F\ DUIM BURGER Hotel de Witte F* L AA.vah HAMERSVELD SEIZOEN OPRUIMING DAMES MODEZAAK DE EEMLANDÊD' Continental BUITENLAND. Zaterdag 7 iuli 1928 27e Jaargang No. 6 HE0EN ARNHEMSCHEWEG 26 J.J. MOLENAAR AGEilT VOOR AMERSFOORT BUITENLANDSCH OVERZICHT Witte Port 17 RoodePort 13 Sherry 3 i Firma SV1. A. Ramselaari Wasch Lederen Dames Handschoenen LUXE AUTO VERHUUR we!ï ABONNEMENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort f2.10, per maand f 0.75, per week (mei gratia verrekering tegeo ongelukken) f 0.177». Binnenland franco per post per 3 maanden f 3.-. Afzonderlijke nummers f 0.05# POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC 513 DIRECTEUR - UITG EVER.' J.VALKHOrf, BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* DAGBLAD PRIJS DER ADVERTENTIEN van reQc'j *-05 oer inbegrip van een bewijsnummer elke regel mee» f 0.25. Ltefdadlghclds-adverteotlës voor d» helft van den prijs. Kleine Advertentlfcn .KEITJES" b|) vooruitbetaling 1—5 («geit 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.Bewijsnummer extr» 0.05 WESTSinCEL TELEF 8C5 MEDEDEELZAAMHEID Veel hoort men klagen over het gebrek nan mededeelzaamheid, dat inderzonder- heid de jeugd in onze dagen zoir kenmer ken. Ouders gevoelen zioh teleurgesteld over de weinige vertrouwelijkheid, welke zij van den kant hunner kinderen ondervinden. Hun nieuwe opvoedingswijze stuit op den onwil, welken hun kroost openbaart. Terwijl de ouders \an tegenwoordig gebroken heb ben met het vroegere stelsel van stilzwij gendheid en al hun best doen om de be langrijke levensvragen in bevattelijken vorm met de kinderen te bespreken, sluiten deze laatsten zich in ontoegankelijkheid op. Het is gemakkelijk gezegd, de kinderen te leeren kennen, ze te raden en voorlichting t geven, maar wat bereikt men, zoolang de jeugd van haar kant niet meewerkt en haar hart niet ontsluit voor het ouderlijk oog. De jeugd verbergt haar geheimen voor •vader en moeder en tobt er liever mee om. dan ze prijs te geven aan hen, die haar toch naast ziin en die het het best met haar mee- nen. Want zijn niet de ouders de natuurlijke 'biechtvaders voor het opgroeiend geslacht? Laat ons eens nagaan, hoe het met deze natuurlijkheid staat. Hoe is het toch te ver klaren, dat de banden des bloeds zoo zel den ook geestelijke banden zijn? Immers is het een algemeen verschijnsel, dat, zelfs in gezinnen, vaarin een groote male van onderlinge genegenheid heerscht, de kin deren hun ouders niet dat vertrouwen schenken, dat deze laatsten als vrucht van een natuurlijke verhouding meenen te mo gen veronderstellen. Liever dan hun ouders in het vertrouwen te nemen, wenden de kinderen zich tot vreemden. Met schoolkameraden, met een leeraar of leerares, een oudere vriend of vriendin, bespreken zij gemakkelijker hun hartsgeheimen dan met hun ouders. Mij dunkt, dat wij de verklaring niet ver behoeven te zoeken. Zij ligt voor de hand. De ouders kennen de kinderen te goed. Zij hebben ze van dag tot dag onder hunne hoede en onder hun invloed gehad. Zij hebben hun voorgehouden, wat ze dienen te doen en wat ze hebben te laten. Door hun voortdurende bemoeiing staat het kroost niet vrij tegenover hen. De jongen of het meisje hebben zich van jeugd af aan zoo in de wenschen en opvattingen'van hun ouders leeren verdiepen en omgekeerd hebben d^ ouders zich omtrent hun kinderen een zoo vaststaand ideaal gesteld, dat beide partijen re-eds bij voorbaat weten, hoe ze in een bepaald geval op elkaar zullen rergeeren- Als het kind met dit of dat probleem, dat hem kwelt, tot zijn ouders gaat, gevoelt hij intuïtief, wat het antwoord of wat de uit legging zal zijn. Vader zal zijn vraag vreemd vinden of