B. NIEWEG DE EEMLANDEU linoleum! Luxe Glaswerk en Drinkse<viezen uit de Glasfabiiek „Leetdam" Maandag 4 Juni 1928 26e Jaargang No. 28a TSJANG TSO LIN VERLAAT PEKING Een „Keitje" in 't Dagblad, Een baken in zee, Ze brengen de uitkomst En stellen tevree. ■IlllilllllUlIiii Zuiver Wo;len Mouseiine Randstol! Firma M. A. Ramselaarl LUCHTVAART AMERSFOORBCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS i maandeD voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75, per 1week (me» gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Biooeoiaod franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DICECTEUR - UITG EVER! J.VALKHOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN Vim 1-4 "a*1'gcwiidum»*, elke regel meer f 0.25. Ltefdadlgheids-adverteotlCs voor <fe helft van deD prijs. Kleine Advertentlên fcKEIT|ES" bu vooruitbetaling »—5 regels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* HIJ RICHT EEN MANIFEST TOT DE BEVOLKING. „MIJN GEWETEN IS ZUIVER" DE BESCHERMING DER GEZANTSCHAPSWIJK Peking, 2 Juni. (Tsjang Tso Lin heeft de stad verlaten Een manifest van Isjang Tso Lin. Peking, 2 Juni. Tsjang Tso Lin heeft pei dringend telegram een boodschap dooi het land verspreid, waarin hij zegt, dat hij, met het oog op het lijdon der bevolking tenge volge van den oorlog dc militaire op-.raties niet kan voortzetten, weshalve hij gereed staat Peking met zijn troepen te ontruimen Hij verklaart, dat China niet zai ten ondcu gaan tengevolge van zijn optreden. Zou het bolsjewistische gevaar, dat hij onderdrukte, herleven, dan is hij dauraan onschaldtg Zijn geweten is zuiver voor de wereld en dc toe*- komstigc geslachten. Een nederluag voor dc Noordelijken. Peking, 2 Juni. Gemeld wo-rdt, dat zware gevechten tusschcn de Ncorde'ij-'en en de troepen uit Sjansi in de buurt van Leoeliho de nederlaag tengevolge hebben gehad voor de Noordelijken, die 4000 man r.an dooden en gewonden verloren. De terugtocht. De Neder- landsche gezant dankt den maarschalk voor dc aan dc vreemdelingen verleende be scherming. De Britsche radiodienst meldt, dat Tsjang Tso Lin de generaals Jang Joe Tu.g en Tsjang Ilse Liang, twee zijner opperbevelheb bers, naar het front heeft gezonden om een ordelijke terugtocht te verzekeren en. indien de druk der Zuidelijken te sterk wordt, in de achterhoede verdedigend op te tred?n, wnai- schijniijk aan het front bij Lioeiiho, 50 mijlen ten Z van de hoofdstad. De Noordelijken zijn naar verluidt overal met de ontruiming begonnen, behalve te Tsangtsjau. Een commissie van oudere staatslieden, o.w twee oud-premiers, onder leiding van Wnng S}i Tsjen, is gevormd voor de handhaving der orde en openbare veiligheid gedurende het in terregnum. Op verzoek van Tsjang Tso Lin brachten de hoofden der buifenlandsche missies hem gis teren een bezoek. Hij bood zijn verontschul digingen aan voor eventueele tekort'Onmgen in zijn bestuur, maar vet klaarde, dat hij steeds zijn best had gedaan om de veiligheid van het leven en de bezittingen det buiten landers te verzekeren en dit zou blijven deen Hoe de toestond zich ook zou on'wikkelen, Peking en Tientsin zouden niet in de ooTiog«> zóne komen te liggen. De Nederl. gezant. Oudendijk, die de deken is van het diplomatieke corps te Peking, dankte den maarschalk voor de gedurende zijn be stuut aan de vreemd el ingen verleende be- scherming. De bezetting von Peking dooi de Zuidelijken. Tokio, 2 Juni. De nationalistische gene raals deelen gezamenlijk mede, dat zij een comité hebben belast met de taak, gedurende de overgangsperiode den vrede te doen eer biedigen. Aan de troepen zal niet worden toe gestaan de hoofdstad binnen te trekken alvo rens er een zekere tijd is verloopen. Peking, 3 Juni. Met Tsjang Tso Lin zijn ook