B. NIEWEG DE EEMLANDEQ BUITENLAND. TfaeerraeubeSera abonnementsprijs pcr ®aaqdeo v<*>r Amersfoort f2.10, per maaod f 0.75, per prijs der advertentien van I —4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Maandag 25 Juni 1928 26b Jaargang No. 303 Een „Keit-e" in 't Dagblad, Een baken in zes, Ze brengen de uitkomst En stellen tevree. ia M. A. Ramselaarl Badhanddoeken GENERAAL NOBILE IS GERED, MAAR WERD ERNSTIG GEWOND week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.177* Binnenland fraoco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke oummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER.' J.VALKHCfF DAGBLAD dkc regel meer f0.25. Ltcfdadlghclds-a'.ivertcntlëo voor ót helft van den prijs. Kleine Advertentlüo „KEITJES" b|J vooruitbetaling 1—i regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.— Bewtjsnnmmer extra 9 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» L DE STABILISATIE VAN DEN FRANC DE KAMER AANVAARDT HET WETSONTWERP P o r ij s, 2 5 Juni. (V.D.) De ministerraad zal Zaterdagmiddag- beraadslagen over de wetsvoorstellen betreffende de stabilisatie van den franc en deze voorstellen om half vier aan de Kamer voorleggen. Het gaat hierbij om een nieuwe overeenkomst met de Bank van Frank rijk en om het wetsontwerp betreffende dc eigenlijke stabilisecring. De zitting van de Ka mer zal waarschijnlijk slechts eenige minuten duren. Vervolgens zullen dc partijen afzonder lijk bijeenkomen om over den toestand tc be raadslagen. P a r ij s, 2 4 Juni (V.D.) De Kamer heeft hedenavond even voer negen uur, na tien uur beraadslagen, dc wet betreffende de stabili satie met 450 tegen 22 stemmen gqedgekeurd. P a r ij s, 2 4 Juli. (V. D.) In de zitting van Zaterdag- op Zondagnacht heeft de finrin- ciecle commissie het wetsontwerp van Poincaré inzake de stabilisate, na verwerping var. een socialistische interpellatie, mèt de drie over eenkomsten tusschen dc regeering en de Bunque de France, de regeering en de amor tisatiekas, en de Banque de France en de amortisatiekas, met 52 tegen I communisti sche stem bij 9 onthoudingen (7 socialisten cn 2 leden der rcpublikeinsch-dcmocratische unie) goedgekeurd. Poincaré motiveerde eerst het wetsontwerp, waarbij hij mededeeling deed van den nieuwen siabilisatiekoers. Hrj wees daarbij op de be langrijkheid van deze beslissing; de regeering heeft zich hiervoor grootc offers getroost en betreurt het, dut zij niet in staat is den franc zijn vroegere waarde te doen herkrijgen In deze lange periode van stabiliteit is gebleken, dat dc munteenheid in de toekomst geen ge vaar loopt voor verdere dévulcrisatie. Ook is aangetoond, dat een nieuwe hausse var» den franc het economisch cn financieel evenwicht van den staat op ernstige wijze kan verstoren. Daarom is het van belang, dat dc franc ge- stabi'isecrd worde op den thans geldenden wjsselkoers. De weldadige invloed van deze be slissing is pas later merkbaar, want Frankrijk zal nog langen tijd moeten lijden onder de ge volgen vun den ooriog, waardoor het zoo- ver' schrikkelijk is verarmd. Dc Kamerzitting. Hedenmorgen kwam de Kamer bijeen om te beraadslagen over het wetsontwerp betreffende cie stabilisatie van den franc. Reeds lang vooi het begin van de zitting waren de tribunes be zet, terwijl bij den Scine-cevcr meer dan 100 politic-agenten de toegangen van het Ka mei- gebouw bewaakten. Dc algemecnc rapporteur van de financieclc commissie, Chappedelaine, beperkte zich tot een korte, samenvatting van het regcerings ontwerp en de daaraan toegevoegde overeen komsten. Daarbij besprak hij in het bijzonder do overeenkomst tusschen de Bunque de France cn den staat; voor de begrooting komt hierdoor 100 miüioen francs aan winst beschikbaar. Een opmerking van den socialist Vincent