BUITENLAND. WILLEM GROENHUIZEN Gewo^© en ïyxe Wekkers. lampekappen Heden Geopend A. H. VAN PJIEUWKERK „Heitjes55 maken Dat Üw zaken lliet meer kraken ©f gaan staken l ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort f2.I0. per maand f 0.75, per DE ËEMLANDÊD PRIJS OER AOVERTENTIEN vao 1—4 regels t 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. Oonderdaq 5 Juli 1928 27e Jaargang t\lo. 4 BUITENLANDSCH OVERZICHT b.'niewe'g Salon- en Schemerlampen MeuhiieerinÈliii AMERSFOORTSCH DAGBLAD wcejt (mel gr at It verzekering tegen ongelukken) f 0.171/» Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR-UITGEVER: J.VALKHOff rik« regel meer f0.25. Licfdadighelds-odvertentlcn voor da helft van den prijs. Kleine AdvertêotiCn „KEITJES" bt) vooruitbetaling 3 mgel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.— Bewijsnummer extra t 0.05 BUREAU: ARNHEM5CHE P00RTWAL 2* HERMANN De Duitsche regccringsverk lu ring. V/at in uitzicht wordt gesteld. Wanneer nieuwe «c- geeringen aan 't be wind komen, plegen zij d<n volkc veel te beloven en leggen zij wanneer zij zich aan het parlement /oor- stellen, een verklaring af, d;e het progrenv ma behelst, hetwelk de ministers van zins zijn gezamenlijk ten uitvoer te leggen. Zoo heeft Hermann Mul ler, de soc. democra tische rijkskanselier MÜLLERvan Duitschland, die 'aan het hoold staat van een kabinet, waartoe mannen behooren, gcrccrutcerd uit de partijen, die de groote coalitie vormen, g.stcrcn eveneens uiteengezet, door welke beginselen het nieuwe ministerie zich zal laten leiden en wat het roo al van zins is tc doen, in de eerste plaats voor het welzijn van Duitsohland. in de tweede plncvts voor het geluk van heel dc wereld De verkla ring der regeering stelt een wijze economische en sociale politiek in uitzicht en zij zal zich o.a. het lot aantrekken van den middenstand, die een harden dobber heeft en voorts allerlei maatregelen nemen, die den nooolijdcnden landbouw ten goede komen. Dc politie van den arbeider en den geëmployeerde za menigerlei opzicht worden verbeterd; verder zal er zorg voor worden gedragen, dat het leed van de oorlogsverminkten en van de betrek kingen der oorlogsslachtoffers in <-lk geval in materieel opzicht zal worden gelciigd. De woningnood zol krachtdadig worden bestreden en tegen het opdrijven der huurprijzen za» worden gewaakt. Dit zijn een-ge punten cp het gebied dei sociale politiek, die de voortdurende aandacht der regcering zullen hebben en daar de lei ding van het kabinet bij de soc. dem. berust, was reeds bij voorbaat te verwachten, dat de spoedige ratificatie wordt aangekondigd vr.ii de Wnshingtonsche conferentie inzake den ochturigen werkdag. De regcëringsverklaring roert ook netelige aangelegenheden als de schoolpolitiek aan Getracht werdt alle partijen tevreden te stel len, daar con den cxrT.cn kar.; cr op gewezen wor It, dat de school een door de staatsocer- hcid r-dersteund staatsinstituut is, terwijl an derzijds het recht der godsdienstige gemeen schappen op godsdienstonderricht wordt .r- leentT met ontzien van. de rechten der oudcis. Ir. elk geval zal de nieuwe Duitsche regeering alles doen wat den vooruitgang van weten schap, kunst en geestelijke ontwikkeling ten goede komt. Afzonderlijke aundacht wordt ook om d? vijksweer gewijd, die, zoo wordt betoogd, boven dc partijen moet staan en slechts een delon- sicf doel heeft: handhaving \an de orde in het land zelf en bescherming der grenzen. Ook wordt een hervorming van h'et strafrecht in d en zin in uitzicht gesteld, dat dc kwestie van de