zijn lijfgarden en het kabinet, op twee ministers na, in drie treinen naar Moekden vertrokken. De treinen waren volgeladen met de meest uiteenloorcndc artikelen, zooals af fuiten en papegaaien, machinegeweren en huishcudgerei. De ontruiming van Peking heeft in volmaakte orde plaats, doch de trein uit Tientsin kwam gisteren 28 uur te laat aan, terwijl er heden geen enkele trein naar Tientsin is vertrokken, daar alle wagons wor den opgeëischt voor het vervoer van militai ren. Peking is dus geïsoleerd, doch de bevol king blijft opgewekt en onbevreesd. De troepen van Feng zijn, naar gemeld wordt, te Pautingfoe aangekomen, terwijl de meest vooruitgeschoven troepen van het Sjansf- leger zich te Jitsjau bevinden. De achterhoede van het leger der noordelijken is n-og te Lioe- liho, terwijl de hoofclmaoht geconcentreerd is te Tsjangsintien. Van dit pu.r.t af zullen zij terugtrekken zonder Peking aan te doen. Japan voldaan. Uit Tokio wordt gemeld, dat de Japansche regeoring voldaan is over het feit, dat Tsjang Tso Lin uit Peking is vertrokken,, zonder dat gevechten hebben plaats gehad en dat de na tionalisten geen plan hebben hem te achter volgen. Japan is daardoor bevrijd van dc noodzakelijkheid als pclitie-agent in Mandsjoe- rije op te treden. Peking verwisselt zondei bloedige gevechten van regeering en de bui tenlanders zijn blijkbaar veilig, terwijl de na tionalisten hun onmiddellijk doel hebben be reikt. Wie is de machthebber op 't oogenblik Wat doen de mogendheden Feng is, zoo schrijft het N. v, d. D., op her oogenblik dc werkelijke machthebber, doch men gelooft, dat hij met zijn legers te Pau tingfoe zal blijven. Het wordt mogelijk ged acht, dat een regeoring zal worden gevormd, bestaande uit afgevaardigden van de ver- verschillende deel en van China en waarin Jang Joc-ting, die vriendschappelijke betrekkingen onderhoudt met de nationalisten, waarschijn lijk Mandsjoerije zal vertegenwoordigen. In dien zulk een regeoring tot stand komt, zullen de mogendheden binnenkort de kwestie dot erkenning weder moeten ovei wegen. Hocw» een erkenning niet lichtvaardig mog plaats hebben, is men in oflicieele Japansche kringen van mcening, dot ook niet te long mag worden gewacht. De mogendheden, die eenstemmig over een zoodanige erkenning moeten beslis sen, zullen spoedig kunnen beoordeelen, of de nieuwe regeering deze waardig is Een log'sch gevolg van de erkenning zal zijn een hex/ar- ting van de douane-conferentie en de hervat ting der verdragen, waarna de ontbinding .an de benden gewapende koelies, die in den loop van den burgeroorlog zijn ontstaan, noodza kelijk wordt Geen der Japansche staatslieden gelooft, dat de moeilijkheden in China nu voorbij zijn, doch men is van meening, dat thans gehoopt inug worden, dat een keerpunt is bereikt. De berichten uit Tsinanfoe zijn bevredigend De kinderen der Japanners gaan weer naor school en de winkels zijn weer geopend. In dc geheelc stad is het kalm. Tsjang-Tso-Lin wil in de herfst weer terugkeercnl Peking, 2 Juni. (V. D.) In een dagordei aan het noordelijke leger heeft maarschalk Tsjang-Tso-Lin de ontruiming van Peking ge motiveerd met de medcdeeling, dat hij een be slissende slag met de Zuidelijke troepen wil be ginnen, waarvan de uitslag hem in stoat moet stellen in den herfst weder zijn intocht in Pe king tc houden. Generaal Feng heeft tegenover een Japansch officier verklaard, dat hij Japan niet vijandig gezind is, maar dat hij slechts de eenheid van China, desnoods niet geweld, wil bereiken. Generaal Borodin heeft bij hem geen invloed van betcekenis. KROMMENIE I BREED 183 c.M PER METER BREED 2011 c.M. PER METER 3.SC Groote voorraad. FORTL1ANN HEHENKAMP Lar.gcstraat G3 tegenover de Krommestr Tel. 88. voorheen Langcstraat. BERGSTRAAT 