B. NIEWEG Theemeubelen DË EËMLANDEB P BUITENLAND. A. H. VAN NIEUWKERK Als een „Keitje" liet niet kan Staakt gerust Uw zaken dan! ABONNEMENTSPRIJS f".3 —Bdta Aomfoo,t f,-,Q" DIBECTEUR-UITGEVE&J.VAU\HOfT PRUS OER AOVERTENTIEN l~* «o*tM Maandag 9 Juli 1928 BUITENLANDSCH OVERZICHT VERZOEK OM GRATIE NIEUWE AANSLAG IN SOFIA 27e Jaargang No. 7 Complete Woninginrichting. Speciaal in betere Meubelen- in de nieuwste uitvoeringen HET NOODWEÉR IN MIDDEN-EUROPA FENG „ZIEK" miiüiiniii DE DOOD VAN LOEWENSTEIN ACHT KINDEREN GEDOOD ZES PERSONEN GEDOOD week (mei gr.tl» vtrxekering legen engelouen) I 0.17Y». Binnenland franco per post per 3 Baanden f 3.-. Af ronder Ujka nummer» I 0.05. POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERG JIJ DAGBLAD t elke regd meer f0.25. Liefdadigheid» odvaxientlü» roo* ót helft van den prijs. Kleine Advtrtcntibi ^KEITJES" bf vooruitbetaling 1-5 regeli 50 cent. elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I I.—SewQtstunmer extra t 0.05 BUREAU: ARNHEMSCHE P00RTWAL 2* Het Sjaehty-proces. De terdood veroordelingen. De vrijspraak der Duitsehers. De invloed van het proces op de Duitsch-Russi- sche bertekkingen. Aan het langdurige en voor de beklaagden afmattende Sjachty-proces is gisteren een einde gekomen. Men herinnert zich de uitspraak: terwijl ruim 30 beschuldigden werden veroor deeld tot gevangenisstraffen, wisselend von één tot tien jaar, luidde de uitspraak tcgeen een elftal: terdoodveroordecling. Het hof te Moskou wil echter de mogelijkheid scheppen, dot een zestal hunner den dans nog ontspringt: het heeft bij het centraal uitvoerend comité der sovjet-unie clementie bepleit en voorgestefd de straf eenigszins te verzachten. Wanneer de Rus sische staatsautoriteiten dus mild gestemd zijn, is het niet uitgesloten, dat slechts een vijftal wordt geëxecuteerd en in beginsel kunnen ook deze nog te elfder ure worden begenadigd. De verdedigers hebben gratieverzoeken ingediend voor hun cliënten en is er sprake van, dat het presidium van het centrale uitvoerende comité vandaag zal overwegen, of het vonnis moet worden uitgevoerd dan wel tegemoetkomend heid dient te worden betracht. Voor Ruslands raam is het maar tc hopen, dat het sovjet- regiem geen nieuwe slachtoffers maakt; ander zijds is echter te vreczen, dat de autoriteiten, die zoo'n ophef hebben gemaakt van de mis daden der beschuldigden, een voorbeeld zullen stellen, al was het alleen maar ter handhaving -van hun prestige. Men weet, wat den beklaagden voor de voe ten werd geworpen: men beschuldigde hen van deelneming aan een economische contra-revo lutie, die vooral krachtig georganiseerd was in het Donetzgebied, een industriestreek derhalve. Maar dc beweging had verscheidene vertakkin gen, zoodat zich ook te Charkof en Moskou centrales bevonden. De personen nu, die bij de geruchtmakende zaak betrokken waren, be zondigden zich aan ernstige sabotagehnndelin- gen, waardoor Ruslands economische weerbaar heid werd aangetast. Achter deze handelingen, die de Russische autoriteiten zeer laakbaar achten en beschouwen als een bedreiging van den sovjetstaat, moeten naar de Russische autoriteiten beweren de vroegere mijneige naren, die thans in het buitenland wonen, staan. Ook zekere instituten van enkele buitcr.lond- sche staten moeten de economische contra revolutie financieel hebben gesteund. Rusland voelt zich uit dezen hoofde door monarchisten en kapitalisten belaagd en meent, dat de wil lige werktuigen van deze kringen voorbeeldig dienen te worden gestraft. Ondertusschcn trekt het de aandacht, dat de Duitsehers, die bij het proces waren betrok ken, in vrijheid zijn gesteld, omdat de be schuldiging, dat ook zij de hond hadden ge had in de economische samenzwering, niet ge handhaafd kon worden; hoogstens waren zij op ondergeschikte punten eenigszins in verzuim geweest. Natuurlijk Js men in