B. NIEWEG DÉ EEMLANDEü BUITENLAND. Goedkoopste adres voor Verfwaren Vensterglas. Behangselpapieren Luxe Glaswerk en Drinkseiviezen Om zaken Te maken Een tijdje Een „Keitje' Dinsdag 3 Juli 1928 27e Jaargang ho. 2 A. v. d. WEG. LANGESTRAAT 23 uit de GlasfaJbriek „Leerdam" LUCHTVAART ailllllllDlllllllllDIlBlIlllllllllllllll ABONNEMENTSPRIJS per 3 Maandea voor Amersfoort f2,10. per maand f 0.75, per week (me» gr at li verzekering tegen ongelukken) f O.lTVt» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3*-. Afzonderlijke oummera f (105. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG 513 dipecteur-uitgever: j.valkhopf PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f0.25. Llcfdadlghelds-adwertentlë» voor 6$ helft van den prijs. Kleine Advertentie© ^KEITJES" bQ vooruitbetaling 3 «egels 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I.— Ge wijsnummer extr» 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* PRES IDENSVERKIEZ ING IN MEXICO OBREGON VOLGT CALLES OP OBREGON. Generaal Öbregon, de eenige candidaat voor het president schap van Mexico, is gisteren als zoodanig gekozen voor een ter mijn van zes jaren, te beginnen I December. Hij heeft bekend ge maakt, dat hij voor nemens is in hoofd zaak de politiek van Cal les, den tegen- woordigen president, voort te zetten. De dag- der verkiezing verliep hier kalm, dank zij de meest uit gebreide voorzorgsmaatregelen, getroffen voor het handhaven van de orde. Volgens telegrammen uit Mexico werden in totaal 290 afgevaardigden voor het Mexicaan- sche congres voor twee jaar en 29 senatoren, zijnde de helft van den senaat, voor zes jaar gekozen. CALLES. Volgens de kieswet zal de uitslag van dc presidentsverkiezing Donderdag officieel wor den vastgesteld. De officieele verkiezingscom missie zal in Augustus rapport uitbrengen aan het congres, waarna eerst het officieele resul taat bekend zal worden gemaakt. DE MIJNRAMP IN FRANKRIJK NOG MEER SLACHTOFFERS? Parijs, 2 Juli (V. D.) Naar nog nader omu trent den mijnbiand in Rochcvla-Molière ge meld wordt, moet dc mijn, waarin de ramp neeft plaats gehad, zeer gevaarlijk zijn. De laalste brand is in het jaar 19(25 uitgebroken, doch hij kon toen zonder verlies van mon- schenlevens gebluscht worden. Volgens mededeelingcn, welke de Volonté ontvangen heeft, zou de brand in 1925 niet volkomen gebluscht zijn, zoodat de mijngas- sen zich op sommige plekken ophoopten. Volgens hetzelfde blad zijn, in strijd met dje officieele mededeelingcn, nog twintig mijn werkers in de mijn opgesloten, voor wie geen hoop op redding meer bestaat, zoodat het totaal aantal dooden ongeveer zeventig zou bedragen. De meeste slachtoffers vonden door verstik king den dood. Een groot gedeelte van hen is omgekomen doordat zij bij hun vlucht voor de gassen in de duisternis en in hun angst niet uit de mijn konden komen. Volgens een mededeeling van den minister van arbeid Tardieu waren alle veiligheidsmaat regelen in de mijn genomen. Hij behield zich zijn oordeel echter voor, totdat het officieele onderzoek zal hebben plaats gehad De meeste slachtoffers waren gehuwd. Zij laten te zamen 57 kinderen beneden dertien jaren achter. De begrafenis der slachtoffers zal hedenmor gen plaats hebben. Het internationale mijnwerkerscongres ta Clairmont Ferrand besloot Zondag steun te verleenen aan de achtergebleven betrekkingen der slachtoffers. Voor zoover bekend zijn van de dooden 51 Franschen, elf Polen, vier Marokkanen, één Italiaan en één Tsjech. De communistische Kamerfractie heeft een interpellatie over de schuldvraag van dit