B. N1EWEG BUITENLAND. LINOLEUM DE EÊMLANDÊD Vrijdag 25 Mei 1928 2be Jaargang ivo. 2/0 M.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Elfecten. Verhuring van Lips safe-lokeften Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 TheemeubeEen Weet U wie steeds trouw Elfen opdracht vervulden 't Waren „Keitjes" in 't Oagb'ad! Prijs: Drie a één gulden. Firma M. A. Ramselaar ABONNEMENTSPRIJS «aaodea voor Amersfoort f 2.IO. per maand f 0.75. per weck (met gratta verzekering tegen ongeluk kenf 0.!7'/f Binnenland tranco per post per 3 maanden 5 S#-. Afzonderlijke onmraer» 10.05. POS1 REKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR-UIT0 EVECi J.VALKHOFf DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN v,aB 1-4 reQeü s 105 ®e' ,obe9rtpva® t*wu«oun«*r. - elke regel cnee» f 0.25. Liefdadigheids-advrrtentiêB voor dt helft van den prijs. Kleine AdvertentiEn „KEITIES" bij vooruitbetaling 5 regels 50 ccdC elke regel rneei 10 cent, driemaal plaatsen I.— Bewijsnumme» e*tra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» HET ANTI-OCRLOGSPACT DE ENGELSCH-AMERIKAANSCHE BESPREKINGEN Londen, 24 Mei. (H. N.) Dc diplomatieke medewerker van de Daily Tel. verwacht, dnt de eerstvolgende stop in de onderhandelingen tusschen Engeland en de Vereemgde Stuten ir.zake hot ant.'-ooriogsvcrdrag zol zijn, dat staatssecretaris Kellogg tot Chamberlain de vaag zul richten, welke de gebieden zijn, waarvoor dc Engelsche regeering, afgezien van Egypte, het recht van interventie opëischt, teneinde eventueele onlusten te kunnen onder drukken of het gebied tegen een buiten land- schen aanval te kunnen verdedigen. Keilcgg heeft het ontwerp van zijn verdrag thans ook .tan d^n diplomaïieken vertegenwoordiger van Ierland ter hand gesteld Aan de rcgceringcn ven Australië, Nieuw-Zeelond, Zuid-Afrik a en Britsch-Ind zal het ontwerp door bemidde ling van de Engelsche regeering vandaag wor den toegezonden Lord Cecil heeft gisteren in het Hoogerhuis de vraag tot de regeering ge„ richt, of zij nadere inlichtingen omtrent haai antwoord aan Kellogg wiide verstrekken, in het bijzonder omtrent het recht somm ge lan-. den, die geen deel van het Engelsche wereld rijk uitmaken, zoo te behandelen, alsof een aanval op deze landen als een aanval op En geland zelf zol worden beschouwd. Namens de regeering ar.twoorde lord Cushcndun, dat dc nota van Chamberlain op het oogenbük door de Amer'kaanschc regeering wordt be studeerd. De Engelsche regeering is bereid om te gelegener tijd alle gewcnschte toelirh- tingenn met betrekkig tot den tekst van de nota t£ geven. Op het oogenblik acht zij het echter)niet gewensoh' dit te doen. teneinde bij de aail den gang zijnde onderhandelingen geen verwarring te stichten. MACDONALD EN DE VERKIEZINGEN MEN WIL HEM EEN VEILIG DISTRICT BEZORGEN Londen, 24 Mei. (H. N. Draadloos). Naar gemeld wordt, heeft dc nationale execu tieve der arbeiderspartij de meening, uitge sproken door de executieve commissie der or dersfractie in het parlement omtrent de wen- schelijkheid om Ramsay Mocdonald, den leider der partij, bij de volgende verkiezingen niet candidaot te stellen in zijn tegenwoordige dis trict te Abéravon, doch in een ander kiesdis trict, ten zeerste ondersteund. Men gevoelt, dot de verantwoordelijkheid van het leider schap in het parlement veel van Macdonald's energie en tijd vereischl en de inspanning, die de leiding van een nationale campagne gedu rende de algcmccne verkiezingen vereischt, maakt het noodzakelijk, dat Mocdonald zooveel mogelijk ontheven" wordt van nog meer ar beid. welke noodig zou zijn, indien hij zijn per soonlijke