DÉ EEMLANDEü URUGUAY WINT HET OLYMPISCH VOETBALTOURNOOI Donderdag 14 Juni 1928 26e Jaargang wo. 294 DE STRIJD BESLIST DE GROOTE FINALE ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75, per weck (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR- U!TG EVER.- J.VALKIiOFf DAGBLAD PRIJS OER AOVERTENTIEN van I—4 regela t 1.05 mer inbegrip vao «cd bcwijsnumnut. elke regel meer f0.25. Llefdadighelds-advcrtentlén voor tk helft van den prijs. Kleine Advertentlfin „KE1TIES" bU vooruitbetaling 1—4 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extra 0.03 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» VOOR DE TWEEDE MAAL IS URUGUAY WERELDKAMPIOEN EEN SPANNENDE WEDSTRIJD SCARONE SCOORT HET WINNENDE PUNT De over te spelen finale bracht de stad Am sterdam dezen Woensdag in opschudding. Ieder voetballiefhebber die van de gelegenheid wilde profitecren om deze twee Zuid-Ameri- kaanschc grootheden tegen elkaar aan het werk te zien moest zich op de een of andere wijze een vrijen middag zien te verschaffen daar anders de kans op een plaatskaart uitge sloten was. Hoewel het tegen 12 uur nog vrij kalm was in de omstreken van het Stadion kwam tegen thet koffieuur de groote drukte los. Evenals destijds bij do Handcl-Maatschappij aan de Nieuwe Spiegelstraat had de politie uit gebreide voorzorgsmaatregelen genomen om alles goed te doen verloopen. Dc menschen stelden zich ordelijk op maar langzamerhand werd de drukte zoo groot dat men besloot de- loketten geruimen tijd vroeger te openen. Op deze wijze had men vrij spoedig de tien dui zend gelukkigen naar binnen gewerkt waarna de politie zich beijverde om de telcurgestelden op een afstand te houden. Tegen zessen kreeg men op den Amstclveenschcn weg twee stroomen voetgangers en wielrijders de een naar het Stadion in dc hoop nog een plaats te verkrijgen, de ander teleurgesteld naar de stad terugkeerend. Degenen die er hot meest van profiteerden was de gemeentetram die in beide lichtingen mét stampvolle wagens reed. Door dc goede regeling der politie, wist men excessen te voorkomen. Op het terrein werden de rcstauraticlokalcn als het ware bestormd, alleen dc houders van kaarten van dc staan- tribunc namen direct hun plaats in. Het ove rige grootendeel der bezoekers probeerden zich in de restaurants een plaats te veroveren. Omstreeks half zeven vulde het stadion zien geheel. De restaurants stroomden leef, ieder begaf zich naar zijn plaats op de tribunes waai de muziek met vele lustige wijsjes cr de stem ming inhield. De elftallen zijn als volgt opgesteld Argentinië: Bosio. Bidoglio, Paternoster. Medico, Monti, Evaristo. Carricabarri, Tarasconi, Ferreira, Pcrduco, Orsi. Pigueroa, Cea, Borjos Scarone, Arremon. Gestido, Piriz, Andrade. Arispe, Nasazzi. Uruguay: Mazali. Als scheidsrechter zou fungeeren Mutters. Om vijf minuten voor zeven komt het Af» gentijnsche elftal het veld op. Luid applaus, even later Uruguay, nog luider applaus. Er R> bij het publiek veel meer enthousiasme dan Zondag. Argentinië wint den toss, wat ïn hot fraaie weer van den lenteavond weinig veischil uit maakt. Dc eerste aanval is voor Uruguay. Cca komt met den bal op een meter van dei» Argentijnschen goal naar ziet geen kans om het leer tusschen de paal en de voor zijn voe ten liggenden keeper door te werken. Er ont staat een geweldige doelworsteling, geweldig gekrioel op de doellijn, waarbij het Argentijn" sohe doel op het nippertje uittrapt aan een doorboring". Het spel gaat snel op ei\ neer. Binnen de minuut worden er 2 co-ners op Uruguay's doel genomen en goed genomen ook, want die kunst verstaan de Argentijnen. Evaristo, de man met de witte muts, blijkt populair door zijn goed spel van Zondag en hij oogst