Duitschland met den afloop van het proces, vooral met betrek king tot de beschuldigde landgenoolen, inge nomen, maar dit neemt niet weg, dat men de houding der Russische autoriteiten gispt, om dat deze al te voorbarig Duitschc staatsburgers, die <je Russische nijverheid hielpen opbouwen, ervolgden en den naam van Duitschland daar door noodeloos in opspraak brachten, vooral ook omdat Duitsche industriecle ondernemingen in 't geding werden gebracht. Toen de Duit sehers indertijd werden aangehouden, geschied de dit net op het moment, dat er tusschen Berlijn cn Moskou van gedachten werd gewis seld over een revisie van het tusschen beide landen bestaande handels- cn vestigingsver- dreg. Duitschland voelde in .verband met de airestatics er niet voor met Rusland verder te onderhandelen en zoodoende werden de be sprekingen afgebroken. Thans, nu een vrij sprank voor dc Duitsehers is gevolgd, mag men aannemen, dat opnieuw tusschen vertegen woordigers der beide landen zal worden ge~ confereerd, maar men kan er van op aan, dot Duitschland bij deze gelegenheid bepaalde garanties zal vragen. Het kan niet gedoogen, dat een herhaling van het gebeurde plaats vindt en daarom moet Rusiand er voor instaan, dat Duitsche industriecle vertegenwoordigers den vervolge niet weer het slachtoffer kunnen worden van lichtvaardige arresta ties. Trouwens: de bereidheid van industrieelc ondernemingen in Duischland, om Rusland voortaan bij zijn economische reconstructie bij tc staan, is ër, wat begrijpelijk is, niet grooter op geworden. Men begeeft zich nu eenmaal niet gaarne in wespennesten. DE MOORD OP SAVORELLI. Pavan bekent. P a r ij s, 7 JuH De Ttaliaansche revolution- nair Pavan, die werd verdacht van den moord op zijn landgenoot Savor cl li, den 14en Maart I.I., heeft bekend. BEKEND JOURNALIST OVERLEDEN. Edmond Patris van de „Soir". B r u s s e 1, 7 Juli. Vannacht is te Royat (Frankrijk) overleden Edmond Patris, sedert 40 jaar redacteur van de ,,Soir" en chef van de informatiediensten van het blad. In Brusselsche kringen was Patris een geziene persoonlijkheid cn een zekere faam heeft hij, volgens het Hbld., onder de journalisten verworven door zijn scherpe campagne tegen baron Coppee en den minister de Broqueville, een drietal jaren ge leden deze campagne heeft tot een rechtsver- volking tegen Coppée geleid HET SJACHTY-PROCES HET OORDEEL VAN EEN OUD-COMMUNIST De verdedigers van de in het Sjnchty-proces ter dood veroordeelde ingenieurs Gorlstits, Joesewitsj, Bojarinow, Boedni en Krasjisja- nowski hebben voor de veroordeelden een ver- roeit om gratie tot het Centraal Uitvoerend Co- mité gericht. Aan een uitvoerig artikel over de „samen zwering in het Dongabied" van ir. 'A. Baars m de Juli-aflevering van de „Vragen des Tijds", is het volgende ontleend Dc rechtbank, waarin geen technici zitting hebben en die evenmin over technische advi seurs beschikt, moet allerlei mijnbouwkundige quaesties beoordeelen, waarover de verschil lende beklaagden verschillend oordeelen, die de een wijt aan sabotage, terwijl de ander volhoudt, dat de handelwijze technisch juist is En met de juiste beoordeeling van die massa feiten uit de geschiedenis van het kolengev bied, vijf maal zoo groot als het Ruhrgebied, over een aantal jaren, zijn de levens verbon den van personen, die misschien ten onrechte tot den kogel zouden worden veroordeeld, welke voor een deel der beklaagden waarschijn lijk wel het einde zal zijn. Door halsstarrige ontkenningen van een deel der beklaagden staat de rechtbank voor uiterst moeilijk vraagstuk. Waar vergelijkings mogelijkheden te vinden, die kunnen uitmaken of er werkelijk slechter gewerkt is dan gewerkt had kunnen worden In andere bedrijven streken Maar het Dongebied was immers het voorbeeld voor heel sovjet-Rusland, het werd geroemd om zijn snellen vooruitgang, rondom is het immers