mijnongeval ingediend. Zij eischt de onmiddel lijke ondersteuning van de achtergeblevenen. OPZIENBARENDE MOORD TE NEW-YORK. Londen 2 Juli. (H. N.) Uit New-York wordt weer een opzienbarende moord gemeld. Een bij de politie bekende misdadiger, die ech ter veel aan weldadigheid deed en in de ach terbuurten van Brooklyn als menschenvriend bekend stond, werd, toen hij in zijn auto een tocht deed, door een andere auto ingehaald De inzittenden van de tweede auto losten op hem zooveel schoten, dat het lijk onherkenbaar was. Slechts door den kostbaren diamanten ring, dien hij aan zijn vinger droeg, slaagde de politie er in de identiteit van den vermoorde vast te stellen. Ondanks zijn misdaden, waar voor hij o.a. tot een tuchthuis van 15 jaar was veroordeeld, die hij echter nooit heeft onder gaan, was de misdadiger zeer milddadig. O.a. heeft 'hij voor don bouw van een kerk een be drag van 5000 dollar geschonken. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 162. Ontwerpen DE DAZEL, DE LORM. COPIER, enz. DE VERWARRING IN CHINA EEN AANVAL OP DE MOEKDEN-TROEPEN Volgens Engelsche berichten trachten de commandanten der Sjansi-troepen te bereiken, dat de Mandsjoerijsche troepen de districten ten zuiden van den Grootcn Muur ontruimen. In dien deze ontruiming niet langs vredelievender» weg verkregen kan worden, dreigen zij tot een aanval te zullen overgaan, maar zij zijn op het oogenblik niet van plan Mandsjoerije te ver overen. De zoon van Tsjang Tso Lin en sovjet-Rusland. Volgens telegrammen uit Moekden heeft Tsjang Tsjoeliang na onderhandelingen met den gevolmachtigde van het Russische commissa riaat van buitenlandsche zaken de overeen komst tusschen de sovjetregeering en zijn vader over den Chineeschert Oosterspoorweg erkend. De houding- van generaal Feng. Londen, 2 Juli. (H. N.) Tjang Kai Tsjek is Zaterdag te Peking aangekomen. De stad was te zijner eer feestelijk versierd. Bij de con ferentie der Zuid-Chinccsche generaals be toogde Feng de noodzakelijkheid van een veld tocht tegen Mandsjoerije. Dc vertegenwoordi ger der Zuid-Chineesche regccring verklaarde zich echter daartegen, omdat dc betrekkingen tusschen Japan en China dan nog meer ge spannen zouden worden. HET ENGELSCHE GEBEDENBOEK. Het oordcel van den aarts bisschop van Canterbury. Londen, 2 Juli. (II. N. Draadloos.) In de zomerzitting vom> de kerkelijke vergadering heeft de aartsbisschop van Canterbury van daag dc met spanning verwachte verklaring omtrent den toestand, veroorzaakt door da ver wei-ping van 't herziene Piayer Book door het Lagerhuis, afgelegd. Hij zeide. dat het voorbarig- zou zijn om dezen stap als dcfini ef te beschouwen. Hoewel hij den uitslag der stemming in lïcl Lagerhuis els "een fout be schouwde en wegens de gevolgen betreurde, kon hij niet inzien, op welke wijze de verga dering thans opnieuw maatregelen voor het Prayer-book aan het parlement zal kunnen voorleggen. De bisschoppen zullen mede over wegen, welke wijzigingen van de oude voor schriften zij kunnen of moeten goedkeuren. Dc bisschoppen, die verleden week vergaderd hebben, zullen in September opnieuw bijeen komen om deze vraagstukken verder te over wegen. Ook de centrale beraadslagende licha men van do kerk zullen ta gelegener tijd ge raadpleegd moeten worden. NOODLOTTIGE VUURWERK- ONTPLOFFING. New-York, 2 Juli. (H. N.) Een 16-jarige jongen had voor den onafhankelijkheidsdag zeil een hoeveelheid vuurwerk vervaardigd, die hij onder zijn bed bewaarde. Het vuurwerk is ech ter ontploft met het gevolg, dat de woning ver nield werd en er brand ontstond. Een