ophefling <-er doodstraf zal worden ovci wogen. Dat dc rcgeeringsvcrklaring er nog eens den nadruk oplegt, dat Duitsohland een repu bliek is en dat uit dezen hcofde zorgzaam cr voor gewaakt zal worden, dat de fundamenten der Wcimarsche grondwet niet can het wan kelen worden gebracht, lag voor de hand. Natuurlijk roert de rcgeeringsvcrklaring ook de buitcnlandsche staatkunde aan, die de nieuwe Duitsche regcering zal voeren. Er za» geen koerswijzig'og plaats vinden in het voetspoor \an Stresemann, die naar volkeien- verzoening streefde, zol verder worden ge arbeid. Vriendschappelijke relaties met ui'e landen zullen in de hard worden gewerkt en Duilschlond, dot den oorlog heeft verloren, zal zich niet door wecrwraok-gedochten luten leiden. Integendeel zooveel mogelijk zol ct ook van Duitsche zijde toe worden bijgedra gen, dat Europa zijn economisch en politiek evenwicht hervindt. Toch heeft Duitschlond bepaalde verlangens, welker verwerkelijking de nieuwe Duitsche rcgecring naderbij zw'i trachten te brengen. Duitschland moet in dc rij der andere noties weer de plaats innemen, waarop het recht heeft. Ontruiming ven het bezette gebied mag niet ol te lang meer wor den uitgesteld, omdat de politiek van verzoe ning anders een leuze wordt. Ook wordt dui delijk genoeg in dc rcgeeringsvcrklaring ge wezen op de noodzaak, dat. nu Duitsohland op onberispelijke wijze zijn herstelverplichtinger. nr.komt, een herziening van het plan-Dawes plaats vindt en het definitieve schuldbedrog wordt vastgesteld. Opheffing der douane-bar rières en verlaging der toltarieven zijn volgens de ministers, die het kabinet-Muller samenstel* Jen, voorwaarden voor een gezond internatio nal! economisch leven. Speciaal wordt er no» op gewezen, dat Duitschlond het vraagstuk dei ontwapening zeer ter harte gaat Niet alleéi. heeft het zelf deze reeds verwerkelijkt, maar Duitschland was bovendien de eerste staat, die zijn adhacsio met Kcllcgg's anti-oorlogspact betuigde. „Dc wereld", aldus de strekking va.\ een passage uit de regceringsvcrkl-iring, „moet nu ook eindelijk eens inzien, dat bet toch niet aangaat, dat oen groot land als Duitschland geheel ontwapend temidden van tot de tanden bewapende andere landen verkeert Men mug nu bcnveuwd zijn hoe Frankrijk reageert. Reeds dadelijk na den uitslag dn rijksdag verkiezingen werd van zekere Fransehe zijde de vrees uitgesproker, dat een onder so cialistische leiding staand kabinet nadrukkelijk <p de vervroegde Rijnlandontruiming cn revi- NA DEN AANSLAG TE BELGRADO DE REGEERING AFGETREDEN ERNSTIGE CRISIS VERWACHT Belgrado, 4 Juli. (V. D.) Dc reeds lang verwachte regeeringsciisis is heden uitgebro ken. Woekitsjewitsj heeft den kening het af treden van het gcheclc kabinet medegedeeld. Men vreest, dat het aftreden van het kabinet tot een ernstige staatscrisis zal leiden, daar de Kroatische boerenpartij besloten heeft ver strekkende eischen te stellen tot wijziging van de grondwet. De Kroatische boerenpartij zal o.a. het in het leven roe-pen van een zelfstan digen Kroatischen landdag cn zelfstandig be stuur eischen. Besprekingen van den koning met de partijleiders zullen neg hedenmiddag aanvangen. FELLE DROOGTE IN MEXICO DE OOGST VERNIETIGD Volgens de Excelsior heccscht in verschih- lendc deelcn van Mexico een folic- droogte, waardoor het vee ster ft, de oogst verschroeit en dc boeren aanzienlijke verliezen lijden De toestand is het ergst in de centrale staten, die men als de graanschuren van Mexico be schouwt en waar de graanoogst bijna volkomen vernietigd is. LANGESTRAAT 43 TELEFOON 852 JUWELIER GEDIPL. HORLOGEMAKER GEVESTIGD 1885 GEVES voorheen Lacgcstraat. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Bijzondere sorteering IN RUSLAND DREIGT HONGERSNOOD GPAAN INKOOP OP GROOTE SCHAAL Volg'ens de Times heeft de sovjet-rcgccring de laatste dagen tusschcn de 150 en 200 dui zend ton regge gekocht, die een waarde van 2.5CO.OOO pond sterling vcrtcgenwooidigcn Hieruit blijkt, dat er vrees voor een ernstigen hongersnood in Rusland bestaat. Zoowel in Zuid-Amcrika als in Britsóhc havens cn in havens op het vaste lund, ook Nederlendsche, zijn hoeveelheden graan gekocht. .j-m u 11, ONTPLOFFING VAN EEN HANDGRANAAT ZES. KINDEREN GEDOOD Kattowitz, 4 Juli. (V. D.) Te Tarnowitz heelt Dinsdagmiddag een ernstig ongeluk plaats gehad. Kinderen vonden bij h t speler, een handgranaat, die ontplofte. Zes kinderen van drie tot tien jaar werden op slag gedood. Vier kinderen werden ernstig gewond; hun toestand is levensgevaarlijk. De politic heeft onmiddel lijk een onderzoek ingesteld. ALDZGOÏMDESTRAAT 103-105-107. TEL. 543. ONGELUK MET EEN ITALIAANSCH VLIEGTUIG DRIE ZWAAR GEWONDEN Rome, 4 Juli. (V.D.) Gisteravond is op het vliegveld van Nettimo een vliegtuig over den kop geslagen en in brand gevlogen. Dc drie inzittenden, onder wie generaal Armani, chef van den luchtvaartstaf, kregen ernstige brandwonden en zijn in het militaire hospitaal te Rome opgenomen. Hun toestand is ernstig. DE BELANGSTELLING VOOR DE DRAAD- LOOZE IN ENGELAND. Londen, 4 Juli. H. N. Draadloos.) Dc adjunct-directeur der posterijen heeft vandaag in het parlement medegedeeld, dat het aantal c-rgunningen voor draaJIoozc toestellen thans ruim 2/ millioen bedraagt EEN LOSGERAAKTE TIJGERIN. In de diergaarde te Jersey City wist een reusachtige Benganlschc tijgerin de tralies van haar kooi te verbreken en zich vrijheid van beweging te verschaffen in het gebouw, waar e kooi was. De eenige bewaker in die ruimte as zoo verstandig zich zelf in een kantoortje te barricadeeren. De politie kwam spoedig in rommen opzetten cn de tijgerin werd neerge schoten, doch niet vóór zij vier papegaaien had enutligd cn een hup had genomen uit den achterpoot van een kameel, SPION GEARRESTEERD. Te Rijssel is een soldaat van de kustwacht gearresteerd, die verdacht wordt voor dc com munisten inlichtingen tc hebben verzameld. Men vond in zi,;n bezit den sleutel voor een cede. sic van de schadevergoedingsovcrccnkomsi zou aandringen. En op dit stuk van zaken zijn nog heel wat Franschen niet voor een vlotte toegeeflijkheid te vinden. DE DUITSCHE REGEERINGSVERKLARING DE DEBATTEN IN DEN RIJKSDAG B c r l ij n, 4 Juli (V D.) Hedenmiddag te twaalf uur is de zitting van den rijksdug her vat. De president van den rijksdag Lcebc deel de mede, dat het wetsvoorstel inzake den na- lionnlen feestdag s i u'. Ji i.d. Daarna vin gen do debatten over dj i'cgceringsveiklarir.g aan. Als eerste spieker voord het woord dc so cial stischt afgevaardigde dr B: eitschcid, die verklaarde, dat het Duitsche volk zich bij dc verkiezingen heeft uitgesproken. De sociaal- democratie heeft een beslissende overwinning behaald cp de Duitsch-national-n. Bij do hui dige partijverhouding komt volgons sdi slechla dc groote coalitie in aanmerking De sociuol- democraten hebben, zich bewust van hun ver antwoordelijkheid tegenover het Duitsche volk, ondanks de gioote moeilijkheden dc vorming van ren regcriing op zich genomen. Wanneer thans de groote conkci-- na veel moeilijkheden in een anderen vorm tot stand gekomen is, dan in het voornemen heeft ge legen, dan