campagne in het district Abéravon tnoet voeren. Dientengevolge acht dc execu tieve het candidaatstellen van Macdonald in een district, dat gemakkclij'-er bearbeid kan worden, in het belang van de partij. Sydney Webb is van plan afstond te doen van zijn district in Durham, waar hij een grootc meer derheid heeft en men verwacht, dat Mardonnld dan uitgenoodigd zal worden zich in dit dis trict candidaat te stellen. In arbeiderskringen wijst men er cp, dot de leiders van alle par tijen candidaten in veilige districten zijn. Bald win is bij de laatste verkiezing zonder legen- candidaat gekozen in het Bewdley district, ter wijl Lloyd George te Carnavon een meerder heid van 12.6CO stemmen heeft. Daarom wordt er 00 aangedrongen, dat Mocdonald niet in de ncodzakelükheid zal worden gesteld om een harden strijd te Abéravon tc voeren. DE ITALIAANSCHE VLAG BELEEDIGD EEN INCIDENT TE INNSBRUCK Een bende heethooiden is het Italiaanscho consulaat te Innsbruck binnengedrorgen en haclde dc Italiaansche vlag naar beneden, die uitgestoken was ter gelegenheid van de ver jaring van Italics intrede in den oorlog. De vlag werd opnieuw gcheschen in tegen woordigheid van een detachement van het fe derale leger, dnt de eer bewees. De regeering van Tirol heeft aan den Itnlioanschen consul haar verontschuldigingen aangebeden. DE SCHIPBREUK VAN DE STAROF FALKLAND. De kustwacht deelt, volgens een bericht uit Seattle mee, dat allen aan boord van de Starof Falkland gered zijn. Het schip is echtc-r ver loren gegaon. DE OD7SSEE VAN EEN AAPJES KOETSIER. P a r ij s, 24 M e i. (H. N Dc Berlijnsche aapicskoetsier Hartmann, die de reis Bernjr. Parijs met zijn rijtuig maakt, is gisteren Metz gepesseerd. DRIEVOUDIGE MOORD IN IERLAND. Gewaoende mannen zijn binnengedrongen in het stadhuis' te Armoy De graaf van Antrim en z(jn beide zusters zijn doodgeschoten. DE MISS CAVELL-FILM EEN VERBOD IN AUSTRALIË Dc Australische premier, Bruce, heeft giste ren. in het parlement tc Canberra meegedeeld, dat hij na overleg met zijn minister van bin- nenlandsche zaken besloten had de film Dawn met de geschiedenis van miss Ca veil voor geheel Australië te verbieden, op grond van politieke overwegingen. HET NIEUWE TANGER INSTITUUT OVEREENSTEMMING BEREIKT Een communiqué zegt, dat de Britschc, Frun- sche en Italiounsche deskundigen het eens zijn geworden over het nieuwe statuut van Tang er De overeenkomst zal nu aan dc betrekken tfgeeringen voorgelegd worden. Een nader telegrom houdt in, dat de ambten, welke aan Italië zijn toegewezen in do admi nistratie der zone van Tanger, dit land beviedi* ging schenken op het gebied van de uitvoe rende, wetgevende en rechterlijke macht Met gaat om een nieuwen Itoliaonschen zetel in den municipolén raad, de oprichting van het ambt van oen Italioonschen adjunct-administrateur en van een zetel voor een Ituliaanschen rechter in de internationale rechtbank. DE VERWARRING IN CHINA DE STAAT VAN BELEG IN PEKING AFGEKONDIGD Peking, 24 Mei. (V. D.) Heden heefi Tsjang-Tso-Lin dc staat van beleg doen af- kond'gcn voor Peking. Versche troepen zijn naar het front getrokken; morgen wordt reeds een botsing met dc zuidelijken venvacht. Struatdernonstratics en vergaderingen zijn verboden. De arbeidersorganisatie werden ont bonden verklaard. Betreffende de aankomst van Borodin verklaarde generaal Fcng, dat Borodin door hem persoonlijk als militair ad viseur is aangesteld. Borodin heeft beloofd zich niet bezig te zullen houden met de com munistische propaganda, doch de belengcn van het Chineesche volk te dienen. Op het station Guandzi is een militaire trein der noordelijken