DE EÈMLANDEa B. NIEWEG OPENING A. H. van Nieuwkevk BUITENLAND. DE PORCELEYNE FLES, ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f 2.10. per maand I 0.75, per PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regeU I 1.05 oer Inbegrip van een Bewijsnummer, Woensdag 4 Juli 1928 27e Jaargang Ho. 3 Donderdag 3 uur n.m. van onze Meubelzaak Vertegenwoordiger van de Delftsche Aardewerkfabriek Hoe of het natte, koude weer Den zomer, op z n Kop zet. Voor 'n Keitje wordt het nooit zoo slecht Dat het z'n arbeid stop zet. LUCHTVAART AMERSFOÖRBCH DAGBLAD week (met gratia verzekering tegen ongelukken) f 0.17*/* Binnenland tranco per post per 3 maanden f 3»-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG J13 DIBECTEUR-UITGEVEQ.'J.VALKhOFT elke regel mee» f0.25. Licfdadlgheids-advertentlë» voor helft van den prijs. Kleine Advertentlën „KEIT1ES" bO vooruitbetaling *3 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.— Bewijsnummer ettr» OM BUREAU: ARNHEMSCHE POORTWAL 2* DE DUITSCHE REGEER INGS- VERKLARING DE BEVRIJDING VAN HET BEZETTE GEBIED HET ONTWAPENINGS PROBLEEM URGENT B e r 1 ij n, 3 Juli. (H. N.) Voor eon dicht bezet huis heeft het nieuwe rijkskabinet zich Dinsdagmiddog aan den rijksdag voorgesteld. In de inleiding tot de regeeringsvcrklaring wees rijkskanselier Muller ei op, dat de jongste ver kiezingsstrijd in Duitschland de wereld heeft bewezen, hoe Duitschland na de zware jaren na den oorlog in een periode van vredelievende ontwikkeling is gekomen. De rijkskanselier be toogde daarbij, dat het fundament van den nieuwen staat, de Duitsche republiek, zeker en onwrikbaar vaststaat. Voorts betoogde hij, dat de weg, wat de buitenlandsche politiek betreft, afgebakend is. De Duitsche buitenlandsche poli tiek vervolgt haar doel met den wil voor vredelievend overleg en onder opgeven van alle revanchegedachten. Van dezen grondslag uit gaande, wordt het doel verder nagestreefd om Duitschland een positie met gelijke rechten on der de staten te verzekeren en in oprechte samenwerking met de andere regeeringen voor de politieke en economische consolidatie van Europa te werken. De rijkstcgeering acht het belangrijkste vraagstuk de bevrijding van het bezette gebied aan den Rijn en aan de Roer, waarbij de regeering in overeenstemming met het geheele Duitsche volk overtuigd is van de gerechtvaardigde aanspraken van Duitschland op onmiddellijke bevrijding van dit gebied Spreker betreurde het, dat de bezettingsmo» gendheden uit de politieke ontwikkeling van de laatste jaren nog steeds niet de noodige ge-» volgtrekkingen hebben gemaakt. Vervolgens besprak Hermann Müller Duitschlands positie in den Volkenbond, waar bij hij met nadruk verklaarde, dat Duitschland aan olie vraagstukken, die te Genèvc moeten worden opgelost, loyaal zal medewerken, waar bij het vraagstuk der algemeene ontwapening op den voorgrond stoot. Daurbij onderstreepte hij het feit, dat geen staat tot nu toe zooveel als Duitschland door de algcheele ontwapening voor de algemeene veiligheid heeft gedaan. Voorts wees hij er op, dat Duitschland de eerste staat is geweest, die het Kellogg-pacï zonder eenig voorbehoud heeft goedgekeurd. Wat het vraagstuk der schadevergoeding bo irelt, wees de rijkskanselier cr op, dat Duit^Jk- land al zijn uit het Dowespact voortvloeiende verplichtingen loyaal heeft vervuld. Hij sprak de hoop uit, dat eindelijk een spoedige defini tieve oplossing van het vraagstuk der schade vergoeding zal worden verkregen. Vooits ver klaarde de rijkskanselier, dat de nieuwe rijks- regeering zonder voorbehoud de resultaten van de economische conferentie van Genève aan vaardt. Woensdag zal het algemeene debat ovei de regeeringsvcrklaring beginnen. De regeeringsvcrklaring, zoo