Auriol beantwoordende, zeide Poincaré, dat de regeciing door deze stabilisatie getoond heelt grooten eerbied te hebben voor de nationale souvereiniteit. Er hadden zich 14 sprekers aangemeld; het eerst kreeg de radicaal-socialist Nagaro het woord, die namens zijn partij verklaarde vooi te zullen stemmen. De socialist Vincent Auriol wees op de ver mindering van de waarde van den franc tot 'A; hij concludeerde hieruit, dat den overwinnaars den oorlog even duui is te staan gekomen als oen overwonnenen. Namens de links-republikeinsche groep be sprak de nfgevaardigde Pictri in bet bijzonder de positie van de renteniers, voorts de stijging der pi ijzen en de intergealliecrde schulden. Spr. wilde, dal men den renteniers tenminste dc hoop meest laten, dot het geld eens weer zijn waarde zul herkrijgen. Op dit oogenblik greep Poincaré in het debat in; hij zeide, dut dan maar een andere regecring het op zich moet nemen om deze belofte tc houden. Wan neer men hier var» de tribune af den rente niers beloften doet, dan zcu men het publiek om den tuin leiden. De zitting word daarop voor twee uur onderbroken. Verschillende sprekers hebben daarop nog het woord gevoerd. De communistische afge vaardigde sprak namens zijn partij van een bankroet- en volsche munterspolitiek; zijn aan hangers zouden tegen het ontwerp stemmen De afgevaardigde Evain van de republi- keinsch-democrolische unie oefende criliek; hij meende, dot een aanpassingscrisis hel nood zakelijk gevolg zal zijn. Franklin Bouillon zeide uit overwegngen van nationale discipline vooi te zullen stemmen. Met wetsontwerp is ook reeds in de finan- cieelc commissie uit den senaat behandeld; hier werden 19 stemmen voor en twee stemmen tegen uitgebracht bij I onthouding. P a r ij s, 2 5 Juni. (V. D.) Om 9 uur kwam hedenavond de senaat bijeen om te beraadsla gen over de stabilisatie van den franc.De vroegere minister van financiën, Cailloux, die aanvankelijk een rede had willen houden van twee uur, deelde mede, dat hij niet aan het woord wenschte te komen. Dc Senaat zal waar schijnlijk het ontwerp, zoools het door de Ka mer werd aangenomen, zonder ingrijpen wij zigingen goedkeuren. Dc kcers der stabilisatie. De koers der stabilisatie is. naar noguil Parijs wordt gemeld, vastgesteld op 124.21 fres. in het pond sterling cn 25.52 in. den 'dollar. - HET ANTI-OORLOGSPACT DE GEWIJZIGDE VOORSTELLEN VAN KELLOGG P a r ij s 2 4 Juni. (V. D.) De Amerikaan- schc gezant Herrick heeft gisteren op de Quai d'Orsay den tekst van een nieuw ontwerp voor een Amerikaansch multilateraal pact overhan digd, waarin do oorlog buiten de wet wordt ge steld. De kranten publiceeren rceds enkele bij zonderheden, hoewel de officieele publicatie nog niet plaats heeft gehad. De voornaamste bijzonderheden zijn, dat het aantal onderteekenaars nu tot 14 is gestegen, w. o. ook de ondorteekenaars van het Locoino- verdrog, de dominions en België. Verder is van belang, dat do partijen, ingeval een van Vn de overeenkomst schendt, hun vrijheid tegenovei de betrokken mogendheid herkrijgen. B e r 1 ij n 2 4 Juni. (V. D.) In de nota, welke tegelijkertijd Qan de regeeringen van 14 landen werd overhandigd, wordt een nieuw anti-oorlogsverdrag voorgesteld; gevraagd wordt, dat de regeeringen hierop binnen den kortst mogelijken tijd antwoord geven. In deze uitvoerige nota, bestaande uit 12 getypte folio-vellen, wordt in dc eerste plauts geconsta teerd, dat Frankrijks bedenkingen allen grond ontberen en ten bewijze wordt verwezen naar dc rede van staalsseretaris Kellogg op 28 April j.l. Verder wordt met nadruk betoogd, dot het deelnemen van dr Locarno-mogendhe- den niet in striid is met dit verdrag; de garan ties worden veeleer verdubbeld. Dit zelfde geldt ook voor die staten, welke met Frankrijk