BUITENLAND. DE EEMLANDED Woensdag 27 Juni 1328 26e Jaargang No. 805 B. M1EWEG Vertegenwoordiger van de Delftsche Aardewerkfabriek DE PORCELEYNE FLES, Weet U wie steeds trouw Eiken opdracht vervulden? 't Waren „Keitjes" in't Dagblad! Prijs: Drie a één gulden. LUCHTVAART I Firma M. A. Ramselaarj Badhanddoeken ABONNEMENTSPRIJS per 3 maaodeo voor Amersfoort f2.10. per maand f 0.75. per wecj{ (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING *7910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVER.'J.VAUAIiOFf DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van I—* regels I 1.05 «et inbegrip vao een bewijsnummer 1elke regel meer f 0.25. Llcfdadlgheids-odvertcntifco voor <fc helft van den prijs. Kleine Advertentliin „KE1T1ES" bt) vooruitbetaling i3 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extra 0.0* BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2» DE CRISIS TE BERLIJN NIEUWE MOEILIJKHEDEN HET CENTRUM KOMT MET EISCHEN B e r 1 ij n, 26 Juni. (H. N.) Dc Nationale Liberale Korrcspondenz, het officieuze orgaan van de Duitschc volkspartij, verklaart zich niet tegen de voorgestelde oplossing, doch wijst erop, dat het „kabinet der persoonlijkheden" geheel volgens zijn rcgeeringspiogramma zal worden beoordeeld. Dc ministers van het voorgestelde kabinet zijn wel is waar de ver trouwensmannen van de fracties, doch de fracties zelf zuilen tegenover de regcering zonder cenige verplichting staan. Het komt in de eerste plaats op het programma van hei kabinet aan. Verder wordt in deze beschpu- ving de opvatting uitgesproken, dat dc thans voorgestelde oplossing slechts voorloopig kan zijn en dat binnen afzienbaren tijd vanzelf drt drong zal ontstaan, om deze combinatie een vost karakter te geven. Indien de Duitschc volkspartij daartoe de hand biedt, kan het oan geen twijfel onderhevig zijn, dat tevoren het vraagstuk van de regcering in Pruisen gcr«" geld moet zijn. Deze staat van zaken wordt ongetwijfeld ook door dc toonaangevende pei- sonen der andere partijen erkend. B e r 1 ij n, 26 J u n i. (H. N.) In het vraagstuk der vorming van het kabinet heeft zich een nieuwe vertraging voorgedaan, daar de cen trumsfractie den eisch heeft gesteld, dat het vice-kansclierschap door dr. Wirth zal wor den bezet. Hermann Müller ontving in den loop van dc namiddag dr. Brauns. dr. Wirth cn von Guerard, wien hij de voor hen bestemde ministerposten aanbocd. De centrumsfractie zou vanavond een besluit nemen, doch, zoo als reeds gezegd, werd toen de cisch gesteld dat dr. Wirth vice-kansclier moest worden. De sociaal-democratische fractie vergaderde daarop om hierover een beslissing te ncmnn en wachtte vervolgens op het besluit van de centrumsfractic, dut echter nog niet genomen EEN JAPANSCH-RUSSISCH INCIDENT BETOOGING VOOR DE SOVJET-AMBASSADE Tokio, 26 Juni. (V. D.) Gisteren heeft voor de Russische ambassade een incident plaats gehad, gelijk sedert de opneming der Russisch-Japansche betrekkingen nog niet voorgekomen is. Een sterke politiemacht om singelde het gebouw, terwijl op hetzelfde oogenblik afdeelingen van Japansche nationale verbonden aanrukten, die te kennen gaven, dat men den ambassadeur Trojanofski wenschtc te zien. Deze weigerde evenwel den vragers te woord tc staan cn liet hun zeggen, dat hij slechts schriftelijke verklaringen van hen wenschte te ontvangen. In een schrijven, dat later overhandigd werd, eischten de betoogers stopzetting van dc communistische propagan da in Japan en Korea, alsmede inwilliging de» Japansche eischen inzake dc