B. NIEWEG Lampekappen DË ËEMIANDE® BUITENLAND. LINOLEUM Weet II wie steeds trouw Eiken opdracht vervulden? 't Waren „Keitjes" in 't Dagblad Prijs; Drie a één gulden. Woensdag 30 Mei 1928 26e Jaargang No. 261 DE PRINS VAN WALES OVER FOCH ITALIË EN ZUID-SLAVIE B ij zonde re sorteering Salon- en Schemerlampen 3 DE VERWARRING IN CHINA ■■lil® Firma M. A. Ramselaar 70 c.M. kunstzijde 50 Cent per El. SPORT LUCHTVAART AMERSFOGRTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p£f (Dajtn(*eo VOOJ Amersfoort f 2,10. per maand f 0.75. per week (mei gratie verzekering tegen ongelukken) f 0.177» Binnenland franco per post per 3 maande» 13*-» Afzonderlijke nommcr» ff 0.05» POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 OiBECTeUR-UITGEVEKJ.VALKHOrr PRIJS DER ADVERTENTIEN van I*«4 regels ff 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel mee» ffO.25. Llefdodlghelds-ndvertentlto voo» da helft van den prijs. Kleine Advertcntiën ..KEITJES" bQ vooruitbetaling 1—5 tegels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen ff I.—. Bewijsnummer extra 0D5 BUREAU: ARHHEMSCHE P00RTWAL 2* JFOCH DE KRANIGSTE STRIJDER VAN ALLEN" Zondag heeft de prins van Wales voor het eerst van een vliegtuig gebruik gemaakt, om bijtijds te Sandringham to kunnen zijn voor deelneming aan het verjaardagsfeestmool ter eero van zijn moeder. Hij was 's nachts van Londen naar york ge spoord en van daar met een auto naar Scar borough gereden, om tegenwoordig te zijn bi^ de opening van het congres van het Britsche1 Legion, de bekende vereeniging van oudge dienden, en had zich 's middags aan het hoofd gesteld van een optocht naar het oorlogsge- denkteeken te Scarborough. Vervolgens tufte hij naar de oude renbaan buiten de stad, waar twee Bristol-vechtvliegtuigen voor hem en zijn stalmeester klaar stonden. Op het' cor.gres van het Britsche Legion maakte de prins er gewag van, dat men dit jaar voor het eerst zonder Lord Haig vergaderde en dat men daardoor oen het geloden verlies herinnerd werd. „Maarschalk Foch is nu bij ons", vervolgde hij. „Naarmate wij ouder wor den, wordt het steeds moeilijker van iemand een held te maken, maar maarschalk Foch is een held en zal dat altijd blijven. En het is niet moeilijk om te begrijpen waarom wij vier jaar lang allen al onze lfracht, ons hart en onze ziel aan den strijd hebben gewijd, en wij erkennen allen buiten kijf dot maarschalk Foch de kra- ciigste strijder van allen was. r BANKROOF. Drie personen vermoord. Vier roovers hebben Woensdag j.l. dc First National Bank of Lomer, in Colorado, van twintigduizend dollar beroofd, waarmede zij ontkwamen nadat zij den president der batik en zijn zoon, den kassier, hadden doodgescho ten. De roovers ontvoerden tevens een ande ven kassier en troonden op hun vlucht uit zijn huis te Dighton in Kansas een arts mede voor de verbinding van een der roovers, die was gewond. Des Vrijdags werd het lijk van der» uxts tusschon Cokley en Scott gevonden hij was van achteren met een geweer in het hoofd geschoten cn was afschuwelijk geslagen. Thans zoeken honderd gewapende mannen ïn automobielen en te paard, door twee vlieg- machines bijgestaan, naor de roovers in het Westelijk deel van Kansas, die zij levend of dood in handen h'cpen tc krijgen, terwijl dui zenden personen de wegen bewaken in het Oosten van Colorodo, het Zuiden van Wango- ming, het Westen van Nebraska, het Zuid westen van Oklahoma en Nieuw Mexico in de hoop de vulchtolingen aan te houden. De ver moorde bankdirecteur genoot do sympathie van velcri in de buurt van La mar wegens zijn filantropisch