13. TEL 462. Ontwerpen DE BAZEL, DE LORM, COPIER, enz. De witte vlug boven Peking. Tokio, 2 Juni. (V. D.) Uit Peking wordt gemeld, dat sedert Zaterdagmorgen de witte vlag boven Peking waait. Nog slechts weinig Chinecsche troepennfdeelingen 'iggen in Pe king. Deze schijnen geneigd te zijn bij den intocht van de Zuidelijke troepen over te loo- pen naar Tsjang-Kai-sjek. Maandag wordt de ir.tocht van de Zuidelijken verwacht. Behalve de Japanners zijn allo andere vreemdelingen in dc hoofdstad gebleven. Tsjang-Tso-Lin heeft afstand gedaan van zijn waardigheid van dictator ten gunste van den voormaligen president, Toean-Tsji-joe, die geheel onder Japanschen invloed staat. Van dezen wordt verteld, dat hij indertijd van Ja pan 50.000.000 heeft ontvangen voor het voeren "van een vriendschappelijke politiek tegenover Japan. De minister-president vlucht naar Japan. Peking, 2 Juni (V. D.) Minister-presi dent Pan-Foe is vergezeld door zijn secretaris en zijn gezin naar Japan gevlucht. De overige leden van het kabinet hebben Peking eveneens verlaten. De gczantschopswijk is veilig en beschermd. Londen, 2 Juni. Dc pas uit China terug gekeerde bijzondere correspondent van de Daily Telegraph acht het niet onmogc'ijk dat, gelijk in 1000, de buitenlandsche gezantschap pen te Peking bij te venvachten groote veran deringen belegerd zouden worden. Hij brschrif; daarom, hoe deze gebouwen er wat de ver dediging betreft voorstaan, en zegt, dat het gehecle complex door een van schietgaten voorzienen muur omgeven is, die het gehee' het aspect van een middelecuwsch kasteel geeft. De muur is 4 M. hoog. Ook ieder ge zantschap afzonderlijk is door een muur om geven. Japan heeft een paar stukken veldge schut, maar verder is geen artillerie beschik - bcar. Toch is het complex, behalve van drie mnanden voorraad, van voldoende verdedi gingsmiddelen voorzien. Dertig jaar geleden kwamen de Chinecsche huizen tot vink bij den muur, nu zijn die alle neergehaald en staat het complex dus in een vrij gebied van 200 voet, zoodat het garnizoen niet meer als toen van de belendende huizen uit beschoten kan wor den. Slechts één groot gebouw staat buiten den muur, n.l. het Fransche hotel te Peking. Daar het terras van dit terrein een onschatbare ob servatiepost over heel Peking is ?n van het dak van dit hotel af aan het gebouwencom plex van de legutie onberekenbare schade toege bracht kan worden, moet men alles doen om ook het hotel in handen te houden. Zonder dat zou de verdediging zeer bedenkelijk kun nen worden. Dat zal zij in ieder geval worden wanneer men er kanonnen tegen richt. Behalve echter in geval van een belegering met artil lerie, behoeft men voor het lot van de legatie piet bevreesd te zijn. DE WALEN ONTEVREDEN. Het wetsontwerp inzake het gebruik der talen in het leger anti-nationaal. Brussel, 2 Juni. (H. N.) De nationale /ereeniging der Walen heeft een oproep ge publiceerd, waarin verklaard wordt, dat hel wetsontwerp tot regeling van het gebruik der talen in het Belgische leger anti-nationaal en een gevaar voor België is. Mocht de wet door de Kamer worden aangenomen, dan wil de ver- eeniging de stichting van den Waalschen vrij staat overwegen. HET SJACKT7-JROCES. Bezwarende verklaringen. B e r 1 ij n, 2 Juni. (H. N.) Uit Moskou wordt bericht, dat Buschkin in het proces te gen de Duitsche ingenieurs belastende verkla ringen heeft afgelegd. De Duitsche ingenieurs Meyer en Otto verklaren echter, dat alles wat Baschkin over hun werkzaamheid verklaarde, uit den duim is gezogen. De rechtbank besloot de verklaringen van Boschkin in het Duitsch te laten vertalen. DE COMMUNIS:,0 C- ACTIE. Wat de detectives van Scotland Yard ontdekten. Londen, 2 Juni. De lobby-correspondent van de Evening