het eerste applausje als hij op zijn gevaarlijke valmethode den bal weghaalt voor de voeten van oen tegenstander. De Urugunyschc verdediging doet goed werk. Arispe trapt een keer over zijn eigen doel heen, corner. Piriz de neger, die bij Uru guay invalt voor den cminentcn spil Fernan dez, blijkt net zoo onposscerbaar als zijn voorganger, waardoor Ferreira mec-r kans krijgt op vrije ballen. Arremon die van linksbuiten naar rechtsbui ten verhuist is, ontsnapt een keer aan Evaristo, maar voor dot hij kan voorzetten is Paternos ter erbij. Figuerao rent plotseling door op een zuivere throughpass; op het moment valt hij bij het schieten en glijdt Bidiglio hem den bal voor de voeten weg. Een corner is het eenige resultaat. Cea probeert het met een ver schot, dat naast vliegt. Dc voorhoede van Uruguay, waarin sinds Zondag alleen Cea op zijn plaats gehandhaafd is, combineert veel toeter dan in den eersten wedstrijd. De Uruguaynen scoren na zeventien minu ten, doordat Borjas op het juiste moment den bal doorgeeft aan den invaller linksbuiten Figuerao, die onder hevig appelleeren vooi off-sidc alleen op doel afstormt on den kee per met een hard schot passeert. 1—0 vooi Uruguay. Evenals Zondag" heeft Uruguay zich dus in de eerste minuten reeds een kostbaren voor sprong veroverd. Dc linksbuiten Orsi neemt een drietal corners op waarlijk schitterende wijze. De bal dreigt telkens met een boog regel recht in het doel tc verdwijnen en Mazali kan niet anders doen dan wegstompen. Na 28 minuten zet Carricaberri zuiver voor en de spil Monti kogelt den bal ineens in het net, waardoor de partijen weer op gelijken voet staan. 1T. Dc Argentijnen komen nu weer in don aan val. Orsi passeert Andrade en zet laag voor. Mazali werpt zich op den bal en slaagt er in ten koste van een corner redding te brengen. Een schitterende solorcn van Carricaberri eindigt met ccn kogel, waarbij Mazali den bal wegslaat. Weer schiet Carricaberri in en weer brengt de eminente keeper redding. Tot dusverre is dc wedstrijd nog veel inte ressanter dan Zondag. Als Mazali uitgcloopen is schiet Ferreira in een boog over hen heen Reeds juichen dc Argentijnen, als Andrade den bal nog van de lijn weghaalt cn corner werkt. Argentinië is ver in de meerderheid, dc twaalfde corner wojdt op het doel van Uru guay genomen. Perduca zet de bol steeds fraai aan den snellen Orsi over, wiens voorzetten geregeld gevaar opleveren voor het Uruguaysche doel, Een boogballctje van Evaristo wordt door Mazali gestopt. Dc rust komt met I—1. Overzicht van het spel voor dc rust. Het spel in de eerste helft van deze her- halingswedstrijd kenmerkte zich voornamelijk van Argentijnschc zijde door schitterend com binatiespel en buitengewoon enthousiasme. In de meeste gevallen waren dc Argentijnen een onderdeel van een seconde vlugger bij den bal dan de Urugucezen. Verder viel het spel van de Argentijnschc middenlinic op, die buitengewoon goed steun de. Mede daardoor en het verzwakken van de Urugcesche middenlinie door de vervanging van Fernandez door Piriz konden de Argen tijnen steeds goede aanvallen opzetten en zij hebben dan ook veel meer goede kansen tot scoren gehad dan de Urugcezen. De tweede helft. De tv/eede helft begint om 7.55 uur met een snellen aanval van Argentinië, die door Na- snzzi onderbroken wordt. De wederzijdsche supporters weren zich dapper. De drie dagen rust hebben de schorheid uit de Argentijnschc en Uruguaysche kelen doen u-eggoon en het gebrul hop-hop-Argentinië doorklinkt de lucht. Een gevaarlijke kopbal van Ferreira, na een schitterende voorzet van Orsi, vliegt, nadat Mazali reeds is uitgcloopen, naast. Andrade heeft aan Orsi cn Perduca zijn handen vol. Hij moet zich geheel op het