werk en persoonlijke diensten ten behoeve van zieken en misdeeldcn. Dit feit en de moedwilligheid van alle drie de moorden hebben gTOote verontwaardiging onder het volk gewekt. ARNALDO MUSSOLINI GEWOND BIJ EEN AUTO-ONGELUK. Zware verwondingen aan Lei hoofd. Arnaldo Mussolini, de journalist, broer en heraut van den minister-president, is op den weg van Forli naar Ravenna het slachtoffer geworden van een autobotsing*, waarbij hij zware verwondingen aan het hoofd en zijn echtgenootC een gecompliceerde beenbreuk heeft opgeloopcn. Beiden zijn ter verpleging in het ziekenhuis te Ccseno opgenomen. ITALIË EN TURKIJE Het verdrag- van arbitrage. Rome 29 Mei. (H. N.) Naar de bladen melden, zal het Itabaansch-Turksche verdrag van arbitrage hedenmiddag door Mussolini cjx den Turkschen gezant te Rome ondprtee- kend worden. Het verdrag zal uit 17 artikelen en een annexe bestaan. Turkije doet bij dit verdrag aan Italië zekere concessies. Naar ver luidt, is ook een handelsverdrag tusschcn Tur kije en Albanië in voorbereiding. HET FRANSCH SOCIALISTISCH CONGRES. De Elzassische autonoinie- kwestie en dc ontruiming van het Rijnland aangeroerd. Parijs, 28 MeL In den loop van de beraadslagingen op het socialistisch congres te Toulouse is bij de discussies over de poli tieke houding van de partij door een beambte van het stedelijk bestuur van Straatsburg Nagelen ook de kwestie van dc autonomie in de Elzas aangeroerd. Nagelen noemde het outonomisme een plaatselijke chauvinistische beweging, die door «de communisten volledig wordt gestcimd. Wat het proce-s van Cólmar aangaat, zijn de socia listen tegen iedere politiek van strafmaatrege len ïn den Elzas. Gedurende het vervolg d«^r debatten behan delde Grumbach de kwestie van de ontrui ming van het Rijnland. Hij verklaarde, dat dc kwestie der ontruiming van het Rijnland zich thans, rua de overwinning van de Duitsche Rociaal-democraten. met bijzondoren nadruk doet gelden. IN BELGRADO IS DE RUST TERUGGEKEERD KRACHTIGE NOTA VAN ITALIË Belgrado, 29 Mei. (V. D.) Na de laatste botsingen tusschen studenten en politie in den afgeloopen nacht en de demonstraties van hedenmorgen heerschte hedenmiddag- in de stad volkomen rust. Bereden politie patrouil leert door de straten. De universiteit is voor drie dagen gesloten; de collegos zijn gestaakt. Bij den minister van binnenlandsche zaken zijn protesten binnengekomen tegen het bloedig op treden der politie; de minister heeft toege zegd, dc verantwoordelijke personen tc bestraf fen. De Koning onderbreekt zijn reis. Be 1 gra do2 9 Mei. (V. D.) De Koning heeft heden zijn reis door Zuid-Siavië afgebro ken cn is te Belgrado aangekomen. Hedenmid dag is de minister-president, in gezelschap van den minister van buitenlondsche zaken bij den koning geweest. Een krachtige nota van Italië. Boedapest, 29 Mei. De ochtendbladen vernemen uit Belgrado inzake den op Pinkster- Zondag gedanen stap van den Italiaanschen gezant bij den Zuid-Slavischen minister van Biritenlandsche Zaken, dat de overhandigde nota, betreffende de anti-Italioonsche betoo gingen, in zeer krachtigen toon is gesteld. De afdeelingschef van het departement van buitenlondsche zaken, die bij afwezigheid van den minister van buitenlondsche zaken den ge zant ontving, betuigde zonder verwijl het leed wezen van de Zuidslavische regeering over dc incidenten, doch wees er tevens op, dat de betoogingen door anti-Zuidslovische demon straties waren geprovoceerd en dat de regee ring van Belgrado het haar plicht achtte om de Italiaansche regcering to verzoeken zorg er voor te dragen, dot dergelijke