RAMSELMR B. NIEWEG Wie'nKeitjelaatspeuren Zal 't nimmer betreuren DE EEMIANDER BUITENLAND. DE PORCELEYNÉ FLES. Afdseling Dames-Confectie BINNENLAND. Woensdag 20 Juni 1628 26e Jaargang No. 296 Vertegenwoordiger van de Delftsche Aardewerkfabriek FOOM5CH DAG ABONNEMENTSPRIJS per 3 maandeo voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75. per week (met gratl» verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC 513 DIRECTEUR UITGEVER! J.VALKIiOFF PRIJS DER ADVERTENTIE!] van 1 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, 1elke regel meer f0.25. Llcfdadlghelds-ndvertcntHin voor d« helft van den prijs. Kleine Advertentlfin „KEITJES" bij vooruitbetaling 13 regel» 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I l.Bewijsnummer extr» 0 05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* EEN GESLAAGDE OCEAAN VLUCHT DE EERSTE VROUWELIJKE VLIEGER OVER DE ZEE DE PLANNEN VAN MISS BOLL Op dcnzelfdcn dug, dut de vliegers van de Bremen, Köhl, Von Hühnefeld en Fitzmnurice, op Duitschen bodem voet aan wal zetten en geestdriftig werden gehuldigd, omdat zij de eersten waren, wien het lukte een ononderbro ken vlucht over den Atlantïschen Oceaan te maken uit de richting van Oost naar West. streek in Zuid-Wales een vliegtuig neer de Friendship, dat een flink reisje achter den rug had, daar het Zondag in Trcpassey (New Foundland) was opgestegen voor een tochi over het wijde water. Heel de tocht werd bin nen dc 22 uren volbracht en ondonks het feit, dot de inzittenden me; mist en regen hadden te kampen, verliep de vlucht vlot en zonder in cidenten. Ofschoon reeds meer vliegers den Oceaan zijn overgestoken, bestond voor dezen tooht niettemin bizondere bclongstelling, daar hel vliegtuig de Friendship mede werd bestuurd door een aviatricc miss Amelia Enrhart, die de vliegers Stultz en Ellsworth, haar reismak kers, afloste. Reeds geruimen tijd was het haar verlangen den grootcn tocht te wagen en haar ondernemingslust op deze bizondere wijze uit MISS EARHART. te leven. Toch is miss Earhart niet de eerste de beste waaghalzerige vrouw, die louter ui: sensatiezucht zich in avonturen begaf. Integen deel: zij stond bekend als een uitmuntend, rustig wikkend en wegend, aviotrice, die ii 1923 haar internationaal brevet verwierf en in de jaren daarop zich voortdurend meer be kwaamde. Het hoogterecord voor vrouwen 47CO Meter wist zij eveneens op haar naam te brengen. Zij is nu dc eerste vrouwelijke vlieger, dit een geslaagde Oceaanvlucht heeft ondernomet. en heeft zich zelf, daar dc tocht zoo voorspoe dig verliep, de gelukkigste vrouw der wereld genoemd. Heel Amerika deelt in haur vreugde en verheugt zich over de ferme prestatie van de bijna dertigjarige londgenooter die heeft be wezen, dat ook vrouwen de vermoeienissen, die onafscheidelijk verbonden zijn aan zulke groote afstandsvluchten, weten te doorstuan Overigens vergde de vlucht begrijpelijkerwijze veel van miss Earhart, die dan ook blij was, na de afmattende vlucht, rustig te kunnen gaan slapen en te droomen van het behaalde succes. Ofschoon miss Boll, die met enkele metge zellen te St. Johns (New Foundland) eveneens klaar stond om den „sprong" te wagen, begrij pelijkerwijze eenigszins op haar neus kijkt, nu een van haar kunne haar voor is geweest, heefi zij miss Enrhart niettemin van harte geluk gc- wenscht. Maar misschien zal zij een „zoete wraak" nemen op haar concurrente. De Ame- rikaansche berichten lichten er