B. NIEWEG DÉ ÉEMLANDEü BUITENLAND. LINOLEUM Lampekappen. BINNENLAND. Woensdag 13 Juni 1928 2Be Jaargang No. 293 DE HERZIENING DER VREDESVERDRAGEN JAPAN BESTIJDT HET COMMUNISME DE VERWARRING IN CHINA DE DUITSCHE REGEER 1NGS VORMING DE TREINRAMP IN ZUID-DU1TSCHLAND Salon- en Schemerlampen. Een „Keitje" in 't Dagblad, Een baken in zee, Ze brengen de uitkomst En stellen tevree. LUCHTVAART DE VLJEGBOOTEN VOOR INDIE HET LOT DER ITALIA DE OCEAANVLUCHTEN Tweede Kamer. ABONNEMENISPRIJS 3 ma*odeo voor Amersfoort f2.!(X per maand f 0.75. per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 515 DIRECTEUR-UITGEVER! J.VALKHCff DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 «ei inbegrip van teo bewijsnummer, 1 elke regel mee» f 0.25. Liefdadlghelds-advertentlèo voor d» helft van den prijs.- Kleine Advertentiën „KEITIES" bi) vooruitbetaling 5 ragel» 50 cent. elke regel mee» 10 cent, driemaal plajtsen f l.—- 8ea1|snnmmer extr» 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* ÏALESKI DAARTEGEN GEKANT ^an een te zijner eere gegeven maaltijd heeft Zaleski, de Poolsche minister van bui- tenlandsche zaken, die momenteel te Parijs vertoeft, verklaard, dat het koesteren van ge heime rivisionistische gedachten beteefkende te werken aan de omverwerping van het ge- heole gebouw van den vrede. Voor Polen, zoo goed als voor Frankrijk, staat de kwestie van de veiligheid voorop. Het in den steek laten van in handen gehouden panden zonder een tegenprestatie, die daar tegenop weegt, zcu Polar niet onverschillig kunnen laten. INVOERING DER DOODSTRAF Het Japansche kabinet heeft een herziening goedgekeurd van de wet tot bescherming van den staat, ten einde de toepassing van strem- ger straffen mogelijk te maken op de perso nen, die onrust stoken. Deze wijziging is aan gebracht om de communistische agitatie te on derdrukken, die den jongsten tijd steeds ijve riger wordt in Japan. Vóór de wijziging der wet tras het strafmaximum 10 jaar gevange nisstraf. Voortaan zal da doodstraf toegepast kunnen worden, ben officieele verklaring rechtvaardigt dezen maatregel tegenover de communisten, die hun werkzaamheden blij ven voortzetten onder leiding der Russische communisten. DE NATIONALISTEN BEZETTEN TIENTSIN Londen, 12 Juni. (H. N) Volgens ceri bericht uit Peking is de intocht der Sjansi- troepen van generaal Yen Sji Sjan geschied, zonder dat het tot het gevreesde conflict tus schen generaal Zen en Feng is gekomen. Ver zekerd wordt, dat tusschen beide generaals volledig overeenstemming bestaat. Fcng zal zich voorloopig in de. provincie Honsn vesti gen, terwijl zijn troepen tegen Tienarin ope» rceren. De toestond te Peking is rustig. Een nader telegram houdt in, dat blijkens een mededeeling van het Amenkaansche de partement van biritenlandsche zoken Tientsin door de nationalisten is bezet. De bevelhebber der Noordelijke troepen in de provincie Tsjïli, Hsoe Joean Tsjoean, heeft in Tientsin de vlag van de Koeominiang laten hijschen en aan zijn soldaten het bevel gege ven den strijd te staken. Hij heeft zich bereid verklaard, te gehoorzamen aan de bevelen van de regeering te Nanking. Hij is dus een over- looper en heeft zelfs verklaard dc Siantocng- sche troepen van. Tsjang Tsjoeng Tsjang te zullen aanvallen. Een telegram uit Peking meldt, d-it dc toe stand te Tientsin uiterst veiward is en het hijschen van de vlag der Koeomintar.g op de aanwezige troepen weinig uitwerking heeft gehad, die al tot plunderingen in de