incidenten zich niet meer zouden voor doen. Demonstraties in Italiaansche ste den tegen Zirid-SIavic. Rome, 28 Mei. Tn verscheidene Italiaan sche steden, cn in het bijzonder te Venetië, hebben betoogingen plaats gehad, om te pro testeeren tegen dc incidenten door de Zuid- Slaven verwekt. In Rome begaven zich omstreeks 1500 stu denten in optocht naar het - Paleis Borghese, waar de Zuid-Slavische legatie is gevestigd, doch daar gekomen, konden zij niet verder doordringen, omdat de toegang door sterke troepencordons was afgezet. In Milaan, waar dc studenten het Zuid-Sla vische consulaat trachtten te bestormen, wer den twee politic-agenten licht gewond. Een nieuwe Italiaansche gezant tc Belgrado. Men meldt ons nader uit Weenen: Volgens dc Neue Freie Presse heeft Italië aan de Zuid- Slavische regeenng instemming gevraagd met de benoeming tot gezant te Belgrado van Gal- li, tegenwoordig gezant te Lissabon. Bodiero, die op het oogenblik gezant in Belgrado is, zal Zuid-Slavië nog voor de aankomst van Galh verlaten. Londen ongerust. Lonnde 2 9 Mei. (V. D.) De anti-Italiaan- scho protesten te Belgrado hebben te Londen groote ongerustheid verwekt. In verband met de Italiaansch-Turksche onderhandelingen wordt hieraan buitengewoon groote beteekenis gehecht. De Oostcnrijksche pers over do gebeurtenissen tusschen Italië cn Zuid-Slavië. De Neue Frcie Press»? meent, dat de gebeur tenissen tusschen Zuid-Slavië en Italië bewij zen, dat verdragen nutteloos zijn als de volken elkaar slecht gezind zijn. De Balkon verkeert weer ernstig in gevaar. De Stunde vergelijkt Rome met het mo narchistische Potsdam, Mussolini met keizer Wilhelm, die steeds met het getrokken zwaard schermde. BRIEVEN VAN LORD SALISBUR7 GESTOLEN. Bij een inbraak te Hatfield ten huize van Pritchard, den secretaris van, den tegenwoor- digen markies van Salisbury, is een leeren koffertje gestolen, dat brieven bevatte, die de beroemde Lord Salisbury, die drie-maal eer- ste-minister is geweest, veertig jaar geleden geschreven had. DE DUITSCHE REGEERINGSCRISiS. Sociaal-democraten en Centrum vergaderen op dcnzelfdcn dag. Ber 1 ij n, 2 9 Mei. (H. N.) Dc socialistische partij van Duitschland heeft het partijbestuur tegen 6 Juni te Keulen bijeen geroepen. Het partijbestuur van het centrum zal op dicnzelf- don dag te Berlijn vergaderen. Bij deze gele genheid zal definitief een beslissing inzake dc vorming van het nieuwe kobmel Avordcn geno men ROODVONK. Do verwekker ontdekt Berlijn, 2 9 M e i. (H. N.) Uit Kiew wordt gemeld, dot de Russische vrouwelijke arts Tsjernowa den verwekker van het roodvonk heeft ontdekt. Zij zal over deze ontdekking nadere mcdedeelingen doen op het interna tionale congres voor roodvonk-onderzoek, dat II Juni te Koningsbergen zal beginnen, KROMMENIE BREED 183 c.M. PER METER BREED 200 c.M. PER METER 3.S0 Groote voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langestraat 63 tcfrenoverde Krommestr Tel. 88. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. SAMENZWEERDERS. Dc verboden Wiking-bond. Dc politie te Kiel heeft in een huis in de Gerhardstraat vijf personen gearresteerd, die er geheime bijeenkomsten hielden Een der aan gehoudenen is de student Kobclinsky, een der fanatiekste aanhangers van kapitein Ehrhardt. De politie meent dat er pionnen beraamd A\'3ren om den verboden Wiking-bond Aveèr in het leven te roepen. ERNSTIG AUTO-ONGELUK BIJ SALA. Botsing rnct een trein. Stockholm, 23 Mei. Nabij Sala is een dichtbezette auto op een spoorwegoverweg met ten in volle snelheid rijdenden personentrein in botsing gekomen. De auto, die