DE EEMLANDEQ Meubiteerinrichting B. NIEWEG VOILES Vrijdag 6 Juii 1928 27e Jaargang no. 5 BUITENLANDSCH OVERZICHT BUITENLAND. N.V. MIDDENSTANDS-BANK Deskundige voorlichting bij den aan- en verkoop van Effecten. Verhuring van Lips safe-loketten Verzilveren van coupons Handelscredieten Incasseeringen Spaar-deposito's rente 4% GEOPEND A. H. VAN NJEUWKERK Waar 't „Keitje" zoekt SVien uitkomst boekt. I Firma M. A. Ramselaarl Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 AMERSF00RT5CH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS P" 3 naaad" voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per 1 week (me» Qrttlt verzekering tegen ongelukken) f 0.171/* Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 dicecteur-uitgeveq: J.VALKHOFf PRIJS DER ADVERTENTIEN "a*11M Btl lnbt9rtt> »n ««nunum»» elke rtge) meer f0.25. Llefdadlgbetds-advertentiZs voor <fc helft VED den prijs. Kleine Advertentlên ^KEITJES" bg vooruitbetaling —4 rtgtli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f l.Bewijsnummer extra 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAI 2» Regeeringscrisis in Zuid-Slavië. De tegenstellingen tusschen Kroa- ten en Serven. Nadat het Zuid-Slavische kabinet reeds een weinig begon af te brokkelen, doordien de minister van financiën ontslag nam, omdat hij er r)iet in slaagde de leeningsonderhandelingen te Londen tot een goed einde te brengen, is gisteren de regeering in hoar geheel afgetre den. Dit wprd reedssinds cenigen lijd ver wacht, vooral omdat na den aanslag in het par lement te Belgrado, waarbij twee leiders der oppositie werden gedood, de tegenstanders der regeering er met telkens meer klem op aan drongen, dat er een eind zou komen aan het huidig bewind. Koning Alexander heeft zich wel het laatste oogenblik toe ingespannen, teneinde te bereiken, dat een vergelijk tusschen Serven en Kroatcn een feit werd, doch deze pogingen mislukten. Gisteren diende de premier, Woc- iitsjewitsj, het ontslag der regccring in, het welk terstond door den koning werd aanvaard. De crisis is dus thans een feit geworden ch algemeen neemt men aan, dat zij lang zal duren, omdat felle tegenstellingen een- beletsel vormen voor de vlotte formatie van een con centratiekabinet. De sinds 1919 bestaande en uit den oorlog voortgekomen Zuid-Slavische staat, de staat der Serven, Kroatcn en Slovcnen, derft tot dusver de zoo hoog noodige politieke stabiliteit. Dit is grootendeels te wijten aan het samenbren gen binnen één staatsverband van uitecnloopen- cie bevolkingselementen. Men krijgt voortdu rend den indruk, dat de Serven zich als de superieure geesten beschouwen, die laag neer zien op de overige staatsburgers. Vooral de Kroatcn voelen zich door deze behandeling achteruitgesteld en hun verbolgenheid hebber, zij nimmer onder stoelen en bonken gestoken. Zij kanten zich telkens opnieuw tegen het streven naar hegemonie der Serven en het on- derdrukkingssystecm dezer laatstcn wakkert bij hen volkomen begrijpelijke autonomistische aspiraties aan. Het liefst zouden zij ern oplos sing zien in dezen geest, dat de verschillende bevolkingselementen op de basis van gelijke behandeling in elk opzicht ecndrachtelijk samenwerkten, doch de machthebbers te Bel grado betoonden tot dusver geen verstandige tegemoetkomendheid; belangrijke regcerings- posten b.v. werden voor de Serven gereser* veerd en de Kroatcn in verscheidene gcva"en ge passeerd, zoodat van deze -zijde werejtfv erklaard, det hun positie tijdens het bestaan aer Donau- monarchie veel gunstiger was. Men ziet dus. dat onder de oppositie groote ontevredenheid heerscht en de aanslag in de Skoepsjtina is de heel dikke druppel geweest, die den emmer heeft doen overloopen. Dc aandrang, dien de oppositie de laatste tijden heeft