ontspoord; II soldaten werden gedood en 52 zwaar gewond. De Japanscho regeering heeft den opperbe velhebber in Mandsjoerijc oodracht gegeven een derde zone m Mar.dsjoerije tc vormen. De Nanking-regcering heeft den consul- generaal opnieuw een protest 'overhandigd in verband met het zenden van Japanscho troe pen naar China. DOOR DEN BLIKSEM GETROFFEN ACHT VROUWEN GEDOOD Nabij Zanzin (district Landsberg aan de Warthe) is de bliksem geslagen in een groep arbeidsters, die de onvoorzichtigheid hadden beschutting te zoeken onder een boom. Acht harer werden door het hemelvuur gedood, tei- wijl verschillende andere öf licht, öf zwaar werden gewond. DE AANSLAG TE BUENOS AIRES DE INDRUK TE ROME B e r 1 ij-n, 2 4 Mei. (H.N.) Vel gén s nadeie berichten uit Buenos-Aires zijn ten gevolge van den bomaanslag op het Italiaansche consulaat 22 personen gedood en ruim 50 gewond. De politie heeft 100 peisonen van communistische gezindheid gearresteerd. Met onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat de aanslag nauw keurig voorbereid was, daar de Italiaansche ge- zint eenige minuten later op het consulaat verwacht werd. Andere berichten reppen van slechts achl dooden en spreken de hoop uit, dat alle ge wonden zullen herstellen. Rome, 2 4 Mei. (V.D.) De bomaanslag op het Italiaansche consulaat to Buencs-Aires heelt te Rome de noodige opschudding gewekt. Men algemeen dc mcenirig toegedaan, dot de aanslag bedoeld was togen den Itnlioanschen gezant, die ten tijde, dut de explosie plaats had, eigenlijk in het consulaat aanwezig had moeten zijn. De chef van dc possenafdeeling en dc secretaris-generanl van het consulaat werden zwaar gewond. DE SPOORWEGSTAKING IN BRITSCH-INDIL Zij loopt ten einde. Londen, 2 4 Mei. (V. D.) Naar uit Cal cutta gemeld wordt, is het einde van de sta king bij dc Indische spoorwegen aanstaande Van dc 20 C09 oorspronkelijk aan het con flict deelnemende spoorwegbeamgtcn is in- tusschen reeds meer dan 50 pet. weer aan het werk gegaan, terwij] de rest geneigd schijnt den arbeid eveneens te hervatten. WOLDFMARAS 'tE LOND5-.". Bij koning George. De Engelsche koning heeft gisterochtend in Buckingham Palace een avd'ëntie verleend aait den Litauschen premier Woldemaras. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT KROMMENIE BREED 183 c.M. PER METER BREED 200 c.M PER METER 3.80 Grootc voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langcstraat 63 tegenover dc Krommcstr Tel. 88. voorbeen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462 IN DE NIEUWSTE UITVOERINGEN. Prijscourant op aanvraag. HET AUTONOJIISTEN- PROCES DE HOOFDBEKLAAGDEN KRIJGEN EEN JAAR GEVANGENIS C o 1 ma r, 2 4 Mei. (H.N.) Do ilspraak id het autcr.oir.istcn-prcces is vanavond bekend gemaakt. De juiy heeft het eerste gedeelte in dc vraag, of bekiaagden schuldig v.i|n aan de..,, neming aan een complot-, voor de bet langdon ai Ricklin, Rosse, Fasshaucr ei; be tigend beantwoord, doch daarb'j verzachtende omstandigheden in aanmerking genomen. De overige II beklaagden werden vrijgesproken. Het tweede gedeelte van de vraag, of beklaag den schuldig zijn aan uitvoering van het com plot, weid voor allen ontkennend beantwoord Het O. M. verklaarde daarop, dat in verband rr et de beslissing van dc jury een milde toe passing van de strafbepalingen gev/cr.scht was. Dc rechtbank trok zich daarop in de raadka mer teru<j. De verdedigers hadden na den eisch van het O. M. van het wcord afgezien Sléchts de advocaat Fcïllet uit Bretagne stond cp cn riep „Dt beklaagden mogen cp grond van dit onwaardige vonnis Frankrijk niet veroordee- len" Het publiek bracht-den