namelijk over in, dat miss Boll en haar makkers er thans niei meer voor voelen het voorbeeld van miss Ear hart te volgen en ïullen trachten haar te over troeven. Zij koeren naar New York terug, waai hun toestel, de Columbia, zal worden inge scheept naar Southampton. Van hier uit willen zij trachten te bereiken, wat lot dusver slechts aan de vliegers van de Bremen is gelukt Slaagt miss Bol), dan zal zij de eerste ver tegenwoordigster zijn der zwakke sekse, die den Oceaan in Oost-Westelijke richting is overgevlogen. De vrouwelijke naijver is er en dat is een machtige prikkel. Maar de elemen ten zijn er óók nog en die zijn nog grilliger dan een vrouw. Daarvan zal het afhangen, of haar de eer deelachtig zal worden, waarnaar zij streeft, of dat zij ccn graf vindt in de golven der wijde wateren. Overigens valt er ook te beschikken over be richten, die behelzen, dat miss Boll met de haar vergezellende aviateurs van zins is in daag' toch in Harbour Grace tc starten, tenein de te trachten in één stuk door naur Rome te vliegen. POLITIEKE DISCUSSIES IN SPANJE VERBODEN. Parijs, 19 Juni. (H. N.) Volgens een be richt uit Madrid heeft Primo de Rivera een verordening uitgevaardigd, waarbij aMe politie ke besprekingen in clubs of vereenigingen ver boden worden. Op deze wijze wil de Spaansche dictator vermoedelijk het ontstaan van een po litieke propaganda tegen zijn bestuur trachten te verhinderen. DE DUITSCHE KABINETSCRISIS NOG STEEDS ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN Berlijn, 19 Juni (H N.) Naor de Tagl. Rundschau meldt, zal dr, Strosemann eerst in de tweede helft van deze weck vacantia ne men. Men leidt hieruit of, dot de onderhan delingen over de vorming van het nieuwe ka binet niet zco vlot verloopen. als aanvanke lijk gehoopt werd. Voor een gedeelte is dit waarschijnlijk ook ccn gevolg van dc om- sluchtige wijze, waarop do bc-ruedslagingcn tusschen de partijen worden gevoerd. Do in- terfractionccle commissie, die in de eerste plaats bij dc beraadslagingen betrokken is, telt niet minder dan 22 leden, zoodat zich telkens meeningsverschillcn kunnen voordoen. Ook vanmorgen zijn de onderhandelingen voortge zet, zonder tot ccnig definitief resultaat tc heb ben geleid, zoodnt de besprekingen Woensdag zullen worden voortgezet. Verder houden de verschillende pertijen in de loop van den dog fractievergaderingen. Hermann Müller zal van daag in de sociaal-democratische fractiever gadering verslag over het verloop zijner on derhandelingen uitbrengen Men verwacht, dat hij bij deze gelegenheid de toestemming zijner partij voor het rcgecringsprogramma zal vra gen of een eigen programma der sociaal-de mocratische pa.tij zal ontwikkelen. Sedert gis teren voeit Müller ook onderhandelingen met de economische vcrceniging over een evcntuce- Ic deelneming van deze partij aan de coalitie. Ook deze onderhandelingen zullen Woensdag worden voortgezet. De centrumsfractie van den Pruisischen landdag is de eerste fractie, die vanmiddag bijeenkomt om haar standpunt (en opzichte van de deelneming der volkspar tij aan de regecringscoalitiejn Pruisen te be valen. De voornaamste moeilijkheden in deze kwestie is, dot de Duitsche volkspartij bij een rcntueele deelneming aanspraak zou kunnen maken op 2 ministerzetels, wat ten koste van de d. moei aten cn het centrum zou gaan, zoo dat deze fracties vón een deelnemiag der volkspartij op deze voorwaarde slechts weinig willen weten. B c r 1 ij n, 19 