aantal personen, o.a. een brandweerman én enkele politieagenten, zijn ernstig gewond. De jongen zelf heeft een schedelbreuk gekregen. DE STAKINGSBEWEGING IN GRIEKENLAND Ernstige uitbreiding. De staking onder de Grieksche tabaksarbei- ders zal tot het uiterste worden voortgezet. De algemeene staking is geproclameerd te Serres, Kavalla en Drama DE SPAANSCHE KONING ENGELSCH VELDMAARSCHALK Koning George heeft koning Alfons van Spanje bevorderd tot veldmaarrscalk van het Britsche leger. De eenige andere soeverein, die dezen rang bekleedt, is de koning van Belgié. Koning Alfonso bekleedde voordien den rang van generaal in het Britsche leger. DE POOLSCH-LITAUSCHE BESPREKINGEN HET LITAUSCHE VEILIGHEIDS- VOORSTEL ONAANNEMELIJK Uit Berlijn wordt d.d. 2 Juli aan de N. R. Ct. gemeld: Het Litausche voorstel tot het sluiten van een veiligheidsverdrag n ,-t Polen is door de Pool- sche delegatie van de hand gewezen. Litauen had voorgesteld het gebied van de tegenwoordige demarcatielijn te beschouwen als betwist gebied. De grenzen van 1921 zou den door Polen worden erkerd en het erkeer tusschen beide staten zou zich over deze gren zen ontwikkelen. Bovendien zouden de troepen tot op een afstand van 50 K.M. aan beide zij den van de grens worden teruggetrokken. Na dat de Polen zich hiermede accoord zou heb ben verklaard, zouden de onderhandelingen over het eigenlijke veiligheidsverdrag kunnen beginnen. De Poolsche delegatie stelde zich op het standpunt dat het Litausche voorstel niet be antwoordt aan de bedoeling van den Volken bond. Men verlangt van Polen concessies, die het onmogelijk kan verleenen, vooral niet om dat Litauen in het geheel geen compensaties aanbiedt. Daar de Poolsche delegatie nog geen verdere instructies uit Warschau heeft ontvan gen, is het nog niet bekend wanneer de beraad slagingen zullen worden hervat. Toch hoopt men te Kofno algemeen, dat dit spoedig en wellicht nog heden zal geschieden. De Poolsche gedelegeerden zouden pessimistisch gestemd zijn, desondanks meent men in enkele kringen in Litauen, dat men het eens zal kunnen wor den, mits van beide kanten concessies worden verleend. De kwestie van Wilna zou in dit ge val tijdens de onderhandelingen geheel buiten beschouwing dienen te worden gelaten. ENGELANDS MOEILIJKHEDEN MET DEN IMAM VAN YEMEN. In het Lagerhuis antwoordde de secretaris oor de dominions oy> ?cn vraag aangaande de betrekkingen met den Imam von Yemen, het gebied, hetwelk aan Aden grenst, dat, nadat ci 2 sjeiks, die zich onder Britsch protectoraat bevonden, uit de handen van den Imam verlost waren, deze een wapenstilstand vroeg, die toe gestaan werd, in afwachting der onderhande lingen over een verdrag. Nadat de termijn a(- geloopen was, werd de wapenstilstand verlengd tot I Juli, op voorwaarde, dat de Imam de stad Dhala' zou ontruimen als een bewijs van goede trouw. Daar de Imam Dhala niet ont ruimd had, hebben Britsche vliegtuigen een tocht ondernomen, waarbij zij vlugschriften naar beneden gooiden, waarin een termijn van vier dagen gesteld werd. Daarna kwamen de vliegtuigen in actie. Gedurende 14 dagen wer den bommen g'eworpen op de punten, waar dc troepen van den Imam gestationneerd waren Alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om de burgerbevolking te sparen. EEN BETOOGING VOOR EEN VRIJ SAARGEB1ED. Te Heidelberg is het achtste congres gehou den van den bond van Saar-vereenigingen. Dc bijeenkomst was een betooging voor de be vrijding van het mijngebied en den spoedigen terugkeer ervan tot Duitschland, daar het, naar de verschillende woordvoerders