neu traliteitsverdragen hebben gesloten. voorbeen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. in dc nieuwste uitvoeringen DE MUITERIJ OP DE JERV1SBAY AAN BOORD THANS ALLES NORMAAL Londen, 24 Juni (V. D.) Het hulpvaar tuig Slavol heeft gisteren het Australische s.s. Jervisbay opgevangen; zooals bekend, was op laatstgenoemd schip muiterij uitgebroken. Er is een gewapende macht aan booid ge gaan van de Jervisbay; de bevelvoerende offi cier heeft meegedeeld, dat de oproerlingen cn ook dc acht verstekelingen thans onder bewa king staan; aen boord is nu alles normaal. Dc kruiser S uffolk, welke instructie had ge kregen snel op te stoomen, teneinde in dc buurt van de Jervisbay te komen, kan zijn reis weer gewoon voortzetten. WILD WEER IN ROEMENIE TIEN PERSONEN DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD Zware stortregens hebben Vrijdag te Boeka rest groote schade aangericht. De regens, die h-1 karakter van een wolkbreuk hadden, hiel den met kleine tusschenpoozcn 58 uur a .n, zoodat het tramverkeer enkele uren moest wor den stopgezet. In dc voorsteden kwamen vei - scheidene landhuizen ender water te staan en de brandweer werd- voortdurend gealarmeerd. Bijna geheel Roemenië heeft gelijktijdig van het weer te lijden gehad, vooral Ismail in Bcs- sarabië. In een dorp zijn door het inslaan ven den bliksem verscheidene huizen verbrand. Tien personen zijn dooi den bliksem gedood. NA DE RAMP TE BRUGGE OOK VELE KINDEREN ERNSTIG GEWOND Brussel, 25 Juni. Uit het nadere on derzoek naar de oorzaak van dc ontjjloffirgs- rorr.p te Brugge is gebleken, dat dc koopman Dcbuyser belast was met de vernietiging dei Duitsche betonnen schuilplaatsen, die zich nog steeds in de omgeving van de haven van Brug ge bevinden. Hij had voor dit doel dynamiet in voorraad en door den brand ontpioftc deze. Debuyser, zijn zwager en twee werklieden, die nog getracht hadden don brand tc blusschcn, waren op slag docd. Verscheidene kinderen, die in dc nabijheid aan het voetballen warén, werden door de weggeslingerde voorwerpen getroffen. Van twee kindertjes werden dc boenen als het ware afgesneden, terwijl anderen ernstig gewond werden. (Cour.) DE AANSLAG TE BELGRADO DE BEGRAFENIS VAN DE SLACHTOFFERS DE TOESTAND VAN RAD ITS J VERERGERD A g r a lit, 25 Juni. (V. D.) Zaterdagmor gen vond tc Ag ram onder groote belangstel ling van de bevolking do begrnfenisplechtigr heid plaats van de:vermoorde afgevaardigden Paul Rnditsj cn Bnsnritsj- k Niet alleen uit Kroatië, maar ook uit geheel Slowcnië en Dal mat ie waren deputaties met een groot aantal deelnemers verschenen. Langs den weg, die do stoet volgde, stonden vele vereer.igingen cn huic opgesteld. Hoewel dc bevolking zeer op gewonden is, zijn dc plechtigheden tot nog toe volkomen rustig ver'.oopen. Daartoe heeft dr boodschap van den gewonden Stefan Ra ditsj, die hedenmorgen vroeg ovcial werd aan geplakt, waarschijnlijk veel bijgedragen In de ze boodschap maande de Kroatische leider de bevolking van Agram tot rust cn kalmte aan. A gram, 25 Juni (V. D.) Bij dc begrafenis plechtigheid van de afgevaardigden Paul Ra- c'itsj er» dr. Basarisjék heeft de Koning zich door vijf generaals cn de regcering zich door twee ministers laten vertegenwoordigen In het begin van den rouwstoet werden twee groote kransen van don koning ücdrngen. met het op schrift „Aan de martelaren, die voor hun natie gevallen zijn. Alexander." Belgrado, 25 Juni. (V. P) Dc toestand vun den afgevaardigde Stefan Raditsj is. Za terdagmorgen ccnigermnte verergerd. De wond begint tc etteren. Ook word zwakheid van het hart geconstateerd; Tegen half twaalf heeft koning Alexander Raditsj opnieuw een be zoek gebracht in het ziekenhuis. B e 1 u i a d o, 25 Juni. (H N) De afgevaar digden der democratische