Standard heeft, zoo meldt het Hbld., in het landhuis van minister Sir William Joynson Hicks een onderhoud met den minister gehad, waarin deze heeft meegedeeld, dat hij al sedert maanden de overtuiging nad, dat de communistische partij er\ natuurlijk ook de nationale minderheidspurtij, die daaruit was ontstaan, op andere wijze aan geld kwamen dan door de lidmaatschapsbijdragen. Detecti ves van Scotland Yard wisten door verbazend knap werk zijn vermoeden te bevestigen maar zij misten nog eenigei schakels; deze zijn nu gevonden en van een groot deel der gelden is dc bron van herkomst thans verklaard. Joynson Hicks is thans bezig de bundels po pieren, die betreffende de communistische ac tie in Engeland zijn bijeengebracht, te bestu- deeren. KATHOLIEKEN EN FASCISTEN. De fascistische studenten treden aanmatigend op. Sedert Zoterdag zijn er ernstige conf'icten gerezen aan de Romeinsche Universiteit tus- schen de studenten, ingeschreven bij de Fede ratie van Katholieke Studeerenden en de 'eden van den Foscistischen Studentenbond. De fascisten eischen, dat de Katholieke bond, als „anti-patriottisch en anti-fascistisch', ontbon den zal worden. Zij rukken hun medescholie ren de insignes van de borst en molesteeren hen zelfs in de straten. Gedurende drie dagen is het zelfs den Katholieken studenten vrijwel onmogelijk dc universiteit te bezoeken, daar zij met gehoon worden ontvangen en niet zelden op stokslagen onthaald. De „Osservotore Ro mano" wijst er op, dat de autoriteiten hieraan een einde dienen te maken. Tot nu toe echter wordt er van overheidswege niets gedaan tegen de fascisten; wel worden de katholieke studenten onder politicgeleide naar huis ge bracht. GEHEIMZINNIGE BRANDSTICHTERS. Twaalf personen gearresteerd, leden van de plaatselijke brandweer! B e r 1 ij n, 2 Juni. Sinds geruimen tijd oefenden in den Lnusitz, vooral ten Noorden van den straatweg Bautzen-Görütz, geheimzin nige brandstichters hun bedrijf uit. Steeds weer werd de bevolking verontrust door nachtelijke branden, welke herhaaldelijk geheele boeren hofsteden vernielden. In weerwil van het feit, dat hooge belooningen waren uitgeloofd, bleef elk onderzoek vergeefsch, totdat thans de ver rassende arrestatie von twaalf personen licht in dc zaak verspreidde. Bijna alle gearresteer den waren, aldus de „Lokal Anzeiger", leden van de plaatselijke brandweer. Van de 56 ge vallen van brandstichting hebben zij er reeds 21 bekend. In sommige gevallen zijn de schul digen door de landeigenaars zelf, die zich de verzekeringssom wilden verschaffen, met het in brand steken van gebouwen, welke vernieu wing behoefden, belast. Om dezelfde redenen werden ook „Gefalligkeits"-branden gesticht! ITALIË VOLDAAN DE NOTA VAN ZUID-SLAVIE MAAKT IN ITALIË EEN BEVREDIGENDE INDRUK VEERTIG BETOOGERS VEROORDEELD Belgrado, 2 Juni. Volgens de bladen heeft de Zuid-Slavische regeering op de Iiuli- nansche nota in zake de gebeurtenissen te >ebenico en Belgrado geantwoord, dat zij de incidenten betreurt. In het antwoord wordt verklaard, dat de autoriteiten verrast waren door dc snelheid, waarmede do betoogingen in omvang toenamen. Deze betoogingen waren uitgelokt door die te Zara, welker betcekenis cveredreven was. Niettemin hebben dc Zuid- Slavische autoriteiten alle mogelijke maatre gelen genomen. Dc Itnlinansche onderdanen wier oezittingen beschadigd zijn, zullen hier voor vergoeding ontvangen. Tenslotte geeft de rcgcering uiting aan dc hoop, dat dc goede betrekkingen en de vriendschap tusschen bei de landen niet zullen worden verstoord. De veertig betoogers, die gearresteerd zijr na dc botsing tusschen de studenten en d< politi" te Belgrado, zijn veroordeeld tot vee- tien dogen gevangenisstraf. Rome, 2 Juni. De Romeinsche pers