F\ DUIM BURGER COACH VILLGO DÉ EEMLANDEü VALSSERE ARNHEMSCHEWEG 26 DAMES MODEZAAK BUITENLAND. Zaterdag 9 Juni 1928 26e Jaargang No. 290 'Firma M. A. Ramselaarj "1 ABONNEMENTSPRIJS pcr maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.17Vr Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-» Afzonderlijke nummers f 0.05* POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITG EVER! J.VALKHOF F PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met Inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llefdadlgbelds-advertcntlcn voor dt helft van den prijs. Kleine Advertentiën ».KE1TJES" bO vooruitbetaling 1—3 regelt 50 cenï, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* STERK WASCHECHT DIRECTOIRES COMBINAISONS DE E IERHAL De heer Hofkamp, die reeds ecnige jaren onvermoeid heeft gestreden voor de stichting van een eierhal te Amersfoort, zal waarschijn lijk binnen afzienbaren tijd succes van zijn werk hebben. Dc plannen toch voor den bouw van een eierhal zijn zoover gevorderd, dat ze spoedig in den Raad zullen komen en dan is wel te verwachten, dat de uitvoering niet al te lang meer zal loten wachten. Wij zullen ons voorstellen, dat het belang van zoo'n eierhal niet algemeen wordt ingezien De tegenwoordige eiermarkt mag op den naam van markt feitelijk geen aanspraak maken. De groote, hoeveelheden eieren toch worden hic'r verhandeld op straat, aan een publiekcn ver keersweg, terwijl de pokgelegenheid ook hoogst primitief is. En niettegenstaande dat, zien we steeds stijgenden aanvoer en dientengevolge ccn omzet als maar weinig plaatsen in ons land hebben. Zoo gaat het dus ook, zou men kunnen zeggen. Maar wie zoo redeneert, toont niet verder te zien dan het oogenblik van heden en heeft weinig inzicht in dc cischcn welke dc handel stelt en stellen kan. Amersfoort is bizonder gunstig gelegen voor den groothandel. Niet alleen als een uitstekend centrum, maar ook door de snelle verbindingen in alle richtingen. Dat maakt, dat hier gaarne gekoekt wordt en dot zelfs iets hoogere prijzen kunnen worden besteed dan elders, daar het vervoer gemakkelijker en vaak ook goedkoo- per kan geschieden. Deze voordcelen zouden kunnen wegvallen door 'bepaalde maatregelen elders genomen en dan zou het volstrekt niet onmogelijk zijn, dat dc groote aanvoer zich ging verplaatsen naar die plaatsen, die beter ingericht zijn. Daarom moet Amersfoort zor gen ook in dat opzicht bij te zijn, zoodat de handel juist meer en meer naar hier getrokken wordt. Tal van plaatsen (Barneveld, Nijkerk, Veenendaal, Scherpcnzccl c. a.) toonen reeds groote activiteit en mitsdien moet alles ge daan worden om de natuurlijke voordeden van •Amersfoort te cxploiteeren om te voorkomen dat de Amersfoortschc eiermarkt hier zou gaan verloopen. Dat niettegenstaande de onhoud bare toestand de Amersfoortsche eiermarkt zoo belangrijk reeds is geworden, wijst cr op, dat bij meerdere tegemoetkoming aan dc be hoeften van den handel, hier de meest belang rijke eiermarkt in de streek kan komen. De belangrijke export-handel van eieren da teert van het begin dezer eeuw. De afzet naai Engeland vooral was oorzaak, dat er steeds meer vraag kwam en dank zij het werk der V. P. N*. werd steeds meer aandacht gewijd aan de pluimveeteelt. Dc productie nam dan ook snel toe cn op verschillende plaatsen ontston den eiermarkten. Dc pluimvcehoudeis brachten hun eieren niet meer naar de winkelieis, maar brachten ze