betoogden, Duitsch van ooi sprong is cn Duitsch moet blijven DE REIS VAN BERTHELOT NAAR LONDEN. P a r ij s 2 Juli (VX>.) De secretaris-gene raal van de Quay d'Órsay Berthelot zal heden van zijn reis naar Londen te Parijs terugkceren. Van officicusc zijde wordt gemeld, dat de reis een particulier karakter droeg, doch dat Berthe lot gelegenheid had met vele vooraanstaande personen in Engeland te spreken, waaruit hem gebleken is, dat het noodzakelijk is de betrek kingen tusschen beide Innden tc verstolken. Deze grootere samenwerking is in het belang van den vrede in Europa BIJ HET BADEN VERDRONKEN. Crefeld, 2 Juli (H-N.) Bij het baden in den Rijn bij de landingsbrug van Rijnberg is gisterenavond een I9-jarige mijnwerker ver dronken. Zijn 20-jarige kameraad, die hem trachtte te redden, verdween eveneens in de diepte. Het lijk van den mijnwerker werd later door schippers opgehaald Weenen, 2 Juli. (H.N.) Drie meisjes, die in de Donau wilden baden, zijn op een diepe plek plotseling door een draaikolk in de diepte getrokken. Het gelukte een der meisjes te red den. De twee andere zijn echter verdronken. GODSDIENSTTWISTEN IN BRITSCH-INDIE Vele slachtoffers. Londen, 2 Juli. (H.N.) Bij de viering van het Moeharramfeest te Khargpoer is het, nuar uit Calcutta wordt gemeld, tot een botsing tus schen Mohammadaansche sikhs en Hindoes ge komen, waarbij 15 personen gedood cn 25 ern stig gewond zijn2 vrouwen, die trachtten familieleden tc redden, werden doodgeschoten. Er zijn versterkingen van de politie en soldaten gezonden om de orde te herstellen. 1 PILSOEDSKI'S HEENGAAN BITTERE KRITIEK OP DEN LANDDAG Warschau, 2 Juli. (H. N.) Maarschalk Pilsoedski heeft gisteren de Poolsche journa listen ontvangen om hun de redenen van rijn aftreden mede te declen. Hij deed daarbij een scherpen aanval op het Poolsche parlement en verklaarde, dat hij niet om gezondheidsrede nen is afgetreden, doch zich niet langer kon vereenigen met zijn positie als leider van de regeering volgens de bevoegdheden, zooals die in de Poolsche constitutie omschreven zijn, waardoor aan den staatspresident te weinig macht wordt gelaten. Pilsoedski verklaarde, dat, nadat hij den strijd voor de vrijheid van Polen heeft gevoerd, thans Polen aan zich zelf moet overlaten. De constitutie is thans zoo opgesteld, dat het eigenlijke staatswerk dooi tol van kleinigheden wordt verstikt. Deze ar beidsmethoden van het parlement kan hij niet 'fmger aanzien. Toon de derde Poolsche land dag, die zich als dictator voordoet, opgetiedcn is, stond de maarschalk voor de keus of een nieuwe grondwet in Polen in te voeren of zijn ontslag te nemen Hij heeft het laatste geko zen en den. staatspresident geadviseerd om be halve den vice-president dr Bartel nog andere mannen te kiezen, die afwisselend het zware werk kunnen verrichten. Mocht er nog ecr.s een crisis uitbreken, dan zal Pilsoedski zich opnieuw ter beschikking van den staatspr ri- dent stellen. Wat dc buitenlandsche politiek betrecht, verklaarde Plsoedski, dot hij de richt lijnen daardoor ook ia de toekomst zal blijven aangeven. Met vacaatie naar Roemenië. Nader wordt gemeld, dat maarschalk Pil soedski weldra tc Boekarest wordt verwacht Hij zal een deel van zijn vacantie te Sinoja doorbrengen en aldaar wonen in dc villa van wijlen Tako Jonescu, Rocmeensch minister van buitenlandsche zaken, wiens weduwe een Pool- schen aristocraat heeft gehuwd. ERNSTIGE CHOLERA-EPIDEMIE. Londen, 2 Juli. (H.N.) Uit Simla wordt gemeld, dat in het dichtbevolkte Koelocdal, dat 30 a 40 mijl van Simla verwijderd is, een cholera-epidemie