meldt nog de N. R. C, werd door de afgevaardigden van de regeeringspartijen luide toegejuicht; de commu nisten en nationoal-socialisten hebben don rijks kanselier vaak op spottende wijze ondei broken. Toen Müller de woningkwestic behandelde, ric- pen de communisten: Gij woont in het poleis van den rijkskanselier. Müller antwoordde: Hebt gij het Kremlin al gezien? PILSOEDSKI'S VERKLARINGEN SCHERPE KRITIEK DER SOCIALISTEN W a r s c li a u, 3 Juli (VJD.) De verklaringen van Pilscedski over den Sejm in een onderhoud met Poolsche journalisten hebben in geheel Po len verontwaardiging gewekt. De partijraad der socialisten heeft gisteren een resolutie aangenomen, waarin geprotes teerd wordt tegen het aangekondigde voorne men de grondwet te wijzigen om daardoor dc echten ven den sejm te v ei-minde ren. In de resolutie wordt Pilsoedski heftig aangevallen en wordt don ministers karakterloosheid ver weten, daar zij dergelijke-verklaringen zonder tegenspraak laten passeeren. Dit is de eerste maal, dat de socialisten zich openlijk tegen Pilsoedski verklaren. Ook het socialistisch pnrtijorgaan Robotnik bevat een hoofdartikel, waarin Pilsoedski wordt aangevallen. DE ITALIAANSCHE GEZANT KEERT TERUG NAAR WEENEN. Rome, 3 Juli (V. D.) Tusschen Mussolmi en dr. Seipel heeft een notawisseling plaats gevonden, waarvan het resultaat is, dat de Ita- liaansche gezant Auriditi naar Weenen terug gekeerd is. De officieele mededeeling beves tigt, dat de beide regeeringen er naar streven de hartelijke betrekkingen weer te herstellen. Oostenrijk erkent, dat het een interne Italiaen- sche aangelegenheid betreft cn dat de bevol king van Oberetsch zich met haar wenschcn en bezwaren tot Rome moei wenden. NA DEN AANSLAG TE BELGRADO. De moordenaar uit de radicale partij gesloten. Belgrado, 3 Juli (H. N.). De club der radicale partij heeft in haar vergadering van gisteren een motie aangenomen, waarin zij haar afkeuring over de daad van den afge vaardigde Rasjitsj, den moordenaar van Re mits], uitspreekt en Rasjitsj uit de partij sluit- Aldegondesiraat 103 Hierdoor deelen wij U mede, dat aan onze Meube l/abriek Aldegondestraat 105 verbonden is een Meubileerinricbting waarin speciaal de betere Meubelen geëxposeerd worden, waardoor een meer overzichtelijk geheel wordt verkregen Onze 19-jarige ervaring alhier geeft U voldoende zekerheid voor de prima afwerking onzer Meubelen, Wij noodigen U beleefd uit tot een bezoek, Aanbevelend Aldegondestraat I03>105,107 t Tel, 543 SCHITTERENDE GIFT AAN DE ENGELSCHE NATIE EEN ELSIE MACKAY-FONDS ELSIE MACKAY. Londen, 3 Juli. (H. N.) Draadloos). Dc kanselier van de schatkist heeft vandaag in het parlement bekend gemaakt, dat hij een be langrijke gift aan dc natie heeft ontvangen cn aanvaard ter nagedachtenis aan mejuffrouw Elsie Mackoy, die om het leven is gekomen bij de poging om den Atlantischcn Oceaan per vliegtuig in Westelijke richting over tc steken. Mejuffrouw Mackay heeft op 13 Maart het vliegveld van Cramwcll verlaten in een vlieg tuig, bestuurd dgor kapitein Hinchliffe. Sedert is van het vliegtuig of van de inzittenden niets meer gehoord. Churchill deelde mede, dat dc ouders van mej. Mackay, lord en lady 'lnchape, en hun kinderen niet van den dood vun mej. Mackay wenschen te profitecren en daarom voor de natie het bedrag van 500,000 van haar nalatenschap beschikbaar stellen. Hun wensch is, dat deze gift bestemd zal worden tot vermindering van de nationale schuld. Zij stellen voor dit bedrag voor een tijdvak van ongeveer 50 jaar op rente uit te zetten, tenzij op een vroegeren datum het bedrag mot an dere bedragen, die wellicht beschikbaar komen, voldoende zal zijn om de geheele staatsschuld af te lossen. Hei fonds zal „Elsie Mockoy- fonds" worden