ter markt, zoQdat omstreeks 1914 kon gesproken worden van een in goede banen geleide en zich gestadig ontwikkelende pluim veeteelt cn een drukken eicrhandel. Dc oorlog deed zich echter ook hierin voelen en in Sep tember 1917 werd de export zelfs geheel stop gezet. Toen echter in Februari 1921 de gren zen weer werden opengesteld, bleek het dat het Nederlandschc product zijn goeden naam nog niet verloren had en vooral op de Engelsche markt kreeg dc Nederlandschc handelaar vas ten voet. Geen wonder dut gelijk daarmee een opleving kwam van de pluimveeteelt, dc eier- productie nam in sterke mate toe en in 1922 stond dc export weer op de hoogte van vóór den oorlog'. We mogen dan ook veilig comsi.i- tecren, dat voor afzet geen vrees meer be hoeft te bestaan en dus alleen de vraag over blijft wat moet gedaan worden om den afzet te bevordefen? We wezen er reeds op, dat ver schillende plaatsen maatregelen nemen om den handel tot zich te trekken. Geen dier plaatsen is echter zoo gunstig gelegen als Amersfoort, zoodat het geen gewaagde voorspelling is, als we zeggen, dut ccn doelmatig ingerichte eier markt en een soepele regeling kunnen maken dat 'Amersfoort een der voornaamste ccntia wordt \oor den cierhandel. ln.de eerste plaats zal dan noodig zijn een behoorlijk ingerichte overdekte marktplaats of eierhal. Voor koo- per en verkooper is zoo n hal natuurlijk verre te verkiezen boven den handel op straat, ter wijl ook de vooideelen voor het product niet nader behoeven te worden aangetoond. Dan moet er de beschikking zijn over behoorlijke pakruimtc. De eieren voor export worden im mers ter plaatse in dc langwerpige kisten ge pakt en aanstonds vervoerd. Wanneer daarvoor een geschikte gelegenheid wordt gemaakt, zal dat ongetwijfeld voor de kooplieden een reden te jneer zijn om naar Amersfoort te komen. En men vergete vooral niet, zonder die koop lieden bet eekent de markt zoo goed als niets. Zij zijn echter door niets aan Amersfoort ge bonden dan door hun eigen voordeel. Hoe aan trekkelijker het dus voor hen gemaakt wordt, hoe grooter de kans, dat zij hier geregeld ko men koopen, met als gevolg, dat de aanvoer steeds stijgt. Natuurlijk zullen ook dc bepalin gen omtrent aanvoer, koop cn verkoop, ber ging, vervoer enz. enz. zoo moeten worden ge steld, dat zc slechts een vlotten handel in de hand kunnen werken. Wij twijfelen er niet aan of dan zal de eiermarkt tc Amersfoort in steeds stijgende lijn gaan en de kosten aan de stich ting verbonden zullen spoedig gedekt zijn. De marktgelden en dc huur der pakruimtcn zullen o. i. voldoende zijn om de exploitatie tc be strijden, terwijl dan nog in ander opzicht de eierhal pioductief kon gemaakt wérden. Hoe vaak hoort men hier niet klagen over het ge mis aan een behoorlijke ruimte voor tentoon stellingen op allerlei gebied. Zou ook daarvoor een eierhal niet te gebruiken zijn? Wij meenen van wel. En al zal men dc opbrengst aan huur uit hoofde daarvan niet al te hoog moeten aan slaan, toch meenen wij, dat men er wel reke ning mee mag houden. Eenigc gebouwen waar zoo nu en dan tentoonstellingen zijn in gericht zijn niet meer ter beschikking, zoodot een ruime eierhal ook daarvoor de aangewezen plaats zal zijn. Wij meenen, dat alle factoren aanwezig zijn om de eiermarkt ton voordeele der gemeente steeeds meer productief te maken en hopen dan ook, dut er thans met bekwamen spoed zal gewerkt worden, opdat 'Amersfoort binnen af zienbaren