door de locomotief tweehonderd meter Averd meegeslin- gerd, werd geheel vernield. Twee personen werden op slag gedood, twee anderen overle den kort na hun opneming in het ziekenhuis, terwijl een vijfde persoon levensgevaarlijk en twee andere personen licht werden geAvond. IRAKSCHE ROOVERBENDE. Van uit de lucht gebombardeerd. Britsche vliegtuigen hebben een bende roo vers met bommen bestookt, die de moerassige districten van Midden-Irak onveilig maakten. Eerst was er een vliegtuig heengevlogen dat een ultimatum aan Gadhban Chaium, den roo- verhoofdman, had laten \*allen, Avaarin hij gc- waarschuAvd werd dat hij zijn rooftochten moest opgeven. Toen hij hierop geen acht sloeg, Averden de krijgsverrichtingen begonnen. Bij het luchtbombardement zijn een aantal roovers gedood. Later heeft men Gadhban's zwaard gevon den en daarom gelooft men dat hij zichzelf ge dood of anders ernstig geAvond heeft. EEN AANVAL OP MANZANILLO. Blijkens een bericht uit Mexico (stad) heb ben 800 opstandelingen een aanval gedaan op Manzanillo. Men A'crmoedt, dat zij daarmee voor hadden deze havenstad in hun bezit te krijgen en zoodoende een toegangspoort ie verwerven voor de Avapenen, die zij voor het voeren van den burgeroorlog noodig hebben. Manzanillo is een van dc oudste steden aan de westkusthet heeft een prachtige haven, die de gebieden van Guadalajara en Jalisco be dient. De toeleg is echter niet gelukt. Er kwamen regeeringstroepen opdagen uit Colimo, die de stad thans verdedigen en het tevoren slechts zwakke garnizoen versterkten. Een oorlogsvaartuig van de regeering, de Progresso, hielp ook nog mee door de opstan delingen te beschieten. Het is een raak treffen geweestde ver jaagde opstandelingen Heten 82 dooden op het terrein van den strijd. De verliezen der regee ringstroepen aan dooden bedroegen 29 man. Terwijl het vechten om het bezit van Man zanillo aan den gong avqs, deden de opstande lingen nog een pogmg om de aandacht at ie leiden door een aanval op Colimamaar dit leverde niets op. De hier vermelde gevechten vonden plaats op Vrijdag. Omtrent de verliezen kan nog Avorden meegedeeld, dat de opstandelingen be halve de dooden nog 75 gewonden hadden er waren 28 man gewonde regceringssoldaten. HET INTERNATIONAAL ARBEIDSBUREAU EN DE CONVENTIE VAN WASHINGTON Genève, 29 Mei. (V. D.) De bestuurs raad van het internationaal arbeidsbureau te Genèvc heeft een Engelsch voorstel om de conventie van Washington, nog voor deze af loopt, te herzien- met 12 tegen II stemmen verworpen» EEN NOTA VAN JAPAN AAN DEN VOLKENBOND TREKT AMERIKA ZICH TERUG? Genèvc, 29 Mei. Naar aanleiding* van dc beschuldigingen, die in verband met dc in cidenten van Tsinanfoe tegen de Japansche regeering* te berde zijn gebracht, heeft laatst genoemde heden door haar permanenten ver tegenwoordiger bij den Volkenbond, Adatsji, aan den secretaris-generaal oen nota doen overhandigen. Beoogd wordt uitsluitend het verstrekken eener uiteenzetting aangaande het standpunt der regeering van Japan, zonder dat dc Volkcnbondsraad dit behoeft tc beschou wen nis ccn démarche. Dc Japansche regeering verklaart in dc no ta, dat het zenden van troepen uitsluitend de bescherming van leven en eigendommen van Japansche onderdanen ten doel heeft en dat volstrekt niet het voornemen wordt gekoes terd in de militaire operatics te interveniee- ren Zoodra hun aanwezigheid niet meer Avordt vereischt, zullen de troepen teruggetrokken worden. De nota is onmiddellijk door het secretariaat- generaal ter kennis der overige leden van den Volkenbonsraad gebracht. Japan duldt geen zcege.vecht ïn den golf von Tsjili. Berlijn, 2 9 Mei. (H.N.) 