verdedigen toeleg gen. Gelukkig voor Uruguay is Mazali iï grootschen vorm. Dc wijze waarop hij een kop bal van Tarasconi uit zijn doel houdt, oogst een geweldig applaus. Nadat off-side gefloten is, maakt Fuguerao een doelpunt, <lat natuurlijk niet toegekend wordt, hoe hevig dc Uruguayers ook protesteeren. In tegenstelling met Zondag, toen er in hei geheel 14 keer wegens kleine ongevallen ge stopt werd, is er tot dusverre nog geen enkele onderbreking geweest. De I5de comcr voor Argentinië ontstaat als Ferreira er door rent en Nasazzi zich voor zijn voeten werpt. Deze corner levert echter niels op. Na 20 minuten komt Perduoa vrij voor doel, zijn schot faalt. Wegens haken van Piriz krijgt Argentinië een vrijen trap te nemen, welke wordt wegge werkt. Bij een kogel van Monti brengt Mazali vallende redding. Handig spel van Figueroa levert een corner op, waarbij Bosio redding brengt, door zich boven op den bal te werpen. Na 27 minuten wordt een staaltje van schit terend samenspel bij dc Urugueezen bekroond met een schitterend vliegend schot van Sca- ronne, dat onhoudbaar in het net vliegt I2 (A rgentinieUrugauay). Daverende geestdrift ontketent dit doelpunt, dat men algemeen voor het beslissende houdt Op de, eere-tribune loopen de Uruguay»-; rs juichend heen en weer met de nationale vlag en op de deeJnemers-tribuno raken de weder* zijdsche reserves slaags in een waren veld slag, waarbij de politie tusschenbcide moet komen. Er is nu nog 17 minuten te spelen Orsi neemt voor 'Argentinië den T7den cor ner; deze stort via de lat weer he: veld in. Do spanning stijgt met de minuut. Argentinië is als de achterstaande partij ineens favoriet, maar de Uruguayers hebben den moreelcn steun van een doelpunt en blijven in den aanval. Als Mutters ccn off-side geval van -Figueroa ovei het hoofd ziet, passeert deze snelle linksbuiten den keeper, maar ook de goal, want hij kan het leder niet meer in zijn macht krijgen en het rolt zachtjes naast. Vijf minuten is er nog te spelen. Het begint reeds donker te worden. Andrade maakt free- cick. Evaristo werkt den bal hoog over, maar Arispe voorkomt koppende den gelijkmaker. Onmiddellijk daarna schiet Carricaberri kei hard in het zijnet. Uruguay blijft zijn gewone spel spelen en legt zich niet op verdedigen toe. Twee minuten voor tijd zet Carricaberri nog eens door, het lukt niet. Met Uruguay in de meerderheid komt het einde dat de Uruguayers tot Olympisch kampioen maakt. De leiding, dc heer J. Mutters, die ook voor den tweeden keer den wedstrijd Uruguay— Argentinië leidde, deed dit opnieuw op voor treffelijke wijze. Hij deed den goeden naam van den Nederlandschen flirittistencorps wcci j hoog houden. Mutters bezit niet olleen de ca paciteiten, doch ook de allure van een inter- r ationaal scheidsrechter. Hij heeft dat autoritaire, dat„Ik weet het en niemand anders", dat van even veel belang is als spelregels en kennis en snelheid van beweging. Zonder zijn vrijwel feillooze leiding zou de kans op een minder aangenaam verloop van deze tot het einde emotioneelen kamp groot zijn geweest. Dat deze beslissing in het Olympisch voetbalkampioenschap zoo ver en harmonisch verloopen is, danken wij voor een zeer belangrijk deel ann den Nedcrlandschen arbiter, cn dat niet het minst door zijn tact om twee tegenstanders, die dreigden in con flict met eikaar le komen weer tc verzoenen soms zelfs in den zeer letterlijken zin van het woord. De emoties van den wedstrijd. Van verzoening gesproken, cr deed zich dit maal het opmerkelijke feit voor, dat de te genstanders op het veld het voorbeeld gaven aan de supporters op de tribune. Op hetzelfde moment dat er even ccn paniek je dreigde uit te bleken op dc deelnemers-tribune