tijd de beschikking zal hebben over een goed geoutilleerde eierhal. DE VERWARRING IN CHINA GENERAAL YEN BEZET PEKING EEN SLAG AAN DEN GANG Londen, 8 Juni. (H. N. Drnadioos). Vol gens de laatste berichten uit Peking, die van Donderdag gedateerd zijn, stonden de Sjansi- troepen van Yen Hsi Sjan toen bij de Noor delijke poort van de stad en dc Kocomintsjocn- troepen van Feng 7oe Hsiang bij de Zuider poort. In de stad wist men nog niet, welke troe pen zouden binnenrukken. Naar gemeld wordt was het de bedoeling der autoriteiten tc Nan king om het gezag over de hoofdstad aan Yeng op te dragen, doch men geloofde, dn', laatstgenoemde niet van zins was om tegen den wensch van Feng, om het gezag te aan vaarden, te handelen. Dientengevolge ver wachtte men, dat de Kocomintsjoentroepen, die vioegcr in Peking ingekwartierd waren en, naar gemeld wordt, goed gedisciplineerd zijn, dc stad zouden binnenrukken. Donderdag ble ven dc poorten van de stnd gesloten en ging dc ontruiming van de stad door dc achterge bleven Noordelijke strijdkrachten voort, zon der dat deze door de Zuidelijken werden lastig gevallen. Nader wordt gemeld, dat Peking gisteren door de voorhoede van generaal Yen's leger op ordelijke wijze is bezet. Geen enkel incident heeft zich voorgedaan. De bezettende troepen macht bedraagt niet meer dan 2000 man. Blijkens een bericht uit Tientsin wordt cr slag geleverd te Kokoe, 18 mijl ten O.Z.O. van Tientsin. Het geweervuur heeft de verbin ding met Takoe verbroken. Het scheepvaart verkeer is ontredderd. De Noordelijke troepen hebben een batterij geposteerd ten N. vun de stad. Dit is een bewijs, dat zij weerstand bie den. Volgens berichten uit Takoe heeft Tsjang Soen Tsjang zijn troepen ten N. van de rivier versterkt. Er loopen aanhoudende geruchten, die ech ter niet bevestigd zijn, dat een Amerikaansch vliegtuig neergeschoten zou zijn, toen het bo ven het gevechtsterrein vloog. De verbinding tusschen Tientsin en Peking. T i e n t s i n, 6 J u n i. (V. D.) De spoorweg en telefonische en telegrafische verbindingen tusschen Tientsin en Peking zijn verbioken. De buitenlandsche militaire deskundigen te Tientsin beraadslagen over den toestand. De Noordelijken leggen beslag op spoorweg materiaal en voorraden. Van de vierduizend wagons en driehonderd locomotieven hebben zij slechts ongeveer één percent achtergelaten. DE REGEERINGSVERKLARING VAN POINCARÉ. Een Engclsch oordeel. Londen, 8 Juni. (V. D.) In een hoofdar tikel, gewijd aan de regceringsverklaring van Poincaré, stelt de Daily Telegraph o.m. vast, dat de Fransche ministerpresident weliswaar de buitenlandsche politiek niet in détails hoeft be sproken, maar toch de opmerkelijke verklaring heeft afgelegd, dot Fiankrijk van niemand iets eischt, maar slechts verlangt, dat dc bestaan de verplichtingen erkend zullen worden. Daar mede wordt gezegd, dat Frankrijk zeer zeker geneigd is Kellogg's voorstellen tc bespreken, maar tevens vastbesloten is zijn verdragen met Polen, Roemenië en andere Europeesche staten ia stand tc houden. Er bestaat echter geen re den tc twijfelen aan de oprechtheid van Poire- caré, die aan het slot van zijn rede een plei dooi hield voor een nauwere samenwerking met andere landen. Frankrijk volgt een doelbe wuste politiek en de Fronschen zijn cr van overtuigd, dat de Fransche valuta alleen door het handhaven van den vrede hersteld kun nen worden. EEN VERDRAG TUSSCHEN FINLAND EN AMERIKA. B e r 