B. NIEWEG i o DE EEMLANDÊU BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Lampekappen iü-iji' te DIRECTEUR-UITGEVEDiJVALKHOrT Donderdag 28 Juni 1928 26e Jaargang No. 3U6 DE CRISIS TE BERLIJN DE VERWARRING IN CHINA NOODWEER IN SILEZIE DE OOGST VERNIETIGD DE STAKING TE ANTWERPEN Salon- en Schemerlampen Hoe of het natte, koude weer Den zomer, op z n kop zet, Voor'n Keitje wordt het nooit zoo slecht Dat het z'n arbeid stop zet. DE ZAAK-BELA KUN DE POOLSCHE MINISTERCRISIS TREINONGELUK IN ENGELAND DE CRISIS TE CAIRO LUCHTVAART HET DRAMA IN HET HOOGE NOORDEN ■1111111111111 Firma M. A. Ramselaar| Badhanddoeken Prima wit ruige BA OEK 60 x 100 0.79 _<ekleurde Badhanddoeken SPORT UIT DEN OMTREK. ABONNEMENTSPRIJS maandeo voor Amersfoort f 2.10. per maand f 0.75. per week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f3*-, Afzonderlijke ouramers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 I DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN regel»1.05 m inbegrip rat. era ecwinnomt*». 1elke regel meer f0.25. Liefdadlghelds-advertentiSo voor da helft van den prijs. Kleine Advertentlën .KEITIES" by vooruitbetaling t—f regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f l.-~. Bewijsnummer atr» 0J>5 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» HET CENTRUM STIJFHOOFDIG GEEFT MULLER DEN MOED OP? B c r 1 ij n2 7 Juni. (H.N.) Hermann Müller heeft vanmiddag den rijkspresident verslag over het verloop van zijn-onderhandelingen met de voor de vorming van het kabinet in aanmeiking komende personen en de fracties, wartoe zij behooren, uitgebracht. In het desbetreffende officieele communiqué wordt gezegd, dat de pogingen van. den afgevaardigde Hermann Müller, om een kabinet te vormen, op moeilijk heden zijn gestuit, doordien de oentrumsfractie volgens haar heden afgelegde verklaring er aan ast houdt, dat dr. Wirth behalve het verkeers- ministcrie ook het vicckanselierschap zal ver krijgen of anders in plaaats van het verkeers- ministerie een politiek ministerie, dat van bin- renlandsche zaken. Bij dezen stand van zaken ziet Hermann Müller geen weg voor onderhan delingen, die succes kunnen hebben. De rijks president verklaarde daarop, dat hij persoon lijk de behoefte voor de bezetting van den post van vicekanselier, een ambt, dat in de grond wet of het regeeringsreglement niet als perma nente instelling is erkend, niet kan inzien en overigens ook moet weigeren zich bij de uit oefening van zijn constitutineel recht bindende voorschriften door een der fracties voor de samenstelling van het rijkskabinet te laten geven. Hij verzocht daarom den afgevaardigde Müller-Frartken deze beslissing aan de cen trumsfractie mee te deelen. Hermann Müler zal morgenochtend den iijkspresident opnieuw verslag over zijn ver dere besprekingen met het bestuur der cen trumsfractie uitbrengen. In sociaal-democrati sche kringen acht men het waarschijnlijk, dat Herman Müller dan den rijkspresident zal ver zoeken hem van zijn opdracht te ontslaan. De centrumsfractie hield vanavond om half zes een vergadering, waarin de plaatsvervan gende voorzitter Stegerwald verslag over den stand der onderhandelingen uitbracht. De frac tie sloot zidh met elgemccne stemmen aan bij de opvatting van het bestuur, welke vanmiddag reeds aan Hermann Müller is bekend gemaakt, dat het centrum bereid is af te zien van de bezetting van het ministerie voor de volksvoe ding on van den post van vicc-kanselier, in dien dr. Wirth ccn politiek ministerie wordt aangeboden. Ook de sociaal-democratische fractie hield een vergadering, waarin verslag