uitgeoefend, zou aanvankelijk beantwoord worden met een weigering der regeering-WoekitsjewitsJ om van het tooneel te verdwijnen, maar per slot van rekening heeft men het toch raadzamer ge acht maar heeen te gaan. Overigens waren het niet louter kwesties var» bmnenlandsch-politicken aard, die de schei ding der geesten veroorzaakte. Ook op het der buitenlandsche politiek liepen de opvattingen van regecring en oppositie in belangrijke mate uiteen en vooral het verdrag van Nct'uno vorm» de een ernstig punt ven geschil. Deze overeenkomst met Italië, waarvan de ratificatie tot dusver echter nog steeds achter wege bleef, bevatte bepalingen, die volgens de Kroaten Italië wel voordeden bezorgde, maar voor de Kroaten zelf zeer schadelijk waren, zoodat deze laatsten don ook zeer ontstemd waren, toen de regeering onlangs desniettegen staande aanstalten maakte om de parlemen taire goedkeuring van genoemd verdrag te ver krijgen. De Kroaten bleven dan ook tot het laatste oogenblik eiscnen, dat de overeenkomst met Italië in menigerlei opzicht zou worden herzien. De crisis, die thans is uitgebroken, belet in elk geval voorloopig de ratificatie. Maar ver moedelijk zal zij ook nog veel ernstiger ge«- volgen hebben de oppositie toch begint kras» se eischen te stellen en verlangt o.a. een ver andering der constitutie. De coalitie van boe ren en democraten cischt echter volgens ver schillende berichten nog moerzij dringt aan op de instelling van een zelfstandig bestuur en een zelfstandigen Kroatischen Landdag, indien de toestand na het bloedbad in de Skoepstjina niet een bevredigende oplossing vindt. Uitge sloten is het don ook niet, dot de crisis in Zuid-Slavië zulke ernstige vormen zal aanne men, dat de Kroaten overgaan tot het bijeen roepen van een eigen landdag. In elk geval is dc verhouding tusschen Agram en Belgrado momentcel uiterst gesponnen. COOLIDGE VANGT FORELLEN. Uit Superior (Wisconsin) wordt gemeld, dat Coolidge Woensdag den nationolen feestdag Independence Day en tevens zijn zes en veertigsten verjaardag heeft gevierd door on middellijk achter elkaar twee forellen op te hak>. Daarna <A*ving bij de journalisten in zijn zomerverblijf, waar hij hen op een stuk van zijn verjaardag-taart onthaalde. MIJNONGEVAL. Twee slachtoffers. Bochum, 5 Juli. (V. D.) In een mijn nobjj Bochum heeft een ongeval plaats gehad. Een tweetal arbeiders waren bezig herstellingen te verrichten, toen zij onder neerstortende steen massa's werden bedolven. Beide werden doo- delijk gewond. DE DUITSCHE REGEERINGSVERKLARING MET 261 TEGEN 134 STEMMEN GOEDGEKEURD B e r 1 ij n, 5 Juli. (V. D.) De voorzitter van den rijksdag, Loebe, opende heden te twaalf uur de zitting van den rijksdag met de mede- deeling, dat het seniorenconvent besloten heeft alle in verbond met de politieke gcdachtenwis- seling ingediende voorstellen, dus ook dc na- tionaal-socialistische motic# voor geldig te ver klaren. Hierna neemt de rijkskanselier Hermann Müllcr het woord en wijst er op, dot de af gevaardigde graaf Westarp, zich beklaagd heeft, dat in de zitting van gisteren geen donk gebracht is aan de regeering-Marx. Toen spre ker de zaken ter rijkskanselarij overnam, heeft hij zijn voorganger dank gebracht. Hij weet echter niet, of het noodig is een in de parle mentair geregeerde landen niet voorkomend gebruik in stand te houden. Spreker gelooft overigens niet, dat b.v. de minister Von Keu- dell het op prijs gesteld zou hebben uit het sociaal-democratisch kamp erkentclijkhcidsbe tuigingen voor zijn'beleid te ontvangen Hermann Müllcr zeidc voorts, dat dc afge vaardigde BreitscKeid cr reeds op gewezen heeft, dat de onderhandelingen over de regce- ringsvorming ditmaal korter hebben geduurd dan gewoonlijk het geval is. Spreker had wel gewild, dat