.-dansorkest. George Gregie, karakterstudies. 7.05. Licht concert door het Birmingham Studio Orkest. William Anderson, bas. 9.25. Carmen (octc II), gcrelayecrd van Royal Opera House, Covent Garden 10.35. Dansmuziek door Teddy Brown's Band en de Melodians o. 1. v. Sid Phillips, van Café de Paris. 11.20—11.35. Ambrose's Band. van Mayfair Hotel. Hilversum 1060 M 12.—. Politieberichten. 12.30. Lunchmuzdek door het trio Grocne- veld. 6.Dinermuziek door het Trio Rent meester. 7.15. Wekclijkschc boekbespreking door Marie VerhoevenSchmitz. „Tync van Hille- tje" van Ali Smeding. 7.45. Politiebericht. 8.Onderwijsfonds voor de Binnenvaart Schipperslcs 8 30. Concert door het Mannenkoor Kunst en Broederschap" van rijdend perso neel der Amstcrdamsche Gemeentetram. Het Omroeporkest oJ.v. Nico Trcep. 10.Persberichten <von Vaz Dias. 10.10. Operette programma. 11.—. Dansmuziek door het dansorkest Rentmeester Huizen 340.9 (na 6 uur 1870 M.) 12.30—1.30. Lunchmusick. 34. Vrouwenuurtje. 4—5. Gramofoonmuziek. 55.45. Concert 7—7.30 Cursus Gregoriaansch'. 7.40. Uil zending van „De dienstknecht *ri huis". 9 V.P.R.O. cursus. Daarna persberichten Langenberg, 469 M. I.25—2.50. Kamermuziek door Pranz Stahr, viool; Astrid Neuhaus en Irma Zucca, piano; Wolly Frühauf, sopr.; Egbert Grape, begelei ding. 4.00—4.30. Zangonderricht door Joh. Prei- ding. 6.20—7.15. Vcspcrconcert o. 1. van Eysoldt. 8.35. Avondconcert door het Orkest van dc Werag. Corlotta Crull, sopraan. (Uit Duitschc Opera's). Daarna: Laatste berichten. Tot 12.20. Dansmuziek o. 1. van Ringnalda. Londen en Daventry, 1600 M. 10.50 (alleen Dov.). Tijds. en weerbericht. II.20. (alleen Dav.). Gramaf.-platen. 12.20. Sonatenconc. d. Evelyn Ruegg, viool, en Betha Hagart, piano. Sonate in B, Bach. So nate in E-moll, Mozart. 12.50. Orgelconcert door Rev. G. Sydenham Holmes, organist van St. John Kerk. I.202.20. Het Hotel Metropole Orkest. 3.45, Muziek. 4.50. Muziek. 5.05. Vocaalconc. d. Everard de Peyer, bari ton. 6.20. Frank. Westfield's Orkest. 6.50. Tijds., weer-, nieuwsber. 7.05. Verv. Frank Westfield's Orkest. 7.35. De grondslagen d. Muziek Bach's Par titas, gespeeld d Gerda Nette. 8.05. Militair Concert. Percy Whitehead, bariton. Orkest: Militaire Ouverture, Mendels sohn. 9.20. Weer- en nieuwsber. 9.55. Macbeth van William Shakespeare II.20—12.20. (alleen Dav.). Darismuz, d. Ambrose's Band uit Mayfir Hotel

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1