over de onderhandelingen wordt uitgebracht De afgevaardigde Dittmann steldo vast, dat de fractie met algemeene stemmen vasthoudt aan de bezetting van het rijksministerie van binnen- landsche zaken door Severing. Berlijn, 27 Juni. (V.D.) Naar verluidt, heeft het centrum na langdurige besprekingen besloten von Guerard en dr. Wirth vrij te laten in hun beslissing of zij willen deelnemen aan een kabinet, ook wanneer dn Wirth geen vice kanselier wordt. Dr. Brauns zou zijn candidatluur voor het ministerie van arbeid hebben ingetrokken. Van centrum-zijde is dit bericht nog niet bevestigd, DE ECHTSCHEIDING VAN PRINS CAROL VAN ROEMENIE. Daar niemand in beroep fs gekomen tegen het echtscheidingsvonnis van prins Carol van Roemenië en prinses Helena, is dit nu defini tief geworden. DIAMANTROOF IN EEN HOTEL TE CHICAGO. Londen, 27 Juni. (H. N.) In een hotel te Chicago is de diamanthandelaar Sweigrrt uit New ybrk door 2 individuen in zijn kamer overvallen en voor een bedrag van 00.000 van diamanten beroofd. EEN PROCES IN VERBAND MET BRANDSTICHTINGEN. Gevoelige straffen. B e r 1 ij n, 2 7 Juni. (H. N.) Te Bautzen vindt het proces in verband met de talrijke brandstichtingen van de brandweer te Bayreuth plaats. Gebleken is# dat ook de burgemees ter van Baruth van de brandstichtingen heeft afgeweten. Hij heeft eens verklaard, dat in geval van brand eerst de mensdhen cn dan het vee gered moesten worden, de rest kwam er niet op aan. De oude keeten konden best op geruimd worden. Ook is gebleken, dat de brandweer bij het blusschingswerk opzettelijk niet op den vuurhaard, doch daarnaast heeft gespoten. Een beklaagde is tot 5 jaar gevan genisstraf en 5 jaar eerverlies veroordeeld. EEN DORP VERBRAND. ïn het gToote visschersdt»rp Berlevaag in Finmarken heeft een hevige brand gewoed. Men vreest, dat het heéle dorp in, vlammen is opgegaan. •EEN VULKAAN IN NIEUW ZEELAND IN WERKING. Uit Wellington wordt bericht, dot dc vul kaan van White Island op h'evige wijze in werking is getreden. Groote stoomzuilen ver heffen zich tot een hoogte van 20C0 voet. HET ANTI-OORLOGSPACT. Uitnoodiging aan Polen. Dinsdagmiddag heeft de Amerikeansche ge zant aan minister Zaleski een nota ovcihatv- digd, waarin Polen uitgenood! gd wordt oan het peet van Kellogg deel te nemen. EEN UITEENZETTING VAN CHAMBERLAIN Londen, 27 Juni. (H. N. Draadloos.) Austen Chamberlain heeft vanmiddag vel schillende vragen omtrent den toestond in China beantwoord. Hij deelde o.a. mede, dat de vertegenwoordiger van dr. Wang, den mi nister van buitenlandsche zaken, onlangs den Engelschen gezant heeft medegedeeld, dat er in de nationalistische kringen scherpe mee- ningsverschillen bestaan omtrent de verplaat sing van de hoofdstad van Peking naaT Nan king. Over deze kwestie zal in een vergade ring van den politieken raad, die midden Juli zal worden gehouden, beraadslaagd worden. De vertegenwoordigers der buitenlandsche mogendheden te Peking slaan nauwkeurig den toestand gade met betrekking tot de Chinee- sche postadministratie in verband met de be perking van de bevoegdheden van den Fran- schen directeimgeneraal. Bij de overeenkomst tusschen Peking en Nanking van 6 Februari zijn een Noordelijke en een Zuidelijke afdee- ling ingesteld on4er leiding van twee Chinee- schc directeuren generaal, een te Peking en een te Nanking. Het diplomatieke corps heeft geprotesteerd tegen de inbreuk op dc verze kering, te Washington in 1922 gegeven, dat de Ghineesche regeering geen wijziging in de administratie der posterijen beoogde, voor zoo- er de positie van den buitenlandschcn dired- teux-generaal