waar voetballers uit Uruguay in al tc groot enthousiasme over het tweede doelpunt dei hunnen slaags dreigden tc raken met Argen tijnschc fanatiekelingen, op datzelfde oogen- blik werd Scarone de Uruguaycr in het veld omhelst door zijn Argentijnschc tegenstanders. Het was een doelpunt tegen het eigen land maar het was daarnaast een goal zoo won dermooi, dat de Argentijnen do maker ervan moesten huldigen. Een fraai voorbeeld ran sportiviteit derzclfdc Zuid-Amerikanen, die nog ol eens van onsportiviteit beticht zijn. Men kan cr blijkbaar ook anders dan tegen Duitschland gespeeld werd. Perscontrolc. Tijdens den wedstrijd werden twee peisonen van de perstribune verwijderd. Bij informatie bleek ons dat het bewuste tweetal, een heer cn een dame, niets met dc journalistiek tc ma ken hadden, doch respectievelijk van een Zweedsche cn Grieksche journalist peiskaur- ten hadden ontvangen. Door dc controleurs der gemeentelijke belastingen is vervolgers tot inspectie en daarna tot verwijdering over gegaan URUGUAY IS WERELDKAMPIOEN MAAR ARGENTINIË IS ZEKER NIET MINDER CEREMONIE PROTOCOLAIRE OLYMPIQUE Uruguay wereldkampioen! De beslissing is dan toch eindelijk gevallen, ofschoon het er weer langen tijd naar uitgezien heeft düt we Zondag de derde finale zouden meemaken. Maar toen 18 minuten voor het einde Scarone een pass van Borjas ineens inkogclde, was het pleit beslecht. De Uruguaysche rechtsbinnen had zijn land het wereldkampioenschap voor de tweede maal in successie bezorgd. Doch het had evengoed anlersom kunnen zijn en als Mazali zijn dool voor rust op niet zulk een schitterende wijze had verdedigd, was vóór dat de tweede helft ccn aanvang zou nemen, Ar gentinië kampioen geweest. En als wij den wedstrijd eens nagaan zou het allerbeste zijn geweest, wanneer er twee wereldkam pioenen uitgeroepen hadden kunnen wor den, want beide Zuid-Amerikaunschc ploe gen deden, evenals Zondag, ook nu weer niets voor elkaar onder. De strijd van gisteren was nog mooier, nog interessan ter dan Zondag. Er werd weer in het eivolle stadion een spelletje te zien gegeven, waar over wc in extase zijn geraakt, woarvnn we hebben zitten likkebaarden. Er was nu geen enkel oogenblik dut men behoefde te zeggen dat is slecht of die bol is slecht geplaatst. Neen, elke bul werd haast niet wiskundige zuiverheid gespeeld. Wc hebben zitten genieten van het meer don meesterlijke spel van den Argentijn schen centerhalf Monti, die de beste van de 22 spelers was. En dat wil wat zeggen. Maar laten we de'spelers niet gaan bespreken of be- critiseeren. Kritiek kunnen wc en mogen we niet uitoefenen, onidnt hetgeen hier gedemon streerd werd doodeenvoudig af is, haast niet meer te verbeteren is. Dit is voetbal tot in de perfectie. En om de spelers te bespreken. Wc zouden niet weten met wie tc beginnen. Er was geen enkele zwakke plek aan te wijzen cn als we er nog een willen zoeken dan zou het de centervoor Borjas moeten wezen. Maar zoo als 'hij gisteren speelde, ruilen wij hem toch nog heel graog in voor 4 Tops of Buitenwegs. De ploegen die voor deze finale in het veld kwamen, waren volkomen gelijkwaardig. Men speelde precies hetzelfde spel en nien wist wat men aan elkaar had. Juist als Zondag en toen waren het deze twee factoren die den eindstrijd tot 'n tammen en onmotievollen wed strijd maakte. Maar gisteravond was het an ders. Er zat direkt gang in het spel, met Uru guay technisch iets beter, waartegenover de Argentijnen enthousiasme en techniek zetten. De Argentijnen hebben het Zondag geleerd, dat dc Uruguaysche achterhoede alleen met long-passing te passeeren is en zij hebben dit ook den geheclen wedstrijd doorgevoerd, zoo dot hun voorhoede, anders het zwakste deel van hun