Chince- zenstad waren overgegaan. De politie heeft enkele voorname banken en gebouwen kunnen beschermen, maar ze is niet talrijk genoeg om in de heel a Chir.ecscho wijk te patrouil leeren. Vooral dc naar de Zuidelijken overge- loopen resten van het Noordelijk leger, die in geen vijf weken soldij hadden gehad, rijn uit den band gesprongen en aan het plunderen fegaan. De toestand in do buitenlandsche ne erzetting is echter rustig. I j Feng zal de baas spelen ïn Peking. Br valt blijkens een telegram uit Peking M-er steeds meer aanwijzingen te beschikken, die het waarschijnlijk maken» dat reeds zeel spoedig Feng Yoe Hsiang, de chriscen-gene- rcaT*, het bevel over Peking zal aanvaarden. De terugtocht der Noordelijken. Uit Londen wordt bericht, dat twee duizend man Chineesche troepen Moekden hebben be reikt er zijn 80.000 man tusschen Tientsin en Moekden naar het Noorden op weg. Dc mogendheden en de trouw breuk van Feng, Dc regeering te Nanking heeft geantwoord op het telegram d.d. Zaterdag van den hcei Oudendijk, den deken van het. diplomatieke corps te Peking, waarin de aandacht van die regeering was gevestigd op de houding van de troepen der Koeomintang, die de troepen van de Noordelijken onder Pao Joe Lin had den ontwapend. Deze laatste waren te °eking achtergebleven om de orde te bewaren en hun was vrij© aftocht naar Mandsjoerije toege zegd. De regeering te Nanking antwoordde, dat de zaak haar zeer ter harte gaat. Er zijn tele grafische lastgevingen gestuurd aan de bevel hebbers der Zuidelijken aan het front bij Pe king om de zaak te onderzoeken en aan de troepen van Pao Joe Lin veiligheid te verze keren Japan zal nog meer troepen zenden. Londen, 12 Juni. (V. D.) De Daily Mail deelt mede, dat Japan met het oog op de mo gelijke ontwikkeling van den toestand in Mandsjoerije besloten heeft nog meer troepen daarheen te zenden, welke te Tsingtau ver blijf zullen houden, op alle gebeurlijkheden voorbereid. HERMAN MULLER ONDERHANDELT TOT DUSVER EEN GUNSTIG VERLOOP Berlijn, 12 Juni. (H. N.) Hermann Mül- ler heeft vanmorgen, nadat hij de opdracht tot vorming van het nieawe kabinet had aan vaard, besprekingen gevoerd met dr. Leicht van de Beiersche volkspartij en dr. Koch van dc democratische partij. Naar verklaard wordt, liepen deze besprekingen uitsluitend over de vraag, &f de door deze afgevaardigden ver tegenwoordigde partijen aan de vorming van de regeering zullen deelnemen. Het centrum heeft besloten deel te nemen aan een regee ring,, waarin de sociaal-democraten de leiding hebben. In den loop van vandaag zullen na dere besprekingen tusschen den kabinetsfor mateur cn von Guerard, den voorzitter van de centrumsfractie, plaats hebben. De definitie ve beslissing van dc Duitschc volkspartij zal vermoedelijk eerst morgen in de vergadering jvan de rijksdagfractie, die voor de pleinaire I vergadering van den rijksdag plaats vindt, 'worden genomen. Berlijn, 12 Juni. (H.N.) De onderhan delingen tusschen Herman Muller, den kabi netsformateur cn von Guerard, den voorzitter van de centrumsfractie, hebben vandaag van 5 tot bijna 7 uur geduurd. Men neemt aan, dat dc onderhandelingen tusschen de sociaal democraten en het centrum, welke beide par tijen hun eischcn reeds geformuleerd hebben, een vlot verloop zullen hebben. De beslissing van de Duitschc volkspartij zal afhangen van de fractievergadering, die morgen plaats heeft. Naar vernomen wordt, is bij de onderhande lingen tusschen dc sociaal-democraten