overal een vreeselijke janboel, een verkwisting en wanbeheer op groote schaal, waarmede de rechterlijke autori. teiten dag aan dag bezig zijn, en waarover alle bladen in het land vol staan. En daar beroe pen zich beklaagden op het goede, dat zij tot stand gebracht hebben, juist zooals dat vroe ger in de pers werd verheerlijkt, daar gooien zij dc fouten op slechte organisatie, overlading met werk, waardoor het onmogelijk was alles te controleeren, kortom op dc bekende gebre ken in de sovjet-organisatie, waardoor nooit een schuldige is te vinden bij bepaalde tekort komingen in de productie, omdat nooit een enkel persoon verantwoordelijk is voor een be slissing, maar altijd de mogelijkheid bestaat, dat de een de schuld op den ander werpt. Het is zeer goed mogelijk, dat een deel der aange klaagden ten gevolge van „mijnkletspraat" bij- de vervolging betrokken is, en bij werkelijke rechtsspraak zóu het de taak der rechters moéten zijn preciés uit te maken Sn hoeverre elk der beschuldigden werkelijk schuldig is, ter wijl nu het aantal beschuldigingen op grond van ongecontroleerde mcdedeelingen door hen die hebben bekend, wordt vermeerderd met nog meer oncontroleerbare verklaringen van arbeiders over houding, optreden en gezind heid der betrokkenen, waardoor het tenden ticuze in het proces slechts duidelijker naar vo ren komt. Er moeten zoenoffers vallen voor de schande, aan het prestige der leidende commu nistische organen en der communisten in het algemeen toegebracht, de indruk moet worden gevestigd, dat de slechte resultaten in de in dustrie het gevolg zijn van de kwaadwilligheid van enkelen, de groote massa zoowel als de communistische leiders in de industrie moeten tot nog grooter achterdocht en oplettendheid worden opgewekt, en het gros der technici moet door machtsvertoon der regeering ertoe gebracht worden alle sympathieën met de aan hangers der groep aangeklaagden op te geven cn zich zonder bijgedachten op verbetering der productie toe te leggen. Duitsche vntcllcctueelen richten zich tot den Sovjet. B e r 1 ij n, 8 Juli. (V. D.) Talrijke Duitsche intellectueelen, O'.w. ook de Rijks president Loebe en de Rijksdagafgevaardigde Wirht heb ben aan de Sovjet-autoriteiten een oproep ge. richt om de II doodvonnissen in het proces tegen de Donetz-ingenieurs niet te voltrekken en ook de andere zware straffen te verminde ren. De vrouwen dienen ook een ver zoek om gratie in. B e 1 ij n, 7 Juli (H. N.) Moskou wordt gemold, dat de vrouwen van de in het Sjacht- proces ter dood veroordeelde Russische inge nieurs een verzoek om gratie tot Kalini, den voorzitter van de centrale executieve commis sie der Soa jet-unie, hebben gericht. GENERAAL PROTOGEROV VERMOORD EEN DADER GEARRESTEERD Belgrado, 9 Juli (V. D.). Volgens een hier binnengekomen telegram van een Bu!- gaarsch nieuws-agentschap werden gisteren twee personen door drie onbekenden neerge schoten. Van de slachtoffers bleef er een op de plaats dood achter, de ander kan nog naar het ziekenhuis worden vervoerd, waor hij aan de bekomen verwondingen overleed. Bij het onderzoek werd vastgesteld, dat de overledene generaal Protogerov was, de lei der van de Macedonische komitadsji's en pre sident van de Macedonische organisaties, waar van er ook enkele in Joegoslavië zetelen. De politic arresteerde een der daders, doch zijn naam wordt geheim gehouden. Waarschijnlijk is de tweede vermoorde een bekende politieke persoonlijkheid. De aanslag heeft in Sofia groot opzien gebaard en wordt ook in Joego slavië druk besproken. ALDEGONDESTRAAT 103-105-107. TEL. 643. Uitvoeijmg naar elk ontvyerp in eigen fa briek. J voorheen LangestraaL BERGSTRAAT 13. TEL. 462. OOK THURINGEN BEZOCHT EEN TREINRAMP NOG NET VOORKOMEN G1 ei wi'tz, 7 Juli. (H. N.) Dc schade, door het noodweer in het district Gleiwitz veroor zaakt, wordt op ruim 5 millioen mark ge