verdediger daat- op een geweldige ovat' Buiten hot gebouw stond een ontzaggelijke menigte, die met spanning het vonnis afwachtte. Af en toe kwam het tot kleine botsingen tusschen de menigte en de politie Tijdens de beraadslagingen van de rechtbank werden dc* zaal en de tribunes door de politie ontruimd Nadat dc rechters weer plaats ge nomen hadden, werd het vennis voorgelezen. Dit luidde, dut dr Ricklin, Rosse, Fasshauer en Schuil tct I jaar gevangenisstraf worden veroordeeld onder aftrek van de 5 maanden, in voorarrest doorgebracht. Voorts wordt hun voor een tijd van 5 jaar het verblijf in den Elzas verboden. Op welke wijze dit verbod toe gepast zal wórden, zal neg nader worden be kend gemaakt. De president deelt nog mede, dat de vercordeelen 3 dagen tijd hebben om bij het hof van cassatie te Parijs in hoogei beroep U gaan De verdediging trachtte neg herhaaldelijk aan het woord te komen, doch werd daarin door den voorzitter verhinderd. De slottoespraak van den voorzitter tot de jury ging bij het algcir.eenc lawaai verloren. De 4 beklaagden namen afscheid van him verde diger: en omarmden hen. Onder grootc op winding stroomde daarop de zaal leeg. Bui ten het gerechtsgebouw was het lawaai noj* veel -heviger. De menigte gaf luide haar ver ontwaardiging door uitroepen on fluiten te J kennen. HET PROCES TEGEN DE INGENIEURS BEKENTENISSEN I Eén der voornaamste beklaagden ra het proces-Sjachtvf Kalganof. heeft voor de rccht- bank verklaard, dat hij gedurende do wisselende bezetting van het Donetzgebied door witte en roode troepen een schacht onder had laten loopen. In 1921 pleegde hij overleg met Be- icsofski en gaf hem aanwijzingen uit naam van de voormalige bezitters, om goede schachten voor hen „in het ijs tc leggen" en minder waardige te exploiteoren Dat had hij gedaan. Slechte machines, welke geleverd werden, ver gemakkelijkten do sabotage. Evenals bij Bere- sofski kwam in 1920 bij Kulgonof twijfel op, of de hoop op een spoedige instorting van het bestaande systeem niet een grootc vergissing was. Hij had weliswaar ook verder nog geld aangenomen, maar was in 1927 toch zoo be ginnen te werken, dat de productie tweemaal zoo groot werd uls vóór den oorlog, zoodat hij bij dc viering van het tienjarige bestaan een gelukwcnsch gekregen heeft voor den ge- presteerden arbeid. Als redenen voor de ver betering van de opbrengst gaf hij op, dat dc sovjot-rcgccring nicer gold in Donoegol stok, betere loonen betaalde en dc sociale maatrege len verbeterde, waaraan hij ijverig had meege holpen. Eenige ondergeschikten waren inge licht over het doel der samenzwering; hij zelf had noch met de centrale te Charkof, noch met die te Moskou tc maken gehad. Dat het mogelijk war. geld te verschaffen, had Bere- sofski verkltard uit de stijging der oude aan deden op de Europeesche markten. Op een vraag van den voorzitter, waarom Kalganof, hoewel hij van gedachten veranderd was. tooch geld was blijven aannemen, ver klaarde hij de weigering steeds uitgesteld te hebben. Deze opmerking verwekte groole vroo- Üjkheid in de tamelijk volle zaal. Ber 1 ijn, 2 4 Mci. (H.N.) In het Schachti- proces "ncoft beklaagde Kalganof verklaard, dat hij geen steekpenningen van Duitschy fir ma's heeft ontvangen. Gisteren is dc vroegere mijribezitter Sanoilof verhoord, die als inge- nieuv op zijn vroeger bezit werkzaam was. Deze bekende zich aan sabotage tc hebben schuldig 'gemaakt. Tn het Sohachtiproces verklaarde dc be klaagde Bubenko, dat hij in 1921 een mijn on der water gezet heefi en duarno op bevel van Beresofski andere mijnen buiten gebruik ge stald heeft, waarvoor hij 15.509 roebel