zij nog korter geduurd zouden heb ben. Het is niet juist, dat de huidige ministers door middel van fractiestemmingen „gekeurd" zijn geworden. Er is voorts duidelijk genoeg czegd, welke soort regeering thans aan het bewind is, want in het program staat immers vermeld, dat zij nog niet op coalitiegrondslag is gevormd, m. o. w. het ligt absoluut in de bedoeling dc hiertoe noodzakelijke organisatie der regeering zoo spoedig mogelijk te doen plaats hebben. Wanneer men zegt, dat in de regeeringsverklaring slechts met weinige woor den van de regeeringshervorming gewag ge maakt is, dient er op gewezen te worden, dat dc nieuwe regecring toch eenmaal haar hou ding ten opzichte van het werk der vorige moet bepalen. Wat de samenvoeging van departementen betreft, zal spreker zien wat hier gedaan kan worden. Graaf Westarp heeft gezegd, dat de roep om grondwetsherziening steeds algemcc- ner wordt. Dit is niet juist. Dit heeft de ver kiezingsstrijd ook reeds bewezen. (Geroep bij de Duilsch-NationalenMaar een denjcende minderheid!) Het is niet in hejt belang van het land, dat men de zaak \oorstelt, alsof dc grond wet van Weimar tot do grootste mislukkingen behoort. Het Duitsche vólk heeft, aldus spreker, onder deze grondwet alle staatsgrepen, zoo wei van links als van rechts afkomstig, neerge slagen. Het heeft de aanvallen der federalisten in het westen afgeslagen en de inflatie over wonnen. (Instemming bij de meerderheid). De grondwet staat op een zoodanig plan, dat zij niet zoo slecht knn zijn als zij dikwijls ge maakt wordt. Ook buitenlanders hebben dit soms bevestigd. Ook is nog gezegd, dat de regeeringsver klaring zwijgt over de programma-cischen der partijen. Het is echter niet de taak van de re geering, waarin verscheidene partijen verte genwoordigd zijn, par tijprogramma's te bestu- deeren. Partijprogramma's werden evenmin ten grondslag gelegd aan de beraadslagingen tus schen spr. en de fracties, doch wel heeft men gestreefd naar overeenstemming inzake de hangende problemen. In zijn buitenlondsche-politieke uiteenzettin gen heeft graai Westarp gesproken over het probleem, dat hij de „crisis" van Locarno noemt. Het gaat hier op niets anders dan de ontruiming van het bezette gebied en wat dit betreft heeft de regeeringsverklaring» duidelijk en ondubbelzinnig haar standpunt uiteengezet. Ook de van nog andere zijde ondernomen po gingen om de regeering in het Rijnlandpro bleem door interventie te betrekken, zijn op aan duidelijkheid niets te wenschen overlatend- de wijze van de hand gewezen. Ook bestaat er niet de minste reden te meenen, dat in de kwestie van een Oostelijk Locarno het tot dusverre ingenomen standpunt verlaten werd De Opper-Silezische schoolkwestie zal door de regeering uiteraard met groote belangstel ling onder de oogen worden gezien. Met betrekking tot de houding der regeering ten aanzien van de pantserkruiser-kwestie ver wijst spr. naar de door de vorige regeering aanvaarde beslissing van den rijksraad ten deze, volgens welke voor I September a.s. nogmaols onderzocht zal moeten worden, of wegens gebrek aan evenwicht in de staatshuis houding beperking der uitgaven mogelijk is en de verdere bouw van de kruisers voorloopig wellicht dient te worden geschorst De beslis sing berust dus bij de regeering en de minis ter van rijksweer zal zich, wat betreft de kwestie van het instellen van een onderzoek naar de kosten, te rechter tijd met den minister van financiën in verbinding stellen. Dat dc indiening van een schoolwet niet zoo eenvoudig is, heeft het uiteenvallen van de vorige regeering bewezen. Komende tot het slot van zijn rede verklaorl spr., dat de regeering dankbaar is voor iedere zakelijke, opbouwende critiek. Zij verzoekt haai eenigen tijd te geven voor dc verwezenlijking