raamd, die in het district Beuthen op ruim I millioen. B e r 1 ij n, 7 J u 1 i. (H. N.) Gistermiddag heeft boven Thüringen een hevig noodv/eer ge woed, waardoor bijna een spoorwegongeluk veroorzaakt cou zijn. Op. de raiis tusschen Eisenach en Lichterfels »s dicht tij Breilun- gen n.l. een ontwortelde boom terecht geko» men. De machinist van den D-trein, die tegen half vier moest passeeren, bemerkte de ver sperring nog tijdig cn gaf tegenstoom. De locomotief ontspoorde, doch overigens werd geen belangrijke materieele schade aangericht en niemand gedeerd. Nadat een hulptnein uit Meiningen aangekomen was, kon de weg weer worden vrij .gemaakt en na twee uur he: ver keer worden hervat DE VROUWENMOORDENAAR. Pierre Rey, de Marseilliaansche Landru, die zooals men weet in Algiers werd gevat, is Donderdagmiddag te Marseille angekomen Teneinde bctoogingen eon de aanlegplaats tc voorkomen werd Rey niet daar ontscheept, doch te voren reeds op zee in een motorboot overgeladen. Hem werden dc boeien aange legd. Gedurende de gehcele reis heeft Rey weinig of niets gesproken. Zoo nu en dan liet hij een enkel woordje los om daarna weer in zijn zwijgen te volharden. Rey werd onmiddellijk naar het gerechtshof gebracht cn in het vertrek van den rechter van instructie gelaten. Enkele voorbijgangen» op straat herkenden hem en riepen „a mort I" Op de vragen van den rechter van instructie verklaarde Rey te heeten Pierre Auguste Rey en den 23en Mei 1865 tc Anglard dep. Avcy- ron) te zijn geboren (vader onbekend). Hij zei- de het beroep van landbouwer tc hebben be oefend, in 1886 in het 122e regiment infante rie te h'ebbcn gediend. De rechter van instructie deelde Rey ver- olgens mede van welke misdaden hij wordt beschuldigd o.a. van den moord op de Miles. Bonriet, Ebel en van Mme Focé. Bij het hoo- ren dezer namen rilde Rey cn steunde„Laat mij, laat mij, ik zal u een «anderen keer ant woorden"Daarna vitte hij den wensch een verdediger te kiezen. Orider deze omstandigheden besloot de rechter van instructie het verhoor te staken. EEN 104-JARIGE. Mevrouw Madeleine Malh'erbe, die sinds 1913 bij kleinkinderen te Bordeaux inwoont, is gisteren T04 jaar geworden. Ondanks haai hoogen leeftijd gaat zij nog alleen de trap op naar de eerste kamer, waar haar kamer is. Haar middagmaal bestaat eiken dag uit een vleeschschotel met een glas Bordeaux. Me-, vrouw Malherbe heeft acht kinderen opge voed. Door h-aar huwelijk is zij verwant met minister Barthou. Het oude vrouwtje heeft één groote wensch, ouder te worden dan haar moeder, die op 104 jarigen leeftijd is overleden. Het is niet on- ipogclijk, dat zij haar wensch vervuld zal zien, door zij kras genoeg is om nog een jaar o! langer het leven te houden. HET NOODWEER. Overstroomingen. Riga, 7 Juli. Tengevolge van de nieuwe stortregens stegen de rivieren in Koerland en het Dünabekken opnieuw zeer sterk. De ar beid te velde moest wederom worden gestaakt. Uit Nooid-Estland wordt ook groote schade tengevolge van overstroomingen gemeld. EEN PLECHTIGHEID IN PEKING DE NATIONALISTEN WILLEN EEN COMPROMIS Tsjang Hsoe Liang, de zoon en opvolger van Tsjang Tso Lin als dictator te Mo«kdei\ heeft e-an de Nationalisten - voorgesteld, een volksconferentic bijeen te roepen als een voorwaarde voor de unificatie van China. Do correspondent van de „Times" te Peking ver neemt, dat dit voorstel bij de Nationalistische leiders te Peking niet gunstig is ontvongen Zij verklaren kortweg, dot de regeering Nanking langs vreedzomen weg met Mands- sjoerije tot een compromis wenscht te komen, niet omdat de Nationalisten niet beschikken over de troepen, nood'g voor het bevechten van de overwinning, doch omdat zij er de voorkeur aan geven om zoo mogelijk het gevaar van diplomatieke complicaties te ver mijden, waarmede zij bedoelen, dat zij niet willen, dat Japon op de proppen komt. Feng Joe