B. NIEWEG DÉ EEMLANDÉIi BUITENLAND. Goedkoopste adres voor Verfwaren Vensterglas. Behangselpapieren LINOLEUM 3S5 Karley Davidson Motor. Nic. Bovée, DE PORCELEYNE FLES. Een tijdje En „KEITJE" Zal allen Bevallen. ABONNEMENTSPRIJS per auodeo Amersfoort f 2.10. per maand 1 0.75. per PRIJS OER AOVERTENTIEN no 1 met «begrip v» een Oewflraoame*. Oinsdaa 5 Juni 192B 'Zbe Jaargang no. *at> DE VERWARRING IN CHINA A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23. Koopt nu een Agent voor Amersfoort en Omstr LAVENPELSTRAAT 9»-12. GEWELDIGE DORPSBRAND Vertegenwoordiger van de Oelftsche Aardewerkfabriek AUTO-ONGELUKKEN j Firma M. A. Ramselaarl DE NIEUWE RIJKSDAG AMEESFOORTSCH .DAGBLAD week (met gratis wickering eegeo ongelukken) 1 0.l7Vt» BtcioeaiaaO franco pet post per 3 maande* f L- Afzonderlijke eommer» f 0.05* POSTREKENING *7910 TELEFOON INTERC 515 OIQECT EUR UITG EVEQ.' J.VALKIiOff - elke regel oieer 10.25. Liefdadigheid* adverteotifc» w dé laclfr van den prfla. Kteioe Advertenrito .KEITIES" b# wiruitbetaliao 5 «tgrb 50 cent elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen I.— Bewijsnummer extra 005 BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL X* EEN AANSLAG OP DEN TREIN VAN TSJANG TSO LIN CHINA EN DE MOGENDHEDEN Peking, 4 Juni. (V. D.) Uit Moekden wordt gemeld, dat maarschalk Tsjong Tso Lin daar hedenmorgen is aangekomen. Tot nu toe lijn dc zuidelijke troepen nog niet te Peking georriveerd Een aanslag op den ticin van Tsjang Tso Lm. Londen, 4.Juni. (V. D) Uit Peking wordt gemeld, dat volgers medcdeelingcn van de Jnponsche militoire autoriteiten een bom aanslag is gepleegd cp de extra-treinen, dit naar Moekden reden. Een bom verwoestte een deT spoorwegbruggen op ongeveer dert g ki lometer afstond van Peking. Dc trem is ver ongelukt. Het schijnt echter, dat generaal Tsjang Tso Lin rich in een anderen tren be vond, doar hij reeds hedenmorgen vroeg tc Moekden is aangekomen. De bomaanslag op den trein van Tsjang Tso Lin geschiedde even buiten Moekden; de gC' arresteerde verdachten zijn op staanden voet ter dood gebracht. De trein van Tsjang Tso Lin reed door ondei «en viaduct, toen er twee bommen werden ge worpen, die den trein vernielden. Noar gemold wordt, zijn er ambtenaren te Moekden in hech tenis genomen. In Japanschc berichten wordt beweerd, dat dc bommen van sovjet-maaksel waren. Nader wordt uit Sjanghai belicht, dot een wagon werd verbrijzeld; vier andere rookten in brand De gewapende bewakers, die den trem vulden, openlijk tersterd het vuur. Tsjang Tso Lm werd licht aan het gelaat gewond. Hij begaf zich ijlings in een auto en reed daarin naar zijn hoofdkwartier te Moek- den. Uit Berlijn wordt d.d. 4 Juni nog aan de N R. Ct. gemeld: Over den aansla? op Tsjang Tso Lin wordt uit Peking nog het volgende aan de ossische Zeitung geseind: Dc maarschalk begaf rich Zaterdagnacht uit Peking naar Moekden. Kdrl voor de aankomst in deze stod werd bil een brug een aanslag op den trein gepleegd. Tsiang Tso Lm werd licht, twee hem vergezellende ministers zwaar ge- wond. Een oantsl verHncMe ner.onen werd pe- erresteerd en terstond ter dood gebracht. De salonwagen, waarin de rr">r<-'-M!