van de in de regeeringsverklaring vervatte taak. ZK zal dit doen met het bewustzijn haai krachten in te spannen voor het welzijn van het Duitsche volk. Hierna werd het debat voortgezet. Na 'angdurige- discussies over de agenda werd daarop met 206 tegen 131 stemmen en 24 onthoudingen besloten; dat in de eerste plaats niet over de motie van vertrouwen Hei nationaal-socialistcn, maar over de motie van goedkeuring der in de regeering vertegenwoor digde partijen zal worden gestemd. Voor den voorrang van de nationaal-socialistische moiie stemden de Duitsch-nationalen, de nalionaal- socialisten cn de communisten. voor Amersfoort en Omstreken Langegracht No. 4 - Telefoon 304 AMERSFOORT ALDEGONDESTRAAT 103-105-107. TEL. 543. voorheen Langestraat. L. BERGSTRAAT 13. TEL. 462. Keurcollectie GERO en ZILVER CHRISTOFFEL Prijscourant op aanvraag. DE BANKIER LOEWENSTEIN VERONGELUKT IN DE LUCHT UIT ZIJN VLIEGTUIG GESTAPT Berlijn, 5 Juli. (V. D.) Het politieke debat in den rijksdag over de regeeringsver klaring is heden geëindigd met het aannemen van het voorstel, waarin de regeeringsverkla ring wordt goedgekeurd met 261 tegen 134 stemmen en 28 onthoudingen. Tegen stemden communisten, nationaal-socialistcn, Duitsch- nationalen en boerenpartij. Dc economische partij en cenige kleine groepen onthielden zich van stemming. Dc Rijksdag tot Dinsdag ver daagd. Na de aanneming van de motie van goed keuring der achter de regcering slaande par tijen, en nadat nog eenige woordvoerders der kleine partijen hun standpunt tegenover de regeeringsverklaring uiteengezet hadden, werd de rijksdag tot Dinsdag 15 uur verdaagd, me» als agenda: de nationale feestdag, het nieuwe wetboek van strafrecht en enkele ontwerpen van ondergeschikt belang. DE AMERIKAANSCHE ON AFHANKELIJKHEIDSDAG BIJNA ZEVENTIG DOODEN Volgens een bericht uit New 7ork vonden ter gelegenheid van de viering van den on afhankelijkheidsdag 69 personen bij ongeluk ken den dood. Te Lamar (Missouri) ontplofte te midden van een menschcnmenigte van ongeveer 5000 kop- j>on op een sleeperswagen een hoop vuurwerk. Veertien personen werden zwaar gewond. Er ontstond een paniek, waarbij vele personen verwondingen bekwamen. WEGENS OPLICHTING GEARRESTEERD. Een makelaar in de Jiigerstrasse te Berlijn beloofde voor bedragen boven de honderd mark, die men hem zou leenen, drie procent rente per maand. Ondanks alle schandalen, die op dit gebied ruchtbaar zijn geworden, werden hem door talrijke personen bedrogen geleend, die hij met ingang van I Maart zou terugbeta- 'en. De man is thans wegens oplichting in voor- loopige hechtenis genomen. Hoeveel menschen door zijn handelingen benadeeld zijn en welk bedrag ei verloren is gegaan, is nog niet be kend. DE STAKING IN DE BERLIJNSCHE BROODFABRIEKEN BIJGELEGD. B e r 1 ij n, 5 Juli. (V. D.) De stakers in de Bcrlijnsche broodfabrieken hebben Donderdag de resultaten van de laatste onderhandelingen aanvaard, waardoor van 15 Juli af op alle bestaande weekloonen een tocslog van 4 Mark zal worden uitgekeerd. ALfRED LOEWENSTEIN. Woensdagavond is op het strand nabij Duin kerken gedaald het particulier vliegtuig var» den Belgischen bankier Loewenstein uit Brus sel, die met zijn secretaris en twee typistes uit Engeland naar Brussel wilde terugkeeren. Het vliegtuig was te zes uur van Croydon ver trokken en werd bestuurd door den vlieger Drew van de Imperial Airways Company. De inzittenden van het v.iegtuig deelden mede, dat de heer Alfred Loc .venstcin zich boven het Kanaal naar de W C. in het vlieg tuig wildo begeven. Hij heeft zich toen in de deur vergist en is uit het vliegtuig gestapt. Hij is in zee gevallen cn naar alle waarschijn lijkheid verdronken. Andrew Holt, cn finoncieelc vriend van Loewenstein, verklaarde, dat