vischvangst cp den Amoer. COMPLOT IN ALBANIË TEGEN ACHMED ZOGOE GERICHT Uit Tirana wordt d.d. 26 Juni aan dc Tel. bericht: Ingevolge de censuur verneemt men eerst thans, dat een tegen het despotische fascis tische régime in Albanië gerichte groote sa menzwering aan het licht gekomen is. Achnvd Zogoe is voor de tweede maal aan een op zijn leven gemunten aanslag ontkomen. Naar ver luidt, stond het complot, dat tal van arresta ties ten gevolge had in verband met de Balkan- politiek der Italiaansche fascisten. Aan het hoofd der samenzwering stond de te Weenen woonachtige onverzoenlijke vijand van Achmcd Zogoe, Hassan Bey Prisjtina. DE AMERIKAANSCHE PRESIDENTS VERKIEZINGEN. Dc nationale conventie der democraten. N e w-7 ork, 26 Juni. (H.N.) Te Houston is vandaag onder zeer groote belangstelling dc nationale conventie der democratische par tij geopend. Van elders zijn naar schatting 25.000 personen aangekomen. De kans, dat Smith, die katholiek en tegenstander van het alcoholverbod is, candidaot gesteld zal wor den, wordt zeer gunstig geacht. Aan de zui delijke staten en de tegenstanders van Smith zal men bij het stellen van den candidaot voor het vice-presidentschop tegemoet komen. HET SJACHTY-PROCES MET GESLOTEN DEUREN. K o f n o, 26 Juni. (V. D.) Heden zijn de geheime zittingen vun Vet Sjachty-proccs aan gevangen. Allereerst werd aan de verdachten Skorutto, Bratar.ofski en Natof ccn verhoor afgenomen betreffende hun relaties met Fron- schc en Poolsche cfficieelc instanties. Ook dc pers zal vermoedijlijk buitengesloten worden, zoodat publicatie' in zake het besprokene, met uitzondering \an de officicclc communiqués dus niet zni plants hebben In de zitting van heden zal de „verkapte werkzaamheid van den Poolschcn staf in do sovjet-unio" in bespreking komen. HET PROCES-BELA KUN TOT DRIE MAANDEN GEVANGENIS VEROORDEELD POLITIEKE CRISIS TE WEENEN Weenen, 26 Juni. (V.D.) Nadut in het proces-Bela Kun de dagvaarding was voor gelezen, verklaarde Bela Kun, dat dc in dit stuk genoemde oorkonden vervulscht waren, welke verklaring de officier van justitie een onbeschaamdheid noemde. Kun beschouwde het tegen hem gevoerde proces als een poli tiek proces. Hij verklaarde nanr Wccnen tc zijn gekomen, om van door uit de Hongnar- schc communisten to organisecrcif en tc' steu nen in hun strijd. W e c n c n, 2 6 Juni. (V.D.) In den loop van het proces heeft Bela Kun geweigerd op een vraag van den officier van justitie te ant woorden, wanneer het iaatstc partij-congres von het buitenlundsch comité bijeen is ge weest. Dc vraag of het congres in Berlijn bijeen is geweest, werd door Bela Kun ont kennend beantwoord. De tweede verdachte Mayerhofer verklaarde, dot hij Bela Kun niet onder diens waren naam had gekend, althans aanvankelijk niet. De derde verdachte, de se cretaresse van Bela Kun, Bona Breucr, zcide niet schuldig te zijn. Dc valsche pos was haar door een vriend verschaftzij meende, dat de pas echt was. Volgens nadere berichten hield Bela Kun zijn onschuld vol. Het debat tusschen dc verde diging'' cn het hof werd zóó scherp, dat de voorzitter dreigde sancties toe te passen. Bela Kun verklaarde zijn vcrblij'f te Weenen door het feit, dat hij van een vriend een brief ge kregen had, om hem tc waarschuwen, dat er ten geheim verdrag overwogen werd tusschen Hongarije en Italië. Bela Kun achtte zich ver- plichit positie te nemen tegen deze toebe reidselen voor een nieuwen wereldoorlog, te gen de sovjets gericht. Indien hij een valschcn naam opgaf, was dit, omdat cr ccn politieke vervolging