Hsiang heeft, naar gemeld wordt, getelegrafeerd, dat hij zijn tent heeft opgesla gen bij de graftombe van zijn voorvaderen te Paotingfoe (ongeveer 90 mijl ten Z. van Pe king) en daar verblijf h'oudt tot herstel van zijn gezondheid, en dat hij een gedelegeerde heeft aangewezen om de beraamde militaire conferentie bij te wonen, doch de andere drie leiders der Nationalisten hebben geantwoord, dat zij niet voornemens zijn met de onder handelingen te beginnen alvorens hij aankomt en dat, zoo Fengs gezondheid zich niet her stelt, zij de conferentie naar Paotingfoe zullen verleggen. Feng daagt toch tc Peking op. Hij ziet er „proletarisch" uit. Met Tsjang Kai Sjek aan het hoofd hebben, naar de correspondent van de „Tunes" te Pe king meldt, Vrijdagmorgen alle militaire be velhebbers cn tal van autoriteiten aldaar een dienst bijgewoond, gehouden met het doel om eon den geest van Soon Jot Sen het succes van de campagne tegen de Noordelijken mee te deelen, die geïnspireerd was door zijn politieke verklaringen. Er werd een adres voorgelezen namens de nationalistische regeering, kransen en offeranden werden neergelegd en er werd treurmuziek gespeeld. Tsjang Kai Sjek snikte luide tijdens de plechtigheid. Er werd een stilte van drie minuten in acht genomen ter nage dachtenis dergenen, die hun leven verloren in den strijd, en tc Tsinanfoc. Feng Joë Hsiang is zoowaar dcnzelfden dag toch te Peking komen opdagen, vólgens don „Times"-corresponder.t. Hij ging dadelijk per auto naar dc westelijke heuvels om de plech tigheid bij de kist van Soen Jat Sen bij te wo nen. Zijn verschijning veroorzaakte groote ver- rossing. Hij zeide, dat hij maar heel kort bleef en het scheen hem niets te kunnen schelen om bij de militaire conferentie tegenwoordig te zijn. Hij droeg een verfomfaaide uniform en een strooien hoed, wat, hem, gevoegd bij een baard en verwarde haren, een zeer proletarisch uiterlijk gaf. Nadrukkelijk verklaarde hij, dot hij tegen het communisme was. De leden van de oude regecring voor den krijgsraad. Zij vluchten. Peking, 8 Juli (V. D.). De Manking-regce- iing heeft besloten, de leden von dc oude Cen trale Regeering terzake van hun politiek voor den krijgsraad te brengen. Den voormaligen minister-president Pan-Foe gelukte het, zich door vlucht in de diplomatieke wijk aan arres tatie te onttrekken. Hij zou, volgens geruchten, opgenomen zijn in het Japansche gezantschap. De leden van dc laatste Tsjang-Tso-lin re- i gcering zijn naar Moekdcn gevlucht. I t HGT WEER VAN MORGEN. Hoogste barometerstand; 76S.7 Scilly. Laagste barometerstand; 737.5 Sydnisfjord. Matige meest Zuid-Westelijke wind, meest half bewolkt, waar schijnlijk droog weer, weinig ver andering in temperatuur, in het Oosten aanvankelijk misschcn nog eenige regen. EEN OFFICIEEL ONDERZOEK INGESTELD EXPERIMENTEN BOVEN HET KANAAL Londen, 8 Juli. (V. D.) Onder leiding van het ministerie voor de luchtvaart is een onderzoek ingesteld naar de geheimzinnige verdwijning van den Belgischen millionnair op den weg van Croydon napr Brussel; het vlieg tuig is in dc hangar opgesloten, hangende het onderzoek. Captain Drew noemde het belachelijk, dat Loewenstein niet in 'het vliegtuig zou zijn ge stegen of dot hij het ongemerkt zou hebben verlaten bij het naderen van de Fransche. kust. Ook op Croydon werd gisteravond officieel verklaard, dat dergelijke berichten op fontaisio berusten. Tot gistermorgen tien uur heeft men, naar een bericht uit Londen meldt, tevergeefs in het Kanaal gezocht naar het Lijk van Loewenstein. Een medewerker von de „Evening Standard", die een onderzoek doet naar het raadsel van de verdwijning van kapitein Loewenstein, heeft Vrijdag in een vliegmachine 4000 voet bóven het Kanaal proefnemingen gedaan om vast to stellen, in hoeverre het verhaal van de verkeer* dc deur met de werkelijkheid kan overeenstem men. Hij