moeder zal er zich met een Jantje van Leiden afmaken. Vader zal „natuurlijk" dit zeggen en moeder „natuur lijk" dat antwoorden. Deze vanzelfsprekend heid 'beneemt alle belang, is een nieuw ge zichtspunt, een verrassend perspectief, dat •hem bevrijdt van den cirkelgang, waarin hij met zijn tobben en peinzen geraakt is Maar bovendien, de verhouding tusschen ouders en kinderen moge nog zoo modern- kameraadschappelijk zijn, het blijft in den grond een gezagsverhouding. Als puntje bij paaltje komt, zetten de ouders hun wil door en dringen hun overtuiging op. Zij kunnen-, als verantwoordelijk voor hun onmondig kroost, niet an-ders. Zij blijven, als verlichte despoten, de ieiding houden. En wat het kind in zijn benarde oog en-blikken noodig heeft, is volstrekte vrijheid van denken. Het mag niet de kleinste kans beloopen, bij een onvertogen uitdrukking, bij een zonderlin gen gedachtengang, bij een opstandige op welling, op de vingers 1e worden getikt. Mededeelzaamheid is alleen- mogelijk 'b:j volledig gevoel van vrijheid. Omgekeerd zoekt het kind bij den geen, -\oor wien het zijn hart uitstort, toch ook juist weer het gezag. Het moet den indruk hebben, dat zijn biechtvader de kennis dei wijsheid bezit om een betrouwbaar oordeel te vellen. En, hoe vreemd het klinkt, maar dat gezag bezitten de ouders niet. Het kind neemt hen teveel van nabij waar om hun onmacht en onwetendheid in vele gevallen niet te ontdekken. Het is aan hun alledaag- sche houding gewend en, gelijk geen vorst groot is voor zijn kamerdienaar, is geen oucicr groot voor het kind. bij vreemden daarentegen, die het alleen in hun beste o ogenblikken ontmoet en die de geheimzinnigheid van het onbekende be zitten, meent het kind een -hooger instantie van gezag ter beschikking te hebben. Van daar dat het ook uit dezen hoofde jegens hen mededeelzamer is dan jegens zijn ouders. Mogen ouders dezen staat van zaken be treuren als een onnatuurlijk gebrek? Wij moeten voorzichtig zijn met het begrip na tuur. Maar indien wij inderdaad in de natuur de moeder der wijsheid willen zien, dunkt mij deze houding van kinderen ten opzichte van ouders in allen deele een voorbeeld van de wijsheid van moeder Natuur. Wat het kind en trouwens ook iedere vol wassene, voor zijn natuurlijke ontwikkeling behoeft, is alzijdigen omgang. Een goede boom heeft wijdvertakte wortels. Een plant in een bloempot sterft, wijl in deze bene pen omgeving geen voedsel voor haar is te vinden. Nu is ieder wezen en derhalve ook elk kind uiteraard behoudzuchtig en traag. Och alweer gelijk ieder onzer. Zoo de omstandig heden ons niet dwingen er op uit te gaan. blijven wij thuis. Zoo het kir.d in zijn ouders alles vond wat het noodig heeft, zou het nooit tot een maatschappelijk mensch kun nen opgroeien. „Gij zult vader en moeder verlaten", zegt de goddelijke stem in het Bij-belsch verhaal tot de vrouw, „en uw man aanhangen". Iets dergelijks had z:j ook tot den man kunnen zeggen. Te sterke gehechtheid aan de ouders wreekt zich niet al-leen in het huwelijk, maar in alle geledingen van het maatschap pelijk verband. Te sterke gehechtheid aan de familie, aan den geboortegrond, kortom aan heel het oorspronkelijk milieu, stoet den groei in den weg. Waarom treft men op sommige eilanden of in afgelegen streken een lichamelijk en geestelijk ontaarde be volking aan? Het gebrek aan huwelijks keuze is de oorzaak van ondergang. Waar om verbiedt de wet huwelijken tusschen bloedverwanten in den naasten gTaad? Om dat de natuur haar kinderen naar vreem den wil drijven, die hen met nieuw bleed en met nieuwe gedachten kunnen verster ken. Ook in den geestelijken omgang mag men niet te na in de familie