< reisde, wrrd geheel vernield. Tsiang Tso Lin zette dc iels naHr Moekden per auto voort De brug waarvan dc bom gedooid werd, stond onnvddelliilt in vlammen. Viji wagens van den dicht b-zetten trein werden vernield. De plaats ven de ontolofiing bevindt zich op horten afstond van het centraal station te Moekden. waar een groote menigte en veie troepen storden. De lijfwacht van Tsjang Iso Lin, die zich eveneens in den trein bevond zou terstond van de machin ".cwero-n gebruik hebben gemaakt en dertig Chineczen hebben gedood. De Japonsche wacht op het stallen te Moek den vertrok onnvddelüjk naar de olaats van den aanslag. Ze had heel wat moeite de orde la herstellen. D t gelukte eerst, nadat twee Uu- neczen. die in het bezit van bommen werden gevonden, weren gefusi'leerd. Onder h"t puin van den vernielden trein lagen vele dooden. Het incident had een bijzondere beteekenis, doordat het geschi-dde oo een w'-nts. waar de Japanners de bescherming op zich hadden ge- nomen. Te Moekden docht de menigte eerst dat de Japanners Tsiang Tso Lin haddm willen doo- den. Ze nam daarop een dreigende houding te genover de Jopansche soldaten aan Toen Tsjang Tso Lin echter per auto in de stad aankwam, werd de orde en rust weder hersteld. De toestand is echter neg zeer gespannen. {Volgens dc Frankfurter Zeitung hebben cc doktoren, die Tsjang Tso Lin onderzochten, verklaard, dat zijn wonden niet ongevaarlijk fijn. Dit blad meldt ook, dat de Japanners met deelgenomen hebben oan het gevecht, dat zich bij de brug ontworpen, doch slechts de orde hersteld hebben. Het nieuwe bestuur in Peking. Londen, 4 Juni (V D.) Naar uit Shang hai gemold wotdt heeft genetaal Tsjang Kol Sick to Pautinfo met generaal Z'-n langdurig besprekingen gehad ove, de maatregelen, wel ke genomen moeten worden in verbond me het «mek van Tsjang Tso Lin. Zij besloten ,n Peking san Centralcn Politiokcn Raad m te stellen, onder voorzitterschap van genernn: ïen Na aflocp der besprekingen zond gene raal yen een vertegenwoordiger naar I ek.ng die met de autoiiteiten aldaar de vooiberei- dingen voor een ordelijken intocht der Zuide. lijhe troepen zal treffen. Vreugde fn het land over den vol van Peking. Londen 4 Juni. Uit Shanghai wordt gemeld, dat in geheel China groote vreugde hecrscht over het verlaten van Peking doo- Tsjang Tso Lin In leidende kringen van Zuid- Chbio verkeert men echter nog in twijfel ot generaal Feng, wiens voorhoede vandaag Pe king zal binnenrukken, wel te vertrouwen is en of Tsjarg Tso Lin niet nog plotsel ng tot een verrossenden tcgen-aoaval zal overgaan \oo' de komende dag-n is Peking van elk "'««1 ofgeneden De snelle opmersoh der Zuidelij ken naar Peking kan echier in alle Valmie ver- locpen. Twee minister van Tsjang Tso Lm bc winden zich nog in de hoofdstad. De overgave von Peking: zal door hen geregeld worden. De Minister van buitenlnndsche zaken staat tei beschikking van het Corps Diplomatiquede Minister van binnenlandsche zaken zorgt voor de overgave van het politiebestuur aan de Zuidelijke troepen. Generaal Tsjang Kai Shck von zijn kant heeft Generaal Ten belast met het overnemen van het poL'tiebcstuur van Pc king. De houding der mogendheden. Londen, 4 Juni. (H. N.) Te Londen neemt men tegenover het vraagstuk der er kenning van een nieuwe Chinecschc regeering een afwachtende houding can. Men wil eerst afwachten, in hoever het aan de nieuw te vor men regeering zol gelukken haar gezag te doen erkennen. De correspondent von de Ti mes te Shanghai meldt, dat volgens de opvat ting in Chincesche kringen aldaar het vertrek von Tsjong Tso Lin uit Peking een terugkeer tot de heerschappij der milittaire gouverneurs in Noordelijk China beteekent. Door de be richten van het officieele Chincesche nieuws agentschap, dat de generaals Yenshisjcn et. Feng hun bevelen van den opperbcvclhebbei Tsjang Koi Sjek ontvangen. Iaat niemand zich