ploeg, een doorloopend gevaar voor Nu- zazzi en de zijnen was. Orsi was weer dc man en hot was beslist interessant de duels te zien tusschen hem en Andrade ende meeste koeren moest ook nu weer de groote neger het tegen hem afleggen. Maar Orsi had het niet emakkeüjk. Was hij Andrade voorbij, don stond Nazazzi voor hem en in dien tijd had Andrade zich weer hersteld en het pleit voor den kittigen Argentijn dat tal van zuivere voor zetten van zijn voet voor het doel belandden. Dat er zoo weinig van geprofiteerd werd is niet zijn schuld, ook niet van zijn medespelers, maar ligt geheel aan het weergaloos mooie spel an dc Uruguaysche achterhoede. En zoo was het aan den anderen kant 'hetzelfde. Ook daar een gelijkwaardige voorhoede cn achterhoede Elke speler weet wat baltechniek is. Het op stellen, het plaatsen, het stoppen, het koppen, kortom alles geschiedde op zoo'n uitgelezen manier, dat we haast niet meer kunnen veron derstellen dat hier amateurs aan het werk wa ren. We schreven Maandag dat hier hooge- schoolvoetbal gespeeld werd, het was gisteren nog beter. En dan in de komende competitie het vooruitzicht te hebben op een wedstrijd als U. V. V.~V. S. VBrrrI In het veld werd uiterst fair en vriendschap pelijk gespeeld. De Argentijnen een tikje meer fanatiek dan de Oeroekweezen, maar het bleef kalm en ontvlamde de zuidelijke temperamenten even, door een te veel aan enthousiasme, dan was Mutters er nog om de heeren met een flegmatiek gebaar tot rust aan te manen. Op de tribune was dit wel wat anders en het ging naast ons op de deelncmerstribune af en toe op zijn Duitsch-Uruguaysch toe.. Zoo zelfs dat toen Scoronc het winnende doelpunt scoorde, de Argentijnschc en Uruguaysche kolonies slaags niet elkaar raakten en controleurs en politic dc partijen moesten scheiden. De Oeroe kweezen waren niet meer tc houden. Hevig gc- sticulecrcnd cn rauwe kreten uitstootcnd, moe digden zij hun jongens aan en toen het eind signaal klonk, waren zij niet meer te houden. Een oorverdoovend lawaai barste los, dat niet tot bedaren was te brengen, ook niet toen dc officieele plechtigheid een aanvang nam. Een Ocroekwees boven ons holde niaar met zijn landsvlag heen ten weer, terwijl iedereen om stilte riep. Eindelijk, na heel veel moeite, werd hen aan het verstand gebracht even hun strijd kreten te staken. Maar voor een kort oogen- blik cn het klonk weer U-ru-gu-ay, U-ru-gu-ay. Figaro. Uruguay had versche troepen laten aanruk ken en de geheele voorhoede op één na was geheel anders van samenstelling dan Zondag. Zoo speelde nu op de links buitenplaats Figueroa, een uiterst snelle speler, die op fraaie wijze het eerste doelpunt maakte, en die gemakkelijkshalvc maar Figoro genoemd werd. En zoo zagen we. „Figaro" na afloop naar dc tribune loopen, waar hij even door zijn kornuiten onderhanden genomen werd. Er zal wel geen handdoek groot genoeg in het Stadion gevonden zijn, waarmee „Figaro", na deze spontane omhelzingen, mee afgedroogd is kunnen worden. Gezoend is er weer druk. Maar dat moet gezegd worden, dc drie goals waren ook „om te zoenen". Zulke doelpunten zullen wij hier in de komende jaren niet meer zien maken. OfUruguay en Argentinië moeten op hun toer door Europa ook ons land aan doen. Wat le hopen is. Dan zien wij weer eens voetbal. Want wat hier in ons land gespeeld wordt De Olympische ceremonie. Nadat de Oeroekwcesche spelers ccn beetje bekomen waren van het hun ten deel gevallen geluk en tal van zoentjes (hieronder zijn die van Andrade niet begrepen, dat zijn zoen e n) waren uitgedeeld, komen ook de Italianen het speeldveld opgerend. Tegelijkertijd verkondigen de 25 luidsprekers in het Stadion het plech tige moment, waarop Zondag 40.000 men schen hebben