blijven, wijl dit de noodzakelijke wisselwerking belet. Het is dus volstrekt niet noodlottig, in tegendeel dat kinderen hun hart gemakke lijker voor vreemden uitstorten dan hun ouders in verlrouwen te nemen. Slecht, ouders, die vergeten, dat zij zichzelf over bodig hebben te maken, kunnen hierover treuren. Ai blijft deze noodzakelijke ver vreemding een van de vele open-baringen van de levens tragiek. Wat voor de verhouding tusschen ouders en kinderen geldt, geldt, zij het in vermin derde mate, soms ook voor andere intieme levensverhoudingen. Ook echtgenoot en kun nen vaak moeilijk alles aan efkaar biech ten; er zijn dingen, waarover zij gemakke lijker met vreemden kunnen spreken- In menig huisgezin leeft men, hoe veel men ook van elkaar houdt, stilzwijgend naast elkaar voort en de ware mededeelzaamheid openbaart men eerst buitenshuis. Ook dit is misschien minder onrustbarend dan het wel schijnt, want ook het gezin kan een beslo tenheid worden, welke den groei belet. Men moge in den schoot van het gezin bloeien en gedijen, voor dezen bloei heeft men be vruchting noodig van de wisselwerking met de groote samenleving daarbuiten. H. G. CANNEGIETER. (Nadruk verboden). De regeenngswisscling in Grieken land. Venizelos weer aan hei bewind. Er is een tijdje geleden al eerder sprake van geweest, dot Venizelos, die in de Giii-ksch.- politiek al zoo dikwijls een rol heeft gespeeld, opnieuw aan het hoofd der regcering zou ko men te staan. In Mei echter, toen te Athene een politieke crisis uitbrak, voerde de Kreten zer wel een krachtige actie, maar het kubinct- Zoïmis bleef oon het bewind, doch Venizelos cgeerde achter de schermen. Thans is deze staatsman echter openlijk naar voren getreden en is aan het bewind van Zaïmis, bij wie dc leiding van een coalitie-kabinet berustte, een einde gekomen, nadat Venizelos' partij, die der liberalen, scherpe kritiek had geoefend op de finoneicele politiek der rcgecring. Kor.docriotis, de president der republiek, aanvaardde het ont slag der coalilie-rcgcering en droeg tegelijkei- Tel. 22 tijd Venizelos op een nieuw ministerie samen te stellen, waarmede deze in een vloek en een zucht gereed was: reeds Woesdag j.l had hij de mannen weten te vinden, die bereid zijn in den vervolge de rcgccringsvcrantwoordelijk- hcid te drogen. Op een drietal ministers na zijn alle medewerkers van den eersten minister uit de liberale partij gcrecrutcerd. Van een voorstelling van de regeering aan de Kamer komt niets, daar Venizelos gemachtigd is het parlement tc ontbinden, hetgeen dezer dagen zal geschieden. Door een en onder worden nieuwe verkiezingen noodzakelijk, die vermoe delijk in dc tweede helft der volgende maand zullen worden gehouden. Dc oppositie was wel van oordeel, dot niet dc staatspresident, maar slechts de Kamer het recht bezat om lot ont binding van 't parlement over tc gaan, doch met deze verlangens is niet rekening gehou den. Na vier jaren neemt Venizelos dus thans weer acticef deel aan dc politiek en het is nog moeilijk te zeggen, of zijn bewind Grieken land ten goede zal komen dun wel dezen staat in veiderc moeilijkheden zal brengen Op bin- ntnlandsch politiek gebied mug men echter aannemen, dat de tegenstellingen weer in aan merkelijke mate zullen worden verscherpt en dat het met den godsvrede voorloopig in Grie kenland is gedaan. Ofschoon Venizelos heeft verklaard de buiten- landsche politiek van Griekenland niet in un der c banen te zullen leiden, dient toch afge wacht te worden, of zijn daden in overeen stemming zuilen zijn met zijn woorden. In elk geval staat Venizelos bekend als een groot riend der Geallieerden. Zoo is het ook aan zijn ijveren te danken geweest, dat