'Uit Tokio wordt aan de Voss. Ztg. gemeld, dot de vertegen woordiger van Japan aan dc regecringen van Noord- en Zuid-China heeft meegedeeld, dot Jupan geen zeegevecht in den golf van Tsjili kon dulden. Successen van dc Noordelijken Londen, 2 9 Mei. (H.N. Draadloos). Te legrammen uit China wekken den indruk, dat zich een hevig gevecht ontwikkelt langs <^e lijn Paoting-Hokien en Tsangtou, welke lijn onge veer 70 mijlen ten Zuiden van de lijn Pewing- Tientsin ligt. De Noordelijken doen, naar ge meld wordt, een tegenaanval zoowel op den Peking-Tankau- als op den Ticntsin-Hankau- spoorAveg en beweren, dat zij op het eerste front successen op dc Shansitroepen en op het tweede front op de cavalerie van Feng Yoc Hsiong hebben behaald. Naar gemeld Avordt, ontvangen Feng, en Tsjang Kai Tsjck verster kingen. Dc troepen in het betrokken gebied worden op ea\ half millioen mar» geraamd. Trekt Amerika zich terug? Peking, 29 Mei. (V.D.) De Amcrikaan- sche gezant heeft aan de regeering' van Pe king de mcdcdeeling gedaan, dat Amerika zijn troepen uit China zal terugtrekken. Einde Juni zal een aanvang worden gemaakt met dc te rugtrekking der Amerikaansche troepen, wel ke reeds einde Juli voltooid zal zijn. Deze stop wordt hier aldus verklaard, dot Amerika niet kan meegaan met het optreden van Ja pan tegen China. Verder wordt nog gemeld, dat de Russische divisie van generaal Semjonoff, Avclke voor het grootste gedeelte uit vroegere Russische offi cieren bestaat, naar het Pcking-Hankou-front is vertrokken, teneinde Tsjang-Tso-Lin bij den beslissender» slag haar steun tc verleenen. OVERSTROOMINGEN IN CANADA. Het water wast nog steeds. Quebec ,29 Mei. Uit Chicoutimi Avordt gemeld, dat tengevolge van het stijgen van het water in het meer St. Jean in het N.O. van de provincie Quebec, veroorzaakt door het was sen der in dit meer uitkomende rivieren, groo te gebieden zijn overstroomd. Talrijke dorpen stoan onder water, vele farmers moesten in allerijl hun woningen ontruimen. Tot dusver wordt geen melding gemaakt van slachtoffers. Het verkeer is gestoord. Het Avatcr stijgt nog steeds. DE FOSGEENRAMP TE HAMBURG. Er warden nog steeds nieuwe zieken* opgenomen. Hamburg, 29 Mei. Gedurende de Pink sterdagen zijn in Harburg en Wilhelmsburg op nieuw een aantal personen Avegcns verschijn selen van vergiftiging in dc ziekenhuizen op genomen. Het betreft hier gevallen van niet al te ern- stigen aard. VLOOTCREDIET GEWEIGERD. Washington, 29 M e S. (V. D.). Het Representantenhuis te Washington heeft heden geweigerd het crediet van 14,3 millioen dollar voor de modemisccring van de pantserkrui sers „Pennsylvania" en „Arizona" goed tc keu- 1NTERN. ARBEIDSCONFERENTIE. Vandaag bijeen. Genève, 29 M e Morgen wordt de in ternationale arbeidsconfcrentie geopend. Deze conferentie zal vermoedelijk Avordcn gepresi deerd door een Zuid-Amerikaan, en Avel door den chef van dc Argentijnsche delegatie Soavedra Lamas. INTERNATIONAAL POL1TIECONGRES TE DEAUVILLE. Parijs, 2 9 Mei. (V. D.) Te Deauville is heden het Internationale; politiecongres bijeen- HET WEER VAN MORGEN. Hr"-"t(» Barometerstand: 779.0 San Mayers Laagste Barometerstand: 761.5 l! Pa rij.-». Ve Avachting tot den avond van 31 IV) ei. Zxtakkc tot matige Noord-Oos telijke tot Oostelijke Avind, half tot zwaar bewolkt, droog weer, iets warmer. KROMMESTR. 4—6—8, Tel. 341 LANGESTR. 