Juni (V. D.). Dc sociaaldemo cratische rijksdagfrectie heeft in haar zitting van hedenmiddag het rapport aangehoord van den loop, dien de intcrfractioneele onderhande lingen betreffende de regceringsvorming geno men hebben. In haar uitspraak heeft de frac tie vooral de ponten van verschil naar voren gebracht, die bij deze onderhandelingen ble ken te bestaan. Afgezien van de kwestie van den bouw van den nieuwen pantserkruiser be treffen deze punten van geschil de volgende kwesties Dc sociaaldemocraten wenschcn, dat, nu het desbetreffende wetsontwerp in den rijksraad is aangenomen, de lie Augustus nog gedurende d't jaar tot officieele feestdag wordt verklaard. Tct nog toe hebben slechls het cen trum en de democraten verklaard, dat er bij hen hiertegen geen principiecle bezworen be staan. Ook inzake de ratificatie van de arbeids- conventic van Washington is men nog niet tot overeenstemming kunnen komen. Verder wen schcn de sociaaldemocraten, dat het minimum inkomen, dat belastingvrij is. onmiddellijk vei- hoogd zal worden. De Duitsche Volkspartij daarentegen eischt een vermindering van den belastingdruk op de gemiddelde inkomens. Ook op het gebied van de woningpolitiek is men nog niet tot overeenstemming kunnen komen. De sociaaldemocratische fractie sprak ten slotte haar vertrouwen in de onderhandelaars uit en gaf hun de opdracht bij de onderhan delingen op morgen de kwestie van de vor ming van de regcering tot grooter klaarheid te brengen. Woensdagavond zal de fractie we derom bijeenkomen om het rapport betreffen de den stond von do onderhandelingen aan te hooren. voorbeen Gangestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Do centrumsfroclic bijeen. B e r 1 ij n, 1 9 J u n i. (V. D.) In dc vergade ring van hedenmiddag van de centi umfractic von den rijksdog heeft afgevaardigde Pcrlitius rapport uitgebracht over den stond van de on derhandelingen over de regceringsvorming. Vervolgens werd de zitting van dc fractie tot Woensdagmiddag verlaagd. De centrumfractie van den Pruisischen land- dog heeft zich hedenmiddag beziggehouden met den billcnlondschen politiekcn toestand en met de kwestie van dc regceringsvorming in Prui sen. Daurbij heeft de fractie verklaard, dat, in dien een niet tot de Pruisische regcering bc- hooiende partij in die regeering wenscht op genomen te worden, zij daartoe den wensch moet tc kennen geven aan de wel aan de re geering deelnemende partijen. Tot nog toe is evenwel bij de Pruisische rcgecring nog niet een dergelijk verzoek binnengekomen. DE DOOD VAN TSJANG TSO LIN EEN OFFICIEELE BEVESTIGING De correspondent van de Petit Parisicn tt Peking meldt, dat men in diplomatieke kringen officieel den dood van Tsjang Tso Lin beves tigt. Zijn opvolger is echter nog niet aangewe zen. EEN GEWELDIGE BRAND EEN DORP IN VLAMMEN OPGEGAAN Te Molodowo bij Bialystok brok een brand uit, wuardoor het gchcele dorp verwoest werd; 52 woonhuizen cn meer dar. honderd andere gebouwen werden een prooi der vlammen. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 7G7.S Vardö. Laagste Jiaromcterstunil: 71Ó.G Wisby. Verwachting tot den avond van 21 Juni. Matige tot zwakke, Noord-Weste lijke tot Westelijke wind, half of zwaar bewolkt, weinig of geen regen, weinig verandering in temperatuur. ll!!!ll!llimi[lllHII[li:!IIIIIIIli[ll!IIIIIIIIII!l||| Een voorloopig 'rcgecringspro gramma van Hermann Müller. Berlijn, 19 Juni (H. N.) De rijksdagfractic der Duitsche volkspartij heeft vanmiddag lang durig bcraadsiuagd over de tischen. welke de partij zal stellen voor haar deelneming- aan de groote coalitie. De beraadslagingen werden gedurende zekeren tijd door dr. Stresemann bijgewoond. Een beslissing is nog niet geno men en de besprekingen zullen Wocnsdagmid- dog worden voortgezet. Noor vernomen wordt, zal de kabinetsformateur Hermann Müller mor- gen een voorloopig regeeringsprogramma aan de verschillende voor deelneming aan een re- geeringscoalitie in aanmerking komende par tijen voorleggen. Do verbrceding van de regccrings- basis in Pruisen. B e r 1 ij n, 19 Juni. (V. D.) Dc commissie van vier uit de landdagfractie van dc Duitsche Volkspartij, die belast is met het voeren van de onderhandelingen over de verbreeding van de regeeringsbasis, zal, naar verluidt, morgen een bezoek brengen aan den minister-president Braun, teneinde de kwestie van de vorming von de groote Coalitie ook in Pruisen te bespreken De democraten en dc regceringsvorming. Berlijn, 19 J u n i. (V. D.) Dc rijksdagfrac tie van de democratische partij heeft Dinsdag middag het rapport aangehoord van haar on derhandelaars bij de besprekingen over de re geringsvorming en heeft het resultaat daar- an tot nog toe besproken. Vervolgens werd een aantal eischen opgesteld, die aan de par tijen bij de verdere onderhandelingen betref fende d© regeeringsvorming zullen worden voorgelegd. Dc volgende vergadering van do democratische fractie zal vermoedelijk Dom derdag" a.s. gehouden worden. DE FRANSCHE AUTONOMISTEN GEEN INVRIJHEIDSSTELLING P a r ij s, I 9 J u n i. (V. D.) llit Colmar wordt gemeld, dat het Cour de Cassation het verzoek van Ricklin, Rosse, Fnsshauer cn Schall tot voorloopigc invrijheidstelling heeft afgewezen Tegen twaalf uur werd hen in dc gevangeria van Colmar dit besluit medegedeeld Schuil nam de tijding met een onverschillig lachje op. Fasshaucr daarentegen riep uit: „Ik Ir.d hel wel gedacht I" Ricklin verklaarde: „Dat is zeer tc betreuren, dat is een ongeluk Zooals be kend bevindt Rosse zich in de gevangenis yr.n Mühlhousen. P a r ij s19 Juni. (V. D.) Naar dc Elzas- sischc afgevaardigde Wolther in de wandel gangen van de Kamer verkloarde, koestert hij het plan opnieuw een interpellatie in tc dienen, waarin de invrijheidsstclling vnn Ricklin en Rosse wordt gevraagd. Straatsburg, I 9 J u n i. (H. N.) Dc auto- nomistcn Baumann en Kohier, die door de rechtbank te Straatsburg tot 8 maanden ge vangenisstraf \erooideeld zijn, terwijl hun voor een tijd van 5 jaar verboden is zich in den Elzas op te houden, zijn van dit vonnis in heo* ger beroep gegaan. DE ECONOMISCHE RADEN IN ITALIË. Een boodschap van Mussolini. Rome, 19 Juni. (V. D.) Mussolini heeft gisteren een uitvoerige boodschap gezonden aan de provinciale economische raden, die gis teren voor het eerst bijeenkwamen. Deze raden zijn voornamelijk in de plaats gekomen van dc oude Kamers van Koophandel, welke cenigc maanden geleden werden opgehevn. In de boodschap verklaart Mussolini, dat de roden een gedeelte van het fundament vormen, waarop dc nieuwe fascistische staat is opge trokken, daar zij geheel vrij van politieke in vloeden zijn en niet uit gekozen leden bestaan, zooals de oude Kamers van Koophandel. De raden hebben zich bezig tc houden met de bestudeering van de vraagstukken, betrek king hebbende op landbouw, handel en indus trie, in dc eerste plaats in verband met de arbeidsvraagstukken. Aan de regeering moet rapport