heeft dit practisch weinig bc-tee- kenis Ook in dit kabinet moeten dr ministers op de fracties steunen. Het vertrouwen van de sccicol-democratie in het kabinet berust op het vertrouwen, dat de sociaal-democratische fractie in de sociaal-democratische ministers stélt. De socinnl-demo.craten weten zeer goed, dat zij in samenwerking met de burgerlijke partijen niet dc verwezenlijking van de socia listische denkbeelden kunnen bereiken. Zij zullen echter hun invloed op de tegeering aanwenden om in d^n kapital'stischen staat zooveel mogelijk voor de urbeidcrsklassc te bereiken Breitscheid kwam in 't vervolg van zijn rede met klem op voor de ontruiming van de be zette gebieden. Hij sprak de verwachting uit, dat de samenstelling van de nieuwe regcering een snellere ontruiming tengevolge zou heb ben. In het bijzonder juichte hij in de regcerings- verklaring toe hetgeen gezegd is over de repu bliek en de democratie. Wij hebben een waar- boig in den minister van binnenlnndschc za ken di. Severing, dat het niet bii c-cn holle frase blijft. Aan het slot van zijn rede roep* hij de regcering toeEn nu aan d n arbeid voor het Duitsche volk I De volgende spieker. graaf Wcstarp (Duitsch-natione.u]), wijst ei cp, dat het de ceiste maal is, d it de rcgecringspartijen het niet over een program eens konden worden sinds de grondwet van Weimar, De jongste coalitic-ondei handelingen hebben voldoende aangetoond, c!at het Duitsche regeeringssy- stoom opnieuw gefaald heeft. In den loop der besprekingen over de re- gec. ingsverklarir.g legde de afgevaardigde van het centrum, Perlitius, voor zijn fractie een verklaring af, waarin de huidige politieke toe stond als een tijdelijke noodoplossing wordt gekenschetst Met het cog hit i cp ziet de centrumfiactis vandaag vnn een definitieve bepaling harcr politieke houding af. De toekomst moet lec- icn. wat de regcering van de menigte gefor muleerde punten vermag te verwezenlijken. Verschillende vraagstukken van het econo mische, het geestelijke en cultuicelc leven ziet het centrum stcikci dan zij in dc regeerings- verklaring tot uitdrukking komen. De hulpv.èrleening aan den landbouw moet verder uitgebouwd worden Di* in de regecrir.gsverklaring uiteengezette houding tegenover do groote monopolistische organisaties in het economische leven beant woordt aan dc opvatting van het centrum, in zooverre het er om gaat het algemeen belong tegenover economisch ongegronde monopolis tische maatregelen tc beschermen. De verklaringen der regcering over haar bc- losfingprogram, wordt verder gezegd, erken nen tot onze bevrediging, dat de democrati sche soc dem leden van het rijksministcric het standupnt verlieten, dot de ooizaak was van vroegere meeningsverschillen. In dc scholkwcstie zol dc centrumsfractie geen oplossing aanvaarden, welke niet uan de in dc grondwet gewaarborgde gewetensvrijheid en aan het oudcrrecht beantwoordt. De verklaring richt zich tenslotte tegen elke vergemakkelijking van de echtscheiding. Indiening van moties. B c r l ij n, 4 Juli (H. N.) Zoowel de commu nisten als de Duitsch-nationalen hebben een motie van wantrouwen tegen de regcering in- gediennd, terwijl dc nationalisten-socialisten, hoewel hun spreker verklaarde, dat zijn parti] natuurlijk geen vertrouwen in deze regeering kan stellen, een motie van vertrouwen hebben ingediend om den toestand tot opheldering te brengen In verband met deze verklaring zal het se niorenconvent nog eerst moeten beslissen, ol deze motie in behandeling kan komen. Ver moedelijk zal morgen nog ccn motie worden ingediend, waarin de rijksdag verklaart, dat hij he* r* geeringspregram goedkeurt. Wordt deze motie eerst :n stemming gebracht en aan genomen, dan komen dc motie's van vertrou wen en wantrouwen te vervallen. 