daarbij betrokken was. In vet- band met de jongste gebeurtenissen in China wordt thans voorgesteld om de post van direc teur-generaal te Peking op te heffen en dc controle over de posterijen te doen uitoefe nen door een directeur-generaal te Nanking, wat meebrengt, dat de administratie der pos terijen daarheen zou worden overgebracht. Den oudsten consul te Sjanghai is op 15 Juni kennis gegeven, dat de president van het pro- isioneele gerechtshof van de regeering der provincie Kiangsoe opdracht heeft ontvangen om zijn ambt aan een nieuw benoemden presi dent over te dragen. Het consulaire corps heeft zich tegen het ontslag van den president ver zet daar dit een schennis betcckcnt van de verzekering, bij de overeenkomst voor de overdracht van het gezag gegeven, dat de rechters het voorrecht van immuniteit en on afzetbaarheid zullen genieten. Mot betrekking tot den toestand in Mandsjoerijë deelde Cham berlain mede, dat Tsjang Soeh Liang, de zoon van maarschalk Tsjang Tso Lin op '20 Juni het ambt van opperbevelhebber te Moekden heeft overgenomen en dat Tsjang Tso Lin op 21 dezer is overleden. Overigens heeft er geen wijziging in den politieken toestand in Mands joerijë plaats gehad. Chamberlain is niets be kend van cenige bedreiging der Engclschc handelsbelangen in Mandsjoerije. doch dc ge beurtenissen worden nauwkeurig gade ge slagen. Dinsdagmiddag heeft een zwaar onweer, ge paard gaando met habelbuien, de plaatsen Ober-Mittel-Frilau en Mittel-Frilau geteisterd. Het onweer kwam van Nieder-Helbendorf over deze beide plaatsen hoen. In een breedte van ongeveer drie K.M. werd alles door hagelstee- nen, die zoo groot waren als kippeneieren, platgeslagen. Honderden ruiten werden ver nield. In een cafc werden 57, bij ccn landeige naar 32 ruiten stuk geslagen. Dc oogst op het land is voor 90 vernield. Bijzonder zwaar getroffen werden enkele kleine landbouwers, die rich niet eens tegen hagel slag verzekerd hadden. De wegen waren met takken en groen dicht bedekt, de vruchtboo- men hebben zwaar geleden, zoodat op een volkomen mislukking van den oogst gerekend moet worden. De telefoondienst was gister middag gedeeltelijk verstoord. Acht personen werden gewondeen oude arbeider, die zich niet gauw genoeg uit de voeten kon maken, is met zware verwondingen aan het hoofd in het ziekenhuis opgenomen. Het onweer duurde on geveer 15 minuten. EEN VERKLARING VAN MINISTER HYMANS Brussel, 27 Juni. (V. D.) Minister Hij mans heeft verklaard, dat hij ten zeerste was getroffen door het besluit van de stakende ha venarbeiders te Antwerpen. Ondertusschen blijft hij met hen in contact. Hij hoopt, dat de kwestie tot een oplossing zal komen door de nieuwe formule, die hedenavond overhandigd zal worden aan de betreffende partijen. LANGESTRAAT 43 TELEFOON 852 JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 voorheen LangestraaL BERGSTRAAT 13. TEL. 16 2. Bijzondere sorteering GEEN AFTREDEN VAN DINGHOFER? Weenen, 2 7 Juni. (V. D.) In politieke kringen gciooft men niet, dut het tot een kabi netscrisis zal komen, nu dr. Seipel zich solidair verklaard heeft met dr. Dinghofcr. Hedenmorgen werd dc volgende officieele mededceling bckcfid gemaakt: Een ontslagaanvrage van dr. Dinghofer is niet ontvangen. Ook in een telefonisch gesprek, dat dr. Dinghofer gisterenmiddag met den bondskanselier dr. Seipel had, is over aftreden niet gesproken, doch uilsluitend over een brief, welken dc bondskanselier van dr. Dinghofcr zal ontvangen. Ondertusschen meldt de Vossischc Zeitung, dat Dinghofcr, ondanks dqn steun van den bondskanselier en ondanks