tegen hem georganiseerd was. Hij was niet voornemens ccn internationale actie op touw te zetten, maar dc Hcngoarscho com munistische partij te rcorgoniseeren. Op dit coger.bliK van het verhoor hadden tal van incidenten plaats, zoodat beklaagde weigerde inlichtingen tc geven en geen ant woord on dc vragen meer gaf. Weenen, 26 Juni. (V.D.) Hedenavond laat werd het vonnis geveld in het proces- Bcla Kun, die veroordeeld werd terzake van deelneming aan geheime genootschappen, val- ijchc aangifte en verboden terugkeer tot drie raoanclen gevangenisstraf met aftrek van 2 maanden preventieve hechtenis. Zijn mede-verdachte Moyerhcfer werd vrij- gepproken. Hij zou reeds op vrije voeten zijn gesteld. Ilona Breuer werd wegens medeplichtigheid veroordeeld tot I maand hechtenis met af trek van I maand voorloopige hechtenis. Zij zal dadelijk over de grens worden gezet. Het zelfde zal geschieden met Bela Kun na afloop vun zijn straftijd. Het aftreden von Dinghofcr. Ondertusschcn heeft het gcval-Beln Kun aanleiding gegeven tot een politieke crisis 't Weenen. Zooals wij gisteren reeds meldden, heeft dr. Dinghcfer wegens de op -hem ge leverde kritiek zijn ontslag ais' minister van justitie aangeboden. Bondskanselier Seipel verklaarde tcgenovei dc afgevaardigden der groot-Duilsche pzrtij, die hem bijzonderheden kwamen vragen om trent het verzoek om uitlevering van Bela Kun, dat de beslissing van den minister van justitie in volle onafhankelijkheid is genomen, zonder invloed van buiten af cn dat het de eenig logische is. De kanselier verklaarde zich solidair met den minister van justitie in deze zaak. AFSCHEID VAN DEN ENGELSCHEN GEZANT TE BERLIJN. Berlijn, 26 Juni. (V. D) De Engelscne ambassadeur tc Berlijn, sir Ronald L.ndsay, zal Woensdagochtend door den president oer republiek in afschcidsaudiëntie worden ont vangen. Bij deze gelegenheid zal hem een af scheidsmaaltijd worden aangebeden. Dc am bassadeur zal Berlijn vermoedelijk nog einde dezer weck verlaten. ACHT JAAR MINISTER. Dc Duitschc rijksminister van arbeid, dr Brauns, kan heden op een achtjarige werk zaamheid als rijksminister van arbeid terug zien. RECRUTEN RANSELEN EEN BURGE MEESTER AF. Tijdens de werkzaamheden van den mili tairen keuringsraad werd de burgemeester vun Corvin (Frankrijk) door de recruten afgeran seld. Een erbeider, die den burgemeester wil de verdedigen, werd ernstig toegetakeld. LORD CUSHENDUN TE GENEVE. Londen, 26 Mei. (H. N.) Draadloos.) Lord Cushcndun 's vandaag met de Engelsche de legatie te Genève aangekomen ter bijwoning van de vergadering der commissie voor vei ligheid en arbitrage, die morgen geopend wordt. MIJNWERKERSCONFLICT IN HET SAARGEBIED. Uit Saarbrücken wordt gemeld, dat de bon den van mijnwerkers het looncontract van 17 Maart 1927 hebben opgezegd. Zij besloten met de directie der Saarmijnen onderhandelingen tc beginnen over een nieuw tarief. voorheen Langestiaat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. DE STAKING TE ANTWERPEN VOORTZETTING VAN DEN STRIJD UITBREIDING TOT ROTTERDAM? De socialistische bootwerkers tc Antwerpen hebben met een verpletterende meerderhid het ininistericelc vooistcl voor dc oplossing van het conflict in de haven verworpen, zoo dat dc staking voortduurt. Dc Libië Bclgiquc bericht, dat dc Fédéra- tion Maritime (de vcreeniging van dc rceders) gistermiddag tc Antwerpen bijeen kwam om de muotregelen tc overwegen, die in verband met de voortzetting der staking genomen moe ten worden. De reeders hebben besloten weer stand tc bicden. Do volgende