misleiden. Sedert de botsing met de Japanners te Tsinervfoe neemt Tsjang Kai Sjek geen dc-ei meer aan de militaire operoties. Feng is op het oogenblik de ecn:ge machthebber. Het is mogelijk dat een z,g. regeeringscommi6sre zal worden gevormd uit vertegenwoordigers van de verschillende deelen van China, doch een dergelijke rcgcering zol nog eerst door de mogendheden moeten worden erkend. Ondanks de politieke moeilijkheden heeft China, naar de bladen melden, do middelen beschikbaar gesteld, om de achterstallige contributie voor den volkenbond te voldoen. In Japan moet men volgens een bericht tri, Tokio van cp vatting zijn, dat de politieke moeilijkheden met het vertrek van Tsjang Tso Lin neg niet geëindigd zijn, hoewel er reeds teekenen zijn waar tc nomen, dat een tijd von rustiger ontwikkeling zal aanbreken. Dc Jo pansche regeering wil daarom ook niet, dot de door hoor verlangde verontschuldiging dei Zuid-Chineesche regecring wegens de inciden ten te Ts.'nanfoe een deemocdiging voor Zuid- China zal beteekenen. Japan zal er zich daar om mee tevreden stellen, indien Tsjang Kai Sjek officieel verontschuldigingen aanbiedt en de schuldigen uit den dienst ontsloot. Opstand in Oostelijk Mondsjoerijc. Londen, 4 Juni (H. N.). Volgens berich ten uit Tokio maakt men zich daar zeer be zorgd over den toestand in Oostelijk Mands- joei'ijc, waar het land langs de Koreaansche grens feitelijk zich in opstand bevindt. De J strafexpeditie, die naar aanleiding van de i vermoording van den door Chinecsche ban- deten weggevoerden Japanschen luitenant uitgezonden is en versterking van een afdee- ling artillerie heeft ontvangen, heeft bij de achtervolging van de bandieten verschillends dorpen cn enkele kleinere steden in brand geschoten. Rust te Peking. Londen, 4 Juni. (V. D.) No den aanslag op Tsjang Tso Lin hebben Japansche soldaten een tweetal aanvallers gedood, op wie bom men werden gevonden, alsook communistische geschriften. De toestand te Peking blijft kalm en thans zijn bijna alle noordelijke troepen ver trokken. Verwocht wordt, dat allen zich reeds einde dezer week ten ncorden van de liin Pe king-Tientsin zullen bevinden. Kalmte op het strijdtooneel. KROMMENIE BREED IS3 c.M PER METER BREED 200 c-M. PER METER 3.80 Groote voorraad. rORTMANN HEHENKA.MP Loujjestraat 63 tegenover do Kroinmcsfr TeL 68. Nu is ket dc tijd om motor tc rijden. 300 DAKLOOZE GEZINNEN Bij Baranowitr in Polen is een geheel dorp door brand verwoest105 huizen, schuren cn stallen werden een prooi der vlammen. Drie honderd gezinnen zijn dakloos. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 162 COMMISSARIS MISHANDELD AGENTEN. DOOR Afgezien van schermutselingeen te Lioehiho en m den bergpas ten N. van Hankau, wordt er geen enkel gevecht gemeld. Men meldt ech ter, dot dc troepen van Sjansi bevel gekregen hebben onmiddellijk op te rukken, opdat de troepen van Fengtien zich niet zouden kunnen terugtrekken zonder slag te leveren. Een groot aantal Noordelijke troepen trekken door Pe king, doch tot nog toe in volmaakte orde cn kalmte. Generaal Feng bereid over den vrede te onderhandelen, Tokio, 4 Juni. (V. D.) Maarschalk Feng heeft de Japonsche regeering de mededeeling doen toekomen, dat hij op noordelijk Mands- joerije geen aanspraken zol doen gelden; hij is bereid vredesonderhandelingen met Tsjang Tso Lm aan te knoopen. ROCKEFELLER LIJDT AAN BLOEDVERGIFTIGING. John D. Rockefel'er Sr. lijdt aan een lichten aanval von bloedvergiftiging in een urm. Het heet, dat er geen gevaar bij is, doch