gewacht: „Cérémonie Protoco- laire Olympiquc pour le tournooi de football. Premier: Uruguay, deuxième: Argentine, troi- sième: Ilulie." Bij elk woord klatert een dave rend applaus op cn speciaal Italië, de Euro- peeschc kampioen, heeft een ware ovatie in ontvangst te nemen. Middelerwijl hebben de drie ploegen zich en haye voor het scoring- bord opgesteld en het plechtigste moment van het tournooi neemt een aanvang. En onder de tonen van het Uruguaysche volkslied rijst statig de vlag van het winnende land in dc hoogte. Dan volgt het volkslied van Argentinië cn ver volgens dat van Italië. De Italianen staan stram in de houding en brengen den fascisten-groet tot de laatste tonen van hun lied en dat duurde heel lang weggestorven is. De Oeroekweezen maken een ecrcrondje en al wuivende en schreeuwende hollen zij het heele veld om. Een eigenaardig volk toch. Maar daar klinkt het „Wien Ncerlandsch Bloed" en uit duizenden kelen wordt spontaan ons volkslied meegezongen. De spelers hoorden het staande in de houding aan. Een plechtig oogenblik De plechtigheid op het veld is geëindigd. De spelers verzamelen zich daarna voor dc eere-tribune, wat nog niet zoo heel gemakke lijk gaat. De spelers van Uruguay willen eerst naar hun supporters, maar dc directeur van het Stadion, de heer van den Berg, weet hen naar dc eere-tribune te loodsen cn zoo zien wc van den Berg met Andrade en Nasazzi aan de hand over het veld stappen. Voor de tribune vindt de uitreiking der Olympische medailles plaats. Met enkele korte woorden overhandig de graaf de Baillet de Latour deze aan de Oeroekweezen, baron Schimmelpenninck reikte ze uit aan Argentinië, terwijl Ir. Kips dc Ita lianen toesprak. En hiermede was het gebeurd. Het tweede gedeelte van de Olympische spelen ligt weer achter ons. We namen afscheid van onze col ligas met een: Tot over zes weken A. VOOR HET STADION HEEFT DE NIEUWE REGELING VOOR DEN KAARTVERKOOP VOLDAAN? Uw verslaggever is met de „boemel van 15.10 uit Utrecht vertrokken, op dc vlugst mo gelijke manier naar het Stadion alwaar hij do aangekondigde 230 politiemannen reeds slaags verwachtte met de duizenden wachtenden. Het was ongevper 2 uur namiddag; niets van dit alles tc zien, hij was zoo gelukkig dc ijzeren hekken te bereiken pas aanwezig of de ver tegenwoordigers van de Heilige Hermandad kwamen „los", gingen zich over dc verschil lende loketten verdoelen. Kalm ging 't toe, van een run naar dc loketten bemerkte men vooraan niets, de hondeftlen werden vier aan vier gezet, de politiemannen hodden t kalm, het was gelukkig geen herhaling van Heeren gracht of Spiegelstraat. Instcde von 4 uur, begon men aan alle loket ten om kwart over drie mot den verkoop. Chef v. Veen verdeelde zijn mannetjes en de ge lukkigen konden hun kaartjes in ontvangst ne men; zeer geleidelijk ging het van kwart na drie tot ongeveer 5 uur, toen hadden zij kans die voor de staanplaatsen waren gekomen. Do zitplaatsen waren nnmenlïjk uitverkocht. Van kwart na drie tot kwart voor 6 heeft men staanplaatsen verkocht; duizenden stonden daar voor de loketten; allen welke achter do tourniquets van 5, 4, 5 en ook 2 gulden had den gestaan konden hier achter aansluiten. De toegangen tot de stoantribunes had men ge maakt naast den ingang voor autos en da aanvoer voor Heck toen men nu ook geen staanplaatsen meer had kreeg men den veld slag, de politie werd op dit punt danig ver sterkt, enkele fotografen plantten zich op den Chinceschen muur en namen van do charges der „bereden" waarschijnlijk gocdo opnamen. Telkens wanneer een groot hek openging om een auto door te loten drong men op en hoor de men een geloei; met het muziekkorps van de trommenschen trachtte men 't terrein „op te