besluiten zou den, naar men verzekert, zijn genomen in over eenstemming met de reeders van andere lan den, die schepen naar Antwerpen zenden de schepen, die voor Antwerpen bestemd zijn, zullen met ulle middelen, waarover men be schikt, naar andere havens gedirigeerd wor den. Do schepen, die zich thans in de haven bevinden, zullen zooveel mogelijk geladen of gelost worden met dc middelen, waarover men beschikt en vervolgens vertrekken. Zoo zal de haven ledig blijven, zoolong dc staking duii-rt. Indien schepen, die te Antwerpen thuis hooren, er willen komen om hun bemanning tc ont schepen, zullen zij cr geen loding nemen. Het geciteerde blad zegt voorts, dat cr in den loop van gisteren belangrijke besprekin gen hebben plaats gehad, want zekere aanwij zingen wekken het vermoeden, dat men met ccn groote internationale stakingsbeweging der havenarbeiders te doen heeft. In zekere krin gen gelooft men ernstig, dat de staking wel dra ook tc Rotterdam zal uitbreken. DE RELATIES TUSSCHEN ENGELAND EN PALESTINA ZAL LORD PLUMER HEENGAAN? Naur de correspondent van de Daily Express tc Jeruzalem nan zijn blad meldt, zou loid Plumcr, die drie jaar commissaris-generaal van Palestina en Trans jordonië is geweest, inet 1 Juli heengaan. Lord Plumer zou geen nieu wen ambtstermijn willen aanvaarden wegens een verschil met het departement van kolo niën over dc verdeeling van de kosten van de strijdmacht in Transjordanië tusschen de En gelsche schatkist en Palestina. De commissa ris-generaal acht den tegenwoordigen toestand onhoudbaar in verband met het tekort van incer don T mülioen pond sterling op de Pa- lestijnsche bcgrootirg aan het eind van het vorig jaar. De kosten van olie diensten zouden naar het oordeel met 15 pet. verlaagd moeten worden. Naar het departement van koloniën mede deelt, zal lord Plumer zijn post dit jaar neer leggen. Hij komt echter I Juli reeds met 5 moorden verlof naar Engeland cn zal niet tcrugkceren. Als zijn opvolger wordt genoemd Gilbert, sinds 5 jaar secretaris-generaal in Palestina. DE CRISIS TE CAïRO. Londen, 26 Juni. (H. N.) In tegenspraak met vroegere berichten is Mohammed Mah- mocd Pasja belast met de opdracht tot vor ming van het nieuwe Egyptische kabinet. Is mail Sidky Pasja zal hierin minister van bin- nenlandschc zaken worden. Nader wordt uit Cairo bericht, dat men al daar verneemt, dat Mohammed Mahmoed Pasja bezig is een kabinet te vormen, waarin ook Khasaba pasja zal worden opgenomen, de minister, wiens aftreden eeru'ge dagen geleden de eerste apnleiding tot de crisis werd. Overal in Egypte heerscht rust. Nader wordt gemeld, dat men in politieke kringen te Cairo verwacht, dat Mahmo?d de Kamer nu 14 dagen naar huis zal zenden cn in het najaar zal ontbinden cn nieuwe verkie zingen uitschrijven. ONTPLOFFING IN EEN FABRIEK. Vijf dooden. Uit Thompsonville (Connecticut) wordt ge meld, dat 5 personen gedood zijn en verschei dene gewond door een ontploffing in een klei ne vuurwerkfabriek. NA DEN AANSLAG TE BELGRADO DE EISCHEN DER OPPOSITIE Belgrado, 27 Juni. (V. D.) De koning heeft heden Prcbitsjewitsj in audiëntie ont vangen vervolgens begaf de premier zich naar dc plenaire zitting van de Unie der boc- ren-dcmocratcn, teneinde verslag uit tc bren gen. Hij schijnt zijnerzijds dc toezegging tc hebben gedaan dat de coalitie der boerendemo- craten alles zal doen, teneinde don kritieken toestand van het land niet tc verscherpen De oppositie blijft evenwel ontbinding van de Skoeptsjino, nieuwe verkiezingen cn grond wetswijziging cischen. DE BOMAANSLAGEN