boerenpartij hebben een opzienbarende verklaring gepubliceerd, waarjn gezegd wordt, dut de deze weck ge pleegde misdaad voor hen noch voor de open bare meening „onverwacht is gekomen. Ver wezen wordt naat artikels in verschillende bla> den, waarin bedreigingen tegen Raditsj <cn Prcbitsiawitsj werden uitgesproken, terwijl ook verschillende uitlatingen van rudicule afge vaardigden worden aangehaald, c'ia eveneens bedreigingen tegen Stefan Raditsj bevatten. ONTPLOFFING OP EEN TANKBOOT DE PIRAEUS IN LICHTELAAIE Uit Londen wordt d.d. 25 Juni aan de Cour. b - richt Naar uit Athene wordt gemeld, heeft aldaar aan boord van de Italiaanschc tankboct Cen- lauro gisteren tegen middernacht een hevige ontploffing plaats gehad, waardoor de lading van 4275 ton stookolie cn 10,000 blikken ben zine in brand vloog. Binnen enkele minuten stond het gehccle schip van dc voorplecht tot den achtersteven in lichtelaaie. Het vuur ver breidde zich zoo snclf dot één lid der beman- ning gedood werd en vier verwondingen be kwamen, terwijl zij trachtten van het schip te springen. Uit Athene wordt nader bericht, dut bij den brand van de Italiaanschc tankboot Centauro de Grieksche reddingsvaartuigen slechts mc: bovenmenschelijke inspanning konden verhin deren, dat het vuur oversloeg op dc petroleum- depóts aan den wal. Zaterdagochtend sleep ton booten het brandende schip uit de hoven Des middags brandde niet alleen het schip, maar ook het water in de omgeving, dat met petroleum bedekt was, stond in lichtelaaie. Bij de werkzaamheden om het schip weg te sleepen zijn vier havenarbeiders verbrand en twee zwaar gewond. AMERIKANEN OPGELICHT IN MEXICO. Mexicaonschc rebellen hebben twee Ameri kanen opgelicht bij Guadelajara. Zij eischen een losgeld van 18.000 pesos. ■Ill HET WEER VAN MORGEN. IP Hoogste barometerstand 705.7 !H Magdeburg cn Frankfort. §p Laagste barometerstand 749.5 Rost. §H Verwachting tot den avond van H| 26 Juni Zwakke tot matige, tijdelijk toe- §H| nemende Zuid-Oostelijke tot Zuid- Ij§ Westelijke wind, half bewolkt tot H§ betrokken, later waarschijnlijk rc- gen of onweer en daling van tem- fܧ peratuur. Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 TEL. 341 TEL: 529 Prima wit ruige BA OEK 60 x 100 0.79 Gekleurde Badhanddoeken Geel 60 Lila Blauw 100 I 0.69 BRUTALE BANDIETENSTREEK. Vrijdagavond is te Blisvillc (Michigan) een jonge bandiet geheel alleen het postrijtuig bin nengedrongen van den exprcstrcin Detroit Toledo en heeft zich meester gemankt van minstens 50,000 dollar in baar. Toen de trein Blisville binnenreed, gooide dc bandiet den postambtenaar, dien hij gekneveld had, op het perron en maakte van de verwarring gebruik om kalm per auto te ontvluchten. EEN ZWEEDSCH VLIEGTUIG ONDERNEEMT EEN HELDHAFTIGE LANDING OP HET IJS GETRACHT ZAL WORDEN OOK NOBILE'S METGEZELLEN TE REDDEN Dc inhoud van 't ontwerp. Het stabilisalieontwctrp bevat 15 artt. Hei eerste schaft den gedwongen koers af. Het tweede bepaalt op dó milligram het goudge*- halte van den Franschen frank. H. t derde ver zekert de omwisseibaaiheid der biljetten in goud en bepaalt er de voorwaarden van. H> t 4e bepaalt de gouddekking der circulatie op 55 Het 5e en het 6e voorzien het slaan van goudstukken u 100 fics. Het 7e voorziet het slaan van zilvergeld en het intrekken van de biljetten vun 5, 10 cn 20 fres. Het achtste artikei van het stabilisatie-ont werp schrijft de intrekking voor van het nood geld der Kamers van Koophandel, dat thans in omloop is. Het 9e artikel bepaalt, dat van den dag der inwerkingtreding der tegenwoor dige wet af alle gouden en zilveren munten, die vroeger geslagen zijn, geen wettigen koers meer zullen hebben. Het 10e artikel zegt, dot dc goudreserve der banken, met privilegie var» uitgifte, opnieuw geschat