Loewenstein voor zijn vertrek in de beste gezondheid was en zeer goed gestemd was. Hij verwierp elke gedachte aan iets anders dan een noodlottig ongeval De heer Holt zette uiteen hoe gemakkelijk het was in-het vliegtuig van Loewns'ein zich te vergissen in dc dcuv en uit het vliegtu'g te vallen. Nader wordt gemeld, dat, toen de begelei ders van Loewenstein pas na een kwartier diens verdwijning bemerkten, de bestuurdei van 't vliegtuig, dat niet op zee kon dalen, koers zette naar Duinkerken. Hier had dc- da ling op het strand plaats en werden de Fran sche autoriteiten in kennis gesteld van Loc- wenstein's verdwijning. Het plotseling overlij'den van den bekenden Belgischen bankier Alfred Loewenstein heelt op de buitenlandsche beurzen Donderdag grooten invloed gehad De beuis fè Berlijn was zeer nerveus en flauw gestemd Vooral dt aandeelen van ondernemingen, betrokken bij het Loewcnstein-concern, ondervonden den in vloed. Op de Londensche beurs werkte het bericht van het ongeval sensationeel De aandeden van de International Holding and Investment Company, een maatschappij /an Loewenstein, daalden van 200 tot 140 doilar bij de opening van de beurs. De door een val uit zijn vliegtuig om het leven gekomen Belgische bankier Alfred Loe wenstein werd in 1877 als zoon van een kleinen bankier in Brussel geboren. Door gelukkige speculaties kwam hij in het bezit van een grooi vermogen, dot hij gedurende den oorlog nog belangrijk wist te vergrooten door op te treden ols leverancier voor het Belgische leger. Loe wenstein was o.a. grootste aandeelhouder van de grootste hydro-electrische onderneming ter wereld te Barcelona In September 1926 kwam Loewenstein met plannen tot stabilisatie van de Beigische er» Fransche francs Hij verklaarde zich bereid België een rentelooze leening van 10 miilioer» pond en Frankrijk een leening van 20 millioen pond tegen 2 rente voor den tijd van twee jaar te willen verleenen op voorwaarde, dal deze leeningen zouden worden gebruikt vooi stabilisatie van de valuta en tot het scheppen van een goud-reserve. Zijn aanbod werd evenwel in verband met dc voorwaarden, welke hij stelde, afgewezen. Het Handelsblad wijdt naar aanleiding van het overlijden van den bankier Loewenstein een uitvoerig artikel aan dezen bankieT H blad besluit de levensbeschrijving met de vol gende woorden Zijn plotseling overlijden onder bijzondere omstandigheden zal niet nalaten grooten in»- vloed te oefenen op de effectenbeurzen, zoo wel in Europa als in New York, vooral wat kunstzijde en clectriciteitswaarden betreft Toch schijnt men niet bevreesd behoeven to zijn voor een spoedige liquidatie van de be langen der Loewenstein-groep. Naar het schijnt, was reeds besloten de International Holding onder het beheer te brengen van dc firma J. Henry Schroeder Co. te Londen Zelfs zou men reeds bezig zijn de kantoren der International Holding naar die vari ge» noemde firma over te brengen. Naar men aan mag nemen, zal deze firma dan ook met een eventuecle liquidatie van het bezit der Loewenstein-groep worden be last, welke liquidatie, zoo men hier too over gaat, wat natuurlijk nog niet is te zeggen, uiteraard slechts zeer geleidelijk zal plaats hebben. Govaar voor het op de markt werpen van groote posten kunstzijde-aandeeien ol andere waarden schijnt dus niet te bestaan. HET WEER VAN MORGEN Hoogste barometerstand: 766.4 Toulouse. Laagste barometerstand: 746.4 Lerwick. Verwachting tot den avond van 7 Juli. Matige, later afnemende Zuid Westelijke tot Westelijke wind, half tot zwaar bewolkt, aanvankelijk nog kans op regenbuien, iets koeler. de nieuwste dessins, If 0.98 de prima kwaliteit. I Uit Brussel wordt bericht, dat de medcdcc» lingen, die over den dood van Loewenstein ge» daan zijn, worden bevestigd. In