is uitgebroken. Er zijn reeds 1360 gevallen vastgesteld, waarvan 847 met doodelijken afloop. De regeering van de Pendsjaab treft krachtige maatregelen om een uitbreiding van de epidemie te verhinderen. I DE GRIEKSCHE REGEERINGSCRISIS. Londen, 2 Juli. ((V.D.) Uit Athene wordt gemeld, dat president Kondoeriotis dc onder handelingen over de vorming van een nieuwe regccring voortzet. Naar verluidt, zou dc pre sident bereid zijn Vcnizclos de opdracht tot vorming van een kabinet te verstrekken, doch weigert hij toe tc stemmen in de door Vcnizclos voorgestelde wijziging in dc kieswet. De nieuwe verkiezingen zullen derhalve waarschijnlijk nog volgens het bestaande stelsel worden gehouden. DE BREMENVLIEGERS AMSTERDAM GEPASSEERD DE AANKOMST TE LONDEN Amsterdam, 2 Juli. De Bremen-vlie gers Freiherr Von Hüncfeld, kapitein b. d-Köhl en majoor Fitzmauricc, die hedenochtend tc 8.50 uur met het bekende vliegtuig Europa van Hamburg naar Croydon gestart zijn, hebben, in tegenstelling met de aanvankelijk van Duitsche zijde ontvangen berichten, geen tusschenlanding op het vliegveld Schiphol gemaakt, doch zijn techtstreeks doorgevlogen. Wèl ligt het, naar wij vernemen, in de be doeling op Vrijdag 6 Juli a.s. op de terugreis uit Engeland Schiphol aan te doen. Londen, 2 Juli. (H. N.). De Bremen vliegers zijn vanmiddag te Londen aangeko men, waar zij door verschillende autoriteiten, o.a. door sir Scfton Brancker, werden opge wacht. De pers had reeds buitengewoon harte lijke artikelen aan de vliegers gewijd. Bij eer; feestmaal, ter eere van de vliegers gegeven cn waarbij tal van bekende personen op 't gebied van de luchtvaart aanzaten, hield sir Sefton Brancker een toespraak, waarin hij in de eerste plaats de voorgangers van de Bremen-vliegers herdacht, die allen bij hun poging, om den Atlantischen Oceaan over te steken, het leven hebben gelaten. Hoewel de tegenwoordige tijd geen tijd van romantiek meer is, heeft men toch verlangd naar den „vliegenden Hollan der", om den Oceaan over te steken, wat dezer, vliegers is gelukt. Fitzmaurice beantwoordde de toespraak en wees erop, dat de vlucht geen sportief waag stuk, doch een goed voorbereide wetenschap pelijke onderneming is geweest. Dc- eenige fout, die de onderneming heeft aangekleefd, is geweest, dat men geen inrichting voor draad- Iooze telegrafie aan boord heeft gehad. Was dit het geval geweest, dan zouden de vliegers in staat zijn geweest hun positie bij New Found- land vast te stellen cn New-York tc bereiken. Hij geloofde, dut, indien het meteorologisch onderzoek van den Atlantischen Oceaan meei gevorderd zal zijn, het binnen tien jaar moge lijk zo] zijn den Atlantischen Oceaan gemak kelijk en zonder gevaar over te steken. Nader wordt gemeld, dat de vliegers aan een feestmaal de gasten zijn geweest van de Royal Aeroclub. Zij werden zeer hartelijk ont vangen. HET WEER VAN MORGEN. Hl Hoogste barometerstand: 765.0 Zurich. |H Laagste barometerstand: 744.7 Ingö. §fH Verwachting tot den avond van 4 Juli. ÜH Zwakke tot matige wind uit Noor- delijke tot Oostelijke richtingen, half tot zwaar bewolkt met kans op regen of onweer, later koeler. HET DRAMA IN HET HOOGE NOORDEN DE KRASS1N NADERT DE VICLIERI-CROEP SCHERPE KRITIEK OP NOBILE Oslo, 2 J u I i. (V. D.) Naar uit Spitsbergen gemeld wordt, hebben VigJieri en de Zweedscho vlieger Lundborg, die Nobile gered heeft, S. O. S.