Griekenland in den oorlog zijn neutraliteit liet varen en zich aan dc zijde der Entente in oen strijd wierp. Venizelos heeft van dit partij-kiezen veel voor Griekenland verwacht. Dc Geallieerden v/aren don ook werkelijk dankbaar voor den steun, dien Griekenland hen verleende en be loonden d< zen staat met een uanzieniijke ge biedsuitbreiding, die vooral ten koste van Tur kije verwezenlijkt weid. Maar in dit land ont waakte een krachtig nationalisrfie, vooral be lichaamd in dc krachtige figuur van Moc-stapha Kemal Pasja. Aan dc mucht, die deze ont plooide, was het toe te schrijven, dat dc aan vankelijk zegevierende Grieken geducht klop kregen, zoodut hot verdrag van Sèvres als een vodje papier door Turkije's successen werd ver scheurd en Turkije heel wat terug won van hetgeen dit land was afgetroggeld. Dc ontwa king uit den Groot-Hclleenschcn droom was dan ook wel ontnuchterend! Voor Venizelos was de loop van zaken dan ook één bittere teleurstelling, vooral daar het échec, dat dc Turken den Grieken beieidden, zijn populari teit snel deed tanen. Hij trok zich uit dc poli tiek terug en sleet zijn leven buitenslands. In Griekenland ging het echter langen tijd nici naar wensch; de nederlagen hadden het land in economisch opzicht geducht geschaad; er heerschtc een politieke onrust, die aanhoudend lot revoluties en staatsgrepen leidde; dc monarchisten en republikeinen stonden bij vooitduring fel tegenover elkaar. Voor Grie kenland scheen een cenigszins betere tijd aan te breken, toen men ten slotte van den al tc feilen partijstrijd afzag en de staatkundige gioepen dc honden in elkaar sloegen, teneinde te trachten Griekenland van den cconomischen ondergang tc redden. Tijdens het bewind van Zaïmis hcerschte dan ook een betrekkelijke rust, al werd in stilte door malcontenten wel gewroet en geïntrigueerd. De tijd zal nu leeren, of Griekenland, nu Venizelos weer de teugels in handen heeft, zich in nieuwe avonturen za! storten, dan wel door een wijs beleid der nieuwe mannen langs vreedzame wegen een ge lukkige toekomst tegemoet zal schrijden. CHINEESCHE ROOVERS IN ACTIE EEN TREIN GEPLUNDERD P a r ij s, 6 Juli. (H. N.) Naar dc Petit Pa- risien uit Sjanghai verneemt, hebben Chinoe- schc roovers bij Koeangtsjengse een uit Wla- diwostock komenden trein van den Ooster spoorweg doen ontsporen door de ruils open te breken. Zij openden na de ontsporing vuur op de reizigers, van wie er vier gedood en acht ernstig gewond werden. Nadat zij dc reizigers uitgeplunderd hadden, verdwenen de roovers, die echter enkele eerste en tweede-klus buitcn- Inndschc reizigers meevoerden, voor wie zij een losprijs verlangen. De Chineeschc overheid heeft gepantserde auto's uitgezonden om de roovers te vervolgen. Illll HET WEER VAN MORGEN Hoogste barometerstand: 7G9.5 Biarritz. Laagste barometerstand: 746.1 Stockholm. Verwachting tot den avond van S Juli. Matige tot zwakke Westelijke, tot Noord-Westelijke wind, half tot zwaar bewolkt., waarschijnlijk droog weer, later iets warmer. Krommestr. 4-6-8 Langestr 52 TEL. 341 TEL: 529 Vanaf f 2.90 ERNSTIG AUTO-ONGEVAL DRIE PERSONEN ONTHOOFD Londen, 6 Juli. (H. N.) Een ernstig on geluk heeft zich in dc buurt van Oxford voor gedaan, waar een staaldraad over den straot- weg was gespannen, wat door een naderende auto niet weid bemerkt. Den chauffeur van de auto en twee inzittenden dames werd het hoofd letterlijk van den romp gescheiden. DE BELASTINGVERLAGING IN, DUITSCH- LAND. Berlijn, 6 Juli (V.D.) Het rijkskabinet is, naar gemeld wordt, gistermiddag bijeengeko men ter bespreking van dc voorstellen inzake belastingverlaging. Van sociaal-democratische zijde wordt op spoedige maatregelen