zal worden. Hit I2e schaft verschillende wetten af. Het 15e keurt de drie bovengenoemde overeenkomsten tus schen den staat, dc bank en de amortisatiekas goed. DE TREINRAMP IN ZWEDEN N HET GEHEEL ZESTIEN DOODEN Er zijn thans 14 van dc 16 dooden, die als slachtoffer van het spoorwegongeluk in Zwe den vielen, geïdentificeerd. Onder hen bevin den zich geen buitenlanders. De toestand van twee der gewenden wordt zorgwekkend ge acht De oorzaak, dat dc hulplocomotief tegen der» D-trein opreed, moet daarin liggen, dat de ma chinist een sein verkeerd heeft begrepen. De machinist van de hulplocomotief is zwaar ge wond; de marhinist cn dc beide stokers van den D-ïrein zijn gedood. HET INCIDENT BIJ DE BIBLIOTHEEK TE LEUVEN. B r u s s c i2 5 J u n i. (V. D.) Te Leuven zijn bij hel onthullen van het opschrift van de bibliotheek ccnigc incidenten voorgevallen Op het oogenblik, waarop de inscripti»? onthuld zou worden, liet monseigneur Lndouzu dc plechtig heid door dc politie beëindigen. De Belgische b eldhouwer Dcsoete, die hiertegen prol- steer- de, werd door de politie gearresteerd. De s'u- denten cn de bevolking manifesteerde tegen WHitney Warren, don architect van de biblio theek. De professoren gedrocg»:n zich bruusk tegenover de lieden, die van Brussel met de steenen waren gekomen. De juridische vijande lijkheden duren voort. DE STAKING TE ANTWERPEN. Spoedige werkhervatting verwacht. De Nation Beige bericht, dat Zaterdag te Antwerpen het referendum onder de bootwer kers is begonnen over de vraag, of het loon- geschil aan de paritaire commissie van de ha ven onderworpen moet worden en of,het werk Dinsdagochtend hervat zal worden. Het refe rendum wordt heden voortgezet. Men belooft algemeen, dat het bevestigend zal uitvallen en dat dc werkgevers zullen toestemmen om te onderhandelen over het bedrag" der loonen. Uit Stockholm wordt geseind, dat bij het Zwecdsche ministerie van verdediging bericht is ontvangen ven den leider der Zwecdsche ex peditie, Tornbcrg, dat Nobile is gered en ge tracht wordt ook diens metgezellen in behou den haven te brengen. Rome, 23 Juni. (V. D.) Het Zwcedscho driemotorige Junkersvliegtuig van Tornberg heeft Nobile bereikt. Het liet levensmiddelen en een accumulator boven zijn komp vallen en verkende op den rugtocht de kust van Noord- Oostlond, zonder evenwel een spoor van Ma- riano, Zappi en Mulmgren tc kunnen vinden., Berlijn, 2 5 Juni. (V D.) Dc Montag weet nog omtrent de redding van Nobile te melden, dat hij opnieuw om hulp had geroe pen, omdat het ijs, waarop hij zich met zijn mannen bevond, in noordelijke richting begon weg te drijven; bovendien kwam 'het in malen de beweging. De ijsmassa's schoven over el kaar cn hierdoor kwam het ook, dut Nobile zelf bekneld geraakte, wuarbij zijn been werd gebroken. Hij werd als eerste gehaald en aan boord van het s.s. Quest gebracht. De lan ding van het Zwecdsche vliegtuig- was een meesterstukje van vliegkunst, door do start plaats ieder oogenblik van positie dreigde te veranderen. Na de start van de Uppland is het Zweed- sche schip Quest verder naar het Oosten door gedrongen en in de Hinlopenstrant voor onkei gegaan, waar Nobile geneeskundig behandeld wordl. Zijn toestand is verre van gunstig. Oslo, 2 5 Juni. (V. D.) Nader wordt uit Spitsbergen gemeld, dat Nobile zwaar gewond is en zich aan boord van het expeditie-schip Quest bevindt. Morgen worden zijn metgezel len door de Zweedschc vliegers afgehaald. Aan een bericht in De Cour. ontleenen wi) nog de volgende bizonderheden De Italiuonsche cn Zweedsche vliegers v.iller» thans trachten Nobile's makkers, die zich nog op het ijs bevinden, eveneens tc redden. Men zul bovendien de onderweg zijnde hondenslee- expeditie tot allergrootsten spoed aansporen Dc Citta di Mi!ano