John R. is teeds 63 jaar. De kwetsuur aan den arm had hij opgeloopen bij het balspel. DE VERHOOGING DER DUJTSCHE SPOORWEGTARIEVEN. B e r 1 ij n, 4 Juni. (V. D.) Het rijkskabinet zal zich in de komende dogen opnieuw met het voorstel van de rijksspoorwegmaatschappij tot tariefsverhooging bezig houden Nu het ka binet het oorspronkelijke voorstel van deze maatschappij heeft verworpen, gaot het er nu om een compromis te vinden. Naor verluidt, is de gronds'ag vooi een dergelijk compromis reeds gevonden en mag men aannemen, dat het kabinet toch nog met de rijksspocrweg- meatschappij tot overeenstemming zal komen en nog gedurende deze week een besluit van die strekking zal nemen. Het compromis zal waarschijnlijk hierop neerkomen, dat de ta rieven voor goederenveryoer verhoogd worden, terwijl daarentegen het tarief voor personen vervoer onveranderd blijft. Dit zou natuurlijk eveneens beteekenen. dat van den overgang van een systeem met vier klassen naar eet» met slechts twee klassen, voorloopig geen sprake zal zijn. VERSCHEIDENE SLACHTOFFERS Zondagmiddag botste een auto uit Maagden burg, die cp weg was naar Schlagenthjn, tegen ren auto, welke uit Berlijn kwam. Von de in zittenden van den wagen uit Maagdenburg werd een dame doodelijk, de chaufeur en een undere inzittende zwaar gewond. De chauffeur van do auto uit Berlijn werd licht gewond. Op den straatweg van Hamburg naor Seg- berg verongelukte een auto met II inzittenden. Daarbij werden 9 personen zwaar gewond. Praag, 4 J u n i. (V. D.) De sneltrein Linz— Praag heeft heden bij een spoorwegovergang een met 14 personen bezette auto gegrepen. Vier hunner werden gedood, dc overigen zwaar gewond. MERKWAARDIGE VONDST. 79 geraamten van een prae- historisch ras. Londen, 4 Juni. (H. N.) Bij opgravin gen te Browning in den Amerikoanschen staat Illinois zijn volgens een bericht uit New-York 79 geraamten van een praehistorisch ras ge vonden. Na een ingesteld onderzoek verklaar den de orchoeologen, dat de gevonden geraam ten totaal afwijken van alle tot nu toe gevon den skeletten of beenderen. WERVELSTORM Groote schade. L o n d e n, 4 J tt n i (H. N.) Volgens een be richt uit Valparaiso heeft een wervelstorm in verschillende Chilcensche havensteden groote schade aangericht. Een schip is tengevolge van den storm gestrend. Te Valparaiso kwa men de straten blank te staan, zoodot het tram verkeer stopgezet moest worden. Verscheidene schepen moesten in veiligheid worden ge bracht. DE VOLKENBONDSLEENÏNG VOOR BULGARIJE, Genève, 4 Juni. (V. D.) De finoncieele commissie voor den Volkenbond zal zich Dins dag a.s. met de Volkenbondslcening voor Bul garije bezig houden. Bulgarije zal hierbij ver tegenwoordigd worden door den minister van financiën, Molof, die na zijn onderhandelingen te Parijs en Londen te Genèvc is aangekomen Molof zal Dinsdag bovendien onderhandelen met vertegenwoordigers van de Berliner Dis conto Gcseilschaft De vertegenwoordigers \an deze maatschappij 2ullen Dinsdagmorgen vroeg te Genèvc aonkomen. Een onderzoek wordt ingesteld. Berlij n, 4 Juni. (V. D.) Dc vicc-presidcnt van politic tc Berlijn, dr. Weiss, die Zaterdag bij de communistendemonstratie door zijn eigen agenten werd afgeranseld met den gum mistok, heeft een streng onderzoek naar dit incident doen opener». Reeds op Zondag wer den ooggetuigen van het incident, waaronder de communistische afgevaardigde Hoffmann, op het hoofdbureau van politie verhoord. Een officieele vaststelling van den loop der ge beurtenissen kan echter eerst tegen