pu- DÜceert, volgens het N. v. d. D., met groote koppen de ncta van antwoord, die Zuid-Slaviè in verband met de jongste incidenten aan d<- Italioanschc regeering heeft gericht. In hut» commentaren leggen alle bloden er den nadruk op, dat het Itolioansche volk door den inhoud der nota bevredigd kan zijn. De „Tribuna" vestigt er de aandacht op, dat Italic in zijn eischen maat heeft weten tc hou den en dat het rekening heeft gehouden mei de moeilijkheden, waarin de Zuid-Slavischt regeering zich ten gevolge van de partijmo- noeuvres bevindt. De Itolioansche regeerinp had geen grooter bewijs von haar gemotigd- heid kunnen geven, meent het blad. Volgens de „Giornale d'Itolia" kan het inci dent als gesloten worden beschouwd, aangezien niet slechts Rome, doch ook Belgrado loyao.' opgetreden is. Dc communistisiche octic to BelgTado. Praag, I Juni. De leider van de politieke politie heeft, volgens de N. R. Ct. verklaard, dat de communistische elementen de stemming on der de geëxalteerde patriottische jeugd trach ten te gebruiken voor een stelselmatige actie tegen de algemeene rust en het particulier eigendom. De politie heeft betrouwbare in lichtingen, dat de communisten zullen trachten hun demonstraties zoo voak mogelijk tc her halen. Ze zal echter elke beweging met all* macht den kop indrukken. De getroffen moat- regelen, waaronder gisteren de bewaking van den notionolen schouwburg viel, waar de Fran sche opera een efscheidsvoorstelling gaf en waartoe geen onbevoegden werden toegelaten, hebben tengevolge gehad, dot de bctoogingen zijn uitgebleven. De politieke gevangenissen te Belgrado zijn thans vol. Nadat de politie talrijke betoogers gearresteerd hod, heeft zij een klopjacht gehouden on allen aangehouden, die geen papieren b'j zich hadden. Nieuwe demonstraties. Proteststaking von studen ten. Weenen, 2 Juni. (V. D.) Uit Loibach wordt gemeld, dat de studenten daar ter plaat se Vrijdagavond een demonstratie hebben ge- organ'seerd tegen het optreden van de politie te Belgrado en tegen de voorgenomen ratifi- fatie von het verdrag ven Ncttuno. Toen de politie do Universiteit wilde binnendringen, werd zij door de studenten met een bombarde* ment met steenen ontvangen. Heden, Zaterdag is oen proteststaking van de studenten voor drie dagen begonnen. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste Barometerstand: 758.4 Breslau. Laagste Barometerstand: 747.7 Stockholm. Verwachting tot den avond van 5 Juni. Zwakke tot matige veranderlijke, later toenemende Westelijke tot Noordelijke wind, meest zwaar be wolkt, waarschijnlijk regenbuien met kans op onweer vooral in het Zuiden. Koeler in het Noorden, in het Zuiden veel koeler. de nieuwste dessins, f 1.90 f 2.10 Krommestr. I Langestr. 521 4 8 Xcl 529 Tel. 341 DE BEWEGING DER AUTONOMISTEN. Het spionnoge-proces te Straatsburg. P a r ij s, 3 Juni. (V. D.) Het spionnage- ptoces tegen de autonomisten Baumann en Kohier werd gisteren beëindigd. Er zal a.s- Donderdag uitspraak worden gedaan. De officier van justitie hield een requisitoir waarin hij een lichte gevangenisstraf requi- rcerde met verbod om in het gebied tc ver blijven, althans voor Baumann en Kohier te gen Ley, die niet aanwezig was eischte hij de maximum-stroF overeenkomstig art. 3 van de spionnagewet. Volgens berichten hebben Baumann en Kohier zich documenten verschaft, over de nationale verdediging, echter zonder ze verder door te gevendit laatste zou Ley hebben gedaan. STAHLHELM-BETOOGINGEN TE HAMBURG. Drie zonen van den ex-kcizer on der de betoogers. B e r 1 ij n 2 Juni. Hamburg staat vandaag en morgen in het teeken van de Stahlhelm. Ruim 100 extra-treinen hebben een dikke hon derdduizend leden uit alle deelen des lands naar Hamburg gebracht, waar ze zullen