pikken", doch 't gelukte niet. De politie kreeg nogmaals versterking van binnen uit; binnen den Chinceschen muur had men geen sterken arm noodig, doch daarbuiten spande 't even. Dc Amstcrdamsche weermacht blce! baas en een bestorming waaraan even werd gedacht, is voorkomen geworden. De politie heeft gedaan wat ze kon, is er in geslaagd de door 't N. O. C. vastgestelde regeling zoo goed mogelijk te doen verloopen, doch nu willen wij nogmaals deze „proefrcgeling eens nagaan. We hebben verschillende personen ge sproken, ook die deze regeling zeer goed von den en nu voor dc eerste maul eens een plaats haddenolleen omdat men een mid dag verlof had kunnen krijgen. Wij spraken cr die met T.59 waren ge komen en nog geen 20 minuten hadden gewacht op een plaats van 3, dat was „boffen Zeer zeker heeft 't Stadion gisteren voetballiefheb bers gehuisvest en weinig sensatic-belusten en zijn de opkoopevs uitgeschakeld geworden, doch wij vragen ons afwie wilde van buiten Amsterdam dc risico loopen van reiskosten, staan en geen wedstrijd zien? De tijd van aanvangen dacht men goed ge kozen voor Amsterdam, doch ook de Amster dammers hebben er verlof voor noodig gehad. Nu komen cr ccn tweetal vragen naar voren: le. Heeft men deze regeling nu in het leven geroepen, omdat men geen tijd voor dislri- bueeren had 2e. Of was ze cr omdat men de opkooperij .vilde tegengaan Vraag I kunnen wc niet onderschrijven, daar er buiten Amsterdam voldoende dagblad-di recties de verkoop ter hand hadden willen nomen cn dan had dc provincie ook haar kans gehad. En nu vraag 2. Moeten al die duizenden nu de verschillende ongemakken mede maken, door deze nieuwe regeling ontstaan, omdat eenige honderden vallen in handen van op- koopers? Het aantal hooge prijs betalcnden wordt o. sterk overdreven en we beginnen te gelooven dat er zijn, welke uit louter opsnee- vevij beweren 1020 voor een zit- en 7 voor een staanplaats betaald te hebben. Dat er enkelen zijndat zal wel. Er wordt don meer geld, extra geld uitgegeven, doch nu lacht „Heek"; de extra guldens anders in op- koopers handen, zijn nu in de lade van dezo firma gekomen; dc politie moest de tourni- quets-menschen escortecren. De verslaggever met de „bouton" kon niets nicer machtig wor den; de „dolende" met een 3 kaart was hem voor vanwege zijn vroeger komen. Het Stadion was uitverkocht, Heek eveneens cn binnen den ringmuur was het eenvoudig een „bende"; dui zenden flesschen logen overal en men kon het beschouwen als ccn ijsclub-tcrrein vóór een meeting; men wachtte op dc sprekers, clubjes kaartenden, boorden af, liggende paren zich wetende niet in de Biltsche dreven, honderden resten, welke men in een bosch ook niet gaarne ziet; weinigen zochten vóór zes uur hun plaats op. Duizenden konden geen plaats vinden in de lunchrooms cn verdwenen daaruit ook liefst zoo vlug mogelijk vanwege de gloci-hittc. Drie uur hebben 30.000 menschen ol maar rondgelold, gehangen tegen of gezeten op lage muren. Als men deze regeling zou conli- nuceren, don verdwenen al zeer spoedig de dames. Ten opzichte hiervan kan men natuur lijk het standpunt innemen dat dezo er niet thuis behooren, zooals ons een oud-voorzitter van een onzer Utrechtsche voetbal-verecnigin- gen in het oor fluisterde Verschillende be kende stadgenooten bedankten er reeds giste ren voor met hun dochters tusschen het ""ach tende publiek te gaan staan, daar de opmer kingen van ongeduldig wordende voetbal-min» nenden nu altijd niet voor jonge dochtersooren bestemd zijn. O. i. zal de N. V. B. zich wel wachten deze regeling bij belangrijke voetbal wedstrijden in te voeren en toch vonden dul- zijnden haar nu eens juist billijk.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1