begeeft zich nog heder. naar de Virgobaai, ten einde beter met de Zweden te kunnen samenwerken. Nobile en zijn mannen voerden den geheelei» nacht een wonhopigen strijd tegen het ijs, dat in heftige beweging was. IJsschollen van tien duizenden kilogrammen werden als ballen heen n weer geschoven. Generaal Nobile werd door ccn dezer ijsmassa's getroffen en brak een been. Derhalve werd hij het eerst afgehaald door het Zweedsche, door Tornbcrg bestuur de vliegtuig Upland en overgebracht aan boord van het Zweedsche hulpschip de Quest. Zijn toestand is ernstig. Do landing van de Upland op het in bewe ging zijnde ijs was een meesterstuk van vlieg kunst en met het grootste gevaar verbonden, daar de startplaats voortdurend veranderde. Ook de efgedrcvcnen gered? B c r 1 ij n, 2 4 Juni. (V. D.) Draadloos wordt gemeld, dat te Berlijn berichten zijn ontvangen (welke cot dusv»m evenwel nog niet zijn beves tigd). dat een Canadecsch schip tegelijkertijd met het omhulsel van de ballon van dc Italia het afgedreven gedeelte van de bemanning heeft gevonden en aan boord genomen. (Zoo lang bevestiging van dit bericht uitblijft, publiceeren wij het met alle voorbehoud. Red V. D.) Op zoek naar Amundsen. O s 1 2 4 Juni. (V. D.) Het Noorsche mi nisterie van defensie heeft een telegram van Riiser Larsen ontvungen, waarin deze mede deeling doet, dat hij in de nabijheid van het Beren-eiland het verblijf van Amundsen zo! trachten op te sporen. De droadloozc seinen, welke de Malygin heeft opgevangen, zijn zoo meent men ook thans afkomstig van Amund sen. De Malygin kan voorloopig niet verder komen, caar het schip in de nabijheid van het Hope-?iland is ingesloten in het ijs. Getracht wordt om een weg te banen in de richting van het Fians-Jozefsland. (Het telegraafagcntschup der sovjet-unie meldt echter, dot de Russische ijsbreker Maly- rin geen enkel draadloos sein van de Latham heeft opgevangen.) K o w n o, 2 4 Juni. (V. D.) Naar uit Mos kou wordt gemeld, is van den Russischen ijs- breker Krnssin bericht ontvangen, dot hij u» verbinding is met Amundsen. Morgen zullen vliegtuigen worden uitgezonden om naar Amundsen tc zoeken. De leider van de Russische expeditie, prof Somoilowitsj, heeft verkloord. dat de Russische vliege.s zullen trachten -Amundsen aan boord van de Krassin te brengen. Faliaansche maatregelen om hulp tc vcrlcencn. Kopenhagen, 25 Juni. (V. D.) Vol gens berichten uit Esjberg moest het Italiaan schc watervliegtuig Marina I, dat zich op weg bevond naar Kingsbuy om Nobile te hulp te komen, wegens defect aan de magneet in de haven aldaar een noodlanding maken. ihnns is ook bericht binnengekomen, dat het vliegtuig daarna, d. w. z. vandaag, na een tusschenlnnding in Stavonger een noodlanding heeft moeten maken bij Haugcsund wegens benzinegebrek. Parijs, 25 Juni. (V. D.) Een Italiaanse!» watervliegtuig-, dat met vijf Italiaanschc offi cieren, o. w. ook een generaal aan boord, var. Italië over Parijs vloog, om zich naar Spits bergen te begeven om aan Nobile en den Fran chen vlieger Guilbaud en aan Amundsen hulp tc verleenen, moest tengevolge van een panne in de Seine dolen. Docr het vliegtuig tenge volge vun de zware belasting dreigde te zinken, moesten dc tanks gedeeltelijk worden geleegd Later kon het vliegtuig de vlucht hervutten. Een prijs van 100,000 lire voor majoor Maddalcna. Rome, 23 Juni. (V. D.) Een groep onder leiding van senator Morcllo heeft een prijs van 100,000 lire toegekend aan majoor Maddalcna, omdut hij de eerste is geweest, die Nobile ge vonden heeft. DE OCEAANVLUCHTEN VAN ENGELAND NAAR CANADA De Amcrikaansche kapitein McGoldrick is Engeland aangekomen om schikkingen te treffen voor een poging om van Croydon naar Montreal te vliegen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1