-signalcn gegeven; pogingen om hen to hulp te kómen, moesten opgegeven worden, daar een dikke mist voortzetting der redding onmogelijk maakt. Gisteren werd uit Moskou gemeld, dot do Russische ijsbreker Krussin nog 80 naijl van dc plaats, waar zich de groep Viglieri bevindt, verwijderd was en zich door het drie meter dikke ijs een weg baande. Men hoopt, dat het schip spoedig de groep aan boord zal kunnen nemen. Dc vlieger Tsjoegnofski zal dan naar de beide andere groepen van de Italio gaan zoeken. Van Baboesjkin heeft meen nog steeds geen bericht. a r ij s, 2 Juli. (V. D.) Ook in dc Frón- scne pers is men weinig'ingenomen met het Noordpool-avontuur cn in het bizonder met dc houding van Nobile. De Paris Soir schrijft, dat het schijnt, dut er grootc wanorde heerscht bij dc reddingswerkzaamheden, sinds Nobile zichzelf in veiligheid bevindt. Er bestaat ccn traditie, schrijft het blad, dat de commandant van een schip, of de leider van een groep als laatste wordt gered. Zonder twijfel heeft Nobile deze traditie vergeten, toen hij als eerste het vliegtuig besteeg, terwijl zijn kameraden geheel verloren temidden der ijsmassa's langzaam den dood tegemoet gingen. Wat Amundsen en don' Franschman Guilbaud betreft, die niet talmden om hulp te verleenen, om hen cn alle anderen schijnt men zich weinig te bekommeren. De Cilta di Milano had zelfs verzuimd den ijsbreker Krassin op de hoogte te stellen van de nieuwe verblijfplaats van de groep-Nobilc. Britsche liuJpvcrlcening. Londen, 2 Juli. (V. D.) Het is waarschijn lijk; dat twee Engelsche watervliegtuigen me de hulp zullen bieden bij het reddingswerk van de bemanning van de Italia. Dc mogelijkheid hiervan werd heden in het parlement bespro ken, waarbij sir Philip Sassoon, de onder-se cretaris van den luchtdicnst, mededeelde, 'dat de minister voor de luchtvaart de Italiaansche autoriteiten voor cenigen tijd heeft dóen we- ten, dat in geval de Royal Air Force van dienst kon zijn bij de reddingswerkzaamheden, hierop zonder meer een beroep kan worden gedaan. Dc Italiaansche regeering antwoordde, dat, in dien de gelegenheid zich voordeed, zij zeer ze ker van het aanbod gebruik zou maken. Zaterdag heeft sir Samuel Hoare, de minister voor de luchtvaart, van Noorsche zijde een telegrafisch verzoek ontvangen, waarin ge vraagd werd of de Royal Air Force twee kleine marinevlicgtuigen zou kunnen afstaan. De mi nister heeft hierop geantwoord, dat hij hiertoe volgaarne bereid was en momenteel worden de plannen hiertoe besproken. Geen spoor von Amundsen. Het watervliegtuig Marina I is gisteren te Tromsö opgestegen en heeft een onderzoek ingesteld langs de Noorsche kust en vervol gens boven de open zee tot 71 gr. N. De vlie ger zag geen spoor van de Latham. De onvoldoende organisatie der reddingspogingen. Het V. D.-bureau meldt uit Moskou Serge Kamenef, de vice-voorzitter van het comité voor hulpverleening- aan Nobile en de zijnen, heeft in een interview gewezen op de afwezigheid van een bepaald systeem in de maatregelen, die door onderscheidene landen genomen zijn ten behoeve van de redding der bemanning van de ItaÜa. Kamenef herinnerde eraan, dat het sovjet-hulpcomité pogingen heeft aangewend om in deze richting verbetering te krijgen, doch geen antwoord uit het buitenland heeft ontvangen. Deze stelselloosheid, aldus Kamenef, verklaart ook het verlies van Amund sen. Deze zou overigens van veel meer waarde zijn geweest in den „état major" dan als direct deelnemer aan het onderzoekingswerk. Het is volgens Kamenef onbegrijpelijk, dat niemand met zekerheid ingelicht is over de voornemens van Anvmdsen, hetgeen de moei lijkheden, waarmede men bij zijn opsporing te kampen heeft, nog aanzienlijk vergroot.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1