dc- monstreeren. Evenals verleden jaar bij de Stahlhelm-de- monstraties in Berlijn beviinden zich onder de Stahlhelmlieden drie zonen van den ex-keizer, namelijk de prinsen Oskar, Eitel Friednch en August Wilhelm, evenals de oudste zoon van den kroonprins. Al deze prinsen van den bloe de zijn gewoon lid van de organisatie en mar- cheeren tusschen de andere Stahlhelmleden in het gelid mee. De rijksminister van Binnenlandsche Zaken Von Kcudell, de Duitsch-nationale leider graaf Westarp en een groot aantal Duitsch-nationale rijksdagleden maken, volgens het Hbld., de de monstratie als gast mee EEN NIEUWE OMKOOPINGSAFFAIRE IN SOVJET-RUSLAND. Verschillende arrestaties. K o f n o, 2 J u nn i. (V. D.) Uit Moskou wordt gemeld, dat de Gpoe te Rostof aan den Don eenige verantwoordelijke m edewerkers can financieelc instellingen heeft gearresteerd In totaal zijn drie medewerkers en 20 parti- cub'cre personen gearresteerd Uit het onder zoek van het instituut is gebleken, dat onge veer 60 pet. van de medewerkers omkoopings gelden ontvingen, en daarvan zelfs leefden. De omkoopingen loopen terug tot in de jaren 1924 en 1925. SCHEEPSRAMP IN SIBERIË. 60 passagiers verdronken. Riga, 3 Juni. Volgens een bericht uit Moskou is bij een botsing tusschen twee stoom schepen op den A moer nabij Chabarofsk een der schepen gezonken, tengevolge waarvan 60 passagiers zijn verdronken. De overlevenden verklaren, dat de botsing te wijten is aan dron kenschap der bemanning. PISCATOR EN DE FISCUS. Zijn faillissement afgewend? Sinds aanzienlijken tijd bevindt zich het Piscatortheoter te Berlijn in financicele moei lijkheden, die voornamelijk het gevolg zijn van den voorbarigen aankoop van het Lcssing- thcater en van de dure ensceneering voor de communistische propagandastukken, die Pis- cotoT pleegt te spelen Ook met zijn belastin gen is Piscator achterop geraakt en daarom heeft de fiscus dezer dagen het faillissement van zijn onderneming aangevraagd. Nadat Piscator er echter in geslaagd is, nieuwe geld schieters te vinden heeft een vergadering van crediteuren plaats gehad, waarin besloten werd te trachten het faillissement af te wenden Men wil den fiscus verzoeken, hiertoe mee te wer ken, wat waarschijnlijk wel zal gelukken. AURIOL OPVOLGER VAN BLUM. P a r ij s, 2 Juni. (V. D.) Tot voorzitter van de socialistische fractie in de Fransche Xamer is Vincent Auriol gekozen, die dus den bij de verkiezingen verslagen Léon Blum opvolgt. DE ROOVERIJ IN CHINA. Het lijk van den meegevoerden Japanschen luitenant. Londen, 2 Juni. (H. N.) Uit Toldo wordt gemeld, dat volgens een bericht in de bloden het lijk van den Japanschen luitenant Waka- bayaski is gevonden, die onlangs door Chinec sche roovers is meegevoerd. Het lijk werd bij de Jaloe gevonden en was verschrikkelijk ver minkt. De roovers maakten deel uit von een bende bandieten, die van Mardsjoerije uit een inval in het Ko^aansche gebied hebben ge daan. Bij dezen inval zijn tal van personeu ge dood of gewond. Na het gebeurde hebben de Japanners een bataljon naar de grens gebon den en de Chinecsche overheid den eisch ge steld om zorg te dragen voor de bevrijding van den weggevoerden officier. LONDEN KAïRACHL In 8 dagen heen en weer? Kapitein Barnard gaat volgende week in een Fokker-ééndekkcr van Londen naar Karachi en terug om de mogelijkheid van een snel postvervoer tusschen Londen en Indië te be wijzen. Volgens zijn berekeningen kan hij in 8 dagen in Londen terug zijn# waarb-'j hii dan zelfs neg vijf uur speling heeft voor een on voorzien kort oponthoud. De hertogin van Bedford, die reeds veel met kapitein Barnard gevlogen heeft, zal hem hoogstwaarschijnlijk op zijn recordproefvlucht vergezellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1