1 ij n8 Juni. (H. N.) Uit Washington wordt gemeld, dat daar een verdrag van vriendschap en arbitrage tusschen Finland cn dc Ver. Staten onderteekend is. PRINSES HELENA VRAAGT ECHTSCHEIDING WEGENS 'T WANGEDRAG VAN HAAR MAN Prinses Helenna heeft met goedkeuring van den regcntschnpsraad een verzoek lot echtscheiding ingodiend tegen ex-prins Carol, Het verzoek geeft als cenigen grond de ernstige belccdiging, zijn echtgenoote aange daan door prins Carol, die in het buitenland een leven leidt, ccn getrouwd man onwaardig. Het vonnis is bepaald op 21 Juli. EEN HAVENSTAKING. Londen, 8 Juni. (TI. N.) Naar uit Bahia Blanca wordt gemeld, is daar een staking der havenarbeiders uitgebroken, welke door een algemcenc solidariteitsstaking is gevolgd. De havenarbeiders hebben tot de staking besloten om te protestceren tegen de vermoording van een zekeren Petdro Tcruggi door een anderen niet georguniseerden arbeider. MOORDAANSLAG OP TANAKA DOOR DE POLITIE VERIJDELD Hedenochtend werd een poging tot het ver moorden van den Japanschen premier ver ijdeld, toen deze uan het station van Ocyena aankwam op weg naar Oetsoenomi tot het bij wonen van een partij-conferentie. Een man, die werkmansklecren droeg, drong plotseling naar voren cn deed een poging om den premier met ccn dolk tc vermooiden, maar deze poging mislukte dank zij dc politie cn de lijfwacht. Do man weid onmiddellijk gearresteerd. Nadere bizonderheden. Tokio, 8 Juni. (V. D.) Met betrekking tot den aanslag, gepleegd op den Japanschen minister-president baron Tanaka, wordt offi cieus medegedeeld, dat de aanslag volkomen mislukt is. De politie had ontdekt, dat in krin gen der ontbonden communistische partij Rndo^Naminto het voornemen bestond ccn aanslag op den premier te plegen. Op deze wijze is het mogelijk geweest den hiermede belasten man tc arrestccren, toen hij, mot een dolk gewapend, trachtte de minister-presi dent te naderen, toen deze zich op het station Ocjcna bevond. De Mikado en het corps diplomatique wcnschtcn Tanaka geluk met het mislukken van den uonslag. Het onderzoek is iri vollen gang. Geen politieke betcckenis? In verband met het ingestelde onderzoek verklaren dc ambtenaren van het Japanscho ministerie van binnenlandsche zaken, dot men geenerlei politiek belang moet hechten aan den aanslag op den cerstc-minister. Men noemt aan, dat dc dader van poging tot moord be schuldigd zul worden als een gewoon misda- DE SPAANSCI1E KONING NAAR ZWEDEN. B e r 1 ij n, 8 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Madrid zal de Spaansche koning in de tweede helft van September met Primo do Rivera naar Zweden gaan om het bezoek, dat de koning van 'Zweden aan Spanje heeft ge luncht, te beantwoorden. HET WEER VAN MORGEN. s= Hoogste Barometerstand: 7G0.1 |H Isafjord. §H Laagste Barometerstand: 731.9 Na lont ia. Verwachting tot den avond van 10 Juni. Matige tot krachtige Zuidelijke tot Noordelijke wind, betrokken of zwaai bewolkt met regenbuien en Ü|j tijdelijke opklaringen, later niogc- lijk omveer, weinig verandering PU iu temperatuur. Illlililill Krommestr. 4-6-8 Langestr- 52 TEL. 341 TEL: 529 Lavalières f 0.95. Prima crepe de chine. Zak ceintures - Pau de Suède Ceintuurs. - Gespen. SCHANDAAL IN DEN PRUISISCHEN LANDDAG EEN BLOEDIGE VECHTPARTIJ Uit Berlijn wordt d.d. 8 Juni gemeld Dc Pruisische landdag komt vanmiddag om 4 uur voor zijn eerste zitting bijeen, nadat van ochtend een plechtige dienst heeft plaats gehad in den dom cn de Hedwigskerk. Do zitting zal volgens dc tegenwoordige regeling waar schijnlijk Dinsdag reeds afgcloopen zijn. Als oudste lid zal de 83-jarige graaf Posadowsky den voorzittcrsstoel bestijgen, tot cr een voor zitter gekozen is. Hij zal dan uit elk der vier sterkste fracties (soc.