Dinsdag a.s. tegemoet wot den gezien, dear dr. Weiss zelf op het oogenblik nog te Keulen vertoeft. DE PRINS VAN WALES ONTVANGT BOEREN DER DOMINIONS. Londen, 3 Juni. (H.N. Draadloos) De prins van Wales heeft vanmiddag in het St. Ja- mespolcis een geze'schap van ongeveer 60 boe ien uit Australië, Canada, Zuid-Afriko, Nicjw- Zeelnnd en Mesopotamia ontvangen, die den landbouw in Engeland bcstudecren. Na afloop van dc audiëntie betuigden dc bezoekers hun voldoening over de gezellige wijze, waarop de prins hen had ontvergen. Dc prins sprak over clen goeden tijd, dier» hij onlangs m Australië heeft doorgebracht en zeide, dat hij cr zeer op gesteld was geweest een bezoek aan h« land te brengen en met verlangen den tijd had tegemoet gezien, waarop hij dit zou kunnen doen. Dc prins richtte tot elk der bezoekers afzonderlijk 't woord en herkende verscheidene hunner, die hij in Australië had ontmoet. HET TURKSCH-ITALIAANSCH VERDRAG. Goede vrienden. Tewfik Rocsjdi bei, de Turksche minister van biritenlandschc zaken, heeft ter gelegenheid van de ondertcekening van het Turksch-Ita- Uaansch verdrag ren telegram gezonden aan Mussolini, waarin hij zijn levendige voldoening uitspreekt over het tot stand komen van het verdrag, dat krachtig bij zal dragen tot be vordering von den vrede in het algemeen en van dien om de Middellandsche Zee vooral. Mussolini heeft geantwoord met opnieuw zijn beste wenschen uit te spreken voor het Turk sche volk en zijn regeering. DE ODYSSEE VAN EEN AAPJESKOETSIER Triomfantelijke intocht tc Parijs. Parijs, 5 Juni (H N.) Gustaaf Hartmann, de Berlijnsche Droschkekoetsie*-, bijgenaamd de „IJzeren Gustaaf", heeft vanmiddag om 4 uur door do Porte de Pantin zijn triomfante lijke intocht te Parijs gehouden. Bij zijn aan komst werden hem levendige ovaties gebracht cn, toen zijn met bloemen getooid rijtuig langs de boulevards reed, werd hij overal door het publiek, dat zich aan beide kanten van den weg opstelde, hartelijk toegejuicht. Hartmann zal tc Parijs een reeks van huldigingen door verschillende orgnnisutics ondergaan. DE AANSLAG OP LIZAREP. Het Poolscho antwoord op de Russische note. ïr. antwoord op dc nota der Russische regec ring betreffende den aanslag van den Russischen émigré Woyciekowski, op den sovjet-Russi- sohen ihondeisvertegenwoordiger Lizarct te Warschau heeft de Poolsche gezant te Mos kou Patek aan Tsjitsjerin een door Zoleski on- derteekende nota overhandigd, waarin de Pool sche regeering haar leedwezen betuigt en vast stelt dat zij krachtige maatregelen getroffen heeft om de schuldigen op te sporen en te straffen. Zij zal ook middelen aanwenden, die het iedereen onmogelijk zullen maken om vat. het asylrecht misbruik te maken cn de goede betrekkingen tusschen Polen en Rusland in ge vaar te brengen. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste Barometerstand: 767.S Sanmayen. Langste Barometerstand: 741.8 Hernösand. Verwachting tot den avond van 6 Juni: Zwakke tot matige Noordelijke tot Noord-Westelijke wind. meest zwaar bewolkt, waarschijnlijk en kele regenbuien in het Noorden, in het Zuiden weinig of geen regen, weinig verandering in tempera tuur. |Krommcstr. I Langestr. 52j Teï^l I Te' KOUSEN Prima Mao Damsteen f 0.29 Jaspé L'ame k. f 0.39 Zeer mooie fild'écossc |Q ggj MULLER TOCH RIJKSKANSELIER? DE VERDEELING DER PORTEFEUILLES Uit Berlijn wordt d.d. 4 Juni aan het Va<L gemeld Het staat thans vast, dot de nicuwo rijksdag Woensdag 13 Juni a.s. namiddags drie uut zijn eerste zittingvzal houden Oen dag eerder, dus 12 Juni, zal het kabinet Mar* zijn ontslag in dienen. In sociaal-democratische kringen is men or .