F\ DUIM BURGER B. NIEWEG i SEIZOEN OPRUIMING DAMES MODEZAAK DÉ EÊMLANDEQ HE0EN ARNHEMSCHEWEG 26 BUITENLAND. Verhuring van Lips safe-loketten Vrijdag 29 Juni 1928 26e Jaargang No. 307 N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en yerkoop van Effecten. Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4 Zweedsche Grasmachines i-jkTfarevra Wat g' ook verlangt, U slaagt altijd, Aanbod of Vraag, om 't even. Een „KEITJE" in ons „Dagblad" zal U altijd uitkomst geven. Firma M. A. Ramselaarl Badhanddoeken LUCHTVAART ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per 1 1 week (me» gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3,-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVER.' J.VALKHOfT PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 eet inbegrip van een bewijsnummer, elke regel mees f 0.25. Ltefdadlgheldt-adv^tentJën voor da helft van den prijs. Kleine Advertentiün ^KEITJES" bij vooruitbetaling 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, drieman] plaatsen i I.Bewijsnummer extr» 0D5 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2» DE CRISIS TE BERLIJN OPGELOST HET MINISTERIE DEFINITIEF SAMENGESTELD Berlijn, 28 Juni (V. D.) Near wij ver nemen, is tusschen h'et centrum en de sociaal democraten overeenstemming- bereikt voor het vormen van een voorloopig kabinet tot den herfst. B e r 1 ij n, 28 Juni. (V. D.) Het compro misvoorstel voor de vorming van een nieuwe regeering tusschen centrum en sociaal-demo craten houdt in, dat het centrum in het ,*oor- loopig kabinet slechts door den afgevaardigde van Guerard zal zijp vertegenwoordigd. Hij zal het ministerie van verkeerswezen en dat voor de bezette gebieden op zich nemen. Von Guerard wordt in het kabinet eigenlijk niet meer dan de verbind ngsman met het centrum- Het ministerie van arbeid zal door den so- cjaal-democratischen afgevaardigde Wissel bezet worden, terwijl de social'stischc afge vaardigde Sanger minister van justitie werdt Het compromis duurt tot den hefst. De samenstelling kabinet. on het nieuwe B e r 1 ij n, 28 J u n i. (V. D.) Het overgangs kabinet, dat gevormd wordt als uitvloeisel van het compromis tusschen de sociaal-democra ten en het centrum, zal zeer waarschijnlijk als volgt zijn samengesteld RijkskanselierHermann Muller (sociaa-1- demoernat). Bezette gebieden en Verkeerswezen: von Guerard (Centrum). Buiterlandsche zaken dr. Stresemann (Duil- sche Volkspartij). B.'nnenlandsche zak onSevering (sociaal democraat) Arbeid Wissel (Sociaal-democraat). Economische zaken Dr Curtius (Duitschp Volkspartij). Financiën: diHilferd'ng (SodacMcmo- craat). JustitieSanger (sociaal-democraat). Rijksweer Gröner (partijloos). Voedselvoorziening Dietrlch-Baden (demo., craat). PosterijenSchatzl (Beicrsche Volkspartij). Indien zich niet op het laatste moment on voorziene moeilijkheden voordoen, kon aange nomen worden, dat de nieuwe DuJsche regee ring uit bovenstaande ministers zal bestaan. Het bijeenkomen van den Rijks dog. B e r 1 ij n, 28 Juni. (V. D.) De rijksdag zal Dinsdag as. des middags te drie uur bijeen komen tot het aar.hoorcn van de regeciings- veiklering der nieuwe regcering De politieke debatten zullen Woensdag aanvangen DE KNOEIERIJEN BIJ DE HERSTELLEVERINGEN DE ZAAK TE PARIJS VOOR DEN RECHTER Uit Parijs wordt gemeld, dot gisteren de rechtbank van de Seine is begonnen met het onderzoek tegen H. W., koopman tc Baden Baden, P. N., koopman, R. W., bankier, en P C. S., wisselagent, tc Straatsburg, die be schuldigd