en het centrum op verschillende punten reeds over eenstemming bereikt. Vanmiddag is een kort communiqué uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat de besprekingen vooral ten doel hadden het vaststelen van de zakelijke voorwaarden voor de vorming van het kabinet. EENGERECHTELIJKE INSTRUCTIE GEOPEND Neurenberg, 12 Juni. (H. N.) Het on derzoek naar de oorzaak van het spoorweg ongeluk wordt dóór het technische personeel der rijksspoorwegen nog voortgezet Gisteren is een voorloopige mededeeling verschenen, waarin verklaard wordt, dat van een aardver schuiving als oórzaak van het ongeluk geen sprake is. Nog Zaterdag zijn cr werkzaamhe den tot verbetering van den weg daar tei plaatse verricht en de laatste trein# die vooi den D-trein is gepasseerd, heeft niets bemerkt wat op een niet in orde zijn van de rails of van den spoordijk kon wijzen. De mogelijkheid bestaat, dat de ramp door een oorzaak van buiten of veroorzaakt of ten minste vergroot is. Het opruimingswerk zal nog ton minste 14 dagen duren. Het verkeer wordt a oorloopig over één lijn gehandhaafd. Münchcn, 12 Juni. (V. D.) Dc Beier sche staatscourant deelt naar aanleiding van het spoorwegongeluk bij Siegelsdorf mede, dat tot nog toe niets de veronderstelling wettigt, dat men hier te doen heeft met een aanslag. Wat echter tot nog toe is gebleken, maakt het noodig, dat door don officier van justitie te Fürth een gerechtelijke, instructie wordt ge opend. ZORN VON BULACH EINDELIJK IN GEVANGENSCHAP. P a r ij s, 12 Juni. (V. D.) Naar uit Straats burg gemeld wordt, is de herhaaldelijk opge schorte gevangenisstraf ven baron Zorn von Bulach thans ingegaan. BOMONTPLOFFING. Noodlottige gevolgen. Rome, 12 Juni (H. N-) Bif Foligno trachtte een arbeider een bom te vervaardigen, dien hij bij het visschen wilde gebruiken. De bom ontplofte, waarbij 2 personen gedood en 3 levensgevaarlijk gewond werden. DE STRIJD TEGEN 'T COMMUNISME IN ENGELAND. De verklaring van Joynson Iiicks. Londen, 12 Juni. (V. D.) De ochtend bladen wijden hoofdartikelen aan de gisteren door den minister van binnenlandsche zoken, sir William Joynson Hicks, afgelegde verkla ring inzake de Russische subsidies aan de com munistische vereenigingen in Groot-Britannië- Dc Times verklaart, dat de vraag, of deze subsidies onwettig zijn, onderzocht wordt. De oppositie en ook de vakverbonden zullen, met het oog op de tegen hen gerichte communis tische bedrijvigheid bij de verkiezingen, niet engoorne zien, dat uitgebreide maatregelen ten deze genomen worden, daar het duidelijk is, dot het stopzetten der geldzendingen de radi cale minderheidsbeweging in een schier hope- loozen toestand zou brengen. DE HONGAARSCHE SOCIALISTEN TEGEN MUSSOLINI. De socialisten hebben gisteren een vergade ring belegd te Boedapest, waar een afgevaar digde een lange rede hield, waarin hij ver klaarde, dat Hongarije meer behoefte had aan de vriendschap van Zuid-Slavië dan aan die van Italië. Ne de rede hielden de aanwezigen een betooging tegen Mussolini. ADAMSON HEEFT HAAST HIJ MOET MORGEN IN HET „DAGBLAD" ZIJN. KROMMENIE BREED 183 c.M. PER METER BREED 200 c.M. PER METER 3.80 Groote voorraad. FORTMANN HEHENKAMP Langestraat €3 tegenover de Kromraestr. Tel. S3. voorheen Langestraat. 1>. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Bijzondere sorteering COMMUNISTISCHE VOORSTELLEN VOOR DE OPENING VAN DEN RDKSDAG. BerI ij.n, 12 Jun i. (V. D.) De communis tische fractie heeft voor de eerste zitting van den nieuwen rijksdag een voorstel ingediend Om aan alle proletarische politieke 'gevange nen amnesLie te verleenen. Verder eischt de fractie de onmiddellijke \rijlating von den gearresteerden afgevaardigde voor den rijks dag, KLppenberger, uit Hamburg. De commu nisten zullen eischcn, dat deze voorstellen om- middellijk in behandeling zullen worden ge nomen. DIT JAAR NOG GEEN OVERTOCHT IN ESCADRILLEVERBAND De Minister van Marine heeft beslist, dat dit jaar aan het bestaande voornemen om d.ie van de voor den marineluchtvaartdienst in Nederl Indië bestemde vliegbooten, type Dor- nier-Wal, op eigen gelegenheid in escadrille- verband de reis naar Oost-Indië te doen ma ken, nog geen gevolg gegeven zal worden. Bij nauwgezette overweging der voor- en nadeden aan zoodanigen overtocht verbonden, is, ook op grond der ervaring in de laatste maanden opgedaan, gebleken, dat de risico's, aan zoo'n reis verbonden, waarbij over de hulpmiddelen van goed geoutilleerde zeevlieg kampen slechts in beperkte mate beschikt kan worden, thans nog te groot zijn om met vrij groote zekerheid te kunnen zeggen, dat die vliegtuigen in goede conditie in Indië zulleh aankomen. Wanneer met die vliegbooten meen- dere praktijk op lange trajecten en bij ver schillende weersomstandigheden zal zijn opge daan, zal het volgend jaar nader worden over wogen of dan uitzending van vliegbooten in escadrillevevband gewcnscht is VLIEGONGELUK IN IRAK. Tengevolge van een vergissing bij de lan ding is een militair vliegtuig te pletter geval len op een vliegveld bij Basra. De bestuurder en de mecanicien werden gedood. Dit is het tweede ongeval met dood el ijken afloop in Irak binnen den tijd van vijf dage©. DE KANSEN OP REDDING Oslo, 12 Juni. (V. D.) Volgens berichten irit Kingsbay hangt momenteel boven Spits bergen een dichte mist, zoodat groote vrees bestaat, dat Nobile en zijn metgezellen de richting verliezen. Tot dusver konden zij volgens een draadloos bericht de kust van Noord-Oostland zien. De positie van Nobile moet momenteel 20 graden 37 minuten noor derbreedte en 27 graden 10 minuten ooster lengte zijn. De bemanning moet dus ongevcci 5 K.M. in noordwestelijke richting zijn wegge dreven. Tusschen hen cn het. land is open water. De beide andere groepen zijn voor No bile onzichtbaor. De Broganzo ligt vijf K.M. van Mosselbaai, de Hobby heeft het nog steeds niet tot zoover kunnen brengen. Luetzow-Holm beschikt slechts over 15 L. benzine; hondensledcn zullen hem meer brandstof brengen. Men hoopt, dat dc Russische ijsbreker in ongeveer vijf dagen in Kingsbay zal aankomen. Andere berichten stellen het voor, dot boven Spitsbergen een krachtige N.W. wind waait, terwijl cr af cn toe sneeuw valt. Men vTeest, dat de leden der expeditie daarvan grootcn lost zullen ondervinden. Uit Oslo wordt d.d. 12 Juni nog gemeld: De deskundigen zijn geneigd den toestand van de bemanning der Italia nog steeds als tamelijk kritiek tc beschouwen. Daar het drijfijs benoorden Spitsbergen eiken dag vnn drift verandert, bestaat weinig hoop, dat Nobile cn dc zijnen zonder hulp het land kunnen be reiken. De Noorschc deskundigen zijn het erover eens, dat Noorwegen in de gegeven omstandig heden ol het mogelijke gedaan heeft, maat leggen er den nadruk op, dat de groote bui- tenlandsche vliegtuigen en ijsbrekers, die te hulp gezonden worden, veel vroeger ter plaatse hudden moeien zijn. Volgens dc laatste berichten uit Kingsbay schijnt thans wel vost to staan, dat