bovenvermelde offi cieele verklaring blijft bij zijn pion om af tb treden. DE AMERIKAANSCHE PRESIDENTS VERKIEZING. Te Washington verluidt, dat Hoover voor nemens is af te treden,als minister van handel, teneinde zich geheel te wijden aan de cam pagne voor het presidentschap. Hij zou aftre den vóór 15 Juli. AFSCHEID VAN DEN BRITSCHEN GD ZANT TE BERLIJN. Berlijn, 27 Juni (H. N.) Rijkspresident Von Hindenburg heeft vanmorgen den Engel schen gezant Lindsay, die staatssecretaris in het Engelsche ministerie \Ain buitenlandsche zaken is geworden, in een afscheidsaudiëntie ontvangen. Hij gaf ten zijner eer een lunch, waarbij ook de rijkskanselier aanzat. De Duit- sche pers wijdt aan den vertrekkenden gezant hartelijke woorden tot afscheid BARTEL VORMT EEN NIEUWE REGEERING Gistermiddag te half twee heeft maarschalk Pilspedski, de minister-president, bij den pre sident der republiek het ontslag ingediend van het heele kabinet. De president heeft het ont slag aanvaard en benoemde den plaatsvervan- genden minister-president, prof. Bartel, tot mi- nister-president. Dc president heeft vandaag het besluit tot benoeming van het niéuwe kabinet geteekend. Casimir Switalski wordt minister van onderwijs en eeredienst in plaats van Dobrucki, jr. Alfred Kühn minister van verkeerswezen in plaats van Romocki. Maarschalk Pilsoedski, dc afgetre den. premier, behoudt de portefeuille van oor log en blijft inspecteur-generaal van het leger. De andere portefeuilles blijven in dezelfde han den. De samenstelling van het nieuwe kabinet is nu als volgt: minister-president prof. Bartel, minister van buitenlandsche zaken Zaleski, mi nister van binnenlandsche zaken generaal Skladkowski, minister van oorlog Joseph Pil soedski, minister van eeredienst dr. Switalski, minister van financiën Czechowicz, minister van verkeer ir. Kühn, minister van handel dr. Kwiatkwoski, minister van landbouw Niezaby- towski, minister van arbeid dr. Kurkiewicz, mi nister van agrarische hervorming dr. Stanie- wacz, minister van openbare werken Morac- zewski, minister van justitie Meysztowicz, mi nister van posterijen Miedwinski. Pilsoedski heeft dus de post van minister-president afge staan aan Bartel. Waarschijnlijk zullen, naar men uit Berlijn aan de N. R. Ct. meldt, zoowel Pilsoedski als Bartel eenige maanden vacantie nemen en zal Switalski de leiding van de regee ring gedurende dien tijd op zich nemen. ZES DOODEN Bij een botsing tusschen een pleziertrein en een goederentrein te Darlington werden zes personen gedood. EEN BRUTALE BANKROOF. Men meldt uit Berlijn aan de N. R. Ct. Twee jongelieden zijn gisterochtend een filiaal van de West Holsteinsche bank te Bramfeld binnengedrongen zij sloten de deur van binnen af en eischtcn van den bediende Bienenfeld, die het filiaal alleen pleegt te leiden, het aanwezige geld. Toen deze dit wei gerde, schoten de bandieten hem overhoop. Ze slaagden er in met ongeveer tien duizend mark, blindelings om zich heen schietend, per fiets te ontsnappen. EEN NIEUWE REGEERING ZONDER NATIONALISTEN Uit Cairo wordt bericht, dat de nieuwe Egyp tische regeering tot stand is gekomen. Eerste minister is Mahomed Mahmoed pasja, die zich de medewerking van Khasaba pasja, Adly pasja Mahor en Gaafowali pasj heeft verzekerd. Het decreet tot benoeming van het nieuwe kabinet is reeds gepubliceerd. Gaafawali pasja heeft het departement van oorlog en marine tijdelijk met dat der godsdienstige stichtingen op zich genomen. Het nieuwe kaminet bestaat uit drie liberalen, drie leden der uiterste rech terzijde. twee dissidente nationalisten en twee