worden van knoeierijen bij de leve ranties in natura. Na het hooren van getui gen is de civiele zaak uitgesteld tot 29 Juli voor het hooren der pleidooien. Binnenkort zullen neg andere soortgelijke zaken aan den strafrechter worden onderwor pen, o.a. tegen G. en J. N. te Bcsantjon, M. F. en L. W., zich noemende S. L. te Dusseldorp Deze verdachten, evenals M. G.f koopman te Maastricht, L. G. tc- Berlijn, beiden voort vluchtig, L. L., thans gedetineerd in den Haag en wiens uitlevering is aangevraagd, hebben allemaal dezelfde methode toegepast om zich door den Franschen staat wissels ter hand te iaten stellen, die betaalbaar waren bij den agent-generaal voor de vergoedingsbetalingen te Berlijn in bons voor goederen in natura ter uitvoering van het plan-Dawes. Deze zaken hebben het bestaan aan het licht gebracht van een uitvoerige internationale bende, die zich gioote voordeelen zou hebben kunnen ver schaffen, indien de Franschc justitie niet met klacht tusschenbeide was gekomen om een eind aan deze knoeierijen te maken. EEN AANVARING. In de sluis aan de Oosthaven te Berlijn is gisterochtend een hoogbeladen sleepboot met een pleziervaartuig in aanvaring gekomen, waarmee onderwijzers, ouders en kinderen een vacantieuitstapje zouden maken. Door den schok kwam een deel der lading van de sleep boot op het dek van de plezierboot terecht, waardoor negen vrouwen en kinderen gewond werden. Zij zijn allen naar het ziekenhuis ie Friedrichshafen gebracht. DE OVERSTROOMINGEN IN JAPAN DE TREINVERBINDINGEN VERSTOORD B c r 1 ij n2 8 J u n i. (H. N.) Uit Tokio wordt omtrent de overstroomingen in Japan nog ge meld, dat in Omoeda 10 huizen ingestort zijn; 28 personen zijn om het leven gekomen. De meeste rivieren zijn buiten hun oevers getreden en verscheidene spoorwegverbindingen zijn ge stoord, gedeeltelijk ten gevolge van aardver schuivingen. DE POSITIE VAN 'T KABINET-POINCARE DE RADICALEN ZULLEN DEN PREMIER STEUNEN P a r ij s 2 8 Juni. (H. N.) Daladicr, de voorzitter van de radicale partij, heeft bekend gemaakt, dat bij de stemming over de motie van vertrouwen den afgevaardigden namens de partij geen dwang zal worden opgelegd en zij in volle vrijheid zut'tr kunnen stemmen. Het schijnt dat cr een bemiddelingsformule voor de motie gevonden is, welke de meerderheid der radicalen kan aanvaarden. Nader wordt gemeld, dat de groep der socia listische radicalen gisteren met groote meer derheid heeft besloten de motie van vertrouwen in de regcering goed te keuren. DE TREINRAMP IN ENGELAND REEDS 23 DOODF.N Uit nadere berichten blijkt, dat dp veronge lukte pleziertrein tien rijtuigen telde, waarin ruim 500 passagiers hadden plaats gevonden. Waarschijnlijk door een of ander misverstand dacht men te Darlington, dat deze trein reeds gepasseerd was, zoodat de lijn vrij werd gege ven voor den goederentrein om te rangeeren. Do machinist van den pleziertrein zag den goe derentrein voor zich op ongeveer 300 metei, zoodot hij nog met alle krocht kon remmen en zijn trein b:j de botsing niet meer vaart had dan 20 K.M. in het uur. Desniettemin ont spoorden de tweede en derde wagen, omdat de locomotief omviel en zij werden door de volgende rijtuigen in elkaar gedrukt. Het aan- tal dooden is met één vermeerderd, maar in plaats van 30, zijn cr reeds 47 gewenden naar de ziekenhuizen vervoerd, van welke 5 of 6 u. ernstigen, doch niet onmiddellijk levensgcvaai llifhcn, toestand verkeeren. In het Lagerhuis heeft de minister van ver voerwezen meegedeeld, dat bij Sir John