TE BUENOS AIRES EEN OFFENSIEF DER POLITIE To Buenos Aires is de politie een algemeen offensief begonnen tegen de anarchisten cn radicalen, als uitvloeisel der ontdekking, dat cr verband bestaat tusschen het vinden van een bom in het hoofdkwartier van den vakbond der bakkers en de bomontploffing in het Ita liaansche consulaat in de afgeloopcn maand Sedert Maandagavond zijn er tien personen gearresteerd, meest Spanjaorden, die bij dc politic bekend staan als anarchisten. Men ge looft, dat er nieuwe bomaanslagen beraamd waren voor dc toekomst. DE VERWARRING IN CHINA. Overvol op een trein. Londen, 26 J u n i. (V. D.) Noor uit Tient sin gemeld wordt, hebben Zuid-Chineeschc soldaten een overval gepleegd op een puntser- trein der Noordelijken, woarbij 50 man ge vangen werden genomen. De gevangenen werden geboeid naar Tientsin overgebracht een tweede pantsortrein der Noordelijken stel de een achtervolging in. Een der gevangenen, een sergeant, werd ter dood gebracht. DE WERKLOOSHEID IN ENGELAND. Het aantal werkloozen bedroeg op 18 Juni I.I62.500, d. i. 12.557 meer dan de vorige week cn 175.152 meer dan verleden jaar.. HET VREDESCONGRES TE WARSCHAU. Meeningsverschillcn. In dc voltallige zitting van het vredescon gres te Warschau kwam het gisteren tot een buitengewoon opgewonden debat, omdat een zekere Duitsche pacifistische groep de verkie zing von generaal von Schoenaich in het in ternationale vredesbureau doorzetten wijde, ofschoon er stututaire bezwaren waren. Na 'n heftig heen cn weer geproat moest de vooral door de Duitschc ligo voor de rechten van den mensch ondersteunde condidatur van Schoe naich" ingetrokken worden. HET DRAMA IN HET HOOGE NOORDEN EEN HELDHAFTIG AANBOD GERINGE REDDINGSKANSEN Oslo, 26 Juni. V. D.) Uit Nicuw-Aolc- sund wordt gemeld, dat één van de Zwecdschc mecaniciens zich bereid heeft verklaaid met behulp van een parachute te landen in het kamp van Nobilc, teneinde luitenant Lundborg te helpen bij het rep3re?ren van zijn vliegtuig. De hiervoor benoodigde rescrve-ondcrdcclen zal hij meenemen Op het oogenblik heerscht er een sterke ne vel. Zoodra het weer beter wordt, zullen de Zwecdschc vliegers vertrekken om verdere reddingspogingen te ondernemen. Bovendien bestaat het plan met het groote Zweedsche watervliegtuig te gaan zoeken naar het om hulsel van de Italia. Aan deze expeditie zullen ook de Dornier Wal en dc Sovoia-machines deelnemen. Indien deze expeditie mislukt, moet de bemanning van de Italia, voor zoover zij zich nog op het luchtschip bevindt, waar schijnlijk wel als verloren worden beschouwd Ook betreffende de redding van de grocp- Malmgren is men sceptisch gestemd. Daar Amundsen ivu reeds een week wordt vermist, vreest men, dat hij in de IJszee is omgekomen. In het kamp van Nobile heeft men in dc laatste dagen verscheidene ijsberen gescho ten. Oslo, 26 J u n i. (H. N.) Dc kapitein van de Hobby heeft verklaard, dat hij zich over het lot van Amundsen niet bezoigd maakt. Indien de Latham het Bereneilond is gepasseerd, be slaat de mogelijkheid dat het vliegtuig op het ijs is geland. Uit Tromsö wordt nog gemeld, dat Guilbaud vóór zijn start heeft verklaard, dat het den vliegers moeilijk zou vaMen zich zelf te redden, als zij gedwongen mochten zijn op een woelige zee te dalen. Het Itnlinansche vliegtuig Marina is vanmorgen om 5 uur 20 te Tromsö aangekomen, nadat het vannacht nog tc Boddö was geland om benzine in tc nemen. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand 770.7 La Coruna. Laagste barometerstand 716.7 Skagcn. Verwachting tot den avond van 28 Juni Matige Wetselijkc wind, aan vankelijk nog tijdelijk toenemend cn zwaar bewolkt met enkele re genbuien; later afnemende bewol king en waarschijnlijk droog weer, geleidelijk warmer. Om 10 min voor 10 gemeld uit dc Bilt Woest op Uw hoede. Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 TEL. 341 TEL: 529 Prima wit ruige BA i OEK 60 x 100 0.79 Gekleurde Badhanddoeken Geel Lila Blauw 60 X 100 0.69 DE OCEAANVLUCHTEN MISS EARHART TE PARIJS Pa lijs, 2 6 Juni. (V. D.) Het vliegtuig Vriendschap^ waarmee dc Amcrikaonschc miss Earhart over den Oceaan is gevlogen, is met zijn bemanning uit Londen tc Lc Bourge^ aan gekomen. Miss Earhart en haor metgezellen schreven hun namen in het Gouden Bock van de stad Parijs. Londen, 26 Mei. (H. N. Draadloos). Miss Earhart zal bij haar terugkeer naar de Vcr- cenigde Staten een klein Mothvlicgtuig meene men. waarmede lady Heath over 'Afrika heeft gevlogen. Miss Earhart sprak de mcening uit, dat Engeland, wat de vervaardiging von vlieg- motoren en kleine vliegtuigen betreft, verre weg' alle andere londen overtreft. Luchtvaartmonument tc Kottbus. K o 11 b u s, 2 6 J u n i. (V. D.) Heden hebben do Oceaonvlicgers, kapitein b. d. Köhl, majoor Fitzmaurice en Freiherr Von Hünefeld, alhier de eerste steenlegging verricht vnn het ter eere van den door Chomberlin cn Levine ver richten eersten Oceaanvlicgtocht Verccnigde StatenDuitschland op tc richt' n gcdcnktec- ken. Dc stad was met groep cn bloemen feeste lijk versierd en er bestond enorme belangstel ling voor deze plechtigheid. De vliegers arri veerden op het vliegveld met de Europa. HET GROOTSTE VLIEGTUIG TER WERELD EEN VLUCHT BOVEN LONDEN Londen, 26 Juni. (H. N Draadloos,) Het grootste vliegtuig ter wereld zal» naar ver wacht wordt, morgen boven Londen viiegen. 't Is do Engelsche eendekker Inflexible, die 11 ton weegt en voorzien is van drie Rplls Royce Condormotoren, welke totaal 2100 P.K. ont wikkelen. Het vliegtuig is 75 voet lang en heeft een vleugelspinning van 150 voet wat on geveer 5 maal zooveel is als de spanning van een gemiddeld gevechtsvliegtuig met een zitplaats. Het vliegtuig is uit metaal vervaar digd en de twee wielen, die den eenigen steun op den grond vormen, zijn ruim zeven vort hoog. ZEPPELIN-DIENST BUENOS AIRES— SEVILLA. Uit New York wordt gemeld, dot bij Fox Brothers een contract is geplaatst voor den bouw van een luchtschiploods te Sevilla, die dienen zal als basis voor de transatlantische Zeppelin-lijn tusschen Buenos-Aires en Seviiia. WEER EEN CONGOVLUCHT MET EEN NOODLANDING. De correspondent der N R. Ct. tc Brussel meldt De Belgische vliegers Thicffry cn Quersin zijn hedenochtend uit Deumc bij Antwerpen met een tweedekker van Belgisch fabrikaat met een motor van 180 P.K opgestc-gen ter aanvaarding van een Congo vlucht in zes of zeven dagreizen Zo hebben het doel van de eerste étappe, Barcelono, niet bereikt, maar moesten door nog onbekende oorzaok te Mourmelons ten Noorden van Chülons fi'JT Morne, dalen. De vliegers zijn ongedeerd. Het waren ook Thicffry cn Quersin, die samen met adjudant Lang voor enkele maanden uit Evere-Brusscl vertrokken, met het doel een Congo-vlucht to ondernemen, maar reeds bij Agimont aan de Fransch-Bclgische grens een noodlanding deden, woarbij het toestel zwaar beschadigd werd. Dc nieuwe tocht was in alle stilte voorbereid. Het is niet bekend, of het toestel ook ditmaal weer zoo zwaar gehavend is, dat van voatzetting der vlucht afgezien moet worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1