52. Tel. 529. DE NIEUWSTE DESSINS GROOTE SORTEERING XJ gekomen^ EEN VEEMMOORD? In het Kaisergebirgc in Tirol hebben enkel* dagen geleden toeristen het geheel ontkleed* lijk van een jonge man gevonden. Uit een on derzoek, dat de Berlijnschc politie in verband met deze zaak heeft ingesteld, is gebleken dat de vermoorde de I9-jarige student Neumann ui» Rostock was. Dc vermoorde hud eerst ta Berlijn gestudeerd, maar avqs onlangs naar München verhuisd, waor hij deel uitmaakte van een geheime politieke orgunisatie. Enkelen tijd geleden ondernam hij met ecnige zijner mede-» leden een tocht naor het Kaiscrgcbirge. Van dit uitstapje is hij niet teruggekeerd. Zijn begc- leiders hudden de politic ook niet in kennis gei steld van zijn verdwijnen. Men meent hier nu, dat Neumann het slachtoffer van een \'ccm* moord is geworden. HET BELGISCH KROONPRINSELIJK ECHTPAAR. Onder de groote geesdrift van duizenden! kijklustigen deden kroonprins Leopold en prin ses Astrid, na dit eerst reeds te Luik cn Ant werpen te hebben gedaan, hun blijde intrede» te Gent. Ten stadhuize werden zij, zoo meldt do N. R. Ct., verwelkomd door hucgcmces'r* Vandeistegen, op wiens Vlaamsche toespraak prins Leopold in het Nederlandsch antwoordde, zijn beste Avcnschcn uitend voor dén voorspoed van dc stad, haar nijverheid en ook haar haven, welke voortdurend groeit. Haar uitweg langs Terneuzen, zcide hij, Avaarborgt de ontwikke ling van een scheepvaartverkeer, dat toeneemt met den dag. Later heeft het kroonprinselijk paar ook een bezoek gebracht aan de Sint Baafskerk met haar kunstschatten en aan het provinciaal regeeringsgebouw, waar mevrotnv Do Kerckhove de Dentergem, echtgenootc a'aiv den gouverneur der provincie, een Franscho toespraak hield en het prinselijke paar, als ge schenk van een provinciaal damescomité, een tafelkleed voor 150 personen en een toiletspie gel aanbood. Bij het bezoek aan het nieuwe museum vatl oudheden in de oude abdij werd den prins c-n de prinses een zilveren miniatuur, deze abdij voorstellend, aangeboden. Hoewel er strenge orde-maatregelen Avoren getrofgen en er een sterke politie- en gendar- meriemacht op de been wos, waagden eenige Vlamingen toch bij den doortocht van den prinselijken stoet vóór amnestie tc betoogt n. Dit gebeurde onder meer aan dc Sint Baafs kerk, waar een groep Vlaamsche nationalisten en gewezen frontsoldaten stond en een persoon, werd gearresteerd, later aan het provinciaal regeeringsgebouw en bij het zuidstation. In het geheel werden echter slechts drie arrestaties gehandhaafd. SCHAKEN. Amersfoort contra Baarn cn Soest. In de princesse Room wordt morgenavond een vriendschappelijkcn schaakAvedstrijd gehou den tusschen twee combinaties vertegenwoor digd door Amersfoortsche schakers en scha-» kers uit Baarn en Soest Gespeeld wordt aan t\vi:»»ig borden. Voor belangstellenden bestaat goqlegenheid de'ie massakamp te volgen. TEGEN EEN ELECTRISCHEN KABEL OPGEVLOGEN. De Australische \diegerluitenant Wells ïs, terwijl hij met een snelheid van 240 K.M. het uur te Essendon aan den luchtderby-Avcd- strijd in Victoria deelnam, met zijn toestel te gen een kabel met hooge spanning opgevlo gen. De kabel sneed de twee vleugels van het vielgtuig af, daarop vloog dit in brand en plofte neer. Bij het vollen deed het toestel nog een buiteling over den kop. De bracht er het leven af, maar hij kreeg ccn leelijke wond aan het voorhoofd. Men vTeest dat hij aan een oog, misschien we] aan twee, blind zal worden. VLIEGTUIG VERONGELUKT. Londen, 29 Mei. Duizenden vacantia- gangers zijn er vanmiddag getuige van geweest dat vóór Weymouth een vliegtuig verongelukt is, waarbij de bestuurder gedood cn de mecania ciërt awaev gewond jsl

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1