*on overtuigd, dat het nieuwe kabinet vrij spoedig zöI zijn gevormd. Men beschouwt in deze klingen do groote coalitie als de cenig mogelijke oplossing en men hoopt, dat de voor deze coalitie tn aanmerking komendo partijen wel spoedig hun vertegenwoordigers in het nieuwe kabinet zullen hebben aangewezen. Herman Müller zal volgens dc algemecnc Overtuiging rijkskanselier worden Het centrum zal zich myt een pnpr portefeuilles van minder belang tevreden stellen Beweerd wordt zelfs, dat deze partij de portefeuille van financiën en die van arbc-id aan leden van andere frac ties zou willen overlaten. Wat de Duitsche volksportij aongaat, wcnscht deze de porte feuille var buitenlandsche zaken en die van economische zaken te behouden cn zoi hierin vermoedelijk wel haar zin krijgen De demo* craten zullen wellicht de pcrtefcuille van fi nanciën cn een andere belangrijke portefeuille verkrijgen. Indien niet de sociaal-democraten zelf al te hoogc cischen stellen, zal Herman Müller er zeker spoedig in slagen een kabinet samen te stellen Of de Beiersche volkspartij deel zal uitmaken van de nieuwe coalitie, staat nog niet vast Verklaart zij zich hiertoe bereid, dan zal Schatzl, rijksminister van posterijen, wol in functie blijven. DE WILNA-KWESTIE Een Polsche protest-nota. Warschau, 4 JunL (V.D.) Op 31 Mei heeft de Poolsche minister van -biritcnlandsche zaken Zoleski in verband met de kortelings af gekondigde nieuwe grondwet voor Litaucn, waarbij Wilna tot hoofdstad van dezen staat wordt verklaard, nan Litauen een protest-nota doen toekomen. BETOOGINGEN DER NATIONALE BOERENPARTIJ TEGEN AVERESCU. In een te Temeszvar onder voorzitterschap van generaal Averescu gehouden vergadering der volkspartij, hebben ecnige voormannen der nationale boerenpartij gepoogd de orde te storen De het oo gingen tegen Averescu wer den op straat voortgezet. Bij een botsing wer den 4 personen gewond. DR. STRESEMANN. Verbetering in zijn toestend. Berlijn, 4 Juni (H. N.) Noar de B Z. meldt, is de toestand van dr. Stresemonn zoo veel verbeterd, dat hij enkele uren per dag kan opzitten. DE CRISIS IN DE TSJECHISCHE KERK. Een Nieuwe Koth, keik. Praag, 4 Juni. (V. D.) Een rijksconsis torie te Praag heeft een oproep verzonden tot het stichten vnn een nieuwe godsdienstige gr eenschap, de z.g. Nieuwe Katholieke Kerk, die voor de geloovigc-n een facultatieve biecht en als hthurgische taal de moedertaal van dc af zonderlijke parochies van deze kerk zol invoe ren. NOG EEN SLACHTOFFER VAN DE POSGEENVERGIFTIGING. Het aantal dcoden 7. Homburg, 2 Juni. (V. D.) Gisteren is nog een der in het ziekenhuis vet pleegde slachtoffers von de gasvergiftiging aan do gevolgen overleden. Daardoor is het aantal dooden tot 7 gestegen. In de ziekenhuizen vou HombuTg worden op het oogenblik nog 12 slachtoffers von de vergiftiging verpleegd. PROF. OTTO NORDENSKJOELD, Bij een auto-ongeluk om *f leven gekomen. B e r 1 ij n, 3 Juni. (V. D.) Te Gothenburg is naar uit Kopenhogen wordt gemeld de 69- jmige noordpoolonderzoeker Prof. Otto Nor* denskjoeld bij een auto-ongéluk om het leven gekomen. EEN TORNADO. Drie wagons van een spoordijt. Montreal, 4 Juni. (V. D.) Zaterdag heeft tusschen Stanbridge en Bedford in Que bec een torado gewoed. Een trein weid ge grepen. Drie wagons ontspoorden en stortten van den spoordijk. Een persoon werd gedood» en tien werden gewond,

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1