geen be- tiouwbarc berichten bekend zijn over de zeven leden von de bemanning, die met het lucht schip afgedreven zijn. Het Italiaanscho vlieg tuig, dat te hulp komt, kan pas Vrijdag of Zaterdag op Spitsbergen aankomen. De positie der bemanning. Volgens berichten uit Spitsbergen was het weer de laatste dagen zacht, zoodat de be manning van de Italia in gunstige omstandig heden heeft verkeerd. Een groot deel van de uitrustingsstukken is verloren gegaan, op het oogenblik, toen het luchtschip op her ijs neer kwam. De gondels cn motoren zijn vernield. Een ijsbreker van dc sovjet-unie werd giste ren op Spitsbergen verwacht. In verband met het bericht, dat Nobile en zijn mannen een poging doen om land te be- ceiken, heeft Nansen verklaard, dat zij niet gemakkelijk vooruit zullen komen op het ijs, daar zich in deze streek veel ijsbergen vormen tot 9 meter hoogte. Dc redders aan de Mosselbaai. Uit Kingsbay wordt verder bericht: De Alpenjagers bevinden zich met luitenant Lützow-Holm nog steeds te Mossclbaai. Het is dc Hobby gisteren gelukt twee man met voor raden naar hen toe te zenden. Er waren groote moeilijkheden te overwinnen door den toe stand van het ijs. De Hobby en de Braganza zijn nog altijd door het ijs ingesloten. Maddalena op weg. Gistermiddag om kwart voor vijven is ma joor Maddalena met de Savoia 55, nadat ben zine was ingenomen, uit de Wcsteinderplassen, waar hij genoodzaakt was te dolen, opgeste gen naar het marine-vliegveld te Schelling- woude. De vlieger is daar om vijf uur aan gekomen. Tegen zes uur is hij weer vertrok ken met bestemming naar Kopenhagen. Nog een Italiaansch hulpvliegtuïg gestart. Londen, T2 Juni. (H. N. Draadloos). Het Italiaanscho Dornier \Vall-watervliegtuig zal binnenkort naar Spitsbergen vertrekken. Hei vliegtuig heeft een radioinstallatie bij zich, be rekend voor een golflengte van GOO of 940 Meter. De roepteekens zijn I X A A H. Alle stations worden verzocht scherp te luisteren en zoo noodig hulp te verleenen. DE MISS COLUMBIA KLAAR VOOR DEN START DE FRIENDSHIP HEEFT PECH New 7orlc, 12 Jun! (H. N.) Uit Halifax wordt gemeld, dat het vliegtuig Columbia met mejuffrouw Mabel Boll vanmiddag om 2 urn plaatselijke tijd over Pairsboro in Nieuw Schotland is gevlogen. Men meende, dat het vliegtuig koers zette naar Harbour Grace. Het vliegtuig is Dinsdagmorgen vroeg van Roo sevelt Field vertrokken, om het eerste gedeelte van den trans^-atlantischen vlucht af te leggen. Uit St. John (New FoundJand) wordt d.d. gisteren gemeld, dat blijkens een telegram uit Trepassey het Fokker-vliegtuig, Friendship, bestuurd door Stultz en Miss Earhart, zeven vruchtelooze pogingen heeft gedaan om op te stijgen. Verdere pogingen worden uitgesteld tot vandaag. Barometerstand: 7io.O HET WEER VAN MORGEN. Hoogste Barometerstand: 770.7 Broslau. Laagste Abisko. Verwachting tot den avond van 14 Juni: Matige tot zwakke Zuidelijke tpt Zuid-Westelijke wind, licht tot half hewolkt, droog weer, iets warmer. Voortgezet worden Dinsdag de beschouwing gen over het ontwerp tot wijziging der diensti plichtwet. De heer K r ij g e r (C. H.) bestrijdt uitvoer rig den heer K. ter Laan. Spr. critiseert het afbreken door den Vidï nister van het voorocfenings-instituut. Het motief van bezuiniging aanvaardt hij niet. De heer Merchant (V. D.) is met zorg vervuld over het plan dat de minister voorlegt inzake vrijwillige dienstneming. Spr. betoogt, dat in het plan-Posthuma-Boelo de vrijwillig gers een stilzwijgende