't Is neg niet zeker cf deze laatste motie ge meenschappelijk door de partijen, die minis ters in het kabinet hebben, zal worden inge diend of door de sociaal-democraten afzonder lijk of wellicht gemeenschappelijk door dc so ciaal-democraten en democraten Verwacht wordt, dot het centrum en dc Duitsche volkspartij in ieder geval voor deze motie zullen stemmen. Koch, de minister van justitie, heeft van middag met dc verschillende fractieleiders be raadslaagd over een amr.csficvoorstel, waarbij naar verluidt, een toenadering tusschcn dc ver schillende partijen tot stond is gekomen, bij welke zich wellicht ook dc Duitsch-nutionalcn zullen aansluiten Berlijn, 4 Juli. (V.D.I In den rijksdag is door alle partijen, die zitting in de regecrinQ hebben, de volgende motie ingediend„De rijksdag keurt de verklaring van de rijksregec- ring goed en gaat betreffende alle andere voorstellen over tot dc orde van den dag Dr. Morx neemt afscheid. In den loop van den ochtend van gisteren no-m dc oud-rijkskanselier dr. Morx in tegen woordigheid van rijkskanselier Muller afscheid van dr ambtenaren en beambten der rijkskan selarij. Nadat rijkskanselier Muller de aanwezigen verwelkomd had, dankte dr. Morx m warme bewoordingen cn bracht met erkentelijkheid de hem tijdens zijn kanscHerschup verleende hulp cn den plichtgetrouwen arbeid, welke deer n!le personen van de rijkskanselarij in d'onst van het vaderland gepresteerd werden, in herinnering. In aansluiting hierop begaf dr Marx, die tijdens zijn kanselierschap ook het rijksminis terie voor de bezette gebieden beheerde, zich naar dit ministerie om aldaar van c'e ambte naren. beambten en orbe.'ders van dit ministe rie ofschcd te nemen. HET WEER VAN MORGEN Hoogste barometerstand: 7G7.5 Mii nclien. Laagste barometerstand-: 7;7.5 Stornoway. Verwachting tot clcn avond van G Juli. Matige tot krachtige Zuidelijke tot Westelijke wind. half tot. zwaar bewolkt of betrokken, waarschijn lijk enkele regenbuien, weinig ver andering in temperatuur. Geseind van dc 13ilt hedenmor gen om 8.5."» aan alle posten. AVecst ik» uw hoede. EEN BEDRIEGER ONTMASKERD DE GEVANGENIS ZIJN VOORLAND B c r 1 ij n, 4 Juli. (H. N.) Een koopman, afkomstig uit Koningsbergen, was er niette genstaande hij vijfmaal veroordeeld was, o c» eens tot 2 jaar gevangenisstraf, er in geslaagd een betrekking bij de belasting-administratie te Berlijn te verkrijgen, uit welke bet rekking hij echter na cenigen tijd vrijwillig on-slag heeft genomen. Met is nu aan het licht geko men. dat hij met behulp van officieel gestem pelde formulieren en quitanties bij verschil lende ingezetenen bedragen, in sommige ge vallen zelfs zeer belangrijke, heeft geïnd en die in zijn eigen zak heeft gestoken Hij zocht daarbij \ooral personen c-p, die zich p3s te Berlijn hadden gevest'gd en met de belasting- torstonden te Berlijn niet goed cp de hoogte waren Dc rechtbank heeft hem thans tot acht maanden gevangenisstraf veroordeeld. ENGELSCH MULTI- MILL ION AIR OVERLEDEN EEN GROOT WELDOENER HEENGEGAAN Londen, 4 Jul (H. N Draadloos) Sir Davil Yule, dén der rijkste mannen van En* geland, is Dinsdagnucht in den ouderdom van o9 jaar overleden. Zijn vermogen wordt tus schcn dc 10 a 20 millioen geschat en werd met zaken doen in het Oosten verkregen. Het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij in Calcutta doorgebracht