tot ver laging dei belastingen aangedrongen voor alle loonen en salarissen tot 8000 Mark. Het verluidt, dat het kabinet besloten heeft het ministerie van financiën zoo spoedig mo gelijk de noodigc wetten te doen uitwerken. DE REIS VAN MELLON NAAR EUROPA. Parijs, 6 Juli (V. D.). De Chicago Tribune meldt uit Washington, dat staatssecretaris Mellon op 12 Juli zij reis naar Europa zal aan vangen. Hij zal een bezoek brengen aan Lon den en Pu rijs en wellicht ook aan Rome. [bel] 0P:1 DE DOOD VAN LOEWENSTEIN EEN RAADSELACHTIGE VERDWIJNING VELE VERONDERSTELLINGEN Uit Parijs wordt d.d. 6 Juli aan dc N.R Ct. gemeld Men houdt zich hier nog druk bezig met do vijf veronderstellingen, die voor den dood vnn Loewenstcin in aanmerking komen. Die, vol gens welke hij in het geheel niet zou zijn in gestapt, moet terstond verworpen worden. Te veel mcnschten waren daarvan getuige. Zelfs trok het toen de aandacht, dat hij de deur van het vliegtuig aandachtig onderzocht. Zeer on waarschijnlijk ook is het vermoeden, dat hi{ zijn personeel het zwijgen oplegde en zich op een eenzame plek aan de kust uit dc voeten zou hebben gemaakt De personen, die Loe wenstcin vergezelden en met name de piloot, kunnen niet van leugens verdacht worden. Dc piloot is een bekende officicr-vlicgcr in hc.: Engclsche leger geweest. Bovendien zien zijn vrienden geen enkele reden, woorom hij zich ccnigen tijd1 zou willen schuil houden, hetzij met de bedoeling ven grove speculatie. Hei- zelfde pleit tegen de mogelijkheid van zelf moord. Ook hier verluidt algemeen, dot dc et telijke milliocncn, die Loewenstcin in den laat sten tijd verloor, zijn financieele kracht nau welijks aantastten. Nog onwaarschijnlijker is, dot hij zou zijn vei moord. Volgens een bepaald, maar niet bevestigd bericht, zouden zijn boord en das in het vlieg- tuig gevonden zijn. Bij hen, die Loewenstcin op zi|n laotste reis begeleidden, was een persoon lijk vriend van hem Op deze manier blijft dus alleen over, dot hij uit het toestel gevallen is. Men weet wat daartegen oon tc voeren is er» wat door de proeven van vandaag bevestigd werd. Een bepaalde stand van het vliegtuig zou den luchtdruk kunnen verminderen. Boven dien zegt men, dot de deur niet goed sloor Loc wenst ein had de vlucht over het Kanaal honderden molen gedaan Men vraagt zich daarom af, hoe hij zic-h in de deuren vergist Iran hebben. Zijn vrienden leggen den nadruk op zijn spreekwoordelijke verstrooidheid Vei der heet het, dat hij slaapwandelaar was Hij had dc gewoonte maar enkele uren per nacht tc slapen. Door geregelde massage probeerde hij in dot gebrek te voorzien. Wel kon hij overdag plotseling in slaap vallen. Daorbrj gebeurde het, dat hij gewoon doorging mei het dicteeren van den brief, waaraan hij bezig was. In dien toestand zou de vergissing met de deur begrijpelijk zijn. De weerstand, dien hij moet ondervonden hebben, zou zijn kracht verergerd hébben. Daarentegen is aan den buitenkant van het vliegtuig geen spoor te zien van het lichaam, dat er uitgevallen zou zijn. Wegens de plek, waar het geschiedde, blijft de Fransche justitie cr buiten. Op het vliegveld le Bourget heeft de K. L M. proeven laten nemen met dc opening van de deur in het v-hegtuig van dc lijn Anwa- dam--Parijs, gelijk aan dat, waarin Loewcn- stein den dood vond Twee monteurs konden haar nauwelijks openduwen, zoolong de motor op volle kracht werkte. Dc vertegenwoordiger hier concludeerde eruit, dat één enkel man zw tijdens de vlucht nauwelijks kon openen. ONDER DEN TREIN ZES SLACHTOFFERS Te Buenos-Aires zijn gisteren zes voetgan gers bij ccn overweg door een trein gedood.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1