Pnngle aangewezen had om een onderzoek ter p'.aatse in te stellen. DE ZAAK DER AUTONOMISTEN POINCARE KRIJGT EEN MOTIE VAN VERTROUWEN Gisteren heeft de Fransche Kumcr met 420 tegen 150 stemmen de motie van Walter, die op invrijheidstelling van Ricklin en Rosse aan drong, uitgesteld. De regeering stelde de kwestie van vertrouwen. ONGELUK BIJ MILITAIRE OEFENINGEN VIER SOLDATEN GEDOOD B c r 1 ij n, 2 7 Juni. (H. N.) Uit Helcingfora wordt gemeld, dat bij artillerie-manoeuvres in Finland twee kanonnen uit elkaar zijn gespron gen, waarbij 4 soldaten werden gedood, terwijl een vijfde gewond werd. GRATIE VOOR ZORN VON BULACH B e r 1 ij n 2 8 Juni. (H. N.) Volgens oen bericht uit Straatsburg heeft baron Zorn von Bulach, d:e in de gevangenis van Straatsburg zijn straftijd van 13 maanden moet uitzitten, vandaag bij besluit van den president der Fran sche republiek gratie gekregen. Hij heeft de ge vangenis reeds verlaten. De beide wegens spion- nage veroordeelde autonomisten Baumann en Kohier zijn naar de gevangenis te Colmar over gebracht. Hun zaak zal op 6 Juli in hoogei beroep voorkomen. DE ARRESTATIE VAN DEN DEENSCHEN OFFICIER. Berlijn, 23 Juni. (H. N.) Naar het te Kopenhagen verschijnende blad Berlinske Ti- dende meldt, heeft het Deensche ministerie van buitenlandsche zaken een medcdeeling van den Duitschen gezant ontvangen, volgens welke kapitein Lemboum, die in Duitschland onder verdenking van spionnage is gearresteerd, be kend heeft zich onder valschen naam te Berlijn te hebben opgehouden en in verbinding te heb ben gestaan tot personen, die von spionnage erdacht worden. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT zijn in prijs de laagste. Prijzen vanaf f 16.80. SLIJPEN - REPAREEREN 90JiSL.28B voorbeen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Keurcollectie GERO en ZILVER CHRISTOFFEL Prijscourant op aanvraag. DE NIEUWE VOORSTELLEN VAN KELLOGG FRANKRIJK ZAL ZE AANVAARDEN Briand heelt in den ministerraad mededec- lirig gedaan van de laatste nota van Kellogg. Over het algemeen word de nota op het eerste gezicht als bevredigend beschouwd, daar zij tekening houdt met dc reserves, vroeger door de Franschc regcering geformuleerd De diensten van het depurtcment van buitenland sche zaken moeten dc nota echter nog verder bestudeeren, vooral van juridisch standpunt. De onderteekening is waarschijnlijk, maar nog r.iet officieel verzekerd. Londen, 28 Juni. (V. D.) De minister van buitenlandsche zaken, Briand, heeft aan een vertegenwoordiger van dc Exchange Telegraph Company te Parijs verklaard, dat de Fransche regeering bereid is het nieuwe Amerikaansche verdragsontwerp aan te nemen; enkele onder geschikte punten dienen evenwel nog bespro ken te worden. Indien deze wijzigingen worden aangebracht, zal het verdrag binnenkort on- dcrleekend worden. ■III! IÜ HET WEER VAN MORGEN. barometerstand: '70.1 14.7 DE RUSSISCHE OPPOSITIE ACHT EN DERTIG BOET- VAARDIGEN De besissing van liet bestuur der centrale controlecommissie van de communistische par tij der sovjet-unie, om Sinoljef, Kamenef, Jef- dokimof en 35 andere vooraanstaande leden dei oppositie van Trotzki weer lot dc port.j toe te laten, is gisteren gepubliceerd Gezegd wordt, dat deze personen allen verklaringen hebben afgelegd om hun beginseldwalingen te erken- ien en waarin zij zeggen, dat zij de verbinding met de oppositie hebben opgegeven en zich geheel onderwerpen aan de beslissing van de communistische Internationale. EEN TWEEDE LANDRU- ZAAK VERSCHILLENDE VROUWEN