genoemd. DE CRISIS IN GRIEKENLAND VENIZELOS KABINETS FORMATEUR Londen, 3 Juli (H. N.). Uit Athene wordt gemeld, dat, naar men crwacht, president Kondoeriotis, vandaag Venizelos de opdracht tot vorming van een kabinet zal geven. Veni zelos hoopt zijn lijst van ministers binnen twaalf uur gereed te hebben, zoodot de beëdi ging van het nieuwe kabinet morgen zou kun nen plaats hebben. Nadere berichten behelzen, dat dc opdracht aan Venizelos is verstrekt, die echter weiger de te kennen te geven, of het in rijn bedoeling ligt de Kamer te ontbinden cn tot wijziging van het kiesstelsel over te gaan Algemeen neemt men aan, dat de evenredige vertegen woordiging zal behouden blijven, maar het parlement zal worden ontbonden voorbeen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 162. AMERIKA'S INTERVENTIE IN NICARAGUA. Betoogingen. Uit New-York wordt gemeld, dat een twintig tal jongelieden betoogde voor de kantoren der Bank van Morgan, om te protesteeren tegen de Amerikaansche actie in Nicaragua. De politie verspreidde de betoogers en arresteerde er tien. DE FRANSCHE VLOOT REVUE DOUMERGUE EN LEYGUES SPREKEN HET HERSTEL DER VLOOT De bevolking van Le Havre onthaalde op geestdriftigé wijze gisteren Doumergue, di«-, vergezeld van den voorzitter van de Kamer en verscheidene ministers, de vloot kwam schou wen. Bij een dejeuner aan boord van een krui ser prees Doumcrgue dc vredelievendheid van Fi ankrijk. Wijzend op het herstel van de vloot, ver klaarde hij, dot de cenige ambitie van Frank rijk is, om binnen het kader van zijn ver plichtingen cn binnen de grenzen van zijn financieele hulpbronnen een vloot te hebben, die aan zijn defensieve behoeften beantwoordt en waken kan over de veiligheid van zijn grondgebied en zijn koloniën. Nader wordt gemeld, dat Doumergue 80 oorlogsschepen, o.a. de Edgor Quinet, alsmede 65 mnrinevliegtuigrn heeft geschouwd In een rede herinnerde Leygues cr aan, dat de Fransche marine de eenige der oorlogvoc rende vloten is "geweest, die tijdens den oorlog tiaar verliezen Tüct kon herstellen, ornaat haar arsenalen in dienst stonden van de geallieerde legers. Na een periode van rust echter ging zij weer aan het werk en herstelde zich stelsel matig volgens vaste beginselen en dc laatste vindingen. Sprekend over dc politiek ten aanzien van de handelshavens, herinnerde Tardicu ex aan, dat er voor de voornaamste een program is opgemaakt, dat een bedrag vertegenwoordigt van bijna 10 milliard, waarvan T500 millioen voor Le Havre. Bovendien heeft Doumergue gisteren in Le Havre een kade ingewijd, die 14 meter diep is en bij het laagste tij vier der grootste schepen van dc wereld in staat stelt er aan te leggen en tezamen 6000 passagiers te ontschepen. ZELFMOORD. Weenen, 3 Juli. (H. N.) Te Leoben heeft een arbeider van de Alpine Montan Gesell* schaft, die communistisch bedrijfsroad was, op gruwelijke wijze zelfmoord gepleegd. Zijn vrouw werd vannacht opgeschrikt door het ge 1 van een hevige ontploffing. Zij snelde uit haar woning en vond op een afstand van on geveer 100 M. van haar huis het afschuwelijk verminkte b'jk van haar man. Het hoofd was van den romp gescheiden en ongeveer 20 M weggeslingerd. De politie stelde vast, dat de man zijn daad door middel van een dynamiet* patroon heeft gepleegd. Over de beweegrede nen voor de daad is niets bekend. DE INDUSTRIEELE VREDE IN ENGELAND HET PRINCIPE DOOR THOMAS TOEGEJUICHT Londen, 3 Juli. (V. D.) In den loop van het congres der nationale unie van spoorweg personeel te Bristol heeft J. H. Thomas de politiek verdedigd van het vakverbond inzake de voortzetting van de onderhandelingen be treffende den industrieclen toestand, tusschen de vertegenwoordigers van de werkgevers, on der leiding van lord Melchett, voorheen