onafhankelijken. Terwijl hij tot de samenstel ling van zijn kabinet overging, stelde Mahmoed pasja zich in verbinding met de nationalistische partij en noodigde enkele harer leden uit om zitting te nemen in het kabinet, ten einde het parlementaire stelsel door te voeren. Na eenig debat weigerde de nationalistische partij de uitnoodiging. Het parlement kwam gisteravond bijeen, maar ging tot heden uiteen. DE VESUVIUS WERKT. Napels, 27 Juni. (V. D.) De Vesuvius is weer in werking. Er hebben geregeld erup ties plaats. DE BESCHERMING VAN DE PESETA. Berlijn, 27 Juni. (H. N.) Volgens een bericht uit Madrid heeft de Spaonsche .regee ring een decreet uitgevaardigd om de specu latie in Spaansche peseta s te beletten. Beslo ten is een comité op te richten, dot over een kapitaal van 500.000.000 peseta's zal beschik ken, welk comité toezicht zal houden op de kcers-ont wikkeling van de peseta. OP ZOEK NAAR AMUNDSEN Blijkens een bericht uit Oslo h'ccft luitenant Amunc'sen, een neef van den Poolreiziger, zich aan het hoofd gesteld van een expeditie, die dc zee ten Oosten van het Beren-eiland zal af zoeken naar het vliegtuig van Amundsen en Guilbaud. Jn tegenspraak met de geruchten, volgens welke Amundsen en Guilbaud zich ten Z. O \an Spitsbergen op het ijs zouden bevinden, meldde het Noorsch Telegraafbureau gister avond uit Kihgsbay, dat men nog altijd niets van hen heeft vernomen. De ijsbreker Malygin bevindt zich', op 400 K.M. efstands van de plek, waar de Italia moet zijn verongelukt. De hevige mist belet den ijsbreker zijn weg ito vervolgen. De ijsbreker Krassin zal Spitsbergen vermoedelijk binnen twee dagen bereiken. Te Kingsbay is een draadloos bericht van de Quest ontvangen, waarin wordt medegedeeld, dat het schip gistermiddag door het drijfijs, dat uit oostelijke richting naar de H-ruopen- straat opdringt, genoodzaakt was de Wahlen- bergbaoi te verlaten en een toevlucht te zoe ken aan de noordkust van het eiland Greei- slone. De Braganza rit nog altijd in het ijs. De mist maakte gisteren het vliegen onmo gelijk. Het Noorsche ministerie van landsverdedi ging heeft van den Poolreiziger Hoel, die zich aan boord van den ijsbreker Krassin bevindt, beiicht ontvangen, dot het schip bij Beren eiland aan de Westkust ven Spitsbergen naar de Latham zal zoeken, terwijl de ijsbreker Ma lygin aan de Oostkust zal zoeken. De toestand van het ijs is echter zoodanig, dat het twijfelachtig is of de Krassin daarna verder naar het Noorden zal kunnen varen om, zooals het plan is, bij Kaap Smith de Meiygin te ontmoeten en dan het zoeken naar Amund sen en Guilbaud in Zuidoostelijke richting voort te zetten. Stockholm, 27 Juni (H. N.) Niettegen staande gisteren boven Hlnloopenstraat een dikke mist hing, is dé Uppland toch opgeste gen om naar Amundsen te zoeken. Nylson, de bestuurder van de Uppland, gelooft, dat de Latham bij het Bereneïland verongelukt is. Dr. Wilhelm FilchneT biedt zijn hulp aan. Dr. Wilhelm Filchner, die pas te Bcriijn is teruggekeerd van een moeilijke reis door Cen* traal-Azië, waarbij hij vooral cartografisch werk heeft gedaan, deelde aen de Itatiaanschc regeering mede, dot hij rich beschikbaar stelt voor het helpen opsporen van de veiloren Noordpoolcxpeditieleden Aan Leo Amundsen, den broeder van zijn ouden vriend, heeft hij getelegrafeerd, dat hij bereid was naar den poolreiziger te gaan zoeken. Dr. Filchner heeft zestien jaar geleden deel genomen aan het poolonderzoek. Met de Deutschland deed hij in I9II en T9I2 een reis naar de Weddallzee in het Zuidpoolgebied. Hij onttdekte er nog niet bekend terrein, waaraan hij den naam Prinzregent Luitpold-land gaf. HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 771.5 Parijs en Clermont, Laagste barometerstand: 747.1 Vestmanoer. Verwachting tot den avond van 29 Juni. Matige, tijdelijk wellicht toene mende Zuid-Westelijke tot Zuidc- ijkc wind, aanvankelijk nog meest licht bewolkt, cn droog weer, later toenemende bewolking met waar schijnlijk tijdelijk regen, iets war mer. Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 TEL. 341 TEL: 529 Geel Lila Blauw 60 X 100 0.69 DE OCEAANVLUCHTEN. Mislukte start van Courtney. Londen, 27 Juni. (H. N.) Uit Lissabon wordt gemeld, dat kapitein Courtney, die van morgen om 10 uur voor een vlucht over den Oceaan was gestart, ten gevolge van een de fect aan do watertank weer terug is moeten kecren. Köhl cn zijn makkers te Münchcn. München, 2 7 Juni. (V. D.) Heden* avond zijn de Occaan-vlicgers, begeleid door een eskader vliegtuigen, die ter begroeting wa ren opgestegen, op het vliegveld te dezer ste de gedaald. Hun was een enthousiaste ontvangst bereid. Br waren verschillende toespraken gehouden, waarbij in het bijzonder kapitein Köhl als landgenoot en Beier werd gehuldigd. Ook do drie vliegers hebben ieder persoonlijk donk gebracht voor de hulde. Nadat het Diritsch- land-lied, de Icrsche nationale hymne en het Ncdcrlandsche dankgebed had wccrklönkdn, werd ccri rondtocht gehouden door de stad naar het Regina-Pelast-Hotel. Hedenavond zijn dc vliegers de gasten van do stad Mün chen. B e r 1 ij n, 2 7 J u n i. (H. N.) De Oceaan vliegers zijn vandaag van Berlijn naar JVTOn- chen vertrokken. Zij maakten te Koburg een tusschenlanding. Te München was een ontzag*» gelijke menschenménigte bij de aankomst van de vliegers op dc been. De tocht naaT het hotel was een ware triomphtocht. Voor het hotel bewoog zich een zeer groote menigte, die niet tevreden was, voordat de vliegers rich op het balcon vertoonden en voor de hun gebrachte hulde dankten. De plannen van Thea Raschc. New 7 o r k, 2 7 Juni. (V. D.) Thea Rasche bevindt zich op het oogenblik met haar vliegtuig in de provincie Quebec. Voor haar Oceaan vlucht zal rij vèrmoedelijk ver trekken van het vliegveld St. Hubert te Mon treal. Haar definrtieve plannen zal zij in do eerstvolgende dagen bekend maken. DE OL7MP1SCHE SPELEN.' De inschrijving. De volgende landen hebben ingeschreven »*oor Worstelen: Argentinië, Australië, België, Canada, De nemarken, Duitschland, Engeland, Esthland, Egypte, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hol land, Hongarije, Italië, Japon, Letland. Luxem- burg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Porugal, Tsjecho-Slowakije, Turkije, Ver. Staten. Jougo Slavië, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland. Voor Moderne Vijf kamp: België, Denemarken, Duitschland. Engeland, Finland. Frankrijk, Holland, Hongarije, Oos- tendijk. Polen, Portugal, TsJecho-SiowakijCj Ver. Staten, Zweden. Voor Roeien Argentinië, Australië, België, Canada, De nemarken, Duitschland, Engeland. Frankrijk, Holland, Hongarije, Italië, Japan, Monaco, Oostenrijk, Polen, Spanje, Tsjecho-Slowükije, Ver. Staten, Zuid-Afrika, Zwitserland. Voor Zeil en i Argentinië, België, Denemarken, Duitsch land, Engeland, Esthland, Finland. Frankrük» Holland, Hongarije, Italië, Letland. Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal Span je, Tchjecho Slowakije, Ver. Stoten, Z. Afrika, Zwitserland, Zweden. J. H. VAN DER LOEFF. f Huis ter Heide. Maandag overleed te Huis ter Heide de heer J. H. van der Lod^ uitgever te Enschede

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1