worden uitgebracht. Mussolini zegt tenslotte in de boodschap, dat do economische toekomst van Italic voor een groot gedeelte van het functioneercn der economische raden afhangt en hij verzoekt hen hun werkzaamheden zoo goed mogelijk tc ver richten. HET GROOTSTE DRIJVEND DOK TER WERELD. De sleeptochl begint Donderdag. Londen, 19 Juni. (V. D.) Het eerste go dcelte van het buitengewoon moeilijk slcep- werk van het enorme drijvend dok van de werf tc Wallsend on Tyne, waar het werd getouwd, naar Singapore, een afstand van ongeveer 8000 mijlen, begint Donderdag. Het dok wordt in twee gedeelten, zooals bekend door Neder- landschc slcepbooten, gesleept. Het tweede gedeelte van het dok zal 28 Juni van Wallsend vertrekken. De tocht naar Singapore zal twee maanden duren. Het dok zal het grootste ma rinedok ter wereld zijn. Het is 855 voet lang, 75 voet diep en heeft een hefvermogen van 50.000 ton. Zestigduizend menschen kunnen in het dok staan. EEN GESCHIL TUSSCHEN JOURNALISTEN EEN HUNNER DOODGESCHOTEN To Weenen is gistermorgen voor ccn ecre- raad het geschil tusschen twee journalisten behandeld. Redacteur Bruno Wolf, van het N'cue Wiener Journal, had zijn collega Pöffl beschuldigd von omkoopcrij en chantage en was door de gewone rechtbank in het gelijk gesteld. Pöffl wist niettemin een beroep bij den eercrood door tc zetten; toen Wolf opnieuw zijn bewijzen had aangevoerd, haalde Pöffl een revolver te voorschijn en schoot Wolf met drie schoten in de borst neer. Wolf wos onmid dellijk dood. Pöffl werd gevangen genomen. Over het gebeurde wordt nader gemeld: Pöffl wilde voorkomen, dat het door Wolf aan geboden waarheidsbewijs toegeluten zou wor den. Toen Pöffl zag, dot de zaak voortgang had, sprong hij op, haalde uit rijn vestzak een browning te voorschijn en vuurde, zonder ccn woord te zeggen, vijf maal op Wolf. Verdere schoten werden door mevrouw Wolf verhin derd, die zich op den dader wierp. Pöffl ver zocht zijn vertegenwoordiger zich met zijn ver dediging te belasten. Deze weigerde echter met dc woorden, dat hij geen moordenaar ver dedigde. De bladen berichten nog, dat de vijandschap tusschen Pöffl en Wolf hieruit ontstaan is, dat deze een reeks intrigues van Pöffl in het open- buar gecritiscerd had en Pöffl een revolver- journalist cn afperser genoemd had. DE STABILISATIE VAN DEN FRANC. Een ministerraad. P a r ij s, 19 Juni. (V. D.) De ministerraad heeft heden besloten Zaterdagmiddag te half "vier een buitengewone zitting tc houden om de definitieve beslissing te nemen over de sta bilisatie van den franc. No afloop van den ministerraad worden dc llnancieele commissies van de Kamer en den Senaat bijeengeroepen om tc beraadslagen over den vost te stellen koers, terwijl dc Ka mer en de Senaat in den nacht van Zaterdag en Zondag zullen worden bijeengeroepen om een beslissing te nemen over het in tc dienen wetsontwerp. DE SPAANSCHE KONING NAAR ENGELAND. Madrid, 19 Juni. (V. D) Koning Al fonso vertrekt Maandag naar Engeland. De koningin-moeder Mario Christina gaat naai Oostenrijk om familieleden tc bezoeken EEN RECHTSCH DUITSCH BI.AD STOPGEZET. Berlijn, 19 Juni. (H. N.) De Beilinei Mittog, een rcchtsgezind Berlijnsch middag- blad, heeft wegens dc ongunstige economi sche toestanden opgehouden tc verschijnen DE WERKLOOSMEID IN ENGELAND. Londen, 19 Juni. (H. N. Draadloos). Volgens de opgaaf omtrent het aantal werk- loozcn in dc afgeloopen week is dit aantal met 10.149 verminderd. MR. J. J. BARNET