sir Alfred Mond, en de vakvereenigingsvertegen- woordigers. Thomas betoogde, dat de politiek van samen wei king met de werkgevers, zooals die werd voorgestaan door de commissie- Mond, met succes is en wordt toegepast op de spoorwegen en hij juichte uitbreiding van dit principe toe. Een resolutie, waarin het voortzetten van de besprekingen door het vakverbond veroordeeld werd, werd met overweldigende meerderheid verworpen. NOODLOTTIGE ONTPLOFFING VIJF DOODEN Te Durban (Zuid-Afrika) werden bij een dynamietontploffing in de mijn Newcastle een Europeaan en vier inlanders gedood. TREURIG ONGELUK IN EEN DIERENTUIN TE ROME. Olifant doodt een oppasser. In den dierentuin te Rome is, naar dc* cor respondent van de Daily Telegraph meldt, Maandag een treurig ongeluk gebeurd. De Afrikaansche olifant Toto heeft zijn oppasser gedood. Het dier, dat zich sinds 1911 in den tuin bevindt, heeft al eens eerdpr van kwaad aardige neigingen blijk gegeven. In 1920 heeft hij een dierenarts, die een operatie aan zijn achterpoot verrichtte, dood getrapt. Toen dc oppasser Maandag het ijzeren hek van het nachtverblijf van Toto had geopend,, weigerde het dier naar buiten te komen. Dc oppasser ging daarop het nachtverblijf binnen om den olifant naar buiten te drijven. Deze heeft hem toen plotseling mot zijn slurf beet gepakt en met kracht tegen de trahes ge smeten. Daarna pakte hij hem opnieuw op en gooide hom 'zoo nog éerïigcr "Taaien wèg. An dere oppa»o.pj's snelden Hun colV£<« Hulp. die zwaar gewond was cn spoedig daarop stierf. DE STAKING IN GRIEKENLAND. Tot de scheepvaart uitgebreid. De machinisten en stokers van twee booten, die gisteren den Piraeus hadden mcctcn ver* loten, hebben het werk gestaakt. Dc reeders hebben besloten tot een uitsluiting van alle zeelieden, die gisteren zou beginnen. HET PROCES-SJACHT/. Rabinowilsj verdedigt zich. In het proces-Sjachty zijn de beklaagden aan het woord geweest. Diegenen onder hen, die bekentenissen hebben afgelegd, trachtten hun schuld te verkleinen. Rabinowitsj zeide tc betreuren, dat zijn arbeid voor den sovjetstaat, waarin hij hoeft geloofd en waaraan hij al zijn krachten heelt gewijd, voor dit gerechtshof moet eindigen. Hij schelst zijn eigen werk zaamheid in den staat, werkzaamheid, waar aan hij dc onderscheiding van Jaeld van den arbeid" heeft te donken gehad. Nooit heeft hij in betrekking met het buitenland% gestaan cn evenmin heeft hij zijn goedkeuring daaraan gehecht. Hij is onschuldig. Hij lijdt aan ader verkalking, dc gevangenis zal zijn lijden slechts verlengen; mocht het gerechtshof van meening zijn dat hij schuldig is, don verzoekt hij het hem te veroordeelcn SOVJET-AMBTENAREN TER DOOD VEROORDEELD. De leider van het douanekantoor te Batocm, alsmede verscheidene andere ambtenaren, zijn wegens een lange reeks van verduisteringen, vervalschingcn, ontrouw enz. ter dood veroor deeld. TYPOGRAFENSTAKING TE OOSTENDE. Te Oostende hebben de typografen een sta king afgekondigd. De plaatselijke bladen kun nen niet verschijnen. DE TOURNEE DER OCEAANVLIEGERS AANKOMST TE DUBLIN Onder grootc belangstelling zijn de drie Oceaan vliegers, Köhl, Fitzmaurice en von Hünefela gister met de Europa op het vlieg veld Baldonnel bij Ehiblin teruggekeerd, van waar ze hun historischen overtocht naar Greenly Island in Aprii begonnen waren. Zij werden door president Cosgrave en den burgemeester verwelkomd en geluk gewenscht. Fitzmaurice hoorde daarbij zijn bevordering tot kolonel van de Iersche luchtmacht. De vlie gers hadden den overtocht van Croydon bin nen drie uur volbracht en zij landden ruim een half uur, voor men hen verwacht had. iHiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllilTIiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii HET WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand: 7GG.S Brost. Laagste barometerstand: 740.1 Vardö. Verwachting tot den avond van 5 Juli. Matige Westelijke tot Zuidelijke wind, aanvankelijk opklarend, la ter weer toenemende bewolking, weinig of geen regen, iets warmer. HET DRAMA IN HET HOOGE NOORDEN DE OPSPORING VAN AMUNDSEN DRAADLOOZE SEINEN OPGEVANGEN? Naar aanleiding van de mededeeling van een visscher, dat hij de Latham op 29 Juni 24 Vx mijl N.W. van het Bereneiland had ge zien, heeft de correspondent van het NTB, persoonlijk te Harstad een onderzoek ingesteld. Het waargenomen vliegtuig was een tweedek ker, grijs gekleurd, die op 200 M. hoogte vloog. Het vliegtuig werd waargenomen in. den morgen van 19 Juni, niet zooals vroeger gemeld is, 18 Juni Nadat de visscher deze mededeeling had gedaan, is hij weer ter visch- vangst gegaan voor het bericht bekend werd gemaakt. De Latham is dc eenige tweedekker, die in deze omgeving voorbijgekomen kan zijn. Uit Oslo wordt nog d.d. 3 Juli aan de Tel. gemeld Volgens -een telegram aan Aftenposten uit Tr©n\cö «nu h$t Engclsche jacht Albion, dat aricK op T3 kilometet ten Noorden van Troirisö bevindt, een radio-telegrafische uicdodoojiog- van het Fransche Latham-vliegtuig hebben ontvangen. Het meteorologische station to Tiomsö heeft niets gehoord en is van meening, dat men omtrent de juistheid van het bericht alle reserves in acht moet nemen Voorts wordt gemeld, dat volgens de mede-» dceling van het Engclsche jacht, dat aan de gebroeders Lever behoort, een visschcrsvaar- tuig Amundsen zou hebben gevonden. De Fransche consul te Tromsö stelt een onder zoek in. De Noorsche autoriteiten hebben cch*« ter gcenerlei inlichtingen ontvangen. De Marina I is om 6.30 n.m. naar Mehavn vertrokken, ten einde een vlucht tc onderne men langs de Noordkust van Noorwegen. Daarna zal de machine een verkenningsvlucht maken ten einde de geruchten te onderzoeken, die over het Latham-vliegtuig de ronde doen. Dc Hobby is hedenmiddag van TromsÖ ver trokken. Het schip zal het Bcrcnciland aandoen cn daar benzine brengen voor dc Marina I, welke binnen enkele dagen op het Bercneiland haar basis zal vestigen. Onjuiste berichten omtrent reddingen. Scandinavische bladen meldden gisteren, dat de ijsbreker Krassin cr in was geslaagd de kameraden van Nobile tc redden. Door een draadloos bericht van den ijsbreker zelf is dit bericht echter gedementeerd. Zweedsche watervliegtuigen hebben nogmaals pogingen ondernomen de Italianen te bereiken; de dichte mist verhinderde echter het uitvoe ren van het plan; wel konden de vliegers zich in verbinding stellen met de twee expedities, die met hondenslcden dc luchtschipbreukclin- gen trachten te bereiken. De kapitein van den Russischen ijsbreker Malygin, die Z.-O. van Spitsbergen in het ijs vast zit, seint, dat men zich over het lot van. den Russischen vlieger Baboesjkin nog niet ongerust hoeft te maken. Het radiotoestel, dat zich aan boord van diens vliegtuig bevindt, heeft maar een geringe zendkracht en ?ou niet in staat zijn van het Foyn-eiland met de Maly gin in verbinding te komen. Baboesjkin heeft voldoende levensmiddelen bij zich. Ondertusschen worden ook de berichten om trent de ontdekking en zelfs redding van Amundsen zoo nadrukkelijk mogelijk van of ficieele zijde tegengesproken. HET AFSTANDSRECORD VOOR VIEGTUIGEN ITALIË WIL HET VERBETEREN Van het vliegveld Monte Celio is het vlieg tuig S 64, bestuurd door Ferrari en Delprete, gisteravond opgestegen om een poging to doen het afstandsrecord te verbeteren. Do aviateurs vliegen naar Zuid-Ameriko. Het toe stel is hetzelfde, waarmede zij 2 Juni het tijd- record verbeterd hebben.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1