VERMOORD P a r ij s 2 7 Juni. (H. N.) Dc politie schijnt ccn tweede Lcndru-zaak op het spoor te zijn. Dezer dagen werd de vroegere eigenaresse ven een villa vermoord gevonden. Een ingesteld onderzoek bracht aan het licht, dat de moord vermoedelijk door den zoogenaamden kooper is gepleegd. Verder is gebleken, dat deze on der het mom van een eerzaam burger met ver schillende vrouwen relaties had aangeknoopt onder het voorgeven een huwelijk te willen sluiten. Ir» een door hem gehuurde villa zijn de lijken van twee vrouwen gevonden, terwijl ver moedelijk nog een andere villa ook het too- neel van verschillende misdaden is geweest. De dader, die onder den naam Comille Gaillard optrad, doch in werkelijkheid Jerome Drat heet, is voort vil uchtig. Cnder de slachtoffers van Drat, eer man, die in vJla's in den omtrek van Marseille achtereenvolgens vijf „verloofden" schijnt te hebben laten verdwijnen van diie is het lijk gevonden moet zich ook een Neder- lundsche gouvernante bevinden. He' was een ontwikkelde, beschaafde vrouw, van heel wat1 beter manic-ren dan Drnt' zelf, die eonige dagen, voordat de moord op mej Focé, hel lootste slachtoffer, dat de pol tie op het spooi vso de hce'c reeks gebracht heeït, spoorloos verdwenen was Het heeft dc aandacht ge- tiokken, dat Drat in de dagen, dan hij niet da Nederlandsche gouvernante samen was, een auto gekocht heeft, die trouwens onbetaald gebleven is. DE BEVRIJDING VAN OTTO BRAUN. Het proces. De officier van justitie heeft tegen de beide bevrijders van Otto Braun, den communist, die in Moabit gevangen zat, een gevangenisstraf geëischt van I jaar. De schepen-rechtbank heeft den verdachte Philipp tot 6 maanden gevangenisstraf ver oordeeld onder aftrek van 2 maanden preven tieve hechtenis; de verdachte Seifert werd vrij- esproken. DE VERWARRING IN CHINA DE HOUDING TEGENOVER DE MOGENDHEDEN VERKLARINGEN VAN WANG De nationalistische minister van buiten landsche zaken, Wang, verklaarde, dat de metropoIJtaarsche sfeer van Peking afgeschaft is en onder het gezag geplaatst wordt van de autoriteiten der provincie Tsjili. De houding van de legaties ten aanzien van die veronde- rng telt niet mee. Een vraag beantwoordend omtrent de er kenning von het nationalistische China door de mogendheden, zeidc Wong, dat „erken- nirg" slechts een vormkwestie is. Allo Chi- ncesche vertegenwoordigers in het buitenland hijschen de nationalistische vlag. Wang verkl&arde. dat hij binnenkort de kwestie van de herziening der verdragen zo? aanpakken cn voegde erbij, dat cr geen kans besta-at, dot dc betrekkingen met sovjet-Rus- lend b.nnenkort weer zullen worden aange knoopt. Hoogste München. Laagste barometerstand: St.ornoway. Verwachting tot den avond van 30 Juni. Matige tot krachtige, tijdelijk af nemende Zuidelijke tot Westelijke wind, afwisselend bewolkt, waar schijnlijk enkele regen- of onweers buien. aanvankelijk jets warmer, Tater iets koeler. DE STAKING IN GRIEKENLAND RELLETJES TE SALONIKI Uit Athene wordt gemeld, dot de stakings- tocstand nog onveranderd is. Te Saloniki heb ben de communisten getracht een werkplaats ir brand te steken, waar het personeel het werk hervat had. Toen zij vervolgd werden, schoten zij op de agenten, van wie er twee gedood werden. De moordenaars zijn aange houden. DE RAKETTEN-AUTO. B e r 1 ij n, 2 8 Juni. (H. N.) De Opelfabrie- ken onderhandelen met de Londensche autori teiten over een demonstratie met dc raketten- auto op de. Londensche renbanen. HET NIEUWE EGYPTISCHE KABINET. Streven