cn vele ondernemingen ir. Britsch-Indië, die door zijn firma gccon'ro- leerd worden, zijn door hem opgericht. Tijdens den oorlog stelde hij al zijn jutefebrieken be schikbaar om daarin zandzakken voor dc- loop graven te vervaardigen. Zoowel te Cairuita nis tc Londen leefde hij teruggetrokken, doch hij was oen groote weldoener. Dc giften, die hij schonk en die in sommige gevallen 50.0C0 bedroegen, werden steeds anoniem gegeven DE CRISIS TE EELGRADO DE PLANNEN DER OPPOSITIE Volgens een bericht uit Agram aan de Pester Lioyd is dc coalitie van dc boeren er. demo craten voornemens om, wanneer dc geschapen toestand niet bevredigend opgelost wordt, den Kroatischen landdag uit te roepen. DE BIBLIOTHEEK TE LEUVEN INGEWIJD. Brussel, 4 J u i i. (V. D.J. Hed*n Woens dagmiddag heeft tc Leuven de inwijding vnn de nieuwe bibliotheek plaats gehad in tegenwoor digheid van den hertog en de hertogin van Biabant. Een groote menigte woonde dc plech tigheid bij, die door mooi weer begunstigd werd. Er hcerschte groot enthousiasme. Inci denten vielen riet voor; de plechtigheid verliep geheel volgens het programma. DE GESTRANDE AMERIKAANSCHE DUIKBOOT. De Amcrikaansche onderzeeboot S 6, die gestrand was (men zie ons avordblad van gis teren^ is, gelijk gehoopt werd, bij hoog water weer vlot gekomen. HET KABINET-VENIZELOS EEN FELLE STRIJD AANGEKONDIGD Uit Athene wordt blijkens dc N R. C. ge meld, dat het nieuwe kabinet van Venizelos gis- tcrenochtend den grondwcttclijken eed heeft afgelegd. Het kabinet zal dc verkiezing n voor kamer en senaat voorbereiden cn het financieele pro gramma van de regcering herzien. Dc correspondent van het Berliner Togeblatt tc Athene seint, dat men aldaar zeer ontstemd is over de houding van staatspresident Kon- doeriotis, daar deze zijn locstemming tot dc ontbinding van de kamer heeft gegeven. Zijn verordening zou in strijd zijn inct dc grondwet. Dc* anli-Vcnizelis>lischo partijen kondigen een heftigen kiesstrijd aan. Ook Kafandaris en do verschoillende democratisch»* partijen zuücn le gen Venizelos ten strijde trekken. De weigering van Michulakopoelos om de portefeuille van buitcnlandsche zaken Ie blijven behceren, heeft veel ontstemming verwekt. Michulakopoelos heeft verklaard geen deel uit te willen maken van een kabinet, dut zich niet kan vcreenigon met het financieele progrummo van het kabinet van Zaimis, dot hij zelf heeft helpen ontwerpen. DE PROCESSEN IN RUSLAND NOG MEER DOODSTRAFFEN VERWACHT Kof no, 4 juli (V, D.) Naar uit Meskou gemeld wordt, is momentcel het z.g. „kleine" Sjachty-proccs in behandeling ei zijn 56 verdachten. Hel gaat cr ?.cer stormachtig toe; ongeveer alle beschuldigden ontkennen liet ten laste gelegde. Dr aangerichte schado. tc wij ten aan onachtzaamheid en onjuist beleid der verdachten, wordt op 1 millioen roebel ge schat Ook in dit proces werden verscheidene doodvonnissen verwacht. Waarschijnlijk kan dit- proces reeds dc komende, week worden beëindigd. Talrijke zaken hebben ook betrek king op het groote Sjochty-procrs. Zaterdag zal de dagvaarding worden overgelegd tegen den Ocstcniijkschen onderdaan Schunzer, wicn overtreding van an. 56 en 57 van bet wet boek van strafrecht van sovjet-Rusland ten laste wordt gelegd. SPOORWEGONGELUK IN FRANKRIJK. P a r ij s, 5 Jul i. (V. D.) De sneltrein, welk© de passagiers van dc Berengoria naar Parijs zou br engen, is bij het station Ca en op een sti'staonden personentrein gereden De machi nist werd gedood; twee personen werden zwaar en 6 licht gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1