had zich een touw om het middel ge bonden en was in stevige vaart tegen de deur van de vliegmachine geloopen. Eerst na do uiterste krachtsinspanning slaagde hij erin, do deur open tc krijgen, doch niet meer don ccn paar duim, doordot de wind de deur tegenhield. Had Loewenstein sensah'oneele pionnen? Een onder medewerker van de „Evening Standard" verneemt, dat Loewenstein vóór zijn •erdwijning bezig was met een zeer sensatio neel plan, n.l. de verplettering van zijn groot sten tegenstander, den heer Henry Dreyfus, den president-commissaris van de British Ce- lancse, met wïen hij reeds sedert twee jaar een feilen strijd voerde, waarin, zooals bekend, Dreyfus steeds overwinnaar was geweest. Een van de voornaamste redenen voor zijn vlucht naar Brussel was het verkrijgen van inlichtingen, die hij noodig had tot het vol tooien van zijn plannen, waarna hij voorne mens was een proces te beginnen. Loewenstein's rienden hebben tevergeefs getracht hem van zijn plan af te brengen. SPELENDE MET EEN HANDGRANAAT Warschau, 9 Juli. (V.D.). In het dorp Lassniz bij Kattowitz had gisteren een ver schrikkelijk ongeluk plaats. Een aantal kinde ren speelde met een op het veld gevonden handgranaat. Het moordtuig explodeerde, waar door 22 kinderen verwondingen opliepen. Acht kinderen waren op slag dood, 14 anderen wer den in hopeloozen toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Een onderzoek is gaande. EEN KETELONTLOFFING Kassei, 8 Juli. (V.D.) Te Alt-Morschen bij Kassei is gisteren een ketel ontploft, waar bij zes personen om het leven zijn gekomen Bij de ontploffing werd één der personen le vend verbrand; ook de vijf anderen kregen brandwonden, doch ondervonden bovendien schadelijke gevolgen door het inademen van koolmonoxyde. GENERAAL SMUTS. Vergeefsche pogingen om hem naar Europa te krijgen. Durban, 7 Juli. Ondervraagd betreffen de de aanbieding van de functie van hoogen commissaris in Palestina, verklaarde generaal Smuts, de bekende Zuid-AfrikaansChe leider, dat hem bij het eind van den oorlog en sedert zeer verleidelijke aanbiedingen zijn gedaan om in Europa-te blijven, doch dat-hij meende-dat zijn plaats thans in Afrika is GEWELDIGE FABRIEKSBRAND BIJ BERLIJN. De arbeiders gered. Berlijn, 8 Juli. Te Neuköln bij Ber- lijn heeft gisteren tot laat in den avond een geweldige fabrieksbrand gewoed. Tegen 7 uur in den middag werd de Berlijnsche brandweer gealarmeerd. Door tot nog toe onbekende oorzaak was brand uitgebroken in de groote carrosserie- fabriek van de firma Grnubschat. In de fa brieksgebouwen lagen enorme voorraden verf stoffen en kostbare voorraden hout opgesloe gen, welke onmiddellijk vlamvatten cn toen d«> eerste brandweerwagens ter plaatse versche nen stonden de groot© fabrieksgebouwen allo in lichte laaie. Er bevonden zich Op de bovenste verdiepin gen nog tientallen arbeiders toen het vuur leeds uit de daken sloeg en slechts met groote moeite gelukte het de brandweer deze arbei ders bijtijds in veiligheid te brengen. De aangerichte schade is enorm groot, doch wordt grootendeels door verzekering gedekt. DE PARIJSCHE VREDESAUTO. De „Locarno" te Keulen. De uit het jaar 1889 da tee rende auto, die door de Parijsche Volonté en het Berlijnsche Acht Uhr Abendblatt als vredesbode van Parijs naar Berlijn is gestuurd, na eerst plech tig op de Place de l'Opéra met den naam „Locarno" te zijn gedoopt, bevindt zich op Duitsch grondgebied. Zaterdagochtend is do auto te Keulen aangekomen. Het met Franscha en Duitsche vlaggen versierde ouderwetsche rijtuig had natuurlijk veel bekijks. Een Duitsch en een Fransch journalist, die de reis mede maken, zouden door de vertegenwoordiger» van het Keulsche gemeentebestuur en op dc Pressa worden ontvangen. In den loop van den middag zou de reis wordeji voortgezet. - j

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1928 | | pagina 1