ont vangen heeft. Het Schachli-proces begint oen politiek ka rakter aan tc nemen. Dc getuige Sis of, een arbeider, die zes maanden lang in dienst is geweest van de Gc Pc Oe, kon op de vraag van den verdediger, waarom hij in het jaai 1923, toen hij tol dc Gé Pe Oe behoorde, niels ven de illoyèle houding van de beklaag den Beresofski en Sanoilof medegedeeld bad, geen antwoord geven. Badstieber verklaarde, dot hij noch Sanoilof, noch andere beklaagden, die van sabotage en verraad beschuldigd worden, kent. MAJOOR CUCHRUCKER TEGEN HET RIJKSWEERM1N1STERIE. Nu zijn gctuigeriverk.'oring in het Steitiner veemmoord-proces "heeft majoor Buchrucker (de le.'dcr van den mislukten e-mslag op de vesting* Küstrin in 1924) den volgenden brief gericht tot generaol-luitenant von Cramon, den voorzitter van den bond van gewezen of- f'eieren von den generalen staf „Het rijksweenninistcrie heeft in het Stet tin cc proces door zijn vertegenwoordiger ncg- muuls denzelfden laster doen herhalen, die leeds door de uitspraak van den eereraad ach terhaald was. Ik heb de instelling van een eereroad indertijd toegejuicht, omdat min ster Gessier mij plechtig belootd had, dat het de partement zich bij de uitspraak van den eere- reod zou neerleggen. Het rijksweerministerie heeft dus zijn woord gebioken, want er be. stond geen noodzakelijkheid om deze oude geschiedenis (de aanslag op Küstrin) in dit proces weer op te holen, zooals de voorzitter van de rechtbank te Stettin den vertegen woordiger vr.n het departement uitdrukkelijk heeft opgemerkt. Deze woordbreuk van een meister a!s hoofd van zijn departement nood zaakt mij de door mij noodzakelijk geachte maatregelen van verweer tc nemen" DREIGENDE UITSLUITING IN DE ERITSCHE TEXTIELNUVERHEID. Londc n, 24 Mei. (H. N.) De werkgevers in de Engelsche textielindustrie hébben ge dreigd 'ot een ulgemeene uitsluit'ng te zul'en overgaan, indien dc arbeiders in de blcekerijon, ververijen en urdcrc afdeclingen niet een cinr d^ maken can het ofkordgen van stakingen bij nfzondorli'kc ondernemingen, om op deze wijze onmiddellijke loonsverhooging te ver krijgen. Jg WEERBERICHT 25 MEI. $5$ y/; Hoogste Barometerstand 770.1 w San Mayen. (g JK Laagste Barometerstand: 758.3 ,V& Danzig. w Verwachting tot den avond tan ..A 20 Mei. -JSC* w Matige tot zwakke wind. aan- v£ Kt vankei ijk uit Noordelijke richtin- gen, betrokken tot zwaar bewolkt $5^ vv met tijdelijke opklaring, weinig of geen regen, aanvankelijk zelfde 58$ temperatuur met kans op nacht- JSJ vorst, later iets zachter. HET ENGELSCHE PARLEMENT MET VACANTIE. Het Lagerhuis is op Pinkster-recès gegaan it 5 Juni, het Hoogenhuis tot 7. Juni, HET VEEMMOORDPROCES TE STETTIN. In de gisteren gehouden zitting van het Klapprothprcces kreeg dc officier van justitie het woord voer zijn requisitoir. In een tedc van ongeveer 3 uur trachtte hij te bewijzen, dat beklaagde Klapprolh zisch schuldig ge maakt heeft aan poging tot moord, Schulz t>*-n a-ms'icht'ng tot moord en Hayn aan mede plichtigheid. Hij vroeg t gen Klapprc'h 5 jaet tuchthuisstraf, te2yn Schulz 7 jaar en teger. Hayn VA jaar. WOLLEN P.IOUSELINE DE NIEUWSTE DESSINS f 1.20 - f 1.40 KROMMESTR. 