naur onafhankelijkheid. In een brief aan den koning zegt Ivlahmoed pasja, dat zijn doel het verkrijgen van de vol- iedige onafhankelijkheid van Egypte is. Ter bereiking van dit doel zal hij er naar streven dc vriendschappelijke betrekkingen met Enge land en andere landen te versterken. DE KONING VAN SPANJE IN ENGELAND. De koning van Spanje is gistermiddag te Londen aangekomen, waar hij aan het Waterloo-station door den Spaanschen gezant verwelkomd werd. POOLSCHE MILITAIRE ZENDING NAAR FRANKRIJK. Naar dc Express Porannyi verneemt, is de plaatsvervangende chef van den Poolschen generalen staf, vergezeld van twee hooge staf officieren, met een speciale zending na3r Parjjs vertrokken. Het doel van de reis is niet be kend gemaakt. Krommestr. 4-6-8 Langestr- 52 TEL. 341 TEL: 529 Pi'ima wit ruige BA OEK 60 X 100 0.79 -ekleurde Badhanddoeken Geel Lila Blauw 60 x 100 - l 0.69 HET DRAMA IN HET HOOGE NOORDEN VERDERE REDDINGSPOGINGEN Rome, 28 Juni. (V. D.) De Gtta di Milano deelt radiografisch mede, dat het weder ir» 't gebied van Spitsbergen gunstiger is gewor den, zoodat het reddingswerk van de overge bleven mannen van dc Italia hervat kon wor- ren. Ook zal er een met snceuwschoonen uit gerust watervliegtuig gebezigd worden. To Oslo zijn nog steeds geen berichten binnen gekomen over Amundsen, doch men neemt aan, dat hij in de nabijheid van het Bereneiland verongelukt is. Te Tromsö is de kruiser Tordenskjo- ld in zee gegaan, evenals het s.s. Heimlund, dat te zamen met de Franschc kruisers Strasbourg en Roosevelt en de Russische ijsbrekers Krossin en Malygin dc overgeblevenen van de Italia, alsmede Amundsen en zijn begeleiders, zal trachten op te sporen. Het officieele bericht uit Rome van verleden nacht mc-ldt, dat de hevige Westenwind van de laatste drie dagen is gaan liggen en dot het weer beter wordt. Het Finschc watervliegtuig, dat op de Citta di Milano in een sl^dcvlieg- tuig is herschapen, heeft een uitstekend ge slaagde landing op de sneeuw gemaakt. Het toestel kon op minder dan 100 M vrij van den grond komen en dalen. Voor hef uitzenden van de verschillende vliegtuigen wa^ntle men nog even af, tot het weer gunstig genoeg zou zijn, doch gisteren hoopte men in ieder ge val de reddingpogingen te hervatten De Russische ijsbrekor Krossin is uit Tromsö vertrokken en wordt binnen drie dagen op Spitsbergen verwacht. Het Itoliaansche watervliegtuig Marina I is van Tromsö vertrokken om de Latham op te sporen tusschen Noorwegen en het Beren- iland. DE OCEAANVLUCHTEN COURTNEY LANDT OP DE AZOREN Londen, 28 Juni (H. N.) Te Horta zijn voortdurend radiotelegrommen van kapitein Courtney opgevangen, volgens welke diens vlucht een goed verloop had. Courtney dacht des avonds tegen 6 uur te Horta aan te ko men en wil, na aanvulling van zijn benzine voorraad, zijn vlucht naar Halifax terstond voortzetten. N c w-Y o r k, 2 8 Juni. (V. D.) Volgens een draadloos bericht uit Horta is kapitein Court ney te T7 uur te Horta aangekomen. De Engelsche vlieger Courtney was gister echtend om 8 uur Lissabon vertrokken voor zijn Oceaanvlucht met tussclienlanding op de Azoren. De vlucht van Thea Rasche. N e w-Y o r~k, 2 8 J u n i. (V. D.) Thea Rascho heeft vandaag te Montreal een vergeefsche po ging gedaan om naar New Foundland op te stijgen. Het vliegluig was te zwaar met ben zine beladen, waardoor het niet van den grond kon komen; het is daarbij licht beschadigd. De inzittenden bekwamen geen letsel.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1