-democraten, Duitsch- nationalen, centrum en communisten) een as sistent kiezen. Deze commissie vormt het bu reau van den landdag tot dc definitieve ver kiezing van hot presidium op Zaterdag. Verder zullen in deze eerste zitting nog* slechts dc communisten voorstellen, dut do nieuw in hun landdagsfroctie gekozen afgc- vaarden Kobel cn Bruhn, die op dit oogen blik wegens een politiek misdrijf in do vesting Gollnow zitten, onmiddellijk vrijgelaten wor den. Het is mogelijk dat de landdag daortoe besluit. Nader wordt d.d. gisteren uit Berlijn bericht: In de zitting van den Pruisischcn landdag vroeg dc communistische afgevaardigde Kas- per een onmiddellijke stemming over do vrij lating van beide in de gevangenis opgesloten communistische afgevaardigden. De ouder- doms-president graaf von Posadawsky ver klaarde, dut dit enkel mogelijk was, wanneer geen afgevaardigde daartegen opkwam. Van de rechterzijde werd geprotesteerd cn bij dc communisten verhief zich aanstonds ru moer. Zij liepen naar de rechterzijde van het Huis, waar dc afgevaardigde Ponfick verklaarde degene tc zijn, die geprotesteerd had. De com munisten stormden op hem af en bewerkten hem met de vuisten, zonder dot andere afge vaardigden hem bijstonden. Ponfick weerde de slagen af met hoogopgeheven armen om ten minste zijn hoofd te beschermen. Posadawsky verliet onder oorverdoovend lawaai den voorzittcrsstoel cn schorste de zit ting. Daarop lieten de communisten Ponfick met rust. Een afgevaardigde der volkspartij, die medicus is, hielp den gewonde. Een lid van den bond van roode frontsolda ten cp dc tribune hield een lange rede, waarin hij verklaarde, dat de arbeidersklasse dit apen- theater niet weer meemaakt. Hij eindigde met een hoera voor de wereldrevolutie en het zin gen van de communistische Internationale, waarmee de communisten in dc zual instem den. Op de agenda van Zaterdag slaan dc verkie zing van den voorzitter, de regceringsverklaring en een communistische motie van wantrouwen in de regecring. SCHEEPSBOTSING. H a m b u r g, 8 Juni. (H. N.) In het bfoord- Oostzcekunaal heeft gisteren een botsing plaats gehad tusschen het Finsche met strookarton beladen stoomschip Nina Louisa en het te Bre men thuis behoorendc stoomschip Gillhauscn van de firma Krupp. Van de Nina Louisa wer den aan stuurboordzijde verscheidene ploten ongeveer een meter diep ingedrukt, zoodat het voorschip vol water liep. Twee leden der be manning werden bij de aanvaring gewond. Dc Nina Louisa is gisteren naar Brunsbütteloog gesleept en zal vandaag naar Hamburg worden gesleept om daar tc dokken. Dt Gillhauscn is slechts onbelangrijk beschadigd cn heeft haar reis voortgezet. De botsing werd veroorzaakt door het uitzwaaien van de Nina Louisa. COMMUNISTEN IN ITALIË VEROORDEELD. Rome, 8 Juni. (H. N.) Voor het speciale gerechtshof tot bescherming van den staat hebben 10 communisten terecht gestaan, be schuldigd van revolutionaire propapanda te gen den staat en ophitsing tot burgeroorlog. Zeven hunner zijn tot tuchthuisstraffen van I tot 7 jaar veroordeeld, 3 werden vrijgesproken.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1