4-6-8 LANGESTR 52. TEL. 341 TEL. 529 (af'. Manufao.) (afd. Cames-Conf) DE ONTPLOFFING TE HAMBURG GEEN GAS VOOR MILITAIRE DOELEINDEN B r l ij n, 2 4 M e i. (V. D.) De heden ge houden kobinetsraod heeft zich bezig gehou den met het gifgas-ongeluk te Hamburg, waar omtrent de navolgende medeeeling aan dc pers verstrekt werd„In de kabinetszitting van heden is het ongeluk ter sproke gekomen, c'ot te Homburg, tengevolge van de ontplof fing von een phesgeen-tonk, heeft plaats ge had. Afgezien nog van het treurig let der door deze ramp getroffen personen, vond het kabi net tot bespreking von deze aangelegenheid aanleiding op grond van de voorschriften, ver vat in dc wet cp het oorlogsmateriaal van '27, inzake de fabricage van gifgas en den handel daarin. Het kabinet nam kennis van het rap port van den rijksminister van economisch' zaken over het door de Hamburgscho autoritei ten onmiddellijk na het gebeurde ingestelde on derzoek. Hij deelde mede, dot hij in. verbond met do vérstrekkende be te eken is van dit ong<*~ luk ook uit zijn ressort een deskundige nam Hamburg zal zenden. In den loop van de in het kabinet gevoerd- besprekingen kon reeds vastgesteld worden, dot de phosgeenvoorraden van de betreffende firma's niet ten behoeve of in opdracht van een andere militaire instantie bewaard werden. Verklaringen van dr. Stoltzenbcrg. Men meldt uit Berlijn odn de N. R C.: Dr. Stoltzenbcrg', de fabrikant van de te hamburg met het bekende noodlottig gevolg ontplofte giftige gassen, verklaarde in een pers- gesprek, dot zijnerzijds voldoende veiligheids maatregelen waren getroffen. De voorraad gós werd weliswaar bewaakt door vier personen, die bovendien neg anderen arbeid hadden te ver richten, maar olie vier waren scheikundigen en in elk opzicht op de hoogte van hun took Bi; vioegere ongevallen hadden zij hun plicht tot het uiterste gedaan en hierbij vaak hun eigen leven op het spel gezet. Voor deze personen waren ter plaatse van de ramp gasmaskers aan wezig, men hod er natuurlijk geen reserve aan gasmaskers voor brandweer en po'itie. Di. •Stoltzenbcrg verzekerde zelf niet den oor - sprong van de gassen te kennen. Hij weet alleen, dut ze door de I. G. Forbenindustrie zijn vervaardigd in den tijd van de oorlogsjaren. Hij is het niet eens met de geleerden, di»ï in de pers hebben verklaard, dat phosgeengus geen tien jaar kan worden bewaard. Als het op dc juiste wijze wordt behandeld, kon men elke hoeveelheid phosgeen steeds bewaren. Dr. Stoltzcnberg verklaarde verder, dat hij na het conflict met het rijksdeportement van ver dediging zijn fabriek heeft moeten afstaan aan de Hondelsgescllschaft Müggenberg. Deze ver*» zocht hem echter voor den voorraad phosgeen te zorgen, daar haar medewerkers hiertoe niet de noodige vakkennis bezuten. Dr. Stoltzenbcrg hoeft daarop de bruikbare en onbruikbare gas sen gesorteerd en de bruikbare ondergebracht iri een nieuw door hem gepacht magazijn. D-- onbruikbare gassen, 120 flesschen van acht liter, heeft hij op de fabriek achtergelaten. Wat daarmede gebeurd is, weet hij niet. Op een vraag of hij, behalve van Rusland, ook nog van andere zijde officieele opdrachten hód gekregen, antwoordde dr. Stoltzenbcrg, dat mep hem na den oorlog de vernietiging van de tige gassen van het leger, die in het kamp tè Munster weiden bewaard, had toevertrouwd. De voorraden phosgeen te Hamburg heeft hij voer een klein deel verkocht aan de Amcri- kaansche firma Hoyden en aan de North Western Blue Gas. Hij heeft den Amerikaan- schen consul te Hamburg officieel van deze leveringen in kennis gesteld, daar hij in geen geVal in botsing wilde komen met het verdrag van Versailles. Uitdrukkelijk ontkende dr. Stoltzenbcrg, dot de rijksweerbaarheid iets met de gassen te maken had. Tenslotte verzekerde hij nog, dat dc vernietiging van de vooriaden phosgeen voor hem een zwaar financieel ver lies betecVent; de handelswaarde van 1 kilo nhesgeen bedraagt ongeveer 1.20 mark. Als dc geheele voorrnud vernietigd wordt, is hij zijn vermogen kwijt.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1