delegatie zullen uitman ken van dc werkgevers. Van do agenda wordt afgevoerd het wets-4 voorstel betreffende do schoolgeldregeling, nadat dr. De Visser betoogd had, dat thans de rijd ontbreekt voor dc behandeling van deze ingewikkelde materie. Bij voortzetting van de behandeling van de wijziging der Dienstplichtwet juicht do -heer Deckers (R. K.) do reorganisatie vóh het vooroefeningsinstituut toe. Door vervroeging der loting zal met meer animo worden voor- geoefend. Hij geeft echter in overweging het verblijf in dc kazerne van voorgeoefenden niet te verlengen. Spr. en zijn geestverwanten zuli len met verlenging niet meegaan als de nood zakelijkheid niet wordt aangetoond. Spr. vraagt meer waarborgen voor uitzonderingen op vooroefeningen in militair verband en deelt niet alle bezwaren, tegen het plan-Posthuma* Boele aangewend ol staat hij niet enthousiast tegenover het plen. Hij ziet daarin een schrede voor de afschaffing van den dienstdwang. Zou de minister het plan alleen willen aanvaarde* om het leger betrouwbaarder te maken, <J*fl acht hij het nationaal karakter van het leger aangetast en het plan verwerpelijk. A 1 b a r d a acht het voorstel uiterst belang rijk en gevaarlijk en wenscht het heele kabinet- De Geer verantwoordelijk tc stellen. Hij betoogt dat het leger dc afspiegeling moet zijn van de samenstelling des volks. Het huidige plan maakt het tot in een warnet in handen der minderheid. Het wetsontwerp is een eersten stap naar den burgeroorlog cn kan een deel van het leger in handen spelen aan fascistische officieren. Do Kamer mag niet lichtzinnig zijn en moet hét ontwerp afwijzen De heer J. J. C. v. D ij k juicht het toe de \ervroeging der loting en verlenging van den diensttijd voor geoefenden o.a. gezien laatste achterstaan bij degenen die opleiding in de kazerne kregen. De vergadering wordt geschorst tot des avonds. Voor gisteravond stond op de agenda het wetsvoorstel Flcskens (R.-K.) en Smeenk (A.-R.) tot het heffen, gedurende 5 jaar, van invoerrecht van 12 op klompen. Een tijde lijke heffing stond dus bij hen op den voor grond. Reeds aanstonds de algemeene be schouwingen werden gehouden tegelijk met de behandeling van artikel 1 van het wetsvoorstel ontstond er cenige beroering, doordat een amendement, ingediend door de chr.-hist. frac tie, en door den heer Snoeck Henkemons toe gelicht, beoogde dit tijdelijk recht te verande ren in een definitief recht, doch niet van 12, doch van 8 evenals dat op laarzen cn schoenen. Met den heer Van Gijn (lib.) achtten ook andere leden, o.a. de heer Vliegen (S.-D.) dit amendement ontoelaatbaar. Een voorspel van den heer Van Gijn om dit amendement niet toe te laten, werd echter na cenige discussie met 45 tegen 33 stemmen verworpen. Vóór Set voorstel-Von Gijn stemde de linkerzijdie, benevens de antirevolutionnoiren Beumer en Schouten. De eerste spreker over het eigenlijke wets voorstel, de heer Drop (S.-D.), verklaarde zich tegen het heffen van een invoerrecht, doch diende de volgende motie in, die tegelijk met het wetsvoorstel werd behandeldDe Kamer, van oordeel, dat het verleenen van hulp aan de klompenindustrie wenschelijk is, noodigt de regeering uit de stichting te overwegen van een verkoopbureau in samenwerking met belang hebbenden en onder hun toezicht werkzaam, teneinde den afzet van het hier te lande ver vaardigde product dezer industrie zooveel mo* gelijk te bevorderen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1