L70N. f Een der oudste advocaten bij do Haagsche balie. Tc 's Gravenhagc is overleden mr. J. J. Barnet Lyon, een van dc oudste advocaten bij de Haagsche balie. De heer Barnet Lvon, die ccn 40-jarige advocatenpraktijk had, ontplooi de zijn groote gaven uitsluitend op civiel ge bied. Overigens was de heer Lyon een zeer be scheiden man, die niet graag aan den weg timmerde. Een van zijn liefhebberijen was een diepgaande studie van vreemde talen en hij kon dan ook bogen op oen uitgebreide talenkennis. In vroegere jaren heeft de thans overledene zich ook op liefdadig gebied verdienstelijk ge maakt. O.m. heeft hij veel gedaan voor Kin dervoeding en Armenzorg. Verder was hij be stuurslid van de Haogsche polikliniek, terwijl hij ook eenigen tijd secretaris van den Dieren tuin is geweest. De teraardebestelling heeft plaats a.s. Woensdag op dc begraafplaats Oud Eik en Duinen. Vertrek van het sterfhuis in de Rijn straat om II uur. WEDUWEN VAN OUD MILITAIREN VERHOOGING DER GRATIFICATIE Het comité van uctic der samenwerkende bonden van oud-militairen van land- cn zee macht en koloniën heeft in een adics oon dc 1 woede Kamer te kennen gegeven, dat met groote ingenomenheid is kennis genomen van liet door dc regeering ingediende wetsontwerp tot verhooging van het 8e cn 6e hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1928, strekkende lot verhooging van de gratificatiën van de wee duwen van de vóór 1909 gepensionnccrdc mi litairen von lund- cn zeemacht. In het adres wordt uiteengezet, dot dc wedu wen van vóór 1909 steeds ernstig zijn achter gesteld bij andere catcgoriën van weduwen. Volgens het thans ingediende wetsontwerp zul len echter deze weduwen toch nog in inkom sten achterblijven bij de overige weduwen, vol lende ondor de bepalingen van dc wet van 1909 Verzocht wordt het daarheen te leiden», dat de gratificatie ontvangende weduwen van land- en zeemaoht, een bedrag zullen ontvan gen, in totaal gelijk aan het bedrag, dat de vóór 1918 gepensionneerde weduwen ontvan gen cn tevens dat de gratificatiën van do wc** duwen van de zeemacht worden gelijk gesteld aan die der weduwen van dc londmocht. LOONEN BIJ P. T. T. In een vergadering von de afdecling van den C. B. P. T. T. te Rotterdam werd de volgende motie nongenomen De afdecling Rotterdam van den C. B. P. T. T., mede vertegenwoordigd door verscheidene «fdcelingen uit net land, in ledenvergadering bijeen op Vrijdag 15 Juni 1928; van mcening, dot de lange duur van de on- de: handelingen over dc technische herziening het vermoeden wettigt, dat het grootste deel van 't ter beschikking gestelde extra matig be drug het personeel dit jaar weer niet ten goede zal komen, maar in dc schatkist zal terugvloei en dot naast het moreelc recht van het P. T. T. personeel op redres inzonderheid het laagst- bezoldigde deel aan den rond der armoede staat en dringend verbetering zijner positie be hoeft; dat uit de statistieken blijkt, dot een cisch tot vorenbedoelde verbetering van zijn inko men op financieele gronden alleszins gewet tigd is; dringt er met den mcestcn nadruk of) oan dat over het jaar 1928 het personeel een finan cieele tegemoetkoming zal ontvangen door een uitkecring ineens don wel een tijdelijke ophef fing van dc 5l< pensioenstorting; besluit deze motie le zenden aan de Controle Commissie van Overleg' en aan het bondsbe- stuur cn verzoekt de pers haar te publiceeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1