verschillend© kringen wordt echter de opvatting over do verwisseling van deuren in twijfel getrokken. Er wordt op gewezen, dot dc uitgangsdeuren bij alle vliegtuigen zoo aangebracht zijn, dat tijdens de vlucht de opening wegens den lucht druk slechts met vrij groote inspanning moge lijk is. Loewenstein had dus, als hij gedachte loos gehandeld heeft, zijn vergissing dadelijk moeten inzien. Uit Calais, waar het vliegtuig van Loewen stein wordt opgehouden, is men intusschen na sporingen gaan doen. Het Fransche parket houdt het toestel voorlooj>ig vast. Londen, 5 Juli. (V. D.) Dc sensationeelo dood van den Belgisichen financier Loewenstein heeft aan de bcujs te Londen een zoodanige paniek veroorzaakt, dot er een kwarticrlang na het binnenkomen van dit bericht geen zaken werden gedaan. Het totaal verlies, ontstaan door de onzekerheid bedraagt ongeveer twin tig millioen pond sterling. De directie van dc door Loewenstein gepresi deerde maatschappijen, de Internationale Hol ding and Investment Company en de Hydro- Electric Securities Corporation heeft een ver klaring gepubliceerd, volgens welke de finan- cieele positie van de beide maatschappijen ver zekerd is cn dat hot mecrendeel van de talrijke aandeden van den overleden Alfred Loewen stein onbelast zijn. Men legt in deze verkla ring er nadruk op, dat volgens de beide maat schappijen geen reden tot ongerustheid bestaat. Nader wordt gemeld, dat dc overwogen ver koop van dc uitgegeven aandeelen der maat schappij plaats zal hebben. Uit Brussel wordt verder bericht, dat op de beurs geleidelijkweg aan de daling van vele fondsen een einde kv.am en dc koersen in vele gevallen zich konden herstellen. De invloed op de beurs te New-York. De effectenbeurs te New-York opende blijk baar onbelnvloed door het bericht van den dood van Loewenstein Kunstzijde-aandeeien en de andere tot de groep-Loewenstein bchoo- rende fondsen varieerden slechts weinig en dc wisselkoersen op België cn Frankrijk bleven prijshoudend. Nadere bizonderheden. De correspondent der N. R. Ct. te Brussel meldt d.d. gisteren nader Tijdens den oorlog werd Loewenstein tot ar tillerie-kapitein benoemd en met allerlei zen dingen en aankoop van munitie, kanonnen enz. belast. Hij was ridder in de Britsche orden van het Bad en den Kousenband, Ridder van het Fransche legioen van eer enz. Omtrent het resultaat der opsporingen in het Kanaal gedaan, is niets bekend. Het vliegtuig van Loewenstein is heden uit Saint Inglevert bij Calais naar Londen teruggekeerd. De ty pisten en andere personen uit het gevolg van den financier zullen waarschijnlijk hedenavond laat of morgen te Brussel aankomen. DE VERANDERING DER BRITSCH- JNDISCHE GRONDWET. Ontstemming in Indische er- beiderskrigen. Londen, 5 Juli (H N.) De Britsch-Indischo vertegenwoordigers op het Engelschc arbeiders congres, dot op het oogenblik te Londen wordt gehouden, hebben zich gisteravond definitief teruggetrokken om te protcsteeren tegen de houding van de Engelschc arbeiderspartij, die de instelling van een Engelschc commissie tot wijziging van de Britsch-Indische constitutie heef» goedgekeurd. Zooals bekend, is men in Indië ontstemd, omdat geen Britsch-Indiër in deze commissie zitting heeft. EEN BOMAANSLAG. De wTaak van een tcleurgastclden minnaar. Een bom, die, naar men gelooft, door een teleurgcstelden minnaar neergelegd was achter de woning van een rijken Italiaanschen onder nemer te Brooklyn, is gisterochtend vroeg ont ploft, een gat borend in den muuT en ailo ruiten verbrijzelend. Dc ondernemr, zijn vrouw en zijn kindereen werden uit hun bedden ge slingerd door het geweld der ontploffing, die een paniek veroorzaakte in de Italiaansche wijk. Niemand werd ernstig gewond.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1